Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan vật lý 10

57 33 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2017, 23:32

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIẸP PHÚC YÊN KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN TỔ: KHOA HỌC CƠ BẢN NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN HỌC: VẬT LÝ 10 –BTVH THPT NGƯỜI THỰC HIỆN: Phùng Văn Toản Trần Thị Thu Hằng Phúc Yên, ngày 14 tháng 08 năm 2007 PHỤ LỤC Trang Tên môn học Mô tả tóm tắt môn học Bảng hai chiều xác định mục tiêu kiểm tra đánh giá Bảng hai chiều xác định số lượng câu hỏi Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan 10 Chương Động học chất điểm 10 Chương Động lực học chất điểm 19 Chương Cân chuyển động vật rắn 27 Chương Các định luật bảo toàn 35 Chương Chất khí 41 Chương Cơ nhiệt động lực học 47 Chương Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể 50 Ma trận đề kiểm tra 57 TRƯỜNG CĐCN PHÚC YÊN KHOA: KHCB - KTCS TỔ: KHCB Tên môn học: Vật lý 10 BT THPT Mã môn học: Số tiết: 64 Trình độ đào tạo: BT THPT Mô tả tóm tắt môn học: Chương trình vật lý lớp 10 gồm chương 40 Chương 1: Động học chất điểm Trang bị cho HS: khái niệm chuyển động, hệ quy chiếu Các chuyển động bản: chuyển động thẳng đều, thẳng biến đổi đều, tròn đại lượng vật lý có liên quan đến chuyển động Chương 2: Động học chất điểm Trang bị cho HS: phép phân tích, tổng hợp lực Ba định luật Niutơn Nghiên cứu lực học: lực đàn hồi, lực hấp dẫn, lực ma sát, lực hướng tâm Chương 3: Cân chuyển động vật rắn Trang bị cho HS: Cân vật rắn chịu tác dụng lực Quy tắc tổng hợp lực, quy tắc mômen, ngẫu lực Chuyển động tịnh tiến chuyển động quay vật rắn Chương 4: Các định luật bảo toàn Trang bị cho HS: định luật bảo toàn: động lượng, Các đại lượng: công, công suất, động năng, Chương 5: Chất khí Trang bị cho HS: Thuyết động học phân tử Các trình: đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp khí lý tưởng Phương trình trạng thái khí lý tưởng Chương 6: Cơ sở nhiệt động lực học Trang bị cho HS: Nội biến đổi nội Nguyên lý I, II nhiệt động lực học Chương 7: Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể Khảo sát chất rắn, chất lỏng mặt: cấu trúc, chuyển động nhiệt tính chất đặc trưng thể Khảo sát chuyển thể chất, định luật chuyển thể, tượng kèm chuyển thể Mô tả mục kiến thức: Chương I: Động học chất điểm (13tiết: LT, BT, 1TH, 1KT) Bài 1: Chuyển động Bài 2: Chuyển động thẳng Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi Bài 4: Sự rơi tự Bài 5: Chuyển động tròn Bài 6: Tính tương đối chuyển động Công thức cộng vận tốc Bài 7: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do, xác định gia tốc rơi tự Chương 2: Động lực học chất điểm (11tiết: LT, BT) Bài 8: Tổng hợp phân tích lực Điều kiện cân chất điểm Bài 9: Ba định luật Niutơn Bài 10: Lực hấp dẫn Định luật vạn vật hấp dẫn Bài 11: Lực ma sát Bài 12: Lực hướng tâm Bài 13: Bài toán chuyển động ném ngang Chương 3: Cân chuyển động vật rắn (10 tiêt: LT, BT, 1KTHK I) Bài 14: Cân vật chịu tác dụng hai lực ba lực không song song Bài 15: Cân vật có trục quay cố định Momen lực Bài 16: Quy tắc hợp lực song song chiều Bài 17: Các dạng cân Cân vật có mặt chân đế Bài 18: Chuyển động tịnh tiến vật rắn Chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định Bài 19: Ngẫu lực Chương 4: Các định luật bảo toàn (11tiết: LT, BT) Bài 20: Động lượng Định luật bảo toàn động lượng Bài 21: Công công suất Bài 22: Động Bài 23: Thế Bài 24: Cơ Chương 5: Chất khí (6 tiết: LT, 1BT, KT) Bài 25: Cấu tạo chất Thuyết động học phân tử chất khí Bài 26: Quá trình đẳng nhiệt Định luật Bôi – lơ - Mariốt Bài 27: Quá trình đẳng tích Định luật Sác- lơ Bài 28: Phương trình trạng thái khí lí tưởng Chương 6: Cơ sở nhiệt động lực học (4 tiết: LT, BT) Bài 29: Nội biến thiên nội Bài 30: Các nguyên lý nhiệt động lực học Chương 7: Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể (9 tiết: LT, BT, TH, KTHK I) Bài 31: Chất rắn kết tinh Chất rắn vô định hình Bài 32: Biến dạng vật rắn Bài 33: Sự nở nhhiệt vật rắn Bài 34: Các tượng bề mặt chất lỏng Bài 35: Sự chuyển thể chất Bài 36: Độ ẩm không khí Bài 37: Thực hành: Đo hệ số căng bề mặt chất lỏng Trưởng khoa Tổ chuyên môn Hiệu trưởng Hội đồng khoa học Ngày 24 tháng 08 năm 2007 TM Nhóm biên soạn TN Trần Thị Thu Hằng Hoàng Văn Bi BẢNG HAI CHIỀU XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ Chương 1: Động học chất điểm: TT Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nhớ Hiểu Áp dụng Phân tích Nội dung Nhớ khái niệm: - Chuyển động, hệ quy chiếu, vận tốc, vận tốc tức thời, gia tốc - Chuyển động thẳng đều, chuyển động tròn đều, tính tương đối chuyển động -Các công thức chuyển động thẳng đều, chuyển động thẳng biến đổi - Phân biệt chuyển động: thẳng đều, thẳng biến đổi - Hiểu đặc điểm véctơ vận tốc, gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần thẳng chậm dần - Phân biệt độ dời, vận tốc tốc độ - Áp dụng tuý công thức nhớ vào giải tập như: gia tốc, vận tốc, - Phân tích toán thành nhiều toán nhỏ: áp dụng công thức, tìm kết như: Thiết lập phương trình toạ độ, tính quãng đường chuyển động Chương 2: Động lực học chất điểm TT Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nhớ Hiểu Nội dung Nhớ khái niệm về: lực, qui tắc tổng hợp lực, phân tích lực, điều kiện cân chất điểm tác dụng lực - Nhớ: quán tính, định luật I, II, III Niutơn, định luật Húc, định luật vạn vật hấp dẫn nhớ công thức định luật - Hiểu đặc trưng lực tham gia vào chuyển động vật - Tác dụng quán tính, trọng lượng, khối lượng, lực phản lực - Lực đàn hối điểm đặt hướng lực Áp dụng Phân tích - Áp dụng công thức định luật II Niutơn, định luật Húc, định luật vạn vật hấp dẫn vào giải tập - Áp dụng công thức ném ngang giải toán thức tế Sử dụng định luật II Nuitơn tổng quát, lực học nghiên cứu số tượng vật lý quan trọng như: tăng , giảm trọng lượng, toán tính lực, quãng đường chuyển động vật Chương 3: Cân chuyển động vật rắn TT Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nhớ Hiểu Áp dụng Phân tích Nội dung - Nhớ điều kiện cân vật rắn chịu tác dụng lực; qui tắc hợp lực song song chiều - Nhớ định nghĩa: mômen, trọng tâm, điều kiện cần vật rắn có trục quay cố định, dạng cân bằng, chuyển động tịnh tiến chuyển động quay - Nhớ công thưc đại lượng - Trọng tâm vật rắn, điều kiện cân bền, mức vững vàng cân - Hiểu rõ khái niệm: mômen lực, ngẫu lực - Áp dụng công thức mômen, qui tắc hợp lực song song chiều, qui tắc mômen vào giải tập Phân tích toán chuyển động tịnh tiến vật rắn thành toán nhỏ như: tìm gia tốc, tính lực tác dụng, quãng đường vật rắn Chương 4: Các định luật bảo toàn TT Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nhớ Hiểu Áp dụng Nội dung - Nhớ khái niệm: động lượng, công, công suất, năng, động năng, năng, - Các định luật bảo toàn động lượng, năng, biến thiên động năng, - Hiểu rõ định luật điều kiện để áp dụng định luật bảo toàn - Vận dụng công thức: động lượng, công, công Phân tích suất, động năng, năng, vào giải tập Phân tích toán áp dụng định luật bảo toàn thành toán để tính toán vận tốc vật, lực căng vị trí bất kỳ, độ cao vật Chương 5: Chất khí TT Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nhớ Hiểu Áp dụng Phân tích Nội dung - Nhớ: nội dụng thuyết động học phân tử, đẳng trình, định luật Bôilơ – Mariot, Sáclơ, phương trình trạng thái khí lý tưởng - Mối liên hệ thông số trạng thái đẳng trình - Lực tương tác phân tử, nguyên tử Áp dụng công thức định luật, phương trình trạng thái khí lý tưởng vào giải tập Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng phân tích đẳng trình, định luật tương ứng với qúa trình Chương 6: Cơ sở nhiệt động lực học TT Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nhớ Hiểu Áp dụng Phân tích Nội dung - Nhớ nội vật, cách biến đổi nội năng, Các nguyên lý I, II nhiệt động lực học Nội gồm gì? Khi khối khí nhận nhiệt, nhận công, truyền nhiệt, thực công từ nguyên lý II Hiểu nội dụng nguyên lý II trường hợp cụ thể Áp dụng biểu thức nguyên lý II nhiệt động lực học vào giải tập đơn giản Phân tích toán nội để biết xem chất khí nhận, truyền nhiệt, nhận hay thực công Chương 7: Chất rắn chất lỏng Sự chuyển thể TT Mục tiêu kiểm tra đánh giá Nhớ Hiểu Áp dụng Phân tích Nội dung Nhớ: chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình, biến dạng vật rắn, biểu thức nở dài, nở khối Nhớ công thức nhiệt hoá hơi, nhiệt nóng chảy nhớ độ ẩm tỉ đối Phân biệt chất rắn kết tinh chất rắn vô định hình Hiểu độ ẩm tỉ đối tác dụng lên đời sống sức khỏe người, tượng dính ướt, không dính ướt Áp dụng công thức nở dài nở khối, lực căng mặt ngoài, độ ẩm tỉ đối vào giải tập Phân tích trình chuyển thể vật tách thành toán đơn giản: tính nhiệt lượng cho trình áp dụng vào toán lớn BẢNG HAI CHIỀU XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÂU HỎI Mức độ nhận thức Chương Chương Chương Chương Chương Chương Chương Tổng số ( 13 tiết) ( 11 tiết) ( 10 tiết) ( 11 tiết) ( tiết) ( tiết) ( tiết) ( 64 tiết ) Nhớ Hiểu 18 15 14 16 12 19 101 14 17 15 10 10 13 84 Áp Phân dụng tích 14 13 7 10 66 26 Tổng số 51 52 41 39 30 15 41 269 BỘ NGÂN HÀNG CÂU HỎI TNKQ CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Mức độ nhớ: Câu Trong phát biểu đây, phát biểu ? Chuyển động là: A.sự thay đổi hướng vật so với vật khác theo thời gian B thay đổi chiều vật so với vật khác theo thời gian C thay đổi vị trí vật so với vật khác theo thời gian D thay đổi phương vật so với vật khác theo thời gian Câu Hãy chọn câu A Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian B Hệ quy chiếu bao gồm hệ toạ độ, mốc thời gian đồng hồ C Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, mốc thời gian đồng hồ D Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian đồng hồ Câu Một vật chuyển động thẳng với vận tốc v Chọn trục toạ độ ox có phương trùng với phương chuyển động, chiều dương chiều chuyển động, gốc toạ độ O cách vị trí vật xuất phát khoảng OA = x Phương trình chuyển động vật là: A x = x0 + v0t − at B x = x0 +vt C x = v0t + at 2 D x = x0 + v0t + at Câu Chọn đáp án sai A.Trong chuyển động thẳng tốc độ trung bình quãng đường B Quãng đường chuyển động thẳng tính công thức:s =v.t C Trong chuyển động thẳng vận tốc xác định công thức: v = v0 + at D Phương trình chuy ển động chuyển động thẳng là: x = x0 +vt Câu Gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều: A.Có phương, chiều độ lớn không đổi B.Tăng theo thời gian C.Bao lớn gia tốc chuyển động chậm dần 10 Câu 188 Quá trình biến đổi trạng thái nhiệt độ giữ không đổi gọi trình A Đẳng nhiệt B Đẳng tích C Đẳng áp D Đoạn nhiệt Câu 189 Trong đại lượng sau đây, đại lượng thông số trạng thái lượng khí? A Thể tích B Khối lượng C Nhiệt độ tuyệt đối D Áp suất Câu 190 Một lượng khí xác định, xác định ba thông số: A áp suất, thể tích, khối lượng B áp suất, nhiệt độ, thể tích C thể tích, khối lượng, nhiệt độ D áp suất, nhiệt độ, khối lượng Câu 191 Hệ thức sau hệ thức định luật Bôilơ Mariốt? A p1V2 = p2V1 p = số V C pV = số V D p = số B Câu 192 Quá trình biến đổi trạng thái thể tích giữ không đổi gọi trình: A Đẳng nhiệt B Đẳng tích C Đẳng áp D Đoạn nhiệt Câu 193 Trong hệ thức sau đây, hệ thức không phù hợp với định luật Sáclơ A p ~ T B p ~ t p = số T p1 p2 D T = T C 43 Câu 194 Quá trình biến đổi trạng thái áp suất giữ không đổi gọi trình: A Đẳng nhiệt B Đẳng tích C Đẳng áp D Đoạn nhiệt Câu 195 Phương trình trạng thái khí lí tưởng: A pV = số T B pV~T pT = số V P D = số T C Mức độ hiểu: Câu 196 Câu sau nói lực tương tác phân tử không đúng? A Lực phân tử đáng kể phân tử gần B Lực hút phân tử lớn lực đẩy phân tử C Lực hút phân tử lớn lực đẩy phân tử D Lực hút phân tử lực đẩy phân tử Câu 197 Theo quan điểm chất khí không khí mà hít thở A lý tưởng B gần khí lý tưởng C khí thực D khí ôxi Câu 198 Khi làm nóng lượng khí tích không đổi thì: A Áp suất khí không đổi B Số phân tử đơn vị thể tích tăng tỉ lệ với nhiệt độ C Số phân tử đơn vị thể tích không đổi D Số phân tử đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ Câu 199 Hệ thức sau phù hợp với định luật Bôilơ - Mariốt? A p1V1 = p2V2 p p p1 V1 B V = V C p = V 2 D p ~ V Câu 200 Hệ thức sau phù hợp với định luật Sác – lơ A p ~ t 44 p p B T = T p = số t p1 T2 D p = T C Câu 201 Trong hệ toạ độ (p,T) đường biểu diễn sau đường đẳng tích? A Đường hypebol B Đường thẳng kéo dài qua gốc toạ độ C Đường thẳng kéo dài không qua gốc toạ độ D Đường thẳng cắt trục p điểm p = p0 Câu 202 Quá trình sau có liên quan tới định luật Saclơ A Qủa bóng bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên cũ B Thổi không khí vào bóng bay C Đun nóng khí xilanh hở D Đun nóng khí xilanh kín Câu 203 Hệ thức sau không phù hợp với trình đẳng áp? V = số T B V ~ T C V ~ T V1 V2 D T = T A Câu 204 Phương trình trạng thái tổng quát khí lý tưởng là: pV = số T pT = số B V VT C p = số p1V2 p 2V1 D T = T A Câu 205 Trường hợp sau không áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng A Nung nóng lượng khí bình đậy kín B Dùng tay bóp lõm bóng C Nung nóng lượng khí xilanh làm khí nóng lên, dãn nở đẩy pittông dịch chuyển 45 D Nung nóng lượng khí bình không đậy kín Mức độ áp dụng: Câu 206 Dưới áp suất 105 Pa lượng khí tích 10 lít Nếu nhiệt độ giữ không đổi áp suất tăng lên 1,25 105 Pa thể tích lượng khí là: A V2 = lít B V2 = lít C V2 = lít D V2 = 10 lít Câu 207 Một xilanh chứa 100 cm3 khí áp suất 2.105 Pa Pit tông nén đẳng nhiệt khí xilanh xuống 50 cm3 Áp suất khí xilanh lúc : A 105 Pa B 3.105 Pa C 105 Pa D 5.105 Pa Câu 208 Một lượng khí 00 C có áp suất 1,50.105 Pa thể tích khí không đổi áp suất 2730 C : A p2 = 105 Pa B.p2 = 2.105 Pa C p2 = 3.105 Pa D p2 = 4.105 Pa Câu 209 Một bình chứa lượng khí nhiệt độ 27 0C áp suất 2.105 Pa Nếu áp suất tăng gấp đôi nhiệt độ khối khí : A.T = 300 0K B T = 54 K C T = 13,5 0K D T = 6000K Câu 210 Một bình kín chứa khí ôxi nhiệt độ 27 0C áp suất 105Pa Nếu đem bình phơi nắng nhiệt độ 1770C áp suất bình là: A 1,5.105 Pa B 105 Pa C 2,5.105 Pa D 3.105 Pa Câu 211 Một bơm chứa 100cm3 không khí nhiệt độ 270C áp suất 105 Pa Khi không khí bị nén xuống 20cm3 nhiệt độ tăng lên tới 3270 C áp suất không khí bơm là: A p2 = 7.105 Pa B p2 = 8.105 Pa C p2 = 9.105 Pa 46 D p2 = 10.105 Pa Câu 212 Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế 40 cm3 khí ôxi áp suất 750 mmHg nhiệt độ 3000K Khi áp suất 1500 mmHg, nhiệt độ 150 0K thể tích lượng khí : A 10 cm3 B 20 cm3 C 30 cm3 D 40 cm3 Câu 213 Một lượng khí đựng xilanh có pittông chuyển động Các thông số trạng thái lượng khí là: at, 15lít, 300K Khi pittông nén khí, áp suất khí tăng lên tới 3,5 at, thể tích giảm 12lít Nhiệt độ khí nén : A 400K B.420K C 600K D.150K CHƯƠNG 6: CƠ NHIỆT ĐÔNG LỰC HỌC Mức độ nhớ Câu 214 Chọn đáp án Nội vật A tổng động vật B tổng động phân tử cấu tạo nên vật C tổng nhiệt lượng mà vật nhận trình truyền nhiệt thực công D nhiệt lượng vật nhận trình truyền nhiệt Câu 215 Công thức tính nhiệt lượng A Q = mc∆t B Q = c∆t C Q = m∆t D Q = mc Câu 216 Công thức sau công thức tổng quát nguyên lý nhiệt động lực học ? A ∆U = A + Q B ∆U = Q C ∆U = A D A + Q = Câu 217 Trong trình chất khí nhận nhiệt sinh công A Q < A > 47 B Q > A> C Q > A < D Q < A < Câu 218 Chọn câu A Cơ tự chuyển hoá thành nội B Quá trình truyền nhiệt trình thuận nghịch C Động nhiệt chuyển hoá phần nhiệt lượng nhận thành công D Động nhiệt chuyển hoá hoàn toàn nhiệt lượng nhận thành công Mức độ hiểu Câu 219 Câu sau nói nội không đúng? A Nội dạng lượng B Nội nhiệt lượng C Nội chuyển hoá thành dạng lượng khác D Nội vật tăng lên, giảm Câu 220 Câu sau nói nhiệt lượng không đúng? A Nhiệt lượng số đo độ tăng nội vật trình truyền nhiệt B Một vật lúc có nội năng, lúc có nhiệt lượng C Đơn vị nhiệt lượng đơn vị nội D Nhiệt lượng nội Câu 221 Trường hợp sau ứng với trình đẳng tích nhiệt độ tăng? A ∆U = Q với Q >0 B ∆U = Q + A với A > C ∆U = Q + A với A < D ∆U = Q với Q < Mức độ áp dụng Câu 222 Biết nhiệt dung nước xấp xỉ 4,18.10 J/(kg.K) Nhiệt lượng cần cung cấp cho kg nước 200C sôi : A 8.104 J B 10 104 J C 33,44 104 J D 32.103 J Câu 223 Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,5 kg nước 0 C đến sôi bao nhiêu? Nếu biết nhiệt dung nước xấp xỉ 4,18.103J/(kg.K) A 2,09.105J B 3.105J 48 C.4,18.105J D 5.105J Câu 224 Người ta cung cấp cho khí xilanh nằm ngang nhiệt lượng J Khí nở đẩy pit-tông đoạn 5cm với lực có độ lớn 20N Độ biến thiên nội khí : A 1J B 0,5J C 1,5J D 2J Câu 225 Người ta thực công 100J để nén khí xilanh Biết khí truyền môi trường xung quanh nhiệt lượng 20J độ biến thiên nội khí : A 80J B 100J C 120J D 20J Câu 226 Người ta truyền cho khí xilanh nhiệt lượng 100J Khí nở thực công 70J đẩy pittông lên Độ biến thiên nội khí : A 20J B 30J C 40J D 50J Mức độ phân tích Câu 227 Một bình nhôm khối lượng 0,5 kg chứa 0,118 kg nước nhiệt độ 20 C Người ta thả vào bình miếng sắt khối lượng 0,2 kg nung nóng tới 750C Bỏ qua truyền nhiệt môi trường bên ngoài, nhiệt dụng riêng nhôm 0,92.103 J/(kg.K); nước 4,18.103 J/(kg.K); sắt 0,46.10 J/(kg.K) Nhiệt độ nước bắt đầu cân là: A t = 10 0C B t = 150 C C t = 200 C D t = 250 C Câu 228 Truyền nhiệt lượng 6.106 J cho khí xilanh hình trụ, khí nở đẩy pittông chuyển động làm thể tích khí tăng thêm 0,5m Biết áp suất khí 8.106 N/m2 coi áp suất không đổi qúa trình khí thực công Độ biến thiên nội khí là: A 106 J B 2.106 J 49 C 3.106 J D 4.106 J CHƯƠNG 7: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG - SỰ CHUYỂN THỂ Mức độ nhớ: Câu 229 Phân loại chất rắn theo cách đúng? A Chất rắn đơn tinh thể chất rắn vô định hình B Chất rắn kết tinh chất rắn vô định hình C Chất rắn đa tinh thể chất rắn vô định hình D Chất rắn đơn tinh thể chất rắn đa tinh thể Câu 230 Đặc điểm tính chất không liên quan đến chất rắn kết tinh? A Có dạng hình học xác định B Có cấu trúc tinh thể C Có nhiệt độ nóng chảy không xác định D Có nhiệt độ nóng chảy xác định Câu 231 Đặc điểm tính chất liên quan đến chất rắn vô định hình? A Có dạng hình học xác định B Có cấu trúc tinh thể C Có tính dị hướng D Không có nhiệt độ nóng chảy xác định Câu 232 Câu nói đặc tính chất rắn kết tinh không đúng? A Có thể có tính dị hướng có tính đẳng hướng B Không có nhiệt độ nóng chảy xác định C Có cấu trúc tinh thể D Có nhiệt độ nóng chảy xác định Câu 233 Chọn đáp án Đặc tính chất rắn vô định hình 50 A dị hướng nóng chảy nhiệt độ xác định B đẳng hướng nóng chảy nhiệt độ không xác định C dị hướng nóng chảy nhiệt độ không xác định D đẳng hướng nóng chảy nhiệt độ không xác định Câu 234 Chọn đáp án Đặc tính chất rắn đa tinh thể A đẳng hướng nóng chảy nhiệt độ xác định B dị hướng nóng chảy nhiệt độ không xác định C đẳng hướng nóng chảy nhiệt độ không xác định D dị hướng nóng chảy nhiệt độ không xác định Câu 235 Chọn đáp án Mức độ biến dạng rắn (bị kéo nén) phụ thuộc vào A độ lớn lực tác dụng B độ lớn lực tác dụng tiết diện ngang C độ dài ban đầu D tiết diện ngang Câu 236 Hệ số đàn hồi thép biến dạng kéo nén phụ thuộc vào tiết diện ngang độ dài ban đầu rắn? A.Tỉ lệ thuận với tích số độ dài ban đầu tiết diện ngang B Tỉ lệ thuận với độ dài ban đầu tỉ lệ nghịch với tiết diện ngang C Tỉ lệ thuận với tiết diện ngang tỉ lệ nghịch với độ dài ban đầu D Tỉ lệ nghịch với tích số độ dài ban đầu tiết diện ngang Câu 237 Độ nở dài ∆l vật rắn (hình trụ đồng chất) xác định theo công thức: A ∆l = l − l0 = l0 ∆t B ∆l = l − l0 = αl0 ∆t C ∆l = l − l0 = αl0t D ∆l = l − l0 = αl0 Câu 238 Độ nở khối vật rắn đồng chất xác định theo công thức: A ∆V = V − V0 = βV0 ∆t B ∆V = V − V0 = V0 ∆t C ∆V = βV0 D ∆V = V0 − V = βV∆t Câu 239 Chọn đáp án Mức chất lỏng ống mao dẫn so với bề mặt chất lỏng bên ống phụ thuộc vào A đường kính ống, tính chất chất lỏng C tính chất chất lỏng thành ống 51 B đường kính ống tính chất thành ống D đường kính ống, tính chất chất lỏng thành ống Câu 240 Lực căng mặt tác dụng lên đoạn đường nhỏ bề mặt chất lỏng có phương vuông góc với đoạn đường tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng có độ lớn xác định theo hệ thức: A f = σ l σ l l C f = σ D f = 2πσ l B f = Câu 241 Chọn đáp Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng chất gọi A nóng chảy B kết tinh C bay D ngưng tụ Câu 242 Chọn đáp Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể chất gọi A nóng chảy B kết tinh C hoá D ngưng tụ Câu 243 Nhiệt nóng chảy Q xác định theo công thức: A Q = λ.m λ m m C Q = λ D Q = L.m B Q = Câu 244 Chọn đáp Tốc độ bay chất lỏng không phụ thuộc vào A nhiệt độ B diện tích bề mặt C áp suất bề mặt chất lỏng D khối lượng chất lỏng Câu 245 Câu không 52 A Sự bay trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy bề mặt chất lỏng B Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí sang thể lỏng ngưng tụ Sự ngưng tụ bay xảy đồng thời C Sự bay trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy bên bề mặt chất lỏng D Sự bay chất lỏng xảy nhiệt độ Câu 246 Chọn đáp án Khối lượng nước tính gam chứa 1m3 không khí A độ ẩm cực đại B độ ẩm tuyệt đối C độ ẩm tỉ đối D độ ẩm tương đối Câu 247 Độ ẩm tỉ đối không khí xác định theo công thức: a 100% A a B f = A C f = a.A.100% A D f = 100% a A f = Mức độ hiểu Câu 248 Chất rắn đây, thuộc loại chất rắn kết tinh? A Thuỷ tinh B Nhựa đường C Kim loại D Cao su Câu 249 Chất rắn thuộc loại chất rắn vô định hình? A Băng phiến B Nhựa đường C Kim loại D Hợp kim Câu 250 Vật chịu biến dạng kéo? A Trụ cầu B Móng nhà C Dây cáp cần cẩu chuyển hàng D Cột nhà Câu 251 Vật chịu biến dạng nén? 53 A Dây cáp cầu treo B Thanh nối toa xe lửa chạy C Chiếc xà beng bẩy tảng đá to D Trụ cầu Câu 252 Dụng cụ có nguyên tắc hoạt động không liên quan đến nở nhiệt là: A Rơ le nhiệt B Nhiệt kế kim loại C Đồng hồ bấm giây D Ampe kế nhiệt Câu 253 Khi đổ nước sôi vào cốc thuỷ tinh cốc thuỷ tinh hay bị nứt vỡ, cốc thạch anh không bị nứt vỡ vì: A Cốc thạch anh có thành dày B Thạch anh cứng thuỷ tinh C Thạch anh có hệ số nở khối nhỏ nhiều thuỷ tinh D Cốc thạch anh có đáy dày Câu 254 Khi vật rắn kim loại bị nung nóng khối lượng riêng vật tăng hay giảm? Tại sao? A Tăng, thể tích vật không đổi khối lượng vật giảm B Giảm, khối lượng vật không đổi tích vật tăng C Tăng thể tích vật tăng chậm khối lượng vật tăng nhanh D Giảm, khối lương vật tăng châm vật tăng nhanh Câu 255 Nguyên nhân tượng dính ướt không dính ướt chất lỏng chất rắn là: A Lực tương tác phân tử chất lỏng chất rắn B Bề mặt tiếp xúc C Bề mặt khum lồi chất lỏng D Bề mặt khum lõm chất lỏng Câu 256 Chiếc kim khâu mặt nước đặt nằm ngang vì: A Chiếc kim không bị dính ướt nước B Khối lượng riêng kim nhỏ khối lượng nước C Trọng lượng kim đè lên mặt nước nằm ngang không thắng lực đẩy Ác si mét D Trọng lượng kim đè lên mặt nước nằm ngang không thắng lực căng bề mặt nước tác dụng lên Câu 257 Nước mưa không lọt qua lỗ nhỏ vải bạt A Vải bạt dính ướt nước B Vải bạt không bị dinh ướt nước C Lực căng bề mặt nước ngăn cản không cho nước lọt qua lỗ nhỏ bạt D Hiện tượng mao dẫn ngăn cản không cho nước lọt qua lỗ bạt 54 Câu 258 Vào ngày mùa hè, nhiệt độ 35 0C miền bắc miền nam nước ta miền nóng hơn? Vì sao? A Miền bắc, độ ẩm miền bắc lớn B Miền nam, độ ẩm miền nam lớn C Miền bắc, độ ẩm miền bắc nhỏ D Miền nam, độ ẩm miền nam nhỏ Câu 259 Ở nhiêt độ 350 C độ ẩm tỷ đối 25% ta cảm thấy A nóng lực khó chịu B lạnh C mát D nóng ẩm Câu 260 Khi nhiệt độ không khí tăng độ ẩm tuyệt đối độ ẩm tỉ đối thay đổi nào? A Độ ẩm tuyệt đối độ ẩm cực đại tăng nên độ ẩm tỉ đối không thay đổi B Độ ẩm tuyệt đối giảm, độ ẩm cực đại tăng nên độ ẩm tỉ đối giảm C Độ ẩm tuyệt đối tăng chậm, độ ẩm cực đại tăng nhanh nên độ ẩm tỉ đối giảm D Độ ẩm tuyệt đối không thay đổi, độ ẩm cực đại giảm nên độ ẩm tỉ đối tăng Mức độ áp dụng: Câu 261 Một kim loại, đồng chất tiết diện có hệ số đàn hồi 100N/m, đầu gắn cố định đầu treo vật nặng để bị biến dạng đàn hồi (Cho g =10 m/s2) Muốn dài thêm 1cm, vật nặng phải có khối lượng là: A m = 0,1 kg B m = 10 kg C m =100 kg D m = 1000 kg Câu 262 Một sợi dây thép đường kính 0,04m có độ dài ban đầu m (Biết E = 2.1011 Pa) Hệ số đàn hồi sợi dây thép là: A 1,5π 107 B 1,6π 107 C 1,7π.107 D 1,8π 107 Câu 263 Một thước thép 200C có độ dài 1m, hệ số nở dài thép α = 11.10-6 K-1 Khi nhiệt độ tăng đến 400C, thước thép dài thêm là: A.2,4 mm B 3,2 mm C 4,2mm 55 D 0,22 mm Câu 264 Một dầm cầu sắt có độ dài 10m nhiệt độ trời 100C Khi nhiệt độ trời 40 0C độ dài dầm cầu tăng bao nhiêu? Biết hệ số nở dài sắt 12.10-6K A Tăng xấp xỉ 36 mm B Tăng xấp xỉ 1,3 mm C Tăng xấp xỉ 3,6 mm D Tăng xấp xỉ 4,8 mm Câu 265 Lực căng mặt tác dụng lên vòng kim loại có chu vi 50 mm nhúng vào nước xà phòng bao nhiêu? Biết hệ số căng bề mặt σ = 0,040 N/m A f = 0,001 N B f = 0,002 N C f = 0,003 N D f = 0,004 N Câu 266 Vào ngày nhiệt độ 30 0C, 1m3 không khí khí có chứa 20,6g nước Độ ẩm cực đại A = 30,3 g/m Độ ẩm tương đối không khí là: A f = 68 % B f = 67 % C f = 66 % D f =65 % Mức độ phân tích: Câu 267 Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm có khối lượng 100g nhiệt độ 200C, để hoá lỏng nhiệt độ 658 0C bao nhiêu? Biết nhôm có nhiệt dung riêng 896J/(kg.K), nhiệt nóng chảy 3,9.105J/K A 96,16J B.95,16J C 97,16J D.98,16J Câu 268 Buổi sáng nhiệt độ không khí 23 0C độ ẩm tỉ đối 80% Buổi trưa, nhiệt độ không khí 30 0C độ ẩm tỉ đối 60% Hỏi vào buổi không khí chứa nhiều nước hơn? Biết khối lượng riêng nước 23 0C 20,60 g/m3 30 0C 30,29 g/m3 A Buổi sáng B Buổi trưa 56 C Bằng D Không xác định Câu 269 Nhiệt lượng cần cung cấp cho 5kg nước đá 00C chuyển thành nước nhiệt độ bao nhiêu? biết nhiệt nóng chảy riêng nước λ = 3,5 105 J/kg A 15 105 J B 16.105 J C 16,5.105J D 17.105J MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MĐNT MĐ NHỚ MĐ HIỂU TNKQ TL MĐ ÁP DỤNG TNKQ TL MĐ PHÂN TÍCH TNKQ TL NDKT TNKQ TL Bài số (Chương 1) 30% câu 25% câu 15% câu 5% 1câu 25% 1câu Bài học kì I (Chương 1,2,3) 25% câu 30% câu 15% câu 5% câu 25% câu Bài số (Chương 4,5) 30% câu 20% câu 20% câu 5% câu 25% câu Bài học kì II (Chương 4,5,6,7) 25% câu 30% câu 15% câu 5% câu 25% câu 57 ... định số lượng câu hỏi Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan 10 Chương Động học chất điểm 10 Chương Động lực học chất điểm 19 Chương Cân chuyển động vật rắn ... ( 10 tiết) ( 11 tiết) ( tiết) ( tiết) ( tiết) ( 64 tiết ) Nhớ Hiểu 18 15 14 16 12 19 101 14 17 15 10 10 13 84 Áp Phân dụng tích 14 13 7 10 66 26 Tổng số 51 52 41 39 30 15 41 269 BỘ NGÂN HÀNG CÂU... không Câu 27 Tại vị trí xác định mặt đất độ cao : A Hai vật rơi với vận tốc B Vận tốc vật nặng lớn vận tốc vật nhẹ C Vận tốc vật nặng nhỏ vận tốc vật nhẹ D Vận tốc hai vật không đổi Câu 28 Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan vật lý 10, Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan vật lý 10, Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan vật lý 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay