Phát triển đội ngũ giáo viên tại trường phổ thông liên cấp Olympia trong giai đoạn hiện nay

109 15 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 15:46

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐINH THỊ THANH BÌNH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI TRƢỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP OLYMPIA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐINH THỊ THANH BÌNH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI TRƢỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP OLYMPIA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Lê Kim Long HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Trƣờng Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội thầy giáo, cô giáo Trƣờng Đại học Giáo dục tận tình giảng dạy, cung cấp kiến thức quý báu, kỹ cần thiết để tác giả nghiên cứu thực luận văn Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Lê Kim Long, ngƣời thầy tận tình bảo, hƣớng dẫn tác giả suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo trƣờng phổ thông liên cấp Olympia toàn thể thầy cô giáo trƣờng Olympia, phòng ban trƣờng, giúp đỡ nhƣ tạo điều kiện tốt cho tác giả học tập hoàn thiện luận văn Dù có nhiều cố gắng trình nghiên cứu, song, luận văn chắn không tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong nhận đƣợc góp ý thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp ngƣời quan tâm để công trình nghiên cứu đƣợc tốt Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 10 năm 2016 Tác giả Đinh Thị Thanh Bình i DANH TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CNH-HĐH Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá ĐNGV Đội ngũ giáo viên GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục đào tạo GĐ Giám đốc GV Giáo viên HT Hiệu trƣởng PHHS Phụ huynh học sinh PTLC Phổ thông liên cấp QL Quản lý SL Số lƣợng TBM Trƣởng môn TH Tiểu học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TP Trƣởng phòng ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI TRƢỜNG PHỔ THÔNG 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Các khái niệm 1.2.1 Khái niệm quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trƣờng 1.2.2 Khái niệm giáo viên 14 1.2.3 Khái niệm đội ngũ, đội ngũ giáo viên 14 1.2.4 Khái niệm phát triển, phát triển đội ngũ giáo viên, biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên 15 1.2.5 Các yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên 17 1.3 Tầm quan trọng vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông 18 1.3.1 Chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc vấn đề phát triển ĐNGV 18 1.3.2 Sự phát triển giáo dục phổ thông tầm quan trọng việc phát triển đội ngũ giáo viên 20 1.4 Những nội dung phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông 21 1.4.1 Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên 21 1.4.2 Tuyển chọn ĐNGV 25 1.4.3 Sử dụng đội ngũ giáo viên 26 1.4.4 Kiểm tra đánh giá đội ngũ giáo viên 26 iii 1.4.5 Đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên 28 1.4.6 Các sách đãi ngộ đội ngũ giáo viên 29 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông 30 1.5.1 Ảnh hƣởng từ lực đội ngũ cán quản lý giáo dục 30 1.5.2 Ảnh hƣởng từ nhân tố bên trình phát triển đội ngũ giáo viên nhà trƣờng 31 1.6 Đặc điểm công tác phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông liên cấp tƣ thục 32 1.6.1 Trƣờng phổ thông liên cấp tƣ thục hệ thống giáo dục quốc dân 32 1.6.2 Đặc điểm đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông liên cấp tƣ thục 32 1.6.3 Đặc điểm công tác phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông liên cấp tƣ thục 34 Tiểu kết chƣơng 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI TRƢỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP OLYMPIA 36 2.1 Giới thiệu trƣờng phổ thông liên cấp Olympia 36 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Nhà trƣờng 36 2.1.2 Cơ sở vật chất 37 2.1.3 Tầm nhìn sứ mệnh 39 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 39 2.1.5 Số lƣợng học sinh 41 2.1.6 Chƣơng trình học 41 2.1.7 Tổ chức dạy học 43 2.1.8 Lịch hoạt động năm học 46 2.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông liên cấp Olympia 46 2.2.1 Số lƣợng giáo viên 46 2.2.2 Cơ cấu đội ngũ giáo viên 47 2.2.3 Chất lƣợng đội ngũ giáo viên 51 iv 2.3 Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông liên cấp Olympia 56 2.3.1 Việc qui hoạch phát triển đội ngũ giáo viên 57 2.3.2 Lập kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên 58 2.3.3 Tuyển chọn đội ngũ giáo viên 58 2.3.4 Sử dụng đội ngũ giáo viên 59 2.3.5 Đánh giá giáo viên 60 2.3.6 Đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên 61 2.3.7 Chính sách đãi ngộ giáo viên 63 2.4 Đánh giá chung công tác phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông liên cấp Olympia 64 2.4.1 Những thành công 65 2.4.2 Những tồn 66 2.4.3 Nguyên nhân thành công tồn 67 Tiểu kết chƣơng 69 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI TRƢỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP OLYMPIA 70 3.1 Những nguyên tắc đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên 70 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển 70 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp 70 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính tính hệ thống đồng 70 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 70 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 71 3.2 Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông liên cấp Olympia giai đoạn 71 3.2.1 Đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức vai trò quan trọng đội ngũ giáo viên 71 3.2.2 Xây dựng quy hoạch phát triển ĐNGV đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trƣờng 72 v 3.2.3 Xây dựng hoàn thiện hệ thống sách tạo động lực cho đội ngũ giáo viên 74 3.2.4 Tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng ĐNGV bảo đảm đủ số lƣợng cân đối cấu, mạnh chất lƣợng đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lƣợng 75 3.2.5 Đổi phƣơng thức thu hút, tuyển chọn sử dụng hiệu ĐNGV 78 3.2.6 Xây dựng môi trƣờng văn hoá, thân thiện, đảm bảo điều kiện phát huy tính chủ động sáng tạo giáo viên 81 3.3 Quan hệ biện pháp 83 3.4 Thăm dò tính cấp thiết tính khả thi 84 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 92 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Số lƣợng học sinh trƣờng Olympia 41 Bảng 2.2: Thời gian biểu cho học sinh Tiểu học 44 Bảng 2.3: Thời gian biểu cho học sinh Trung học 45 Bảng 2.4: Lịch năm học 2016-2017 46 Bảng 2.5: Trình độ đội ngũ giáo viên trƣờng PTLC Olympia 47 Bảng 2.6: Cơ cấu ĐNGV theo môn 47 Bảng 2.7: Trình độ học vấn giáo viên hữu trƣờng 48 Bảng 2.8: Kết tự đánh giá phẩm chất đội ngũ giáo viên trƣờng PTLC Olympia 51 Bảng 2.9: Kết tự đánh giá lực chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ giáo viên trƣờng PTLC Olympia 53 Bảng 2.10: Bảng khảo sát thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng PTLC Olympia (năm 2015-2016) 57 Bảng 3.1: Tổng hợp mức độ cần thiết biện pháp phát triển ĐNGV 84 Bảng 3.2: Tổng hợp tính khả thi biện pháp phát triển ĐNGV 85 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Hình 1.1: Sơ đồ mối quan hệ chức quản lý 11 Hình 1.2: Mối quan hệ khâu trình phát triển ĐNGV 30 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức trƣờng Phổ thông liên cấp Olympia 41 Hình 2.2: Biểu đồ cấu giáo viên theo độ tuổi 49 Hình 2.3: Phân bố ĐNGV hữu theo giới tính 50 viii Sáu biện pháp mà tác giả đề xuất luận văn đƣợc thực cách đồng bộ, quán quan hệ bổ sung cho nhằm giúp công tác phát triển ĐNGV trƣờng PTLC Olympia đạt hiệu cao 3.4 Thăm dò tính cấp thiết tính khả thi a Mục đích: Nhằm đánh giá tính cấp thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông liên cấp Olympia giai đoạn đề xuất b Nội dung thăm dò: Thăm dò mức độ cấp thiết ính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông liên cấp Olympia giai đoạn c Cách thức thăm dò: Các biện pháp nhằm phát triển ĐNGV trƣờng Olympia giai đoạn đƣợc tác giả thăm dò cách lấy ý kiến lãnh đạo, cán chủ chốt số giáo viên cốt cán trƣờng Trong phiếu hỏi, tác giả đề xuất tiêu chí đánh giá: Tính cần thiết Tính khả thi biện pháp ứng với tiêu chí tác giả đƣa mức độ để đánh giá: Rất cần thiết, Cần thiết, Không cần thiết; Rất khả thi, Khả thi, Không khả thi Tổng số ngƣời đƣợc thăm dò 32 ngƣời d Kết thăm dò: Sau sử dụng phiếu hỏi để thăm dò ý kiến, kết thu đƣợc nhƣ sau: - Tổng số phiếu hỏi thăm dò là: 32 phiếu - Số phiếu thu về: 30 phiếu - Kết thăm dò chi tiết: Bảng 3.1: Tổng hợp mức độ cần thiết biện pháp phát triển ĐNGV Biện pháp Biện pháp Mức độ cần thiết Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết 18 12 84 Ghi Chiếm tỉ lệ % Biện pháp Chiếm tỉ lệ % Biện pháp Chiếm tỉ lệ % Biện pháp Chiếm tỉ lệ % Biện pháp Chiếm tỉ lệ % Biện pháp Chiếm tỉ lệ % 60,00 40,00 0,00 11 19 36,67 63,33 0,00 10 20 33,33 66,67 0,00 14 16 46,67 53,33 0,00 17 13 56,67 43,33 0,00 22 26,67 73,33 0,00 Theo bảng ta thấy, mức độ cần thiết, tuyệt đại đa số cán giáo viên nhân viên cho biện pháp phát triển ĐNGV trƣờng đƣợc tác giả nêu Rất cần thiết Cần thiết Bảng 3.2: Tổng hợp tính khả thi biện pháp phát triển ĐNGV Biện pháp Biện pháp Chiếm tỉ lệ % Biện pháp Chiếm tỉ lệ % Biện pháp Chiếm tỉ lệ % Biện pháp Chiếm tỉ lệ % Biện pháp Chiếm tỉ lệ % Biện pháp Chiếm tỉ lệ % Tính khả thi Rất khả thi Khả thi Không khả thi 15 15 50,00 50,00 0,00 14 16 46,67 53,33 0,00 12 17 40,00 56,67 3,33 18 12 60,00 40,00 0,00 19 10 63,33 33,33 3,33 19 11 63,33 36,67 0,00 85 Ghi Kết cho thấy, hầu hết ngƣời đƣợc hỏi cho biện pháp mà tác giả đƣa có tính khả thi nhƣng mức độ khác Chỉ có ý kiến cho biện pháp số biện pháp số Không khả thi Số liệu từ việc điều tra, khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển ĐNGV cho phép tác giả luận văn kết luận rằng: có ý kiến khác nhau, nhƣng đại đa số cán giáo viên đƣợc điều tra, khảo sát cho biện pháp nêu đề tài cần thiết khả thi Tiểu kết chƣơng Trên sở lý luận phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông, thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông liên cấp Olympia, tác giả mạnh dạn đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Các biện pháp có mối liên hệ chặt chẽ với trình thực Mặc dù biện pháp có vị trí, vai trò riêng nhƣng chúng không tách rời phát huy hiệu cao thực đồng Các biện pháp đề xuất đƣợc tác giả thăm dò số đối tƣợng chọn lọc, phân tích đánh giá kỹ lƣỡng Kết thăm dò bƣớc đầu cho thấy biện pháp đƣợc đề xuất cần thiết có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trƣờng 86 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Phát triển ĐNGV vấn đề mang tính cấp thiết hệ thống nhà trƣờng nói chung trƣờng PTLC Olympia nói riêng Luận văn xác định hệ thống hoá sở lý luận liên quan đến vấn đề chung quản lý đội ngũ giáo viên hệ thống nhà trƣờng đặc thù trƣờng PTLC Olympia Trong biến động tình hình giới, bùng nổ khoa học, công nghệ nhiều diễn biến trái chiều tổ chức biên chế, chức nhiệm vụ thực tế hoạt động đa dạng trƣờng phổ thông tƣ thục, việc phát triển ĐNGV hệ thống nhà trƣờng nói chung trƣờng PTLC Olympia nói riêng có vai trò quan trọng, định lớn đến chất lƣợng đào tạo nhà trƣờng Qua gần năm xây dựng, Ban lãnh đạo trƣờng PTLC Olympia xây dựng đƣợc ĐNGV trƣờng đáp ứng đủ số lƣợng nhƣng chất lƣợng chƣa đồng cần tới đội ngũ giáo viên thỉnh giảng Đây yếu tố bất lợi cho nhà trƣờng, mặc dù, giáo viên thỉnh giảng trƣờng bỏ kinh phí đào tạo, kinh phí phúc lợi song điều ảnh hƣởng đến chiến lƣợc đào tạo phát triển lâu dài trƣờng Xuất phát từ thực tế này, đề xuất biện pháp quản lí nhằm phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng PTLC Olympia giai đoạn 2016 - 2020 năm Các biện pháp nhằm tác động đến số lƣợng, chất lƣợng, cấu giáo viên cải thiện chế quản lý công tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên trƣờng PTLC Olympia Các biện pháp nêu luận văn có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, gắn kết nhƣ chỉnh thể Trong chỉnh thể này, biện pháp có tính độc lập tƣơng đối vị trí khả phát huy tác dụng thời điểm, điều kiện cụ thể, nên bỏ biện pháp Việc phát huy tác dụng biện pháp phụ thuộc khả vận dụng linh hoạt, hợp lý xác định ƣu tiên thực tiễn quản lý công tác phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng PTLC Olympia 87 Khuyến nghị Trong trình nghiên cứu đề tài, tác giả nhận thấy biện pháp đề thực có hiệu đƣợc thực cách đồng mối quan hệ biện chứng đƣợc ủng hộ Ban lãnh đạo nhà trƣờng Chính vậy, việc thực biện pháp phải đƣợc bắt đầu nhận thức quan tâm Ban lãnh đạo, Hiệu trƣởng, trƣởng môn đội ngũ GV toàn trƣờng Trên sở đó, nhà trƣờng cần có đầu tƣ thoả đáng mặt tài để biện pháp đƣợc tiến hành cách thuận lợi Để nâng cao chất lƣợng công tác phát triển đội ngũ ĐNGV trƣờng PTLC Olympia đáp ứng mục tiêu yêu cầu đào tạo thời gian tới, tác giả đề xuất số kiến nghị trách nhiệm phân cấp đào tạo 2.1 Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội - Để tăng cƣờng công tác phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông nói chung trƣờng phổ thông tƣ thục nói riêng địa bàn thành phố Hà Nội, đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội có thống từ lãnh đạo Sở GD&ĐT tới phòng GD&ĐT việc xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên tăng cƣờng đôn đốc việc thực kiểm tra, đánh giá đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông tƣ thục thành phố Hà Nội - Cần quan tâm công tác phát triển đội ngũ ĐNGV trƣờng cách đạo công tác phát triển đội ngũ ĐNGV triệt để, có chiều sâu, đối tƣợng nhu cầu; - Có sách khuyến khích, động viên, hỗ trợ ĐNGV trƣờng phổ thông tƣ thục không ngừng học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp giáo dục; 2.2 Trường phổ thông liên cấp Oympia - Xây dựng đề án phát triển lâu dài nhà trƣờng theo xu hƣớng phát triển xã hội Trên sở đó, xây dựng kế hoạch phát triển ĐNGV sát thực tế, yêu cầu nhiệm vụ; 88 - Mạnh dạn việc tuyển dụng bồi dƣỡng giáo viên để có đội ngũ ổn định lâu dài, chất lƣợng cao đáp ứng chuẩn nƣớc, quốc tế, từ bƣớc cạnh tranh với sở giáo dục có đầu tƣ từ nƣớc với tảng giáo dục đại - Xây dựng quy trình tuyển dụng công khai, minh bạch; nhằm lựa chọn đủ số lƣợng, đảm bảo chất lƣợng để kịp thời bổ sung, điều chỉnh theo mục tiêu yêu cầu môn học môn; - Tăng cƣờng kiểm tra, đổi công tác đánh giá ĐNGV giúp giáo viên nhận thức đƣợc mặt mạnh, mặt hạn chế thân để có kế hoạch tự hoàn thiện; - Phát huy vai trò cá nhân giáo viên nhà trƣờng, tạo điều kiện để ĐNGV nhiệt tình, hăng hái, tận tuỵ với trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng đơn vị, xây dựng trƣờng hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến lƣợc đào tạo hệ học sinh có đầy đủ phẩm chất lực để bƣớc vào trƣờng đại học nƣớc 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban bí thƣ Trung ƣơng Đảng (2004), Chỉ thị 40 –CT/TW việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, Hà Nội Đặng Quốc Bảo, (1997), Một số khái niệm quản lý giáo dục, Học viện cán quản lý giáo dục đào tạo, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Thông tư số: 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Hướng dẫn áp dụng Chuẩn nghề nghiệp GV trung học vào đánh giá GV Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Tài liệu tập huấn triển khai Chuẩn nghề nghiệp GV Nguyễn Phúc Châu (2010), Quản lý nhà trường, Đại học Sƣ phạm Nguyễn Quốc Chí – Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Chính phủ nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020 10 Vũ Cao Đàm (1997), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội 11 Vũ Ngọc Hải (2006), Quản lý nhà nước giáo dục, Nhà xuất Giáo dục Hà Nội 12 Nguyễn Trọng Hậu (2015), Quản lý nguồn nhân lực, Hà Nội 90 13 Trần Kiểm (2012), Những vấn đề khoa học quản lý giáo dục, Nhà xuất giáo dục, Hà Nội 14 Nguyễn Kỷ - Bùi Trọng Tuân (1984), Một số vấn đề lý luận quản lý giáo dục, Trƣờng Cán quản lý giáo dục 15 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lý giáo dục, số vấn đề lí luận thực tiễn, Nhà xuất Đại học Quốc Gia 16 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Giáo dục (2005), Nhà xuất Tƣ pháp 17 Trần Quốc Thành (2009), Khoa học quản lý, Bài giảng cho học viên cao học quản lý giáo dục, trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội 91 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA Nhằm nâng cao hiệu công tác phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng PTLC Olympia, xin gửi phiếu khảo sát tới thầy/cô mong thầy/cô vui lòng trả lời câu hỏi dƣới Thầy/cô đánh giá chất lƣợng đội ngũ giáo viên trƣờng PTLC Olympia giai đoạn Thầy/cô vui lòng đánh dấu (x) vào ô lựa chọn 1.1 Về phẩm chất Tiêu chí TT Tốt Yêu nƣớc; Chấp hành đƣờng lối, chủ trƣơng Đảng, sách pháp luật Nhà nƣớc; tham gia hoạt động trị xã hội, thực nghĩa vụ công dân Yêu nghề, gắn bó với nghề, chấp hành qui định ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo Đoàn kết với đồng nghiệp, xây dựng tập thể sƣ phạm tốt để thực mục tiêu giáo dục Thƣơng yêu học sinh, tôn trọng đối xử công 92 Khá Trung bình Kém với tất học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với sắc dân tộc có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học Đúng mực ứng xử, giao tiếp với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh cộng đồng, hợp tác với đồng nghiệp chuyên môn Có sức khỏe phục vụ công tác 1.2 Về lực chuyên môn, nghiệp vụ TT Tiêu chí Tốt Hiểu biết mục tiêu giáo dục nhà trƣờng, nội dung, chƣơng trình, phƣơng pháp dạy học Đạt trình độ chuẩn môn học dạy Hiểu biết tình hình trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, thực tiễn địa phƣơng; môi trƣờng giáo dục nhà 93 Khá Trung bình Kém trƣờng Vận dụng kiến thức giáo dục học, tâm lí học giáo dục dạy học Biết lập kế hoạch dạy học, kế hoạch giảng, tổ chức hoạt động giáo dục khác Biết vận dụng phƣơng pháp dạy học – đại làm tăng tính tích cực, chủ động, sáng tạo học tập học sinh Biết giao tiếp, ứng xử với học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp nhân dân; biết phối hợp nhà trƣờng, gia đình xã hội Biết tự học, tự rèn luyện để nâng cao phẩm chất trị, đạo đức chuyên môn - nghiệp vụ, tin học ngoại ngữ Biết lập hồ sơ, sổ sách, tích lũy tài liệu, quản lí loại hồ sơ Biết phát giải 10 vấn đề nảy sinh thực tiễn giáo dục 94 Những ý kiến đóng góp khác: Thầy/Cô đánh giá công tác phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng theo nội dung sau: Nội dung STT Tốt Tƣơng Chƣa đối tốt tốt Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên Tuyển chọn giáo viên Sử dụng giáo viên Đánh giá giáo viên Đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên Chính sách đãi ngộ giáo viên Những ý kiến đóng góp khác: Thông tin cá nhân: (không bắt buộc): Họ tên: Đơn vị công tác: Giảng dạy môn: 95 Thâm niên công tác: năm Giới tính: Học vị: □ Nam □ Cử nhân □ Nữ □ Thạc sỹ Xin chân thành cám ơn thầy/cô! 96 □ Tiến sỹ PHỤ LỤC 2: MẪU PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Về tính cần thiết tính khả thi biện pháp) Kính thƣa Thầy/Cô! Thực đề tài nghiên cứu “Phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông liên cấp Olympia giai đoạn nay”, sau vào phiếu điều tra thực trạng công tác phát triển đội ngũ giáo viên tác giả kỳ trƣớc, tác giả đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng Các thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến Mức độ cần thiết Tính khả thi biện pháp dƣới Ngoài biện pháp đƣợc nêu đây, thầy/cô đƣa thêm ý kiến riêng để đóng góp cho luận văn Quy ƣớc: Rất cần thiết/ Rất khả thi Cần thiết/ Khả thi Không cần thiết/Không khả thi Ý kiến khác (Đánh dấu (x) vào ô thể phương pháp lựa chọn) STT Nội dung biện pháp Đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức vai trò quan trọng đội ngũ giáo viên Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trƣờng Xây dựng hoàn thiện hệ thống sách tạo động lực cho đội ngũ giáo viên Tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng ĐNGV bảo đảm đủ số lƣợng cân đối cấu, mạnh chất lƣợng đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lƣợng Đổi phƣơng thức thu hút, tuyển chọn sử dụng hiệu ĐNGV nhằm phát huy tối đa tiềm đội ngũ Xây dựng môi trƣờng văn hoá, thân thiện, đảm bảo điều kiện phát huy tính chủ động sáng tạo ĐNGV nhà trƣờng 97 Mức độ cần thiết Nội dung biện pháp STT Tính khả thi 1 Đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức vai trò quan trọng đội ngũ giáo viên Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trƣờng Xây dựng hoàn thiện hệ thống sách tạo động lực cho đội ngũ giáo viên Tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng ĐNGV bảo đảm đủ số lƣợng cân đối cấu, mạnh chất lƣợng đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lƣợng Đổi phƣơng thức thu hút, tuyển chọn sử dụng hiệu ĐNGV nhằm phát huy tối đa tiềm đội ngũ Xây dựng môi trƣờng văn hoá, thân thiện, đảm bảo điều kiện phát huy tính chủ động sáng tạo ĐNGV nhà trƣờng Theo thầy/cô, để phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng PTLC Olympia giai đoạn nay, biện pháp nêu trên, cần lƣu ý vấn đề gì? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Các thầy/cô vui lòng cho biết thông tin cá nhân Họ tên: Đơn vị công tác: Giảng dạy môn: Thâm niên công tác: năm Giới tính: Học vị: □ Nam □ Cử nhân □ Nữ □ Thạc sỹ Xin chân thành cám ơn thầy/cô! 98 □ Tiến sỹ ... phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông Chƣơng 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông liên cấp Olympia Chƣơng 3: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông. .. công tác phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông liên cấp Olympia 56 2.3.1 Việc qui hoạch phát triển đội ngũ giáo viên 57 2.3.2 Lập kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên ... Sự phát triển giáo dục phổ thông tầm quan trọng việc phát triển đội ngũ giáo viên 20 1.4 Những nội dung phát triển đội ngũ giáo viên trƣờng phổ thông 21 1.4.1 Quy hoạch phát triển đội ngũ
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giáo viên tại trường phổ thông liên cấp Olympia trong giai đoạn hiện nay, Phát triển đội ngũ giáo viên tại trường phổ thông liên cấp Olympia trong giai đoạn hiện nay, Phát triển đội ngũ giáo viên tại trường phổ thông liên cấp Olympia trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay