Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng

120 19 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 10:48

fĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MÔNG THỊ HUYỀN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO LẠC, TỈNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MÔNG THỊ HUYỀN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO LẠC, TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS DƯƠNG VĂN SƠN THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MÔNG THỊ HUYỀN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO LẠC, TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS DƯƠNG VĂN SƠN THÁI NGUYÊN - 2016 ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài, nhận quan tâm giúp đỡ nhiệt tình có hiệu Phòng Đào tạo - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, đảng ủy Ủy ban nhân dân xã đông đảo bà nhân dân huyện Bảo Lạc Chúng xin chân thành cảm ơn toàn thể thầy cô giáo khoa Kinh tế & Phát triển Nông thôn, Phòng đào tạo, Trường đại học Nông nguyên, đặc biệt Phó giáo sư - Tiến sỹ Dương Văn Sơn, người nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ việc hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, ban Huyện ủy, phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc; xin cản ơn đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã bà nhân dân giúp đỡ, cộng tác cúng để đề tài thực kịp tiến độ theo kế hoạch Thái Nguyên, ngày 01 tháng 11 năm 2016 Tác giả Mông thị Huyền iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3 Nội dung nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học, thực tiễn đề tài Chương 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 1.1 Cơ sở lý luận xây dựng Nông thôn 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Sự cần thiết phải xây dựng nông thôn 1.1.3 Nội dung xây dựng nông thôn 1.1.4 Nguyên tắc xây dựng nông thôn 1.1.5 Yếu tố ảnh hưởng đến trình xây dựng NTM 10 1.2 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước châu Á, số xã điểm xây dựng nông thôn Việt Nam 11 1.2.1 Hàn Quốc 11 1.2.2 Trung Quốc 12 1.2.3 Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ 13 1.2.4 Nghĩa Hương - Quốc Oai - Hà Nội 15 1.3 Bài học kinh nghiệm xây dựng nông thôn tham khảo cho huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 15 Kết luận chương 17 iv Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.1 Tiếp cận phương pháp nghiên cứu 18 2.1.1 Tiếp cận nghiên cứu 18 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu 18 2.2.3 Hệ thống tiêu sử dụng nghiên cứu 19 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 22 3.1 Mô tả địa bàn nghiên cứu 22 3.1.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 22 3.1.2 Thực trạng kinh tế - xã hội 23 3.1.3 Thực trạng kết cấu hạ tầng 26 3.1.4 Đánh giá chung 28 3.2 Thực trạng xây dựng nông thôn xã nghiên cứu thuộc huyện Bảo Lạc29 3.2.1 Thành lập máy đạo xây dựng Nông thôn từ huyện đến sở 29 3.2.2 Xây dựng Kế hoạch thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn giai đọan 2010 - 2020 30 3.2.3 Kết bước đầu tổ chức thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 03 xã Huy Giáp, Xuân Trường, Thượng Hà 30 3.3 Sự tham gia xây dựng NTM (doanh nghiệp, người dân, cán bộ, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội,…) 62 3.3.1 Sự tham gia doanh nghiệp xây dưng NTM 62 3.3.2 Sự tham gia người dân xây dưng NTM 03 xã nghiên cứu 65 3.3.3 Sự tham gia cán bộ, tổ chức đoàn thể xây dưng NTM 68 3.3.3 Sự tham gia tổ chức xã hội xây dưng NTM 69 3.4 Những thuận lợi khó khăn xây dựng Nông thôn huyện Bảo Lạc70 3.4.1 Thuận lợi 70 3.4.2 Khó khăn 71 3.5 Định hướng giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn huyện Bảo Lạc đến năm 2020 74 3.5.1 Định hướng, mục tiêu xây dựng Nông thôn huyện Bảo Lạc 74 v 3.5.2 Một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83 Kết luận 83 Kiến nghị 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ANTQ : An ninh tổ quốc BCĐ : Ban đạo BQL : Ban quản lí CNH - HĐH : công nghiệp hóa đại hóa GTNTT : Giao thông nông thôn GTVT : Giao thông vận tải HĐND : Hội đồng nhân dân HTX : Hợp tác xã MTQG : Môi trường quốc gia NQ : Nghị NTM : Nông Thôn PSARD : Chương trình cải thiện dịch vụ công nông nghiệp QLXDNTM : Quản li Xây dựng nông thôn SXKD : Sản xất kinh doang TCXDVN : Tiêu chí xây dựng việt nam THCS : Trung học sở TTCN : Tiểu thủ công nghiệp TW : Trung Ương UBND : Ủy ban nhân dân VH - TT - DL : Van hóa - thể thao - du lịch XDCB : Xây dựng Xây dựng XDNTM : Xây dựng nông thôn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ luận văn học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 01 tháng 11 năm 2016 Tác giả Mông Thị Huyền MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nườc ta nước nông nghiệp, lịch sử trình đấu tranh dựng nước giữ nước nên phần lớn dân cư nước ta sống quần tụ theo dòng họ theo phạm vi làng, x.ã Cùng với văn minh lúa nước, làng (bản, thôn, xóm…) trở thành nét văn hóa riêng người Việt Nam từ muôn đời đến nay, trình đô thị hóa diễn mạnh mẽ vấn 70% dân sô sinh sông 54% lao động làm việc nông thôn Nông thôn nước ta chiếm vị trí quan trợng trình dựng nước giữ nước Trong chiến tranh chống lại xâm lược ngoại bang, nông thôn nơi cung cấp người để chiến thắng quân thù Trong hàng ngàn năm phát triển, nông thôn nơi hình thành lưugiữ nhiều nét sắc văn hóa dân tộc Ngày nay, nông thôn vừa nơi cung cấp lương thực thực phẩm cho tiêu dùng xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, nông sản hàng hóa cho xuất khẩu, nhân lực cho hoạt động kinh tế đời sống đô thị, vừa nơi tiêu thụ hàng hóa nhà máy thành phố sản xuất Trong thời kỳ Đảng ta chăm lo đến phát triển kinh tế xã hội nông thôn Sau đại hội Đảng toàn quôc lần thứ VI (1986), đất nước ta bước vào công đổi mới, kinh tế vận hành theo chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày hội nhập sâu với kinh tế giới Nền kinh tế thị trường hội nhập có nhiều ưu điểm giải phóng lực lượng sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, tạo điều kiện để nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Tuy vậy, bên cạnh ưu điểm kinh tế thị trường bộc lộ nhiều khuyết tật Do việc phân bố nguồn lực kinh tế tuân theo quy luật vận động hệ thống thị trường, cho nên, vùng, địa phương khó khăn, tài nguyên khoáng sản vị trí địa lý thuận lợi vấn phát triển chậm, đời sống nhân dân nhiều khó khăn, phân cực giàu nghèo ngày sâu sắc, nông thôn vùng sâu, vùng xa Một thực tế diễn nông thôn chậm phát triển nên áp lực di dân từ nông thôn thành thị ngày lớn làm ảnh hưởng đến trinh ổn định phát triển đô thị Phụ lục 04 Bảng tổng hợp mức độ thực tiêu chí Nông thôn xã: Huy Giáp (Đến tháng 12 năm 2015) Chỉ tiêu Yêu cầu tiêu chí Mức dộ hoàn thành tiêu chí xã xã xã xã đạt xã đạt Tiểu đạt đạt từ từ từ 76- chí 26-50 5199 % đạt 25 % % 75 % Xã có quy hoạch sử dụng đất, phát triển hạ tâng kinh tê - xã hội phát triển, chỉnh lí khu dân cư 2.1 Tỷ lệ km đường xã nhựa hóa 2.2 Tỷ lệ km đường thôn xõm 25 cứng hóa Tiêu chí 2.3 Tỷ lệ km đường ngõ, Giao thông xóm không lầy lội 15 vào mùa mưa 2.4 Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hóa, xe giới lại thuận tiện 3.1 Hệ thống thủy lợi đáp ứng Tiêu chí yêu cầu Thủy lợi 3.2 Tỷ lệ km mương xã quản lý kiên cố hóa 4.1 Hệ thống điện đảm bảo yêu Tiêu chí cầu kỹ thuật ngành điện Điện nông 4.2 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường thôn xuyên an toàn từ nguôn Tỷ lệ trường học: mâm non, Tiêu chí mẫu giáo, tiểu học, THCS có Trường học sở vật chất đạt chuẩn 6.2 Nhà văn hóa khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ VHTiêu chí TT-TT-DL Cơ sở vật 6.3 Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa chất văn hóa khu thể thao thôn đạt quy 0,42 định Bộ VH-TT-DL Tiêu chí Quy hoạch thực quy hoạch Đạt 100 Đạt 57,1 Đạt 39 50 Đạt Chỉ tiêu Tiêu chí Chợ nông thôn Tiêu chí Bưu điện Yêu cầu tiêu chí Mức dộ hoàn thành tiêu chí xã xã xã xã đạt xã đạt Tiểu đạt đạt từ từ từ 76- chí 26-50 5199 % đạt 25 % % 75 % Chợ đạt chuẩn Bô Xây dựng 8.1 Có điêm bưu viễn thông 8.2 Có Internet đến thôn 9.1 Nhà tạm, dột nát Tiêu chí 9.2 Tỷ lệ hộ có nhà đạt nhà dân cư tiêu chuẩn Thu nhập bình quân đầu người/ Tiêu chí 10 năm so với mức bình quân Thu nhập chung tỉnh Tiêu chí 11 Tỷ lệ hộ nghèo hộ nghèo Tiêu chí 12 Tỷ lệ lao động độ tuổi Cơ cấu lao làm việc lĩnh vực nông động lâm, ngư nghiệp Tiêu chí 13 Có tổ hợp tác hợp tác xã Hình thức tổ hoạt động có hiệu chức SX 14.1 Phổ cập giáo dục trung học 14.2 Tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS Tiêu chí 14 tiếp tục học trung học Giáo dục (phổ thông, bổ túc, học nghề) 14.3 Tỷ lệ lao động qua đào tạo Tỷ lệ người dân tham gia Tiêu chí 15 hình thức bảo hiểm y tế Y tế Ytế xã đạt chuẩn quốc gia Xã có từ 70% số thôn, trở lên Tiêu chí 16 đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo Văn hóa quy định VH- TT- DL 17.1 Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia Tiêu chí 17 17.2 Các sở SX-KD đạt tiêu Môi Trường chuẩn môi trường 17.3 Không có hoạt động suy giảm môi trường có Đạt Đạt Đạt có 68 1,4 lần 45,9 92 có Đạt 75% 97 Đạt Đạt 45,5 0% 0% 12 vào nhóm nghèo đói 20% tiếp cận với điện, thiên tai lũ lụt triền miên, người dân Hàn Quốc phải gánh chịu phải tự khắc phục hậu Tổng thống Park Chung Hee suy nghĩ để phát triển kinh tế vùng nông thôn ông nhận rằng, trợ giúp Chính phủ vô nghĩa người dân không tự giúp mình, khuyến khích nội lực cộng đồng nông thôn mở rộng hợp tác chìa khóa phát triển nông thôn, xuất phát từ ý tưởng tảng phong trào Saemaul 1.2.2 Trung Quốc Trung Quốc quốc gia rộng lớn, có dân số 1,3 tỷ người, nông dân sống nông thôn gần 900 triệu người Dân số Trung Quốc chiếm 21% dân số giới, đó, diện tích đất canh tác chiếm có 9% giới Với diện tích đất canh tác khiêm tốn, để nuôi sống 21% dân số giới vấn đề cấp bách buộc phủ phải giải Bởi vậy, Trung Quốc đề sách tam nông tập trung cải cách toàn diện nông thôn [19] Thành công sách tam nông dựa trên: - Nguồn lực Nhà nước tập trung cho kết cấu hạ tầng Để thúc đẩy phát triển kinh tế cải thiện đời sống dân sinh nông thôn, Chính phủ Trung Quốc huy động nhiều nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn Ngân sách nhà nước chủ yếu sử dụng cho làm đường giao thông, xây dựng công trình thủy lợi, trường học, sở y tế phần nhỏ dùng để xây nhà cho người dân Đối với nhà nông thôn, địa phương ngân sách lớn, nông dân bỏ phần, lại tiền ngân sách” Nhờ đó, đến năm 2010, nông thôn Trung Quốc có kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh - Phát triển nông nghiệp hiệu cao Trước năm 2000, ngành nông nghiệp Trung Quốc chủ yếu cho đảm bảo ổn định đời sống nhân dân sau ngày gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO), ngành nông nghiệp Trung Quốc nhìn thấy bất lợi nông dân Vì vậy, Trung Quốc tái cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng cố gắng khai thác lợi thế, nâng cao suất, chất lượng, đồng thời vào nhu cầu thị trường, đưa biện pháp thích hợp cho khu vực để điều chỉnh nâng cao Phụ lục 05 Bảng hỏi mức độ thực tiêu chí Nông thôn xã: Thượng Hà (Đến tháng 12 năm 2015) Chỉ tiêu Yêu cầu tiêu chí Tiêu chí Quy hoạch thực quy hoạch Xã có quy hoạch sử dụng đất, phát triển hạ tâng kinh tê - xã hội phát triển, chỉnh lí khu dân cư 2.1 Tỷ lệ km đường xã nhựa hóa 2.2 Tỷ lệ km đường thôn xõm cứng hóa Tiêu chí Giao thông Mức dộ hoàn thành tiêu chí xã xã xã xã đạt xã đạt đạt Tiểu từ đạt từ từ chí 51- 76-99 25 26đạt 75 % % 50 % % Chưa đạt 100% 2.3 Tỷ lệ km đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa 2.4 Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hóa, xe giới lại thuận tiện 3.1 Hệ thống thủy lợi đáp ứng Tiêu chí yêu cầu Thủy lợi 3.2 Tỷ lệ km mương xã quản lý kiên cố hóa 4.1 Hệ thống điện đảm bảo yêu Tiêu chí cầu kỹ thuật ngành điện Điện nông 4.2 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường thôn xuyên an toàn từ nguôn Tỷ lệ trường học: mâm non, Tiêu chí mẫu giáo, tiểu học, THCS có Trường học sở vật chất đạt chuẩn 6.2 Nhà văn hóa khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ VHTiêu chí TT-TT-DL Cơ sở vật 6.3 Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa chất văn hóa khu thể thao thôn đạt quy 0,42 định Bộ VH-TT-DL 35% (0% cưng hóa) 35 Đạt 60 Đạt 49,6 40 40% Chưa đạt 0% Chỉ tiêu Tiêu chí Chợ nông thôn Yêu cầu tiêu chí Mức dộ hoàn thành tiêu chí xã xã xã xã đạt xã đạt đạt Tiểu từ đạt từ từ chí 51- 76-99 25 26đạt 75 % % 50 % % Chợ đạt chuẩn Bô Xây dựng 8.1 Có điêm bưu viễn thông 8.2 Có Internet đến thôn 9.1 Nhà tạm, dột nát Tiêu chí 9.2 Tỷ lệ hộ có nhà đạt nhà dân cư tiêu chuẩn Thu nhập bình quân đầu người/ Tiêu chí 10 năm so với mức bình quân Thu nhập chung tỉnh Tiêu chí 11 Tỷ lệ hộ nghèo hộ nghèo Tiêu chí 12 Tỷ lệ lao động độ tuổi Cơ cấu làm việc lĩnh vực nông lao động lâm, ngư nghiệp Tiêu chí 13 Có tổ hợp tác hợp tác xã Hình thức tổ hoạt động có hiệu chức SX 14.1 Phổ cập giáo dục trung học 14.2 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Tiêu chí 14 THCS tiếp tục học trung Giáo dục học (phổ thông, bổ túc, học nghề) 14.3 Tỷ lệ lao động qua đào tạo Tỷ lệ người dân tham gia Tiêu chí 15 hình thức bảo hiểm y tế Y tế Ytế xã đạt chuẩn quốc gia Xã có từ 70% số thôn, trở Tiêu chí 16 lên đạt tiêu chuẩn làng văn Văn hóa hóa theo quy định VH- TT- DL 17.1 Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy Tiêu chí 17 chuẩn quốc gia Môi Trường 17.2 Các sở SX-KD đạt tiêu chuẩn môi trường đạt đạt Tiêu chí Bưu điện đạt có 77,7 lần 28,6 93 không Đạt 95 97 Đạt Đạt 45,5 Chỉ tiêu Tiêu chí 18 Hệ thống tổ chức trị Yêu cầu tiêu chí 17.3 Không có hoạt động suy giảm môi trường có hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp 17.4 Nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch 17.5 Chât thải, nước thải thu gom xử lí theo quy định 18.1 Cán xã đạt chuẩn 18.2 Có đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy định 18.3.Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” 18.4 Các tổ chức đoàn thể trị xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên Tiêu chí 19 Quốc phòng, an ninh Quốc phòng, giữ vững an ninh Mức dộ hoàn thành tiêu chí xã xã xã xã đạt xã đạt đạt Tiểu từ đạt từ từ chí 51- 76-99 25 26đạt 75 % % 50 % % 0 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Phụ lục 06 Bảng hỏi mức độ thực tiêu chí Nông thôn xã: Xuân Trường (Đến tháng 12 năm 2015) Chỉ tiêu Yêu cầu tiêu chí Mức dộ hoàn thành tiêu chí xã xã xã xã đạt xã đạt đạt Tiểu từ đạt từ từ chí 51- 76-99 25 26đạt 75 % % 50 % % Xã có quy hoạch sử dụng đất, phát triển hạ tâng kinh tê - xã hội phát triển, chỉnh lí khu dân cư 2.1 Tỷ lệ km đường xã nhựa hóa 2.2 Tỷ lệ km đường thôn xõm 15 cứng hóa Tiêu chí 2.3 Tỷ lệ km đường ngõ, Giao thông xóm không lầy lội vào mùa mưa 2.4 Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hóa, xe 25 giới lại thuận tiện 3.1 Hệ thống thủy lợi đáp ứng Tiêu chí yêu cầu Thủy lợi 3.2 Tỷ lệ km mương xã quản lý kiên cố hóa 4.1 Hệ thống điện đảm bảo yêu Tiêu chí cầu kỹ thuật ngành điện Điện 4.2 Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường nông thôn xuyên an toàn từ nguôn Tỷ lệ trường học: mâm non, Tiêu chí mẫu giáo, tiểu học, THCS có Trường học sở vật chất đạt chuẩn 6.2 Nhà văn hóa khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ VHTiêu chí TT-TT-DL Cơ sở vật 6.3 Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa chất văn hóa khu thể thao thôn đạt quy 0,42 định Bộ VH-TT-DL Tiêu chí Quy hoạch thực quy hoạch Chưa đạt 100% 35 Đạt 60 Đạt 38,8 35 Chưa đạt 0% 13 hiệu sản xuất nông nghiệp Trung Quốc thực kế hoạch sản xuất lương thực quy mô lớn để đảm bảo an ninh lương thực, đồng thời đẩy mạnh xuất rau sản phẩm có tỷ trọng lao động cao, tập trung làm vườn, nuôi trồng thủy sản, sản xuất đậu nành, chăn nuôi bò sữa - Quy hoạch vùng sản xuất khu vực có điều kiện tự nhiên đặc thù Sản xuất lúa gạo chất lượng cao sông Hoàng Hà, sản xuất đậu nành ngô khu vực Đông Bắc phía Đông khu vực Nội Mông, sản xuất Thiên Tân; sản xuất thịt cừu, thịt bò đồng trung tâm; chăn nuôi bò sữa miền Bắc; trồng cam, hạt cải dầu sông Dương Tử, Để giúp nông dân sản xuất ổn định, Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh nông sản Cùng với việc đưa nhanh tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, việc tái cấu lại ngành nông nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh nông sản đảm bảo có nông nghiệp hiệu cao - Xây dựng trị vững mạnh nông thôn Để cho nông thôn phát triển nhanh lành mạnh, Trung Quốc quan tâm việc xây dựng phòng ngừa tham nhũng Ngày 12/10/2008, Hội nghị toàn thể lần thứ BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định: Phải tăng cường xây dựng tác phong đảng liêm nông thôn, xây dựng hệ thống trừng trị phòng ngừa tham nhũng, hủ bại nông thôn, nâng cao tác phong thực tế thiết thực, nghiêm túc, công tâm, gian khổ phấn đấu, lấy việc bảo vệ quyền lợi nông dân làm trọng điểm, tăng cường giám sát kiểm tra tình hình thực sách nông thôn, thiết thực uốn nắn điều bật làm tổn hại lợi ích nông dân, nghiêm túc tra xét vụ việc phạm pháp liên quan đến nông dân Xây dựng hệ thống trị mạnh, ngăn ngừa tham nhũng có ý nghĩa trị mà thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển sở lấy lòng tin nông dân, từ lãnh đạo nông dân công xây dựng NTM 1.2.3 Thụy Vân - Việt Trì - Phú Thọ Ở giai đoạn trước tiên Đảng nhân dân Thụy Vân phải thực tiêu chí xây dựng quy hoạch tổng thể Vì vậy, xã Thụy Vân hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Chí lên khảo sát, lấy ý kiến đóng góp Chỉ tiêu Tiêu chí 18 Hệ thống tổ chức trị Yêu cầu tiêu chí 17.3 Không có hoạt động suy giảm môi trường có hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp 17.4 Nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch 17.5 Chât thải, nước thải thu gom xử lí theo quy định 18.1 Cán xã đạt chuẩn 18.2 Có đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy định 18.3.Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” 18.4 Các tổ chức đoàn thể trị xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên Tiêu chí 19 Quốc phòng, an ninh Quốc phòng, giữ vững an ninh Mức dộ hoàn thành tiêu chí xã xã xã xã đạt xã đạt đạt Tiểu từ đạt từ từ chí 51- 76-99 25 26đạt 75 % % 50 % % đạt đạt đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Phụ lục 07 TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA CỦA NÔNG HỘ TRONG XÂY DỰNG NTM XÃ XUÂN TRƯỜNG STT Nội dung Ông (bà) có tự nguyện tham gia vào xây dựng nông thôn không? a Tự nguyện hoàn toàn b Tham gia được, không tham gia c Bắt buộc phải tham gia d Không tham gia Lý ông (bà) tham gia vào xây dựng mô hình nông là? a Được lựa chọn b Vì mục tiêu cá nhân c Vì phát triển chung cộng đồng d Lý khác Ông (bà) có tham gia tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng NTM không? (có/không): có Nếu có hình thức tuyên truyền gì? a uyên truyền miệng b Treo băng zôn, hiệu c Viết tin, cho Đài phát địa phương Không Ông (bà) cho biết xã, thôn có thường tổ chức họp để người dân tham gia thảo luận chiến lược phát triển, việc lập kế hoạch công tác quy hoạch xây dựng nông thôn không? a Có b Không Trong họp đó, ông (bà) có tự phát biểu, tham gia đóng góp ý kiến không? a Có b Không Nếu có, mức độ ông (bà) tham gia ý kiến nào? Số lượng nông hộ đồng ý không đồng ý Tỷ lệ % 22 73,3% 16,6% 10% 0 27 0% 0% 90% 10 19 0 11 63.3% 0% 0% 63.3% 22 73,3% 26,6% 25 83,3% 16,6% STT 10 Nội dung a Tham gia nhiệt tình b Lắng nghe, quan sát, tham gia ý kiến Ông (bà) có định, chọn lựa giải pháp, xác định vấn đề ưu tiên địa phương hay không? Có Không Gia đình ông (bà) tham gia xây dựng nông thôn hình thức nào? a Hiến đất, vật kiến trúc b Đóng góp tiền, tài sản c Đóng góp công lao động d.Tất hình thức Gia đình tham gia đóng góp vào hoạt động? Xây dựng nhà làm việc, hội trường, nhà văn hóa Xây dựng, cải tạo kênh mương, trạm bơm Xây dựng đường giao thông Các hoạt động khác Ông (bà) có tham gia giám sát hoạt động xây dựng NTM không? (có/không) Nếu có, ông (bà) giám sát hoạt động nào? a Xây dựng hội trường, nhà văn hóa b Xây dựng đường giao thông c Xây dựng, cải tạo kênh mương, trạm bơm d Hoạt động khác Nếu không sao? a Thôn có Ban giám sát b Không quan tâm Ông (bà) có tham gia vào công tác quản lý tài sản chung thôn không? a Có b Không Số lượng nông Tỷ lệ hộ đồng ý % không đồng ý 16 53,3% 14 46,6% 26 86,6% 13,3% 22 13,3% 0% 80% 0% 0 30 0% 0% 100% 0% 0 16,6% 23,3% 0% 0% 20 66,6% 10 33,3 23 23,3% 76,6% Phụ lục 08 TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA CỦA NÔNG HỘ TRONG XÂY DỰNG NTM XÃ HUY GIÁP STT Nội dung Ông (bà) có tự nguyện tham gia vào xây dựng nông thôn không? a Tự nguyện hoàn toàn b Tham gia được, không tham gia c Bắt buộc phải tham gia d Không tham gia Lý ông (bà) tham gia vào xây dựng mô hình nông là? a Được lựa chọn b Vì mục tiêu cá nhân c Vì phát triển chung cộng đồng d Lý khác Ông (bà) có tham gia tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng NTM không? (có/không): có Nếu có hình thức tuyên truyền gì? a uyên truyền miệng b Treo băng zôn, hiệu c Viết tin, cho Đài phát địa phương d không Ông (bà) cho biết xã, thôn có thường tổ chức họp để người dân tham gia thảo luận chiến lược phát triển, việc lập kế hoạch công tác quy hoạch xây dựng nông thôn không? a Có b Không Trong họp đó, ông (bà) có tự phát biểu, tham gia đóng góp ý kiến không? a Có b Không Nếu có, mức độ ông (bà) tham gia ý kiến nào? a Tham gia nhiệt tình Số lượng nông hộ đồng ý không đồng ý Tỷ lệ % 24 80% 0% 13,3 6,67% 0 30 0% 0% 100% 0% 25 0 83,3% 0% 0% 6,67% 18 12 60% 40% 22 73,3% 26,6% 16,6% 14 ban ngành đoàn thể xã lãnh đạo khu dân cư để xây dựng quy hoạch tổng thể mô hình nông thôn Thụy Vân Từ quy hoạch đó, năm 2011 xã Thụy Vân thực mô hình giới hóa nông nghiệp giảm tổn thất sau thu hoạch; đầu tư xây dựng 3/9 tuyến giao thông nội đồng có tổng chiều dài 1.205m Đầu tư xây dựng lớp học tầng trường mầm non phân hiệu Cẩm Đội Năm 2012 thực mô hình sản xuất giống lúa Japonica DS1 mô hình cải tạo nâng cấp hệ thống bờ vùng bờ bao Đầu tư xây dựng 4/9 tuyến giao thông nội đồng có chiều dài 3.691m, xây dựng tuyến kênh tiêu nội đồng chiều dài 2.215m Xây dựng nghĩa trang thôn giai đoạn rộng 4,5ha Nâng cấp đường giao thông liên thôn dài gần 2km dải nhựa áp phan bê tông cứng [26] Việc thực tốt dự án năm từ 2011-2013 góp phần định để Thụy Vân hoàn thành tiêu chí lại Tiêu chí quy hoạch, Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì có Quyết định số 1193QĐ/UBND ngày 14-122011 thức phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn xã Thụy Vân giai đoạn 2011-2020 Tiêu chí giao thông, 4,5km đường liên xã, liên thôn bê tông hóa nhựa hóa đạt 100% Đường trục thôn xóm có tổng chiều dài 22,8km bê tông hóa 20,41km đạt tỷ lệ 89,53% Đường ngõ xóm cứng, không lầy lội vào mùa mưa, bê tông hóa gần 70% 7/9 tuyến giao thông nội đồng cứng hóa xe giới lại thuận tiện, với tổng chiều dài 4,896/6,375km đạt tỷ lệ 76,8% Tiêu chí thủy lợi, toàn hệ thống kênh mương tưới tiêu xã có chiều dài 16km xây kênh cứng 11,45km đạt tỷ lệ 71,65% Tiêu chí trường học có 4/4 trường địa bàn đạt chuẩn quốc gia Tiêu chí 11 hộ nghèo, sản xuất phát triển, thu nhập bình quân đầu người ngày tăng, nên tỷ lệ hộ nghèo giảm dần Hiện toàn xã có 106/3.518 hộ nghèo theo tiêu chí mới, đạt tỷ lệ 3,06% Tiêu chí 17 môi trường: Tỷ lệ hộ dùng nước 3.518/3.518 hộ đạt 100% Rác thải sinh hoạt khu dân cư có tổ thu gom rác, hợp tác xã nông nghiệp làm nhiệm vụ vận chuyển đảm bảo đường làng ngõ xóm Nghĩa trang liệt sĩ tu bổ nâng cấp, nghĩa trang nhân dân mở rộng, đảm bảo vệ sinh Với tiêu chí vừa đạt năm 13 tiêu chí đạt giai đoạn 1, đưa Thụy Vân đơn vị xã tỉnh đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn Phụ lục 09 TỔNG HỢP PHIẾU ĐIỀU TRA CỦA NÔNG HỘ TRONG XÂY DỰNG NTM XÃ: THƯỢNG HÀ STT Nội dung Ông (bà) có tự nguyện tham gia vào xây dựng nông thôn không? a Tự nguyện hoàn toàn b Tham gia được, không tham gia c Bắt buộc phải tham gia d Không tham gia Lý ông (bà) tham gia vào xây dựng mô hình nông là? a Được lựa chọn b Vì mục tiêu cá nhân c Vì phát triển chung cộng đồng d Lý khác Ông (bà) có tham gia tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng NTM không? (có/không): có Nếu có hình thức tuyên truyền gì? a uyên truyền miệng b Treo băng zôn, hiệu c Viết tin, cho Đài phát địa phương Ông (bà) cho biết xã, thôn có thường tổ chức họp để người dân tham gia thảo luận chiến lược phát triển, việc lập kế hoạch công tác quy hoạch xây dựng nông thôn không? a Có b Không Trong họp đó, ông (bà) có tự phát biểu, tham gia đóng góp ý kiến không? a Có b Không Nếu có, mức độ ông (bà) tham gia ý kiến nào? a Tham gia nhiệt tình b Lắng nghe, quan sát, tham gia ý kiến Số lượng nông hộ đồng ý không đồng ý Tỷ lệ % 25 83,3% 0% 13,3 3,33 0 21 0% 0% 70% 30% 22 0 73,3% 0% 0% 18 12 60% 40% 30 0% 100% 0% 23 23,3% 76,6% STT 10 Nội dung Ông (bà) có định, chọn lựa giải pháp, xác định vấn đề ưu tiên địa phương hay không? Có Không Gia đình ông (bà) tham gia xây dựng nông thôn hình thức nào? a Hiến đất, vật kiến trúc b Đóng góp tiền, tài sản c Đóng góp công lao động d.Tất hình thức Gia đình tham gia đóng góp vào hoạt động? Xây dựng nhà làm việc, hội trường, nhà văn hóa Xây dựng, cải tạo kênh mương, trạm bơm Xây dựng đường giao thông Các hoạt động khác Ông (bà) có tham gia giám sát hoạt động xây dựng NTM không? (có/không) Nếu có, ông (bà) giám sát hoạt động nào? a Xây dựng hội trường, nhà văn hóa b Xây dựng đường giao thông c Xây dựng, cải tạo kênh mương, trạm bơm d Hoạt động khác Nếu không sao? a Thôn có Ban giám sát b Không quan tâm Ông (bà) có tham gia vào công tác quản lý tài sản chung thôn không? a Có b Không Số lượng nông hộ đồng ý không đồng ý Tỷ lệ % 21 70% 30% 25 13,3% 0% 83.3% 0% 30 18 100% 60% 0 20% 16,6% 0% 0% 24 80% 0% 27 90% 10% ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MÔNG THỊ HUYỀN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO LẠC, TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16... khăn để góp phần công sức vào trình xây dựng nông thôn địa phương, chọn đề tài nghiên cứu: Thực trạng giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng Đối tượng phạm vi... hướng, mục tiêu xây dựng Nông thôn huyện Bảo Lạc 74 v 3.5.2 Một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh trình xây dựng nông thôn địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng , Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng , Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện bảo lạc, tỉnh cao bằng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay