Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung học phổ thông nguyễn văn huyên, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quang

140 10 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 15:59

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN ĐỨC TUYÊN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN VĂN HUYÊN, THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN ĐỨC TUYÊN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN VĂN HUYÊN, THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Phƣơng Huyền HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chƣa đƣợc công bố công trình Hà Nội, tháng 01 năm 2017 Tác giả Luận văn Nguyễn Đức Tuyên i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả Luận văn xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, đội ngũ cán giảng viên Trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Trong thời gian qua tận tình giảng dạy, hƣớng dẫn, giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Phƣơng Huyền, ngƣời tận tâm bảo, hƣớng dẫn nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang,UBND thành phố Tuyên Quang; Ban Giám hiệu, thầy giáo, cô giáo nhân viên trƣờng Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; bạn đồng nghiệp, ngƣời thân tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu hoàn thành Luận văn Trong trình nghiên cứu hoàn thành Luận văn, thân cố gắng, nỗ lực, song luận văn chắn khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp để Luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Tuyên Quang, tháng 01 năm 2017 Tác giả Nguyễn Đức Tuyên ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ đầy đủ CBQL Cán quản lý CMHS Cha mẹ học sinh CNH-HĐH Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa CSVC Cơ sở vật chất GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDĐĐ Giáo dục đạo đức GDTX Giáo dục thƣờng xuyên GV Giáo viên GVCN Giáo viên Chủ nhiệm GVBM Giáo viên môn HS Học sinh PHHS Phụ huynh học sinh PPGDĐĐ Phƣơng pháp giáo dục đạo đức QLGD Quản lý giáo dục QLHĐGDĐĐ Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức THPT Trung học phổ thông TP Thành phố XHCN Xã hội Chủ nghĩa UBND Ủy ban nhân dân iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục chữ viết tắt iii Mục lục iv Danh mục bảng viii Danh mục biểu đồ x MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨCCHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu hoạt động giáo dục đạo đức 1.1.2 Các nghiên cứu quản lý, hƣớng dẫn giáo dục đạo đức 1.2 Một số khái niệm 10 1.2.1 Quản lý -Quản lý giáo dục 10 1.2.2 Hoạt động giáo dục đạo đức 15 1.2.3 Giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông 21 1.3 Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT 26 1.3.1.Khái niệm quản lý hoạt động giáo dục đạo đức 26 1.3.2 Chức quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HSPT 30 1.4 Những yếu tố ảnh hƣởng giáo dục đạo đức 32 1.4.1 Nhận thức cán quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh, xã hội 32 1.4.2 Đặc điểm tâm sinh lý ho ̣c sinh: 32 1.4.3 Sự đồng thuận phối hợp lực lƣợng xã hội 32 1.4.4 Kỹ cán quản lý, giáo viên, đoàn niên 33 1.4.5 Nội dung chƣơng trình giáo dục đạo đức 35 1.4.6 Yêu cầu đổi 36 1.4.7 Tình hình kinh tế - xã hội địa phƣơng 37 1.4.8 Tự giáo dục học sinh 37 1.4.9 Tập thể học sinh 38 TIỂU KẾT CHƢƠNG 38 iv Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN VĂN HUYÊN, TP TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG 40 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội giáo dục đạo đức cho học sinh THPT thành phố Tuyên Quang 40 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội 40 2.1.2 Về phát triển giáo dục 43 2.1.3 Khái quát trƣờng Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, thành phố Tuyên Quang 44 2.2 Thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh trƣờng THPT địa bàn thành phố Tuyên Quang 45 2.3 Giới thiệu khảo sát 48 2.3.1 Mục đích khảo sát 48 2.3.2 Nội dung khảo sát 48 2.3.3 Đối tƣợng khảo sát 49 2.3.4 Phƣơng pháp khảo sát 49 2.4 Thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 49 2.4.1 Thực trạng nhận thức tầm quan trọng giáo dục đạo đức quản lý hoạt động giáo dục đạo đức 49 2.4.2 Thực trạng xác định mục tiêu giáo dục đạo đứccho học sinh trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 52 2.4.3 Thực trạng thực nội dung, chƣơng trình giáo dục đạo đứccho học sinh trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 54 2.4.4 Thực trạng phƣơng pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 58 2.4.5 Thực trạng hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 60 2.4.6 Thực trạng lực lƣợng tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 63 2.5 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 64 2.5.1 Thực trạng quản lý xây dựng kế hoạch 64 v 2.5.2 Thực trạng quản lý công tác tổ chức thực hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 65 2.5.3 Thực trạng công tác đạo thực giáo dục đạo đứccho học sinh trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 67 2.5.4 Thực trạng quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết giáo dục đạo đứccho học sinh trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 68 2.6 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh THPT 69 2.7 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 71 2.7.1 Những thành tựu 71 2.7.2 Hạn chế 71 2.7.3 Nguyên nhân 72 TIỂU KẾT CHƢƠNG 73 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤCĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƢỜNG THPT NGUYỄN VĂN HUYÊN, THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 75 3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 75 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo chức quản lý 75 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tínhmục tiêu 76 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 76 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 76 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tínhkhả thi 77 3.2 Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 77 3.2.1 Tổ chức bồi dƣỡng, nâng cao nhận thức, thái độ CBQL, GV, PHHS, HS trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyênvề vai trò việc giáo dục đạo đức quản lý giáo dục đạo đức cho HS THPT 77 vi 3.2.2 Khuyến khích giáo viên trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyênthiết kế giáo án tích hợp nội dung giáo dục đạo đức vào dạy học môn học chiếm ƣu 81 3.2.3 Đa dạng hóa cách thức điều kiện học tập, bồi dƣỡng để phát triển lực quản lý giáo dụcđạo đức cán quản lí giáo viêntrƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 83 3.2.4 Xây dựng môi trƣờng quản lí thân thiện thu hút tham gia nhiều lực lƣợng giáo dục Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 85 3.2.5 Trao quyền, phát huy vai trò tự quản học sinh trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên hoạt động giáo dục đạo đức 89 3.2.6 Đổi kiểm tra, đánh giá kết hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THPTtrƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 91 3.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 94 3.3.1 Đối tƣợng khảo sát 95 3.3.2 Nội dung khảo sát 95 3.3.3 Phƣơng pháp khảo nghiệm 95 3.3.4 Khảo nghiệm 95 TIỂU KẾT CHƢƠNG 100 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 106 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5: Bảng 2.6: Bảng 2.7: Bảng 2.8: Bảng 2.9: Bảng 2.10: Bảng 2.11: Bảng 2.12: Bảng 2.13: Bảng 2.14: Bảng thống kê số lƣợng, trình độ, độ tuổi GV trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 45 Chất lƣợng giáo dục trƣờng THPT thành phố Tuyên Quang (năm học 2015 - 2016) 46 Thống kê xếp loại hạnh kiểm hàng năm HS trƣờng THPT thành phố Tuyên Quang 47 Các đối tƣợngđƣợc khảo sát 49 Đánh giá CBQL, GV thực trạng xác định mục tiêu giáo dục đạo đức 53 Đánh giá HS thực trạng xác định mục tiêu giáo dục ĐĐ 54 Đánh giá CBQL GV thực trạng thực nội dung chƣơng trình giáo dục đạo đức cho học sinh THPT 55 Phƣơng pháp giáo dục đạo đức cho HS trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 59 Hình thức giáo dục đạo đức cho HS trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 61 Thực trạng phối hợp với gia đình xã hội công tác giáo dục đạo đức cho HS trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 63 Thực trạng quản lý xây dựng kế hoạch công tác giáo dục đạo đức cho HS trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 65 Thực trạng quản lý công tác tổ chức thực hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 66 Thực trạng quản lý công tác đạo thực hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 67 Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá kết giáo dục đạo đức cho học sinh THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang 68 viii Câu 13: Xin đồng chí vui lòng cho biết đánh giá công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động GD đạo đức cho HS THPT? Mức độ STT Nội dung khảo sát Kiểm tra đánh giá việc thực quy chế chuyên môn hoạt động giáo dục đạo đức Kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch mục tiêu nội dung giáo dục hoạt động giáo dục đạo đức Kiểm tra đánh giá kết việc tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức khối, lớp GV tiến hành Kiểm tra, đánh giá điển hình tích cực tiêu cực tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức Trƣờng Xây dựng tiêu chí kiểm tra, đánh giá HĐ giáo dục đạo đức Thực giám sát đánh giá thƣờng xuyên, nghiêm túc Công khai, minh bạch kết kiểm tra đánh giá Rất tốt Khá tốt Tốt Không tốt Hoàn toàn không tốt Câu 14: Đồng chí vui lòng cho biết đánh giá mức độ ảnh hƣởng yếu tố sau đến công tác hoạt giáo dục đạo đức cho học sinh? Mức độ STT Nội dung khảo sát Nhận thức cán quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh, xã hội Sự quan tâm lực lƣợng xã hội Chƣơng trình giáo dục đạo đức Yêu cầu đổi Điều kiện kinh tế - xã hội địa phƣơng Bản thân học sinh tự giáo dục Rất ảnh hƣởng Ảnh hƣởng Bình thƣờng Ko ảnh hƣởng Hoàn toàn ko ảnh hƣởng Câu 15: Xin đồng chí vui lòng cho biết mức độ thực biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS trƣờng đồng chí ? STT Biện pháp quản lý HĐ GD đạo đức Biện pháp 1: Tổ chức bồi dƣỡng, nâng cao nhận thức, thái độ giáo viên Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên vai trò giáo dục đạo đức quản lý giáo dục đạo đức cho HS THPT Biện pháp 2: Khuyến khích giáo viên 114 Rất cấp thiết Cấp thiết Không cấp thiết Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên thiết kế giáo án tích hợp nội dung giáo dục đạo đức vào dạy học môn học chiếm ƣu Biện pháp 3: Đa dạng hóa cách thức điều kiện học tập, bồi dƣỡng để phát triển lực quản lý giáo dục đạo đức cán quản lí giáo viên Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên Biện pháp 4: Xây dựng môi trƣờng quản lí thân thiện thu hút tham gia nhiều lực lƣợng giáo dục Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên Biện pháp 5: Trao quyền, phát huy vai trò tự quản học sinh Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên hoạt động giáo dục đạo đức Biện pháp 6: Đổi kiểm tra, đánh giá kết hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THPT Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên Các biện pháp khác Câu 16: Xin đồng chí vui lòng cho biết mức độ khả thi biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS trƣờng đồng chí ? STT Biện pháp quản lý HĐ GD đạo đức Biện pháp 1: Tổ chức bồi dƣỡng, nâng cao nhận thức, thái độ giáo viên Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên vai trò giáo dục đạo đức quản lý giáo dục đạo đức cho HS THPT Biện pháp 2: Khuyến khích giáo viên Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên thiết kế giáo án tích hợp nội dung giáo dục đạo đức vào dạy học môn học chiếm ƣu Biện pháp 3: Đa dạng hóa cách thức điều kiện học tập, bồi dƣỡng để phát triển lực quản lý giáo dục đạo đức cán quản lí giáo viên Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên Biện pháp 4: Xây dựng môi trƣờng quản lí thân thiện thu hút tham gia nhiều lực lƣợng giáo dục Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên Biện pháp 5: Trao quyền, phát huy vai trò tự quản học sinh Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên hoạt động giáo dục đạo đức Biện pháp 6: Đổi kiểm tra, đánh giá kết hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THPT Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên Các biện pháp khác 115 Rất khả thi Khả thi Không cấp thiết PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN HỌC SINH Để nâng cao chất lƣợng hoạt động giáo dục đạo đức, bạn vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu x vào ô phù hợp với ý kiến Xin cảm ơn bạn! Câu Vấn đề tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức nhà trƣờng đƣợc bạn quan tâm nhƣ nào? Rất quan tâm Không quan tâm Quan tâm Bình thƣờng Hoàn toàn không quan tâm Câu 2: Bạn cho biết ý kiến đánh giá mức độ hứng thú hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông Rất hứng thú Khá hứng thú Không hứng thú Hứng thú Hoàn toàn không hứng thú Câu Vấn đề tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông, ban hài lòng nhƣ nào? Rất hài lòng Hài lòng Bình thƣờng Không hài lòng Hoàn toàn không hài lòng Câu Nếu có điều kiện hội tham gia hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh, bạn có sẵn sàng tham gia không? Rất sẵn sàng Khá sẵn sàng Không sẵn sàng Hoàn toàn không sẵn sàng Sẵn sàng Câu Bạn có thƣờng xuyên nhận đƣợc thông tin thầy/cô giáo trao đổi kết hoạt động giáo dục đạo đức trƣờng 116 Rất thƣờng xuyên Khá thƣờng xuyên Không thƣờng xuyên Thƣờng xuyên Chƣa Câu Bạn cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực mục tiêu giáo dục đạo đức cho học sinh Mức độ cần thiết TT Nội dung khảo sát Rất cần thiết Cần thiết Bình thƣờng Ko cần thiết Mức độ thực Hoàn toàn ko cần thiết Thực tốt Thực tốt Bình thƣờng Thực ko tốt Hoàn toàn ko tốt Hình thành học sinh tri thức đạo đức Hình thành học sinh niềm tin đạo đức Hình thành học sinh tình cảm đạo đức Hình thành học sinh thói quen đạo đức Hình thành học sinh động đạo đức Hình thành học sinh ý chí, nghị lực Câu Ban vui lòng cho biết ý kiến đánh giá thực trạng việc thực nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh Mức độ cần thiết T T Nội dung khảo sát Rất cần thiết Cần thiết Bình thƣờng Yêu Tổ quốc: Có ý thức tìm hiểu gìn giữ truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam; quan tâm đến kiện trị, thời bật địa phƣơng, nƣớc quốc tế Giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình Việt Nam: Yêu mến, quan tâm, giúp đỡ thành viên gia đình; giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp 117 Ko cần thiết Mức độ thực Hoàn toàn ko cần thiết Thực tốt Thực tốt Bình thƣờng Thực ko tốt Hoàn toàn ko tốt gia đình, dòng họ; thực trách nhiệm gia đình Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hoá quê hƣơng, đất nƣớc: Tôn trọng, giữ gìn tuyên truyền, nhắc nhở ngƣời khác giữ gìn di sản văn hoá quê hƣơng, đất nƣớc Tôn trọng văn hoá giới: Tôn trọng dân tộc, quốc gia văn hoá giới Nhân ái, khoan dung: Phản đối ác, xấu, phê phán tham gia ngăn chặn hành vi bạo lực; tích cực tham gia hoạt động tập thể, xã hội; sẵn sàng cộng tác với ngƣời xung quanh; tôn trọng khác biệt ngƣời Yêu thiên nhiên: Có ý thức tìm hiểu sẵn sàng tham gia hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; phản đối hành vi phá hoại thiên nhiên Trung thực: Phê phán hành vi gian dối học tập sống Tự trọng: Cƣ xử mực làm tròn nhiệm vụ Tự lực: Chủ động, tích cực học hỏi để thực công việc hàng ngày thân học tập sống; phê phán hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại 10 Chăm chỉ, vƣợt khó: Siêng học tập lao động; ý thức đƣợc thuận lợi, khó khăn học tập sinh hoạt 118 11 12 13 14 15 thân chủ động khắc phục vƣợt qua Tự hoàn thiện: Có ý thức rèn luyện, tự hoàn thiện thân theo giá trị xã hội Tự nguyện: Không đổ lỗi cho ngƣời khác, có ý thức tìm cách khắc phục hậu gây ra; quan tâm đến công việc chung Chấp hành kỷ luật: Tìm hiểu chấp hành quy định chung tập thể cộng đồng; tránh hành vi vi phạm kỷ luật Tuân thủ pháp luật: Tôn trọng tuân thủ quy định pháp luật Bảo vệ nội quy, pháp luật: Phê phán hành vi trái quy định nội quy, pháp luật Câu Bạn vui lòng cho biết ý kiến đánh giá thực trạng việc thực hình thức giáo dục đạo đức cho học sinh Mức độ cần thiết T T Nội dung khảo sát Rất cần thiết Cần thiết Bình thƣờng Thông qua môn học khóa đƣợc giảng dạy lớp (GDCD, Văn học, Lịch sử, Địa lý…) Thông qua hoạt động tổ chức lên lớp, hoạt động trải nghiệm sáng tạo Thông qua hoạt động mang tính trải nghiệm với gƣơng ngƣời thật, việc thật Thông qua việc xây dựng Nhà trƣờng sƣ phạm có văn hóa, tập thể lớp học lành mạnh, có kỷ luật, tinh 119 Ko cần thiết Mức độ thực Hoàn toàn ko cần thiết Thực tốt Thực tốt Bình thƣờng Thực ko tốt Hoàn toàn ko tốt 10 11 12 13 thần trách nhiệm… Xây dựng chuẩn mực tập thể học sinh, đề cao giá trị nhân văn, cốt lõi Lôi kéo học sinh tham gia vào hoạt động tập thể, tạo ảnh hƣởng cá nhân với tập thể (hoạt động đoàn, hội ) Nhà trƣờng, GVCN có phối hợp chặt chẽ thƣờng xuyên với phụ huynh học sinh, chủ động ngăn ngừa, hạn chế tác động tiêu cực từ gia đình Xây dựng phong trào thi đua tập thể Mỗi thầy cô giáo gƣơng đạo đức Thông qua hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT Thông qua kênh giao tiếp truyền thông Nhà trƣờng nhƣ (Website, Facebook, bảng tin, sinh hoạt đầu tuần ) Thông qua hoạt động câu lạc Phối hợp lực lƣợng giáo dục khác bên Nhà trƣờng Câu Để đạt đƣợc mục tiêu hoạt động giáo dục đạo đức, giáo viên sử dụng phƣơng pháp tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức Dƣới phƣơng pháp tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức giáo viên thƣờng sử dụng Bạn đánh dấu x vào mức độ phù hợp với phƣơng pháp tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Mức độ hiệu T T Nội dung khảo sát Rất hiệu Hiệu Bình thƣờng Ko hiệu Nghe nói chuyện, thuyết trình nội dung đạo đức Xây dựng thành hệ 120 Mức độ thực Hoàn toàn ko hiệu Rất thƣờng xuyên Thƣờng xuyên Bình thƣờng Ko thực Hoàn toàn ko thực thống chuẩn mực Nhà trƣờng để yêu cầu học sinh thực Phát động phong trào thi đua Duy trì thƣờng xuyên hệ thống thông tin phản hồi Nhà trƣờng (khen- chê) Qua hành vi, lối sống thầy cô giáo Tổ chức trì nề nếp sinh hoạt để học sinh thực Đƣa học sinh vào tình có đề Tăng cƣờng học văn hóa, lịch sử, truyền thống địa phƣơng Tăng cƣờng vai trò tự quản, tự ý thức học sinh Câu Để nâng cao chất lƣợng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh cần phải có phối hợp với PHHS nhiều hình thức khác Dƣới hình thức phối hợp PHHS tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Bạn đánh dấu x vào mức độ thực tƣơng ứng với câu hỏi Mức độ thực TT Nội dung khảo sát Trao đổi buổi học phụ huynh Chủ động gặp gỡ trao đổi gia đình Cùng lôi kéo, huy động phụ huynh tham gia hoạt động ngoại khóa Sử dụng sổ liên lạc điện tử Tƣ vấn riêng với PHHS học sinh Sử dụng mạng xã hội (Facebook) để tăng cƣờng kết nối với phụ huynh Rất thƣờng xuyên 121 Thƣờng xuyên Bình thƣờng Ko thƣờng xuyên Ko thực Câu 10: Bạn đánh giá mức độ ảnh hƣởng yếu tố sau đến hoạt giáo dục đạo đức cho học sinh Mức độ hiệu STT Nội dung khảo sát Nhận thức cán quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh, xã hội Kỹ cán quản lý, giáo viên, đoàn niên Nội dung chƣơng trình giáo dục đạo đức Yêu cầu đổi Tình hình kinh tế - xã hội địa phƣơng Bản thân học sinh tự giáo dục Rất cần thiết Cần thiết Bình thƣờng Ko cần thiết Hoàn toàn ko cần thiết Câu 11: Xin em vui lòng cho biết mức độ cấp thiết biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS trƣờng ? STT Biện pháp quản lý HĐ GD đạo đức Biện pháp 1: Tổ chức bồi dƣỡng, nâng cao nhận thức, thái độ giáo viên Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên vai trò giáo dục đạo đức quản lý giáo dục đạo đức cho HS THPT Biện pháp 2: Khuyến khích giáo viên Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên thiết kế giáo án tích hợp nội dung giáo dục đạo đức vào dạy học môn học chiếm ƣu Biện pháp 3: Đa dạng hóa cách thức điều kiện học tập, bồi dƣỡng để phát triển lực quản lý giáo dục đạo đức cán quản lí giáo viên Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên Biện pháp 4: Xây dựng môi trƣờng quản lí thân thiện thu hút tham gia nhiều lực lƣợng giáo dục Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên Biện pháp 5: Trao quyền, phát huy vai trò tự quản học sinh Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên hoạt động giáo dục đạo đức Biện pháp 6: Đổi kiểm tra, đánh giá kết hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THPT Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên Các biện pháp khác 122 Rất cấp thiết Cấp thiết Không cấp thiết Câu 12: Xin đồng chí vui lòng cho biết mức độ khả thi biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho HS trƣờng em? STT Biện pháp quản lý HĐ GD đạo đức Biện pháp 1: Tổ chức bồi dƣỡng, nâng cao nhận thức, thái độ giáo viên Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên vai trò giáo dục đạo đức quản lý giáo dục đạo đức cho HS THPT Biện pháp 2: Khuyến khích giáo viên Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên thiết kế giáo án tích hợp nội dung giáo dục đạo đức vào dạy học môn học chiếm ƣu Biện pháp 3: Đa dạng hóa cách thức điều kiện học tập, bồi dƣỡng để phát triển lực quản lý giáo dục đạo đức cán quản lí giáo viên Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên Biện pháp 4: Xây dựng môi trƣờng quản lí thân thiện thu hút tham gia nhiều lực lƣợng giáo dục Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên Biện pháp 5: Trao quyền, phát huy vai trò tự quản học sinh Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên hoạt động giáo dục đạo đức Biện pháp 6: Đổi kiểm tra, đánh giá kết hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THPT Trƣờng THPT Nguyễn Văn Huyên Các biện pháp khác 123 Rất khả Khả thi Không khả thi PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH Để nâng cao chất lƣợng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh, xin ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu x vào ô phù hợp với ý kiến Xin cảm ơn ông (bà)! Câu Vấn đề tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh cho học sinh nhà trƣờng đƣợc ông (bà) quan tâm nhƣ nào? Rất quan tâm Quan tâm Bình thƣờng Không quan tâm Hoàn toàn không quan tâm Câu 2: Xin ông (bà) cho biết ý kiến đánh giá mức độ hứng thú học sinh hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông Rất hứng thú Không hứng thú Khá hứng thú Hứng thú Hoàn toàn không hứng thú Câu Vấn đề tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông, ông (bà) hài lòng nhƣ nào? Rất hài lòng Không hài lòng Hài lòng Bình thƣờng Hoàn toàn không hài lòng Câu Nếu có điều kiện hội tham gia với em hoạt động giáo dục đạo đức cho em, ông (bà) có sẵn sàng không? Rất sẵn sàng Không sẵn sàng Khá sẵn sàng Hoàn toàn không sẵn sàng 124 Sẵn sàng Câu Ông (bà) có thƣờng xuyên nhận đƣợc thông tin thầy/cô giáo trao đổi kết hoạt động giáo dục đạo đức em trƣờng Rất thƣờng xuyên Khá thƣờng xuyên Không thƣờng xuyên thƣờng xuyên Chƣa Câu Ông (bà) đánh giá mức độ quan trọng mức độ đạt đƣợc nội dung giáo dục đạo đức sau em Mức độ cần thiết T T Nội dung khảo sát Rất cần thiết Cần thiết Bình thƣờng Yêu Tổ quốc: Có ý thức tìm hiểu gìn giữ truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam; quan tâm đến kiện trị, thời bật địa phƣơng, nƣớc quốc tế Giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình Việt Nam: Yêu mến, quan tâm, giúp đỡ thành viên gia đình; giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dòng họ; thực trách nhiệm gia đình Giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hoá quê hƣơng, đất nƣớc: Tôn trọng, giữ gìn tuyên truyền, nhắc nhở ngƣời khác giữ gìn di sản văn hoá quê hƣơng, đất nƣớc Tôn trọng văn hoá giới: Tôn trọng dân tộc, quốc gia văn hoá giới Nhân ái, khoan dung: Phản đối ác, xấu, phê phán tham gia ngăn chặn hành vi bạo lực; tích cực tham gia hoạt động tập thể, xã hội; sẵn sàng cộng tác với ngƣời xung quanh; tôn trọng khác biệt 125 Ko cần thiết Mức độ thực Hoàn toàn ko cần thiết Thực tốt Thực tốt Bình thƣờng Thực ko tốt Hoàn toàn ko tốt 10 11 12 13 14 15 ngƣời Yêu thiên nhiên: Có ý thức tìm hiểu sẵn sàng tham gia hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên; phản đối hành vi phá hoại thiên nhiên Trung thực: Phê phán hành vi gian dối học tập sống Tự trọng: Cƣ xử mực làm tròn nhiệm vụ Tự lực: Chủ động, tích cực học hỏi để thực công việc hàng ngày thân học tập sống; phê phán hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại Chăm chỉ, vƣợt khó: Siêng học tập lao động; ý thức đƣợc thuận lợi, khó khăn học tập sinh hoạt thân chủ động khắc phục vƣợt qua Tự hoàn thiện: Có ý thức rèn luyện, tự hoàn thiện thân theo giá trị xã hội Tự nguyện: Không đổ lỗi cho ngƣời khác, có ý thức tìm cách khắc phục hậu gây ra; quan tâm đến công việc chung Chấp hành kỷ luật: Tìm hiểu chấp hành quy định chung tập thể cộng đồng; tránh hành vi vi phạm kỷ luật Tuân thủ pháp luật: Tôn trọng tuân thủ quy định pháp luật Bảo vệ nội quy, pháp luật: Phê phán hành vi trái quy định nội quy, pháp luật 126 Phụ lục PHIẾU KHẢO NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT (Dành cho Cán quản lý, giáo viên trường THPT) Kính thƣa đồng chí! nhằm xin ý kiến tính hiệu tính khả thi biện pháp đề xuất đề tài: “ Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho HS trường THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang” Chúng kính mong đồng chí dành chút thời gian để cung cấp thông tin qua phiếu điều tra theo câu hỏi gợi ý Những ý kiến đóng góp đồng chí có ý nghĩa quan trọng công trình nghiên cứu I PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Giới tính: Nam □ Nữ □ Thâm niên công tác trƣờng THPT:……………… năm Lĩnh vực chuyên môn:………………………………………………………… Học hàm/Học vị:… …………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………… II PHẦN NỘI DUNG ĐIỀU TRA Câu 1: Đồng chí cho biết tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý GD đạo đức cho học sinh THPT mà tác giả đề xuất đề tài? STT Tính cần thiết Các biện pháp đề xuất Rất CT Tổ chức bồi dƣỡng, nâng cao nhận thức, thái độ vai trò giáo dục đạo đức quản lý giáo dục đạo đức cho HS THPT Chỉ đạo giáo viên thiết kế giáo án tích hợp nội dung giáo dục đạo đức vào dạy học môn học chiếm ƣu 127 Tính khả thi Cần Không Rất Khả Không thiết CT K.thi thi KT STT Tính cần thiết Các biện pháp đề xuất Rất CT Tính khả thi Cần Không Rất Khả Không thiết CT K.thi thi KT Đa dạng hóa cách thức điều kiện học tập, bồi dƣỡng để phát triển lực quản lý giáo dục đạo đức cán quản lí giáo viên Chỉ đạo xây dựng môi trƣờng quản lí thân thiện thu hút tham gia nhiều lực lƣợng giáo dục Xây dựng phát huy vai trò tự quản học sinh hoạt động giáo dục đạo đức Đổi quản lý kiểm tra, đánh giá kết hoạt động giáo dục đạo đức cho HS THPT Câu 2: Đồng chí vui lòng cho biết nhận định chung biện pháp mà tác giả đề xuất trên? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn hợp tác đồng chí ! 128 ... đức cho học sinh trƣờng Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG... trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trƣờng Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức. .. HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN ĐỨC TUYÊN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN VĂN HUYÊN, THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung học phổ thông nguyễn văn huyên, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quang, Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung học phổ thông nguyễn văn huyên, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quang, Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường trung học phổ thông nguyễn văn huyên, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay