Mẹo làm bài thi TOEIC Ly thuyet+ bai tap su hoa hop giua chu ngu va dong tu

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2017, 23:53

SỰ HÕA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ N1 + GIỚI TỪ + N2 + V-chia theo N1 Vd: - The man WITH golden rings IS very rich (người đàn ông đeo đầy nhẫn vàng giàu) BOTH + N1 + AND + N2 + V-chia theo S số nhiều Vd: Both she and he ARE stupid (Cả cô ta lẫn dốt) EITHER + N1 + OR + N2 + V- chia theo N2 Vd: Either you or she IS wrong (hoặc bạn cô sai) NEITHER + N1 + NOR + N2 + V-chia theo N2 Vd: Neither he nor his friends LIKE her (cả lẫn bạn không thích cô ấy) _ NOT ONLY + N1 + BUT (ALSO) + N2 + V-chia theo N2 Vd: - Not only the teacher but also the students WERE shocked (không người giáo viên mà học sinh choáng) DANH ĐỘNG TỪ Ở ĐẦU CÂU (V+ing) + V-chia theo S số Vd: Cooking IS her hobby (nấu ăn sở thích cô ấy) TO DO STH làm chủ ngữ + V-chia theo số Vd: - To become a good player NEEDS a great effort (để trở thành cầu thủ giỏi cần nỗ lực lớn) Cấu trúc: THERE + BE (có gì): BE chia theo Danh từ đứng sau Vd: - There WAS an accident in the street last night (đã có vụ tai nạn phố tối qua) - There HAVE BEEN some serious criminal cases recently (Gần có số vụ án hình nghiêm trọng) * CHÚ Ý: There remain/exist/stand/lie/enter/go… _ THE + TÍNH TỪ - để ngƣời có tính chất Tính từ + V-chia theo S số nhiều (The rich, the poor, the young, the elderly, the wounded (người giàu, người nghèo, người trẻ, người già, người bị thương ) Vd: - The rich HAVE a lot of money (người giàu có nhiều tiền) - The young ARE protesting the new policy (Giới trẻ phản đối sách mới) 10 ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNHĐƢỢC COI LÀ CHỦ NGỮ SỐ ÍT - SOMETHING, ANYTHING EVERYTHING, NOTHING - SOMEONE/ SOMEBODY, ANYONE/ ANYBODY, EVERYONE/EVERYBODY, Vd: - Everyone IS ready (tất người sẵn sàng) 11 NUMBER OF + N * A NUMBER OF (=MANY) + N(số nhiều) + V-chia theo S số nhiều (A NUMBER OF: vài) Vd: - A number of bees ARE flying (Vài ong bay) * THE NUMBER OF + N(số ít/số nhiều) + V-chia theo S số (THE NUMBER OF: số lƣợng của) Vd: - The number of bees IS increasing (Số lượng ong tăng lên) _ 12 V SAU CÁC ĐẠI TỪ QUAN HỆ WHICH, WHO, THAT CHIA THEO DANH TỪ ĐỨNG TRƢỚC NÓ Vd: - The GIRL WHO LIVES here is beautiful (cô gái người mà sống đẹp) - PHONES WHICH HAVE internet connection are expensive (Điện thoại mà có kết nối mạng đắt) _ 13 ĐƠN VỊ ĐO LƢỜNG, TIỀN TỆ, THỜI GIAN NẾU NHƢ DÙNG ĐỂ NÓI CHUNG CHUNG THÌ ĐƢỢC COI LÀ DANH TỪ SỐ ÍT Vd: - One thousand dollars IS a big sum of money (1 nghìn đô-la số tiền lớn) - Five hundred kilimetres MAKES us tired (năm trăm kilomet làm bọn tao mệt mỏi) _ 14 TÍNH TỪ, ĐẠI TỪ CHỈ SỐ LƢỢNG: SOME, ANY, A LOT OF, LOTS OF, MOST, ALL, HALF OF, A PART OF, A PERCENTAGE OF, + N + V- chia theo N => N sau chúng ĐẾM ĐƯỢC SỐ NHIỀU + V- chia theo số nhiều Vd: - Some of the ducks ARE grey (vài vịt màu xám) => N sau chúng KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC/N ĐẾM ĐƯỢC SÔ ÍT + V- chia theo số - All of the water IS blue (tất số nước màu xanh dương) * PHÂN SỐ CŨNG THUỘC DẠNG TRÊN: Vd: - Two-thirds of the houses HAVE been destroyed (2/3 nhà bị phá hủy) - Two-thirds of the house IS painted with red (2/3 nhà sơn màu đỏ) 15 NONE + OF + N: * NONE + OF + N-không đếm đƣợc + V-chia theo S số Vd: - None of the coffee IS drinkable (Không có tí cà phê uống được) * NONE + OF + N-đếm đƣợc, số nhiều + V-chia theo S số số nhiều Vd: - None of your friends IS/ ARE good (Không có người bạn mày tốt) * NO (adj) + N * NOT: Đứng sau TOBE CÂU PHỦ ĐỊNH _ 16 EACH/EVERY (mỗi/mọi) + OF + MẠO TỪ + N-đếm đƣợc số nhiều + V-chia theo S số ít: Vd: - Each/Every of the tests IS prepared carefully (Mỗi kiểm tra chuẩn bị cẩn thận) * EACH/EVERY (mỗi/mọi) + N(đếm đƣợc số ít) + V-chia chủ ngữ số Each/Every room has a number (Mỗi/mọi phòng có số) 17 PHÉP TÍNH GIỮA CÁC CON SỐ (phép CỘNG thƣờng đƣợc liên kết AND) LUÔN ĐƢỢC COI LÀ N SỐ ÍT Vd: - Five and five IS/ MAKES ten (5 với 10) 18 CÁC DANH TỪ TẬP HỢP (FAMILY, GROUP, TEAM, MAJORITY, ) CÓ THỂ COI LÀ N-SỐ ÍT HOẶC SỐ NHIỀU (TÙY THEO NGHĨA MUỐN DIỄN ĐẠT) Vd: - My family LIKES/ LIKE sports (gia đình tao thích thể thao) + Nếu số ít: Ý CẢ gia đình thích thể thao ==> đến gia đình + Nếu số nhiều: Ý toàn thành viên gia đình ==> đến thành viên gia đình * THE POLICE/CHILDREN LUÔN LUÔN ĐƢỢC COI LÀ N SỐ NHIỀU Vd: - The police ARE coming here (cảnh sát tới đây) _ 19 MỘT SỐ DANH TỪ CÓ TẬN CÙNG LÀ –S, NHƢNG LẠI KHÔNG PHẢI DANH TỪ SỐ NHIỀU MÀ CHỈ LÀ DANH TỪ SỐ ÍT ĐÓ THƢỜNG LÀ MÔN HỌC HOẶC BỆNH TẬT, HOẶC TÊN NƢỚC - PHYSICS: môn lý - MATHEMATICS/ MATHS; môn toán - MEASLES: bệnh sởi - MUMPS; bệnh quai bị - THE UNITED STATES: nƣớc Mỹ - NEWS: tin tức Vd: - Mumps IS a dangerous disease (Quai bị bệnh nguy hiểm) - The United States IS large (nước Mỹ rộng) 20 MEANS (phƣơng tiện) SPECIES (loài) - CÓ DẠNG SỐ ÍT VÀ SỐ NHIỀU LÀ DẠNG Vd: - There IS only ONE MEANS of transport in the village (chỉ có phương tiện giao thông làng ?) - How MANY MEANS of transport ARE there in the city? (có phương tiện giao thông thành phố ?) _ Thực vài dạng, nghĩ nên biết PHỔ BIẾN trước Đừng sâu mà chẳng nhớ hết CHIA ĐỘNG TỪ THEO THÌ: Looking after children always (make) MAKES her tired Neither the officer nor the soldiers (left) HAVE LEFT the base yet To go through the forest alone often (require) REQUIRES a great bravery Children in the orphanage (play) WERE PLAYING with new toys at p.m yesterday Both Jack and his uncle (dig) AM DIGGING a pond at the moment The unemployed (be) HAVE BEEN able to find some jobs recently Either I or he (be) WAS mistaken last night Reading too many books sometimes (confuse) CONFUSES me There (be) WERE a lot of men and ladies of the upper class in the party last week 10 The girl among flowers (look) LOOKS very beautiful The number of K-Pop fans (increase) HAS INCREASED recently Three hours (be) WAS too long for you to complete this task last night Everything (go) HAS GONE well since the new manager came All of the sugar (already change) HAS ALREADY CHANGED colour I think One-fifths of the soldiers (be) ARE under the age of 25 Measles (often find) OFTEN FINDS on children A number of elephants (attack) ARE ACCTACKING the corn field now We would like to meet the writer who (write) IS WRITING this novel at present The police (not catch) HAVE NOT COUGHT the thief yet 10 A lot of dogs (bite) HAVE BITTEN the bag of corn for an hour ...10 ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNHĐƢỢC COI LÀ CHỦ NGỮ SỐ ÍT - SOMETHING, ANYTHING EVERYTHING, NOTHING - SOMEONE/ SOMEBODY, ANYONE/ ANYBODY, EVERYONE/EVERYBODY, Vd: - Everyone IS... ĐỂ NÓI CHUNG CHUNG THÌ ĐƢỢC COI LÀ DANH TỪ SỐ ÍT Vd: - One thousand dollars IS a big sum of money (1 nghìn đô-la số tiền lớn) - Five hundred kilimetres MAKES us tired (năm trăm kilomet làm bọn... (increase) HAS INCREASED recently Three hours (be) WAS too long for you to complete this task last night Everything (go) HAS GONE well since the new manager came All of the sugar (already change) HAS
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẹo làm bài thi TOEIC Ly thuyet+ bai tap su hoa hop giua chu ngu va dong tu , Mẹo làm bài thi TOEIC Ly thuyet+ bai tap su hoa hop giua chu ngu va dong tu , Mẹo làm bài thi TOEIC Ly thuyet+ bai tap su hoa hop giua chu ngu va dong tu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay