PPCT toan 6

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 09:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN Lớp mô hình trường học (Kèm theo Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 Bộ GDĐT) I Khung phân phối chương trình Hướng dẫn chung Khung phân phối chương trình (PPCT) quy định thời lượng dạy học cho phần chương trình, áp dụng cho lớp mô hình trường học mới, từ năm học 2015-2016 Thời lượng quy định Khung PPCT áp dụng cho trường tổ chức dạy học buổi/ngày Tiến độ thực chương trình đảm bảo kết thúc học kì I kết thúc năm học thống nước Căn Khung PPCT, trường xây dựng thực kế hoạch giáo dục phù hợp với nhà trường Các trường có điều kiện dạy học buổi/ngày điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp Khung phân phối chương trình Cả năm Học kì Học kì Số tuần thực Tổng 35 18 17 140 72 68 Số tiết Số học Hình học 96 51 45 Kiểm tra, dự phòng 28 13 15 16 8 Kết thúc Học kì Phần Số học: học sinh học xong §11 Ôn tập học kì I, Chương (Số nguyên), Tập Phần Hình học: học sinh học xong Chương (Điểm Đường thẳng Đoạn Tia), Tập Kết thúc Học kì Phần Số học: học sinh học xong Chương (Phân số), Tập Phần Hình học: học sinh học xong Chương (Nửa mặt phẳng Góc Đường tròn Tam giác), Tập II Gợi ý phân phối chương trình chi tiết Phần Số học Chương ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN (36 tiết) TT Tên §1 Tập hợp Phần tử tập hợp Số tiết §2 Tập hợp số tự nhiên §3 Ghi số tự nhiên §4 Số phần tử tập hợp Tập hợp §5 Luyện tập §6 Phép cộng phép nhân §7 Phép trừ phép chia §8 Luyện tập chung phép tính với số tự nhiên 10 §9 Lũy thừa với số mũ tự nhiên Nhân lũy thừa số §10 Chia hai lũy thừa số 11 §11 Thứ tự thực phép tính 12 §12 Luyện tập chung 13 §13 Tính chất chia hết tổng 14 §14 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 15 §15 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 16 §16 Ước bội 17 §17 Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố 18 §18 Phân tích số thừa số nguyên tố 19 §19 Ước chung bội chung 20 §20 Ước chung lớn 21 §21 Luyện tập ước chung lớn 22 §22 Bội chung nhỏ 23 §23 Luyện tập bội chung nhỏ 24 §24 Ôn tập chương 2 Chương SỐ NGUYÊN (23 tiết, chưa tính kiểm tra) TT Tên §1 Làm quen với số nguyên âm Số tiết §2 Tập hợp số nguyên §3 Thứ tự tập hợp số nguyên §4 Giá trị tuyệt đối số nguyên §5 Cộng hai số nguyên dấu §6 Cộng hai số nguyên khác dấu §7 Tính chất phép cộng số nguyên §8 Phép trừ hai số nguyên §9 Quy tắc dấu ngoặc 10 §10 Quy tắc chuyển vế 11 §11 Ôn tập học kì I 12 Kiểm tra học kì I (Cả Số học Hình học) 13 §12 Nhân hai số nguyên khác dấu 14 §13 Nhân hai số nguyên dấu 15 §14 Luyện tập nhân hai số nguyên 16 §15 Tính chất phép nhân 17 §16 Bội ước số nguyên 18 §17 Ôn tập chương 2 Chương PHÂN SỐ (37 tiết, chưa tính kiểm tra) TT 10 11 Tên §1 Mở rộng khái niệm phân số §2 Phân số Tính chất phân số §3 Rút gọn phân số §4 Quy đồng mẫu nhiều phân số §5 So sánh phân số §6 Phép cộng phân số §7 Tính chất phép cộng phân số Luyện tập §8 Phép trừ phân số Luyện tập §9 Phép nhân phân số §10 Tính chất phép nhân phân số Luyện tập §11 Phép chia phân số Luyện tập Số tiết 2 2 2 2 12 §12 Hỗn số Số thập phân Phần trăm Luyện tập 13 §13 Luyện tập chung 14 §14 Tìm giá trị phân số số cho trước 15 §15 Tìm số biết giá trị phân số số 16 §16 Tìm tỉ số hai số Luyện tập 17 §17 Luyện tập chung 18 Bài 18 Biểu đồ phần trăm Luyện tập 19 §19 Ôn tập chương 20 §20 Ôn tập cuối năm phần số học 21 Kiểm tra học kì (Cả Số học Hình học) 2 Phần Hình học Chương ĐIỂM ĐƯỜNG THẲNG ĐOẠN THẲNG TIA (13 tiết) TT Tên §1 Điểm Đường thẳng Đường thẳng qua điểm Số tiết 2 §2 Ba điểm thẳng hàng Đoạn thẳng §3 Độ dài đoạn thẳng Trung điểm đoạn thẳng §4 Tia Vẽ đoạn thẳng biết độ dài §5 Trồng thẳng hàng Đo độ dài mặt đất §6 Ôn tập chương Chương NỬA MẶT PHẲNG GÓC ĐƯỜNG TRÒN TAM GIÁC (15 tiết) TT §1 Nửa mặt phẳng Góc 2 · · · §2 Số đo góc Khi xOy + yOz = xOz §3 Vẽ góc biết số đo Tia phân giác góc §4 Hai góc đối đỉnh Góc tạo đường thẳng cắt hai đường thẳng §5 Thực hành đo góc mặt đất 2 §6 Đường tròn Tam giác §7 Ôn tập chương III Một số vấn đề cần lưu ý Về việc thực chương trình chi tiết - Không bắt buộc trường phải thực số tiết gợi ý PPCT chi tiết Tổ/nhóm chuyên môn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường trình hiệu trưởng phê duyệt - Số tiết lại (16 tiết) giáo viên sử dụng để kiểm tra, bổ sung số tiết khó, dài dự phòng để bù - Nên xếp dạy học Số học Hình học khoảng thời gian định (1 đến tuần), không thiết phải xếp thời khóa biểu tuần có số tiết Số học số tiết Hình học Tổ (nhóm) chuyên môn vào gợi ý thời lượng bài, chương mạch kiến thức đề xuất với hiệu trưởng định xếp thời khóa biểu cho hợp lí Về tổ chức dạy học kiểm tra, đánh giá - Trong sách hướng dẫn học môn Toán, đơn vị kiến thức chia thành phần nhỏ Với nội dung, giáo viên cần tổ chức hoạt động theo quy trình: tiếp cận, hình thành, củng cố, hệ thống hoá Giáo viên nên thiết lập bảng, gồm yêu cầu cần đạt sau học nội dung, đơn vị kiến thức để học sinh biết tự đánh giá kết học tập - Với bài, đơn vị kiến thức, học sinh giao mục tiêu nhiệm vụ học tập cụ thể, giáo viên điều chỉnh để hoạt động học phù hợp với nhịp độ tiếp thu trình độ nhận thức học sinh - Với câu trả lời học sinh, giáo viên nên hướng dẫn bạn nhóm nhận xét Sau thảo luận, có học sinh nhóm trả lời đúng, hay có câu trả lời tốt, giáo viên nói với nhóm kết câu trả lời bạn Nếu nhóm qua thảo luận, trao đổi chưa thể nêu bật kiến thức mong muốn, giáo viên hỗ trợ học sinh cách hiểu đúng, cách phát biểu mong đợi - Khi kết thúc chương, giáo viên tổ chức kiểm tra để đánh giá kết học tập học sinh điều chỉnh cách hướng dẫn học sinh học tập cho phù hợp ... VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN ( 36 tiết) TT Tên §1 Tập hợp Phần tử tập hợp Số tiết §2 Tập hợp số tự nhiên §3 Ghi số tự nhiên §4 Số phần tử tập hợp Tập hợp §5 Luyện tập 6 Phép cộng phép nhân §7 Phép... Tính chất chia hết tổng 14 §14 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 15 §15 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 16 § 16 Ước bội 17 §17 Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố 18 §18 Phân tích số thừa số nguyên tố 19... nguyên khác dấu 14 §13 Nhân hai số nguyên dấu 15 §14 Luyện tập nhân hai số nguyên 16 §15 Tính chất phép nhân 17 § 16 Bội ước số nguyên 18 §17 Ôn tập chương 2 Chương PHÂN SỐ (37 tiết, chưa tính kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: PPCT toan 6 , PPCT toan 6 , PPCT toan 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay