Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện thông nông, tỉnh cao bằng

146 14 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 10:48

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG MINH HUẾ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG MINH HUẾ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Phát triển Nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Đình Hòa THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG MINH HUẾ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Phát triển Nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Đình Hòa THÁI NGUYÊN - 2016 ii LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ khoa học Phát triển nông thôn “Nghiên cứu thực trạng giải pháp xây dựng nông thôn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng" hoàn thành theo chương trình đào tạo cao học khóa 22 trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nhân dịp xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban giám hiệu, thầy cô phòng đào tạo sau đại học, thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy tạo điều kiện giúp đỡ, động viên tác giả hoàn thành luận văn Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS Bùi Đình Hòa, người hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn em từ hình thành phát triển ý tưởng đến xây dựng đề cương, phương pháp luận, tìm tài liệu có dẫn khoa học quý báu suốt trình triển khai nghiên cứu hoàn thành đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành UBND huyện Thông Nông, chi phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Thông Nông, lãnh đạo đồng nghiệp trạm Khuyến nông huyện Thông Nông tạo điều kiện cho tác giả tham gia hoàn thành tốt khóa học Tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo cán thuộc phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện Thông Nông, lãnh đạo cán UBND xã địa bàn huyện, xã đề tài lựa chọn nghiên cứu (Cần Yên, Đa Thông, Lương Can) người dân nhiệt tình giúp đỡ tác giả trình thực nghiên cứu đề tài Mặc dù nỗ lực hết mình, trình độ hạn chế nhiều mặt, nên luận văn tránh khỏi thiếu sót định Tôi mong nhận ý kiến đóng góp xin chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nông Minh Huế iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Khái niệm nông thôn 1.1.2 Khái niệm phát triển nông thôn 1.1.3 Nông thôn 1.1.4 Lý luận phát triển nông thôn xây dựng mô hình nông thôn 11 1.1.5 Quan điểm, sách Đảng Nhà nước 12 1.2 Cơ sở thực tiễn xây dựng nông thôn 23 1.2.1 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước giới 23 1.2.2 Kinh nghiệm Việt Nam việc xây dựng nông thôn 28 1.2.3 Bài học việc xây dựng nông thôn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 39 iv Chương ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.42 2.1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 42 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 42 2.2.2 Phạm vi nghiên cứu 42 2.2 Nội dung nghiên cứu 42 2.3 Phương pháp nghiên cứu 42 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 42 2.3.2 Phương pháp xử lý phân tích thông tin 44 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 45 2.4.1 Chỉ tiêu mức thu nhập 45 2.4.2 Chỉ tiêu tỷ lệ 45 2.4.2 Chỉ tiêu cấu (%) 46 2.4.3 Các tiêu xây dựng nông thôn 46 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 51 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 51 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên thiên 51 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 35 3.1.3 Thực trạng kết cấu hạ tầng 42 3.1.4 Ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến trình xây dựng nông thôn huyện Thông Nông 47 3.2 Thực trạng xây dựng nông thôn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 48 3.2.1 Thành lập máy đạo chương trình xây dựng nông thôn huyện Thông Nông 48 3.2.2 Kết thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn huyện Thông 49 3.2.3 Đánh giá chung việc thực tiêu chí nông thôn 77 3.2.4 Kết huy động nguồn lực sử dụng nguồn lực xây dựng nông thôn huyện Thông Nông 80 v 3.2.5 Người dân xã nghiên cứu với vấn đề xây dựng nông thôn 81 3.3 Phân tích SWOT xây dựng nông thôn địa bàn huyện Thông Nông 88 3.4 Giải pháp chủ yếu xây dựng nông thôn địa bàn huyện Thông Nông đến năm 2020 91 3.4.1 Quan điểm xây dựng nông thôn địa bàn huyện Thông Nông đến năm 2020 91 3.4.2 Giải pháp chủ yếu xây dựng nông thôn địa bàn huyện Thông Nông đến năm 2020 93 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 107 Kết luận 107 Kiến nghị 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC 114 vi DANH MỤC CÁC VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa ANTQ An ninh tổ quốc BKHĐT Bộ kế hoạch đầu tư BQL Ban quản lí BTC Bộ tài CNH-HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa CSHT Cơ sở hạ tầng DN Doanh nghiệp DTTN Diện tích tự nhiên HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã HTX TMDV Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp MTQG Mục tiêu quốc gia MTTQ Mặt trận tổ quốc NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn NQ Nghị NTM Nông thôn PTNT Phát triển nông thôn SX - KD Sản xuất - Kinh doanh THCS Trung học sở UBND Ủy ban nhân dân VH - TT - DL Văn hóa - Thể thao - Du lịch i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học hàm, học vị Tôi xin cam đoan: Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nông Minh Huế MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí quan trọng nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng bảo vệ tổ quốc, sở lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định trị, đảm bảo an ninh quốc phòng; giữ gìn phát huy sắc dân tộc bảo vệ môi trường sinh thái đất nước Xây dựng phát triển nông thôn Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm Trong năm đổi mới, phát triển nông nghiệp, nông thôn giải vấn đề nông dân lĩnh vực nhận quan tâm Đảng, Nhà nước Nghị số 26-NQ/TW "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X rõ: " Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, sở lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc bảo vệ môi trường sinh thái đất nước " Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn nội dung, nhiệm vụ quan trọng nhằm triển khai thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, thực chủ trương sách Đảng Nhà nước công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Thông Nông huyện vùng cao, miền núi tỉnh Cao Bằng, trình độ nhận thức dân trí thấp chưa đồng đều, lao động chủ yếu tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp Là huyện nghèo tỉnh, thụ hưởng nhiều sách hỗ trợ phát triển Đảng, Nhà nước nghị 30a phủ giảm nghèo nhanh bề vững Cùng với nước huyện Thông Nông nói riêng tỉnh Cao Bằng nói chung tiếp nhận triển khai chương trình xây dựng nông thôn cách đồng bộ, có vào hệ thống trị tham gia người dân 105 Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người dân Trong trình thực hoạt động có ban giám sát theo dõi, kiểm tra Trong gồm: đại diện người dân bầu số chuyên gia kỹ thuật thuê từ bên Tuy nhiên, công việc đòi hỏi người dân cần phải có trình độ định, mà người nông dân xưa quan tâm tới việc cấy cày Đây điểm khó thành công việc xây dựng Nông thôn mới, để thay đổi tình hình cần quan tâm nâng cao trình độ dân trí người dân Do vậy, người dân có vai trò quan trọng trình kiểm tra, giám sát hoạt động làng Giúp cho việc thực hoạt động xây dựng Nông thôn thành công hơn, người dân hưởng quyền lợi tự Nâng cao trình độ cán dân trí người dân địa phương Thực trạng điều tra cho thấy trình độ cán số xã, thôn chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Từ kinh nghiệm số nước giới tiêu chí cần phải đạt xây dựng nông thôn huyện phải có chủ trương thu hút nhân tài, quy hoạch đào tạo cán xã, cán thôn nâng cao trình độ để tiếp thu, triển khai chiến lược, sách Đảng Nhà nước đồng thời có khả vận động người dân áp dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh Thực trạng lao động huyện, trình độ dân trí chưa cao chủ yếu phần lớn dân cư nông dân gắn liền với đồng ruộng cần triển khai nâng cao trình độ dân trí nông dân thông qua lớp đào tạo, bồi dưỡng tập huấn, chương trình khuyến nông, khuyến lâm Tổ chức tiếp nhận huy động nguồn lực xây dựng nông thôn (1) Tạo môi trường thuận lợi để thu hút vốn đầu tư, khuyến khích thành phần kinh tế nước tham gia phát triển kinh tế nông 106 nghiệp, nông thôn Có giải pháp nhằm xã hội hoá huy động nguồn lực cho Chương trình thật cụ thể để khuyến khích, thu hút tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tỉnh; vận động tài trợ Quốc tế nguồn lực khác địa bàn, để đầu tư, hỗ trợ Chương trình xây dựng NTM với hình thức liên doanh, liên kết: “tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhân dân” Nghiên cứu, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định chế thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trình HĐND tỉnh để triển khai thực (2) Nghiên cứu, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định chế lồng ghép nguồn vốn từ chương trình, dự án đầu tư địa bàn; ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho xã điểm xây dựng NTM xã có khả hoàn thành xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 (3) Đổi hình thức, phương pháp để nâng cao hiệu huy động nguồn vốn đầu tư, đặc biệt trọng đến thu hút đầu tư từ cộng đồng dân cư để đầu tư xây dựng sở hạ tầng; thu hút đầu tư doanh nghiệp vào phát triển sản xuất địa bàn (4) Ban hành chế quản lý, sách hỗ trợ cho xây dựng nông thôn địa phương thông qua ngân hàng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư phát triển địa phương, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi đầu tư cho khu vực nông thôn (5) Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh thủ tục giải ngân, toán, toán phần vốn Ngân sách nhà nước hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện cho người dân tự thực chủ động giám sát 17 “Một là, coi trọng công nghiệp hóa, đại hóa phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn, đưa nông nghiệp kinh tế nông thôn lên sản xuất lớn nhiệm vụ quan trọng trước mắt lâu dài, sở để ổn định tình hình kinh tế, trị, xã hội, củng cố liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân tầng lớp trí thức, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa Hai là, đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến, ngành nghề, gắn sản xuất với thị trường để hình thành liên kết công - nông nghiệp - dịch vụ thị trường địa bàn nông thôn phạm vi nước; gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới; gắn công nghiệp hóa với dân chủ chủ hóa nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực nông thôn; tạo phân công lao động mới, giải việc làm, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo, thu hẹp dần khoảng cách mức sống thành thị nông thôn, thực có kết mục tiêu phát triển dân số Ba là, phát huy lợi vùng nước, áp dụng nhanh tiến khoa học, công nghệ để phát triển nông nghiệp hàng hóa đa dạng, đáp ứng ngày cao nhu cầu nông sản thực phẩm nguyên liệu công nghiệp, hướng mạnh xuất Bốn là, phát triển nông nghiệp với nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, với kinh tế hợp tác xã dàn trở thành tảng, hợp tác hướng dẫn kinh tế tư nhân phát triển theo pháp luật Tạo điều kiện khuyến khích mạnh mẽ hộ nông dân người có khả phát triển sản xuất kinh doanh nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ nông thôn” - Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001): Đại hội IX Đảng chủ trương phải rút ngắn thời gian công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, phấn đấu đến năm 2020, nước ta trở thành nước công nghiệp Hội nghị 108 công sức, trí tuệ định trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời người nông dân người trực tiếp thụ hưởng thành đạt từ chương trình xây dựng nông thôn để nâng cao đời sống cho thân, cho gia đình, làm sở sở để giữ vững ổn định trị - xã hội, đảm bảo phát triển hài hoà bền vững Đây quan điểm xuyên suốt, mục tiêu chiến lược Đảng Nhà nước trình triển khai thực CTMT Quốc gia xây dựng nông thôn Tuy nhiên quan điểm mục tiêu chiến lược chưa tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cộng đồng dân cư huyện Thông Nông, phần nhiều người dân huyện cho chương trình xây dựng nông thôn việc quyền xã, coi dự án Nhà nước để xóa đói giảm nghèo cho người dân, dẫn đến có tâm lý trông chờ, ỉ lại Đây nhận thức nhiều người dân phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nước Với quan điểm phát huy hết nội lực cộng đồng dân cư việc xây dựng nông thôn địa phương, điều làm cho công xây dựng nông thôn địa phương trở nên giáo điều Do công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, nâng cao nhận thức cư dân nông thôn vấn đề cần phải trọng thực thường xuyên, liên tục, để quan điểm đắn xây dựng nông thôn thấm nhuần toàn cộng đồng dân cư, làm tảng thúc đẩy hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân địa phương (3) Với mục tiêu cuối hài lòng người dân nông thôn với sống, xây dựng nông thôn chặng đường dài gắn liền với trình phát triển chung nước Các nhóm giải pháp chủ yếu mà luận văn đề cập đến tập chung cho việc thúc đẩy hoàn thành 19 tiêu chí quy định Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 Thủ tướng phủ, làm sở để xét công nhận đơn vị nông thôn Đây 109 bước ban đầu, đặt móng cho nghiệp xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề để người dân nông thôn phát triển, nâng cao đời sống vật chất tinh thần Còn lâu dài, nỗ lực người dân địa phương, nội lực cộng đồng dân cư địa phương yếu tố định đến thành công Chương trình xây dựng nông thôn địa phương Kiến nghị Xây dựng nông thôn mang tính liên ngành để xây dựng nông thôn có hiệu ý nghĩa thực tiễn cao Để thực tốt nhóm giải pháp mà luận văn đặt nhằm thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn cho huyện Thông Nông, tác giả xin có số kiến nghị sau: 2.1 Đối với nhà nước - Điều chỉnh, rà soát lại số tiêu chí địa phương đưa chưa hợp lý cần điều chỉnh lại là: Tiêu chí thu nhập, tiêu chí cấu lao động, tiêu chí nhà ở, chợ nông thôn, giao thông, môi trường , tiêu chí khó thực xã nông, vùng cao biên giới có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn - Để xây dựng NTM, nước ta chưa có mô hình cụ thể Do địa phương vừa làm vừa rút kinh nghiệm bước điều chỉnh để có tiêu chí chuẩn phù hợp với điều kiện cần thiết 2.2 Đối với tỉnh Cao Bằng, huyện Thông Nông - Các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới cần dựa tiêu chí xây dựng nông thôn phủ ban hành để có phương hướng hành động cụ thể xây dựng nông thôn - Chỉ đạo xã đạt số tiêu chí xây dựng nông thôn phải hoàn thiện chất lượng tiêu chí bền vững tăng dần tiêu chí khác - Cấp ủy, quyền cấp phối hợp với đoàn thể, tổ chức tuyên truyền, vận động tới cộng đồng, hộ dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia bàn bạc, thực giám sát thực nội dung chung; hướng dẫn nhân dân thực nhiệm vụ cộng đồng, hộ gia đình Thực 110 nghiêm túc nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; tạo điều kiện để người dân thực chủ thể thực Chương trình - Huy động, lồng ghép nguồn lực nâng cấp sở hạ tầng thiết yếu, sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế Tận dụng, nâng cấp công trình có, bảo tồn công trình lịch sử, văn hóa Áp dụng rộng rãi chế hỗ trợ vật tư để dân tự làm công trình không yêu cầu kỹ thuật phức tạp - Tỉnh huyện cần huy động đa dạng nguồn vốn để thực chương trình xây dựng nông thôn 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng việt Ban Chấp hành Trung ương (khóa X), Nghị số 26 - NQ/T.W ngày 5/8/2008 Bộ NN&PTNT (2005), chương trình phát triển nông thôn làng xã giai đoạn 2006-2010, Hà Nội Bộ NN&PTNT (2009), Sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM cấp xã Phạm Vân Đình Đỗ Kim Chung (1997), Kinh tế nông nghiệp, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Sinh Cúc (2003), Nông nghiệp nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới, NXB Thống kê, Hà Nội Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà (2005), Giáo trình phát triển nông thôn, Nxb Nông nghiệp Cục HTX PTNT (2005), Báo cáo điều tra khảo sát số mô hình nông thôn phát triển xây dựng chế sách phát triển nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa, hợp tác hóa, dân chủ hóa, Hà Nội Phan Đại Doãn, Nguyễn Quang Ngọc (1994), Kinh nghiệm tổ chức quản lý nông thôn Việt Nam lịch sử, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Phạm Vân Đình (1998) Phát triển xí nghiệp Hương Trấn Trung Quốc Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Cù Ngọc Hưởng (2006), Lý luận, thực tiễn sách xây dựng nông thôn Trung Quốc, Viện sách chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn 11 Vũ Trọng Khải, Đỗ Thái Đồng, Phạm Bích Hợp (2003), Tổng kết xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn mới, kết hợp truyền thống làng xã việt Nam với văn minh thời đại, TP Hồ chí Minh 18 lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa IX Nghị “Đẩy nhanh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 2010” Nghị rõ nội dung tổng quát công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn là: “ trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, gắn với công nghiệp chế biến thị trường; thực khí hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, trước hết công nghệ sinh học, đưa thiết bị, kỹ thuật công nghệ đại vào khâu sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nông sản hàng hóa thị trường …” “Công nghiệp hóa, đại hóa nông thôn trình chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản phẩm lao động ngành công nghiệp dịch vụ; giảm dần tỷ trọng sản phẩm lao động nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái; tổ chức lại sản xuất xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp; xây dựng nông thôn dân chủ, công văn minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất văn hóa nhân dân nông thôn” (Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, 2002, tr 93-94) Nghị Trung ương khóa IX đề quan điểm xây dựng nông thôn Đó là: “(1) Coi công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; (2) Ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất ; thúc đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng phát huy lợi vùng gắn với thị trường để sản xuất hàng hóa quy mô lớn với chất lượng hiệu cao, bảo vệ môi trường, phòng chống, hạn chế giảm nhẹ thiên tai, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững 113 23 UBND huyện Thông Nông (2015), Báo cáo tổng kết thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 24 UBND huyện Thông Nông (2015), Báo cáo tổng kết thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 25 UBND huyện Thông Nông (2015), Báo cáo đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 26 Văn phòng điều phối Nông thôn Trung ương (2015), Hội nghị tổng kết năm thực chương trình Nông thôn giai đoạn 2011-2015 II Tiếng anh 27 Frank Ellis (1995), Chính sách nông nghiệp nước phát triển III Trang Web 28 http:///www.tapchicongsan.org.vn: Tạp chí cộng sản 29 http://nongthonmoi.gov.vn - Công thông tin điện tử Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020 114 PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN NÔNG HỘ Phiếu điều tra: Ngày điều tra: I Một số thông tin chủ yếu hộ vấn Họ tên chủ hộ:… Địa chỉ: Thôn (xóm): ……………xã…… huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng Tuổi: Dân tộc:………….Giới tính:… Trình độ văn hóa: Gia đình ông (bà) có nhân khẩu? Số nhân khẩu: người Trong đó: Nam: Nữ: Nhân độ tuổi lao động: 3.Thu nhập gia đình? Từ sản xuất nông nghiệp Từ dịch vụ buôn bán Từ làm thuê II Nhận thức người dân NTM Gia đình ông (bà) có biết chương trình xây dựng nông thôn địa bàn thôn không? Có Không Có nghe không rõ Ông bà biết chương trình xây dựng NTM thôn qua kênh thông tin nào? Từ quyền xã Qua tổ chức đoàn thể địa phương Phương tiện thông tin đại chúng 115 Ông bà có biết rõ vai trò chủ thể người dân xây dựng NTM (tham gia vào quy hoạch, đề án, định việc thực hiện) không? Biết rõ Chưa biết rõ Không hiểu Ông (bà) hiểu mục đích, ý nghĩa nội dung xây dựng NTM chưa? Đã hiểu Chưa thật hiểu Chưa hiểu Theo Ông (bà), mục đích chương trình xây dựng NTM gì? Xây dựng sở hạ tầng Nâng cao thu nhập cho người dân Cải thiện chất lượng sống cách bền vững tất lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường III Tham gia đóng góp người dân cho xây dựng NTM Ông bà có tham gia họp chương trình XDNTM không? Có Không 10 Trong họp thôn chương trình xây dựng NTM, nội dung có đưa bàn bạc, thảo luận công khai không? Có Không 11 Ông (bà) có sẵn sàng góp công, để xây dựng NTM? Có Không 116 12 Ông (bà) có tham gia đóng góp vào chương trình xây dựng NTM thôn, xóm qua hình thức nào? Góp tiền Công lao động Hiến đất Chưa tham gia đóng góp (Tiền) 13 Lý Ông (bà) chưa tham gia đóng góp vào chương trình xây dựng NTM Do nghèo Do không tin tưởng vào công xây dựng NTM Do sợ tham nhũng 14 Theo Ông (bà) chủ trương Nhà nước xây dựng NTM có cần thiết không? Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết XÁC NHẬN CỦA CHỦ HỘ ĐIỀU TRA VIÊN 19 (3) Dựa vào nội lực chính, đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài, phát huy tiềm thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững chắc; phát triển mạnh mẽ kinh tế hộ sản xuất hàng hóa, loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa nông thôn (4) Kết hợp chặt chẽ vấn đề kinh tế xã hội trình công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn ; giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa phong mỹ tục (5) Kết hợp chặt chẽ công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn với xây dựng tiềm lực trận quốc phòng toàn dân, trận an ninh nhân dân ” - Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (2006): Nghị Đại hội X xác định: “ Phải luôn coi đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn Gắn phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới, giải tốt mối quan hệ nông thôn với thành thị, vùng miền, góp phần giữ vững ổn định trị xã hội” Để thực mục tiêu trên, Nghị đề nhiệm vụ: “(1) Thúc đẩy nhanh trình chuyển dịch cấu nông nghiệp kinh tế nông thôn , đẩy mạnh thâm canh loại trồng; phát triển mạnh ngành chăn nuôi; xây dựng vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung (2) Đẩy mạnh công tác trồng bảo vệ rừng; Phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản theo hướng hàng hóa lớn, phục vụ xuất khẩu; Quy hoạch có sách phát triển nghề làm muối (3) Đẩy mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ nông thôn (4) Đầu tư phát triển đồng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn; tập trung giải tốt vấn đề xã hội xúc xây dựng nông thôn (5) Đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao khoa học, công nghệ 118 Những thuận lợi khác (viết thêm vào phần trống này)… Những khó khăn việc xây dựng nông thôn địa phương gì? (khoanh tròn vào ý cho đúng): a Địa bàn rộng, địa hình miền núi phức tạp; b Nguồn lực địa phương có hạn; c Năng lực đội ngũ cán hạn chế; d Ruộng đất manh mún, khó khăn cho việc phát triển nông nghiệp hàng hóa; e Các khu dân cư cũ lộn xộn, khó khăn cho việc chỉnh trang; f Các doanh nghiệp địa phương nhỏ ít; g Khó khăn việc huy động đóng góp nhân dân Những khó khăn khác (viết thêm vào phần trống này) Để đẩy mạnh xây dựng nông thôn địa phương thời gian tới, theo Ông (bà) cần áp dụng giải pháp sau đây? (khoanh tròn vào ý cho đúng): a Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu tự giác thực hiện; b Tiếp tục vận động nông dân chuyển đổi, tích tụ ruộng đất; c Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; d Xây dựng phát triển tổ chức nông thôn; e Phát huy vai trò MTTQ đoàn thể, vận động nhân dân hiến đất để xây dựng nông thôn f Đẩy nhanh việc quy hoạch xây dựng thị trấn, thị tứ; 119 g Xây dựng số công trình liên xã; h Ban hành số văn quy phạm pháp luật xây dựng nông thôn Các giải pháp khác (viết thêm vào phần trống này) Xin trân trọng cảm ơn cộng tác Ông (bà)./ Người vấn Người điều tra ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG MINH HUẾ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Phát triển Nông thôn Mã số: 60.62.01.16... xã nghiên cứu với vấn đề xây dựng nông thôn 81 3.3 Phân tích SWOT xây dựng nông thôn địa bàn huyện Thông Nông 88 3.4 Giải pháp chủ yếu xây dựng nông thôn địa bàn huyện Thông Nông. .. 47 3.2 Thực trạng xây dựng nông thôn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 48 3.2.1 Thành lập máy đạo chương trình xây dựng nông thôn huyện Thông Nông 48 3.2.2 Kết thực chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện thông nông, tỉnh cao bằng , Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện thông nông, tỉnh cao bằng , Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện thông nông, tỉnh cao bằng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay