PPCT GDCD 6

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 09:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Lớp mô hình trường học (Kèm theo Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 Bộ GDĐT) I Khung phân phối chương trình Hướng dẫn chung Khung phân phối chương trình (PPCT) áp dụng cho lớp theo mô hình trường học mới, từ năm học 2015-2016 Khung PPCT quy định thời lượng dạy học cho học kì năm học Thời lượng quy định Khung PPCT áp dụng cho trường tổ chức dạy học buổi/ngày Tiến độ thực chương trình đảm bảo kết thúc học kì I kết thúc năm học thống nước Căn Khung PPCT, trường xây dựng thực kế hoạch giáo dục phù hợp với nhà trường Các trường có điều kiện dạy học buổi/ngày điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp Khung phân phối chương trình Số tuần thực Số tiết Dự phòng Cả năm 35 tuần 33 tiết 02 tiết Học kì I 18 tuần 17 tiết 01 tiết Học kì II 17 tuần 16 tiết 01 tiết Kết thúc học kì I: Bài Giao tiếp có văn hóa tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Kết thúc học kì II: Bài Một số quyền nghĩa vụ công dân tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo II Gợi ý phân phối chương trình chi tiết TT Tên bài/Chủ đề Học kì I Em công dân Việt Nam Tự chăm sóc sức khỏe Sống cần kiệm Biết ơn Giao tiếp có văn hóa Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Số tiết 2 Ôn tập/Kiểm tra Tổng 10 11 12 13 Tổng Học kì II Thực trật tự, an toàn giao thông Cuộc sống hòa bình Quyền trẻ em Một số quyền nghĩa vụ công dân Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Ôn tập/Kiểm tra 17 3 3 16 III Một số vấn đề cần lưu ý Về việc thực chương trình chi tiết - Không bắt buộc trường phải thực số tiết gợi ý PPCT chi tiết Tổ/nhóm chuyên môn điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng học sinh, tình hình thực tế nhà trường trình hiệu trưởng phê duyệt - Số tiết lại giáo viên sử dụng để kiểm tra, bổ sung số tiết khó, dài dự phòng để bù Về tổ chức dạy học kiểm tra, đánh giá - Dạy học Giáo dục công dân cần coi trọng tính thuyết phục để học sinh thấy đúng, thấy hay mà tin theo, làm theo Giáo viên cần lựa chọn thực cách linh hoạt, sáng tạo phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực theo chuỗi hoạt động học học sách Hướng dẫn học; ý vận dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học mang đặc thù môn như: nêu gương, đóng vai, xử lý tình huống, nghiên cứu trường hợp điển hình, trò chơi, phương pháp dự án, trải nghiệm sáng tạo, ; tăng cường sử dụng tình huống, việc, vấn đề, tượng thực tế xung quanh, gần gũi với đời sống học sinh để phân tích, đối chiếu, minh họa vừa có sức hấp dẫn, vừa nhẹ nhàng, hiệu Hành vi đạo đức, văn hóa pháp luật, kĩ sống… hình thành trở nên có giá trị thông qua hoạt động trải nghiệm sống Trong học kỳ, chương trình dành thời gian cho hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nhà trường cần yêu cầu giáo viên xây dựng kế hoạch cụ thể hoạt động trải nghiệm phù hợp đặc trưng môn điều kiện thực tế, gắn với nội dung học để nâng cao hiệu dạy học, giáo dục; Đồng thời, tăng cường sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, công tác đoàn, đội học sinh; tổ chức cho học sinh rèn luyện, thực hành kỹ năng, hành vi ứng xử tình cụ thể đời sống - Chủ động, sáng tạo việc điều chỉnh, phát triển tài liệu hướng dẫn học để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, nhà trường khả học sinh Giáo viên tổ chức dạy học tìm thay số tình huống, câu chuyện, tranh ảnh, số liệu, hoạt động… Tài liệu Hướng dẫn học môn cho gần gũi, sinh động, phù hợp, cập nhật phải đảm bảo mục tiêu học mục tiêu hoạt động - Khai thác, bổ sung sử dụng có hiệu tư liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học thông tin, tranh ảnh, băng hình, giúp học sinh học tập hứng thú hiệu - Việc kiểm tra, đánh giá thực theo hướng dẫn Bộ GDĐT, ý đến đặc thù môn Giáo dục công dân Kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh cần thực suốt trình dạy học, giáo dục, không dừng lại điểm số kiểm tra định kỳ, mà phải chủ yếu dựa vào nhận định, nhận xét cụ thể, thường xuyên dựa biểu lực nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử toàn trình hoạt động học tập, sinh hoạt học sinh lớp, trường, nhà cộng đồng; Từ động viên, khích lệ cố gắng tiến bộ, thái độ, hành vi ứng xử lành mạnh, tích cực, phù hợp; góp ý sửa chữa thiếu sót, vượt qua trở ngại tâm lí học sinh./ ... nghiệm sáng tạo Ôn tập/Kiểm tra 17 3 3 16 III Một số vấn đề cần lưu ý Về việc thực chương trình chi tiết - Không bắt buộc trường phải thực số tiết gợi ý PPCT chi tiết Tổ/nhóm chuyên môn điều chỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: PPCT GDCD 6 , PPCT GDCD 6 , PPCT GDCD 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay