Những cụm từ dễ gây nhầm lẫn khi học tiếng anh

8 24 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2017, 08:20

NHỮNG CỤM TỪ DỄ GÂY NHẦM LẪN KHI HỌC TIẾNG ANH Có bạn nhầm lẫn cặp từ phát âm hay có nghĩa gần giống hoăc giống hoàn toàn Tiếng Anh không? Có nhầm lẫn vốn từ vựng bạn chưa nhiều đủ để phân biệt cặp từ phát âm giống văn cảnh, hai bạn có nhầm lẫn cách phát âm số từ gần giống Tiếng Anh nên có nhầm lẫn Nhằm giúp bạn tránh nhầm , hôm Efc.edu.vn xin chia sẻ với bạn cụm từ dễ gây nhầm lẫn học tiếng Anh PEACE vs PIECE • • Peace : danh từ có nghĩa hòa bình Ex : We love peace Chúng yêu hòa bình Piece : danh từ có nghĩa mẩu, phân chia, sáng tác Khi động từ có nghĩa nối, sửa Ex: Could you get me a pieca of pizza, please? Bạn lấy giùm miếng pizza không ? PLANE vs PLAIN • • Plain : tính từ có nghĩa bình thường, rõ ràng, đơn giản Khi danh từ có nghĩa đồng bằng, viết thành plains Ex: They wore plain clothes Họ mặc đồ bình thường Plane : danh từ có nghĩa máy bay mặt phẳng Thỉnh thoảng dùng động từ tính từ với nghĩa san phẳng, bẳng Ex: The plane is sitting on the open plain Chiếc máy bay nằm đồng LEARN vs STUDY • • To learn : học môn Ex: I want to learn English Tôi muốn học tiếng Anh To study = học (nói chung) học đâu, học lớp mấy,… cố gắng học môn Ex: My sister studies at Truong Chinh secondary school Chị học trường trung học sở Trường Chinh I am studying history for the upcoming national exam Tôi cố gắng học môn sử cho kì thi quốc gia tới SEE – LOOK – WATCH • • • SEE: xem có chủ ý, hình ảnh tự lọt vào mắt mình, bạn không mốn thấy thấy Ex: I opened the curtains and saw some birds outside Tôi mở thấy vài chim bên LOOK : nhìn có chủ ý, ngắm nhìn, bạn muốn nhìn Ex: I looked at the man Tôi nhìn vào người đàn ông WATCH : nhìn có chủ ý thứ đó, thứ thường chuyển động Ex: I watched the bus go through the traffic lights Tôi nhìn xe buýt qua cột đèn giao thông PERSON – PERSONS – PEOPLE – PEOPLES • • • PERSONS: dạng số nhiều khác person, có nghĩa trang trọng thường dùng văn luật, văn trịnh trọng, biển báo PEOPLE: Nghĩa thường gặp số nhiều person + Còn nghĩa thứ dân tộc PEOPLES: số nhiều people mang ý nghĩa dân tộc ADVISE vs ADVICE • • ADVICE(danh từ): lời khuyên Ex: She never listens to my advice Cô ta không nghe lời khuyên ADVISE (động từ) : khuyên bảo Ex: I advise you to spend more time planning projects in the future Mình khuyên cậu nên dành nhiều thời gian để phác thảo dự án cho tương lai EXPECT vs HOPE • • EXPECT: Tin tưởng điều xảy tương lai Ex: She expect him to arrive on the next train Cô trông mong anh chuyến tàu tới HOPE: hi vọng Ex: He hope that his favorite TV program would not be cancelled Anh hi vọng chương trình truyền hình yêu thích không bị hoãn RIGHT – WRITE – RITE • • • Right : tính từ có nghĩa làđúng, thích đáng, bên phải Write : động từ có nghĩa viết, ghi chép Rite : danh từ có nghĩa nghi thức, lễ nghi BRAKE vs BREAK • • Brake : động từ có nghĩa hãm lại, dừng lại Khi danh từ có nghĩa hãm, phanh Break : động từ có nghĩa tách ra, làm vỡ, hoãn lại; danh từ có nghĩa nghỉ, chỗ gãy, nứt 10 SENT – CENT – SCENT • • • Sent : động từ dạng khứ củasend Nó có nghĩa gửi, chuyển Ex: I sent it to my grandmother Tôi gửi cho bà Cent : danh từ có nghĩa xu (đơn vị tiền tệ), có giá trị 01 đôla Ex: For a mere cent I bought an envelope Chỉ xu mua bao thư Scent :danh từ có nghĩa mùi hương Ex: the scent of jasmine Mùi bạc hà 11 SIGHT – SITE – CITE • • • Sight : danh từ có nghĩa nhìn, thị lực Với vai trò động từ có nghĩa nhìn Ex: At ninety-five my grandmother’s sight was acute enough to sight even the smallest error in a crocheted doily Ở tuổi 95, thị lực bà đủ sắc bén để nhìn thấy chí lỗi nhỏ khăn đan kim móc Site danh từ có nghĩa vị trí, chỗ Ex: This is the proposed site for the new building Đây vị trí đề nghị cho công trình Cite động từ có nghĩa trích dẫn Ex: You must cite the source of your information Em phải trích dẫn nguồn thông tin 12 EXPERIENCE vs EXPERIMENT • • Experience : Kinh nghiệm, trải nghiệm Ví dụ: His experiences in Germany were rather depressing Những trải nghiệm Đức buồn Experiment: Thí nghiệm Ví dụ: They did a number of experiments last week Họ làm nhiều thí nghiệm tuần trước 13 FELT vs FELL • • Felt / felt/: Động từ khứ khứ phân từ “to feel” (cảm thấy, cảm nhận) Ex: I felt better after I had a good dinner Tôi cảm thấy tốt sau ăn bữa tối ngon Fell : Động từ khứ ‘’to fall’’ (ngã, rơi.) Ex: He fell from a tree and broke his leg Anh ta ngã từ câyvà gãy chân 14 LEND vs BORROW • Lend : đưa cho mượn họ trả lại cho bạn họ dùng xong Ex: I will lend you my car while I am away on holiday Mình cho cậu mượn xe nghỉ • Borrow : mượn với ý định trả lại thời gian ngắn Ex : Can I borrowyour pen, please? Mình mượn cậu bút không? 15 SOME TIME vs SOMETIMES • • Some time : Ám thời gian không xác định tương lai (một lúc đó) Ex : Let’s meet for coffee some time Một lúc uống café Sometimes : Trạng từ tần suất (thỉnh thoảng) Ex: Sometimes, I like eating Chinese food Thỉnh thoảng, thích ăn đồ ăn Trung Quốc 16 FARTHER vs FURTHER • • Farther: Dùng nói đến khoảng cách đo đạc mặt địa lý Ex: It is farther when I go this road Mình đường xa Further: Dùng tình đo đạc Ex: I don’t want to discuss it anyfurther Mình không muốn bàn sâu 17 FUN vs FUNNY • • Fun: ám đến điều thú vị, làm cho người khác thích thú Ví dụ: Ex: Going to the park with friends is fun Đi chơi công viên với bạn bè thật thích thú Funny: tính từ dùng để nói điều mà làm cười Ex: The comedy I saw last night was really funny I laughed and laughed Vở hài kịch xem tối qua thật hài hước Mình cười cười 18 AS vs LIKE • • As : nghĩa “như”, nhiên từ loại”as” liên từ nên sau “as” mệnh đề Like : Nghĩa “như, giống như”, nhiên từ loại “like” giới từ nên sau “Like” phải danh từ Ex: It sounds as if he is speaking Spanish Not “It sounds like he is speaking Spanish” John looks like his father Not “John looks as his father” 19 LOSE vs LOOSE • • Lose : động từ tại, dạng khứ khứ phân từ lost Lose có hai nghĨa: hoặc: thua, bị đánh bại (thường thể thao, trận đấu.) Ex: Try not to lose this key, it’s the only one we have Cố gắng đừng để chìa khóa này, có Loose : tính từ mang nghĩa “lỏng, rộng, không vừa”, trái nghĩa với “tight” (chặt) Ex: His shirt is too loose because he is so thin Áo sơ mi rộng gầy 20 EMBARRASSED vs ASHAMED • • Embarrassed: cảm thấy ngượng, bối rối hành động làm người khác làm Ex : I felt embarrassed when I fell over in the street Lots of people saw me fall My face turned red Mình cảm thấy ngượng ngã xuống đường Rất nhiều người nhìn Mặt đỏ lên Ashamed:cảm thấy hổ thẹn xẩu hổ hành động Ex : I am ashamed to tell you that I was arrested by the police for drink-driving Mình thật xấu hổ nói với bạn bị cảnh sát đuổi tội lái xe lúc say rượu 21 BRING vs TAKE • • Bring : mang vật, người từ khoảng cách xa đến gần người nói Take : mang vật, người từ vị trí gần người nói xa phía người nói 22 ANY vs SOME • • Any : Có nghĩa bất cứ, dùng câu nghi vấn( để diễn tả đề nghị ) hay câu phủ định Some : Có nghãi vài, dùng câu khẳng định hay câu nghi vấn ( để diễn tả đề nghị ) Ex: I asked the barman if he could get me some sparkling water I said, “Excuse me, have you got any sparkling water?” Unfortunately they didn’t have any Trong số trường hợp bạn bắt gặp some câu hỏi any câu khẳng định Khi đưa lời đề nghị hay yêu cầu, lời đề nghị, bạn dùng some câu hỏi Would you mind fetching some gummy bears while you’re at the shops? Bạn sử dụng any câu khẳng định đứng sau từ có nghĩa phủ định có giới hạn 23 DESERT vs DESSERT • • Desert dùng để sa mạc (danh từ), vắng vẻ/cô quạnh (tính từ) rời bỏ (động từ) Dessert sử dụng để phần tráng miệng bữa ăn 24 PRACTICE vs PRACTISE • • Trong tiếng Anh/Anh chuẩn mực Practice danh từ (sự thực hành/sự rèn luyện) Practise động từ (thực hành/rèn luyện) Ex: A doctor has a practice , but his daughter practises the piano Trong tiếng Anh/Mỹ, practice đóng hai vai trò danh từ động từ 25 CHOSE vs CHOOSE • • Choose phát âm /t∫u:z/ với âm ‘u’ chữ ‘z’ cuối Chose /tʃouz/ đọc nose Chose động từ thời khứ Choose Ex: If you had to choose to visit Timbuktu, chances are you chose to fly there 26 SAY – SPEAK – TELL – TALK • • • SAY : nói ra, nói Là động từ có tân ngữ, trọng nội dung nói Ex: Please say it again in English Làm ơn nói lại tiếng Anh SPEAK: nói lời, phát biểu Ex: He is going to speak at the meeting Anh phát biểu họp Notes: Khi muốn “nói với ai” dùng speak to sb hay speak with sb Ex: She is speaking to our teacher Cô nói chuyện với giáo viên TELL: cho biết, trọng, trình bày Thường gặp cấu trúc: tell sb sth (nói với điều ), tell sb to sth (bảo làm ), tell sb about sth (cho biết điều ) • Ex : The teacher is telling the class an interesting story Giáo viên kể cho lớp nghe câu truyện thú vị TALK: trao đổi, chuyện trò Có nghĩa gần speak, trọng động tác ‘nói’ Thuờng gặp cấu trúc : talk to sb (nói chuyện với ai), talk about sth (nói điều gì), talk with sb (chuyện trò với ai) Ex : What are they talking about? Họ nói việc ? 27 DRYER vs DRIER • • Dryer : máy làm khô Ex : hair dryer, clothes dryer Drier : tính từ để việc vật trở nên khô Ex : A hair dryer makes hair drier Máy sấy tóc làm tóc khô 28 QUIET vs QUITE • • Quite : (khá, hoàn toàn) trạng từ mức độ, thường kèm với tính từ khác Ex : The film wasquite enjoyable, although some of the acting was weak Bộ phim hay vài đoạn diễn xuất yếu Quiet : (yên lặng, tiếng ồn) tính từ trạng thái Ex : The teacher said: “Be quiet!” (Thầy giáo nói: Yên lặng em! 29 LAY vs LIE Lay : có nhiều nghĩa nghĩa phổ biến tương đương với cụm từ: put something down (đặt, để xuống) Nghĩa khác Lay “produce eggs”: đẻ trứng Ex : Lay your book on the table Wash the dishes Come on! Hãy đặt sách lên bàn.Đi rửa bát.Mau lên nào! • Lie: nằm, nói dối Ex: lie in bed nằm giường Hy vọng viết hôm góp phần củng cố kiến thức tiếng Anh bạn Hãy tiếp tục theo dõi viết hữu ích tiếng theo nhé! • ... learn : học môn Ex: I want to learn English Tôi muốn học tiếng Anh To study = học (nói chung) học đâu, học lớp mấy,… cố gắng học môn Ex: My sister studies at Truong Chinh secondary school Chị học. .. để sa mạc (danh từ) , vắng vẻ/cô quạnh (tính từ) rời bỏ (động từ) Dessert sử dụng để phần tráng miệng bữa ăn 24 PRACTICE vs PRACTISE • • Trong tiếng Anh/ Anh chuẩn mực Practice danh từ (sự thực... lại, dừng lại Khi danh từ có nghĩa hãm, phanh Break : động từ có nghĩa tách ra, làm vỡ, hoãn lại; danh từ có nghĩa nghỉ, chỗ gãy, nứt 10 SENT – CENT – SCENT • • • Sent : động từ dạng khứ củasend
- Xem thêm -

Xem thêm: Những cụm từ dễ gây nhầm lẫn khi học tiếng anh, Những cụm từ dễ gây nhầm lẫn khi học tiếng anh, Những cụm từ dễ gây nhầm lẫn khi học tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay