Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư sông đà việt đức

120 169 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2017, 23:16

i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực hoàn thành luận văn này, tác giả nhận quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Ban giám hiệu, Khoa Đào tạo sau đại học, Phòng Đào tạo - Trường đại học Lâm Nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức Nhân dịp tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới quan tâm giúp đỡ quý báu Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Thu Huyền với tư cách người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ có đóng góp quý báu cho luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn ủng hộ giúp đỡ gia đình, cảm ơn nhận xét, đóng góp ý kiến động viên bạn bè đồng nghiệp Tôi xin cam đoan rằng, nội dung, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Hà nội, ngày tháng 11 năm 2013 Tác giả Đinh Thị Mỹ Linh ii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa lời cảm ơn i Mục lục ii Danh mục từ viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục biểu đồ vi Danh mục từ viết tắt .vii ĐẶT VẤN ĐỀ Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Vốn kinh doanh, đặc điểm vai trò vốn kinh doanh 1.1.2 Các loại vốn kinh doanh nguồn hình thành vốn kinh doanh 1.1.3 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh 13 1.1.4 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu sử dụng VKD 20 1.2 Cơ sở thực tiễn hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 23 1.2.1 Quan điểm đánh giá hiệu sử dụng vốn nước giới 24 1.2.2 Quan điểm đánh giá hiệu sử dụng vốn Việt Nam 24 1.2.3 Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan 24 Chương ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ - VIỆT ĐỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27 2.1 Khái quát chung đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức 27 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Sông Đà – Việt Đức.27 2.1.2 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu Công ty Cổ phần đầu tư Sông Đà Việt Đức 29 2.1.3 Tổ chức máy kế toán Chế độ kế toán 32 iii 2.1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật .34 2.1.5 Nguồn nhân lực 36 2.1.6 Thị trường khách hàng 36 2.1.7 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty .37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 40 2.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu .40 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 40 2.2.3 Các tiêu nghiên cứu 42 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .49 3.1 Thực trạng quản lý sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà Việt Đức giai đoạn 2010-2012 .49 3.1.1 Tình hình tổ chức vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà Việt Đức 49 3.1.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty 60 3.1.3 Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức 86 3.2 Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức 92 3.2.1 Định hướng phát triển Công ty thời gian tới 92 3.2.2 Quan điểm nâng cao hiệu sử dụng vốn 97 3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức 99 3.3 Đề xuất cách thức thực giải pháp Công ty số kiến nghị với nhà nước, ngân hàng tổ chức tín dụng Error! Bookmark not defined 3.3.1 Cách thực giải pháp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức Error! Bookmark not defined 3.3.2 Kiến nghị với Nhà nước 108 3.3.3 Kiến nghị với ngân hàng tổ chức tín dụng 109 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa SXKD Sản xuất kinh doanh TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động VCĐ Vốn cố định VLĐ Vốn lưu động VCSH Vốn chủ sở hữu CCDC Công cụ dụng cụ DTT Doanh thu GVHB Giá vốn hàng bán CPBH Chi phí bán hàng CP QLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế v DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Kết hoạt động kinh doanh năm 2010 – 2012 42 3.1 Cơ cấu tài sản nguồn vốn Công ty giai đoạn 2010 – 2012 48 3.2 Cơ cấu đầu tư dài hạn Công ty CP ĐT Sông Đà- Việt Đức giai đoạn 2010 – 2012 51 3.3 Cơ cấu tài sản ngắn hạn Công ty CP ĐT Sông Đà- Việt Đức giai đoạn 2010 – 2012 52 3.4 Các tiêu phản ánh hệ số tài trợ vốn Công ty giai đoạn 2010-2012 55 3.5 Tình hình tổ chức đảm bảo nguồn vốn Công ty giai đoạn 2010-2012 58 3.6 Cơ cấu tài sản ngắn hạn Công ty giai đoạn 2010 -2012 61 3.7 Khả toán Công ty giai đoạn 2010 – 2012 62 3.8 Tình hình khoản phải thu Công ty giai đoạn 2010 – 2012 64 3.9 Chi tiết khoản nợ phải trả Công ty giai đoạn 2010 – 2012 66 3.10 Cơ cấu hàng tồn kho Công ty giai đoạn 2010 – 2012 68 3.11 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty giai đoạn 2010 – 2012 70 3.12 Cơ cấu đầu tư vào tài sản dài hạn Công ty giai đoạn 2010 – 2012 73 3.13 Tình hình đầu tư tài sản cố định Công ty giai đoạn 2010 – 2012 75 3.14 Tình hình khấu hao giá trị lại TSCĐ tính đến 31/12/2012 77 3.15 Hiệu sử dụng VCĐ Công ty giai đoạn 2010 – 2012 78 3.16 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng VKD 82 vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Tên biểu đồ STT 2.1 3.1 3.2 Xu hướng biến động số tiêu tài chủ yếu Công ty CP Việt Đức năm 2010-2011 (năm gốc 2010) Quy mô vốn kinh doanh Công ty CPĐT Sông Đà Việt Đức giai đoạn 2010-2012 Cơ cấu tài sản Công ty Cổ phần đầu tư Sông Đà- Việt Đức giai đoạn 2010 - 2012 Trang 43 49 50 Tình hình biến động khoản đầu tư ngắn hạn 3.3 Công ty CPĐT Sông Đà - Việt Đức giai đoạn 2010-2012 so 52 với năm 2009 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Cơ cấu nguồn vốn Công ty theo hình thức sở hữu giai đoạn 2010 – 2012 Diễn biến số số tài trợ vốn Công ty giai đoạn từ năm 2010-2012 Cơ cấu tài sản nguồn vốn Công ty CPĐT Sông Đà – Việt Đức Quy mô nợ phải trả nợ phải thu Công ty giai đoạn từ năm 2010-2012 Biến động yếu tố hiệu suất sử dụng vốn lưu động Công ty giai đoạn 2010-2012 so với năm 2009 Tình hình biến động hiệu suất sử dụng vốn cố định Công ty giai đoạn 2010 – 2012 so với năm 2009 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh tổng hợp năm 2009-2012 53 56 57 67 71 79 84 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Tên hình STT 2.1 2.2 2.3 Sơ đồ quy trình sản xuất bê tông thương phẩm Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty CP ĐT Sông ĐàViệt Đức Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung phần mềm kế toán AFC Trang 36 37 38 ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Đối với doanh nghiệp, vốn coi điều kiện tiên quyết, nhân tố quan trọng hàng đầu trình sản xuất kinh doanh Trong thời kỳ hội nhập toàn cầu hoá kinh tế nay, doanh nghiệp nước không cạnh tranh với mà phải cạnh tranh với với doanh nghiệp nước ngoài, có tiềm lực vốn dồi nhiều kinh nghiệm việc sử dụng đồng vốn Vì vậy, để đứng vững thị trường, việc sử dụng vốn có hiệu đóng vai trò sống với doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đầu tư, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Trong năm qua, doanh nghiệp đạt nhiều thành tích nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ yêu cầu ngày cao khách hàng, nộp thuế đầy đủ hạn Tuy nhiên qua tìm hiểu thực tế Công ty, tác giả nhận thấy vấn đề quản lý vốn có bất cập đầu tư dàn trải, kế hoạch chi tiết cho dự án, công trình, hạng mục công trình dẫn tới liên tục rơi vào tình trạng thiếu vốn, chậm tiến độ, hiệu vốn đầu tư chưa cao khoản phải thu khách hàng lớn nên dẫn đến cân đối vốn Công ty chưa sử dụng hết công suất tối đa TSCĐ đầu tư nên làm giảm đáng kể suất lao động hiệu sử dụng vốn Công ty… Nhận thấy nâng cao hiệu sử dụng vốn vấn đề quan trọng, có ý nghĩa sống doanh nghiệp bối cảnh cạnh tranh nay, tác giả định chọn đề tài: "Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức" làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ 2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu lý thuyết, quan điểm định quản lý tài doanh nghiệp Hệ thống hóa sở lý luận VKD, hiệu sử dụng vốn tiêu hiệu việc sử dụng vốn Đánh giá thực trạng tình hình sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức năm gần đây, thuận lợi khó khăn hiệu đạt Đề xuất số giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Phạm vi không gian: Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức Địa chỉ: Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Phạm vi thời gian: giai đoạn 2010 – 2012 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, hệ thống bảng biểu, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, nội dụng luận văn tốt nghiệp gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Đặc điểm Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Vốn kinh doanh, đặc điểm vai trò vốn kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải có yếu tố sức lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động Để có yếu tố doanh nghiệp phải ứng lượng vốn định phù hợp với quy mô điều kiện kinh doanh Lượng vốn gọi vốn kinh doanh (VKD) doanh nghiệp Vốn kinh doanh doanh nghiệp biểu tiền toàn tài sản mà doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu sinh lời Vốn kinh doanh điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa định tới bước trình sản xuất Trong nội dung hoạt động tài doanh nghiệp, quản lý sử dụng VKD coi khâu trọng tâm nhất, có tính chất định tới mức độ tăng trưởng suy thoái doanh nghiệp Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải huy động, quản lý, sử dụng vốn cách phù hợp khoa học để vừa bảo toàn vốn, vừa bảo đảm sinh lời cao, để người lao động có thu nhập cao, doanh nghiệp ngày phát triển lớn mạnh, đóng góp nhiều vào phát triển xã hội Tổ chức tài doanh nghiệp dựa vào đặc điểm kinh tế kỹ thuật ngành kinh doanh Mỗi ngành kinh doanh có đặc điểm mặt kinh tế kỹ thuật riêng Những đặc điểm ảnh hưởng đến cấu vốn kinh doanh doanh nghiệp (ngành công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến vốn cố định chiếm tỷ trọng khác tổng số VKD); ảnh hưởng đến tốc độ 99 phải linh hoạt cấu vốn sử dụng, đảm bảo kết hợp khai thác hiệu nguồn vốn khác thời kỳ thích hợp 3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức Quá trình nghiên cứu lý luận, thực tiễn công tác quản lý sử dụng vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức, thấy Công ty có nhiều cố gắng việc đưa biện pháp nhằm bảo toàn nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Tuy nhiên, kết hoạt động SXKD ngày giảm sút, hiệu sử dụng vốn ngày thấp Từ tình hình thực tiễn trên, với kiến thức có trình học tập nghiên cứu, xin mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty, góp phần giúp Công ty đạt mục tiêu mà Công ty đề năm 2013, cụ thể: 3.2.3.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty cần quản lý chặt chẽ khoản phải thu, tích cực thu hồi nợ đồng thời cần phân loại khách hàng có sách bán hàng phù hợp Để đẩy mạnh công tác thu hồi nợ khách hàng, Công ty áp dụng biện pháp chiết khấu toán phù hợp để khuyến khích khách hàng toán hạn Công ty cần cân nhắc kỹ lưỡng việc cho khách hàng nợ, dư nợ tối đa bao nhiêu, tránh tình trạng nợ đọng vốn Công ty cần có ràng buộc chặt chẽ điều khoản toán hợp đồng Trước ký kết hợp đồng bán hàng công ty phải tìm hiểu lực tài chủ đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư để có sách bán hàng cho phù hợp Đồng thời ký hợp đồng bán hàng Công ty nên yêu cầu sử dụng điều khoản chiết khấu toán điều khoản phạt chậm toán Như vậy, mặt khuyến khích khách hàng toán sớm, tạo nguồn tiền cho SXKD, mặt khác làm giảm tình trạng thiếu vốn khách hàng cố 100 tình chậm toán Khi khách hàng toán chậm không cam kết, Công ty bị lỡ nguồn tiền để phục vụ cho sản xuất kinh doanh toán khoản công nợ Công ty phải vay để bù đắp nguồn tiền thiếu hụt phải chịu lãi khoản nợ hạn Do vậy, chi phí phát sinh cần phải yêu cầu người mua hàng chịu cách quy định lãi suất áp dụng tính số tiền trả chậm Hiện nay, quy định doanh nghiệp thực phổ biến để đảm bảo bên tham gia hợp đồng thực nghĩa vụ cách nghiêm túc Đối với khoản nợ dây dưa, hạn kéo dài, Công ty cần tiến hành biện pháp cứng rắn, cho người đến đòi nợ Trường hợp tự đòi nợ, Công ty nên nhờ quan pháp luật can thiệp Ngoài ra, Công ty cần có sách thưởng phạt phù hợp nhân viên phụ trách công nợ Điều ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi cá nhân nhân viên đó, giúp họ làm việc có trách nhiệm với khoản nợ Công ty Với khoản nợ thu hồi, công ty cần xem xét để trích lập dự phòng phải thu khó đòi nhằm giới hạn tổn thất cho công ty Mức trích lập dự phòng phải vào chế độ định kế toán có liên quan Tăng cường khả thu hồi nợ, thường xuyên nhắc nhở phận kinh doanh bán hàng phối hợp với phận kế toán để đôn đốc công tác thu hồi công nợ cho tốt Muốn làm điều công ty phải có sách chế độ thưởng phạt rõ ràng để gắn trách nhiệm phận kinh doanh bán hàng công tác thu hồi công nợ Công ty cần quản lý chặt chẽ hàng tồn kho, đặc biệt vật tư trình sản xuất, tránh thất thoát khâu thu mua vận chuyển Đồng thời phải có phương thức bảo quản nguyên vật liệu phù hợp Do đặc thù Công ty nguồn nguyên liệu cát, đá không cất trữ kho nên nguyên 101 vật liệu chịu ảnh hưởng lớn yếu tố thời tiết mùa vụ, công ty phải xây dựng hệ thống mái che trời để tránh lượng vật tư thất thoát trôi Cần áp dụng thưởng, phạt tài để tránh tình trạng bị mát, hao hụt qua mức nguyên vật liệu kho bị phẩm chất Đồng thời, công ty phải thường xuyên kiểm tra, nắm vững tình hình dự trữ, phát kịp thời tình nguyên vật liệu bị ứ đọng, không phù hợp để có biện pháp giải phóng nhanh số hàng hóa đó, thu hồi vốn Đầu năm phải phối hợp với phòng vật tư để xây dựng lập kế hoạch tính toán nhu cầu mua vật tư cần thiết hợp lý để đáp ứng kịp thời qui trình sản xuất Việc lập kế hoạch vốn lưu động phải vào tình hình sản xuất thực tế công ty thông qua việc tính toán dự toán nhu cầu sản xuất Công ty nên tính toán cụ thể mức nguyên vật liệu cần dự trữ phù hợp, đảm bảo cho SXKD không bị gián đoạn thiếu vật tư đồng thời đảm bảo không gây lãng phí vốn bị ứ đọng hàng tồn kho giảm chi phí dự trữ bảo quản Thêm vào đó, Công ty cần xác định lựa chọn nguồn cung ứng, người cung ứng thích hợp để đạt mục tiêu: giá mua vào thấp, điều khoản thương lượng có lợi cho doanh nghiệp tất gắn liền với chất lượng hàng hóa phải đảm bảo Công ty nên huy động nguồn vốn ngắn hạn, trung dài hạn nguồn vốn ngắn hạn thường lãi suất vay thấp góp phần làm giảm bớt khó khăn vốn kinh doanh, đồng thời làm giảm chi phí tăng lợi nhuận Bên cạnh công ty phải thường xuyên tính toán nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, xây dựng phương án vay vốn khả thi để có khả trả nợ hạn tạo dựng uy tín với ngân hàng để nhằm mục đích có sách vay ưu đãi, lãi suất thấp Công ty cần tăng vòng quay VLĐ để rút ngắn số ngày lưu chuyển hàng hoá Muốn tăng nhanh vòng quay VLĐ, Công ty tác động đến hai 102 nhân tố chủ yếu là: tăng doanh thu giảm thiểu lượng VLĐ bình quân sử dụng kỳ Đối với tăng doanh thu cần có chiến lược kinh doanh thích hợp để mở rộng thị trường, tăng sản lượng bán Bên cạnh Công ty phải tiết kiệm khoản chi phí SXKD nói chung, khâu lưu thông, dự trữ nói riêng có biện pháp để tránh tình trạng mát, hao hụt, lãng phí vốn, nhanh chóng thu hồi công nợ khách hàng để giảm thiểu lượng VLĐ bình quân sử dụng 3.2.3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Quản lý khai thác tối ưu TSCĐ: Vốn cố định có vai trò quan trọng nhân tố ánh hưởng lớn đến hiệu sử dụng vốn công ty Những năm qua công tác đầu tư mua sắm TSCĐ công ty lớn Do vậy, để sử dụng hiệu vốn cố định công ty cần phải có giải pháp: Muốn quản lý sử dụng tài sản có hiệu quả, Công ty cần vào loại tài sản, tiêu chuẩn TSCĐ, theo dõi chủng loại, tiềm lực tài sản, xác định rõ ràng việc đầu tư vào loại tài sản Căn vào kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm, Công ty phải lập kế hoạch đầu tư, mua sắm, đổi mới, tăng, giảm TSCĐ Việc lập kế hoạch nên theo nhu cầu phận sử dụng sở rà soát lại lực tài sản cố định có, tiếp tục trì khả khai thác toàn TSCĐ có vào hoạt động SXKD Đối với TSCĐ trường hợp mua sắm không đem lại lợi ích kinh tế tối ưu doanh nghiệp sử dụng phương án thuê tài Công ty nên xây dựng quy chế quản lý sử dụng TSCĐ rõ ràng, quy định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn phận, cá nhân sử dụng TSCĐ, lập kế hoạch đầu tư, mua sắm, tăng, giảm khấu hao TSCĐ hàng năm 103 Công ty nên áp dụng phương pháp khấu hao thích hợp loại TSCĐ theo hướng sau: TSCĐ nhà cửa, vật kiến trúc Công ty áp dụng phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng; TSCĐ chịu ảnh hưởng hao mòn vô hình Công ty nên áp dụng phương pháp tính khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh (có nghĩa năm đầu tỷ lệ khấu hao lớn, sau giảm dần vào năm sau); TSCĐ chịu ảnh hưởng yếu tố mùa vụ hoạt động không máy trộn bê tông Công ty nên áp dụng phương pháp tính khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm Thường xuyên lập kế hoạch trực tiếp gửi trạm thông báo việc sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định, thực theo nguyên tắc, thủ tục theo phân cấp công ty Đối với TSCĐ mà thường xuyên phải phục vụ công trình phải ưu tiên thời gian để thông báo cho phận điều hành kịp thời nhắc nhở lái xe đưa xe trạm sửa chữa nhằm nhánh hỏng hóc vận chuyển trình Đồng thời bảo dưỡng phát hư hỏng tổ sửa chữa đề xuất thay kịp thời tránh thất thoát thiệt hại cho công ty Như thời gian tới, Công ty cần quan tâm đến vấn đề bảo dưỡng, chửa chữa TSCĐ, đảm bảo cho TSCĐ hoạt động tốt đến hết thời gian sử dụng hữu ích, tạo điều kiện khấu hao hết, bảo toàn VCĐ Sửa chữa lớn TSCĐ để phục hồi giá trị sử dụng tài sản cố định, nâng cao lực sản xuất, kéo dài thời gian sử dụng TSCĐ Đồng thời sửa chữa lớn TSCĐ để cải tiến số tính năng, tác dụng chúng, khắc phục hao mòn vô hình Ngoài việc tiến hành sửa chữa lớn theo định kỳ, công ty cần thực kiểm tra, sửa chữa thường xuyên TSCĐ Việc kiểm tra, sửa chữa thường xuyên giúp công ty phát hư hỏng cách kịp thời, đảm bảo cho chất lượng hoạt động TSCĐ Vì vậy, công tác sửa chữa TSCĐ phải đảm bảo nguyên tắc, thủ tục theo phân cấp công ty phải đảm bảo chất lượng, đảm bảo tiến độ công tác sửa chữa lớn 104 Như thời gian tới, Công ty cần quan tâm đến vấn đề bảo dưỡng, chửa chữa TSCĐ, đảm bảo cho TSCĐ hoạt động tốt đến hết thời gian sử dụng hữu ích, tạo điều kiện khấu hao hết, bảo toàn VCĐ Ngoài ra, công ty cần tiến hành đánh giá khả làm việc TSCĐ cũ So sánh chi phí để sửa chữa TSCĐ, phục hồi lực sản xuất với chi phí lý, nhượng bán Nếu đầu tư lượng vốn để sửa chữa lớn mà lớn chi phí lý công ty nên chọn phương án lý Ngược lại số TSCĐ cũ mà xác định chi phí lý lớn chi phí đầu tư để phục hồi nên chọn phương án đầu tư sửa chữa Đối với dự án đầu tư XDCB dở dang, Công ty phải có biện pháp để nhanh chóng hoàn thành sớm tốt, không để dở dang kéo dài, đặc biệt dự án Nhà máy sản xuất bê tông siêu nhẹ Hà Nam Việc hoàn thành công trình, đưa nhà máy vào hoạt động có ý nghĩa vô to lớn Công ty Nó không đảm bảo nâng cao tính cạnh tranh Công ty thị trường mà giúp cho đồng vốn đầu tư không bị nằm im chỗ Đồng thời thông qua nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Ngoài công ty phải tạo điều kiện cho cán nhân viên đào tạo chuyên môn kỹ thuật, mở lớp đào tạo cho công nhân để nâng cao tay nghề, tinh thần trách nhiệm quản lý sử dụng Nên phân loại TSCĐ sử dụng hiệu quả, tài sản cũ lạc hậu để thông báo cho công ty thành lập hội đồng lý nhượng bán thu hồi nhanh để tái đầu tư vào TSCĐ Đối với tài sản cải tiến thay để nâng cao công nghệ dây chuyền sản xuất công ty cần mua sắm thêm linh kiện lắp ráp thay kéo dài thêm thời gian hoạt động TS Bảo toàn vốn kinh doanh: Việc bảo toàn vốn kinh đặc biệt quan trọng việc nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Thực tế, Công ty chưa áp dụng triệt để biện 105 pháp thưởng phạt vật chất việc bảo toàn sử dụng tài sản kinh doanh người quản lý người sử dụng vốn Công ty cần tăng cường áp dụng chặt chẽ biện pháp để tăng cường ý thức trách nhiệm người quản lý, người sử dụng, góp phần nâng cao hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp Với rủi ro vốn nguyên nhân chủ quan, công ty cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm người… để yêu cầu bồi thường thiệt hại Khi có dấu hiệu khoản công nợ khó đòi, giảm giá hàng tồn kho Công ty chưa trọng việc trích lập quỹ dự phòng để bảo toàn vốn Vậy giải pháp cần thực Công ty phải trọng trích lập khoản dự phòng Công ty cần tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường kinh doanh đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa điều kiện cạnh tranh gay gắt, việc trọng công tác marketing quan trọng vấn đề tiêu thụ sản phẩm Hiện đại hóa hệ thống thông tin, tăng cường quản trị nội giúp công ty nâng cao hiệu quản lý hoạt động kinh doanh, góp phần trực tiếp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu sử dụng vốn Xây dựng ban hành quy định nội công ty: phân cấp quản lý công tác kỹ thuật, quy chế quản lý công nợ, quy định sử dụng điện thoại công ty… Thực tiết kiệm tiếp khách, họp, đối thoại tránh lãng phí, thất thoát … Thực quản lý, giám sát tốt việc sử dụng nguồn vốn kinh doanh; tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi đưa vào hoạt động kinh doanh đầu tư tài chính; góp phần nâng cao hiệu kinh doanh, bảo toàn phát triển vốn Cử cán học lớp nâng cao trình độ, đào tạo nâng bậc cho công nhân, lái xe, nhân viên bán hàng, công nhân sửa chữa thiết bị máy móc; tổ chức học tập công tác vệ sinh lao động cho toàn cán bộ, người lao động toàn công ty; tổ chức học, bồi dưỡng lớp nghiệp vụ, kỹ bán hàng cho 106 số lao động công nhân tuyển dụng, hoàn thiện nâng cao chất lượng lao động công ty Quan tâm tới đời sống công nhân viên công ty Cần có chế độ khuyến khích, khen thưởng mức cán bộ, công nhân viên có thành tích sản xuất kinh doanh nhằm động viên, khuyến khích sáng tạo cho công nhân viên Đồng thời, từ quan tâm mức họ thúc đầy họ nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với công ty 3.2.3.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng toàn vốn cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức Về mặt tổ chức máy hoạt động tài Công ty Theo nhiệm vụ chức Phòng Kế toán Công ty chủ yếu nhấn mạnh vào vai trò kế toán mà chưa có quan tâm tới công tác tài đơn vị Do công tác phân tích tài sơ sài Trong thời gian tới, Công ty nên bổ sung thêm chức nhiệm vụ cho Phòng Kế toán Cụ thể: Phòng Kế toán tập trung vào việc tổ chức máy kế toán toàn Công ty, ghi chép phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh lập báo cáo tài chính, kiểm soát nội bộ, xử lý liệu Xây dựng chế quản lý tài Công ty phù hợp với quy định Nhà nước phù hợp với đặc thù riêng Công ty Phân tích tình hình tài Công ty qua thời điểm, giai đoạn dựa việc thực kế hoạch kinh doanh Đánh giá việc thực đồng thời rút nguyên nhân phân tích nguyên nhân Thường xuyên báo cáo giám đốc tình hình tài Công ty thời điểm yêu cầu 107 Nghiên cứu, phân tích, đưa sở giúp giám đốc định đầu tư hay không đầu tư dự án Đồng thời chịu trách nhiệm quản lý giám sát dự án đầu tư, tránh tình trạng lãng phí vốn Phân tích hiệu dự án đầu tư, đánh giá hiệu đầu tư cách khách quan có khoa học Khi tiến hành phân tích dự án đầu tư, Công ty cần phải có kế hoạch mời chuyên gia bên Có trách nhiệm báo cáo giám đốc kịp thời việc tiếp tục hay không tiếp tục đầu tư nhận thấy dấu hiệu không an toàn mặt tài Lập kế hoạch huy động vốn tương ứng với kế hoạch sử dụng vốn Phân tích yếu tố tác động đến việc thiết lập cấu vốn tối ưu thời điểm, xác định chi phí vốn đưa chiến lược huy động vốn phù hợp thời điểm Các công việc tài khác cách thức quản trị vốn tiền mặt, quản trị rủi ro Về mặt định hướng hoạt động Để xây dựng thương hiệu Công ty nước, Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức cần: Chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững, dài hạn Đồng thời xây dựng chiến lược thích ứng với thay đổi ngắn hạn Đó sở để xây dựng kế hoạch sử dụng huy động vốn Phải đề cao chất lượng sản phẩm Đối với việc thực dự án xây dựng chung cư đồng thời với việc đảm bảo chất lượng, Công ty phải đề cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện, nước, bảo vệ, xử lý rác thải xem xét chất lượng dịch vụ cung cấp nhiệm vụ trọng tâm trình phát triển Công ty Trong điều kiện nguồn vốn hạn hẹp Công ty cần phải xúc tiến mạnh mẽ việc mở rộng hợp tác liên kết, đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho việc phát triển bền vững, lâu dài 108 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Để thực cách thành công giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty trên, bên cạnh nỗ lực Công ty, cần phải có hỗ trợ Nhà nước số hoạt động như: Nhà nước không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo hành lang pháp lý thông thoáng để phát triển SXKD nước Xây dựng sách giá hợp lý phù hợp với biến động thị trường, đặc biệt mặt hàng xăng, dầu, điện, thép giá mặt hàng có ảnh hưởng lớn đến toàn kinh tế nói chung Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức nói riêng Hoàn thiện sách tín dụng: thời gian vừa qua thị trường bất động sản gần đóng băng, mà Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức chịu ảnh hưởng lớn công ty xây dựng; từ việc tiêu thụ sản phẩm đến việc thu hồi công nợ Do sách tín dụng cần phải hoàn thiện tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng tiếp tục hoàn thiện công trình thi công dở dang, tạo điều kiện cho người dân mua hộ giúp giải phóng tình trạng đóng băng thị trường bất động sản đồng thời giúp phục hồi kinh tế Quan tâm đến doanh nghiệp vừa nhỏ, đồng thời tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp lớn: tạo bình đẳng khu vực kinh tế Tập trung tháo gỡ rào cản hành doanh nghiệp, điều góp phần đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, gián tiếp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm Thiết kế sách công cụ hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển quy định tổ chức kinh tế quốc tế mà Việt Nam gia nhập Đây tất yếu khách quan phải tạo phù hợp với thể chế cụ thể có hoà nhập phát triển 109 Tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, xã hội hóa dịch vụ công cộng Phát triển phát huy mạnh mẽ vai trò hiệp hội doanh nghiệp, đặc biệt đại diện bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp, hỗ trợ xúc tiến thương mại Điều đặc biệt cần thiết thời buổi cạnh tranh gay gắt 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng tổ chức tín dụng Trong giai đoạn nay, để mở rộng phát triển quy mô hoạt động kinh doanh, Công ty cần lượng vốn lớn Ngoài việc huy động vốn từ nguồn bên trong, Công ty cần huy động vốn từ nguồn bên Tuy nhiên, vừa qua sách đóng cửa ngân hàng gây ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp nói riêng đến toàn kinh tế nói chung Các ngân hàng tổ chức tín dụng nên xem xét cụ thể điều kiện riêng doanh nghiệp để có sách tiếp tục cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động, phát triển Sau số giải pháp ngân hàng tổ chức tín dụng áp dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty huy động vốn: Ngân hàng tổ tín dụng cần linh hoạt nhanh chóng thực thủ tục cho Công ty vay vốn để Công ty chủ động vay vốn, nắm bắt hội kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Ngân hàng tổ chức tín dụng cần phát triển thêm nhiều dịch vụ để phục vụ nhu cầu kinh doanh doanh nghiệp Ngân hàng tổ chức tín dụng nên phân loại doanh nghiệp nhóm khách hàng để áp dụng sách lãi suất linh hoạt doanh nghiệp Cần ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp thành lập có tiềm hoạt động SXKD hiệu doanh nghiệp có quy mô lớn đóng vai trò, vị trí quan trọng kinh tế quốc dân 110 KẾT LUẬN Vốn tiền đề có ý nghĩa định đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để tồn phát triển, doanh nghiệp cần không ngừng nâng cao hiệu huy động sử dụng vốn Đặc biệt giai đoạn khủng hoảng tài suy thoái kinh tế diễn phạm vi toàn cầu năm gần đây, vấn đề khan vốn vấn đề chung tất doanh nghiệp Do vậy, công tác nâng cao hiệu sử dụng vốn có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp, có Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà Việt Đức Trong thời gian qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức đạt thành công định việc quản lý sử dụng vốn Cũng doanh nghiệp khác, trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty quan tâm nỗ lực công tác nâng cao hiệu sử dụng vốn Tuy nhiên, bên cạnh đó, Công ty gặp khó khăn hạn chế trình quản lý sử dụng vốn Có nguyên nhân khách quan, có nguyên nhân chủ quan từ phía Công ty Dựa việc tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm qua, với mong muốn đóng góp chút sức lực nhỏ bé mình, mạnh dạn đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty, hy vọng ý kiến đề xuất đem lại chút hữu ích cho ổn định không ngừng phát triển Công ty Đối với đề tài trình nghiên cứu nhận thấy Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà Việt Đức Công ty cổ phần hạch toán độc lập vốn góp chủ yếu cổ đông không trực thuộc quản lý nhà nước Trong Công ty nhà nước chiếm phần vốn góp nhỏ vào Công ty Việt Đức nên họ không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh mà hưởng lợi nhuận tỷ lệ vốn góp Do đó, khâu quản lý bị hạn chế có lúc gặp khó khăn từ việc đầu tư cho dự án, mua dây chuyền công nghệ, trang 111 thiết bị tài sản chưa thực mang lại hiệu cao cho Công ty Không tính toán tối đa việc khai thác công suất đưa tài sản vào sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp cao nên làm cho lợi nhuận Công ty giảm Qua đề tài mạnh dạn xin đề xuất số giải pháp công tác quản lý hàng tồn kho, công nợ, khoản phải thu khách hàng, công tác bảo quản sửa chữa tài sản, quản lý vật tư, lập kế hoạch vay vốn, huy động nguồn vốn hợp lý để phục vụ cho hoạt động kinh doanh Công ty Xác định việc đầu tư mua sắm bổ sung TSCĐ dự án đầu tư XDCB… Đồng thời đưa số đóng góp cho Công ty công tác quản lý, đào tạo nguồn nhân lực nâng cao trình độ quản lý cán công nhân viên Công ty Mặc dù cố gắng trình nghiên cứu, trình độ lý luận phân tích thời gian có hạn, nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô, đồng nghiệp, tập thể cán công nhân viên Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà Việt Đức để luận văn hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sỹ Lê Thu Huyền - người trực tiếp hướng dẫn giúp thực đề tài nghiên cứu luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị ban lãnh đạo Công ty, phòng ban Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức bảo giúp đỡ để hoàn thành luận văn TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006), Quyết định 15/QĐ-BTC ngày 0/3/2006 chế độ kế toán tài doanh nghiệp, Hà Nội Bộ Tài (2003), quy định pháp luật sử dụng vốn doanh nghiệp, NXb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Tài (2009), thông tư 244/ BTC ngày 31/12/2009 việc hướng dẫn sửa đổi bổ sung kế toán doanh nghiệp, Hà Nội Nguyễn Ngọc Bích (2002), Khơi dòng chảy cho đồng vốn, Nhà xuất trẻ thành phố HCM Ngô Thế Chi, TS Nguyễn Thị Thuỷ (2009), Giáo trình kế toán tài chính, Học viện tài chính, NXB thống kê, Hà Nội Chính phủ (2007), Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật KCNCM, Hà Nội Lê Hà Diễm Chi (2011), Bài giảng tài doanh nghiệp 3, Học viện tài chính, Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức (2012), Báo cáo tài 2010 - 2012, Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức (2012), Hồ sơ giới thiệu lực, Hà Nội 10 Vũ Duy Hào (2008), Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội 11 Lưu Thị Hương (2007), Giáo trình Tài doanh nghiệp, Khoa ngân hàng - Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Thống kế, Hà Nội 12 Nguyễn Thị Ngọc Hà (2011), Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần bất động sản An Thịnh - Hoà Bình, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Lâm Nghiệp 13 Nguyễn Đình Kiệm, TS Bạch Đức Hiển (2007), Giáo trình tài doanh nghiệp đại, NXB tài chính, Hà Nội 14 Đinh Văn Sơn (2007 ), Giáo trình tài doanh nghiệp thương mại – Đại Học Thương Mại, NXB Thống kê, Hà Nội 15 Nguyễn Năng Phúc (2009), Giáo trình phân tích tài công ty cổ phần, Đại học Kinh tế quốc dân, NXB tài chính, ... số giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức Đối tư ng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tư ng nghiên cứu Hiệu sử dụng vốn kinh doanh. .. Quan điểm nâng cao hiệu sử dụng vốn 97 3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức 99 3.3 Đề xuất cách thức thực giải pháp Công ty số kiến... Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà Việt Đức 49 3.1.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty 60 3.1.3 Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà - Việt Đức
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư sông đà việt đức , Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư sông đà việt đức , Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư sông đà việt đức , Kết cấu của luận văn, Bảng 3.1: Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty giai đoạn 2010 - 2012

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn