Từ vựng tiếng anh lớp 8

23 39 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2017, 08:38

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp Từ vựng tiếng anh lớp thực quan trọng cần thiết Vì thế, hôm anh ngữ EFC tổng hợp danh sách từ vựng Unit chương trình học lớp Hy vọng viết thực hữu ích bạn UNIT MY FRIENDS STT Từ vựng Nghĩa public (n) công cộng look like trông giống laugh (v) cười photograph (n) ảnh humorous (a) có tính hài hước enough đủ introduce (v) giới thiệu blond (a) vàng hoe set (v) lặn (mặt trời) 10 slim (a) người thanh, mảnh dẻ 11 rise (v) mọc (mặt trời) 12 straight (a) thẳng 13 planet (n) hành tinh 14 curly (a) quăn, xoăn 15 earth (n) trái đất 16 bold (a) hói 17 moon (n) mặt trăng 18 fair (a) trắng (da), vàng nhạt (tóc) 19 silly (a) ngu xuẩn 20 cousin (n) anh, chị em họ 21 Mercury (n) Thủy 22 principal (n) người đứng đầu 23 Mars (n) Hỏa 24 lucky (a) may mắn 25 grocery (n) cửa hàng tạp hóa 26 character (n) tính nết, tính cách 27 carry (v) mang, vác 28 sociable (a) dễ gần gũi, hòa đồng 29 lift (v) nâng lên, giơ lên … 30 extremely (a) UNIT MAKING ARRANGEMENTS STT Từ vựng Nghĩa rackets (n) vợt (bóng bàn, cầu lông) fax machine (n) máy FAX fishing rod (n) cần câu mobile phone (n) điện thoại di động hide and seek (n) trò chơi trốn tìm downstairs (n) gác upstairs (n) gác hold on giữ máy perhaps có lẽ 10 tobe on trình chiếu 11 agree (v) đồng ý 12 Scotsman (n) người Scotland 13 emigrate (v) xuất cảnh, di cư 14 deafmute (n) tật vừa câm vừa điếc 15 transmit (v) truyền, phát tín hiệu 16 speech (n) giọng nó, lời nóii 17 distance (n) khoảng cách 18 led to (v) dẫn đến 19 assistant (n) người giúp đỡ, phụ tá 20 conduct (v) thực hiện, tiến hành 21 divice (n) thiết bị, dụng cụ, máy móc 22 message (n) thông điệp, lời nhắn 23 exhibition (n) triểm lãm 24 commercial (a) buôn bán, thương mại 25 furniture (n) đồ đạc 26 delivery (v) giao 27 midday (adv) nửa ngày 28 customer (n) khách hàng 29 stationery (n) đồ dùng văn phòng 30 leave the message để lại lời nhắn 31 pick up (v) UNIT AT HOME STT Từ vựng đón Nghĩa counter (n) quầy hàng, cửa hàng chore (n) công việc nhà beneath (prep, adv) dưới, phía yourself bạn jar (n) hũ, lọ steamer (n) nồi hấp, nồi đun flour (n) bột saucepan (n) chảo vase (n) bình hoa 10 cooker (n) nồi nấu cơm 11 description (n) mô tả 12 rug (n) thảm, thảm trải sàn 13 feed (v) cho ăn 14 cushion (n) nệm 15 empty (v, a) rỗng, làm cho rỗng 16 safety (n) an toàn 17 tidy (a) gọn gàng 18 precaution (n) lời cảnh báo 19 sweep (v) quét 20 chemical (n) hóa chất 21 dust (v) phủi bụi, đất 22 drug (n) thuốc 23 tank (n) bình 24 locked (a) khóa 25 garbage (n) rác 26 match (n) diêm 27 fail (v) thất bại, thua 28 fire (n) lửa 29 ache (v) làm đau 30 destroy (v) phá hủy 31 repairman (n) thợ sửa chữa 32 injure (v) làm bị thương 33 kill (v) giết chết 34 cover (n) phủ lên, bao phủ 35 electrical socket (n) ổ cắm điện 36 myself 37 electricity (n) điện 38 yourself bạn 39 out of children’s reach xa tầm với trẻ 40 himself anh 41 scissors (n) kéo 42 herself cô 43 bead (n) hạt, vật tròn nhỏ 44 ourselves 45 folder (n) Ngăn 46 themselves họ 47 wardrobe (n) tủ đựng quần áo 48 yourselves bạn 49 corner (n) góc 50 oven (n) UNIT OUR PAST STT Từ vựng lò nướng Nghĩa used to (v) life (n) sống have to ” had to phải – have to ” had to phải look after (v) trông nom great grandma (n) cụ bà electricity (n) điện modern (a) đại lit (v) đốt, thắp, tình cờ gặp folktale (n) chuyện dân gian 10 tale (n) chuyện kể, chuyện nói xấu 11 conversation (n) đàm thoại 12 moral (a) thuộc tinh thần 13 foolish (a) ngốc nghếch 14 greedy (a) tham lam, hám ăn 15 unfortunately không may 16 cruel (a) tàn ác 17 upset (a) buồn phiền, thất vọng 18 broken heart (n) trái tim tan nát 19 prince (n) hoàng tử 20 fairy (n) nàng tiên 21 magically (adv) cách nhiệm màu 22 change (v) thay đổi 23 rag (n) giẻ rách 24 immediately (adv) 25 fall in love with phải lòng ai/ yêu thích 26 marry (v) kết hôn, cưới 27 graze (v) gặm cỏ 28 nearby (adv) gần 29 tiger (n) hổ 30 servant (n) nô lệ 31 master (n) ông chủ 32 wisdom (n) trí khôn 33 rope (n) dây thừng 34 straw (n) rơm 35 stripes (n) sọc vằn 36 appear (v) Unit 5: STUDY HABITS STT Từ vựng xuất Nghĩa report card (n) phiếu báo kết học tập underline (v) gạch chân excellent (a) xuất sắc highlight (v) làm bật proud of (a) tự hào revision (n) ôn tập, xem lại improve (v) cải thiện, nâng cao necessary (a) cần thiết Spanish (n) tiếng, người Tây Ban Nha 10 revise (n) in thử lần thứ 11 pronounciation (n) cách phát âm 12 find out (v) nhận ra, tìm 13 dictionary (n) từ điển 14 body (n) phần thân, thể 15 sound (n) âm 16 heading (n) phần đầu 17 try one’s best cố gắng 18 Lunar New Year tết âm lịch 19 believe (v) tin tưởng 20 behave (v) cư xử, đối xử 21 promise (v) hứa 22 sore throat (n) đau họng 23 participation tham gia 24 replant (v) trồng lại 25 cooperation (n) hợp tác 26 mend (v) sửa chữa 27 satisfactory (a) thảo mãn, hài lòng 28 roof (n) mái nhà 29 signature (n) chữ ký 30 report (v) thông báo 31 mother tongue (n) tiếng mẹ đẻ 32 piece of paper (n) UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB STT Từ vựng mảnh giấy Nghĩa encourage (v) động viên, khuyến khích blind (a) mù citizenship (n) quyền công dân handicapped (a) tàn tật businessman (n) thương gia enroll (v) đăng kí vào học explain (v) giải thích application (n) việc nộp đơn similar (a) giống 10 fill out (v) điền (vào mẫu đơn) 11 coeducational (a) giáo dục chung cho nam nữ 12 act (v) hành động 13 differ (v) khác, phân biệt … 14 sign (v) kí tên 15 Atlantic (n) Đại tây dương 16 sex (n) giới tính 17 aim (n) mục đích 18 interest (n) sở thích 19 natural resource (n) lượng tự nhiên 20 favor (n) ân huệ 21 earn (v) kiếm 22 ask for (v) hỏi xin 23 possible (a) 24 respond (v) trả lời, phản ứng lại 25 raise (v) nuôi 26 one’s a favor ban cho ân huệ 27 fund (n) quỹ 28 offer (v) trao tặng 29 register (v) đăng kí 30 assistance (n) người giúp việc 31 gardening (n) công việc vườn 32 hurt (v) làm đau 33 ticket (n) vé 34 lost (v) 35 academic (a) thuộc học tập 36 money (n) tiền 37 position (n) vị trí 38 broken leg (n) chân bị gãy 39 recycle (v) tái chế 40 flat tire (n) lốp xe bị xẹp 41 tutor (v,n) dạy phụ đạo 42 build (v) xây dựng 43 unite (v) UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD STT Từ vựng đoàn kết Nghĩa discuss (v) thảo luận wet market (n) chợ cá tươi sống situation (n) tình area (n) vùng, khu vực discount (n) giảm giá pancake (n) bánh bột mì facility (n) sở vật chất tasty (a) ngon, hợp vị available (a) có sẵn 10 parcel (n) gói hàng, bưu kiện 11 contact (v) liên hệ, tiếp xúc 12 airmail (n) thư gửi đường hàng 13 a period of time khoảng thời gian 14 a point of time điểm thời gian 15 exhibition (n) triển lãm 16 company (n) công ty 17 contest (n) thi 18 airconditioned (a) có điều hòa nhiệt độ 19 fan (n) người hâm mộ 20 product (n) sản phẩm 21 mall (n) khu thương mại 22 serve (v) phục vụ 23 convenient (a) tiện lợi, thuận tiện 24 especially (adv) đặc biệt 25 humid (a) ẩm ướt 26 comfort (n) thoải mái 27 offer (v) trao tặng 28 resident (n) cư dân 29 concern about (v) lo lắng 30 organize (v) tổ chức 31 in order to UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE để STT Từ vựng Nghĩa urban (n) thuộc thành thị, TP fresh air (n) Không khí lành government (n) phủ goods (n) hàng hóa migrant (n) dân di cư traffic jam (n) tắc nghẽn giao thông opportunity (n) hội tobe away xa create (v) tạo 10 relative (n) họ hàng, bà 11 adequate (a) đầy đủ 12 permanently (adv) vĩnh viễn, mãi 13 pressure (n) áp lực 14 nothing 15 event (n) kiện 16 remote (a) xa xôi 17 delay (v) hoãn lại 18 refrigerator (n) tủ lạnh 19 boat (n) thuyền 20 medical facility (n) – medical facility (n) 21 rainforest (n) rừng mưa nhiệt đới 22 accessible (a) Có thể sử dụng 23 violin (n) vi ô lông 24 province (n) tỉnh 25 computer (n) máy vi tính 26 definitely (a) xác định 27 transport (n) giao thông 28 opinion (n) quan điểm, ý kiến 29 villa (n) biệt thự 30 mean (v) có nghĩa 31 balcony (n) ban công 32 mention (v) đề cập đến 33 rural (n) thuộc nông thôn 34 plentiful (a) nhiều 35 struggle (v) đấu tranh 36 typhoon (n) trận bão lớn 37 flood (n) lũ lụt 38 drought (n) nạn hạn hán 39 increase (n) gia tăng 40 overcrowding (n) đông đúc, đông người 41 strain (n) tải (dân số) 42 human (n) người 43 tragedy (n) UNIT 9: A FIRST AID COURSE STT Từ vựng bi kịch Nghĩa victim (n) nạn nhân nose bleed (n) chảy máu mũi revive (v) xem lại, xét lại, đọc lại bee sting (n) vết ong đốt shock (n) sốc emergency (n) cấp cứu, tình trạng khẩn cấp overheat (v) nóng ambulance (n) xe cứu thương blanket (n) chăn 10 calm down bình tĩnh 11 drug (n) thuốc 12 fall off (v) ngã xuống 13 alcohol (n) rượu 14 hit (v) đụng, đánh 15 minimize (v) giảm đến mức tối thiểu 16 conscious (a) tỉnh táo 17 tissue (n) mô 18 bleed (v) chảy máu 19 tap (n) vòi nước 20 handkerchief (n) khăn tay 21 pack (n) túi 22 wound (n) vết thương 23 sterile (a) vô trùng 24 tight (a) chặt 25 cheer up (v) làm cho vui 26 lane (n) đường 27 first aid (n) sơ cứu 28 promise (v) hứa 29 ease (v) làm giảm 30 fall asleep (v) ngủ 31 anxiety (v) mối lo lắng 32 awake (a) thức 33 inform (v) thông báo 34 condition (n) điều kiện 35 schedule (n) kế hoạch 36 injured (a) bị thương 37 burn (n) chỗ bỏng, vết bỏng 38 bandage (n) băng 39 injection (n) mũi tiêm 40 stretcher (n) cáng 41 crutch (n) nạng 42 wheelchair (n) xe đẩy 43 scale (n) cân 44 eye chart (n) bảng đo thị lực 45 case (n) trường hợp 46 fainting (n) ngất (xỉu) 47 elevate (v) UNIT 10: RECYCLING STT Từ vựng nâng lên Nghĩa dry (v) sấy khổ reuse (v) sử dụng lại, tái sử dụng press (v) nhấn, đẩy representative (n) đại diện bucket (n) xô, gàu natural resources (n) lượng tự nhiên wooden (a) gỗ, giống gỗ reduce (v) làm giảm mash (v) nghiền, ép 10 explain (v) giải thích 11 mixture (n) pha trộn, hỗn hợp 12 overpackaged (a) đóng gói 13 pull out (v) khỏi, rời 14 look for (v) tìm kiếm 15 sunlight (n) ánh nắng mặt trời 16 metal (n) kim loại 17 scatter (v) rải, rắc, phân tán 18 vegetable matter (n) vấn đề rau 19 passive form hình thức bị động 20 fabric (n) sợi (vải) 21 detergent liquid (n) dung dịch giặt tẩy 22 leather (n) da 23 dip (v) nhúng, nhận chìm vào 24 belong to (v) thuộc 25 intended shape (n) hình dạng định sẵn 26 compost (n) phân xanh 27 mankind (n) nhân loại 28 grain product (n) sản phẩm từ ngũ cốc 29 delighted (a) vui sướng, vui mừng 30 heap (n) đống 31 congratulation (n) lời chúc mừng 32 car tire (n) lốp xe 33 confirm (v) xác định 34 pipe (n) ống nước 35 glassware (n) đồ dùng thủy tinh 36 sandal (n) dép xăng đan 37 milkman (n) người đưa sữa 38 refill (v) làm đầy lại 39 industry (n) công nghiệp 40 melt (v) tan ra, chảy 41 deposit tiền đặt cọc 42 dung (n) phân bón 43 soak (n) nhúng nước, ngâm 44 wrap (v) UNIT 11: TRAVELING AROUND VIETNAM STT Từ vựng gói, bọc Nghĩa recognize (v) nhận habour (n) cảng UNESCO tổ chức UNESCO corn (n) bắp, ngô heritage (n) di sản sugar cane (n) mía magnificent (n) lộng lẫy, đầy ấn tượng luggage (n) hành lý cave (n) hang 10 tourist (n) du lịch 11 limestone (n) đá vôi 12 expression (n) diễn tả 13 sand (n) cát 14 mind (v) phiền 15 sunbathe (v) tắm nắng 16 suggest (v) gợi ý 17 florist (n) người bán hoa 18 suggestion (n) gợi ý 19 import (v) nhập 20 revolutionary (n) cánh mạng 21 adventure (n) phiêu lưu 22 seaside (n) bờ biển 23 canoe (n) ca nô, xuồng 24 resort (n) vùng, khu nghỉ mát 25 hire (v) thuê 26 oceanic (a) thuộc đại dương 27 rescue (v) cứu hộ 28 institute (n) học viện, viện nghiên cứu 29 wind (n) gió 30 giant (a) to lớn, khổng lồ 31 blow (v) thổi 32 buddha (n) phật 33 lean (v) nghiêng đi, dựa, tựa 34 offshore (n) khơi 35 overturn (v) lật đổ, lật úp 36 island (n) đảo 37 deep (a) sâu 38 accomodation (n) chỗ 39 stumble (v) vấp, ngã 40 daily (adv) hàng ngày 41 realize (v) nhận 42 northern (n) phía bắc 43 alarm clock (n) đồng hồ báo thức 44 southern (n) phía nam 45 make in (v) sản xuất 46 eternal (n) vĩnh cửu 47 keep in (v) giữ 48 waterfall (n) thác nước 49 wrap in (v) gói, bọc, quấn 50 tribe (n) tộc, lạc 51 cigarette (n) thuốc 52 slope (n) sườn, dốc 53 jungle stream (n) UNIT 12: A VACATION ABROAD STT Từ vựng suối rừng Nghĩa prison (n) nhà tù friendly (a) thân thiện carve (v) khắc, chạm surprise (n) ngạc nhiên hospitable (a) lòng hiếu khách tour (n) vòng mailman (n) người đưa thư include (v) bao gồm drum (n) trống 10 ticket (n) vé 11 crowd (n) đám đông 12 pick up (v) đón 13 bother (v) làm phiền, bận tâm 14 itinerary (n) lộ trình 15 gallery (n) phòng trưng bày 16 brochure (n) tờ rơi, giới thiệu 17 overhead (adv) phía đầu 18 gym (n) phòng tập thể dục 19 pour (v) đổ 20 single (n) đơn 21 sightseeing (n) ngắm cảnh, tham quan 22 double (n) đôi 23 valley (n) thung lũng 24 facility (n) sở vật chất 25 wharf (n) cầu tầu, cầu cảng 26 humid (a) ẩm ướt 27 volcano (n) núi lửa 28 lava (n) UNIT 13: FESTIVALS STT Từ vựng Nham thạch Nghĩa council (n) hội đồng keen on (v) trì leader (n) người đứng đầu pottery (n) đồ gốm tidy (v) gọn gàng tobe fond of thích pomegranate (n) lựu festival (n) lễ hội preparation (n) chuẩn bị 10 fetch (v) lấy, mang 11 marigold (n) cúc vạn thọ 12 firemaking (n) nhóm , đốt lửa 13 spread (v) lan rộng 14 ricecooking (n) nấu ăn 15 throughout (adv) thông qua 16 upset (a) bồn chồn 17 jolly (n) vui nhộn, vui vẻ 18 yell (v) hét to, la to 19 professor (n) giáo sư 20 urge (v) thúc giục 21 description (n) miêu tả 22 teammate (n) đồng đội 23 perform (v) trình diễn 24 faster (adv) nhanh 25 communal (a) công cộng, chung 26 rub (v) cọ xát 27 break (v) làm vỡ 28 bamboo (n) tre 29 jumble (v) trộn lẫn, làm lộn xộn 30 participate in (v) tham gia vào 31 scatter (v) rải, rắc, phân tán 32 separate (v) tách rời 33 mushroom (n) nấm 34 husk (n) vỏ trấu 35 export (v) xuất 36 judge (n) đánh giái 37 plumber (n) thợ (lắp, sửa) ống nước 38 grand prize (n) giải 39 award (v) tặng quà 40 carol (n) UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD STT Từ vựng hát vui, thánh ca Nghĩa construct (v) kiến trúc stonehenge (n) tượng đài kỉ niệm reach (v) đạt đến pyramid (n) kim tự tháp design (v) thiết kế opera house (n) nhà hòa nhạc Opera summit (n) đỉnh cao nhất, thượng đỉnh clue (n) gợi ý expedition (n) viễn chinh, thám hiểm 10 bored (a) chán, buồn 11 shelter (n) chỗ ẩn, che chở 12 mistake (n) lỗi 13 edge (n) rìa, mép, hàng rào 14 advertisement (n) quảng cáo 15 god (n) vị thần 16 paragraph (n) đoạn 17 heritage (n) di sản 18 Coconut Palm Inn quán cọ dừa 19 jungle (n) rừng rậm nhiệt đới 20 crystalclear (a) suốt (như pha lê) 21 marine (a) thuộc biển, hàng hải 22 century (n) kỷ 23 memorial (n) tượng đài, đài tưởng niệm 24 compile (v) biên soạn, tập hợp 25 ranger (n) kiểm lâm 26 honor (v) thật 27 snorkel (v) bơi lặn có sử dụng ống thở 28 religious (a) tôn giáo 29 wonder (n) kì quan 30 royal (a) hoàng gia 31 originally (adv) cách độc đáo sáng tạo 32 separate (v) tách rời 33 mushroom (n) nấm 34 husk (n) vỏ trấu 35 export (v) xuất 36 judge (n) đánh giái 37 plumber (n) thợ (lắp, sửa) ống nước 38 grand prize (n) giải 39 award (v) tặng quà 40 carol (n) UNIT 15: COMPUTERS STT Từ vựng hát vui, thánh ca Nghĩa have access (v) truy cập computer (n) máy vi tính requirement (n) yêu cầu printer (n) máy in campus (n) ký túc xá turn on (v) bật lên restrict (v) giới hạn, hạn chế yet (adv) chưa bulletin board (n) bảng tin 10 connect (v) nối, kết nối 11 technology (n) công nghệ 12 properly (adv) hoàn hiện, hoàn chỉnh 13 skeptical (a) có tư tưởng hoài nghi 14 plug (n) cắm 15 method (n) phương pháp 16 socket (n) ổ 17 impact (n) ảnh hưởng 18 manual (n) sách hướng dẫn sử dụng 19 jack (n) ổ cắm 20 guarantee (n) bảo hành 21 internet (n) internet 22 company (n) công ty 23 tray (n) khay 24 disagree (v) không đồng ý 25 button (n) nút 26 jam (n) tắc nghẽn 27 icon (n) biểu tượng 28 challenging (a) mang tính thách thức 29 path (n) đường 30 post (v) đưa thông tin lên mạng 31 paper (n) giấy 32 monitor (n) hình 33 remove (v) di chuyển 34 mouse (n) chuột (máy tính) 35 load (v) đặt vào 36 screen (n) hình 37 depart (v) bắt đầu 38 adjust (v) điều chỉnh 39 degree (n) cấp 40 knob (n) núm điều chỉnh 41 document (n) tài liệu, văn 42 message (n) thông điệp, lời nhắn 43 freshman (n) SV năm thứ 44 line (n) đường (dây) 45 install (v) UNIT 16: INVENTIONS STT Từ vựng cài đặt Nghĩa microphone (n) mi crô Egyptian (n) người Ai cập Xray (n) tia X plant (n) nhà máy, thực vật loudspeaker (n) loa phóng papyus (n) cói giấy, giấy cói helicopter (n) máy bay lên thẳng pulp (n) bột giấy laser (n) tia la de 10 Arab (n) người ả rập 11 procedure (n) tiến trình 12 foreman (n) quản đốc 13 drain (v) làm rút nước, tháo nước 14 cacao (n) ca cao 15 fiber (n) Sợi, chất xơ 16 manufacture (v) sản xuất, chế biến 17 smooth (v) làm nhẵn 18 touch (v) chạm vào 19 microwave (n) vi sóng 20 shell (n) vỏ 21 vacuum (n) máy hút bụi, chân không 22 crush (v) nghiền nát 23 rinse (v) giũ (quần áo) 24 liquify (v) làm cho thành nước 25 utensil (v) đồ dùng (nhà bếp) 26 add (v) thêm vào 27 defrost (v) làm tan giá đông 28 vanilla (n) vani 29 chip (n) miếng nhỏ, mảnh nhỏ 30 mixture (v) trộn 31 acid (n) a xít 32 roll (v) cán 33 refine (v) lọc trong, tinh luyện, tinh chế 34 mold (n) khuôn đúc 35 liquor (n) rượu, nước dùng 36 conveyorbelt (n) băng tải, băng truyền 37 ferment (v) lên men 38 sample (n) vật mẫu, mẫu vật 39 ingredient (n) thành phần 40 zipper (AE), zip (BE) khóa kéo 41 facsimile (n) máy fax 42 maize (n) bắp ngô, ngô 43 ballpoint pen (n) bút bi 44 xerography (n) quy trình in ấn khô 45 thresh (v) đập (lúa) 46 mortar (n) cối giã (gạo) 47 winnow (v) sàng sẩy, thổi bay 48 mill (n) cối xay 49 grind(v) xay nhỏ 50 process qui trình, trình 51 reinforced concrete (n) bê tông cốt thép ... mái 27 offer (v) trao tặng 28 resident (n) cư dân 29 concern about (v) lo lắng 30 organize (v) tổ chức 31 in order to UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE để STT Từ vựng Nghĩa urban (n) thuộc thành... giao 27 midday (adv) nửa ngày 28 customer (n) khách hàng 29 stationery (n) đồ dùng văn phòng 30 leave the message để lại lời nhắn 31 pick up (v) UNIT AT HOME STT Từ vựng đón Nghĩa counter (n) quầy... folder (n) Ngăn 46 themselves họ 47 wardrobe (n) tủ đựng quần áo 48 yourselves bạn 49 corner (n) góc 50 oven (n) UNIT OUR PAST STT Từ vựng lò nướng Nghĩa used to (v) life (n) sống have to ” had to
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng tiếng anh lớp 8, Từ vựng tiếng anh lớp 8, Từ vựng tiếng anh lớp 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay