PPCT KHXH 6

4 10 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 09:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI Lớp mô hình trường học (Kèm theo Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 Bộ GDĐT) I Khung phân phối chương trình Hướng dẫn chung Khung phân phối chương trình (PPCT) quy định thời lượng dạy học cho phần chương trình, áp dụng cho lớp mô hình trường học mới, từ năm học 2015-2016 Thời lượng quy định Khung PPCT áp dụng cho trường tổ chức dạy học buổi/ngày Tiến độ thực chương trình đảm bảo kết thúc học kì kết thúc năm học thống nước Căn Khung PPCT, trường xây dựng thực kế hoạch giáo dục phù hợp với nhà trường Các trường có điều kiện dạy học buổi/ngày điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp Khung phân phối chương trình Tổng số tiết Số tuần Tổng thực Liên môn Phân môn Lịch sử Phân môn Địa lí Kiểm tra, dự phòng Cả năm 35 70 27 25 10 Học kì 18 36 13 13 Học kì 17 34 14 12 Kết thúc Học kì - Phần học liên môn 05 tiết: Bài Tìm hiểu môn khoa học xã hội; Bài Bản đồ cách sử dụng đồ, thực đầu năm học, trước thực theo phân môn Lịch sử Địa lí - Phân môn Lịch sử 13 tiết: Thực từ Bài Xã hội nguyên thủy đến hết Bài Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc - Phân môn Địa lí 13 tiết: Thực từ Bài 11 Kinh độ, vĩ độ tọa độ địa lí đến hết Bài 15 Địa hình bề mặt Trái Đất - Ôn tập kiểm tra định kì học kì I Kết thúc Học kì - Phân môn Lịch sử 14 tiết: Thực lại - Phân môn Địa lí 12 tiết: Thực lại - Phần học liên môn tiết: Bài 21 Tìm hiểu quê hương em, thực vào tuần cuối năm học, sau thực xong học Lịch sử Địa lí - Ôn tập kiểm tra định kì cuối năm II Gợi ý phân phối chương trình chi tiết Học kì STT Tên bài/chủ đề Số tiết Liên môn Bài Tìm hiểu môn Khoa học xã hội 2 Bài Bản đồ cách sử dụng đồ Phân môn Lịch sử Bài Xã hội nguyên thủy Bài Các quốc gia cổ đại giới Bài Văn hóa cổ đại Bài Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc Phân môn Địa lí Bài 11 Kinh độ, vĩ độ tọa độ địa lí Bài 12 Trái Đất, chuyển động Trái Đất Bài 13 Cấu tạo bên Trái Đất 10 Bài 14 Nội lực ngoại lực, khoáng sản 11 Bài 15 Địa hình bề mặt Trái Đất Ôn tập, kiểm tra dự phòng Học kì STT Bài học Số tiết Phân môn Lịch sử Bài Chăm - pa Phù Nam Bài Chế độ cai trị triều đại phong kiến phương Bắc chuyển biến xã hội nước ta (179 TCN – kỉ X) 3 Bài Các đấu tranh giành độc lập tiểu biểu (thế kỉ I - IX) Bài 10 Bước ngoặc lịch sử đầu kỉ X Phân môn Địa lí Bài 16 Không khí khối khí Bài 17 Khí áp loại gió Bài 18 Thời tiết, khí hậu số yếu tố khí hậu Bài 19 Nước Trái Đất Bài 20 Đất sinh vật Trái Đất Liên môn 10 Bài 21 Tìm hiểu quê hương em Ôn tập, kiểm tra dự phòng III Một số vấn đề cần lưu ý Về việc thực chương trình chi tiết - Không bắt buộc trường phải thực số tiết gợi ý PPCT chi tiết Tổ/nhóm chuyên môn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường trình hiệu trưởng phê duyệt - Số tiết lại: 10 tiết giáo viên sử dụng để ôn tập, kiểm tra, bổ sung số tiết khó, dài dự phòng để bù - Nên xếp dạy học phân môn cách hợp lí cho đảm bảo nội dung phân môn Lịch sử Địa lí học song song Không thiết phải xếp thời khóa biểu tuần có số tiết Tổ/nhóm chuyên môn vào gợi ý thời lượng bài, chương mạch kiến thức, phối hợp với tổ/nhóm chuyên môn liên quan để đề xuất với hiệu trưởng định xếp thời khóa biểu cho hợp lí Các phiếu ôn tập, giáo viên hướng dẫn học sinh thực nhà Về tổ chức dạy học kiểm tra, đánh giá - Lựa chọn thực cách linh hoạt, sáng tạo phương pháp kĩ thuật dạy học tích cực theo chuỗi hoạt động học học sách Hướng dẫn học; ý vận dụng phương pháp kĩ thuật dạy học mang đặc thù môn như: dạy học giải vấn đề, dạy học dự án, sử dụng đồ, lược đồ, phân tích tranh ảnh, phân tích số liệu thống kê, tường thuật, miêu tả Các phương pháp kĩ thuật dạy học nêu lựa chọn phù hợp với trình độ, khả nhận thức học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh - Phối hợp, đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học: dạy học theo lớp với dạy học theo nhóm, theo cặp cá nhân học sinh, tạo điều kiện phát huy vai trò tích cực, chủ động học sinh; kết hợp dạy học lớp, thực địa, trải nghiệm thực tế di sản, di tích, bảo tàng, làng nghề, - Chủ động, sáng tạo việc điều chỉnh, phát triển tài liệu Hướng dẫn học như: tranh ảnh, số liệu thống kê, lược đồ, thông tin, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, nhà trường khả học sinh - Khai thác, bổ sung sử dụng có hiệu thiết bị dạy học tài liệu bổ trợ đặc thù môn hoạt động học như: đồ, lược đồ, tranh ảnh, mô hình, mẫu vật, phim giáo khoa, qua học sinh khai thác kiến thức rèn luyện kĩ năng, lực môn học - Việc kiểm tra, đánh giá thực theo hướng dẫn Bộ GDĐT Riêng kiểm tra học kì học kì nội dung, thời gian, hình thức kiểm tra nhà trường chủ động quy định Đối với môn Khoa học xã hội, đánh giá cần ý đến đặc thù môn như: tăng cường câu hỏi mở; câu hỏi gắn với thời quê hương, đất nước để học sinh bày tỏ kiến vấn đề kinh tế, trị, xã hội; câu hỏi sâu chuỗi, so sánh phân tích kiện số liệu; lập bảng thống kê, Khi đánh giá kết học tập ý đến việc nhận xét, động viên cố gắng, tiến học sinh./ ... giành độc lập tiểu biểu (thế kỉ I - IX) Bài 10 Bước ngoặc lịch sử đầu kỉ X Phân môn Địa lí Bài 16 Không khí khối khí Bài 17 Khí áp loại gió Bài 18 Thời tiết, khí hậu số yếu tố khí hậu Bài 19 Nước... đề cần lưu ý Về việc thực chương trình chi tiết - Không bắt buộc trường phải thực số tiết gợi ý PPCT chi tiết Tổ/nhóm chuyên môn điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường trình hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: PPCT KHXH 6 , PPCT KHXH 6 , PPCT KHXH 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay