giao an vat ly 9

99 308 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2013, 01:25

. Ngày soạn : 01/ 9/ 2007 Ngày dạy: 07/ 9 / 2007 Chơng I điện học Tiết 1: Sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây I/Mục tiêu: Nêu đợc cách tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của Ivào u giữa hai đầu dây dẫn vẽ và sử dụng đợc đồ thị biểu diễn mối quan hệ I u từ số liệu về thực nghiệm nêu đợc kết luận về sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn II/ Chuẩn bị :Mỗi nhóm :một điện trở mẫu .một am pe kế ghđ 1.5a và đcnn o.5a 1vôn ké ghđ6v 1 công tắc .1 nguồn điện 6 v , 7đoạn dây nối III/Tiến trình lên lớp A,Tổ chức lớp B/Kiểm tra bài cũ Nêu kháI niệm cờng độ dòng điện ?kháI niệm hiệu điện thế đo Iu bằng dụng cụ nào ? C/Bài mới Gv giới thiệu hình 1.1 hs quan sát sơ đồ trả lời Nêu qui tắc dùng am pe kế ,vôn kế Nêu tên các bộ phận của mạch điện và nhiệm vụ của từng bộ phận ? Yêu cầu hs tìm hiểu sơ đồ h1.1 Theo dõi ,kiểm tra hs mắc mạch điện thí nghiệm Yêu cầu hs thảo luận câu 1và đại diện nhóm trả lời I/ Thí nghiệm: 2/ Tiến hành thí nghiệm : -Tìm hiểu sơ đồ -Tiến hành thí nghiệm theo nhóm Các nhóm tiến hành đo ghi kết quả vào bảnh 1 -Trả lời câu C1 Khi Utăng bao nhiêu lần Thì I tăng bấy nhiêu lần Hay I~ U 1 Yêu cầu hs đa vào bảng kết quả ,vẽ đồ thị H1.2 ?đồ thị có đặc điểm gì ? Gọi hs trả lời C2 Vậy hãy vẽ mối quan hệ giữa I và U ? Cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn phụ thuộc nh thế nào vào hiệu điện thế ? Gọi 2 em đọc lại kết luận Từng học sinh tự tìm hiểu và trả lời câu hỏi Giáo viên hớng dẫn cách xác định tọa độ của M bất kì Học sinh làm việc cá nhân và thu 3 em dánh giá kết quả : II/Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cờng độ dòng điện vào hiệu điện thế : 1/ Dạng đồ thị : Đồ thị là đờng thẳng -Từng học sinh làm C2 2/ Kết luận : IU 2) Kết luận sgk/5 2 em học sinh đọc lại III/Vận dụng C3 : Trên trục hoành xác định U 1 =2,5V Kẻ đờng song song trục tung cắt đồ thị tại K Từ K kẻ đờng song song trục hoành cắt trục tung tại I 1 =0,5A Tơng tự U 2 =3,5V ; I 2 =0,7A C4: Các giá trị còn thiếu là 0,125A .4V. 5V.0,3A C5: I tỉ lệ thuận với U D/ Củng cố Cờng độ dòng điện phụ thuộc nh thế nào vào hiệu điện thế ? Khi có I qua dây dẫn là 0,5V thì U giữa 2 đầu dây là U=3V Vậy muốn có I qua dây dẫn đó là 2A thì phải đặt vào 2 đầu dây đó 1 hiệu điện thế là bao nhiêu ? E/Dặn dò Học thuộc phần ghi nhớ đọc phần em cha biết ? làm BT 1.1 đến 1.4 SBT Ngày soạn : 08/ 9 / 2007 Ngày dạy : 12/9 /2007 Tiết 2 :Điện trở của dây dẫn định luật ôm I/Mục tiêu : Nhận biết đợc đơn vị điện trở và vận dụng đợc công thức tính điện trở để giảI bài tập Phát biểu và viết đợc hệ thức của định luật ôm Vận dụng định luật ôm để giảI một số bài tập đơn giản II/Chuẩn bị : Gv kẻ sẵn bảng tính giá trị U:I III/Tiến trình lên lớp : 2 A/Tổ chức lớp B/Kiểm tra bài cũ : Nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U C/ Bài mới Ycầu học sinh dựa vào kết quả tn bài trớc tính U/I GV theo dõi kiểm tra giúp đỡ các học sinh yếu tính toán cho chính xác yêu cầu 2hs trả lời C2cho cả lớp thảo luận với mỗi dây dẫn U/I nh thế nào ? với dây dẫn khác thì U/I nh thế nào ? GV thông báo kn R=U/I gọi là điện trở tí nh điện trở của một dây dẫn bằng công thức nào khi tăng U giữa 2 đầu dây dẫn lên hai lần thì R tăng bao nhiêu ?vì sao ? yc học sinh tính điện trở của dây dẫn khi U=1Vvà I=1A nêu các bội số của ôm ? Tính điện trở của dây dẫn khi đặt vào hai đầu dây dẫn mmmmột hiệu điện thế U=3V thì I qua dây dẫn là 250mA khi U không đổi nếu R càng lớn thì I qua nó ntn? Với một dây dẫn thì I phụ thuộc ntn vào U? Với U không đổi thay đổi dây dẫn khác thì I phụ thuộc nh thế nào vào R? Viết hệ thức liên hệ giữa I;U;R? Gọi hai em phát biểu định luật ? Gọi học sinh đọc C3 Cả lớp tóm tắt bài Vận dụng công thức nào để tính U? I/ Điện trở của dây dẫn 1/Xác định thơng số U/I đối với mỗi dây dẫn : Từng học sinh dựa vào bảng 1,2 tính U/I với mỗi dây dẫn Từng học sinh trả lời C2 thảo luận với cả lớp Với mỗi dây dẫn thì U/I không đổi Với dây dẫn khác thì U/I cũng khác 2/ Điện trở : Một học sinh đọc kn sgk R=U/I R không tăng vì R không phụ thuộc vào U Ký hiệu : đơn vị điện trở : U=1V I=1A thì R=1V/1A=1 -1k = 1000 1M=1000000 Hs tóm tắt bài và giải R=U/I=3/0,25=12 í nghĩa của điện trở :hs nêu ý nghĩa sgk II/ Định luật ôm : 1/ Hệ thức của định luật : I ~U; I ~ 1/R U I = R 2/ Phát biểu định luật : Sgk/8 2hs đọc định luật III/ Vận dụng : Một em đọc và tóm tắt C3 R=12 Hiệu điện thế giữa hai đầu tóc đèn là I=0,5A I=U/R => U=R xI= 3 Y/c cả lớp tìm hiểu C4 và gọi một em lên bảng giảI và cả lớp thảo luận 0,5x12=6V U=? C4: U 1 =U 2 theo định luật ôm ta có : R 2 =3R 1 I 1 =U 1 /R 1 I 1 /I 2 =? I 2 =U 2 /R 2 => I 1 /i 2 = U 1 / R 1 .R 2 /U 2 I 1 /I 2 = 3R 1 /R 1 = 3=> I 1 =3I 2 D/ Củng cố : Với công thức R=U/I có thể nói khi R tăng bao nhiêu lần thì U tăng bấy nhiêu lần không? Tại sao? Nêu công thức định luật ôm ? E/Dặn dò Học thuộc phần ghi nhớ sgk . Làm bài tập từ bài 2.1 đến 2.4 sbt Ngày soạn : 08/ 9/ 2007 Ngày dạy : 14/ 9/ 2007 Tiết 3: Thực hành xác định điện trở của một dây dẫn bằng am pe kế và vôn kế I/ Mục tiêu : -Nêu đợc cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở -Mô tả đợc cách tiến hành và bố trí tiến hành thí nghiệm xác định điện trở của một dây dẫn bằng am pe kế và vôn kế -Có ý thức chấp hành nghiêm túc qui tắc sử dụng các thiết bị điện trong thí nghiệm II/ Chuẩn bị : -Mỗi nhóm :1dây dẫn cha biết giá trị điện trở 1nguồn điện , 1am pe kế ,1vôn kế 1khóa ,7đoạn dây dẫn -Mỗi học sinh :1báo cáo thực hành . III/ Tiến trình lên lớp : A/ Tổ chức lớp B/ Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị của hs C/ Bài thực hành : 4 Kiểm tra việc chuẩn bị của học sinh Nêu công thức tính điện trở ? vẽ sơ đồ mạch điện ? giáo viên theo dõi và giúp đỡ các nhóm làm thí nghiệm cách mắc am pe kế và vôn kế yêu cầu cá nhân hoàn thành báo cáo thực hành Gv thu báo cáo thực hành -nhận xét buổi thực hành .đánh giá kết quả 1/ Trả lời câu hỏi báo cáo : R= U/I Gọi một em lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện 2/ Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo . Các nhóm học sinh mắc mạch điện theo sơ đồ Học sinh tiến hành đo và ghi kết quả vào bảng Chú ý : tất cả hs đều phảI tham gia thí nghiệm ,kiểm tra kết quả của bạn tong nhóm Báo cáo kết quả thực hành Kêt quả đo Hiệu điện thế (V) Cờng độ dòng điện (A) điện trở (ôm) 3/ Ghi báo cáo thực hành : D/Dặn dò Về nhà ôn lại định luật ôm,tìm hiểu về mạch nối tiếp Ngày soạn: 15/ 9/ 2007 Ngày dạy : 19/ 9/ 2007 Tiết 4 : Đoạn mạch nối tiếp I/ Mục tiêu - Suy luận để xây dựng công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếpR tđ =R 1 +R 2 và hệ thức U 1 /U 2 =R 1 /R 2 từ các kiến thức đã học - Mô tả đợc cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ thuyết - Vận dụng đợc những kiến thức đã họcđể giảI thích một số hiện tợng và giải bài tập về đoạn mạch nối tiếp. II/ Chuẩn bị : Mỗi nhóm : 3điện trử mẫu 6,10 ,16 1am pe kế , 1 vôn kế TN 1 nguồn điện 6V 5 1 công tắc, 7 dây dẫn 30cm III/Tiến trình lên lớp : A. Tổ chức lớp : B. Kiểm tra bài cũ : CH : Nêu đặc điểm của đoạn mạch nối tiếp ? CH: Phát biểu định luật ôm và ghi công thức định luật ? C.Bài mới CH: Vẽ sơ đồ mạch điện gồm 2 bóng đèn mắc nối tiếp Cờng độ dòng điện chạy qua mỗi đèn có liên quan gì với cờng độ dòng điện mạch chính ? Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có mối liên quan gì với hiệu điện thế mỗi đèn ? Gv vẽ sơ đồ H 4 .1lên bảng Yêu cầu hs trả lời C 1 2 điện trở R 1 ,R 2 có mấy điểm chung Gv thay hai đèn bằng hai điện trở khác các hệ thức trên có đúng không ? Hãy vận dụng định luật ôm và các kiến thức đã học chứng minh : U 1 / U 2 = R 1 /R 2 Gọi học sinh đọc sgktrang 12 Thế nào là điện trở tơng đơng của một đoạn mạch ? vận dụng định luật tínhgiá trị của I 1 và I 2 ? Nêu cách tính U,U 1 , U 2 ? I/Cờng độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp : 1/ Nhớ lại kiến thức ở lớp 7: _học sinh lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện I đ1 =I đ2 = I U= U đ1 + U đ2 2/Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp : Hs làm việc cá nhân trả lời C 1 C 1 khi thay hai đèn bằng hai điện trở thì các hệ thức tren vẫn đúng . Hs tự làm gọi 1em lên bảng trình bày bài làm của mình . Theo định luật ôm ta có :I 1 =U 1 / R 1 ; I 2 = U 2 / R 2 Vì I 1 =I 2 U 1 /R 1 = U 2 /R 2 hay U 1 /U 2 =R 1 /R 2 II/ Điện trở tơng đơng của mạch nối tiếp : 1/Điện trở tơng đơng : Là điện trở có thể thay thế vào đoạn mạch mà khi U không đổi thì I qua nó vẫn không thay đổi 2/ Công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp . I 1 =U 1 /R 1 ; I 2 =U 2 /R 2 và I=U/R Có I=I 1 =I 2 U=IR có U=U 1 +U 2 6 tính R tơng đơng ? hs nêu kết luận sgk gọi một em đọc đầu bài cá nhân làm bài gọi một em trình bày bài làm của mình gọi 1 hs đọc và tóm tắt C 5 gọi 1 em lên bảng làm bài cả lớp theo dõi bài bạn làm để bổ xung khi mắc nối tiếp một điện trở R 3 =20 thì R AB ntn? U 1 =IR 1 IR=IR 1 +IR 2 U 2 =IR 2 chia 2 vế cho I Ta có R=R 1 +R 2 3/ Kết luận: sgk III/ Vận dụng : C4: Học sinh đọc đầu bài cá nhân tự làm và trình bày bài làm của mình trên bảng . C5:Học sinhđọc và tóm tắt bài: R 1 =R 2 =20 Rađ=? Điện trở tơng đơng của mạch Rađ=R 1 +R 2 =20+20=40 Nếu mắc thêm điện trơR=20 nối tiếp vào mạch điện ta có R AB =R 1 +R 2 +R 3 R AB = 20+20+20=60 D/ Củng cố : Trong mạch nối tiếp cần mấy công tắc đẻ điều khiển các vật dẫn ? Nếu mạch mắc nối tiếp n điện trở thì R tính nh thế nào ? E/ Dặn dò : Học thuộc phần ghi nhớ ,đọc phần em cha biết Làm bài tập 4.1đến 4.7SBT Ngày soạn : 15/ 9 / 2007 Ngày dạy : 21/ 9/ 2007 Tiết 5: Đoạn mạch song song: I/ Mục tiêu: - Suy luận để xây dựng đợc công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch song song gồm hai điện trở là 1/R = 1/R 1 + 1/R 2 và hệ thức I 1 /I 2 = R 2 /R 1 - Mô tả và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ thuyết đối với đoạn mạch song song - Vận dụng đợc những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tợng thực tế và giải bài tập về đoạn mạch song song . II/ Chuẩn bị : Mỗi nhóm : -3 điện trở mẫu ( có 1 điện trở tơng đơng ) 7 -1am pe kế ghđ 1,5A,đcnn0,1A - 1vôn kế ghđ6V,đcnn0,1V -1 công tắc ,1bộ nguồn 6V,9đoạn dây dẫn III/ Tiến trình lên lớp : A/ Tổ chức lớp : B/ Kiểm tra bài cũ : Viết công thức tính I,U,R trong đoạn mạch mắc nối tiếp ? Chứng minh rằng trong mạch nối tiếp U 1 /U 2 = R 1 /R 2 ? C/ Bài mới : Vẽ sơ đồ mạch điện gồm hai đèn mắc song song ? Cờng độ dòng điện trong mạch chính và mạch rẽ quan hệ với nhau nh thế nào ? Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và hiệu điện thế các đèn quan hệ với nhau nh thế nào ? Giáo viên vẽ hình 5.1 lên bảng Học sinh trả lời câu C1 Cho biếy R 1 và R 2 có mấy điểm chung ? I và U của đoạn mạch này có đặc điểm gì ? Gọi 1 em đọc C2 yêu cầu cá nhân vận dụng định luật ôm trả lời C2 Yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức dã học tự chứng minh công thức . Trong đoạn mạch trên ta có I và I 1 ,I 2 tính nh thế nào ? Trong mạch song song I tính nh thế I/Cờng độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch song song : 1/nhớ lại kiến thức lớp 7: I = I 1 + I 2 U =U 1 =U 2 2/Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song : C1: R 1 và R 2 có hai điểm chung Học sinh trả lời : I= I 1 + I 2 U = U 1 = U 2 . I = U/R U= I. R Tơng tự U 1 =I 1 .R 1 U 2 =I 2 .R 2 Mà U 1 =U 2 =U I 1 .R 1 = I 2 .R 2 Hay I 1 / I 2 = R 2 / R 1 II/ Điện trở tơng đơng của mạch song song 1/ Công thức tính điện trở tơng đ- ơng của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song . I =U/R ; I 1 = U/R 1 ; I 2 = U 2 /R 2 Ta có I= I 1 + I 2 Hay U/R tđ =U/R 1 + U /R 2 Chia hai vế cho U ta có 8 nào ? Chia hai vế cho U còn gì ? Yêu cầu học sing tự laqmf thí nghiệm kiểm tra Gọi 1 em nêu kết luận sgk/15 Gọi 1 em đọc C4 Cho thảo luận nhóm C4 Gọi 1 nhóm trìn bày bài làm của nhóm mình các nhóm khác bổ xung Gọi 1 em đọc đầu bài Giáo viên vẽ sơ đồ mạch điện lên bảng . Cá nhân tóm tắt bài và làm bài 1/R tđ = 1/R 1 + 1/R 2 R tđ =R 1 .R 2 /R 1 +R 2 2/ Thí nghiệm kiểm tra : Học sinh tự làm 3 /Kết luận :sgk/15 III/ Vận dụng : C4 : Các nhóm thảo luận và vẽ sơ đồ C5 : R 1 =R 2 =R 3 =30 R 1,2 =? R 1,2,3 =? Theo công thức điện trở của đoạn mạch song song ta có : 1/ R 1,2 = 1/ R 1 + 1/R 2 = 1/30 +1/30 R 1,2 =15 Tơng tự 1/R 1,2,3, =1/R 1,2, +1/R 3 = 1/15 + 1/30 R 1,2,3 =10 D/Củng cố : Nếu mạch gồm n điện trở R giống nhau mắc song song thì R tđ =R/n các em tự chứng minh Nêu công thức tính I,U,R.của đoạn mạch song song ? E/ Dặn dò : Học thuộc phần ghi nhớ và làm bài tập 5.1 đến 5.6SBT đọc phần em cha biế Ngày soạn : 22/ 9/ 2007 Ngày dạy : 26/ 9/ 7 Tiết 6: Bài tập vận dụng định luật ôm I/ Mụctiêu: - Vận dụng các kiến thức đã học để giải đợc các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất 3 điện trở . - Rèn kỹ năng giải bài tập theo đúng các bớc giải - Rèn kỹ năng so sánh phân tích tổng hợp thông tin - Rèn tính cẩn thận trung thực II/ Chuẩn bị : Giáo viên chuẩn bị phiếu học tập. III / Tiến trình lên lớp : 9 A/Tổ chức lớp : B/ Kiểm tra bài cũ : Viết công thức tính I,U,R trong đoạn mạch điện mắc nối tiếp và đoạn mạch điện mắc song song ? Gọi 2em lên bảng C/ Bài mới : Gọi 2em lên bảng chữa bài Giáo viên kiểm tra việc làm bài ở nhà của học sinh Gọi 1 em đọc đề bài Gọi 1 em tóm tắt bài Yêu cầu cá nhân giải bài ra nháp Gọi 2em lên bảng chữa bài mỗi em 1 phần Học sinh cả lớp thảo luận kết quả và có thể đa ra cách giải khác Gọi một học sinh đọc đầu bài 1em tóm tắt bài yêu cầu cả lớp làm bài ra nháp 1em lên bảng trình bày bài làm của mình Thu 5 bài chấm đánh giá kết quả Các nhóm tìm hiểu bài và thảo luận cách giải bài tập 3 Yêu cầu cá nhân hoàn thành bài làm của mình 2 em đổi bài cho nhau chấm bài I / Chữa bài : 2em lên bảng chữa bài 5.5; 5.6 II/ Luyện tập : Bài 1:học sinh đọc đề bài tóm tắt bài Cá nhân tự làm bài R 1 =5 a/ vì mạch mắc nối tiếp nên U 1 =6V I 1 =I A =1,2A I A =0,5A R AB = U / I=6/0,5=12 b/theo định luật ôm cho mạch a/ R AB =? Nối tiếp ta có : b/R 2 =? R AB =R 1 + R 2 R 2 =R AB - R 1 R 2 =12 5=7 Bài 2: Học sinh dọc đề bài 1 em lên bảng tóm tắt bài Cá nhân giải bài ra nháp R 1 =10 a/ theo định luật ôm ta có : I 1 =1,2A I =U /R U = I .R I=1,8A U 1 =I 1 .R 1 =1,2 . 10 a/U AB =? U 1 =12V b/ R 2 =? vì mạch mắc song song nên U =U 1 =U 2 =12V b/ cờng độ dòng điện qua điện trở hai là : I= I 1 + I 2 I 2 =I-I 1 =1,8-1,2 =0,6A Bài 3: Cá nhân hoàn thành bài đổi bài cho nhau chấm bài 10 [...]... số chất _Đơn vị : m (ôm mét) Điện trở suất của đồng bằng bao nhiêu ? Giải nghĩa con số ghi đó ? Yêu cầu học sinh trả lời câu 2 Dựa vào mối quan hệ giữa R và S tính ịcu=1,7.10-6 m điện trở của dây dẫn trong câu 2 ịcostantan=0,5.10-6m _Điện trở của dây constantan có Gọi 1 em đọc C3 Yêu cầu học sinh hoàn thành bảng 2/26 rút ra công thức tỉnh Nêu rõ tên các đại lợng và đơn vị đo của chúng ? Gọi 1 em đọc... : cờng độ dòng diiện (A) R: điện trở () T: thời gian (s) 2/Xử kết quả thí nghiệm kiểm tra Học sinh đọc phần mô tả thí nghiệm Học sinh các nhóm lần lợt trả lời C1,C2 C3 C1: A = I2 R t=2,4 2,4 5 300 = 8640J C2 : Q1 =c1 m1 ( t2 t1 ) = 4200 0,2 95 = 798 0J Q2 =c2 m2 (t2 t1 ) = 880 0,078 95 =652,08J Nhiệt lợng mà nớc và bình nhận đợc là Q = Q1 + Q2 = 798 0 +652,08 C3 Q =A Nếu tính theo đơn vị cal thì... Vẽ tranh hình 13.1 - 1 công tơ điện - Bảng phụ chuẩn bị bảng 1 III/Tiến trình lên lớp A Tổ chức lớp B Kiểm tra Gọi học sinh lên chữa 12.1;12.2 C Bài mới Gọi 1 em đọc C1 h[ngs dãn học sinh trả lời từng phần Nêu thí dụ khác chứng tỏ dónđiện mang năng lợng ? Giáo viên : năng lợng của dòng điện gọi là điện năng I/Điện năng 1) Dòng điện có mang năng lợng - Hoạt động cá nhân - Vậy dòng điện có mang năng... điện ?3 gọi học sinh trả lời C4 yêu cầu học sinh quan sát biến trở của nhóm mình cho biết số ghi và giải thích ý nghĩa của số ghi gọi học sinh trả lời C5 vẽ sơ đồ mạch điện ? yêu cầu học sinh măc mạch điện theo sơ đồ và làm thí nghiệm trả lời câu C6 gọi 1 em trả lời C7 yêu cầu học sinh quan sát các biến trở trong kỹ thuật yêu cầu học sinh trả lời C9 yêu cầu học sinh làm bài 10.2 I/ Biến trở : 1/ Tìm... hớng dẫn cách phân tích đề bài cho cả lớp tự làm câu a câu b cho về nhà R1 =600 R2 =90 0 Thu 5bài chấm đánh giá kết quả UMN =220V L =200m S =0,2mm=0,2.10-6m2 ị =1,7 10-8 RMN =? 1 em lên bảng giải a/ áp dụng công thức : 20 R =ị.l / S=1,7.10-8 200 / 0,2 10-6=17 Vì R1 // R2 nên R1,2 =R1 R2 /R1 + R2 R1,2 =600 90 0 /600 + 90 0 =360 Có Rd nt ( R1 // R2) nên ta có RMN =Rd + R1,2 =17+360=377 Đáp số : 377 D/Củng... của dây dẫn phụ thuộc nh thế nào vào S, phụ thuộc nh thế nào vào l R~1/l; R~l E /Dặn dò - Với cách lí luận nh C5 trả lời BT8SBT - Ôn lại cả T7+T8 làm BT 8.1 _8.5 SBT Ngày soạn : 29/ 9/ 2007 Ngày dayj: 05/ 10/ 2007 Tiết 9 :Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn I/Mục tiêu Bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra chứng tỏ rằng điện trở của dây dẫn cùng l,S và đợc làm từ vật liệu khác nhau... điện là : A = P t = 75 4,5 3600 =32408640J =0,075 4,5=9kWh =9( số ) Bài tập 2 Gọi 2 em đọc đề bài học sinh tóm tắt bài vào vở Gọi 1 em tóm tắt bài Yeu cầu các nhóm thảo luận cách giải các nhóm thảo luận tìm ra cách giải Uđmđ =6V đại diện 1 nhóm nêu cách giải đại diện 1 nhóm đọc mạch điện H4.1 Pđmđ =4,5W Sau khi đã nêu đợc cách giải cho cá U =9V nhân tự làm bài vào vở T = 10ph Gọi 1 em lên bảng chữa... tập 7.1 đến 7.7SBT đọc phần có thể em cha biế Ngày soạn : 29/ 9/ 2007 Ngày dạy: 03/ 10/ 2007 Tiết 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn I/ Mục tiêu: - Suy luận đợc rằng các dây có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu thì điện trở của chúng tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây - Bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra mối quan hệ giữa R và S để rút ra đợc kết luận là R ~ 1/S - Rèn tính... 6.2(a) C/ Bài mới : Yêu cầu học sinh quan sát h 7.1 cho biết chúng khác nhau ở yếu tố nào ? Điện trở của các dây này có nh nhau không? Yừu tố nào ảnh hởng đến điện trở của dây dẫn ? Cho các nhóm thảo luận đề ra phơng án kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài I/ Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau Học sinh quan sát h7.1 nêu đợc các yêú tố khác... hiện tợng II/Các điện trở dùng trong kỹ thuật : Học sinh trả lời C7 điện trở dùng trong kỹ thuật đợc chế tạo bằng một lớp than hay lớp kim loại mỏng có tiết diện nhỏ vì vậy điện trở lớn III/ Vận dụng : - Học sinh dựa vào điện trở dùng trong kỹ thuật của nhóm mình hoàn thành C9 rèn cách đọc giá trị ghi ngay trên biến trở 18 gọi 1 em đọc đầu bài gọi 1 em tóm tắt bài cả lớp làm bài ra nháp gọi 1 em . : đọc rô _Đơn vị : m (ôm mét) ị cu =1,7.10 -6 m ị costantan =0,5.10 -6 m _Điện trở của dây constantan có L=1m S =1mm 2 =10 6 R=? R=1.0,5.10 - 6 /10 6 =0,5(). BT8SBT - Ôn lại cả T7+T8 làm BT 8.1 _8.5 SBT Ngày soạn : 29/ 9/ 2007 Ngày dayj: 05/ 10/ 2007 Tiết 9 :Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn I/Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an vat ly 9, giao an vat ly 9, giao an vat ly 9, Một số qui tắc an toàn khi sử dụng điện : Các biện pháp sử dụng tiết kiệm, KÕt ln: Cho nam ch©m quay tríc cn d©y, Vận dụng : Học sinh tự trả lời câu 3, ThÝ nghiƯm . Häc sinh tiÕn hµnh thÝ nghiƯm theo nhãm KÕt ln ., Kết luận . HS ghi lại vào vở : ánh sáng từ không khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn