Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đại Đoàn Kết Dân Tộc Và Đoàn Kết Quốc Tế

47 85 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 23:53

CHƯƠNG V TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 1.Vai trò đại đoàn kết dân tộc nghiệp cách mạng 1.1Đại đoàn kết dân tộc vấn đề có ý nghĩa chiền lược, định thành công cách mạng HCM rằng: thời đại mới, để đánh bại lực đế quốc, có lòng yêu nước chưa đủ mà phải xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Để qui tụ lực lượng vào khối đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân, cần phải có sách phương pháp phù hợp với đối tượng Đảng ta HCM xây dựng thành công khối ĐĐK dân tộc, đưa CMVN giành nhiều thắng lợi to lớn HCM viết: “ Đoàn kết Mặt trận Việt-Minh, nhân dân ta làm CMT8 thành công, lập nên nước VNDCCH Đoàn kết mặt trận Liên Việt, nhân dân ta kháng chiến thắng lợi, lập lại hòa bình Đông Dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc Đoàn kết MTTQVN, nhân dân ta giành thắng lợi công khôi phục kinh tế, cải tạo XHCN nghiệp xây dựng CNXH miền Bắc.” ( HCM toàn tập, t.10, tr.604) Từ thực tiễn vậy, HCM khái quát thành nhiều luận điểm có tính chân lý vai trò khối ĐĐK Đoàn kết làm sức mạnh HCM nhiều lần nhấn mạnh luận điểm “ Đoàn kết sức mạnh Đoàn kết chặt chẽ định khắc phục khó khăn, phát triển thuận lợi làm tròn nhiệm vụ nhân dân giao phó.” (HCM toàn tập, t.7, tr.392) “ Đoàn kết lực lượng vô địch chúng tađể khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi.” ( HCM toàn tập, t.2, tr.387) “ Đoàn kết sức mạnh, đoàn kết thắng lợi” ( HCM toàn tập, t.11, tr.22) “ Đoàn kết sức mạnh, then chốt thành công” ( HCM toàn tập, t.11, tr.154) “ Bây điểm quan trọng, điểm mẹ Điềm mà thực tốt đẻ cháu tốt Đó đoàn kết.” ( HCm toàn tập, t.8, tr.392) Đại đoàn kết dân tộc mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu Đảng, dân tộc Trong TT.HCM, yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết sức mạnh Do đó, ĐĐK dân tộc phải xác định nhiệm vụ hàng đầu HCM tuyên bố “ Mục đích đảng lao động VN gồm 8chữ là: Đoàn kết toàn dân, phụng Tổ quốc” ( HCM toàn tập, t.6, tr.183) ĐĐK dân tộc nhiệm vụ hang đầu Đảng, đồng thời nhiệm vụ hàng đầu giai đoạn CM Đường lối Đảng chưa đủ mà phải cụ thể hóa thành mục tiêu giai đoạn cụ thể để tập hợp lực lượng, tạo nên sức mạnh, sức mạnh ĐĐK dân tộc Năm 1963, HCM rõ: “Trước CMT8 kháng chiến, nhiệm vụ tuyên huấn làm cho đồng bào dân tộc hiểu việc: Một đoàn kết, Hai là, làm CM hay kháng chiến để đòi độc lập – đơn giản Bây giờ, mục đích tuyên truyền huấn luyện là: Một đoàn kết Hai là, xây dựng CNXH Ba là, đấu tranh thống nước nhà.” ( HCM toàn tập, t.11, tr.130) HCM rằng, ĐĐK dân tộc mục tiêu Đảng mà nhiệm vụ hang đầu dân tộc Nội dung ĐĐK dân tộc 2.1Đại đoàn kết dân tộc ĐĐK toàn dân Đứng lập trường giai cấp công nhân quan điểm quần chúng, HCM đề cập đến vấn đề DÂN NHÂN DÂN cách rõ ràng, toàn bộ, co sức thuyết phục, thu phục lòng người HCM thường dùng khái niệm để chỉ: II.TƯ TƯỞNG HCM VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 1.Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế 1.1Thực đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh đoàn kết dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho CM Thực đoàn kết quốc tế để tập hợp lực lượng bên ngoài, tranh thủ đồng tình, ủng hộ giúp đỡ bạn bè quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh trào lưu CM thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp cho CM chiến thắng kẻ thù học kinh nghiệm quan trọng nhất, mang tính thời sâu sắc CMVN Sức mạnh dân tộc sức mạnh chủ nghĩa yêu nước ý thức tự lực tự cường dân tộc; sức mạnh tinh thần đoàn kết; ý thức đấu tranh anh dũng; bất khuất cho độc lập, tự do… Khi tìm thấy đường cứu nước, HCM sớm xác định CMVN phận CM giới, CMVN thành công đến nơi thực đoàn kết chặt chẽ với phong trào CM giới Đối tượng đoàn kết quốc tế tư tưởng HCM rộng lớn ( SGK trang 184-185) Trong buổi nói chuyện với Đại sứ nước ta Liên Xô năm 1961, HCM nói “ có sức mạnh nước lòng… lại có ủng hộ nhân dân giới, có sức mạnh tổng hợp cộng với phương pháp CM tổng hợp, định CM nước ta đến đích cuối cùng” ( Dẫn theo lời Hà Bình Nhưỡng: “ Trái tim nhân ái” tạp chí Nhà văn Hội Nhà văn Việt Nam, số 3-2000, tr.20) Đoàn kết dân tộc gắn liền với đoàn kết quốc tế để tập hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho CM chiến thắng kẻ thù 1.2Thực đoàn kết quốc tế nhằm góp phần nhân dân giới thực thắng lợi mục tiêu CM HCM rằng, đoàn kết quốc tế không thắng lợi CM nước mà nghiệp chung nhân loại tiến đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc lực phản động quốc tế mục tiêu CM thời đại Trong tác phẩm Thường thức trị ( 1954) HCM viết “ tinh thần yêu nước kiên giữ gìn độc lập, tự đất đai toàn vẹn nước Tinh thần quốc tế đoàn kết với nước bạn nhân dân nước khác để giữ gìn hòa bình giới tức giữ gìn lợi ích nước ta Đó lập trường quốc tế CM” ( HCM toàn tập, t.6, tr.172) Theo HCM, phải chống lại khuynh hướng sai lầm chủ nghĩa hội, chủ nghĩa vị kỷ dân tộc, chủ nghĩa sovanh… khuynh hướng làm suy yếu sức mạnh đoàn kết thống lực lượng CM giới Nhờ giương cao cờ ĐLDT gắn liền với CNXH, Việt Nam tranh thủ đồng tình ủng hộ quốc tế, làm cho sức mạnh dân tộc nhân lên gấp bội, chiến thắng kẻ thù có sức mạnh to lớn nhiều lần 2.Nội dung hình thức đoàn kết quốc tế 2.1Các lực lượng đoàn kết quốc tế Tập trung chủ yếu vào ba lực lượng: Phong trào CS công nhân quốc tế Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Phong trào hòa bình, dân chủ giới, trước hết phong trào chống chiến tranh nhân dân nước xâm lược Việt Nam ( SGK, Tr.188-192) Bên cạnh ngoại giao nhà nước, HCM dạy phải đẩy mạnh ngoại giao nhân dân 2.2Hình thức đoàn kết Đoàn kết quốc tế tư tưởng HCM vấn đề có tính nguyên tắc, đòi hỏi khách quan CMVN thời đại Ngay từ năm 1924, HCM đưa quan điểm thành lập “ Mặt trận thống nhân dân quốc thuộc địa” ( HCM toàn tập, t.1, tr 182) chống CNĐQ, đồng thời kiến nghị quốc tế CS cần có giải pháp cụ thể để đến Đại hội VI (1928) quan điểm trở thành thật Đối với dân tộc bán đảo Đông Dương, HCM quan tâm đặc biệt đến ba dân tộc có điểm tương đồng lịch sử, chung kẻ thù thực dân Pháp Từ năm 20 kỷ XX, HCM thành lập: -Hội liên hiệp thuộc địa Pháp -Sang lập Hội liên hiệp dân tộc bị áp Trung Quốc Thành lập hai tổ chức nêu tiền đề cho đời Mặt trận nhân dân Á – Phi đoàn kết với Việt Nam Trong kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, HCM chủ trương: -Đoàn kết với nhân dân Pháp kháng ciến chống Pháp Đoàn kết với nhân dân Mỹ kháng ciến chống Mỹ Tranh thủ đồng tình ủng hộ nước XHCN anh em, bè bạn quốc tế nhân loại tiến bộ, hình thành Mặt trận giới đoàn kết với VN chống đế quốc xâm lược Như vậy, tư tưởng đoàn kết quốc tế thắng lợi CM HCM định hướng cho việc hình thành bốn tầng mặt trận -Mặt trận ĐĐK dân tộc -Mặt trận đoàn kết Việt – Miên – Lào - Mặt trận nhân dân Á – Phi đoàn kết với VN -Mặt trận nhân dân giới đoàn kết với VN chống đế quốc xâm lược Đây thực sự phát triển rực rỡ thắng lợi to lớn tư tưởng đại đoàn kết HCM 3.Nguyên tắc đoàn kết quốc tế 3.1Đoàn kết sở thống mục tiêu lợi ích, có lý, có tình Đối với phong trào CS công nhân quốc tế, HCM giương cao cờ ĐLDT gắn liền với CNXH, thực đoàn kết thống tảng CN Mac-Lenin chủ nghĩa quốc tế vô sản , có lý, có tình Đối với dân tộc giới, HCM giương cao cờ độc lập, tự quyền bình đẳng dân tộc Tháng năm 1947, trả lời nhà báo Mỹ, HCM tuyên bố: “ Chính sách đối ngoại nước VN : làm bạn với tất nước dân chủ không gây thù oán với VN” ( HCM toàn tập, t.1, tr.220) Đối với lực lượng tiến giới, HCM giương cao cờ hòa bình công lý HCM giương cao cờ hòa bình độc lập, tự 3.2Đoàn kết sở độc lập, tự chủ,tựlực,tựcường Nội lực nhân tố định Nguồn lực ngoại sinh phát huy tác dụng thông qua nguồn lực nội sinh HCM khẳng định “ tự lực cánh sinh, dựa vào sức chính” HCM rõ, muốn tranh thủ ủng hộ quốc tế, Đảng phải có đường lối độc lập, tự chủ đắn Kết luận ... TT .HCM, yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết sức mạnh Do đó, ĐĐK dân tộc phải xác định nhiệm vụ hàng đầu HCM tuyên bố “ Mục đích đảng lao động VN gồm 8chữ là: Đoàn kết toàn dân, phụng Tổ quốc” ( HCM. .. ĐĐK tương lai chắn vẻ vang” ( HCM toàn tập, t.4, tr.24 6-2 47) -Nguyên tắc là: Sự tiếp nối truyền thống dân tộc: + Nước lấy dân làm gốc + Chở thuyền làm lật thuyền dân -Sự quán triệt sâu sắc nguyên... phó.” (HCM toàn tập, t.7, tr.392) “ Đoàn kết lực lượng vô địch chúng tađể khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi.” ( HCM toàn tập, t.2, tr.387) “ Đoàn kết sức mạnh, đoàn kết thắng lợi” ( HCM toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đại Đoàn Kết Dân Tộc Và Đoàn Kết Quốc Tế, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đại Đoàn Kết Dân Tộc Và Đoàn Kết Quốc Tế, Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đại Đoàn Kết Dân Tộc Và Đoàn Kết Quốc Tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay