Kiểm Soát Quá Trình Tổ Chức Thực Hiện TTHC Tăng Cường Sự Minh Bạch Gắn Với Trách Nhiệm Giải Trình

53 91 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 23:49

Chuyên đề KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TTHC TĂNG CƯỜNG SỰ MINH BẠCH GẮN VỚI TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH Người trình bày: Phạm Quốc Oai Phòng Kiểm soát TTHC Tháng 05 năm 2017 Phần I - KHÁI QUÁT VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KIỂM SOÁT TTHC TTHC gì? - Là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ yêu cầu, điều kiện để giải công việc cụ thể - Do quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định - Giải công việc cho cá nhân, tổ chức - Được thực quan hành nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ công - Được quy định văn quy phạm pháp luật Không áp dụng TTHC không liên quan đến cá nhân, tổ chức; thủ tục xử lý vi phạm HC, tra, có nội dung bí mật NN KHÁI QUÁT VỀ TTHC VÀ KIỂM SOÁT TTHC Nội dung TTHC - Tên gọi TTHC; - Trình tự thực hiện; - Cách thức thực hiện; - Hồ sơ; - Thời hạn giải quyết; - Đối tượng thực TTHC; - Cơ quan thực TTHC; - Kết thực TTHC; - Mẫu đơn, mẫu tờ khai; mẫu kết quả; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí (nếu có) KHÁI QUÁT VỀ TTHC VÀ KIỂM SOÁT TTHC Đặc điểm TTHC TTHC biện pháp quản lý mang đặc tính quyền lực nhà nước Có xu hướng quy định, hiểu triển khai thực theo hướng chủ quan quan HC NN, => Có thể gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh đời sống nhân dân; chí dẫn đến nhũng nhiễu Để kiểm soát tính quyền lực NN - Phải bảo đảm tuân thủ pháp luật - Phải bảo đảm thực thi trách nhiệm giải trình KHÁI QUÁT VỀ TTHC VÀ KIỂM SOÁT TTHC * Phân biệt TTHC với công đoạn giải TTHC - Một TTHC cụ thể: Được hiểu toàn đầy đủ quy trình thực để quan tham gia thực TTHC giải (xong) công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức: Bắt đầu từ khâu tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ, phối hợp giải quan có liên quan… kết thúc cá nhân, tổ chức nhận kết giải TTHC - Công đoạn giải TTHC: phần, khâu cắt khúc toàn quy trình giải TTHC, thể bước thực TTHC quan cấp quyền… KHÁI QUÁT VỀ TTHC VÀ KIỂM SOÁT TTHC Kiểm soát TTHC: quy trình công việc khép kín Kiểm soát việc ban hành TTHC Rà soát, đánh giá TTHC ban hành Kiểm soát việc thực TTHC Phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức Phần II KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TTHC Với mục đích sau: - Công khai, minh bạch việc thực TTHC - Bảo đảm quyền người dân, doanh nghiệp đôi với tuân thủ pháp luật giải TTHC, - Tăng cường trách nhiệm giải trình quan NN Gồm công việc: Công bố TTHC Công khai TTHC Kiểm soát trình giải TTHC I CÔNG BỐ TTHC Khái niệm Công bố TTHC việc cung cấp thông tin TTHC quy định văn QPPL cho cá nhân, tổ chức - Phân biệt QĐ công bố TTHC với VB quy định TTHC Các thông tin TTHC công bố: - Các phận tạo thành TTHC - Văn quy phạm pháp luật quy định TTHC - Địa điểm, thời gian thực TTHC CÔNG BỐ TTHC Hạn chế TTHC công bố, công khai: a) Do tính chất đặc thù TTHC - Được quy định nhiều văn QPPL; - số TTHC chưa quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng; - Văn QPPL quy định TTHC hay thay đổi b) Hạn chế số TTHC công bố - Chưa số đơn vị, địa phương sử dụng tài liệu thống để công khai, hướng dẫn kiểm soát việc thực - số TTHC Chưa thống kê đầy đủ, xác, kịp thời theo quy định TTHC văn QPPL CÔNG BỐ TTHC Cơ quan giải TTHC: - Chưa thực theo TTHC công bố - Tổ chức niêm yết công khai TTHC chưa nghiêm túc - Thiếu trách nhiệm phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung TTHC công bố chưa "đầy đủ, xác, kịp thời" Hậu Cơ quan công bố TTHC: - Công bố chậm so với hiệu lực thi hành TTHC - Công bố thừa, thiếu TTHC - TTHC bị chia nhỏ công bố theo công đoạn - Công bố chưa "đầy đủ, xác" thông tin => thực cần giải thích, hướng dẫn CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG Bước Chuyển hồ sơ giải TTHC a) Ngay sau tiếp nhận hồ sơ TTHC, phải lập Phiếu kiểm soát trình giải hồ sơ b) Chuyển hồ sơ TTHC Phiếu kiểm soát trình giải hồ sơ cho quan, tổ chức liên quan giải - Phiếu kiểm soát trình giải hồ sơ phải thể đầy đủ thông tin quan, phận liên quan tham gia quy trình giải TTHC, thời gian tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ thực tế quan, phận - Phiếu kiểm soát phải kèm với hồ sơ suốt trình giải TTHC chuyển trả Bộ phận cửa theo kết giải TTHC CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG Bước Quá trình xử lý hồ sơ TTHC a) Sau tiếp nhận hồ sơ TTHC, quan có thẩm quyền xem xét, giải TTHC sau: - Trường hợp không quy định phải thẩm tra, xác minh: Thực thẩm định, trình cấp có thẩm quyền định; ghi thông tin vào Phiếu kiểm soát trình giải hồ sơ; chuyển kết giải cho Bộ phận cửa - Trường hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh: Thực thẩm tra, xác minh, trình cấp có thẩm quyền định chuyển kết giải Trường hợp cần có mặt công dân báo cho Bộ phận cửa lập Giấy mời Giấy báo công dân CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG Xử lý hồ sơ TTHC (tt) b) Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh, thẩm định chưa đủ điều kiện giải quyết: - Trả lại hồ sơ kèm theo thông báo văn nêu rõ lý theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo mẫu Phiếu từ chối giải - Gửi thông qua Bộ phận cửa c) Trường hợp hồ sơ lấy ý kiến đơn vị có liên quan: Đơn vị phối hợp tham gia ý kiến, thẩm định hồ sơ theo quy định pháp luật trình tự, thời gian, yêu cầu TTHC CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG Bước Trường hợp TTHC thực liên thông a) Đối với quy trình liên thông ngang: - Cơ quan chủ trì lấy ý kiến quan phối hợp nhập thông tin vào Phiếu kiểm soát trình giải - Cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia ý kiến, thẩm định hồ sơ theo trình tự, thời gian, yêu cầu TTHC - Trường hợp việc liên thông giải TTHC thực theo quy trình quan: Cơ quan xử lý trước gửi hồ sơ, kết kèm theo Phiếu kiểm soát trình giải hồ sơ cho quan quan xử lý thông qua Bộ phận cửa - Cấp có thẩm quyền định chuyển kết kèm theo Phiếu kiểm soát trình giải hồ sơ đến Bộ phận cửa nơi cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TTHC thực liên thông (tt) b) Đối với quy trình liên thông dọc Việc chuyển tiếp hồ sơ, trả kết quan phải kèm theo Phiếu kiểm soát trình giải hồ sơ lập ban đầu nơi cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ phải thực thông qua Bộ phận cửa c) Công chức Bộ phận cửa chuyển hồ sơ, kết theo Phiếu kiểm soát trình giải hồ sơ d) Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: Cơ quan giải TTHC trả lại hồ sơ thông báo văn nêu rõ lý theo Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Phiếu từ chối giải cho quan quan xử lý trước để gửi cho cá nhân, tổ chức CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TTHC thực liên thông (tt) e) Đối với hồ sơ hạn giải quyết: Cơ quan, tổ chức giải hồ sơ phải thông báo văn cho quan quan xử lý trước văn xin lỗi cá nhân, tổ chức thông qua Bộ phận cửa, nêu rõ lý hạn, thời gian xin gia hạn trả kết theo mẫu Phiếu xin gia hạn thời gian giải CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG Bước Trả kết giải TTHC a) Kết giải TTHC gửi trả cho tổ chức, cá nhân phải bảo đảm đầy đủ theo quy định pháp luật b) Ký nhận kết Tổ chức, cá nhân ký xác thực thời điểm nhận kết vào Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết Phiếu kiểm soát trình giải hồ sơ Trường hợp áp dụng phần mềm điện tử không cần lập thêm Sổ theo dõi cứng, định kỳ phải in thông tin từ Sổ điện tử để phục vụ công tác quản lý CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG Thời gian trả kết a) Theo thời gian, địa điểm ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết Bộ phận cửa ban đầu b) Thời hạn Phiếu hẹn trả kết không muộn Cam kết rút ngắn 10% thời gian giải TTHC so với thời hạn pháp luật quy định (chỉ đạo UBND tỉnh) - Danh mục TTHC cam kết rút ngắn 10% thời gian giải phải niêm yết công khai (đã thực ?) - Khuyến khích việc trả kết trước thời hạn - Việc trả kết trước thời hạn phải Bộ phận cửa thông tin cho cá nhân, tổ chức biết c) Việc giải TTHC chậm phải thông báo lý do, xin lỗi tổ chức, cá nhân hẹn lại ngày trả kết Việc hẹn lại ngày trả kết không lần CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG Mẫu phiếu /văn Tham khảo biểu mẫu Quyết định 20/2014/QĐUBND để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với quan, đơn vị - Mẫu Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết phải có tối thiểu thông tin: T/g tiếp nhận - T/g hẹn trả - T/g có kết chuyển đến BPMC - T/g trả kết thực tế Sổ theo dõi giấy có cột ký nhận kết - Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ hẹn trả kết in sẵn thành phần hồ sơ phải nộp để giảm thời gian viết - Ba (03) mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ, Phiếu từ chối giải quyết, Phiếu xin gia hạn t/g giải bắt buộc CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ Thủ tục: ………………(tên thủ tục)……………………… Hồ sơ ông (bà)/tổ chức:………………………… Mã số: …… T T Tên quan, phận tham gia giải Xác nhận thời điểm nhận hồ sơ Xác nhận thời điểm chuyển hồ sơ BPMC cửa quan… (nơi Thời điểm nhận:… Thời điểm chuyển:… nhận hồ sơ ban đầu)…… Ký nhận:…… Ký chuyển:…… Cơ quan……………… (tự điền thông tin)…… Thời điểm nhận:… Thời điểm chuyển:… Ký nhận:…… Ký chuyển:…… ………………… n Cơ quan, người có thẩm Thời điểm nhận:… Thời điểm chuyển:… quyền giải cao Ký nhận:…… Ký chuyển:…… …………………… m Bộ phận cửa nơi nhận Thời điểm nhận:… Thời điểm trả KQ:… hồ sơ ban đầu Ký nhận:…… Ký:…… CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG Một số lưu ý: - Không thu thêm thành phần hồ sơ TTHC quy định pháp luật Trường hợp kiểm tra, xác minh hồ sơ chưa hợp lệ, => Để tạo thuận lợi cho người dân, giải cần phải bổ sung thêm hồ sơ, giấy tờ để chứng minh tính hợp pháp, hợp lý hồ sơ nộp trước đó, Giấy tiếp nhận hồ sơ phải ghi rõ lý Đồng thời kèm theo hồ sơ TTHC phải lưu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho người dân trước - Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp có chứng thực giấy tờ, văn thực CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG 10 Phương thức thực nộp phí, lệ phí a) Các phương thức nộp phí, lệ phí: - Trực tiếp nộp chuyển vào tài khoản phí, lệ phí quan có thẩm quyền; - Trực tiếp nộp chuyển vào tài khoản Bưu điện để chuyển cho quan giải TTHC trường hợp thực TTHC qua dịch vụ bưu công ích b) Có thể lựa chọn phương thức khác quan giải TTHC chấp thuận c) Biên lai thu phí, lệ phí giải TTHC phải ghi đầy đủ thông tin Biên lai CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG 11 Tiếp nhận hồ sơ, giải TTHC qua dịch vụ bưu công ích (Quyết định 45/2016/QĐ-TTg) a) Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết TTHC qua dịch vụ bưu công ích theo yêu cầu tổ chức, cá nhân; trách nhiệm giải hồ sơ, giấy tờ bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng thực theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg Phải niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, website (nếu có) để tổ chức, cá nhân liên lạc trước, sau gửi, nhận hồ sơ, kết giải TTHC qua dịch vụ bưu công ích b) Cá nhân, tổ chức có quyền lựa chọn thực không thực dịch vụ bưu công ích CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG 12 QUY TRÌNH THEO DÕI VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ TTHC THEO PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN QUA MÔI TRƯỜNG MẠNG ĐIỆN TỬ - Phương thức trực tuyến qua môi trường mạng điện tử 01 phương thức giải TTHC theo chế cửa, cửa liên thông để cá nhân, tổ chức lựa chọn - Quy trình tiếp nhận, giải hồ sơ trả kết TTHC theo phương thức trực tuyến qua môi trường mạng điện tử thực tương tự quy trình giải TTHC theo phương thức trực tiếp XIN TRÂN TRỌNG CÁM ƠN ... tượng thực TTHC; - Cơ quan thực TTHC; - Kết thực TTHC; - Mẫu đơn, mẫu tờ khai; mẫu kết quả; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí (nếu có) KHÁI QUÁT VỀ TTHC VÀ KIỂM SOÁT TTHC Đặc điểm TTHC TTHC biện... chức nhận kết giải TTHC - Công đoạn giải TTHC: phần, khâu cắt khúc toàn quy trình giải TTHC, thể bước thực TTHC quan cấp quyền… KHÁI QUÁT VỀ TTHC VÀ KIỂM SOÁT TTHC Kiểm soát TTHC: quy trình công... trình giải TTHC I CÔNG BỐ TTHC Khái niệm Công bố TTHC việc cung cấp thông tin TTHC quy định văn QPPL cho cá nhân, tổ chức - Phân biệt QĐ công bố TTHC với VB quy định TTHC Các thông tin TTHC công
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm Soát Quá Trình Tổ Chức Thực Hiện TTHC Tăng Cường Sự Minh Bạch Gắn Với Trách Nhiệm Giải Trình, Kiểm Soát Quá Trình Tổ Chức Thực Hiện TTHC Tăng Cường Sự Minh Bạch Gắn Với Trách Nhiệm Giải Trình, Kiểm Soát Quá Trình Tổ Chức Thực Hiện TTHC Tăng Cường Sự Minh Bạch Gắn Với Trách Nhiệm Giải Trình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay