Kế hoạch dạy học bộ môn tin lớp 7

25 15 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 15:08

Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIN HỌC NĂM HỌC 2014 – 2015 I.THÔNG TIN CÁ NHÂN 1.Họ tên: Đoàn Thị Phương Thi 2.Tổ: tự nhiên Trình độ đào tạo: Cao đẳng công nghệ thông tin Nhiệm vụ phân công Giảng dạy môn tin học lớp 6, 7, II.VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU CỦA MÔN TIN HỌC 1.Vị trí Môn tin học trường THCS trang bị cho học sinh hiểu biết sở công nghệ thông tin vai trò xã hội đại Môn học giúp học sinh bước đầu làm quen với phương pháp giải vấn đề theo quy trình công nghệ kĩ sử dụng máy tính phục vụ học tập sống 2.Nhiệm vụ, yêu cầu a.Kiến thức - Trang bị cho học sinh cách tương đối có hệ thống kiến thức mức phổ thông khoa học tin học: Các kiến thức nhập môn tin học, hệ thống, thuật toán ngôn ngữ lập trình, … lực sử dụng thành tựu ngành khoa học học tập lĩnh vực hoạt động sau - Làm cho học sinh biết lợi ích công nghệ thông tin ứng dụng phổ biến công nghệ thông tin lĩnh vực khác đời sống - Bước đầu làm quen với cách giải vấn đề có sử dụng công cụ tin học b.Kĩ GV: Đoàn Thị Phương Thi Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 - Học sinh có khả sử dụng máy tính, phần mềm máy tính mạng máy tính phục vụ học tập bước đầu vận dụn vào sống - Thực việc lựa chọn phần mềm, công cụ tin học phù hợp để tiến hành công việc cách khoa học, hiệu c.Thái độ - Có tác phong suy nghĩ làm việc hợp lí, xác - Có hiểu biết số vấn đề xã hội, kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học - Có thái độ đắn có ý thức ứng dụng tin học học tập sống III ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Thuận lợi a.Giáo viên -Tài liệu giảng dạy tương đối đầy đủ -SGK tin học có nhiều hình ảnh minh họa nên giáo viên dễ dàng khai thác để phù hợp với nhận thức học sinh b Học sinh Đa số học sinh có ý thức học tập cao Học sinh trang bị đầy đủ sách, vở, dụng cụ học tập Học sinh biết học lí thuyết kết hợp với liên hệ thực tế Khó khăn Nhiều học sinh em dân tộc Hre nên nhiều hạn chế việc học tập Cá biệt số học sinh học tập yếu nên ảnh hưởng đến việc dạy học Nhiều học sinh chưa có phương pháp học, kĩ sử dụng máy tính yếu Chưa đủ máy tính để thực hành 3.Thống kê chất lượng giảng dạy môn năm 2013 – 2014 Lớp Sĩ số Chất lượng cuối năm học 2013- 2014 TB trở lên GV: Đoàn Thị Phương Thi Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 HS Giỏi Khá TB Yếu Kém 7A 7B 7C K7 IV.KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN 1.Khung PPCT môn học Cả năm 37 tuần Học kỳ I: 19 tuần – 38 tiết Học kỳ II: 18 tuần – 36 tiết 2.Kế hoạch cụ thể Tuần Tuần Tiết 1,2 Tiết Tên Bài 1:Chương trình bảng tính gì? Tên GV: Đoàn Thị Phương Thi Nội dung trọng tâm Mục tiêu theo chuẩn kiến thức, kĩ -Biết chương trình bảng tính -Nắm thành phần thao tác làm việc với bảng tính -Sử dụng tiếng việt để nhập liệu trang tính Phương pháp -Bảng nhu cầu xử lý thông tin dang bảng -Chương trình bảng tính(màn hình làm việc, liệu, khả -Đặt- giải vấn đề Mục tiêu dạy theo chuẩn kiến thức, kĩ Nội dung trọng tâm Phương pháp -Ham thích tìm hiểu chương trình tính toán sử ĐDDH Tích hợp,giảm tải SGK tin học 2, giáo án ĐDDH Tích hợp,giảm tải Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 mới, hình thành tính xác cẩn thận Tuần 3,4 Tiết 5,6 Bài thực hành 1:làm quen với chương trình bảng tính excel Tên Bài 2:Các thành phần GV: Đoàn Thị Phương Thi dụng hàm có sẵn, xếp lọc liệu, tạo biểu đồ.)Màn hính làm việc chương trình bảng tính -Nhập liệu vào trang tính(nhập sửa liệu, di chuyển , gõ chữ Việt trang tính) -Khởi động Excel -Lưu kết thoát khỏi Excel -Nhập, chỉnh sửa liệu trang tính -Nắm cách khởi động,thoát khỏi excel lưu kết làm việc -Nhận biết ô, hàng, cột trang tính, biết di chuyển nhập liệu trang tính Mục tiêu dạy theo chuẩn kiến thức, kĩ -Nắm cách sử dụng trang tính bảng tính, thành phần -Giáo viên hương dẫn nội dung -HS thực nội dung theo tiến trình SGK tin học 2, phòng máy, nội dung thực hành Nội dung trọng tâm Phương pháp ĐDDH -Bảng tính -Các thành phần -Đặt- giải vấn SGK tin học 2, giáo Tích hợp, giảm tải Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin liệu trang tính 7,8 9,10 Tuần 11,12 Tiết Bài thực hành 2:Làm quen với kiểu liệu trang tính Luyện gõ phím nhanh phần mềm Typing Test Tên GV: Đoàn Thị Phương Thi Năm học 2014 - 2015 trang tính, cách chọn đối tượng tìm hiểu loại liệu -Thực thao tác chọn ô, hàng , cột, khối Phân biệt liệu số, liệu kí tự -Nghiêm túc có ý thức học tập, tích cực tìm hiểu -Phân biệt bảng tính, trang tính thành phần trang tính -Cách mở bảng tính, nhập liệu chọn đối tượng trang tính lưu bảng tính -Thực thao tác làm việc vởi bảng tính -Nghiêm túc thực hiện, tác phong chuẩn mực, tự giác -Hiểu công dụng ý nghĩa phần mềm Biết cách khởi động, kết thúc phần mềm, mở chơi, ôn luyện gõ phím trang đề, thảo tính luận nhóm -Chọn đối tượng trang tính -Dữ liệu trang tính Mục tiêu dạy theo chuẩn kiến thức kĩ Nội dung trọng tâm -Thực khởi động/kết thúc phần mềm, tự mở chơi Luyện gõ phím nhanh xác -Nghiêm túc, tích cực học tập tác -Trò chơi Wordtris -Kết thúc phần mềm -Mở bảng tính(bảng tính bảng tính có sẵn) -Lưu bảng tính với tên khác -Chọn đối tượng trang tính -Nhập liệu vào trang tính -GV dẫn dắt vấn đề -HS phát giải đề -Giới thiệu khởi động phần mềm -Trò chơi Bubbles -Trò chơi ABC Thực hành trực tiếp máy tính Phương pháp án SGK tin học 2, phòng máy, nội dung thực hành SGK tin học 2, nội dung tập luyện ĐDDH Tích hợp, giảm tải Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Tuần 10 13,14 15,16 17,18 Tiết 19,20 Bài 3:Thực tính toán trang tính Bài thực hành 3:Bảng điểm em Bài 4:Sử dụng hàm để tính toán Tên Bài thực hành 4:Bảng điểm lớp em GV: Đoàn Thị Phương Thi Năm học 2014 - 2015 phong chuẩn mực -Biết sử dụng công thức để tính toán, nhập công thức Thấy quan trọng sử dụng địa công thức -Thực nhập công thức sử dụng địa công thức -Trật tự, nghiêm túc, có ý thức tích cực học tập -Biết nhập sử dụng công thức trang tính -Nhập công thức, sử dụng địa công thức -Nghiêm túc, tự giác trung thực -Biết hàm chương trình chương trình bảng tính gì, cách sử dụng hàm Biết số hàm thông dụng chương trình bảng tính -Nhập hàm vào ô tính, sử dụng -Sử dụng côn thức tính toán -Các bước nhập công thức -Sử dụng địa ô công thức -GV tạo tình huống,phát vấn -HS giải tình -Nhập công thức -Tạo trang tính nhập công thức -Thực hành lập bảng tính sử dụng công thức - Hàm chương trình bảng tính -Cách sử dụng hàm - Một số hàm -GV hướng dẫn thao tác -HS thực Mục tiêu dạy theo chuẩn Nội dung trọng tâm kiến thức kĩ số hàm để tính toán -Có ý thức học tập, hình thành tính xác cẩn thận -Biết nhập công thức hàm vào ô tính Biết sử dụng hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN chương trình bảng tính: max, min, sum, average -GV phát vấn, hướng dẫn -HS trả lời, thực Phương pháp SGK , Giáo án, nội dung thực hành, phòng máy SGK tin học 2,giáo án ĐDDH Tích hợp, giảm tải thao tác - Lập trang tính -GV hướng sử dụng công dẫn thao thức tác SGK tin học 2, Giáo án SGK tin học 2, giáo án, nội dung Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 -Nhập hàm để tính toán -Nghiêm túc tuân theo qui tắc định 11 12 21 Bài tập 22 23,24 Kiểm tra 45 phút Học địa lí giới với Earth Explorer 13 25,26 Tuần Tiết Tên 14 27,28 Bài 5:Thao tác với bảng tính GV: Đoàn Thị Phương Thi - Sử dụng hàm -HS thực AVERAGE, MAX, MIN - Sử dụng hàm SUM Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức học sinh sử dụng hàm để tính toán Đánh giá kết học tập -Hiểu công dụng ý nghĩa phần mềm Biết cách khởi động kết thúc phần mềm, làm quen với hình làm việc, lệnh tính toán số chức khác phục vụ cho toán học -Thực khởi dộng , kết thúc phần mềm, tự mở giao diện để tìm hiểu, thực lệnh tính toán từ đơn giản đến nâng cao -Nghiêm túc, có ý thức học tập Bài tập, phòng máy Để kiểm tra -Giới thiệu khởi động phần mềm -Quan sát đồ cách cho trái đất tự quay -Phóng ti, thu nhỏ dịch chuyển đồ -Xem thông tin đồ Thực hành trực tiếp máy tính Mục tiêu dỵ theo chuẩn kiến thức, kĩ Nội dung trọng tâm Phương pháp -Biết thực thao tác với bảng tính: điều chỉnh đọ rộng/cao hàng/cột, chèn(xóa) hàng/cột, chép di chuyển liệu, chép công thức -Nghiêm túc, tích cực học tập, hình thành tính xác cẩn thận - Điều chỉnh độ rộng cột độ cao hàng -Chèn thêm xoá cột hàng - Sao chép di chuyển liệu -Sao chép công -HS:thảo luận theo nhóm -GV:nhận xét, giải đáp, hướng dẫn thực hành, phòng máy SGK tin học 2, phòng máy ĐDDH Tích hợp, giảm tải SGK tin học 2, giáo án Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin 15 Tuần 29,30 Tiết Bài thực hành 5:Chỉnh sửa trang tính em Tên 31 Bài tập 32 Kiểm tra thực hành 33,34 Ôn tập 16 17 GV: Đoàn Thị Phương Thi Năm học 2014 - 2015 thức - Điều chỉnh độ -GV:hướng rộng cột, độ cao dẫn thao hàng, chèn thêm tác, thực hàng cột, mẫu chép di chuyển -HS:thực liệu thao -Tìm hiểu tác trường hợp tự điều chỉnh công thức chèn thêm cột - Thực hành chép di chuyển công thức liệu -Thực hành chèn điều chỉnh độ rộng, độ cao hàng -Thực thao tác điều chỉnh độ rộng độ cao hàng/cột, chèn(xóa) hàng/cột, thao tác chép di chuyển liệu -Nghiêm túc, có ý thức học tập, ham học hỏi tinh thần trách nhiệm Mục tiêu dạy theo chuẩn kiến thức, kĩ Nội dung trọng tâm Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức học sinh việc sử dụng hàm để tính toán với bảng tính Đánh giá nắm bắt kiến thức kĩ vận dụng kiến thức học tính toán với bảng tính -Kiểm tra nắm bắt kiến thức học sinh từ đầu năm học Phương pháp SGK tin học 2, giáo án, phòng máy, nội dung thực hành ĐDDH Tích hợp,giảm tải Bài tập Đề kiểm tra Câu hỏi lý thuyết, Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin 18 35 19 36 20 Tuần 21 37,38 Tiết 39,40 Năm học 2014 - 2015 -Điều chỉnh việc học học sinh việc dạy giáo viên -Hình thành cho em kĩ quan sát, phân tích, tư tổng hợp -Kiểm tra nắm bắt kiến thức học sinh Kiểm tra học kỳ I -Kiểm tra khả vận dụng kiến thức củ học sinh -Thực đinh dạng trang tính:phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ,màu chữ,căn lề -Biết tăng giảm số chữ số thập Bài 6:Định dạng phân liệu số trang tính Tên Bài thực hành 6:Trình bày bảng điểm lớp em GV: Đoàn Thị Phương Thi tập ôn tập tổng hợp Đề kiểm tra - Định dạng font chữ, cỡ chữ kiểu chữ - Định dạng màu chữ -Căn lề ô tính - Tăng giảm số chữ số thập phân Mục tiêu dạy theo chuẩn kiến thức kĩ SGK, giáo án Nội dung trọng tâm Phương pháp ĐDDH - liệu số -Tô màu kẻ đường biên ô tính chương trình soạn thảo văn -GV thao tác mẫu -HS thực thao tác SGK tin học 2, phòng máy, nội dung thực hành -Biết thực thao tác chỉnh - Thực hành định dạng văn số, liệu định dạng trang tính chỉnh liệu, tô -Thực nghiêm túc, nêu cao tinh màu văn bản, kẻ thần học hỏi có ý thức trách nhiệm đường biên tô màu -Đặt tình huống, liên hệ tính nưng thao tác định dạng trang Tích hợp,giảm tải Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 -Sử dụng công thức 22 23 Tuần 41,42 43,44 Tiết Bài 7:Trình bày in danh sách Bài thực hành 7:In danh sách lớp em Tên 24 45,46 Bài 8:Sắp xếp lọc liệu 25 47,48 Bài thực hành GV: Đoàn Thị Phương Thi -Biết kiểm tra trước in công việc cần làm chuẩn bị in -Thiết lập khu vực in, điều chỉnh việc ngắt trang, đặt lề hướng giấy in.In trang tính -Nghiêm túc, phát huy tính tích cực học tập -Biết kiểm tra trang tính trước in Biết điều chỉnh trang in cho phù hợp với yêu cầu in -Thực xem trước in, thiết lập - Xem trước in - Điều chỉnh ngắt trang - Đặt lề hướng giấy in - In trang tính -Phát vấn, đặt vấn đề -HS thảo SGK tin học luận 2, giáo trình bày án nội dung thảo luận - Kiểm tra trang -GV hướng SGK tin học tính trước in dẫn thao 2, - Thiết đặt lề tác thực hành trang in, hướng HS:thực mẫu, phòng Tích Nội dung Mục tiêu dạy theo chuẩn kiến thức kĩ trọng tâm lề, hướng giấy cho trang in điều chỉnh dấu ngắt trang -Thực nghiêm túc, xác, cẩn thận, có ý thức trách nhiệm -Nắm thao tác việc xếp lọc liệu -Rèn luyện thao tác xếp, lọc liệu -Nghiêm túc theo dõi, tích cực phát biểu xây dựng -Thực thao tác xếp 10 Phương pháp ĐDDH hợp,giảm tải giấy điều chỉnh máy dấu ngắt trang Định dạng trình bày trang tính - Sắp xếp liệu -Đặt nhu - Lọc liệu cầu xử SGK tin học - Lọc hàng có lý, trình 2, giáo giá trị lớn bày cách án hay nhỏ thực -Sắp xếp lọc -GV:hướng SGK, Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin 26 27 Tuần 28 29 49,50 51,52 Tiết 53 54 55 Năm học 2014 - 2015 liệu, khái niệm lọc liệu 8:Ai người học bước để lọc liệu giỏi? -Nghiêm túc, tích cực tìm hiểu tính xác cẩn thận -Hiểu công dụng ý nghĩa phần mềm Biết cách khởi động/ kết thúc Học toán với phần mềm, làm quen với hình Toolkit làm việc, lệnh tính toán số chức khác phục vụ cho toán học - Thực khởi động/ kết thúc phần mềm, tự mở giao diện để tìm hiểu, thực lệnh tính toán từ đơn giản đến nâng cao Tên Mục tiêu dạy theo chuẩn kiến thức kĩ -Khởi động phần mềm -Màn hình làm việc phần mềm -Các lệnh tính toán đơn giản nâng cao -các chức khác Nội dung trọng tâm - Nghiêm túc, có ý thức học tập tinh thần ham học hỏi Đánh giá nắm bắt kiến thức kĩ Kiểm tra 45 phút vận dụng kiến thức học tính toán với bảng tính Bài 9:Trình bày - Biết mục đích việc sử liệu bảng biểu dụng biểu đồ, số dạng biểu đồ bản, cách tạo chỉnh sửa biểu đồ đồ - Tạo biểu đồ thực thao tác chỉnh sửa - Nghiêm túc, tích cực học tập sáng tạo GV: Đoàn Thị Phương Thi liệu 11 dẫn học sinh thực Học tập thực hành trực tiếp máy tính Phương pháp thực hành mẫu, phòng máy SGK, giáo án,phòng máy ĐDDH Tích hợp,giảm tải Đề kiểm tra - Minh hoạ số liệu -nêu ý SGK tin học biểu đồ việ sử dụng 2, giáo - Một số dạng biểu biểu án đồ đồ;giới - Tạo biểu đồ thiệu - Chỉnh sửa biểu dạng biểu đồ đồ;cách tạo chỉnh Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin 56 57 Bài thực hành 9:Tạo biểu đồ để minh họa 30 58 Tuần 31 32 33 Tiết Học vẽ hình học động với Geogebra Tên 59,60 61 62 63,64 GV: Đoàn Thị Phương Thi Năm học 2014 - 2015 sửa -Gv hướng dẫn học sinh thực thao tác SGK Phòng máy,nội dung thực hành Học tập thực hành trực tiếp SGK, phòng máy, giáo án Mục tiêu dạy theo chuẩn Nội dung trọng kiến thức kĩ tâm Phương pháp ĐDDH làm việc, công cụ vẽ, điều khiển hình, mở ghi tệp vẽ hình Biết quan hệ đối tượng hình học số lệnh hay dùng - Thực khởi động/ kết thúc phần mềm, tự tìm hiểu giao diện, công cụ vẽ, điều khiển hình, mở ghi tệp vẽ hình Vận dụng lệnh hay dùng với đối tượng để thực vẽ hình đơn giản - Nghiêm túc, có ý thức học tập tinh thần sáng tạo - Tổng hợp kiến thức bảng tính điện tử: thành phần -vẽ hình tam giác -Quan hệ đối tượng hình học -Một số lệnh thường dùng máy tính - Nhập liệu định dạng, sử dụng công -HS thực - Biết nhập công thức hàm vào ô tính thao tác tạo biểu đồ đơn giản - Nhập công thức/ hàm vào ô tính Thực thao tác tạo biểu đồ - Nghiêm túc, sáng tạo, phong cách chuẩn mực tự giác - Hiểu công dụng ý nghĩa phần mềm Biết cách khởi động/ kết thúc phần mềm, làm quen với hình 12 -Lập trang tính tạo biểu đồ - Thay đổi dạng biểu đồ - Chỉnh sửa biểu đồ -Làm quen với Geogebra Tích hợp,giảm tải SGK, phòng máy, nội Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin 34 Tuần 65 Tiết 66 35 67,68 36 69 37 70 Bài thực hành 10:thực hành tổng hợp Kiểm tra 45 phút(thực hành) Ôn tập Kiểm tra học kỳ II GV: Đoàn Thị Phương Thi Năm học 2014 - 2015 liệu trang tính, thực tính toán sử dụng hàm có sẵn, chỉnh sửa, định dạng trình bày trang in, kết hợp xếp, lọc liệu tạo biểu đồ - Phân biệt thành phần liệu trang tính Thực tính toán, chỉnh sửa, định dạng trình bày trang in, kết hợp thức trình bày trang in -Sử dụng công thức, hàm thực tính toán -Sắp xếp lọc liệu -Tạo biểu đồ Mục tiêu dạy theo chuẩn Nội dung trọng kiến thức,kĩ tâm xếp, lọc liệu tạo biểu đồ - Nghiêm túc, phong cách chuẩn mực có tinh thần trách nhiệm Kiểm tra khả nắm bắt vận dụng kiến thức học sinh - Ôn luyện lại số kiến thức trọng tâm, số kỹ sử dụng phần mềm Ôn luyện lại số kiến thức trọng tâm, số kỹ làm việc với bảng tính -Kiểm tra nắm bắt kiến thức học sinh -Kiểm tra khả vận dụng kiến thức học học sinh 13 thực hành -GV:nhận xét , đánh giá Phương pháp dung thực hành, giáo án Tích hợp,giảm tải Đề kiểm tra Câu hỏi lý thuyết, tập ôn tập Đề kiểm tra học kỳ II Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 V.KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI – PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 1.Mục đích - Đổi phương pháp dạy học (PPDH) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; - Nâng cao chất lượng giáo dục yêu cầu xúc xã hội giai đoạn nước ta Việc học phải đôi với hành, tránh tình trạng học chay, thầy đọc trò chép việc đổi PPDH yêu cầu cấp bách giáo viên; - Môn Tin học môn học sinh THPT nên cần có phương pháp đổi dạy học; - Sử dụng khai thác tốt thiết bị, phương tiện vào mục đích học tập phục vụ học tập học sinh nhiệm vụ thiết nhà trường THPT Mục tiêu cần đạt đổi PPDH kiểm tra đánh giá: - Thực nghiêm túc kế hoạch trường, tổ chuyên môn - Thường xuyên tìm tòi, học hỏi nhiều hình thức, bồi dưỡng công tác chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao vốn hiểu biết để giảng dạy tốt Học hỏi đúc rút nhiều kinh nghiệm quý giá qua chuyên đề, dự - Công tác giảng dạy: + Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao + Thực 15 tiết dạy học có ứng dụng CNTT năm học + Đánh giá HS văn đạo Bộ GD&ĐT Thực đủ KTTX KTĐK theo quy định; phối hợp linh hoạt hình thức KTTX - Dự tối thiểu 18 tiết /1 năm GV: Đoàn Thị Phương Thi 14 Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 - Phấn đấu chất lượng giảng dạy cuối năm đạt: Giỏi: 20%; Khá: 35%; Trung bình: 41% trở lên, Yếu không 4% Biện pháp thực hiện: Với công việc giao tại, thực nghiêm túc kế hoạch công tác đề Tiếp tục đổi PPDH theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập học sinh Việc đổi gắn với khai thác, sử dụng thiết bị dạy học sở bám chuẩn kiến thức, kĩ môn phù hợp với đối tượng học sinh Đi đôi với việc truyền thụ kiến thức môn cần trọng tích hợp kiến thức nhiều môn có liên quan Bản thân lập kế hoạch đổi phương pháp dạy học theo định hướng sau: a Công tác tham mưu: Tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường, Tổ chuyên môn, đồng thời phối hợp với GVBM khác để giáo dục học sinh có ý thức học tập tốt môn b Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: - Soạn giáo án vi tính, giảng powerpoint; tìm tòi, nghiên cứu tài liệu nhằm để phục vụ cho công tác giảng dạy Bước đầu biết lập nguồn liệu "học liệu mở" bao gồm phần mềm dạy học, tư liệu, tranh ảnh phục vụ cho dạy học, soạn, ngân hàng đề thi - Tích cực tự học, tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn, trọng công tác bồi dưỡng ứng dụng CNTT vào dạy học Việc khai thác mạng Internet, soạn giảng giáo án điện tử sử dụng ngày thành thạo - Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, học hỏi bạn bè đồng nghiệp, vừa dạy vừa ứng dụng CNTT - Tích cực dự thăm lớp số chuyên đề đổi phương pháp dạy học có ứng dụng CNTT Sau thực chuyên đề có trao đổi rút kinh nghiệm để áp dụng, cụ thể tập trung vào vấn đề sau: + Dạy học phát huy tính tích cực chủ động học sinh + Dạy học thông qua hoạt động học tập học sinh + Dạy học trọng bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh GV: Đoàn Thị Phương Thi 15 Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 + Ứng dụng CNTT vào dạy học + Dạy học phù hợp với đối tượng học sinh + Dạy học dựa giải vấn đề - Thực nghiêm túc công tác dự theo quy định chuyên môn - Tham gia mượn sử dụng thiết bị dạy học có hiệu - Đổi kiểm tra, đánh giá nhằm thúc đẩy đổi PPDH: + Quan điểm đổi mới: Tiếp tục hưởng ứng vận động "Nói không với tiêu cực thi cử" hướng tới mục tiêu đánh giá thực chất chất lượng học tập học sinh động lực để học sinh học tập rèn luyện Tăng cường biện pháp quản lí trình tổ chức kiểm tra (từ khâu đề, coi KT, chấm KT, vào điểm, ) Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh phải thực suốt trình học tập để động viên, khuyến khích tinh thần học tập học sinh Rèn luyện cho học sinh phương pháp tự đánh giá kết học tập Đổi kiểm tra đánh giá vừa phải đạt tới mục tiêu đánh giá xác, công bằng, khách quan trình độ học vấn học sinh, vừa phải góp phần điều chỉnh thúc đẩy đổi PPDH động viên, khuyến khích học sinh học tập + Hình thức kiểm tra, đánh giá: GV: Đoàn Thị Phương Thi 16 Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 Đổi hình thức kiểm tra, đánh giá HS, kết hợp hình thức kiểm tra tự luận với trắc nghiệm; đổi cách đề kiểm tra theo hướng đòi hỏi người học phải hiểu bài, vận dụng kiến thức, hạn chế lối học vẹt, ghi nhớ máy móc Rèn luyện khả tự kiểm tra đánh gía học sinh để học sinh tự đánh giá kết tự học theo hướng dẫn giáo viên yêu cầu đổi PPDH - Qua tiết dạy, giáo viên tạo điều kiện để HS tích cực, chủ động phát huy hết tính sáng tạo 4.Kế hoạch cụ thể Thời gian Tháng 8/2013 Nội dung công việc Điều chỉnh - Thực giảng dạy theo tinh thần đổi phương pháp giảng dạy - Tham gia tập huấn đổi phương pháp dạy học theo kế hoạch PGD, trường ( có) - Tham gia thảo luận việc thực đổi phương pháp dạy học buổi sinh hoạt chuyên môn tổ - Thực giảng dạy theo tinh thần đổi phương pháp giảng dạy Tháng 9/2013 - Soạn giáo giáo án điện tử - Dự thăm lớp để đúc rút thêm kinh nghiệm phương pháp giảng dạy - Dự tiết thao giảng, chuyên đề giáo viên nhà trường GV: Đoàn Thị Phương Thi 17 Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 giảng dạy, rút kinh nghiệm Tháng 10/2013 - Thiết kế, tổ chức, hướng dẫn HS thực hoạt động học tập với hình thức đa dạng, phong phú - Tìm kiếm thông tin mạng Intenet phục vụ cho việc soạn giảng - Xây dựng kho tư liệu dạy học - Tiếp tục thực đổi phương pháp dạy học, đổi phương pháp đánh giá học sinh để thúc đẩy PPDH - Động viên khuyến khích, tạo điều kiện cho HS tham gia cách tích cực, chủ động, sáng tạo vào trình khám phá, lĩnh hội kiến thức Tháng 11/2013 - Xây dựng kho tư liệu dạy học - Dự thăm lớp để đúc rút thêm kinh nghiệm phương pháp giảng dạy - Tiếp tục thực đổi phương pháp dạy học, đổi phương pháp đánh giá học sinh để thúc đẩy PPDH - Thực chuyên đề đổi phương pháp dạy học, thao giảng minh họa chuyên đề Tháng 12/2013 - Tiếp tục xây dựng kho tư liệu phục vụ cho dạy - Xây dựng ngân hàng đề thi ( tự luận trắc nghiệm) - Dự thăm lớp để đúc rút thêm kinh nghiệm phương pháp giảng dạy GV: Đoàn Thị Phương Thi 18 Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 - Tiếp tục việc thực đổi phương pháp dạy học, đổi phương pháp đánh giá học sinh để thúc đẩy PPDH - Soạn giáo án điện tử Tháng 1/2014 - Phân loại học sinh, thực điều chỉnh phương pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy - Dự thăm lớp để đúc rút thêm kinh nghiệm phương pháp giảng dạy - Tiếp tục việc thực đổi phương pháp dạy học, đổi phương pháp đánh giá học sinh để thúc đẩy PPDH Tháng 2/2014 - Thực chuyên đề đổi phương pháp dạy học, thao giảng minh họa chuyên đề - Dự thăm lớp để đúc rút thêm kinh nghiệm phương pháp giảng dạy - Tiếp tục việc thực đổi phương pháp dạy học, đổi phương pháp đánh giá học sinh để thúc đẩy PPDH Tháng 3/2014 - Dự thăm lớp để đúc rút thêm kinh nghiệm phương pháp giảng dạy - Soạn giáo án điện tử… - Tham gia thảo luận rút kinh nghiệm, đánh giá việc thực đổi phương pháp dạy học đơn vị năm học Tháng 4/2014 GV: Đoàn Thị Phương Thi - Dự thăm lớp để đúc rút thêm kinh nghiệm phương pháp giảng dạy 19 Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 - Dự thăm lớp để đúc rút thêm kinh nghiệm phương pháp giảng dạy Tháng 5/2014 - Xây dựng ngân hàng đề thi Tháng 6/2014 - Tham dự lớp tập huấn chuyên môn ( có) Tháng 7/2014 - Tham dự lớp tập huân chuyên môn ( có) Tháng 8/2014 - Tham dự lớp tập huân chuyên môn ( có) - Coi KT chấm KT theo công văn hướng dẩn trường - Chuẩn bị làm kế hoạch dạy học, kế hoạch đổi PPDH cho năm học VI KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KÉM Mục tiêu: - Giúp em học sinh yếu, biết tính toán mức trung bình chung trường - Giúp em HS yếu, nắm kiến thức môn, làm tập sách giáo khoa theo yêu cầu đạt chuẩn kiến thức - kỹ môn học Qua làm cho em có động yêu thích học tập môn - Hạn chế tối đa học sinh yếu, môn giảng dạy Biện pháp: Tùy theo đối tường HS khác mà có biện pháp khác nhau: GV: Đoàn Thị Phương Thi 20 Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 a Học sinh yếu, hoàn cảnh gia đình: Gia đình môi trường giáo dục có ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ Trước tiên ảnh hưởng cha mẹ sâu sắc Vì vậy, giáo dục gia đình điểm mạnh, phận quan trọng nghiệp giáo dục trẻ Song gia đình có điểm riêng nên cần phải biết vận dụng phối hợp linh hoạt để đảm bảo tính thống nhất, toàn vẹn trình giáo dục Đồng thời phối hợp phát huy ảnh hưởng GVCN, nhà trường GD Trước nguyên nhân xuất phát từ gia đình, thân cần: - Tạo hội để trao đổi trực tiếp với phụ huynh học sinh, GVCN để nắm bắt cụ thể hoàn cảnh gia đình, hướng phấn đấu học sinh mục tiêu, kế hoạch chung lớp, trường, môn thông qua buổi họp phụ huynh học sinh, trao đổi với GVCN - Hợp tác giáo viên môn, GVCN phụ huynh điều cần thiết để thông tin kịp thời đến phụ huynh kết học tập, hạnh kiểm, mặt tham gia hoạt động…của em - Cần tạo điều kiện tốt thời gian để học sinh hoàn thành học lớp b Học sinh yếu, kiến thức bản: Kiến thức cần có xuyên suốt Do học sinh khó mà có tảng vững để tiếp thu kiến thức Để khắc phục tình trạng này, cần: - Hệ thống kiến thức theo chương trình - Đưa nội dung tập phù hợp với kiến thức để học sinh luyện tập kiến thức ôn lại kiến thức học, có hệ thống câu hỏi từ dễ đến khó cho đối tượng… - Dạy phân hoá đối tượng học sinh - Quan sát theo dõi hoạt động em nhiều hình thức tổ chức: thi đua cá nhân, thi đua theo nhóm, theo tổ, đố vui, giải trí…Kết hợp kiểm tra thường xuyên việc học em ngày nhằm rèn thói quen học làm bài, kích thích hoạt động trí tuệ cho em - Động viên, khích lệ, tuyên dương kịp thời với tác dụng: + Xác nhận tiến học sinh + Kích thích say mê, hứng thú học tập học sinh + Thúc đẩy hành động theo chuẩn mực + Giúp học sinh tự tin học được, giỏi bạn… GV: Đoàn Thị Phương Thi 21 Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 + Sửa chữa hành vi sai lệch học sinh + Kiềm chế bộc phát, tập thói quen chu đáo cẩn thận Con người luôn có hai nhu cầu đối lập tựu khẳng định đồng với người khác Do vậy, giảng dạy giáo viên cần nắm vững điều để kích thích học sinh hứng thú, say mê học tập c Học sinh yếu, lười học, không chăm chỉ, không chuyên cần chưa nhận thức nhiệm vụ học tập: Những học sinh rơi vào tình trạng do: không học bài, không làm bài, thường xuyên để quên tập nhà, vừa học vừa chơi, không tập trung… Để em có hứng thú học tập, cần phải nắm vững phối hợp nhịp nhàng phương pháp dạy học, thay đổi hình thức trò chơi, sử dụng phong phú đồ dùng học tập…để giúp em hiểu bài, tự thân giải tập thầy giao cho Ngoài ra, cần động viên bạn tổ nhắc nhở giúp đỡ lẫn em vấp phải lỗi Ngoài ra, cần trao đổi trực tiếp với đối tượng học sinh lời nói, cử chỉ, mệnh lệnh thật thuyết phục Bên cạnh phương pháp giáo dục trực tiếp với đối tượng học sinh, cần phải phối hợp phương pháp giáo dục tập thể Dùng dư luận tập thể tác động đến đối tượng học sinh cá biệt, xây dựng dư luận tập thể lành mạnh thành khối đoàn kết với phương châm “Sống có trách nhiệm”, thiết lập mối quan hệ tốt thành viên, khơi gợi động lực học tập học sinh danh dự tập thể thành viên tự giác điều khiển hành vi thân Trong trình dạy học, ta thấy không học sinh bi quan, niềm tin, tự phụ, chủ quan…trong học tập, sinh hoạt đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi, có lúc ta thấy em linh động, lại có lúc ta thấy em ù lì, chậm chạp…tất trường hợp đó, giáo viên phải tận dụng phương pháp kích thích em để em biết kìm chế thân, làm bớt biểu đà tạo hứng thú cho em ù lì trở lại hoạt động vui chơi, hoà đồng với bạn tổ, lớp Đặc biệt ý em học sinh đọc, biết viết, chịu khó dạy lại cho em để em tiếp thu kiến thức Bản thân tiến hành khảo sát phân loại đối tượng học sinh môn phụ trách lập danh sách học sinh yếu, để lên kế hoạch phụ đạo lồng ghép tiết học cho môn từ đầu năm học đề xuất nhà trường cho dạy phụ đạo trái buổi dành riêng cho HS yếu, GV: Đoàn Thị Phương Thi 22 Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 Ngoài ra, cần đôn đốc, nhắc nhở học sinh học đầy đủ, cho học sinh khá, giỏi kèm cặp học sinh yếu, VII.CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VỀ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN TT Lớp 7A 7B 7C Sĩ số 35 35 34 Giỏi số lượng 7 % 20 20 20,6 Khá số lượng 11 11 10 % 31,4 31,4 29,4 Trung bình số lượng % 17 48,6 17 48,6 17 50 Yếu số lượng % 0 0 0 *Kết thực Lớp Sơ kết học kỳ I 2013-2014 Sĩ số HS Giỏi Khá TB Cả năm học 2013-2014 Giỏi Khá Tb trở lên TB 7A 7B 7C VIII.BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Đối với giáo viên - Tiếp tục đầu tư vào công tác soạn giảng - Tích cực sử dụng ĐDDH vào giảng dạy - Không ngừng đổi phương pháp DH ứng dụng CNTT giảng dạy - Quan tâm toàn diện tất đối tượng học sinh Đối với học sinh: GV: Đoàn Thị Phương Thi 23 Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 - Yêu cầu phải có đủ đồ dùng học tập cá nhân như: SGK, học, tập… - Yêu cầu phải học ghi nhớ kĩ nội dung cũ, xem trước nội dung - Yêu cầu phải trả lời tất câu hỏi tập cuối bài, soạn trước nội dung - Tích cực việc học tập thảo luận nhóm lớp *Nhận xét rút kinh nghiệm 1.Cuối học kỳ I *So sánh kết đạt so với tiêu phấn đấu *Biện pháp nâng cao chất lượng học kỳ II 2.Cuối năm học *So sánh kết đạt so với tiêu phấn đâú *Biện pháp nâng cao chất lượng năm sau DUYỆT CỦA TCM GV: Đoàn Thị Phương Thi Ba tơ ngày 25 tháng năm 2014 Người lập kế hoạch 24 Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 Đoàn Thị Phương Thi DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG GV: Đoàn Thị Phương Thi 25 Trường THCS TT Ba Tơ ... ĐẤU VỀ CHẤT LƯỢNG BỘ MÔN TT Lớp 7A 7B 7C Sĩ số 35 35 34 Giỏi số lượng 7 % 20 20 20,6 Khá số lượng 11 11 10 % 31,4 31,4 29,4 Trung bình số lượng % 17 48,6 17 48,6 17 50 Yếu số lượng % 0 0 0 *Kết... hoạch dạy học môn tin Năm học 2014 - 2015 HS Giỏi Khá TB Yếu Kém 7A 7B 7C K7 IV.KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MÔN 1.Khung PPCT môn học Cả năm 37 tuần Học kỳ I: 19 tuần – 38 tiết Học kỳ II: 18 tuần – 36 tiết... SGK, phòng máy, nội Trường THCS TT Ba Tơ Kế hoạch dạy học môn tin 34 Tuần 65 Tiết 66 35 67, 68 36 69 37 70 Bài thực hành 10:thực hành tổng hợp Kiểm tra 45 phút(thực hành) Ôn tập Kiểm tra học kỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch dạy học bộ môn tin lớp 7, Kế hoạch dạy học bộ môn tin lớp 7, Kế hoạch dạy học bộ môn tin lớp 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay