Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 20122016 của công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Vĩnh Tiến

101 16 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 22:34

MỤC LỤCMỤC LỤC ....................................................................................................................... 1LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 4CHƯƠNG 1..................................................................................................................... 6KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINHDOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤTVĨNH TIẾN..................................................................................................................... 61.1 Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty TNHH ThươngMại Sản Xuất Vĩnh Tiến ....................................................................................... 71.1.1 Giới thiệu về Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vĩnh Tiến ............. 71.1.2 Ngành nghề kinh doanh................................................................................ 71.2 Các điều kiện về địa lý, kinh tế nhân văn của công ty...................................... 81.2.1 Điều kiện về địa lý khí hậu ............................................................................ 81.2.2 Điều kiện về lao động dân số......................................................................... 81.2.3 Điều kiện kinh tế, giao thông ........................................................................ 81.3 Công nghệ sản xuất của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vĩnh Tiến...................................................................................................................................... 91.3.1 Sơ đồ tổng quát tạo ra sản phẩm ................................................................... 91.3.2 Sơ đồ sản xuất ra sản phẩm......................................................................... 101.3.3 Trang thiết bị của công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Vĩnh Tiến ... 111.4 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất và lao động của Công ty........................ 131.4.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty.................................................. 131.4.2 Chế độ làm việc ............................................................................................ 151.4.3 Tình hình sử dụng lao động của công ty .................................................... 15KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ............................................................................................. 18CHƯƠNG 2................................................................................................................... 20PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHHTHƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VĨNH TIẾN NĂM 2016 ......................................... 202.1 Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công tyTNHH Thương mại và sản xuất Vĩnh Tiến ........................................................... 21Trường Đại học Mỏ Địa chất Luận Văn Tốt NghiệpSv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD BK58 22.2 Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm năm 2016 của công tyTNHH Thương mại và Sản xuất Vĩnh Tiến .......................................................... 242.2.1 Phân tích doanh thu của công ty................................................................. 242.2.2 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thời gian ............................... 252.2.3 Phân tích giá trị sản xuất............................................................................. 262.2.4 Phân tích tính chất nhịp nhàng của quá trình sản xuất và tiêu thụ sảnphẩm ...................................................................................................................... 272.3 Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ .................................................................. 292.3.1 Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ ............................................................. 292.3.2 Phân tích kết cấu tài sản cố định ................................................................ 302.3.3 Phân tích tình hình tăng (giảm) tài sản cố định ........................................ 322.3.4 Phân tích hao mòn tài sản cố định.............................................................. 332.4 Phân tích tình hình sử dụng lao động tiền lương của Công ty TNHHThương mại và Sản xuất vĩnh Tiến ........................................................................ 352.4.1 Phân tích số lượng kết cấu lao động........................................................... 352.4.2 Phân tích tình hình tiền lương trong công ty ............................................. 362.5 Phân tích giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất.......................................... 372.5.1 Phân tích chung chi phí sản xuất kinh doanh năm 2016 .......................... 382.5.2 Phân tích kết cấu chi phí sản xuất kinh doanh .......................................... 382.5.3 Phân tích chi phí trên 1000đ doanh thu ..................................................... 392.6 Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuấtVĩnh Tiến năm 2016 ................................................................................................. 402.6.1 Đánh giá chung tình hình tài chính của công ty........................................ 412.6.2 Phân tích tình hình mức độ bảo đảm nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh................................................................................................................................ 482.6.3 Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán của công ty ...... 532.6.4 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh .............................. 58KẾT LUẬN CHƯƠNG 2............................................................................................. 63CHƯƠNG 3................................................................................................................... 64PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012 –2016 CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VĨNH TIẾN....... 64Trường Đại học Mỏ Địa chất Luận Văn Tốt NghiệpSv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD BK58 33.1 Cơ sở lựa chọn đề tài.......................................................................................... 653.1.1 Sự cần thiết của đề tài.................................................................................. 653.1.2 Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu ................... 663.2 Cơ sở lý thuyết.................................................................................................... 673.2.1 Khái niệm, đặc điểm và phân loại tài sản cố định ...................................... 673.2.2 Đánh giá tài sản cố định .............................................................................. 693.2.3 Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định............. 703.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản cố định ........... 713.3 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định trong giai đoạn 2012 – 2016 củaCông ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vĩnh Tiến. ........................................... 743.3.1 Phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản cố định........................... 743.3.2 Phân tích mức độ hao mòn tài sản cố định ................................................ 813.3.3 Phân tích mức độ trang bị kỹ thuật cho lao động ...................................... 863.3.4 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định ............................................... 873.3.5 Phân tích mối quan hệ của TSCĐ và kết quả sản xuất kinh doanh ......... 923.4 Một số định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ của Công ty TNHHThương mại và Sản xuất Vĩnh Tiến. ...................................................................... 97KẾT LUẬN CHƯƠNG 3............................................................................................. 98KẾT LUẬN CHUNG ................................................................................................... 99 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VĨNH TIẾN 1.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Vĩnh Tiến 1.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến 1.1.2 Ngành nghề kinh doanh 1.2 Các điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn công ty 1.2.1 Điều kiện địa lý khí hậu 1.2.2 Điều kiện lao động dân số 1.2.3 Điều kiện kinh tế, giao thông 1.3 Công nghệ sản xuất Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến 1.3.1 Sơ đồ tổng quát tạo sản phẩm 1.3.2 Sơ đồ sản xuất sản phẩm 10 1.3.3 Trang thiết bị công ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Vĩnh Tiến 11 1.4 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất lao động Công ty 13 1.4.1 Sơ đồ máy tổ chức quản lý công ty 13 1.4.2 Chế độ làm việc 15 1.4.3 Tình hình sử dụng lao động công ty 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 20 PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT VĨNH TIẾN NĂM 2016 20 2.1 Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty TNHH Thương mại sản xuất Vĩnh Tiến 21 Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp 2.2 Phân tích tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm năm 2016 công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến 24 2.2.1 Phân tích doanh thu công ty 24 2.2.2 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thời gian 25 2.2.3 Phân tích giá trị sản xuất 26 2.2.4 Phân tích tính chất nhịp nhàng trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm 27 2.3 Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ 29 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng TSCĐ 29 2.3.2 Phân tích kết cấu tài sản cố định 30 2.3.3 Phân tích tình hình tăng (giảm) tài sản cố định 32 2.3.4 Phân tích hao mòn tài sản cố định 33 2.4 Phân tích tình hình sử dụng lao động tiền lương Công ty TNHH Thương mại Sản xuất vĩnh Tiến 35 2.4.1 Phân tích số lượng kết cấu lao động 35 2.4.2 Phân tích tình hình tiền lương công ty 36 2.5 Phân tích giá thành sản phẩm chi phí sản xuất 37 2.5.1 Phân tích chung chi phí sản xuất kinh doanh năm 2016 38 2.5.2 Phân tích kết cấu chi phí sản xuất kinh doanh 38 2.5.3 Phân tích chi phí 1000đ doanh thu 39 2.6 Phân tích tình hình tài Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến năm 2016 40 2.6.1 Đánh giá chung tình hình tài công ty 41 2.6.2 Phân tích tình hình mức độ bảo đảm nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh 48 2.6.3 Phân tích tình hình toán khả toán công ty 53 2.6.4 Phân tích hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 64 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VĨNH TIẾN 64 Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp 3.1 Cơ sở lựa chọn đề tài 65 3.1.1 Sự cần thiết đề tài 65 3.1.2 Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu 66 3.2 Cơ sở lý thuyết 67 3.2.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại tài sản cố định 67 3.2.2 Đánh giá tài sản cố định 69 3.2.3 Sự cần thiết việc nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định 70 3.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng tài sản cố định 71 3.3 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2012 – 2016 Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến 74 3.3.1 Phân tích tình hình biến động cấu tài sản cố định 74 3.3.2 Phân tích mức độ hao mòn tài sản cố định 81 3.3.3 Phân tích mức độ trang bị kỹ thuật cho lao động 86 3.3.4 Phân tích hiệu sử dụng tài sản cố định 87 3.3.5 Phân tích mối quan hệ TSCĐ kết sản xuất kinh doanh 92 3.4 Một số định hướng nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến 97 KẾT LUẬN CHƯƠNG 98 KẾT LUẬN CHUNG 99 Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần số lượng doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào hoạt động xuất ngày tăng với nhiều loại mặt hàng đa dạng phong phú thủy sản, giầy dép, dệt may, đồ thủ công mỹ nghệ Ngành dệt may mặt hàng xuất mũi nhọn nước ta Đây ngành đòi hỏi vốn sử dụng nhiều lao động so với ngành khác, khả gặp rủi ro thấp, giải luợng lớn lao động cho quốc gia Nước ta nước đông dân dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào, giá nhân công rẻ Do phát triển công nghiệp dệt may phù hợp với xu thể công nghiệp hóa chuyển dịch cấu công nghiệp Trong thời gian vừa qua ngành dệt may nước ta nói xâm nhập rộng rãi vào thị trường thể giới đạt kim ngạch cao Trong bối cảnh kinh tế thị trường với xu thể hội nhập hợp tác quốc tế diễn ngày sâu rộng, doanh nghiệp dù thành phần kinh tể nào, ngành nghề phải đối mặt với khó khăn thứ thách nhũng cạnh tranh khốc liệt Đứng trước khó khăn thử thách đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hiệu kinh doanh, hiệu sử dụng vốn, nâng cao lực quản lý, sử dụng nguồn nhân lực tài sản doanh nghiệp cách có hiệu Được giới thiệu nhà trường đồng ý Công ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Vĩnh Tiến em có cợ hội thực tập Công ty Công ty doanh nghiệp trẻ với nhiều triển vọng tượng lai Là Sinh viên kinh tế theo học chuyện ngành Quản trị doanh nghiệp dìu dắt bảo tận tình thầy cộ giáo khoa Quản Trị Kinh Doanh giúp em có hiểu biết sâu sắc kiến thức mà thầy cô giảng dạy trình thực tập Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: Khái quát tình hình chung điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu công ty TNHH Thương mại Sản Xuất Vĩnh Tiến Chương 2: Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh năm 2016 công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2012-2016 công ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Vĩnh Tiến Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp Luận văn hoàn thành nỗ lực thân, em nhận giúp đỡ tận tình cô giáo TS Nguyễn Thị Kim Ngân, thầy cô giáo Khoa Kinh tếQTKD, Trường Đại học Mỏ-Địa chất cán công nhân viên Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến giúp đỡ em hoàn thành luận văn Với trình độ có hạn, kinh nghiệm chuyên môn thân hạn chế nên luận văn tránh khỏi sai sót định, em kính mong thầy, cô giáo bảo để em hoàn thiện luận văn nâng cao trình độ Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp CHƯƠNG KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VĨNH TIẾN Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp 1.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Vĩnh Tiến 1.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến Tiền thân doanh nghiệp tư nhân vừa nhỏ từ năm đầu thập kỷ 80  Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VĨNH TIẾN  Tên giao dịch quốc tế: VINH TIEN TRADE AND PRODUCE COMPANY LIMITED  Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện Ý Yên, Nam Định  Điện thoại: 0350826679  Fax: 03503 967 797  Mã số thuế: 0600326797  Ngày hoạt động: 01/02/2004 Mặt hàng sản xuất công ty sảm phẩm áo mưa loạị Ngoài tham gia sản xuất thêm loại mặt hàng áo sơ mi, quần âu, Vĩnh Tiến doanh nghiệp sản xuất áo mưa hàng đầu Việt Nam, công ty sản xuất ba nhãn hiệu sản phẩm RAKODO, VĨNH TIẾN VĨNH THỊNH Với nhiều năm kinh nghiệm đội ngũ quản lý, công nhân giàu kinh nghiệm sở để công ty tạo sản phẩm có chất lượng cao Trong nhiều năm liền, sản phẩm công ty bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” động lực để giúp công ty không ngừng cố gắng, cải thiện để phát triển sản phẩm đa dạng mẫu mã chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng nước Trong nhiều năm qua, việc tập trung mở rộng thị trường nước, công ty trọng quảng bá sản phẩm thị trường xuất Hiện tại, sản phẩm Vĩnh Tiến xuất sang nước Đài Loan, Lào, CamPuChia đối tác đánh giá cao chất lượng 1.1.2 Ngành nghề kinh doanh Sản xuất hàng may sẵn bao gồm:     Áo mưa Áo mưa cánh dơi Áo mưa đôi Áo mưa Măng Tô Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất     Luận Văn Tốt Nghiệp Áo mưa quảng cáo, áo mưa quà tặng May mặc quần áo thời trang Áo mưa – Công ty áo mưa, sản xuất bán buôn In áo mưa, dịch vụ in áo mưa 1.2 Các điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn công ty 1.2.1 Điều kiện địa lý khí hậu Cũng tỉnh vùng đồng Bắc Bộ, Nam Định mang khí hậu cận nhiệt đới ẩm ấm Nhiệt độ trung bình năm từ 23 – 24 °C Lượng mưa trung bình năm từ 1,750 – 1,800 mm, chia làm mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng đến tháng 10, mùa mưa từ tháng 11 đến tháng năm sau Số nắng năm: 1,650 – 1,700 Độ ẩm tương đối trung bình: 80 – 85% Với nhiệt vậy, hàng năm đòi hỏi công ty cần có biện pháp đặc biệt phù hợp để đảm bảo chất lượng sản phẩm không bị hỏng Vùng trung tâm công nghiệp – dịch vụ thành phố Nam Định: có ngành công nghiệp dệt may, công nghiệp khí, công nghiệp chế biến, ngành nghề truyền thống, phố nghề… với ngành dịch vụ tổng hợp, dịch vụ chuyên ngành hình thành phát triển từ lâu Thành phố Nam Định trung tâm công nghiệp dệt nước trung tâm thương mại - dịch vụ, cửa ngõ phía nam đồng sông Hồng 1.2.2 Điều kiện lao động dân số Dân số Nam Định 1.991.200 người, đứng thứ khu vực đồng sông Hồng đứng thứ toàn quốc Mật độ dân số 1206 người/km2, địa phương có mật độ dân số đông nước Dân số xung quanh công ty đa phần làm nông lực lượng lao động phổ thông dồi dào, điều kiện để công ty tuyển dụng người có lực, trình độ nhằm nâng cao lực sản xuất, quy mô công ty 1.2.3 Điều kiện kinh tế, giao thông Nam Định tỉnh thuộc Đồng sông Hồng, nằm gần hành lang kinh tế duyên hải Bắc Bộ chịu ảnh hưởng tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Giao thông nơi có nhiều thuận lợi Hệ thống giao thông gồm đường sắt nhiều đường cao tốc, đường phân bố rộng khắp, giao lưu thuận lợi tới tỉnh thành Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp Hiện nay, xu hội nhập kinh tế khu vực giới, Nam Định hội tụ hai lợi kinh tế biển công nghiệp dệt – may Nam Định lại nơi có nguồn lao động dồi chất lượng lao động ngày nâng cao với nâng cao trình độ văn hoá, học vấn, tay nghề động, nhanh nhạy chế thị trường Nam Định có hướng đầu tư có số phát triển người cao 1.3 Công nghệ sản xuất Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến Tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất, kinh doanh mà đơn vị có quy trình hoạt động khác Đối với công ty may Tuy nhiên cốt lõi quy trình sản xuất dù có đặc điểm khác dựa vào quy trình sản xuất chung ngành may mặc 1.3.1 Sơ đồ tổng quát tạo sản phẩm Hình1-1 Sơ đồ trình tạo sản phẩm Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp 1.3.2 Sơ đồ sản xuất sản phẩm Kho nguyên liệu Tổ cắt Tổ sản xuất may Tổ KCS Kho phụ liệu Tổ gấp gói Tổ thêu Tổ nhập kho Hình 1-2: Quy trình tạo sản phẩm Quy trình sản xuất nhà máy trình liên tục kéo dài từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu(NVL) đến sản phẩm hoàn thành Điều giúp cho trình sản xuất diễn liên tục, trình sản xuất trải qua nhiều công đoạn tập trung lại công đoạn sau: -Công đoạn cắt: Nguyên liệu đưa lên xưởng Sau trái vải, công nhân tiến hành giát sơ đồ cho tiết kiệm nguyên liệu phải đảm bảo chất lượng sản phẩm Tùy theo thiết kế mà sau cắt xong, sản phẩm đem thêu hay không -Công đoạn may: Là khâu quan trọng suốt trình sản xuất Nó chiếm nhiều thời gian từ 70-80% khối lượng công việc chịu phân phối điều hành từ nhiều Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 10 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp TSCĐ đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất với điều kiện ngày khó khăn nhằm đảm bảo trì công suất, suất người lao động an toàn sản xuất 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 2012 2013 2014 Chỉ số định gốc 2015 2016 Chỉ số liên hoàn Hình 3.7 Đồ thị biểu diễn mức độ trang bị TSCĐ cho lao động toàn công ty giai đoạn 2012 – 2016 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 2012 2013 Chỉ số định gốc 2014 2015 2016 Chỉ số liên hoàn Hình 3.8 Đồ thị biểu diễn mức độ trang bị TSCĐ cho lao động trực tiếp giai đoạn 2012 – 2016 3.3.4 Phân tích hiệu sử dụng tài sản cố định Hiệu sử dụng TSCĐ đánh giá qua tiêu tổng hợp hệ số hiệu suất sử dụng TSCĐ hệ số huy động TSCĐ *Hệ số hiệu suất TSCĐ (Hhs) Hệ số cho biết có giá trị TSCĐ bình quân tham gia sản xuất tạo sản lượng đồng giá trị sản phẩm Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 87 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hhs = Luận Văn Tốt Nghiệp G ; TSCĐbq đ/đ (3-11) *Hệ số huy động TSCĐ (Hhđ): Hệ số cho biết để sản xuất đơn vị sản lượng giá trị sản phẩm, Công ty cần huy động đồng giá trị TSCĐ TSCĐbq Hhđ = ; đ/đ (3-12) G *Sức sinh lời TSCĐ (Ssl): Chỉ tiêu cho biết đơn vi giá trị TSCĐ đầu tư vào sản xuất kinh doanh đem lại đơn vị lợi nhuận Lợi nhuận sau thuế 𝑆𝑠𝑙 = ; đ/đ (3-13) TSCĐ bình quân Ta có bảng 3-6, phân tích hiệu sử dụng tài sản cố định qua hiệu suất giai đoạn năm 2012-2016: Ta thấy, năm 2012 Hệ số hiệu suất TSCĐ 16,9 đ/đ giảm dần đến năm 2016 1.74 đ/đ, Hệ số giảm mạnh qua năm, Nguyên nhân công ty đầu tư mua máy móc thiết bị, sản xuất sản lượng sản xuất lại giảm qua năm Chứng tỏ công ty chưa có kế hoạch sản xuất hợp lý Chưa tận dụng hết máy móc thiết bị gây lãng phí Chính điều dẫn đến hệ số huy động giai đoạn 2012 – 2016 lại biến động theo, có chiều hướng tăng lên Cao năm 2016 với 0.58 năm 2012 số 0.06 Nhìn vào bảng 3-6, ta thấy sức sinh lời công ty có xu hướng giảm, năm 2012 với 0,0309 theo NG TSCĐ đến năm 2016 0,009 Qua bảng phân tích trên, ta nhận xét rằng, công ty giai đoạn khó khăn kế hoạch sản xuất, tạo sản phẩm, máy móc thiết bị tron giai đoạn sử dụng tốt Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 88 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp Bảng phân tích hiệu sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2012 – 2016 ĐVT: 1000 đồng Bảng 3-6 TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 TSCĐ bq theo NG 1000đ 3.128.963,52 5.929.397,39 12.715.431,57 20.109.525,42 21.571.949,99 TSCĐ bq theo GTCL 1000đ 3.364.856,44 5.658.654,27 12.354.209,94 16.785.734,55 16.808.872,27 Giá trị sản lượng 1000đ 52.874.960,48 53.197.014,97 54.309.210,70 51.809.772,66 37.485.409,42 Lợi nhuận sau thuế 1000đ 96.745,66 75.125,00 183.132,92 185.699,14 193.765,67 Hệ số hiệu suất (Hhs) Theo NG TSCĐ đ/đ 16,90 8,97 4,27 2,58 1,74 Chỉ số định gốc % 100,00 53,09 25,28 15,25 10,28 Chỉ số liên hoàn % 100,00 53,09 47,61 60,32 67,45 Chỉ số bình quân % Theo GTCL TSCĐ đ/đ 15,71 9,40 4,40 3,09 2,23 Chỉ số định gốc % 100,00 59,83 27,98 19,64 14,19 Chỉ số liên hoàn % 100,00 59,83 46,76 70,21 72,25 Chỉ số bình quân % a b 57,12 62,26 Hệ số huy động a Theo NG TSCĐ đ/đ 0,06 0,11 0,23 0,39 0,58 Chỉ số định gốc % 100,00 188,35 395,65 655,90 972,47 Chỉ số liên hoàn % 100,00 188,35 210,06 165,78 148,26 Chỉ số bình quân % Theo GTCL TSCĐ đ/đ 0,06 0,11 0,23 0,32 0,45 Chỉ số định gốc % 100,00 167,15 357,46 509,11 704,63 Chỉ số liên hoàn % 100,00 167,15 213,85 142,43 138,40 Chỉ số bình quân % b 178,11 165,46 Sức sinh lời TSCĐ a Theo NG TSCĐ đ/đ 0,0309 0,0127 0,0144 0,0092 0,0090 Chỉ số định gốc % 100,00 40,9773 46,5805 29,8660 29,0507 Chỉ số liên hoàn % 100,00 40,9773 113,6741 64,1169 97,2701 Chỉ số bình quân % Theo GTCL TSCĐ đ/đ 0,0288 0,0133 0,0148 0,0111 0,0115 Chỉ số định gốc % 100,00 46,17 51,56 38,48 40,09 Chỉ số liên hoàn % 100,00 46,17 111,66 74,63 104,20 Chỉ số bình quân % b 79,01 Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 84,17 89 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp 120 100 80 60 40 20 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Chỉ số định gốc Năm 2015 Năm 2016 Chỉ số liên hoàn Hình 3.9 Biểu đồ biểu hiệu suất nguyên giá TSCĐbq 120 100 80 60 40 20 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Chỉ số định gốc Năm 2015 Năm 2016 Chỉ số liên hoàn Hình 3.10 Biểu đồ biểu hiệu suất giá trị lại TSCĐbq 1200 1000 800 600 400 200 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Chỉ số định gốc Năm 2015 Năm 2016 Chỉ số liên hoàn Hình 3.11 Biểu đồ biểu hệ số huy động nguyên giá TSCĐbq Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 90 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp 800 700 600 500 400 300 200 100 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Chỉ số định gốc Năm 2015 Năm 2016 Chỉ số liên hoàn Hình 3.12 Biểu đồ biểu hệ số huy động giá trị lại TSCĐbq 120 100 80 60 40 20 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Chỉ số định gốc Năm 2015 Năm 2016 Chỉ số liên hoàn Hình 3.13 Biểu đồ biểu sức sinh lời nguyên giá TSCĐbq 120 100 80 60 40 20 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Chỉ số định gốc Năm 2015 Năm 2016 Chỉ số liên hoàn Hình 3.14 Biểu đồ biểu sức sinh lời theo giá trị lại TSCĐbq Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 91 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp 3.3.5 Phân tích mối quan hệ TSCĐ kết sản xuất kinh doanh Tài sản cố định có vai trò quan trọng sản xuất kinh doanh đối tượng trực tiếp sản xuất sản phẩm Vì việc phân tích mối quan hệ TSCĐ kết sản xuất kinh doanh quan tọng công ty Qua bảng 3-7, ta có số nhận xét sau -Nguyên giá TSCĐ bình quân có xu hướng tăng với tốc độ tăng trưởng bình quân 167,34% Nguyên giá TSCĐ bình quân năm 2012 3.128.963.522 đồng, năm 2016 21.571.949.988 đồng, tăng 689,43% Nguyên nhân công ty đẩy mạnh mua thiết bị, máy móc bao gồm nhóm tài sản vòng năm qua -Tương tự nguyên giá TSCĐ bình quân giá trị lại TSCĐ bình quân có xu hướng tăng với tốc độ tăng trưởng bình quân 155,63% Năm 2012 giá trị lại TSCĐ bình quân 3.364.856.436 đồng, năm 2016 16.808.872.265 đồng, tăng 499,54% Nhìn chung, từ năm 2012 – 2016 giá trị tiêu có xu hướng tăng, có giai đoạn từ 2015 – 2016 chững lại Nguyên nhân việc mua sắm số máy móc số máy móc thiết bị khác khấu hao nhiều tỏng trình sử dụng dẫn đến giá trị lại chúng giảm xuống -Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản lượng 92,61%, cho thấy giá trị sản lượng có xu hướng giảm Năm 2012 52.874.960.477 đồng, năm 2016 37.485.409.420 đồng, tương đương giảm 29,11% Qua thấy giá trị sản lượng giảm đáng kể Nguyên nhân lượng hàng tồn đọng nhiều, khiến công ty gặp khó khăn việc tái sản xuất -Từ năm 2012 đến năm 2016 tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu 94,23% có xu hướng giảm Năm 2012, doanh thu đạt 62.208.033.807 đồng, năm 2016 tiêu 45.109.455.114 đồng, tương đương giảm 27,49% Điều chứng tỏ giá trị sản lượng giảm qua năm nguyên nhân dẫn đến doanh thu giảm -Với tốc độ tăng trưởng bình quân 131,79% từ năm 2012 đến năm 2016, lợi nhuận sau thuế có xu hướng tăng nhẹ Chỉ có giai đoạn từ năm 2012 đến 2013 giảm 22,35% Nhưng năm tiếp theo, giai đoạn 2013-2014, tiêu tăng 143,77% Mặc dù công ty có giảm doanh thu lợi nhuận sau thuế tăng không nhiều, nguyên nhân công ty có phương pháp quản lý, hạ chi phí sản xuất, tăng suất lao động để cải thiện, tăng lợi nhuận Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 92 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp Tóm lại, qua nhận xét ta rút số nhận xét quan hệ TSCĐ với tiêu khác: +Mặc dù nguyên giá TSCĐ bình quân giai đoạn 2012 – 2016 tăng cao qua năm tốc độ tăng trưởng giá trị sản lượng, tốc độ tăng trưởng doanh thu lại giảm Điều chứng tỏ công ty đầu tư TSCĐ chưa hiệu quả, Về lâu dài, có trang bị thêm máy móc thiết bị giá trị sản lượng không thay đổi dẫn đến dần lợi thị trường cạnh tranh gay gắt +Tốc độ tăng trường bình quân nguyên giá tài sản cố định giai đoạn nghiên cứu 167,34%, tốc độ tăng trưởng bình quân lợi nhuận sau thuế 131,79% Điều cho thấy việc đầu tư mua sắm trang thiết bị có tác động tốt đến lợi nhuận sau thuế công ty, ảnh hưởng Điều chứng tỏ công ty chưa khai thác hết suất máy móc, dẫn đến lãng phí Vì công ty cần đề kế hoạch cụ thể nhằm sử dụng nguồn tài sản cách hiệu quả, phù hợp Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 93 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp Bảng phân tích biến động giá trị tài sản cố định, doanh thu, lợi nhuận giá trị sản lượng sản xuất giai đoạn 2012 – 2016 công ty ĐVT: đồng Bảng 3-7 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 TSCĐ bq (NG) Đ 3.128.963.522 5.929.397.386 12.715.431.565 20.109.525.415 21.571.949.988 Chỉ số định gốc % 100,00 189,50 406,38 642,69 689,43 Chỉ số liên hoàn % 100,00 189,50 214,45 158,15 107,27 Chỉ số bình quân % TSCĐ bq (GTCL) Đ 3.364.856.436 5.658.654.268 12.354.209.943 16.785.734.553 16.808.872.265 Chỉ số định gốc % 100,00 168,17 367,15 498,85 499,54 Chỉ số liên hoàn % 100,00 168,17 218,32 135,87 100,14 Chỉ số bình quân % Giá trị sản lượng Đ 52.874.960.477 53.197.014.967 54.309.210.700 51.809.772.655 37.485.409.420 Chỉ số định gốc % 100,00 100,61 102,71 97,99 70,89 Chỉ số liên hoàn % 100,00 100,61 102,09 95,40 72,35 Chỉ số bình quân % Doanh thu Đ 62.208.033.807 49.125.263.696 61.894.313.129 59.494.364.832 45.109.455.114 Chỉ số định gốc % 100,00 78,97 99,50 95,64 72,51 Chỉ số liên hoàn % 100,00 78,97 125,99 96,12 75,82 Chỉ số bình quân % LN sau thuế Đ 96.745.659 75.124.995 183.132.922 185.699.144 193.765.668 Chỉ số định gốc % 100,00 77,65 189,29 191,95 200,28 Chỉ số liên hoàn % 100,00 77,65 243,77 101,40 104,34 Chỉ số bình quân % 167,34 155,63 92,61 94,23 Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 131,79 94 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp 70.000.000.000 60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 TSCĐ bq (NG) đ TSCĐ bq (GTCL) đ Doanh thu đ LN sau thuế đ Năm 2015 Năm 2016 Giá trị sản lượng đ Hình 3.15 Biểu đồ thể quan hệ tốc độ tăng TSCĐ, doanh thu, lợi nhuận giá trị sản lượng giai đoạn 2012 – 2016 -Dựa vào biểu đồ hình 3.15, ta thấy Trong giai đoạn 2012 – 2016, nguyên giá TSCĐ bình quân giá trị lại TSCĐ bình quân ngày tăng lên, giá trị sản lượng doanh thu có xu hướng giảm xuống, lợi nhuận tăng không đáng kể Điều hiệu việc đầu tư mua sắm TSCĐ chưa cao, việc đầu tư, sử dụng nguồn tài sản chưa hợp lí Công ty cần phải sớm khắc phục 800 700 600 500 400 300 200 100 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 TSCĐ bq (NG) TSCĐ bq (GTCL) Doanh thu LN sau thuế Năm 2015 Năm 2016 Giá trị sản lượng Hình 3.16 Biểu đồ thể mối quan hệ tốc độ tăng TSCĐ, doanh thu, lợi nhuận giá trị sản lượng theo số định gốc giai đoạn 2012 – 2016 -Dựa vào biểu đồ hình 3.16, so với năm 2012, thấy năm sau có chiều xu hướng khác tiêu Xu hướng xuống tiêu Giá trị sản lượng doanh thu Xu hướng lên tiêu: Nguyên giá tài sản cố định bình quân, Giá trị lại tài sản cố định bình quân lợi nhuận sau thuế -Trong nhóm xu hướng lên: +Ở tiêu nguyên giá TSCĐ bình quân, so với năm gốc ( 2012) tiêu cao năm 2016 gấp gần lần Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 95 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp +Ở tiêu giá trị lại TSCĐ bình quân, so với năm gốc (2012), năm 2016 có giá trị cao gấp gần lần +Tương tự nguyên giá TSCĐ bình quân tiêu Lợi nhuận sau thuế năm 2016 so với năm gốc (2012) cao gấp lần -trong nhóm xu hướng xuống: +Chỉ tiêu giá trị sản lượng doanh thu , năm 2016 0,75 lần so với năm gốc (2012) Qua đó, ta thấy đầu tư TSCĐ tăng gấp lần so với năm gốc giá trị sản lượng lẫn doanh thu lại giảm 0,75 lần Như vậy, công ty đầu tư không hiệu 300 250 200 150 100 50 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 TSCĐ bq (NG) TSCĐ bq (GTCL) Doanh thu LN sau thuế Năm 2015 Năm 2016 Giá trị sản lượng Hình 3.17 Biểu đồ thể mối quan hệ tốc độ tăng TSCĐ, doanh thu, lợi nhuận giá trị sản lượng theo số liên hoàn giai đoạn 2012 – 2016 -Dựa vào hình 3.17, thấy so với năm liền trước giai đoạn năm 2012 – 2014 tất tiêu tăng đột biến, riêng tiêu giá trị sản lượng giảm Còn giai đoạn 2014-2016 tất tiêu giảm sâu cách đồng loạt Nguyên nhân giai đoạn đầu từ 2012 – 2014, lúc công ty đầu tư mạnh vào mua sắm, trang bị tài sản cố định để mở rộng quy mô sản xuất, đến giai đoạn sau từ 20142016 công ty chững lại, công ty đầu tư mang tính thay mở rộng quy mô Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 96 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp 3.4 Một số định hướng nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến -Công ty cần có chương trình, kế hoạch quản lý việc phân loại, đánh giá cách cụ thể loại TSCĐ để ghi nhận vai trò trình sản xuất, đem lại hiệu cao nhất, tránh lãng phí, đầu tư dàn trải - Công ty thường xuyên phối hợp đơn vị nhằm tăng cường kiểm tra vận hành, sử dụng máy móc, thiết bị, vận tải theo định kỳ tiến hành đánh giá, phân loại để có kế hoạch sửa chữa lớn, lý thiết bị cũ hỏng cho sát thực tế, giảm hao mòn TSCĐ đảm bảo máy móc, thiết bị hoạt động hết công suất, an toàn cho người lao động sản xuất đặc thù Công ty phải làm điều kiện nguy hiểm - Nâng cao trình độ tay nghề công nhân vào nghề, có chế độ khuyến khích tài chính, động viên tinh thần công nhân sử dụng hiệu quả, tiết kiệm Đặc biệt thợ lành nghề, có tay nghề cao cần có sách đãi ngộ cho phù hợp Công ty tổ chức khóa huấn luyện đào tạo cho công nhân đưa vào sử dụng máy móc thiết bị mới, có kỹ thuật khó - Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cho công nhân vận hành máy Công ty ngày trọng đầu tư máy móc đại song song với nâng cao trình độ sử dụng cho công nhân Thường xuyên tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng máy móc, nâng cao tay nghề, bên cạnh đào tạo công nhân trực tiếp sửa chữa máy móc gặp vấn đề nhỏ để tiết kiệm thời gian chi phí sửa chữa Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 97 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua phân tích đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến giai đoạn 2012-2016 thu kết sau: - Tình hình tăng giảm TSCĐ: TSCĐ biến động theo chiều hướng tăng năm qua, nhóm máy móc thiết bị,nhóm nhà cửa vật kiến trúc nhóm phương tiện vận tải truyền dẫn Giá trị tài sản cố định bình quân tăng từ 3.128.963.521,50 năm 2012 đến 21.571.949.988 năm 2016 Song tương quan so sánh với kết sản xuất kinh doanh không đem lại hiệu - Kết cấu tài sản cố định:trong giai đoạn từ năm 2012 – 2016, công ty có nhóm tài sản cố định hữu hình bao gồm: nhà cửa vật kiến trúc,máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, truyền dẫn Trong cao nhóm nhà cửa vật kiến trúc với 43,98%, tiếp đến nhóm máy móc thiết bị với tỷ trọng 41,96%, 3,98% cuối phương tiện vận tải, truyền dẫn 20,38% Điều phù hợp với đặc trưng công ty sản xuất đồ may mặc - Về hao mòn tài sản cố định: Nhìn chung, TSCĐ năm Công ty có tỷ lệ hao mòn tương đối thấp Do công ty chưa cần phải sửa chữa, mua sắm trang thiết bị mới, thay vào lập kế hoạch sản xuất hợp lý, tìm kiếm thị trường, khách hàng để tiêu thụ sản phẩm, tránh ứ đọng gây tổn thất phí phạm tài sản công ty - Hiệu sử dụng TSCĐ: Đây vấn đề nan giải công ty nay, hiệu sử dụng gảm rõ rệt qua năm Cần tìm kiếm biện pháp, hướng giải cho tình hình Nhìn chung, tình hình sử dụng tài sản cố định Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến chưa phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh Công ty Tình hình sử dụng tài sản cố định Công ty tồn nhiều hạn chế mang tính chủ quan lẫn khách quan Vì vậy, Công ty cần có biện pháp hữu hiệu để cải thiện hiệu công tác sử dụng tài sản cố định nói riêng hiệu kinh doanh nói chung Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 98 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp KẾT LUẬN CHUNG Sau thời gian học tập trường, với kiến thức trang bị qua tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến, em nhận thấy tính cấp thiết vai trò quan trọng việc phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định, điều góp phần giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao việc sử dụng hợp lý tài sản cố định Công ty Chính vậy, tác giả định lựa chon đề tài “Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2012 -2016” Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn tốt nghiệp gồm có chương: Chương 1: Khái quát tình hình chung điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu công ty TNHH Thương mại Sản Xuất Vĩnh Tiến Chương 2: Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh năm 2016 công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2012-2016 công ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Vĩnh Tiến Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến với chức sản xuất sản phẩm liên quan đến áo mưa phát huy thuận lợi mà công ty có dần khắc phục điểm yếu để đạt kết mà công ty đề ra, đội ngũ cán công nhân viên ngày chuyên môn hóa, đời sống cán công nhân viên ngày cải thiện, chất lượng công trình ngày khẳng định… Trong trình thực tập, tác giả thu thập tổng hợp tài liệu thống kê khối lượng sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, tài sản, lao động sử dụng quỹ lương, báo cáo tài chính…nhằm đưa đánh giá, kết luận thực trạng hoạt động sản xuất công ty, xem xét mức độ khả phát triển công ty thời gian tới Với số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến luận văn này, tác giả xin góp phần nhỏ bé vào công tác khắc phục tồn đưa nhận xét việc sử dụng tài sản cố định công ty Do trình độ chuyên môn thời gian nghiên cứu hạn chế nên luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, kính mong nhận ý kiến bảo thầy, cô bạn để luận văn tác giả hoàn thiện thực tế sau tác giả tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu cách kỹ lưỡng Một lần tác giả xin chân thành cám ơn Thầy, Cô giáo công tác khoa Kinh tế - QTKD Trường Đại học Mỏ-Địa Chất Hà Nội, đặc biệt cô giáo TS Nguyễn Thị Kim Ngân tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả trình làm luận văn tốt Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 99 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Luận Văn Tốt Nghiệp nghiệp Tác giả xin chân thành cám ơn toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty TNHH Thương mại Sản xuất Vĩnh Tiến nhiệt tình hưỡng dẫn để tác giả tiếp cận thực tế, thu thập tài liệu để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 100 Trường Đại học Mỏ - Địa chất Sv: Tô Đình Thắng_Lớp QTKD B-K58 Luận Văn Tốt Nghiệp 101 ... lương bq Tổng LN trước 11 thuế Lợi nhuận sau 12 thuế 13 Nộp NSNN đ/ngnăm đồng 166.590.909 154.843.750 124.123.872 (42.467.037) 74,51 (30.719.878) 80,16 11. 336.573.923 11. 560.320.000 10.814.441.536... sánh TH 2016/KH2016 ± % KH TH 59.494.364.832 60.000.000.000 45.109.455 .114 -14.384.909.718 75,82 -14.890.544.886 75,18 111 .141.826 120.000.000 48.620.531 -62.521.295 43,75 -71.379.469 40,52 59.605.506.658... 5.299.675.050 3.626.933.489 -1.518.382.094 70,5 3.453.732.343 3.557.344.313 3.861.844.576 408 .112 .233 111 ,8 5.354.237.786 5.514.864.920 4.837.882.159 -516.355.627 90,4 6.254.862.165 6.442.508.030
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 20122016 của công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Vĩnh Tiến, Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 20122016 của công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Vĩnh Tiến, Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 20122016 của công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Vĩnh Tiến

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay