Nghiên cứu khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân huyện điện biên, tỉnh điện biên

97 16 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 10:48

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MAI HƯƠNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN - TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MAI HƯƠNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN - TỈNH ĐIỆN BIÊN Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60-62-01-16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Minh Thọ THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MAI HƯƠNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ NÔNG DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN - TỈNH ĐIỆN BIÊN Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60-62-01-16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Minh Thọ THÁI NGUYÊN - 2016 ii LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn đến TS Nguyễn Thị Minh Thọ - Người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Thầy Cô thuộc phòng Đào tạo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Tôi xin cảm ơn UBND huyện Điện Biên; UBND xã: Thạch An, Thạch Xương, Nà Nhạn hộ gia đình xã cung cấp số liệu thực tế thông tin cần thiết để hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, toàn thể gia đình, người thân động viên thời gian học tập nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên,tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Mai Hương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1 Khái quát tín dụng, tín dụng nông thôn hệ thống tín dụng nông thôn 1.1.2 Phân loại tín dụng vai trò tín dụng 1.1.3 Bản chất, chức hình thức tín dụng 1.1.4 Vai trò vốn tín dụng kinh tế hộ nông dân cấu trúc hệ thống tín dụng thống nông thôn 10 1.1.5 Nâng cao khả tiếp cận vốn yếu tố tác động đến khả tiếp cận vốn tín dụng thống hộ nông dân 12 1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 15 1.2.1 Tín dụng nông nghiệp nông thôn số nước giới 15 1.2.2 Tín dụng thống nông nghiệp nông thôn nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng hộ nông dân Việt Nam 17 Chương 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 21 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 21 iv 2.2 Thời gian tiến hành 21 2.3 Nội dung nghiên cứu 21 2.3.1 Nghiên cứu đặc điểm địa bàn hộ nông dân điều tra 21 2.3.2 Nghiên cứu thực trạng hoạt động tổ chức tín dụng thống địa bàn vùng nghiên cứu 21 2.3.3 Thực trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng thống hộ nông dân địa bàn điều tra 21 2.3.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới khả tiếp cận vốn tín dụng thống hộ nông trên địa bàn huyện Điện Biên 22 2.3.5 Nghiên cứu đưa giải pháp nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng thống hộ nông dân địa bàn huyện Điện Biên 22 2.4 Phương pháp nghiên cứu 22 2.4.1 Phương pháp chọn địa điểm nghiên cứu 22 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 22 2.4.3 Xử lý số liệu 24 2.4.4 Phương pháp phân tích 24 2.4.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 24 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 26 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 3.1.2 Đặc điểm KT - XH 27 3.2 Thực trạng hoạt động tổ chức tín dụng thống địa bàn huyện Điện Biên 28 3.2.1 Đặc điểm hệ thống tín dụng thống địa bàn huyện Điện Biên 28 3.2.2 Tình hình huy động vốn tổ chức tín dụng thống 30 3.2.3.Tình hình cho vay vốn tổ chức tín dụng thống 32 v 3.2.4 Tình hình dư nợ tổ chức tín dụng thống 41 3.3 Thực trạng tiếp cận vốn tín dụng thống hộ nông dân địa bàn huyện Điện Biên 44 3.3.1 Mối quan hệ tổ chức tín dụng thống với hộ nông dân Điện Biên 44 3.3.2 Thực trạng khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng thống hộ nông dân huyện Điện Biên 45 3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn tín dụng thống hộ nông dân địa bàn huyện Điện Biên 56 3.4.1 Nhóm nhân tố đặc điểm hộ nông dân 56 3.4.2 Nhóm nhân tố thuộc tổ chức tín dụng 58 3.4.3 Nhóm nhân tố sách Nhà nước 61 3.5 Giải pháp nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng thống hộ nông dân địa bàn huyện Điện Biên 62 3.5.1 Đánh giá chung khả tiếp cận nguồn tín dụng thức nông hộ huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên 62 3.5.2.Định hướng phát triển tín dụng huyện Điện Biên đến năm 2020 63 3.5.3 Giải pháp nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng thống hộ nông dân địa bàn huyện Điện Biên 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 80 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ĐTN : Đoàn niên HCCB : Hội cựu chiến binh HND : Hôi Nông dân HPN : Hội Phụ nữ HTX : Hợp tác xã NHCSXH : Ngân hàng sách xã hội NN&PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn NNNT : Nông nghiệp nông thôn PTNT : Phát triển nông thông PTTH : Phổ thông trung học QTDND : Quỹ tín dụng nhân dân TCTD : Tổ chức tín dụng TDCT : Tín dụng thống THCS : Trung học sở UBND : Ủy ban Nhân dân i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên,tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Mai Hương viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 3.1: Tình hình dư nợ tổ chức tín dụng (triệu đồng) 43 Biểu đồ 3.2: Biểu đồ tỷ lệ dư nợ phân theo tổ chức (%) 43 Biểu đồ 3.3: Cơ cấu trình độ văn hóa nông hộ địa bàn huyện 46 Biểu đồ 3.4: Cơ cấu hiểu biết biết hộ nông dân thông tin tổ chức tín dụng thống 51 Sơ đồ 3.1: Mối quan hệ tổ chức TDCT với hộ nông dân 44 73 phát từ kết nghiên cứu này, nên có giải pháp cụ thể phải cách thực tốt sách ruộng đất làm cho đất nông nghiệp bình quân hộ ngày có quy mô lớn Thứ ba, nhóm giải pháp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Nghiên cứu tìm được, hộ nghèo có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khả tiếp cận với nguồn tín dụng cao lượng vốn vay nhiều Vì vậy, quan chức cần xem xét, xác định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kịp thời Trong trình thực hiện, phát vấn đề khó khăn cấp có thẩm quyền nghiên cứu, đề xuất biện pháp để thực vấn đề tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ sản xuất Thứ tư, nhóm giải pháp vấn đề tỷ lệ nhân phụ thuộc: Các hộ nghèo có tỷ lệ nhân cao khả tiếp cận tín dụng thức họ giảm Nhân phụ thuộc người chưa đến tuổi lao động, tuổi lao động Trong nghiên cứu này, nhân phụ thuộc chủ hộ Như giải pháp phải thực tốt sách dân số, kế hoạch hóa gia đình Thứ năm, nhóm giải pháp tài sản hộ: Hộ nghèo có nhiều tài sản tiếp cận tín dụng dễ dàng lượng vốn vay từ tổ chức tín dụng nhiều Như vậy, để người nghèo có nhiều tài sản, phải hướng dẫn cho hộ nghèo tổ chức thảo luận, tọa đàm cách chi tiêu cho hộ nghèo để hộ nghèo biết chi tiêu hợp lý, cách, biết tích lũy cho tài sản ngày tăng lên Thứ sáu, nhóm giải pháp thu nhập hộ nghèo: Kết nghiên cứu nguồn thu nhập hộ nghèo ổn định lớn, khả trả nợ tốt nên lượng vốn họ vay từ tổ chức tín dụng lớn Vậy, để có thu nhập cao thân hộ nghèo nên học hỏi kinh nghiệm làm ăn, học tập để tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu hơn… Bên cạnh đó, hệ thống trị cấp triển khai thực sách tập huấn, đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật cho nông hộ để họ sản xuất hiệu hơn, tăng thu nhập cho đối tượng hộ nghèo 74 Thứ bảy, nhóm giải pháp chi tiêu hộ nghèo: Kết nghiên cứu cho thấy, chi tiêu hộ tăng khả tiếp cận tín dụng lượng vốn họ vay tăng Kết cho thấy, tổ chức tín dụng ngại cho người nghèo vay, sợ họ vay để chi vào việc sử dụng đồng vốn có mục đích vay hay không Trường hợp người nghèo sử dụng vốn vay sai mục đích, nguy tăng Vì vậy, muốn hộ nghèo sử dụng vốn vay có hiệu quả, hạn chế nợ hạn tổ chức tín dụng có biện pháp giám sát hướng dẫn nông hộ chi tiêu mục đích Nên phối hợp tốt giám sát chi tiêu qua hệ thống tổ chức trị xã hội mà hộ nghèo thành viên 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hệ thống TDCT nông thôn nói chung đại bàn huyện Điện Biên nói riêng có đóng góp đáng kể việc cung cấp vốn cho phát triển kinh tế hộ năm gần Kết nghiên cứu cho thấy số hộ vay vốn từ NHCSXH, NHNN&PTNT, QTDND tăng qua năm, mức vốn mà lượt hộ vay nhận tăng tạo điều kiện cho hộ dân địa bàn huyện Điện Biên mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện sống đặc biệt góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn Cùng với cố gắng cấp, ngành, tổ chức trị xã hội khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng người dân địa phương cải thiện nhiều, hầu hết hộ dân có khả vay vốn tổ chức tín dụng hoạt động địa bàn Bên cạnh mặt đạt tình hình tiếp cận vốn tín dụng hộ nông dân địa bàn nhiều vấn đề đặt nguồn tín dụng chưa đáp ứng nhu cầu hộ mức lãi suất, thời hạn vay, số tiền vay thấp so vói nhu cầu mở rộng sản xuất người dân, thông tin tài liệu chương trình tín dụng hoạt động địa bàn hạn chế gây khó khan cho việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng Do vậy, để tăng cường tiếp cận nguồn vốn TDCT hộ nông dân hục vụ nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn cần phải có giải pháp nhằm nâng cao trình độ chủ hộ, đặc biệt khả tiếp cận tiến kỹ thuật kỹ sản xuất từ họ có phương thức làm ăn dám vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh Ngoài ra, giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ tổ chức TDCT với tổ chức đoàn thể xã hội nông thôn để nông dân tiếp cận nguồn vốn TDCT thông qua hình thức tín chấp 76 Kiến nghị - Đối với tổ chức tín dụng Trong trình vay vốn cán ngân hàng cần tư vấn hỗ trợ nông hộ cách thức sử dụng vốn vay cho hiệu với mục đích vay vốn Bởi thực tế có số nông hộ vay vốn chưa thực biết sử dụng chúng cho phù hợp Điều dẫn đến tình trạng số nông hộ có tiền trả nợ ngân hàng sản xuất lỗ nên phải vay bên với lãi suất cao Các chương trình tín dụng nông thôn không nên dừng lại hình thức đơn cấp vốn cho người nông dân mà phải liên kết với chương trình khuyến nông, sở công nghệ khoa học kỹ thuật nhằm cung cấp cho người nông dân tảng vững vốn lẫn công nghệ kỹ thuật nuôi trồng Đây cách tốt để phát huy hiệu sử dụng vốn vay nông hộ, đồng thời đảm bảo khả thu hồi vốn vay Các tổ chức tín dụng cần đầu tư xây dựng quy trình cấp tín dụng cho nông hộ đơn giản tốt, đồng thời cắt bỏ bớt thủ tục phiền hà để nông hộ dễ dàng làm hồ sơ xin cấp tín dụng - Đối với quyền địa phương Chính quyền địa phương cần phát huy vai trò tổ chức trị xã hội địa phương, làm cầu nối người dân tổ chức tín dụng thức Mô hình cho vay hộ dân cư nay, phần quan trọng có tham gia bên thứ ba tổ chức trị xã hội Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh… Đây lực lượng có điều kiện gần dân, sát dân, hiểu tâm tư nguyện vọng biết rõ khả hoàn trả khoản nợ người dân địa phương Hoạt động cầu nối tổ chức đóng vai trò quan trọng, giúp tăng cường tiếp cận người dân Đặc biệt người nghèo hộ gia đình sách khả vay vốn trực tiếp, với nguồn vốn tín dụng thức Các tổ chức đóng vai trò quan trong việc giám sát khoản vay giúp hộ sử dụng mục đích hiệu khoản vay từ tổ chức tín dụng thức + Cho vay trung, dài hạn: Đối với khách hàng vay vốn trung, dài hạn nhằm thực dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống Thời hạn cho vay xác định phù hợp với thời hạn thu hồi vốn dự án đầu tư, khả trả nợ khách hàng tính chất nguồn vốn cho vay tổ chức tín dụng ( >12 tháng) - Mức cho vay: + Đối với hình thức cho vay chấp, giá trị vay xác định sơ sở giá trị tài sản chấp + Đối với hình thức cho vay theo tín chấp, mức cho vay số tiền tối đa mà tổ chức tín dụng cho người cần vốn vay - Thời gian thu hồi vốn vay: Là thời gian người vay nhận khoản vay đến thực trả lần lãi nợ gốc[13] 1.1.2 Phân loại tín dụng vai trò tín dụng * Phân loại tín dụng Có nhiều cách phân loại tín dụng khác tùy vào góc độ xem xét, cách phân loại dựa theo thời gian, mục đích, tính chất nguồn gốc cung cấp tín dụng cách phân loại tín dụng phổ biến đặc biệt tín dụng nông thôn + Phân loại theo thời gian tín dụng: Có loại: - Tín dụng ngắn hạn: Là tín dụng có thời gian sử dụng 5 năm + Phân loại tín dụng theo biểu vốn vay: - Tín dụng tiền - Tín dụng vật + Phân loại tín dụng theo phương diện tổ chức pháp luật: - Tín dụng thức: Là tổ chức tài chính, tín dụng có đăng ký hoạt động công khai theo pháp luật, chịu giám sát, quản lý cấp quyền nhà nước Tín dụng thức giữ vai trò chủ đạo hệ thống tín dụng quốc gia 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (1996), Từ điển thuật ngữ tài tín dụng, NXB Tài chính, Hà Nội Đỗ Kim Chung (2005), “Tài vi mô cho xóa đói giảm nghèo: số vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Hà Nội Kim Thị Dung (2005), “Tín dụng nông nghiệp, nông thôn: Thực trạng số đề xuất”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Hà Nội Phạm Thị Mỹ Dung Nguyễn Quốc Oánh (2010), “Khả tiếp cận thị trường tài nông thôn hộ nông dân: Trường hợp nghiên cứu vùng lân cận ngoại thành Hà Nội”, Tạp chí Khoa học phát triển, Trường Đại học Nông nghiệp 1, Hà Nội Nguyễn Thị Bích Đào (2008), Phát triển định chế tín dụng thức nông thôn Việt Nam, Đại Học Quốc gia Hà Nội Lê Thị Lân (2006), “Tấm lòng gắn bó Việt Nam người đoạt giải Nobel Hòa bình”, www.tuoitre.com.vn 14/10/2006 Mikkel Barslund and Finn Tarp (2008), Formal and informal rural credit in four provinces of Vietnam Mikkel Barslund and Finn Tarrp (2003), Rural Credit in Vietnam Joann Ledgerwood (2001), Cẩm nang hoạt động tài vi mô Nhìn nhận từ góc độ tài chế, NXB Thống kê, Hà Nội 10 Trần Kiên - Hoài Linh (2006), “Chân dung chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2006”, www.vietnamnet.vn 11 Ngân hàng Chính sách Xã hội (2013), Báo cáo thường niên năm 2012 12 Nghị định số 41/2010/NĐ-CP (2010), Nghị định sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Thủ tướng phủ 13 Đỗ Tất Ngọc (2007), Tín dụng ngân hàng kinh tế hộ Việt Nam, NXB Lao Động, Hà Nội 14 Chu Tiến Quang (2001), Nghiên cứu, phân tích tình hình kinh tế Việt Nam: Nông nghiệp Việt Nam sau năm thực cam kết WTO 79 15 Mai Siêu (1998), Cẩm nang quán lý tín dụng ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội 16 Mai Siêu, Đào Đình Phúc, Nguyễn Quang Tuấn (2002), Cẩm nang quản lý tài tín dụng Ngân hàng, Viện Nghiên cứu Ngân hàng, NXB Thống kê 17 Doãn Hữu Tuệ (2005), “Tài vi mô số khuyến nghị hoạt động tài vi mô nước ta”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Hà Nội 18 Lê Văn Tư (1997), Tiền tệ, tín dụng ngân hàng, Nxb Thống Kê 80 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NÔNG DÂN Ngày vấn: ………/………./201… Phần Thông tin chung hộ điều tra Họ tên chủ hộ:………………………………… Tuổi Giới tính chủ hộ: Nam [ ] Nữ [ ] Trình độ văn hoá chủ hộ: - Cấp [ ] - Cấp [ ] - Cấp [ ] - Trung cấp [ ] - Đại học [ ] - Thất học [ ] Địa chỉ: Thôn (xóm): Xã: , Huyện: Nhân hộ: a Nhân độ tuổi lao động: người b Nhân độ tuổi lao động: người Tính chất hộ: [ ] Thuần nông [ ] Kiêm ngành nghề, dịch vụ [ ] Cán bộ, CNV Loại hộ (theo phân loại xã) [ ] Khá [ ] Trung bình [ ] Nghèo Phần Nguồn lực sản xuất kinh doanh Diện tích đất tình hình hình sở hữu loại đất có gia đình? Loại đất Đất ruộng Đất vườn Ao Đất khác Tổng diện tích Diện tích (m2) Của nhà Đi thuê Đấu thầu 81 Tài sản chấp để vay vốn chủ yếu hộ Loại tài sản Đơn vị Số lượng Giá trị (tr.đ) a Nhà b Cửa hàng c Ô tô d Máy kéo, công nông e Máy cày, bừa d Gia súc, gia cầm e Tivi f Xe máy Khác Tổng tài sản Phần Các nguồn thu nhập hộ Thu nhập từ hoạt động trồng trọt Loại sản phẩm Sản lượng (kg) Giá trị (tr.đ) Chi phí (tr.đ) Thu nhập (tr.đ) Giá trị (tr.đ) Chi phí (tr.đ) Thu nhập (tr.đ) a Lúa b Rau c Cây công nghiệp d Cây ăn e Cây lâm nghiệp d Khác Thu nhập từ trồng trọt Thu nhập từ hoạt động chăn nuôi Loại sản phẩm a Lợn thịt b Lợn c Trâu, bò d Gia cầm e Khác Thu nhập từ chăn nuôi Sản lượng (kg) - Tín dụng không thức: Là tổ chức tín dụng năm đối tượng thức nói trên, hoạt động không chịu quản lý kiểm soát quan quản lý nhà nước hoạt động tín dụng hưng có nguyên tắc định người vay người cho vay để tránh rủi ro + Các giai đoạn nghiệp vụ tín dụng: - Giai đoạn cấp tín dụng: Là giai đoạn mà bên cho vay chuyển giá trị tín dụng cho bên vay - Giai đoạn ưu đãi: Là giai đoạn bên vay sử dụng toàn giá trị vốn vay tài sản - Giai đoạn hoàn trả: Là giai đoạn vốn gốc tiền mặt hoàn trả cho bên cho vay [13] * Vai trò tín dụng - Tăng cường tính linh hoạt kinh tế - Tiết kiệm chi phí lưu thông tăng tốc độ chu chuyển vốn - Với tư cách công cụ tập trung vốn tích lũy, tín dụng góp phần giảm hệ số tiền nhàn rỗi, nâng cao hiệu sử dụng vốn, góp phần tăng vòng quay vốn, tiết kiệm tiền mặt lưu thông góp phần khắc phục lạm phát tiền tệ - Tín dụng góp phần cung cấp khối lượng vốn cho doanh nghiệp, từ tăng quy mô sản xuất kinh doanh, đổi thiết bị, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ mới, nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm, tạo khả khuyến khích đầu tư vào công trình lớn, ngành, lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng quốc tế dân sinh, thức đẩy lực lượng sản xuất phát triển - Tín dụng góp phần thức đẩy trình mở rộng mối quan hệ giao lưu tiền tệ nước ta nước khác giới khu vực - Tín dụng góp phần vào việc hình thành, điều chỉnh chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa theo hướng xã hội chủ nghĩa - Tín dụng tạm thời hỗ trợ vốn tiêu dùng cho cư dân cải thiện đời sống [13] 83 Phần Tình hình vay vốn sử dụng vốn hộ Hộ gia đình có vay khoản TDCT năm qua không? [ ] Có (trả lời tiếp câu 2) [ ] Không (chuyển đến câu 3) Các khoản vay hộ gia đình vòng năm qua nào? Khoản vay Loại tín Stt dụng 1=CT 2=PCT hộ có chấp nhận? 1=Có 2=Không Hộ có cần Lãi suất Thời gian duyệt hồ Nguồn sơ vay vay (ngày) Mục 1=C ó Số vay Số vay Thời đích đăng ký thực tế hạn vay vay (tr.đ) (tr.đ) (tháng) (12) % Thời 2= gian Không 3=Đang xét (1) (2) (3) chấp? (13) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Gía trị ước tính tài sản chấp (tr.đ) (13) 10 Cột 4: 1= Dưới ngày Cột 5: 1= Agribank Cột 6: Cột 11: 1= Mua nguyên liệu đầu1= Tháng Cột 13: 1=Sổ đỏ 2= Từ đến ngày 3= Từ đến 15 ngày 4= Trên 15 ngày 2= NHCSXH 3= QTDND 4= Khác, cụ thể:… vào 2= Qúy 2= Bổ sung thêm vốn kinh3= Năm doanh 2=Văn phòng 3=Nhà 4=Máy móc 3= Mua sắm thiết bị, máy móc 4= Khác, cụ thể:… 5=Khác, cụ thể,… Hiện hộ gia đình có nhu cầu vay vốn không? [ ] Có [ ] Không Tại hộ gia đình không nộp hồ sơ vay vốn cho dù có nhu cầu vay? [ ] Thời hạn trả ngắn [ ] Lãi suất tiền vay cao [ ] Chi phí vay vốn lớn [ ] Thủ tục phức tạp [ ] Không thiếu vốn [ ] Sợ rủi ro [ ] Thiếu lao động [ ] Không hiểu biết kỹ thuật [ ] Không đủ điều kiện để vay ý kiến khác 84 Phần Nhận thức tín dụng hộ Gia đình có biết thông tin TCTD địa bàn huyện ta không? [ ] Có [ ] Không Gia đình biết thông tin vay vốn TCTD hình thức nào? [ ] Qua Đài truyền xã [ ] Qua họp [ ] Khác Gia đình cho biết thủ tục vay vốn TCTDCT nào? [ ] Dễ dàng [ ] Bình thường [ ] Phức tạp Xin gia đình cho biết ý kiến lượng vốn vay/ lượt hộ: [ ] Cao [ ] Vừa [ ] Thấp Xin gia đình cho biết ý kiến thời gian vay: [ ] Phù hợp nhu cầu [ ] Không phù hợp Xin gia đình cho biết ý kiến lãi suất cho vay tổ TCTD ? [ ] Cao [ ] Trung bình [ ] Thấp Xin gia đình cho biết ý kiến cán làm việc? Nhiệt tình [ ] Không nhiệt tình [ ] Bình thường [ ] Xin gia đình cho biết kết sử dụng vốn vay? Tăng thu nhập [ ] Tạo việc làm [ ] ý kiến khác…………………………………………………… Phần Tình hình trả nợ hộ gia đình Đúng hạn [ ] Quá hạn [ ] Thời gian hạn: Số tiền hạn: Lý do: Thiếu kỹ thuật [ ] Chi tiêu không hợp lý [ ] Tiêu thụ sản phẩm [ ] Thiên tai [ ] Khác [ ] Để nâng cao khả tiếp cận vốn vay tín dụng hộ nông dân Nhà nước tổ chức tín dụng cần phải làm gì? Chân thành cảm ơn hợp tác Ông (bà)! 85 PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NÔNG THÔN TẠI CÁC QŨY TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BIÊN Người vấn: ……………… Ngày vấn: ……………… Phần 1: Thông tin chung người vấn Họ tên: ………………………………………………………………… Tuổi: ……………………………………………………………………… Giới tính: [ ] Nam [ ] Nữ Chức vụ tại: ………………………………………………………… Trình độ đào tạo: [ ] Trên đại học [ ] Đại học, cao đẳng [ ] Trung cấp [ ] Đào tạo nghề [ ] THPT (…/12) [ ] Chưa qua đào tạo Phần 2: Thông tin chung Qũy tín dụng Tên Qũy tín dụng: ………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………… Tổng nguồn vốn điều lệ: Lãi suất Lãi suất vay 2013 2014 2015 Tiền vay tháng Tiền vay tháng Tiền vay 12 tháng Nợ hạn Kết hoạt động tín dụng Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Tổng nguồn vốn Trong đó: Vốn điều lệ Vốn huy động Vốn vay Hoạt động cho vay Trong đó: Dư nợ Dư nợ hạn Số lượt thành viên vay Doanh số cho vay Chân thành cảm ơn hợp tác Ông (bà)! 86 PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NÔNG THÔN TẠI CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐIỆN BIÊN Người vấn: ……………… Ngày vấn: ………………… Phần 1: Thông tin chung người vấn Họ tên: ………………………………………………………………… Tuổi: ……………………………………………………………………… Giới tính: [ ] Nam [ ] Nữ Chức vụ tại: ………………………………………………………… Trình độ đào tạo: [ ] Trên đại học [ ] Đại học, cao đẳng [ ] Trung cấp [ ] Đào tạo nghề [ ] THPT (…/12) [ ] Chưa qua đào tạo Phần 2: Thông tin chung Ngân hàng Tên Ngân hàng: ………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………… Tổng nguồn vốn điều lệ: Nguồn nhân lực Nhân lực Tổng số lao động Trình độ - Trên đại học - Đại học, cao đẳng - Dưới trung cấp Giới tính - Nam - Nữ Công việc - Quản lý - Chuyên môn - Khác 2013 2014 2015 1.1.3 Bản chất, chức hình thức tín dụng 1.1.3.1 Bản chất tín dụng Tín dụng phong phú đa dạng hình thức chất tín dụng, thể phương diện sau: + Thứ nhất, người sở hữu tiền hàng hoá chuyển giao cho người khác sử dụng thời gian định + Thứ hai, sau nhận vốn tín dụng, người vay quyền sử dụng để thoả mãn hay số mục đích định + Thứ ba, đến thời hạn hai bên thoả thuận, người vay hoàn trả lại cho người cho vay giá trị lớn vốn vay ban đầu Phần tăng thêm gọi tiền lãi Bản chất tín dụng dù diễn đạt nhiều cách, đề cập đến mối quan hệ, bên người cho vay bên người vay Trong mối quan hệ ràng buộc chế tín dụng, sách lãi suất pháp luật hành Sự hoàn trả đặc trung thuộc chất vận động tín dụng, dấu ấn phân biệt phạm trù tín dụng với phạm trù kinh tế khác [13] 1.1.3.2 Chức hệ thống tín dụng Hệ thống tín dụng có chức quan trọng có ba chức sau: - Thứ nhất: Chức phân phối lại tài sản hình thức vốn tiền tệ người tạm thời chưa dùng đến chuyển cho người tạm thời cần sử dụng Đó chuyển nhượng quyền sử dụng vốn Việc luân chuyển vốn tiền tề xuất phát từ lợi ích hai bên, thực cách tự nguyện theo thoả thuận xuất phát từ chức tài phân phối cải tiền, chức bảo đảm vốn thúc đẩy vận động liên tục tiền vốn Các tổ chức, cá nhân có vốn tiền tệ tạm thời chưa dùng đến không muốn vốn nằm im, không sinh lời nên nhượng cho tổ chức cá nhân khác thiếu vốn cần sử dụng tạo hiệu kinh tế xã hội Nhà nước, ngân hàng sử dụng chức tín dụng để thu hút vốn nhàn rỗi kinh tế Các tổ chức, cá nhân thừa vốn thiếu vốn ... tín dụng hộ nông dân để có giải pháp giúp họ rễ ràng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng chọn đề tài "Nghiên cứu khả tiếp cận tín dụng thức hộ nông dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để nghiên cứu. .. pháp nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng thống hộ nông dân địa bàn huyện Điện Biên 62 3.5.1 Đánh giá chung khả tiếp cận nguồn tín dụng thức nông hộ huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên 62... hưởng tới khả tiếp cận vốn tín dụng thống hộ nông trên địa bàn huyện Điện Biên 22 2.3.5 Nghiên cứu đưa giải pháp nâng cao khả tiếp cận vốn tín dụng thống hộ nông dân địa bàn huyện Điện Biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân huyện điện biên, tỉnh điện biên , Nghiên cứu khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân huyện điện biên, tỉnh điện biên , Nghiên cứu khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nông dân huyện điện biên, tỉnh điện biên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay