Thoi luong cac lop mo hinh THM

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 09:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỜI LƯỢNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (Kèm theo công văn số 4688/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 Bộ GDĐT) LỚP TT Môn học/HĐGD Số tiết Tổng số trung tiết/năm bình/tuần Toán 140 Ngữ văn 140 Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) 105 Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí) 70 Giáo dục công dân 35 Công nghệ 70 Tin học 70 Hoạt động giáo dục (Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục) 140 Ngoại ngữ 105 10 Giáo dục tập thể (Chào cờ, sinh hoạt lớp) 70 11 Tự chọn (Ngoại ngữ 2; Kĩ sống; Nghề phổ thông; Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục địa phương) 70 LỚP TT Môn học/HĐGD Số tiết Tổng số trung tiết/năm bình/tuần Toán 140 Ngữ văn 140 Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) 105 Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí) 70 Giáo dục công dân 35 Công nghệ 70 Tin học 70 Hoạt động giáo dục (Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục) 140 Ngoại ngữ 105 10 Giáo dục tập thể (Chào cờ, sinh hoạt lớp) 70 11 Tự chọn (Ngoại ngữ 2; Kĩ sống; Nghề phổ thông; Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục địa phương) 70 LỚP TT Môn học/HĐGD Số tiết Tổng số trung tiết/năm bình/tuần Toán 140 Ngữ văn 140 Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) 140 Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí) 105 Giáo dục công dân 35 Công nghệ 70 Tin học 70 Hoạt động giáo dục (Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục) 140 Ngoại ngữ 105 10 Giáo dục tập thể (Chào cờ, sinh hoạt lớp) 70 11 Tự chọn (Ngoại ngữ 2; Kĩ sống; Nghề phổ thông; Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục địa phương) 70 LỚP TT Môn học/HĐGD Số tiết Tổng số trung tiết/năm bình/tuầ n 140 Toán Ngữ văn 140 Khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) 140 Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí) 105 Giáo dục công dân 35 Công nghệ 70 Tin học 70 Hoạt động giáo dục (Âm nhạc Mĩ thuật học Học kì 1) 105 Ngoại ngữ 105 10 Giáo dục tập thể (Chào cờ, sinh hoạt lớp) 70 11 Tự chọn (Ngoại ngữ 2; Kĩ sống; Nghề phổ thông; Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục địa phương) 70
- Xem thêm -

Xem thêm: Thoi luong cac lop mo hinh THM , Thoi luong cac lop mo hinh THM , Thoi luong cac lop mo hinh THM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay