Lập kế hoạch chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm năm 2017 tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin

203 98 0
  • Loading ...
1/203 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 22:34

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU4CHƯƠNG I TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN61.1. Khái quát quá trinh hình thành và phát triển của Công ty cổ phần than Vàng Danh71.2. Điều kiện vật chất kĩ thuật của công ty cổ phàn Vàng Danh81.2.1. Điều kiện địa chất tự nhiên81.2.2. Công nghệ sản xuất của Công ty Cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin131.2.3. Trình độ trang thiết bị kỹ thuật công ty161.3. Các điều kiện kinh tế xã hội Công ty Cổ phần than Vàng Danh171.3.1. Tình hình tập trung hóa, chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất171.3.2. Tình hình tổ chức quản lý sản xuất và lao động191.3.3. Tình hình xây dung và chỉ đạo thực hiện kế hoạch251.3.4. Tình hình sử dụng lao đông trong doanh nghiệp27KẾT LUẬN CHƯƠNG 128CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH VINACOMIN NĂM 2016302.1. Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần than Vàng Danh năm 2016312.2. Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm352.2.1. Phân tích các chỉ tiêu giá trị sản lượng352.2.1. Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm của Công ty392.2.3. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm552.3. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định và năng lực sản xuất682.3.1. Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản cố định682.3.3. Phân tích kết cấu của tài sản cố định742.3.4. Phân tích tình hình tăng giảm tài sản cố định762.3.5. Phân tích chất lượng tài sản cố định792.3.6. Phân tích năng lực sản xuất822.4. Phân tích tình hình sử dụng lao động và tiền lương962.4.1. Phân tích số lượng và kết cấu lao động962.4.3. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động1042.4.4. Phân tích năng suất lao động1062.4.5. Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương và tiền lương bình quân1102.5. Phân tích giá thành sản phẩm1162.5.1. Phân tích chung giá thành sản phẩm theo yếu tố chi phí1162.5.2. Phân tích kết cấu giá thành sản phẩm1192.5.3. Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ giảm giá thành1222.5.4. Phân tích giá thành sản phẩm trên 1000đ doanh thu thuần1242.6. Phân tích tình hình tài chính của công ty1262.6.1 Đánh giá chung tình hình tài chính của Công ty Cổ phần than Vàng Danh1262.6.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh1352.6.3 Phân tích tình hình thanh toán và khản năng thanh toán của công ty1402.6.4. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh146KẾT LUẬN CHƯƠNG 2152CHƯƠNG 3 LẬP KẾ HOẠCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NĂM 2017 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH VINACOMIN1543.1. Lý luận chung về chuyên đề1553.1.1. Căn cứ chọn đề tài1553.1.2. Mục đích, đối tượng, phương pháp và nội dung nghiên cứu của chuyên đề1563.2. Nội dung1583.2.1. Xác định các căn cứ lập kế hoạch chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm than năm 2017 của Công ty1583.3. Lập kế hoạch chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm năm 2017 của Công ty cổ phần than Vàng Danh – TKV1683.3.1. Lập kế hoạch khai thác than1683.3.2. Sàng tuyển, chế biến than: 27.144 triệu đồng1873.3.3. Xúc bốc, vận chuyển đến nơi tiêu thụ1883.3.4. Chi phí sản xuất chung: 698.175 triệu đồng1883.3.5. Chi phí tiêu thụ: 4.809 triệu đồng1901. Chi phí giám định than: 2.404 triệu đồng.1902. Chi phí bán hàng: 2.405 triệu đồng.1903.3.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác: 380.769 triệu đồng1903.4. So sánh mức tăng, giảm của kế hoạch giá thành theo công đoạn do chuyên đề lập với kế hoạch giá thành theo công đoạn của Công ty1913.5. Các giải pháp thực hiện kế hoạch giá thành năm 20171953.5.1. Cân đối kế hoạch1953.5.2. Các giải pháp thực hiện196KẾT LUẬN CHUNG199TÀI LIỆU THAM KHẢO201 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp MỤC LỤC SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Thị trường khoáng sản Việt Nam nói chung thị trường giới nói riêng, than coi nguồn nhiên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp lượng Trong năm qua dự lãnh đạo Đảng Nhà nước, ngành than có đóng góp to lớn phát triển kinh tê xã hội đất nước Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam chủ trương phát triển nghành than theo hướng phát triển bền vững, tăng sản lượng khai thác, nâng cao chất lượng than xuất khẩu, giảm tổn thất tài nguyên, an toàn lao động bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo than cho kinh tế đảm bảo an ninh lượng quốc gia Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin đơn vị khai thác than hầm lò có quy mô lớn, với dây chuyền thiết bị sản xuất giới hóa hoàn chỉnh từ khâu khai thác đến khâu tiêu thụ Cùng với phát triển chung tập đoàn, Công ty Cổ phần than Vàng Danh – vinacomin năm gần đạt mục tiêu phát triển ổn định bền vững làm mục tiêu chung cho toàn trình sản xuất kinh doanh mình, Công ty tiếp tục phát huy truyền thống chủ động, sang tạo điều kiện sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao chất lượng than khai thác, nâng cao suất, tăng thu nhập cải thiện đời sống cho công nhân viên công ty Với phát triển cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường ngày nay, yêu cầu đặt cho Doanh nghiệp sản xuất nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, vừa đáp ứng nhu cầu người tiêu dung với chất lượng cao giảm chi phí sản xuất tối đa hóa lợi nhuận Để thực điều doanh nghiệp phải tiến hành đồng hóa hoạt động quản lý yếu tố liên quan đến sản xuất kinh doanh mà đó, việc lập kế hoạch sản xuất giúp cho doing nghiệp định lượng yếu tố đầu vào cho trình sản xuất, đảm bảo yếu tố tham gia vào trình sản xuất cung cấp đầy đủ lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm giúp Doanh nghiệp tổ chức tốt hoạt động thị trường nhằm tạo ưu cạnh tranh, mở rộng chiếm lĩnh thị trường việc sử dụng phương thức thị trường giá bán hợp lý, tổ chức tốt hoạt động quảng cáo, xúc tiến yểm trợ cho bán hang tạo lợi cạnh tranh mở rông thị trường chiếm lĩnh phát triển thị trường Vì việc lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ cần thiết Đồ án gồm có chương: Chương 1: Tình hình chung điều kiện sản xuất chủ yếu Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin Chương 3: Lập kế hoạch chi phí sản xuất giá thành sản phẩm năm 2017 Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin Do hạn chế mặt lý luận kinh nghiệm thực tiễn nên đồ án chắn tránh khỏi sai sót Em mong nhận đươc bảo Thầy Cô để em có điều kiện bổ sung nâng cao kiến thức để phục vụ cho công tác thực tiễn sau Em xin chân thành cảm ơn tới Thầy Cô giáo khoa Kinh tế - quản trị kinh doanh tạo điều kiện cho em thực đồ án Và đặc biệt em xin chân thành cảm ơn Cô Lê Thị Hường vô tận tình, giúp đỡ em hoàn thành đồ án môn học Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2017 Sinh viên thực Vũ Thanh Thương SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG I TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp 1.1 Khái quát trinh hình thành phát triển Công ty cổ phần than Vàng Danh - - Công ty cổ phần than Vàng Danh – viancomin tiền thân mà Mỏ than Vàng Danh thành lập theo định số 262 – BCNNG - KB2 ngày 06/06/1964 Bộ Công nghiệp nặng Ngày17/09/1996 công nghiệp (nay Bộ Công Thương) có định số 2604/QĐ/TCCB thành lập mỏ than Vàng Danh – Đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty than Việt Nam (nay Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam) Ngày 01/10/2000 hội đồng quản trị Tổng công ty than Việt Nam ban hành định số 405/QĐ/HĐQT Của chủ tịch HĐQT việc đổi tên mỏ than Vàng Danh thành công ty Than Vàng Danh Ngày 08/11/2006 Hôi đồng quản trị Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam ký định số 2458 QĐ/ HĐQT việc đổi tên công ty than Vàng Danh thành công ty than Vàng Danh – TKV Theo định số 714/QĐ – HĐQT ngày 30 tháng 03 năm 2007 Hội đồng quản trị tập đoàn Công Nghiệp than- khoáng sản Việt Nam việc phê duyệt triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp thành viên, công ty cổ phần than Vàng Danh thực đầy đủ bước cổ phần hóa theo quy định Nhà nước Kể từ ngày 01/07/2008 Công ty than Vàng Danh – TKV thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với tên gọi “Công ty cổ phần than Vàng Danh – TKV” Tên công ty trụ sở giao dịch: + Tên công ty: Công ty cổ phần than Vàng Danh – vinacomin + Tên giao dịch quốc tế: VIANCOMIN- VANG DANH COAL COMPANY + Địa chỉ: 185 – Nguyễn Văn Cừ - Vàng Danh – Uông Bí – Quảng Ninh + Điện thoại: 0333853104 - Fax: 0333853120 + Email: vangdanhcoal@vnn.vn website: vangdanhcoal.com Ngành nghề kinh doanh: giấy chứng nhận kinh doanh số 2203001477 ngày 01/07/2008: +Khai thác, chế biến tiêu thụ than khoáng sản + Bốc xúc, vận chuyển than, đất đá + Chế tạo sửa chữa, phục hồi thiết bị mỏ, phương tiện vân tải sản phẩm khí khác + Xây lắp công trình mỏ,công nghiệp, dân dụng, giao thong SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp + Đầu tư kinh doanh hạ tầng bất động sản + Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng bất động sản + Vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy quản lý khai thác cảng, bến thủy + Kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ,khách sạn + Cung ứng lao động + Sản xuất nước tinh khiết + Kinh doanh xuất nhập vật tư,thiết bị hàng hóa + Cho thuê máy móc thiết bị phương tiện bốc xúc, vận tải - Vốn điều lệ công ty tính đến thời điểm 31/12/2016 là: 420.000.000.000 VND (bốn trăm hai mươi tỉ đồng chẵn) - Số cổ phần: 42.000.000 (bốn mươi hai triệu cổ phần); mệnh giá cổ phần là; 10.000 đồng (mười nghìn đồng) Bảng cấu vốn điều lệ theo chủ sở hữu Bảng 1-1 Cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị cổ phần Tỉ lệ cổ phần nắm nắm giữ (cổ phần) nắm giữ (đồng) giữ/ vốn điều lệ Nhà nước 28.068.600 28.068.600.000 66,83 Các đối tượng khác 13.931.400 13.931.400.000 33,17 Tổng 42.000.000 42.000.000.000 100 1.2 Điều kiện vật chất - kĩ thuật công ty cổ phàn Vàng Danh 1.2.1 Điều kiện địa chất tự nhiên 1.2.1.1 Vị trí địa lý Công ty cổ phần than Vàng Danh nằm địa bàn hành phường Vàng Danh- Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh Vùng khoáng sản mà công ty khai thác than nằm dải than Yên Tử - Bảo Đài thuộc bể than Quảng Ninh, cách thành phố Uông Bí 14 km phía Bắc, cách thành phố Hạ Long 50km phía tây - Vị trí tọa độ nhà nước năm 1972 X: 37.000 ÷ 40.500 Y: 371.000 ÷ 377.500 - Ranh giới mặt SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất + + + + - - - • Đồ án tốt nghiệp Phía Bắc giới hạn đường phân thủy dãy núi Bảo Đài - Yên Tử Phía Nam giáp khu dân cư phường Vàng Danh Phía Tây giáp khu mỏ Nam Mẫu Phía Đông giáp khu mỏ Uông Thượng - Diện tích khu mỏ theo báo cáo thăm dò khoảng 23 k 1.2.1.2 Địa hình Khu mỏ Vàng Danh thuộc phần Đông Nam dãy núi Bảo Đài - Yên Tử, địa hình cao tập trung phía Bắc khu mỏ thấp dần phía Nam Đỉnh cao khu vực Vàng Danh đỉnh núi Bảo Đài cao 900m, đỉnh thấp phía đông bắc cao 125m Các núi có sườn dốc trung bình phân loại thành dạng địa hình: Địa hình dốc dốc: Bề mặt địa hình lộ lớp đá cuội kết, sạn kết xen lớp cát kết không chứa than, phân bố độ cao từ 500m đến 900m tạo thành vách núi dốc dốc phân bố phía bắc khu mỏ Vàng Danh Địa hình dốc trung bình: Trong có phần lộ diện vỉa than từ đứt gãy F.13 đến đứt gãy F.2 Đá lộ chủ yếu đá cát kết, bội kết , sét kết vỉa than phân bố độ cao từ +150 500m, chiếm 80% diện tích khu mở Vàng Danh Địa hình có dạng bậc thang, sườn núi thoải, thường có độ dốc trung bình từ 15 Địa hình thoải: Bao gồm lớp đá thuộc phần móng hệ tầng Hòn Gai đá phiến xerixit - thạch anh, quaczit, phân bổ độ cao từ + 150m đến + 100m Loại địa hình tương đối phẳng, thường thung lũng phía Nam lưu vực suối A, B 1.2.1.3 Khí hậu Khu mỏ Vàng Danh thuộc vùng núi cao, năm có hai mùa rõ rệt : Mùa mưa từ tháng đến tháng 10, lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.700ml đến 21.000ml, nhiệt độ ; mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau, lượng mưa không đáng kể, nhiệt độ trung bình từ 1.2.1.4 Hệ thống vỉa than Hệ thống vỉa có giá trị công nghiệp Các vỉa than khu mỏ Vàng Danh phân bố tập 1, tập tập phụ hệ tầng Hòn Gai Tập tập có vỉa than mỏng không ổn định, phần nhiều dạng thấu kính không trì, không đạt chiều dày công nghiệp Tập có chiều từ đến vỉa than có chiều dày tương đối ổn định hầu hết đạt chiều dày công nghiệp Đặc tính vỉa than có giá trị công nghiệp từ vỉa đến vỉa 8a sau: SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Bảng đặc điểm vỉa than có giá trị công nghiệp Bảng 1-2 STT Tên Chiều dày vỉa riêng than(m) Vỉa Góc dốc (độ) 18 - 25 Vỉa 15 - 26 Vỉa 15 - 26 Vỉa 15-30 Vỉa 15-25 Vỉa 8a 15-25 Tính chất Nằm vỉa cách khoảng 42m, cấu tạo phức tạp than chứa Pyorit dạng phân tán Nằm vỉa cách khoảng 50m, cấu tạo phức tạp có lớp: Lớp than đá cứng phân bố dày, lớp giữa, trụ than phân lớp mỏng có độ tro cao Nằm vỉa cách khoảng 45m đá vách đá trụ hầu hết cát két Nằm vỉa khoảng 60m vách trụ sa thạch, có độ bền vững trung bình Nằm vỉa khoảng 70m, có phần vỉa, chiều dày vỉa vách lớn gấp lần vỉa trụ Vỉa phân bố diện tích Cánh Gà đến Tây Vàng Danh Ghi chú: Kí hiệu chiều dài vỉa riêng than: • - Thành phần hóa học than Thành phần nguyên tố ( C, H, O, S ) Khu mỏ Vàng Danh phân tich 134 mẫu thành phần nguyên tố than, hàm lượng nguyên tố tổng hợp bảng sau: Bảng thành phần nguyên tố than Bảng 1-3 SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Thành phần hóa học Hàm lượng TB(%) - Đồ án tốt nghiệp Cacbon 93,24 Hydro 1,53 Nito 0,71 Oxi 3,09 Lưu huỳnh 1,11 Thành phần nguyên tố quý Khu mỏ Vàng Danh lấy phân tích 275 mẫu quang phổ, nguyên tố quý hầu hết có mặt với hàm lượng nhỏ, nhiều nguyên tố thể dạng vết Bảng đặc tính vỉa than Bảng 1-4 STT Tên vỉa Độ ẩm (W%) Độ tro ( %) Chất bốc (V%) Nhiệt lượng (Kcal/kg) TT (t/) Vỉa 2,55 -6,12 4,38 - 39,83 1,49 - 7,79 4108 - 7721 1,60 Vỉa 1,4 -7,21 4,10 - 39,9 1,13 - 7,04 3775 - 7942 1,63 Vỉa 1,68 -11,84 2,38 - 39,11 1,03 - 7,79 4244 - 8074 1,63 Vỉa 0,95 -10,26 1,75 - 39,98 0,53 - 8,08 4228 - 7676 1,60 Vỉa 1,42 -6,66 2,0 - 39,30 0,42 - 8,28 3798 - 8242 1,63 Vỉa 2,9 - 7,57 2,84 - 40,00 0,91 - 8,84 3983 - 8503 1,63 Cấu tạo đất đá vây quanh Vách trực tiếp than acgilit, chiều dày thay đổi từ 0,6 20m, trung bình từ Tiếp theo Merrolit với chiều dày thay đổi từ 19,5m trung bình 6,5m Vách sa thạch, cuội kết, chiều dày thay đổi từ ÷ 30m, trụ trực tiếp vỉa than thường Acgirit than, Alevorolit Bảng tính chất lí đất đá vây quanh Bảng 1-5 STT Tên nham thạch Độ kiên cố(T) Trọng lượng Cường độ kháng thể tích(T/m ) nén(Kg/cm3) Sa thạch 2,65 ÷ 2,7 512 ÷ 653 alevorolit 4÷6 2,6 220 ÷ 445 Acgilit 3÷5 2,16 ÷ 2,73 139 ÷ 435 1.2.1.5 Địa chất thủy văn khu vực • Nước mặt • SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Trong khu mỏ sông hồ, nước mặt tập trung suối cắt qua khu mỏ bao gồm suối G, F, H phía Tây; suối Uông Thượng phía đông; suối A, B, C trung tâm khu mỏ; phía Nam suối vùng hợp lại chảy vào sông Uông Thượng, đổ biển Các suối phân nhánh nhiều, bắt nguồn từ phần địa hình cao dãy núi Bảo Đài cắt qua hầu hết địa tầng chứa than Lòng suối thường rộng từ ÷ 10m nằm địa hình dốc, lưu lượng suối phụ thuộc vào lượng mưa Sau trận mưa từ 30p đến 1h đồng hồ lưu lượng suối tăng lên nhanh; sau ngừng mưa từ đến 5h lưu lượng nước giảm dần Theo tài liệu quan trắc cho thấy, lưu lượng lớn mùa mưa suối C 1,277m 3/s suối F G H 3.376m3/s Các suối vùng có hướng chảy vuông góc với phương lớp đá trầm tích chứa than nên phần khai thác lòng suối nằm diện ảnh hưởng bị nước suối thấm qua chảy vào lò dễ gây sạt lở Qua phân tích thành phần hóa học nước thấy nước thường không màu, không mùi, không vị Độ Ph: ÷ 8, tổng độ khoáng M = 0,03 ÷ 0,2 g/l • Nước ngầm Địa tầng địa chất thủy văn từ trẻ đến già khu mỏ phân chia sau: - Nước trầm tích đệ tứ (G): thành phần nham thạch chủ yếu gồm cuộn sỏi, cát, sét màu vàng nâu đến vàng nhạt, chúng xếp hỗn độn phân bố hầu hết diện tích khu mỏ Các bồi tích tập trung hạ nguồn thung lũng suối, chiều dày trầm tích thay đổi từ ÷ 1m Ở phần phân bố cao nước, phần địa hình thấp có nước mùa mưa.Do chiều dày trầm tích mỏng nên nước mưa dễ dàng thấm qua cung cấp cho tầng nước bên Nhưng với khai thác hầm lò nước tầng bị ảnh hưởng trực tiếp -Tầng chứa nước khe nứt trầm tích trượt phụ điệp Hòn Gai T (n-r) hg3 1.2.1.6 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành Công ty Cổ phần than Vành Danh số đơn vị đầu tập đoàn sản lượng khai thác than hầm lò Sau 50 năm xây dựng phát triển, Công ty sản xuất 33 triệu than nguyên khai, Nhà nước tặng thưởng 16 huân chương Lao đọng, Huân chương độc lập, nhiều cờ thưởng khen Chính phủ, Bộ, Ngành địa phương Đặc biệt năm 2003, Công ty vinh dự Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kì đổi SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 10 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp - Ăn bồi dưỡng " 15,00 24.431 366,47 - Vé xe công nhân mỏ " 18,59 25.592 475,85 - BHLĐ + chi khác " 5,89 25.592 150,77 Chi phí thuê tr.đồng - Công đoạn xén lò CBSX: 140.627 triệu đồng + Khối lượng mét xén lò chống sắt: 6.000 mét (có xén lò đá 2000 mét, xén lò than 4000 mét) + Đơn giá áp dụng: Bằng mức khoán năm 2016 Tập đoàn duyệt Bằng 80% giá trị đào chống lò loại KẾ HOẠCH CHI PHÍ CÔNG ĐOẠN XÉN LÒ CBSX Bảng 3-18 TT * - Chỉ tiêu Khối lượng Xén lò chống sắt (bằng 80% đơn giá đào loại) Xén lò đá Xén lò than 6.000 2.000 4.000 Đơn giá (đ) 23.437.75 32.146.893 19.083.182 Giá trị (trđ) 140.62 64.294 76.333 3.3.2 Sàng tuyển, chế biến than: 27.144 triệu đồng Căn cấu chất lượng sản phẩm Tập đoàn duyệt: - Sàng than cám: 9.426 triệu đồng + Khối lượng : 352.000tấn + Đơn giá áp dụng: 26.778 đ/tấn Mã đơn giá 212.001 - Nhặt cục xô: 580 triệu đồng + Khối lượng : 4.000 + Đơn giá áp dụng: 145.083 đ/tấn Mã đơn giá 211.001 - Sàng sơ tuyển NK giao Nhà máy tuyển, chế biến: 17.138 triệu đồng + Khối lượng : 1.600.000 + Đơn giá áp dụng: 10.711 đ/tấn Mã đơn giá 213.001 Ghi chú: Giá thành sàng tuyển bao gồm công đoạn: xúc than vào sàng, vận hành sàng, vận chuyển, đánh đống than sau sàng, san gạt, xúc vận chuyển đất đá thải sau sàng; Sàng than cám 6a cho NM điện Mông Dương II từ cục TCCS 3.3.3 Xúc bốc, vận chuyển đến nơi tiêu thụ - Xúc than đống tiêu thụ: 11.963 triệu đồng SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 189 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp + Khối lượng tính toán = 1.956.000 (có than = 356.000 tấn; than NK giao tuyển = 1.600.000 tấn) + Đơn giá áp dụng: 6.116 đ/tấn Mã đơn giá 114.211 Áp dụng xúc than đống máy dầu, gầu xúc ≤ m3; - Xúc, vận chuyển trung chuyển than sàng bãi than (tính xúc V/c cung độ 0,25km – năm 2016 bảo vệ TKV): 9.452 trđồng - Vận chuyển than ô tô tiêu thụ cảng lẻ : Do Cty Kho vận đảm nhận - Vận tải than NK băng tải: 5.888 triệu đồng + Khối lượng: 1.600.000 + Đơn giá áp dụng: Bằng mức khoán năm 2016 Tập đoàn duyệt 5.888 đồng/tấn 3.3.4 Chi phí sản xuất chung: 698.175 triệu đồng 3.3.4.1 Chi phí tăng/giảm so với đơn giá tổng hợp QĐ 2634:165.931 triệu đồng a Vật liệu: Giảm 9.263 triệu đồng - Giảm giá thép chống lò (trừ phụ kiện): 8.708.455 kg; Giảm giá 2.358 đ/kg (17.000đ/kg-14.642 đ/kg/giá quý II/2016) Giảm chi phí so với đơn giá công đoạn 20.535 triệu đồng - Tăng giá săm lốp ô tô: 149 triệu đồng Trong 7.350.000đ/7.000.000 đ/bộ-quả tăng 5% = (5% x 16% x tổng giá trị vận chuyển ô tô vận chuyển đất đá vỉa, than vỉa, đất đá hầm lò, than MB) - Tăng giá trị chênh lệch định mức kế hoạch lập so với định mức đơn giá công đoạn tổng hợp QĐ 2634: Tăng giá thuốc nổ hầm lò: 3.987 trđ (265.811 kg x (44.560-29.560)đ/kg) Tăng mức thuốc nổ hầm lò: 4550 triệu đồng/ mức bình quân (186-134) kg/1000 tấn; Tăng mức kíp nổ: 595triệu đồng/mức bình quân (544-518) cái/1000 tấn; Tăng mức lưới thép: 1992 triệu đồng/mức bình quân (334-290) kg/1000 tấn; b Nhiên liệu: -9.994 triệu đồng - Giá nhiên liệu tăng (12.685 đ/lít/20.009 đ/lít) tương đương -36,6% tỷ lệ yếu tố chi phí nhiên liệu chiếm giá thành công đoạn c Động lực: +8.347 triệu đồng - Giá điện tăng 1.534,7 đ/kwh/1348 đ/kwh tăng 186,7 đ/kwh (có bảng gia quyền giá điện kèm theo), tổng nhu cầu 44.707.000 kwh (mức 22,6kw/t) d Tiền lương: Bổ sung 10% lượng khối sản xuất hầm lò: 77.505 triệu đồng (tạm tính tăng mức tăng năm 2016) SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 190 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp e Các chi phí khác: 99.335 triệu đồng - Chênh lệch BHXH, YT, TN: 9.088 triệu đồng Do lương tăng (1.150.000/1.050.000 = 100.000 đồng), tỷ lệ trích (24/21%) tổng số lao động sản xuất than 3710 người (bao gồm lao động cho mét lò CBSX thuê ngoài) - Chênh lệch BHXH, KPĐ thay đổi chế độ 2%TQLSP/Lmin: -6264 trđ - Chi phí ăn định lượng cho lao động khai thác, đào lò -100: 20.619 triệu đồng (1519 người x 240 công/người-năm; 119.000 – 65.000 đ/công) - Chi phí y tế chăm sóc sức khỏe (khám định kỳ): 3.500 triệu đồng - Đưa đón công nhân mỏ làm, hỗ trợ tiền xe quê cho CNKT đào lò thăm gia đình : 20.873 triệu đồng - Chi phí trì hoạt động mét khoan tháo khí: Khối lương 1.100 mét = 6.308 triệu đồng (Trong khấu hao 4.758 trđ) - Chi phí tăng tăng số máy cào theo mức: 42 tăng x 332.452 đ/b-năm = 13.963 triệu đồng (bằng mức năm 2016 TKV duyệt) - Chi phí vận chuyển người hệ thống tời song loan, bảo trì hệ thống xử lý nước uống công nhân: 12.138 triệu đồng ( Vận chuyển công nhân lò = 11.044 trđ + bảo trì HT nước uống cho công nhân 1094 trđ) - Chi phí đào tạo công nhân mỏ: 19.111 tỷ đồng 3.3.4.2 Chi phí sản xuất chung: 532.244 triệu đồng - Chi phí mở mỏ hạ tầng, đền bù: 207.005 triệu đồng (Đền bù dự kiến 6.700 trđ + khấu hao VKT, đường lò 200.305 trđ - chi tiết phòng Kế toán; Tăng so với thực năm 2016 25.978 trđ) - Thuế tài nguyên: 153.087 triệu đồng (theo chế độ nhà nước) - Thuế đất, thuê đất: 2.792 triệu đồng - Chi phí môi trường nộp ngân sách địa phương: 20.000 trđ (Theo chế độ nhà nước) - Chi phí khoan thăm dò khảo sát phục vụ khai thác: 8345 triệu đồng (giảm TKV duyệt số mét khoan thăm dò giảm so với năm 2016) - Chi phí môi trường đơn vị: 12.220 triệu đồng (chi tiết phòng MTXD) - Chi phí PHBV ranh giới mỏ: 650 trđ - Chi phí đóng cửa mỏ: 1.000 trđ - Chi phí thử nghiệm áp dụng công nghệ thi chống neo tổng hợp: 3.594 trđ - Chi phí bồi thường bệnh nghề nghiệp: 2.255 trđ - Chi phí thu rút vật tư thiết bị từ mỏ VD I sang VD II: 3.703 trđ SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 191 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp - Hạch toán tiền cấp quyền khai thác: 44.822 trđ (tính 26.120 đ/tấn than sạch) - Hạch toán phí sử dụng tài liệu: 2.574 trđ (tính 1.500 đ/tấn than sạch) - Chi phí nghiên cứu khoa học: 2.000 triệu đồng - Tiền lương phụ cấp khu vực: 15.359 trđ (30% lương bản) - Chi phí sản xuất chung khác: Tính 3,53% tổng chi phí công đoan sản xuất (Sản lượng mỏ Vàng Danh=2,0 triệu/năm)= 54.838 trđ 3.3.5 Chi phí tiêu thụ: 4.809 triệu đồng Chi phí giám định than: 2.404 triệu đồng Chi phí bán hàng: 2.405 triệu đồng 3.3.6 Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí khác: 380.769 triệu đồng - Chi phí lãi vay: 226.572(chi tiết phòng Kế toán) + Ngắn hạn: 4.313 trđ + Trung hạn: 222.259 triệu đồng - Các quỹ trích nộp TKV: 3,3% Tổng doanh thu sản xuất than - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Tính (4,00% Hầm lò x Tổng chi phí công đoạn sản xuất (theo cấp Sản lượng mỏ Vàng Danh =2,0 triệu/năm): 73.830 triệu đồng Trên thuyết minh cân đối kế hoạch tổng hợp giá thành công đoạn sản xuất than năm 2017 Công ty cổ phần than Vàng Danh – TKV Kế hoạch giá thành sản phẩm than năm 2017 lập cho Công ty cổ phần than Vàng Danh xây dựng sở định mức kinh tế kỹ thuật tiên tiến có khoa học, mức áp dụng tính đến khả tiết kiệm chi phí… đảm bảo yêu cầu tính giá thành đủ, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng năm 2017, có tìm hiểu thị trường giá Khi tính toán chi phí cho yếu tố định mức cụ thể xác định theo số liệu thống kê kỳ trước có xét đến việc tiết kiệm kỳ kế hoạch Các yếu tố xác định sát với thực tế có tính thực tiễn cao đảm bảo khả thực giá thành Công ty Nguyên nhân giảm giá thành tổng sản phẩm, giá thành đơn vị trình lập tác giả tính chi tiết cho yếu tố khu vực sản xuất cụ thể nên đảm bảo độ xác cao Mặt khác, khác phương pháp lập kế hoạch giá thành Công ty lập kế hoạch giá thành chủ yếu dựa vào báo cáo kỳ trước chịu đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 192 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Chuyên đề lập kế hoạch giá thành dựa vào phương pháp tổng hợp, trình tính toán tác giả vào thông tin xác định mức kinh tế kỹ thuật chọn lọc qua thực tế sản xuất Công ty năm qua, vào điều kiện địa chất vỉa than khai thác, đồng thời vào quy định đổi Chính phủ công tác quản lý hạch toán chi phí quản lý giá thành BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THAN NGUYÊN KHAI NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH -TKV Bảng 3-19 TT Chỉ tiêu ĐVT Sản lượng (Tấn) Đơn giá (đ/tấn) Thành tiền (Đồng) Vật liệu mua Đồng 2.000.000 250.103 500.205.546.998 Nhiên liệu mua Đồng 2.000.000 11.928 23.856.596.487 Động lực mua Đồng 2.000.000 34.391 68.781.876.868 Tiền lương Đồng 2.000.000 261.145 522.289.360.306 BHXH, BHYT, KPCĐ Đồng 2.000.000 23.207 46.414.207.205 Khấu hao TSCĐ Đồng 2.000.000 207.614 415.228.029.520 Chi phí khác Đồng 2.000.000 365.990 731.979.008.704 Chi phí thuê Đồng 2.000.000 82.373 164.745.373.912 Đồng 2.000.000 1.236.751 2.473.500.000.000 Cộng Tổng chi phí sản xuất theo công đoạn: 2.473.500 (triệu đồng) Giá thành đơn vị: 1.236.751 (đ/tấn) 3.4 So sánh mức tăng, giảm kế hoạch giá thành theo công đoạn chuyên đề lập với kế hoạch giá thành theo công đoạn Công ty CHI TIẾT KẾ HOẠCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY THEO YẾU TỐ NĂM 2017 Bảng 3-20 TT Chỉ tiêu ĐVT Sản lượng (Tấn) Đơn giá (đ/tấn) Thành tiền (Đồng) Vật liệu mua Đồng 2.000.000 237.013 474.026.000.000 Nhiên liệu mua Đồng 2.000.000 11.304 22.608.000.000 Động lực mua Đồng 2.000.000 32.591 65.182.000.000 SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 193 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp Tiền lương Đồng 2.000.000 247.477 494.954.000.000 BHXH, BHYT, KPCĐ Đồng 2.000.000 21.993 43.985.000.000 Khấu hao TSCĐ Đồng 2.000.000 196.748 393.496.000.000 Chi phí khác Đồng 2.000.000 346.835 693.669.000.000 Chi phí thuê Đồng 2.000.000 78.062 156.123.000.000 Đồng 2.000.000 1.172.023 2.344.043.000.000 Cộng Tổng chi phí sản xuất theo công đoạn: 2.344.043 (triệu đồng) Giá thành đơn vị: 1.172.022 (đ/tấn) Tổng giá thành toàn tổng sản phẩm chuyên đề lập tăng so với kế hoạch giá thành Công ty lập: 2.473.500 - 2.344.043 = 129.457 (triệu đồng) Giá thành đơn vị chuyên đề lập so với Công ty lập: 1.236.751 – 1.172.023 = 64.728 (đồng/tấn) Kế hoạch giá thành sản phẩm than năm 2017 lập cho Công ty xây dựng sở định mức kinh tế kỹ thuật tiên tiến có khoa học, mức áp dụng tính đến khả tiết kiệm chi phí…nhưng đảm bảo yêu cầu tính giá thành đủ, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng năm 2017, có tìm hiểu thị trường giá Khi tính toán chi phí cho yếu tố định mức cụ thể xác định theo số liệu thống kê kỳ trước có xét đến việc tiết kiệm kỳ kế hoạch Các yếu tố xác định sát với thực tế có tính thực tiễn cao đảm bảo khả thực giá thành Công ty So sánh giá thành Công ty lập giá thành đơn vị chuyên đề lập tăng 64.728 (đồng/tấn), giá thành toàn tăng 129.457 triệu đồng Nguyên nhân tăng giá thành tổng sản phẩm, giá thành đơn vị trình lập tác giả tính chi tiết cho yếu tố khu vực sản xuất cụ thể nên đảm bảo độ xác cao Mặt khác, khác phương pháp lập kế hoạch giá thành Công ty lập kế hoạch giá thành chủ yếu dựa vào báo cáo kỳ trước chịu đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tiết giảm 9% tổng chi phí Chuyên đề lập kế hoạch giá thành dựa vào phương pháp tổng hợp, trình tính toán tác giả vào thông tin xác định mức kinh tế kỹ thuật chọn lọc qua thực tế sản xuất Công ty năm qua, vào điều kiện địa chất vỉa than khai thác, đồng thời vào quy định đổi Chính phủ công tác quản lý hạch toán chi phí quản lý SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 194 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp giá thành Do vậy, giá thành sản phẩm than năm 2017 chuyên đề lập có độ tin cậy cao có tính xác cao so với kế hoạch giá thành công ty SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 195 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp BẢNG SO SÁNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THAN NGUYÊN KHAI Bảng 3-21 Tác giả lập TT Các yếu tố chi phí Tổng số (Trđ) So sánh giá thành công ty với chuyên đề lập Công ty Zđv (đ/tấn) Tổng số (Trđ) Zđv (đ/tấn) Tổng số +/- Giá thành đơn vị % +/- % Chi phí NVL 592.844 296.422 561.816 280.908 -31.028 -5,23 -15.514 -5,23 - Vật liệu 500.206 250.103 474.026 237.013 -26.180 -5,23 -13.090 -5,23 - Nhiên liêu 23.857 11.928 22.608 11.304 -1.249 -5,23 -624 -5,23 - Động lực 68.782 34.391 65.182 32.591 -3.600 -5,23 -1.800 -5,23 Chi phí nhân công 568.704 284.352 538.939 269.470 -29.765 -5,23 -14.882 -5,23 - Tiền lương 522.289 261.145 494.954 247.477 -27.335 -5,23 -13.668 -5,23 - BHXH, BHYT, KPCĐ 46.414 23.207 43.985 21.993 -2.429 -5,23 -1.214 -5,23 Khấu hao TSCĐ 415.228 207.614 393.496 196.748 -21.732 -5,23 -10.866 -5,23 Chi phí khác tiền 731.979 365.990 693.669 346.835 -38.310 -5,23 -19.155 -5,23 Chi phí dịch vụ thuê 164.745 82.373 156.123 78.062 -8.622 -5,23 -4.311 -5,23 Giá thành toàn 2.473.500 1.236.751 2.344.043 1.172.023 -129.457 -5,23 -64.728 -5,23 Sản lượng tính giá thành 2.000.000 SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 2.000.000 196 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp 3.5 Các giải pháp thực kế hoạch giá thành năm 2017 3.5.1 Cân đối kế hoạch a Mỏ than Vàng Danh I - Khai thác than: Tổ chức khai thác lò chợ hoạt động với tổng sản lượng khai thác 595.000 Cụ thể sau: + 02 lò chợ khấu than phương pháp khoan nổ mìn, chống giữ khoảng không gian khai thác cột thuỷ lực đơn, xà khớp (Trong lò chợ dàn siêu nhẹ dự kiến quý III thu rút để bảo dưỡng chuyển sang áp dụng công nghệ khấu chống cột thủy lực đơn, xà khớp) Tổng sản lượng khai thác lò chợ TLĐ là: 245.000 + 01 lò chợ khấu than máy khấu combai, chống giữ khoảng không gian khai thác dàn chống tự hành ZZ(ZT)-3200/16/26 Tổng sản lượng khai thác lò chợ: 265.000 + 01 lò chợ khấu than phương pháp khoan nổ mìn, chống giữ khoảng không gian khai thác dàn chống siêu nhẹ ZZ-1800/16/24 (dự kiến quý III thu rút để bảo dưỡng chuyển sang áp dụng công nghệ khấu chống cột thủy lực đơn, xà khớp), sản lượng khai thác lò chợ: 85.000 - Đào lò: Tổ chức đào lò mỏ Vàng Danh I với tổng số mét lò là: 960 m b Mỏ than Vàng Danh II - Khai thác than: Tổ chức khai thác lò chợ hoạt động với tổng sản lượng khai thác 1.220.000 Cụ thể sau: + 04 lò chợ áp dụng công nghệ khai thác phương pháp khoan nổ mìn, chống giữ khoảng không gian khai thác giá xích, tổng sản lượng khai thác lò chợ: 820.000 + 01 lò chợ khấu than máy khấu combai, chống giữ khoảng không gian khai thác dàn chống tự hành thu hồi than với sản lượng khai thác lò chợ là: 400.000 - Đào lò: Tổ chức đào lò chuẩn bị sản xuất mỏ than Vàng Danh II vỉa than 14.5; V14.4 V14.2 với tổng số mét lò là: 10.390m - Như năm 2017 Công ty bố trí 08 lò chợ hoạt động đồng thời với loại hình công nghệ khai thác sản lượng sau: + Lò chợ khấu than máy khấu combai, chống giữ lò chợ dàn tự hành ZZ(ZT)-3200/16/26, sản lượng 265.000 SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 197 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp + Lò chợ phá than phương pháp khoan nổ mìn, chống giữ lò chợ giàn tự hành siêu nhẹ ZZ-1800/16/24, sản lượng 85.000 + Lò chợ phá than phương pháp khoan nổ mìn, chống giữ lò chợ giá xích, sản lượng 820.000 + Lò chợ phá than phương pháp khoan nổ mìn, chống giữ lò chợ cột thủy lực đơn, xà khớp, tổng sản lượng 245.000 + Lò chợ khấu than máy khấu combai, chống giữ lò chợ dàn tự hành thu hồi than nóc, sản lượng 400.000 3.5.2 Các giải pháp thực Để thực kế hoạch năm 2017, Công ty triển khai đồng giải pháp sau để hoạt động SXKD đạt hiệu quả: * Về công tác đầu tư XDCB: - Tập trung khai thác mỏ than Vàng Danh I cho sớm kết thúc năm 2017 để bố trí, cân đối nhân lực cách hợp lý sang khai thác mỏ than Vàng Danh II (Áp dụng công nghệ có công suất lớn như: Hệ thống giá xích, hệ thống CGH thu hồi than nóc) nhằm sớm đạt công suất mỏ theo thiết kế dự án giảm chi phí như: Củng cố, sửa chữa đường lò, Bơm thoát nước, thông gió mỏ than Vàng Danh I; - Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh dự án đầu tư khai thác mỏ than Vàng Danh II – TKV, đẩy nhanh tốc độ đào lò XDCB, làm thủ tục đầu tư dự án quý III đưa lò chợ giới hoá đồng thu hồi than vào khai thác mỏ than Vàng Danh II để tăng mức độ an toàn, suất lao động tận thu triệt để tài nguyên; - Tập trung hoàn tất việc xây dựng hạng mục công trình mỏ than Vàng Danh II để đưa vào sử dụng - Thu hồi tối đa vật tư, thiết bị mỏ than Vàng Danh I, sửa chữa để tái sử dụng mỏ than Vàng Danh II nhằm giảm vốn đầu tư, hạ giá thành sản phẩm *Công tác kỹ thuật khai thác: - Quản lý chặt chẽ tiêu kỹ thuật công nghệ: Tiết diện đường lò, tỷ lệ mét lò đá, lò chống thép, hệ số mét lò, quản lý chất lượng than, quản lý tiêu tổn thất tài nguyên, tỷ lệ hao hụt - Lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện khai thác cụ thể nhằm giảm tiêu tổn thất, tiết kiệm tài nguyên, nâng cao hiệu đầu tư SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 198 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp - Duy trì làm tốt công tác KTCB, vệ sinh công nghiệp tạo môi trường làm việc lò sạch, đẹp, an toàn tạo cảm giác thoải mái người lao động yên tâm làm việc; *Công tác Cơ điện- Vận tải: - Nghiên cứu sử dụng loại vật tư, vật liệu thay trình sửa chữa thiết bị theo hướng chủng loại vật tư, vật liệu nước có sản xuất, có đặc tính kỹ thuật tương đương ưu tiên sử dụng để giảm chi phí, giảm giá thành (đặc biệt sản phẩm dịch vụ đơn vị TKV cung ứng được); - Tổ chức vận hành hệ thống bơm thoát nước có công suất lớn vào thấp điểm (trong điều kiện cho phép) để giảm giá thành giảm áp lực nguồn cung cấp điện cho lưới điện cao điểm * Công tác điều hành sản xuất - Tiêu thụ: - Bố trí cân đối nhân lực cách hợp lý để đảm bảo vừa trì sản xuất mỏ than Vàng Danh I vừa dịch chuyển dần sang sản xuất mỏ than Vàng Danh II với sản lượng tăng dần nhằm sớm đạt công suất mỏ theo thiết kế dự án cách nhịp nhàng, đồng - Chỉ đạo công tác tổ chức sản xuất, chế độ báo cáo hàng ca hạn chế tối đa cố ách tắc sản xuất để nâng cao NSLĐ, hiệu hoạt động máy móc thiết bị; - Điều hành công tác gia công sàng tuyển – tiêu thụ hợp lý hạn chế tối đa việc trung chuyển, pha trộn, gạt gom công nghệ Chế biến sâu sản phẩm than chất lượng cao, than có tiêu chuẩn nghiêm ngặt cỡ hạt đáp ứng nhu cầu khách hàng chủng loại than cám 4, 5a, 6a để tăng doanh thu * Công tác khoán, quản trị chi phí: - Hoàn thiện khoán - quản trị chi phí nội Cân đối chi phí giao cho phòng, quản lý, theo dõi theo giá trị cụ thể theo chế quản lý điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm - Thực triệt để công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giảm chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành, tăng lợi nhuận doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu nhà nước cấp nguồn vốn khác phải sử dụng mục đích kinh doanh, tiết kiệm hiệu * Công tác tổ chức đào tạo: SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 199 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp - Xây dựng phương án xắp xếp cấu nhân khối phòng ban cách hoàn thiện theo nguyên tắc tinh giảm máy quản lý phòng ban, giảm đầu mối đảm bảo hiệu theo yêu cầu công tác sản xuất - Xây dựng kế hoạch đào tạo cách đồng bộ, trọng việc đào tạo để nâng cao lực huy sản xuất, điều hành, quản lý; kỹ làm việc cán nhân viên phòng ban - Tuyển sinh đào tạo CNKT nghề khai thác lò điện lò đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động Công ty năm đặc biệt năm sau dự án Vàng Danh II vào hoạt động Mở lớp đào tạo kèm cặp nâng cao tay nghề, bậc thợ cho đội ngũ công nhân kỹ thuật; bồi dưỡng cho cán nhân viên quản lý Công ty * Công tác quản lý lao động chăm sóc sức khỏe: - Tiếp tục đạo rà soát lại quy chế tuyển dụng lao động, xây dựng quy định vị trí chức danh công việc làm sở cho việc xây dựng máy tinh gọn, hoạt động hiệu SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 200 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp KẾT LUẬN CHUNG Sau trình học tập rèn luyện trường Đại học Mỏ địa chất, hướng dẫn tận tình thầy cô khoa Kinh tế Quản trị doanh nghiệp, quan tâm giúp đỡ cán công nhân viên Công ty cổ phần than Vàng Danh - TKV đặc biệt hướng dẫn tận tình cô giáo Ths Lê Thị Hường, đến em hoàn thành Đồ án Tốt nghiệp với nội dung chủ yếu sau: Chương I: Tình hình chung điều kiện sản xuất chủ yếu Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin Chương II: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin Chương III: Chuyên đề nghiên cứu: "Lập kế hoạch chi phí sản xuất giá thành sản phẩm than năm 2017 Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin" Sau trình làm đồ án ta rút thuận lợi khó khăn sau: * Thuận lợi - Công ty cổ phần than Vàng Danh - TKV thuộc phần Đông Nam dãy núi Bảo Đài - Yên Tử nơi có hạ tầng sở hoàn chỉnh phục vụ cho việc khai thác, có vị trí thuận tiện giao thông gần quốc - Điều kiện dân cư vùng hầu hết tuý cán công nhân viên Công ty khu vực nên an ninh tốt - Chất lượng than Công ty tốt, hàm lượng than cục cao, nhiệt lượng cao có giá trị công nghiệp - Lực lượng lao động đông đảo, có trình độ, sức khoẻ tốt lại nhiệt tình gắn bó với nghề đủ khả đáp ứng yêu cầu công việc - Công ty trọng đầu tư sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất khai thác nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thị trường cạnh tranh để đem lại lợi nhuận cao * Khó khăn: - Điều kiện địa chất khu Công ty phức tạp ảnh hưởng tới khai thác - Điều kiện khai thác ngày xuống sâu gây khó khăn trình sản xuất như: khâu thoát nước, thông gió, xúc bốc, vận tải làm cho chi phí sản xuất cao giá thành tăng lên - Sản xuất than Công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp khí hậu khâu thai khác vào mùa mưa sản xuất Công ty dạng cầm chừng * Thành tích bật Công ty năm qua: SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 201 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp - Các khoản nộp ngân sách lợi nhuận sau thuế tăng so với kế hoạch thực năm trước - Năng suất lao động tiền lương bình quân CBCNV toàn Công ty cải thiện rõ rệt Tuy nhiên, bên cạnh thành tích nêu Công ty số khó khăn, hạn chế chưa khắc phục - Diện sản xuất ngày xuống sâu, xa, nguồn than ngày cạn kiệt khó khai thác - Giá thành than cao cần nghiên cứu biện pháp công nghệ khai thác nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao việc tận dụng lực máy móc thiết bị - Khả toán ngắn hạn không đảm bảo lượng hàng tồn kho, khoản phải thu nhiều Để giải khó khăn Công ty cần trọng đến khâu tiêu thụ đẩy nhanh tiến độ đào lò xây dựng chuẩn bị diện sản xuất đưa tình hình tài Công ty trở nên tốt - Tốc độ tăng suất lao động chưa cao nhiều so với tốc độ tăng tiền lương làm ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cần có biện pháp tổ chức quản lý lao động hợp lý như: giảm số lượng lao động phổ thông, nâng cao trình độ tay nghề, trình độ sử dụng máy móc thiết bị cho công nhân Qua việc lập kế hoạch giá thành sản xuất than năm 2017 Công ty cổ phần than Vàng Danh phần kết thiếu xót trình thực đồng thời đề số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch giá thành Do trình độ kiến thức hạn chế, trình làm đồ án em gặp nhiều thiếu sót kính mong nhận bảo thầy cô giáo toàn thể bạn sinh viên để đồ án em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2017 Sinh viên thực Vũ Thanh Thương SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 202 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đồ án tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đặng Huy Thái – Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Công nghiệp Mỏ - Khoa kinh tế QTKD Trường ĐH Mỏ - Địa chất [2] Đặng Huy Thái , Phạm Đình Tân – Hoạch định chiến lược kinh doanh kế hoạch hoá doanh nghiệp công nghiệp mỏ - Khoa kinh tế QTKD Trường ĐH Mỏ Địa chất [3] Ngô Thế Bính – Định mức lao động - Khoa kinh tế QTKD Trường ĐH Mỏ - Địa chất – Hà Nội 2000 [4] Ngô Thế Bính, Nguyễn Thị Hồng Loan – Giáo trình Thống kê kinh tế - Khoa Kinh tế & QTKD Trường ĐH Mỏ - Địa chất [5] Ngô Thế Bính – Kinh tế công nghiệp mỏ - Khoa kinh tế QTDKD Trường ĐH Mỏ - Địa chất – Hà Nôi 2000 [6] Nguyễn Duy Lạc – Phí Thị Kim Thư – Lưu Thị Thu Hà - Giáo trình Tài doanh nghiệp - Bộ môn Kế toán doanh nghiệp Trường ĐH Mỏ - Địa chất [7] Nguyễn Năng Phúc – Giáo trình Phân tích báo cáo tài – NXB ĐH Kinh tế quốc dân – Hà Nội 2008 [8] Nguyễn Đình Kiệm, Bạch Đức Hiển – Giáo trình Tài doanh nghiệp – NXB Tài – Hà Nội 2008 [9] Nguyễn Văn Bưởi – Hạch toán kế toán doanh nghiệp mỏ Khoa kinh tế QTKD Trường ĐH Mỏ - Địa chất [10] Vương Huy Hùng, Đặng Huy Thái – Tổ chức sản xuất doanh nghiệp mỏ – NXB Giao thông vận tải – Hà Nội 2000 SV: Vũ Thanh Thương Lớp: QTKD Mỏ - K58 203 ... than Cái 127 2 972 300 Quang lật nghiêng Cái 4 Giá TLDĐ dạng khung Bộ 485 463 22 10 Giá TLDĐ hầm lò XĐY Bộ 397 319 78 11 Quạt gió cục hầm lò Cái 254 138 116 12 Máng cào tải than Bộ 225 120 105... -4,18 5.041 5.260 5.011 -30 -0,60 -249 -4,73 51,14 48,49 54,32 3,18 6,22 5,83 12, 02 63,37 59,08 66,57 3,20 5,05 7,49 12, 68 43,52 42,26 44,83 1,31 3,01 2,57 6,08 53,93 51,49 54,94 1,01 1,87 3,45... dần phía Nam Đỉnh cao khu vực Vàng Danh đỉnh núi Bảo Đài cao 900m, đỉnh thấp phía đông bắc cao 125 m Các núi có sườn dốc trung bình phân loại thành dạng địa hình: Địa hình dốc dốc: Bề mặt địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm năm 2017 tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin, Lập kế hoạch chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm năm 2017 tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin, Lập kế hoạch chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm năm 2017 tại Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay