Luận văn tốt nghiệp CHUYÊN đề “ TAM NÔNG” TRÊN báo NÔNG THÔN NGÀY NAY THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIN, bài và

84 25 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 18:04

MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tàiTrong bài “ Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Việt Nam” đăng ngày 29.5.2013 của Bộ ngoại giao Việt Nam có nhắc tới sự phát triển của nông nghiệp như sau: “ Với khoảng 70% dân số là nông dân, Việt Nam luôn coi trọng những vấn đề liên quan tới nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Nền kinh tế Việt Nam trong hơn 20 năm Đổi mới vừa qua (1986 – 2008) đã đạt được những thành tựu phát triển khả quan. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các loại nông sản đều tăng, nổi bật nhất là sản lượng lương thực đều tăng với tốc độ cao từ năm 1989 đến nay. Năm 1989 là năm đầu tiên sản lượng lương thực vượt con số 20 triệu tấn, xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 310 triệu USD. Đến năm 2007 vừa qua sản lượng lương thực đã đạt đến con só kỷ lục 39 triệu tấn và đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 1,7 tỷ USD.Nông nghiệp luôn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Theo sách Việt sử lược cuốn sử biên niên soạn vào thời Trần, Lễ Tịch điền được tiến hành đầu tiên dưới thời vua Lê Đại Hành. Khi đó, vua và các quan lần lượt xuống ruộng cày một vài đường đất thể hiện tinh thần coi trọng phát triển nông nghiệp. Sau khi đã làm lễ cúng Thần Nông, nhà vua đích thân xuống cày 3 luống, các vương tôn cày 7 luống, công khanh cày 7 luống, sĩ phu cày 9 luống sau đó thửa ruộng này sẽ được chăm sóc và sản phẩm sẽ dùng để tế lễ năm sau. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, với nhận thức sâu sắc về đặc điểm của nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nền nông nghiệp lạc hậu, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sự đột phá đầu tiên về chính sách của Đảng trong thời kỳ đổi mới cũng được khởi đầu từ lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp sau đó, nhiều nghị quyết của Đảng đã bàn tới vấn đề này, qua đó góp phần bổ sung hoàn thiện hơn quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở mỗi giai đoạn phát triển của đất nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta tiếp tục đưa ra những quan điểm chỉ đạo đối với vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đại hội XI đã khẳng định những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội nói chung, những kết quả đạt được của nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói riêng và nhấn mạnh: “Sự phát triển ổn định trong ngành nông nghiệp, nhất là sản xuất lương thực đã đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Kinh tế nông thôn và đời sống nông dân được cải thiện hơn trước. Việc tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đầu tư, phát triển giống mới có năng suất, chất lượng cao, phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp... đã có tác động tích cực đến việc sản xuất, tạo việc làm và xóa đói, giảm nghèo”.Có thể khẳng định rằng, thành tựu trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn không chỉ góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trịxã hội nông thôn và nâng cao đời sống nông dân trên phạm vi cả nước, mà còn ngày càng tạo thêm những tiền đề vật chất cần thiết, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đạt được, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta trong giai đoạn hiện nay cũng còn tồn tại nhiều hạn chế và yếu kém. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng tiếp tục chỉ rõ: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chậm”; “Tình trạng thiếu việc làm còn cao”; “Đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Xóa đói, giảm nghèo chưa bền vững, tình trạng tái nghèo cao. Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo còn khá lớn và ngày càng dãn ra. Chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe còn thấp, hệ thống y tế và chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, nhất là đối với người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển chậm, thiếu đồng bộ, đặc biệt đối với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số; Trình độ phát triển giữa các vùng cách biệt lớn và có xu hướng mở rộng”; Môi trường ở nhiều nơi đang bị ô nhiễm nặng; tài nguyên đất đai chưa được quản lý tốt, khai thác và sử dụng kém hiệu quả, chính sách đất đai có mặt chưa phù hợp”.Những quan điểm về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng là sự khẳng định, bổ sung và tiếp tục phát triển chủ trương, đường lối lãnh đạo đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn được đặt ra từ Nghị quyết Trung ương 7 khóa X của Đảng. Quán triệt sâu sắc và vận dụng hiệu quả những quan điểm chỉ đạo trên của Đảng là cơ sở vững chắc để nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có những bước phát triển mới.Báo chí là diễn đàn của nhân dân dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Báo chí có nhiệm vụ trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận cho nhân dân. Và công tác tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp bà con nông dân lựa chọn được giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả, năng suất cao; những biện pháp kĩ thuât trong trồng trọt, chăn nuôi cũng như những biện pháp phòng trừ sâu bệnh…Từ những lí do trên, chúng ta có thể khẳng định được tính cấp thiết của đề tài được nghiên cứu. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GDP: Tổng sản phẩm Quốc nội KHKT: Khoa học kĩ thuật KTTB: Kỹ thuật tiến CNH – HĐH: Công nghiệp hóa, đại hóa NTM: Nông thôn NTNN: Nông thôn Ngày WTO: Tổ chức thương mại giới MỤC LỤC Mở đầu Chương 1: Vai trò chuyên đề “ Tam nông” báo Nông thôn Ngày 1.1 Lịch sử đời phát triển báo Nông thôn Ngày 1.2 Chuyên đề “ Tam nông” 1.3 Vai trò, vị trí chuyên đề tam nông Chương 2: Thực trạng, chất lượng tin chuyên đề “ Tam nông” báo Nông thôn ngày 2.1 Các vấn đề cần đề cập 2.2 Những tin, chuyên đề tam nông báo Nông thôn Ngày có sức tác động tới bà nông dân nào? 2.3 Hình thức thể 2.4 Đánh giá Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tin, chuyên đề “ Tam nông” báo Nông thôn Ngày hiệu thông tin tới bà nông dân 3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng tin, chuyên đề tam nông báo Nông thôn Ngày 3.2 Hiệu thông tin tới bà nông dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong “ Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam” đăng ngày 29.5.2013 Bộ ngoại giao Việt Nam có nhắc tới phát triển nông nghiệp sau: “ Với khoảng 70% dân số nông dân, Việt Nam coi trọng vấn đề liên quan tới nông dân, nông nghiệp nông thôn Nền kinh tế Việt Nam 20 năm Đổi vừa qua (1986 – 2008) đạt thành tựu phát triển khả quan Trong lĩnh vực nông nghiệp, loại nông sản tăng, bật sản lượng lương thực tăng với tốc độ cao từ năm 1989 đến Năm 1989 năm sản lượng lương thực vượt số 20 triệu tấn, xuất 1,4 triệu gạo, đạt kim ngạch 310 triệu USD Đến năm 2007 vừa qua sản lượng lương thực đạt đến só kỷ lục 39 triệu xuất 4,5 triệu gạo, đạt kim ngạch 1,7 tỷ USD Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng kinh tế Việt Nam Theo sách Việt sử lược - sử biên niên soạn vào thời Trần, Lễ Tịch điền tiến hành thời vua Lê Đại Hành Khi đó, vua quan xuống ruộng cày vài đường đất thể tinh thần coi trọng phát triển nông nghiệp Sau làm lễ cúng Thần Nông, nhà vua đích thân xuống cày luống, vương tôn cày luống, công khanh cày luống, sĩ phu cày luống sau ruộng chăm sóc sản phẩm dùng để tế lễ năm sau Trong trình lãnh đạo đất nước, với nhận thức sâu sắc đặc điểm nước ta lên chủ nghĩa xã hội từ nông nghiệp lạc hậu, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định tầm quan trọng nông nghiệp, nông dân, nông thôn Sự đột phá sách Đảng thời kỳ đổi khởi đầu từ lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn Tiếp sau đó, nhiều nghị Đảng bàn tới vấn đề này, qua góp phần bổ sung hoàn thiện quan điểm đạo Đảng vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn phát triển đất nước Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta tiếp tục đưa quan điểm đạo vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Đại hội XI khẳng định thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nói chung, kết đạt nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói riêng nhấn mạnh: “Sự phát triển ổn định ngành nông nghiệp, sản xuất lương thực đảm bảo an ninh lương thực quốc gia Kinh tế nông thôn đời sống nông dân cải thiện trước Việc tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đầu tư, phát triển giống có suất, chất lượng cao, phát triển cụm công nghiệp, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp có tác động tích cực đến việc sản xuất, tạo việc làm xóa đói, giảm nghèo” Có thể khẳng định rằng, thành tựu nông nghiệp, nông dân, nông thôn không góp phần quan trọng vào việc ổn định trị-xã hội nông thôn nâng cao đời sống nông dân phạm vi nước, mà ngày tạo thêm tiền đề vật chất cần thiết, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tuy nhiên, với thành tựu đạt được, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta giai đoạn tồn nhiều hạn chế yếu Nghị Đại hội XI Đảng tiếp tục rõ: “Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa chậm”; “Tình trạng thiếu việc làm cao”; “Đời sống phận dân cư, miền núi, vùng sâu, vùng xa nhiều khó khăn Xóa đói, giảm nghèo chưa bền vững, tình trạng tái nghèo cao Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo lớn ngày dãn Chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thấp, hệ thống y tế chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh nhân dân, người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển chậm, thiếu đồng bộ, đặc biệt khu vực đồng bào dân tộc thiểu số; Trình độ phát triển vùng cách biệt lớn có xu hướng mở rộng”; Môi trường nhiều nơi bị ô nhiễm nặng; tài nguyên đất đai chưa quản lý tốt, khai thác sử dụng hiệu quả, sách đất đai có mặt chưa phù hợp” Những quan điểm vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng khẳng định, bổ sung tiếp tục phát triển chủ trương, đường lối lãnh đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn đặt từ Nghị Trung ương khóa X Đảng Quán triệt sâu sắc vận dụng hiệu quan điểm đạo Đảng sở vững để nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển Báo chí diễn đàn nhân dân lãnh đạo trực tiếp Đảng Báo chí có nhiệm vụ việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận cho nhân dân Và công tác tuyên truyền nông nghiệp, nông dân, nông thôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp bà nông dân lựa chọn giống trồng, vật nuôi đạt hiệu quả, suất cao; biện pháp kĩ thuât trồng trọt, chăn nuôi biện pháp phòng trừ sâu bệnh… Từ lí trên, khẳng định tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trước đó, có số công trình nghiên cứu tin, viết nông nghiệp, nông dân, nông thôn số tờ báo, đài truyền hình, đài phát phải kể tới khóa luận tác giả Lê Thị Phượng với đề tài “ Nâng cao chất lượng chuyên đề nông nghiệp xây dựng nông thôn mới” đề cập tới đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn Đài phát tuyền hình Hà Nội Trong đề tài nghiên cứu mình, dựa kết số công trình nghiên cứu trước để nhận thấy hết tính cấp thiết đề tài phương pháp nghiên cứu hay ý nghĩa khoa học để từ tìm hướng đi, giải pháp thích hợp Trong khóa luận mình, sâu vào báo Nông thôn Ngày chất lượng tin, chuyên đề tam nông phản ánh tờ báo này, tìm số giải pháp thích hợp, chia sẻ kinh nghiệm phóng viên chuyên sâu lĩnh vực tam nông định hướng thông tin tờ báo bà nông dân, đặc biệt bà vùng sâu vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn 3.1 Mục đich nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: Mục đích:  Nêu thực trạng đưa tin nông nghiệp, nông thôn, nông dân chuyên đề “ Tam nông” báo Nông thôn Ngày từ đưa giải  pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng thông tin viết Trong tháng thực tập báo Nông thôn Ngày khoảng thời gian tiếp xúc, gặp gỡ, trò chuyện với bà nông dân để thực hiểu họ Mặc dù đề tài người nông dân, nông thôn, nông nghiệp đề tài gần gũi việc truyền tải thông tin chủ trương, sách Đảng, nhà nước tới bà truyền tải tâm tư, nguyện vọng, mong muốn, giải xúc chuyện dễ dàng Chính biện pháp nhằm nâng cao hiệu 3.2 tác động báo chí lĩnh vực nông nghiệp thực cần thiết Nhiệm vụ nghiên cứu: Nhằm đạt mục đích trên, tác giả phải thực nhiệm vụ sau:   Nghiên cứu, đánh giá vị trí, vai trò chuyên đề tam nông Đánh giá thực trạng, chất lượng chuyên đề phương diện thành  công hạn chế Đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng chuyên đề Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng chuyên đề “ Tam nông” báo Nông thôn Ngày 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Tất số báo Nông thôn Ngày từ ngày 1.10.2012 đến ngày 1.4.2013 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu: Phương pháp luận: Đề tài tiến hành dựa phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, quan điểm, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước lý luận báo chí Phương pháp chung : Nghiên cứu văn bản, khảo sát, thống kê, tổng hợp, phân tích Thông qua phiếu thăm dò, điều tra, tổng hợp phân tích kết để đánh giá nhu cầu độc giả chuyên đề tam nông báo Nông thôn Ngày Trao đổi, vấn sâu phóng viên chuyên đề tam nông để rút học kinh nghiệm Ý nghĩa lý luận giá trị thực tiễn khóa luận 6.1 Ý nghĩa lý luận Khằng định vị trí, vai trò báo chí với vấn đề nông nghiệp xây dựng nông thôn trình CNH _HĐH đất nước Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu chuyên đề tam nông báo chí nói chung tờ báo Nông thôn Ngày nói riêng 6.2 Giá trị thực tiễn Khóa luận góp phần làm rõ nội dung nhận thức Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam vị trí chuyên đề “ Tam nông” báo Nông thôn Ngày Thông qua giải pháp khóa luận nguồn tài liệu tham khảo có ích sinh viên theo học ngành Báo chí, cá nhân, tổ chức quan tâm tới vấn đề Đặc biệt, phóng viên, biên tập viên chuyên đề tam nông tham khảo nâng cao chất lượng chuyên đề Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục đề tài gồm chương sau: Chương 1: Vai trò chuyên đề “ Tam nông” báo Nông thôn Ngày Chương 2: Thực trạng chất lượng chuyên đề “ Tam nông” Chương 3: Những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng chuyên đề định hướng tới bà nông dân CHƯƠNG VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CHUYÊN ĐỀ “ TAM NÔNG” TRÊN BÁO NÔNG THÔN NGÀY NAY 1.1 Lịch sử đời phát triển báo Nông thôn Ngày Báo Nông thôn Ngày nay_một tờ báo hàng đầu Việt Nam chuyên sâu lĩnh vực nông nghiệp, quan ngôn luận Trung ương Hội nông dân Việt Nam, kênh thông tin quan trọng để lãnh đạo Trung ương hội nắm bắt tình hình nông dân, nông thôn, tâm tư, nguyện vọng hội viên, nông dân, cán hội cấp, phục vụ công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh đạo phong trào nhân dân Vậy báo NTNN đời thời gian nào, bối cảnh sao? Cách thức hình thành, phát triển nào, mục đích đời, tôn hoạt động báo gì? Những thành tựu đạt khó khăn, thử thách, thăng trầm, biến động mà báo gặp phải thời gian qua Để hiểu vấn đề này, sâu tìm hiểu, phân tích, lí giải cách cụ thể nhất, chi tiết để thực hiểu rõ hơn, sắc nét báo NTNN Nông thôn Ngày với viết đa dạng, thể trang báo, viết phong phú, chuyên sâu, phản ánh kịp thời chủ trương, sách Đảng Nhà nước, đặc biệt sách liên quan tới nông nghiệp, nông thôn, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần nhân dân, phát triển nông thôn xây dựng công nghiệp đại, hiệu an toàn bền vững NTNN tờ nhật báo đặn số /tuần (từ thứ tới thứ 7) với số lượng hàng chục ngàn bản/kỳ, bên cạnh ấn phẩm làng cười, giới hội nhập, nguyệt san với số lượng phát hành ngày tăng 29 năm hình thành phát triển 29 năm báo NTNN sát cánh, đồng hành người nông dân Vệt Nam Trong suốt chặng đường phần tư kỷ qua, với tư cách quan ngôn luận Trung ương Hội nông dân Việt Nam, báo NTNN thể rõ vai trò, trách nhiệm, tiếng nói chân tình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng công xây dựng đất nước nông dân 10 Những tin, chuyên đề Tam nông cần đươc khai thác cách đa dạng, nhiều chiều, phản ánh, phê phán nhằm khắc phục bệnh thành tích, hình thức, “ tư phong trào” “ tư dự án” tổ chức thực chương trình; tình trạng đầu tư cho khu vực nông thôn thiên hạ tầng mà chưa trọng đầu tư cho phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập đời sống cho dân cư nông thôn; chậm hoàn thành chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn xã hạn chế; phân tích khó khăn, rào cản thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; xu hướng tiến tiêu cực nảy sinh nông thôn trình đổi Hãy khuyến khích viết mạnh dán phê phán tượng tiêu cực, quan tham, chạy theo thành tích Báo Nông thôn Ngày cần có viết chưa đạt trình xây dựng nông thôn mới, sở hạ tầng nông thôn chất lượng ảnh hưởng tới bà nông dân; quyền thu nhiều loại phí vô lí gây xúc… Cần sâu vào sống bà nông dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, trăn trở họ để phản ánh cách khách quan Hạn chế tin, ca ngợi chiều Cần sáng tạo tin, kể nội dung lẫn hình thức, tăng cường phóng nông nghiệp; mạnh dạn đấu tranh, phê phán với mặt trái, biểu tiêu cực nông nghiệp Báo Nông thôn Ngày cần phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội nông dân; trung tâm khuyến nông; Hiệp hội phân bón để thu hút nhiều tác phẩm báo chí có chất lượng cao chuyên gia, tác giả chuyên không chuyên lĩnh vực 70 Ban biên tập không ngừng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; quan tâm đầu tư trang thiết bị, đổi rút ngắn quy trình làm báo, tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, phận dây chuyền làm báo phát huy tốt khả mình, nâng cao hiệu công tác tuyên truyền Mở thi viết đề tài nông nghiệp, nông thôn, nông dân để thu hút viết hay, chất lượng từ phóng viên, cộng tác viên, trí thức, nông dân, nhà nghiên cứu khoa học…Các viết phản ánh chân thực sinh động đời sống nông thôn, ca ngợi gương động, sáng tạo, tích cực làm giàu, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn Khuyến khích viết đưa khó khăn vướng mắc lĩnh vực nông nghiệp có phân tích, đề xuất giải pháp tích cực Nhà báo Hữu Thọ, người dành trọn đời quan tâm, theo dõi viết nông nghiệp, nông thôn, lần trả lời vấn Báo Nông nghiệp Việt Nam, tâm để có thành công lĩnh vực ông phải học tập không ngừng, học cày, học bừa để có kiến thức thực tế, ghi chép câu ca dao tục ngữ nông nghiệp, nông thôn, đọc sách kỹ thuật nông nghiệp, lăn lộn để nắm tình hình, để hiểu viết nông thôn "Phải sống với nông dân viết nông thôn Có tình yêu nông thôn, có kiến thức nông nghiệp nông dân viết hay được" 3.2.6 Nghiên cứu công chúng Để nắm bắt nguyện vọng, nhu cầu bà nông dân, báo Nông thôn Ngày cần làm điều tra xã hội học, lấy ý kiến nông dân để bà đánh giá chất lượng, hiệu báo mang lại, sở rút kinh nghiệm để 71 tiếp tục cải tiến, đổi làm cho báo ngày hay, đẹp, đúng, kịp thời chất lượng Những phóng viên chuyên đề Tam nông cần chủ động tiếp cận bà nông dân, tin, viết người dân cần đưa họ đọc trước, góp ý, bổ sung nên không nên viết gì? Những thông tin sát thực chưa? Có khách quan không? Công không? Trong “ Viết cho độc giả” Loic Herrmet – Tổng giám đốc trường Đại Học báo chí Lille Pháp có nêu hàng trăm kiểu nhằm lôi kéo hấp dẫn công chúng từ rút tít, đặt đầu đề, lời mào đầu, đoạn dẫn nhập chọn từ, đặt câu, chọn kiểu chữ Nhưng muốn lôi kéo, hấp dẫn thuyết phục họ trước hết phải hiểu, phải nghiên cứu cách thường xuyên nghiêm túc Chính vậy, chuyên đề cần thiết phải làm công tác nghiên cứu nhu cầu độc giả để đáp ứng hiệu nhu cầu thông tin đối tượng đường chuyển tải thông điệp nhanh nhất, có hiệu Có thể sử dụng hình thức nghiên cứu khác nhau, việc sử dụng phiếu điều tra Chuyên đề điều tra mạng internet, thiết lập đường dây nóng, hộp thư, email cho chuyên để để tiếp nhận thông tin phản hồi từ độc giả Đối với phóng viên, biên tập viên thông tin phản hồi giúp cho phóng viên có định hướng tốt trình tìm kiếm thông tin, thỏa mãn quan tâm độc giả Ngoài ra, nghiên cứu công chúng giúp phóng viên tự đánh giá lại công việc mình, rút học kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để từ có điều chỉnh theo hướng tích cực 3.1.7 Một số kinh nghiệm nhà báo viết chuyên đề tam nông báo Nông thôn Ngày 72 Nhà báo Lê Hân – Trưởng ban Tam nông – báo Nông thôn Ngày cho rằng: “Để triển khai viết có chất lượng tốt, trước tiên phải đánh giá đề tài đối tượng bạn đọc mình, để từ có góc nhìn cách tiếp cận Bên cạnh đó, cần phải theo dõi dòng thời sự, tức vấn đề người dân quan tâm thời gian (mùa vụ, con, giống mới…) để tìm đề tài triển khai đề tài” Phóng viên Việt Tùng – ban Tam nông chia sẻ: “ Tam nông vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Xác định đề tài khâu quan trọng xác định đề tài, thiết phải thực tế để tìm hiểu vấn đề Ví dụ, vừa số tỉnh miền Trung miền Bắc xảy tình trạng giống lúa BC 15 (là giống lúa thơm, chất lượng cấy nhiều năm nay) toàn hạt lép Phóng viên cần khảo sát thực tế, xem quy trình cấy, thời vụ nào, đồng thời trao đổi với nhà cung cấp giống cuối trao đổi với ngành chức chuyên môn, nhà khoa học tìm nguyên nhân, để đưa đến cho người đọc nhìn vừa chi tiết vừa khái quát…Đặc biệt theo viết cho tam nông cần đặt lợi ích người dân lên trên, bảo vệ quyền lợi cho người dân (tất nhiên không thiên vị), từ tìm hướng, cách để triển khai vấn đề Cần sâu vào hướng dẫn kỹ thuật, cách làm, mô hình cho người dân giải khâu đầu vào, đầu cho sản phẩm” 3.2 Hiệu thông tin tới bà nông dân Bên cạnh việc nâng cao hiệu chất lượng tin chuyên đề tam nông, không đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu tác động thông tin tới bà công nông dân Độc giả mà Nông thôn Ngày hướng tới bà nông dân, liệu tờ báo thực tới tay bà nông dân hay 73 chưa? Chuyên mục Tiếng Dân chuyên mục đánh giá cao, tin phản ánh chủ yếu thông qua thư bạn đọc, thông tin từ bà nông dân, chưa đủ, nông thôn ngày cần phát huy lợi để trở thành “ cẩm nang” người nông dân Việt Sở dĩ, vụ việc “ sập bẫy hợp đồng miệng” liên xảy địa phương bà không nắm thông tin; giống trồng mới, tình trạng sử dụng phân bón giả, cách phòng chống dịch bệnh không áp dụng rộng rãi sức tuyên truyền không đủ mạnh Để nâng cao hiệu tác động tới bà nông dân, việc nâng cao chất lượng tin đề cập trên, cần phát hành báo rộng rãi khắp miền tổ quốc hướng tới đối tượng người nông dân để báo tới tay bà cách dễ dàng với chi phí thấp Liên kết với đài phát tỉnh, huyên; đài truyền xã để thông tin đăng tải báo đến với bà ngày Cần trọng số lượng chất lượng chuyên mục tiếng dân; giảm tin ca ngợi thành tính cấp quyền; bám sát đời sống bà nông dân để có viết hay nhất, khách quan Báo Nông thôn Ngày cần tích cực việc đưa thông tin đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa Tổ chức phát động nhiều chương trình ủng hộ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình dân sinh công cộng, chăm sóc sức khỏe đồng bào, trao tặng nhiều phần quà, học bổng cho em học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn Đề cập tới việc nâng cao hiệu thông tin nông nghiệp, nông thôn, nông dân báo Nông thôn ngày nay, TS Đỗ Quý Doãn – Thứ trưởng thông tin 74 truyền thông cho rằng: “Mặc dù báo Nông thôn Ngày cố gắng tìm tòi phương thức để tờ báo lan tỏa địa bàn, luôn hướng tới tính chuyên nghiệp cao hơn, muốn đối tượng tiếp cận thông tin nhiều muốn mở rộng ảnh hưởng tờ báo đến lượng độc giả chiếm phần lớn dân cư Tất nhiên, đạt phụ thuộc vào khả năng, nổ lực thân nhà báo, Ban Biên Tập tờ báo Báo NTNN cần nghiên cứu đối tượng, điều tra xã hội học, xem người ta cần để cung cấp, cung cấp có, mà người ta cần lại không cung cấp Đối với tờ báo phục vụ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn điều lại cần so với tờ báo Nói dự định tương lai, Tổng Biên Tập Lưu Quang Định cho rằng: “ NTNN tràn đầy khao khát dự định Để xứng đáng quan ngôn luận Hội NDVN – tổ chức trị - xã hội có số lượng hội viên lớn nước, xứng đáng với kỳ vọng hàng triệu nông dân Nội dung hình thức tờ báo không ngừng phải đổi mới, nâng cấp để xứng đáng tờ báo hàng đầu nông dân, nông nghiệp nông thôn, làm thỏa mãn tối đa nhu cầu thông tin độc giả góp phần tạo giá trị Bên cạnh tờ báo chính, NTNN tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, xuất thêm ấn phẩm phụ nhằm phục vụ tốt công việc làm ăn, đời sống văn hóa, thể thao, giải trí, sức khỏe bà nông dân tầng lớp dân cư khác Báo NTNN điện tử xúc tiến cho đời nhằm truyền tải thông tin tới bạn đọc nhanh Và bước việc xây dựng NTNN tương lai trở thành quan truyền thông đa phương tiện để bắt kịp xu hướng báo chí đại Trong lộ tình phát triển mình, NTNN dự định thành lập nhiều hoạt động mặt báo thành lập trung tâm 75 thông tin nông dân – nông nghiệp – nông thôn, tham gia hỗ trợ nông dân pháp luật, sức khỏe, việc làm, an sinh xã hội… với mục tiêu cao phục vụ nông dân ngày mẫn cán Báo thành lập Quỹ xã hội từ thiện lấy tên “ Quỹ hạt thóc vàng” dành giúp đỡ nông dân em nông dân TIỂU KẾT CHƯƠNG: Chương chương giải pháp nâng cao chất lượng chuyên đề tam nông báo Nông thôn Ngày hiệu thông tin tới bà nông dân Trước hết nâng cao nhận thức, nhiệm vụ chuyên đề phóng viên, biên tập viên sau bám sát chủ trường, đường lối sách Đảng, nhà nước nông nghiệp, nông dân, nông thôn; bám sát đạo Trung ương Hội nông dân Việt Nam; bám sát sống bà nông dân để phát huy nhân tố mới; đổi nội dung hình thức; tiến hành nghiên cứu công chúng cuối chương này, có đề cập tới chia sẻ, kinh nghiệm phóng viên chuyên đề tam nông báo Nông thôn Ngày 76 KẾT LUẬN : Trong trình triển khai đề tài khóa luận mình, thực với kết cấu truyền thống, kết cấu chương với vấn đề lí luận, vấn đề thực tiễn cuối tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tin, chuyên đề tam nông báo Nông thôn Ngày Thực khóa luận dựa kết số công trình nghiên cứu nông nghiệp, nông dân, nông thôn trước với góc độ nghiên cứu riêng, định chọn đề tài “ Giải pháp nâng cao chất lượng chuyên đề tam nông báo Nông thôn Ngày hiệu thông tin tới bà nông dân” Ngoài phần mở đầu với tính cấp thiết đề tài; mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu; đối tượng phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; ý nghĩa 77 khoa học ý nghĩa thực tiễn kết cấu đề tài gồm chương trình bày ngắn gọn, dễ hiểu Ở chương 1, Tác giả khóa luận sâu vào vào vai trò chuyên đề “ Tam nông” báo Nông thôn Ngày với lịch sử hình thành phát triển báo Nông thôn Ngày nay; đưa định nghĩa nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ nguồn tin đáng tin cậy; vai trò, vị trí lĩnh vực tam nông phát triển kinh tế Việt Nam tầm quan trọng chuyên đề với báo Nông thôn Ngày Chương 2, chương tập trung giải vấn đề thực tiễn, nêu thực trạng chất lượng chuyên đề tam nông báo Nông thôn Ngày nay; vấn đề đề cập; tác động báo Nông thôn Ngày nói chung, chuyên đề tam nông nói riêng tới đời sống sản xuất bà nông dân Từ đưa đánh giá khách quan ưu, nhược điểm chuyên đề kể nội dung lẫn hình thức thể hiên Với ưu điểm : Tuyên truyền, phổ biến nhanh chóng, kịp thời sách nhà nước phát triển tam nông; chuyên đề thể đa dạng chuyên mục; tin, phản ánh có chiều sâu, khách quan; đưa cảnh báo, dự báo tới bà nông dân phát triển nông nghiệp; trọng đăng tải viết chuyên gia nông nghiệp; ngôn ngữ, giọng điệu, văn phong gần gũi, mộc mạc phù hợp với bà nông dân Bên cạnh ưu điểm, không nhắc tới số hạn chế : Tính thời chưa cao; vấn đề phản ánh chiều; đa dạng chuyên mục viết chuyên đề tam nông chưa có sáng tạo nội dung lẫn hình thức thể hiện; chưa có viết mạnh dạn phê phán mặt trái, mặt tiêu cực; phóng nông nghiệp, nông dân, nông thôn vắng mặt tờ báo 78 Chương giải pháp mà tác giả khóa luận đưa nhằm nâng cao chất lượng chuyên đề tam nông hiệu thông tin với bà nông dân.Với giải pháp cụ thể như: Nâng cao nhận thức, nhiệm vụ phóng viên, biên tập viên chuyên đề tam nông; bám sát chủ trương, đường lối, sách Đảng nông nghiệp, nông dân, nông thôn; bám sát đạo trung ương Hội nông dân Việt Nam; bám sát đời sống bà nông dân để phát nhân tố mới; đổi nội dung hình thức chuyên đề; tiến hành nghiên cứu công chúng; số kinh nghiệm nhà báo Mặc dù đánh giá nhìn nhận chủ quan cá nhân người thực đề tài tin giải pháp góp phần nâng cao chất lượng chuyên đề tam nông báo Nông thôn Ngày Tác giả khóa luận có gặp thuận lợi khó khăn định sau: Về thuận lợi: Trong tình thực hiện, triển khai đề tài mình, nhận giúp đỡ nhiệt tình, bảo tận tâm nhà báo Vũ Đình Hương ( Người trực tiếp hướng dẫn thực đề tài nông nghiệp), kiến thức, kinh nghiệm, yêu nghề lòng nhiệt huyết với sinh viên, nhà báo Vũ Đình Hương giúp hoàn thành tốt khóa luận Ngoài ra, giúp đỡ nhiệt tình anh chị phóng viên báo Nông thôn Ngày nói chung chuyên đề tam nông nói riêng, đặc biệt phải kể tới kiến thức chuyên ngành mà học hỏi từ phóng viên Lê Hân ( Trưởng ban Tam nông) kinh nghiệm quý báu trình tác nghiệp phóng viên Việt Tùng Hơn hết có thời gian thực tập tháng tòa soạn báo Nông thôn Ngày để thực hiểu tôn hoạt động tờ báo phong cách làm việc, kinh nghiệm viết phóng viên 79 Bên cạnh thuận lợi đó, không nhắc tới hạn chế trình triển khai đề tài : Quá trình tìm kiếm, thu thập tài liệu nông nghiệp, nông dân, nông thôn; báo chí với vấn đề tam nông… Khóa luận dừng lại việc tìm giải pháp để nâng cao chất lượng tin, chuyên đề tam nông báo Nông thôn Ngày mà chưa đưa việc làm, hành động thiết thực để đưa báo Nông thôn Ngày tới tay bà nông dân khắp vùng miền nước số đông công chúng độc giả Tôi tin rằng, có hội, tiếp tục nghiên cứu vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn khía cạnh mới, hành động hóa giải pháp trước để báo Nông thôn Ngày thực xứng đáng “ cẩm nang” gia đình nông dân Việt TÀI LIỆU TAM KHẢO Đức Dũng (2001), Viết báo nào?, Văn Hóa – Thông tin Hoàng Ngọc Hòa (2008), Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nước ta, Chính Trị Quốc Gia Đặng Kim Sơn (2008), Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, Chính Trị Quốc Gia Nhóm phóng viên, biên tập viên báo NTNN (2009), Nông thôn Ngày 25 năm sát cánh nông dân Việt 1984 – 2009 80 Nguyễn Điền (1997), Công nghiệp hóa Nông nghiệp, Nông thôn nước châu Á Việt Nam, Chính Trị Quốc Gia Nguyễn Văn Dững (chủ biên); nhà báo Vũ Đình Hương; Tiến sĩ Nguyễn Thị Thoa; Thạc sĩ Trần Hòa Bình; Thạc sĩ Trần Thu Nga (2001), Báo chí điểm nhìn từ thực tiễn, Văn Hóa – Thông tin Phiếu trưng cầu ý kiến Nhằm nâng cao chất lượng tin, chuyên đề tam nông báo Nông thôn Ngày ( Cơ quan Trung ương Hội nông dân Việt Nam), thực nghiên cứu mặt tích cực hạn chế tác động tờ báo bà nông dân Những thông tin mà quý vị cung cấp có ý nghĩa đề tài nghiên cứu tôi, ý kiến đóng góp thông tin hữu ích để đưa giải pháp góp phần hoàn thiện chuyên đề Giới tính:………………………………………………………………………… Nghề nghiệp:…………………………………………………………………… Lưu ý: Bạn đọc vui lòng khoanh tròn vào câu trả lời mà bạn cho Bạn có biết đến tờ báo Nông thôn Ngày không? 81 A Có A Bạn đọc báo Nông thôn Ngày chưa? Đã B Chưa Bạn tiếp cận thông tin báo Nông thôn Ngày cách B Không nào? A Mua báo B Được phát báo C Qua đài truyền xã nhà D Mượn từ người khác Bạn đọc báo Nông thôn Ngày với tần suất nào? A Thường xuyên B Thỉnh thoảng Bạn thường quan tâm tới chuyên đề báo Nông thôn Ngày A Kinh tế - Chính trị B Văn hóa – Thể thao C Giáo dục D Chuyên đề tam nông ( Tiếng Dân, Khuyến nông…) E Quốc tế F Các chuyên mục khác Bạn có quan tâm tới vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn báo Nông thôn Ngày không? A Có B Không C Thỉnh thoảng Trong chuyên đề tam nông, bạn yêu thích chuyên mục nhất? A Tiếng Dân B Khuyến nông C Bí làm ăn D Các chuyên mục khác 82 Bạn thấy chất lượng tin, báo Nông thôn Ngày có gần gũi với đời sống bà nông dân hay không? A Phản ánh, tái lại sống người nông dân, nêu lên B trăn trở, nguyện vọng, xúc bà Mặc dù có đề cập tới người nông dân chất lượng tin, C phản ánh chiều, không khách quan Báo chưa bám sát sống bà con, tin nhàm chán, không thú vị, tính thực tế Chuyên đề tam nông báo Nông thôn Ngày đáp ứng nhu cầu thời chưa? A Thông tin thời cập nhật nhanh chóng, kip thời B Thông tin thời chưa cập nhật đặn C Chưa có tính thới 10 Theo bạn, cần phải làm để nâng cao chất lượng tin, chuyên đề tam nông báo Nông thôn Ngày nay? A Bám sát đời sống bà con, phản ánh đa chiều, khách quan B Đa dạng sử dụng thể loại C Bám sát thông tin thời sự, chủ trương Trung ương Hội nông dân đường lối Đảng nông nghiệp, nông dân, nông D thôn Tất các ý kiến Cảm ơn quý vị trả lời tất câu hỏi Chúng xin cam kết với bạn rằng: thông tin phiếu trưng cầu ý kiến dành cho mục đích nghiên cứu khoa học! 83 84 ... Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tin, chuyên đề “ Tam nông báo Nông thôn Ngày hiệu thông tin tới bà nông dân 3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng tin, chuyên đề tam nông báo Nông thôn Ngày 3.2... trò chuyên đề “ Tam nông báo Nông thôn Ngày 1.1 Lịch sử đời phát triển báo Nông thôn Ngày 1.2 Chuyên đề “ Tam nông 1.3 Vai trò, vị trí chuyên đề tam nông Chương 2: Thực trạng, chất lượng tin chuyên. .. Ngày nay; giải thích khái niệm nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ nguồn đáng tin cậy CHƯƠNG 2: 24 THỰC TRẠNG, CHẤT LƯỢNG CỦA CHUYÊN ĐỀ “ TAM NÔNG” TRÊN BÁO NÔNG THÔN NGÀY NAY Chuyên đề “ Tam nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp CHUYÊN đề “ TAM NÔNG” TRÊN báo NÔNG THÔN NGÀY NAY THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIN, bài và, Luận văn tốt nghiệp CHUYÊN đề “ TAM NÔNG” TRÊN báo NÔNG THÔN NGÀY NAY THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIN, bài và, Luận văn tốt nghiệp CHUYÊN đề “ TAM NÔNG” TRÊN báo NÔNG THÔN NGÀY NAY THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIN, bài và

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay