Kế hoạch công tác đoàn

14 14 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 09:06

ON TNCS H CH MINH CHI ON TRNG THCS HNG QUANG *** S 01 / KH- C CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T Hnh phỳc Hng Quang, ngy 16 thỏng nm 2016 K HOCH HOT NG CHI ON Nm hc 2016 2017 A C IM TèNH HèNH Nm hc 2014 - 2015, l nm hc u tiờn Ton ngnh trung trin khai K hoch hnh ng thc hin Ngh quyt s 29-NQ/TW ngy 04/11/2013 ca Ban Chp hnh Trung ng ng (khúa XI) v i mi cn bn, ton din giỏo dc v o to, ỏp ng yờu cu cụng nghip húa, hin i húa iu kin kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha v hi nhp quc t, ngnh Giỏo dc v o to tip tc thc hin sỏng to, cú hiu qu cỏc cuc ng v cỏc phong tro thi ua ca ngnh gn vi vic i mi giỏo dc, rốn luyn phm cht chớnh tr, o c li sng ca cỏn b qun lý, giỏo viờn, nhõn viờn v hc sinh ti mi c s giỏo dc Bc vo nm hc 2016 - 2017, Chi on trng THCS Hng Quang cú nhng thun li v khú khn nh sau: I THUN LI Nm hc 2016 2017, chi on trng THCS Hng Quang cú tng s 16 ng on viờn, ú cú 06 ng ó ng hng ng ca ng, hu ht cỏc ng on viờn ca chi on cú tui i cũn tr, nhit tỡnh, cú ý thc trỏch nhim cụng vic Chi on nh trng c luụn nhn c s quan tõm ca lónh o, ch o ca Ban chp hnh on xó Hng Quang, Chi b trng THCS Hng Quang, s phi kt hp cht ch ca cỏc ban ngnh on th ca a phng, ca nh trng i vi mi mt hot ng ca on trng Tp th Chi on nh trng l mt on kt thng nht cao ch trng, k hoch v bin phỏp thc hin di s ch o trc tip ca Chi b ng nh trng C s vt cht: Nh trng bc u ó cú s u t mt s trang thit b phc v cỏc hot ng on v ca i II KHể KHN CSVC phc v cho hot ng dy v hc ca thy v trũ nh trng cũn nhiu khú khn thiu thn, cha ỏp ng c vi yờu cu ca s nghip giỏo dc thi kỡ i mi Kinh phớ phc v cho hot ng chớnh tr ca Chi on cũn cú nhiu hn ch BCH chi on hot ng theo hỡnh thc kiờm nhim ú cũn gp nhiu khú khn v thi gian v nghip v cụng tỏc on Mt s ng on viờn giỏo viờn cũn ngi sinh hot on Vic t chc cỏc hot ng ngh, TDTT cũn lỳng tỳng, thiu tớnh chuyờn nghip, ụi cũn chng chộo, B NHIM V C TH I CễNG TC CHNH TR, T TNG -1- Ch tiờu: -100% on viờn cú phm cht o c tt, khụng mc cỏc tai t nn xó hi - 100% on viờn thc hin tt ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca nh nc, ni quy, quy ch ca ngnh, iu l on - 100% on viờn hng ng v tham gia tt cỏc cuc cuc v phong tro ln nm hc nh: hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh, cuc ng khụng vi bn ni dung, phong tro thi ua xõy dng trng hc thõn thin hc sinh tớch cc, Gii phỏp - Cỏc ng on viờn giỏo viờn tham gia hc tt nhim v nm hc - on viờn hc sinh hc ni quy nh trng, iu l Trng trung hc, iu l on - Chi on thng xuyờn t chc cho cỏc /c on viờn chi on hc tm gng o c H Chớ Minh, cỏc ch trng ng li ca ng - nh trng theo cỏc t hot ng ln nh: 20/11, 22/12, 03/02, 26/03 , 19/05 - Giỏo dc cho on viờn chi on hc v tỡm hiu truyn thng ca cỏc ngy k nim ln nm hc - Tng cng giỏo dc phỏp lut cho on viờn, i viờn lut ATGT, phũng chng TTNXH, phũng chng ma tuý II CễNG TC ON on tham gia phong tro tt Ch tiờu - 100% on viờn giỏo viờn hon thnh tt nhim v c giao - 09/ 11 ng on viờn giỏo viờn t danh hiu giỏo viờn dy gii hoc giỏo viờn cú hc sinh gii cỏc cp - 100% cỏc ng on viờn giỏo viờn lm cụng tỏc ch nhim lp t lp tiờn tin - tiờn tin xut sc - 45% HS on viờn hc sinh t danh hiu HS tiờn tin tr lờn - on viờn hc sinh Tt nghip t 100%, thi vo THPT t 95% tr lờn Gii phỏp - Phi hp cựng cụng on t chc cỏc cuc thi chuyờn mụn nh: Hi ging, thi giỏo viờn s dng thit b, thớ nghim gii cp trng, cp huyn Bi dng hc sinh gii Cụng tỏc bi dng v t bi dng chuyờn mụn Hng ng v tham gia cú hiu qu vic d gi theo nhúm, cỏc chuyờn t, trng v phũng t chc - Trin khai v thc hin tt s vng nht ký lm theo li Bỏc - Ch o cỏc ng on viờn hc sinh thi ua hc tt - ginh nhiu bụng hoa im tt - Xõy dng cỏc nhúm, cỏc phõn on in hỡnh giỳp hc v cỏc hot ng - Thnh lp cõu lc b, t, nhúm hc tp, thi hc sinh gii vũng trng huyn tnh t kt qu cao - Tham mu vi Chi b - BGH nh trng to iu kin v c s vt cht v kinh phớ chi on hot ng c tt hn - Kt hp vi cụng on trỡ mt i cu lụng, búng bn nam v mt i cu lụng, búng bn n tham gia cỏc hot ng TD -TT nh trng Phũng GD&T t chc T chc, xõy dng cỏc cõu lc b TT nh: Búng bn, cu lụng, ỏ cu, c vua, c tng, - Xõy dng mụi trng s phm ca nh trng luụn Xanh - Sch - p Xõy dng chi on vng mnh: Ch tiờu - Giỳp 02 ng c xột chuyn ng chớnh thc ỳng thi hn - Bi dng v giỳp 01 i tng c xột kt np vo ng -2- - Gii thiu cho chi b 02 /c on viờn u tỳ c i hc lp i tng ng - Phn u t chc 01 lp cm tỡnh on v hon thin h s xột kt np on cho 30 - 35 i viờn u tỳ vo on TNCS H Chớ Minh Gii phỏp - Chi on thng xuyờn t chc cho niờn - i viờn ln tui hc tỡm hiu v t chc on thụng qua cỏc lp cm tỡnh on, cỏc t hot ng ln nh 20/11, 22/12, 3/2, 26/3, 19/5 - Chi on t chc cỏc bui hc tỡm hiu v on cho i viờn u tỳ - Chi on thng xuyờn giỳp , ng viờn to iu kin cho cỏc ng on viờn u tỳ c hc rốn luyn, phn u tr thnh ng viờn ng cụng sn Vit Nam - Chi on thng xuyờn gii thiu cho Chi b nhng ng on viờn u tỳ Chi b giỳp rốn luyn v ngh cỏc t chc ng cp trờn xột kt np - Chi on giỳp to iu kin cho cỏc ng ng viờn d b c chuyn ng chớnh thc ỳng thi hn on ph trỏch i TNTP H Chớ Minh * Ch tiờu *100% i viờn - on viờn - Thanh niờn thc hin tt iu Bỏc H dy *100% i viờn - on viờn - Thanh niờn thc hin nghiờm chnh ni quy ca trng, ca lp * 100% cỏc chi i hng ng v tham gia tt cỏc phong tro thi ua hc *100% i viờn - on viờn - Thanh niờn thi ua rốn luyn, hc tt *100% i viờn - on viờn - Thanh niờn thc hin nghiờm chnh lut an ton giao thụng *100% i viờn - on viờn - Thanh niờn khụng vi phm tai t nn xó hi * 100% cỏc chi i tham gia cỏc t thi ua hc * 100% cỏc chi i thc hin nghiờm tỳc cú hiu qu vic, th dc gia gi, v sinh khu vc gia gi * 100% cỏc chi i cú i ca khỳc mng non * 100% cỏc chi i t tiờn tin, 02 chi i TTSX * 100% cỏc chi i tham gia y cỏc cuc thi v hoỏ ngh TDTT * 100% cỏc cỏn b chi i c d hun nghip v cụng tỏc i * Gii phỏp - Ch o cỏc chi i i hi chi i bu ban ch huy chi i - Ch o Liờn i t chc i hi Liờn i nm hc 2016 - 2017 - Chi on thng xuyờn ch o liờn i hot ng theo cỏc ch im, ch ca nm hc - Trin khai v thc hin tt s vng nht ký lm theo li Bỏc - Ch o Liờn i hot ng theo cỏc t hot ng ln nh: 20 / 11, 22 / 12, 03 / 02, 26 / 03, 30/04, 15/05, 19 / 05 - Thnh lp i ca khỳc mng non, cỏc cõu lc b mụn hc nh: vn, toỏn, anh - Tng cng cụng tỏc v sinh khuụn viờn trng lp xanh - sch - p C DANH HIU THI UA: - Chi on: t danh hiu chi on vng mnh, ngh Huyn on tng Giy khen - Bớ th chi on c Huyn on tng Gy khen - Liờn i: t danh hiu liờn i vng mnh, ngh Hi ng i huyn tng Giy khen D BIN PHP THC HIN: -3- - Cho cỏc ng on viờn chi on hc y cỏc ni qui ca Chi b, nh trng, cỏc bn, ch trng ca cỏc t chc on cp trờn - i mi cụng tỏc qun lý on viờn giỏo viờn v on viờn hc sinh Phi hp gia gia ỡnh v nh trng lm tt cụng tỏc giỏo dc - Sinh hot t chuyờn mụn, t ch nhim hng thỏng, ỳng nh k ph bin, giỳp cỏc ng giỏo viờn ch nhim lp Cú bin phỏp qun lý hc sinh Ch o im cỏc lp in hỡnh, giỳp cỏc ng giỏo viờn b mụn nõng cao tay ngh - Xõy dng nh mc thi ua cho cỏc cỏ nhõn, cỏc phõn on, liờn i, chi i v nh mc thi ua ca chi on - T chc tt cỏc hot ng ngoi gi lờn lp, giỳp cỏc ng on viờn hc sinh lm tt cụng tỏc t qun, xõy dng chng trỡnh hot ng c th Xõy dng cho on viờn tỏc phong nhanh nhn, hot bỏt, gn gng - Cng c n np, thng xuyờn t chc cỏc hot ng ngh, TDTT nhm nõng cao sc kho - th lc cho cỏc ng on viờn chi on lm tt cụng tỏc dy hc v lao ng -Thc hin tt iu l trng hc, lut giỏo dc, lut giao thụng ng b ngn chn cỏc cỏc tai t nn xó hi xõm nhp vo trng hc Giỏo dc cho cỏc ng on viờn hc sinh cú ý thc gi gỡn v sinh, bo v ca cụng, tit kim in nc - Xõy dng cỏc nhúm, cỏc phõn on in hỡnh giỳp hc v cỏc hot ng - Phi hp vi cỏc on th v ngoi nh trng nh: Cụng on, hi ph huynh hc sinh, on xó, hi cu chin binh, cỏc ng th chi b cỏc thụn, cỏc ng trng thụn lm tt cụng tỏc giỏo dc E KT LUN Phng hng, nhim v vi nhng ch tiờu phn u v gii phỏp thc hin nm hc 2016 - 2017 ca Chi don trng THCS Hng Quang c xõy dng trờn c s nh hng ln Ch th s 3008 /2014/CT- BGD&T ngy 18 thỏng nm 2014 ca B trng B Giỏo dc v o to V nhim v trng tõm ca giỏo dc mm non, giỏo dc ph thụng, giỏo dc thng xuyờn, giỏo dc chuyờn nghip nm hc 2014 2015; Cụng s 4099/BGDT-GDTrH ngy 05/ 8/2014 ca B Giỏo dc v o to v vic Hng dn thc hin nhim v Giỏo dc Trung hc nm hc 2014-2015; Quyt nh s 975/ QUBND, ngy 26/6/ 2014 ca U ban nhõn dõn tnh Hng Yờn V k hoch thi gian nm hc 2014 2015 ca giỏo dc mm non, giỏo dc ph thụng v giỏo dc thng xuyờn tnh Hng Yờn; Cụng s 1075/ SGD&T- GDTrH- GDTX, ngy 11 thỏng nm 2014 ca S GD&T tnh Hng Yờn V /v Hng dn thc hin nhim v giỏo dc trung hc nm hc 2014 - 2015 v Hng dn s 348/PGD&T- THCS, ngy 20/ 8/ 2014 ca phũng GD&T huyn n Thi V /v Hng dn thc hin nhim v giỏo dc trung hc c s nm hc 2014 - 2015 trờn c s c im tỡnh hỡnh ca on xó Hng Quang, trng THCS Hng Quang nm hc 2015 - 2016, Chi on nh trng lp k hoch c th quỏn trit v ch o on viờn, i viờn hc sinh ton trng thc hin Trong quỏ trỡnh trin khai, Ban chp hnh on trng s b sung, iu chnh thụng qua lch cụng tỏc hng thỏng phng hng, nhim v v nhng ch tiờu cú tớnh sỏt thc t hiu qu cao, ch o on viờn, i viờn v hc sinh ton trng thc hin thng li nhim v nm hc 2016 - 2017./ Ni nhn: CHI ON TM BAN CHP HNH Bớ th - BCH Đon xã (để báo cáo) -4- - Ban chi uỷ (để bỏo cỏo ) - CB đon viên nhà trờng (để thực ) - Lu VT Hong ụng H Kế hoạch hoạt động cụ thể theo tháng Năm học 2016- 2017 Tháng Củng cố, kiện toàn lại tổ chức Cụng tỏc chớnh tr, t tng - Cỏc /c on viờn giỏo viờn hc ch th, nhim v nm hc - Cỏc /c on viờn hng ng v tham gia tt cỏc cuc ng v cỏc phong tro ln nm hc - ng viờn on viờn giỏo viờn yờn tõm nhn nhim v v cụng tỏc vi kt qu cao nht - T chc cho on viờn v hc sinh hc ni quy Nh trng, iu l trng THCS iu l on TNCS HCM - Cng c, kin ton li i ng BCH Chi on cú nng lc, o c lónh o Chi on hot ng vng mnh hn t c cỏc ch tiờu phn u Cụng tỏc on - Phi hp t chc tt l khai ging nm hc mi, nm hc 2016 2017 - Kin ton li cỏc cõu lc b TDTT nh: búng chuyn, cu lụng, búng bn, - Phỏt ng t thi ua Dy tt - hc tt lp thnh tớch cho mng Hi ngh CNVC, i hi Liờn i Cụng tỏc i - Ch o t chc tt i hi chi i v bu BCH chi i mi - Ch o t chc tt i hi Liờn i - Ch o Liờn i trỡ tt cỏc hot ng nn np, hot ng GDNGL, tip tc y mnh hot ng "K chuyn tm gng o c H Chớ Minh" cỏc tit cho c u tun Cụng tỏc phỏp trin on, xõy dng ng - Bi dng, giỳp , to iu kin, gii thiu cho Chi b lm h s xột kt np cho 01 on viờn u tỳ vo ng cng sn Vờt Nam - Theo dừi, giỳp , bi dng i tng i viờn lp tỡm hiu v on TNCS H Chớ Minh, t ú cú k hoch tu dng phn u vo on Điều chỉnh, bổ sung -5- Thỏng 10 DUY TRè CC HOT NG THI UA LP THNH TCH CHO MNG 48 NM NGY BC H GI TH LN CUI CNG CHO NGNH GD&T(15/ 10/ 1968 - 15/ 10/ 2016) Cụng tỏc chớnh tr, t tng - Cỏc /c on viờn chi on hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh Hc iu l on - Cỏc /c on viờn Chi on hc v lm theo quy nh thc hin np sng minh vic ci, vic tang, l hi, mng th Cụng tỏc on - Chi on phi hp vi cụng on trỡ luyn cỏc i tuyn TDTT - Phỏt ng t thi ua Dy tt hc tt lp thnh tớch cho mng 45 nm ngy Bỏc H gi th ln cui cựng cho ngnh GD&T - T chc cho on viờn thc hin tỡnh nguyn V sinh khuụn viờn nh trng "Xanh Sch - p Cụng tỏc i - Phỏt ng t thi ua Ginh nhiu bụng hoa im tt lp thnh tớch cho mng ngy nh giỏo Vit Nam 20/11 - Hnh quõn bng im s - Thi ngh - Ch o Liờn i trỡ tt cỏc hot ng nn np, hot ng GDNGLL - T chc L k nim 46 nm ngy Bỏc H gi th ln cui cựng cho ngnh GD&T Cụng tỏc phỏp trin on, xõy dng ng - Tip tc bi dng, giỳp to iu kin cho 03 /c cm tỡnh ng hon thin h s ngh cp trờn kt np ng - Tip tc theo dừi, giỳp , bi dng i tng i viờn lp tỡm hiu v on TNCS H Chớ Minh, t ú cú k hoch tu dng phn u vo on Điều chỉnh, bổ sung -6- Tháng 11 lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20 - 11 Cụng tỏc chớnh tr, t tng - Giỏo dc on viờn chi on hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh - Giỏo dc, tuyờn truyn cho on viờn v hc sinh thy c truyn thng dy tt, hc tt ca nh trng v vai trũ v ý ngha ca ngy nh giỏo Vit Nam (20/11/1982 20/11/2016) Cụng tỏc on - Tip tc phỏt ng t thi ua Dy tt Hc tt lp thnh tớch cho mng ngy nh giỏo Vit Nam 20/11 - Phi hp cựng cụng on v nh trng t chc Hi ging nõng cao tay ngh cho i ng nh giỏo v lp thnh tớch cho mng ngy nh giỏo Vit Nam 20/11 Cụng tỏc i - Tip tc ch o liờn i phỏt ng t thi ua Ginh nhiu bụng hoa im tt lp thnh tớch cho mng ngy nh giỏo Vit Nam 20/11 - Ch o Liờn i trỡ tt cỏc hot ng nn np, ngh, bỏo tng (yờu cu cỏc lp cú l hoa v khn tri bn), hot ng GDNGLL - Hng dn hc sinh thm hi cỏc thy cụ giỏo nhõn ngy Nh giỏo Vit Nam Cụng tỏc phỏp trin on, xõy dng ng - Tip tc giỳp , bi dng to iu kin gii thiu cho Chi b /c on viờn u tỳ ngh chi b cho lm h s kt np ng - Tip tc theo dừi, giỳp , bi dng i tng i viờn lp tỡm hiu v on TNCS H Chớ Minh, t ú cú k hoch tu dng phn u vo on Điều chỉnh, bổ sung -7- Tháng 12 kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam (22/12/1944 - 22/12/2016) Cụng tỏc chớnh tr, t tng - Giỏo dc on viờn chi on y mnh phong tro hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh - Giỏo dc, tuyờn truyn cho on viờn v hc sinh thy c vai trũ v ý ngha ca ngy thnh lp quõn i nhõn dõn Vit Nam 22/12 - Tuyờn truyn, giỏo dc cho on viờn tỡm hiu v lch s u tranh v vang ca ng, Bỏc H v QND Vit Nam T ú nõng cao nhn thc, trỏch nhim ca tui tr vi vic xõy dng v bo v t quc Cụng tỏc on - Phỏt ng t thi ua Dy tt hc tt lp thnh tớch cho mng ngy thnh lp QND Vit Nam 22/12 - T chc cho hc sinh lm bỏo nh vi ch Anh b i c H - T chc giao lu vi hi CCB xó núi truyn truyn thng v Anh b i c H - Duy trỡ cỏc hot ng luyờn, giao lu cỏc ni dung TDTT Cụng tỏc i - Phỏt ng t thi ua Ginh nhiu bụng hoa im tt lp thnh tớch cho mng ngy thnh lp QND Vit Nam 22/12 - T chc thi lm bỏo nh (quyn kh giy A3) vi ch Anh b i c H - Ch o Liờn i trỡ tt cỏc hot ng nn np, hot ng GDNGLL Cụng tỏc phỏp trin on, xõy dng ng - Chi on bi dng v gii thiu cho Chi b /c on viờn u tỳ ngh c i hc lp nhn thc v ng - Tip tc theo dừi, giỳp , bi dng i tng i viờn lp tỡm hiu v on TNCS H Chớ Minh, t ú cú k hoch tu dng phn u vo on Điều chỉnh, bổ sung -8- Tháng - mừng đảng - mừng xuân Cụng tỏc chớnh tr, t tng - Giỏo dc on viờn chi on hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh - Giỏo dc, tuyờn truyn cho on viờn v hc sinh thm nhun o c cỏch mng, truyn thng u tranh v vang ca ng cng sn Vit Nam Nõng cao ý thc cnh giỏc trc mi õm mu Din bin ho bỡnh ca cỏc th lc thự ch chng phỏ cỏch mng Vit Nam Cụng tỏc on - Phỏt ng t thi ua Dy tt hc tt lp thnh tớch cho mng ngy thnh lp ng cng sn Vit Nam 03/02/1930 - 03/02/2017) - Phi hp cựng cụng on v nh trng t chc Hi ging nõng cao tay ngh cho i ng nh giỏo v lp thnh tớch cho mng ngy thnh lp ng cng sn Vit Nam v mng Xuõn Tõn - T chc cho cỏc /c on viờn giỏo viờn tham gia sinh hot luyn TDTT - T chc cho i viờn u tỳ tham gia hc lp cm tỡnh on t 03/ 02 Cụng tỏc i - Phỏt ng t thi ua Ginh nhiu bụng hoa im tt lp thnh tớch cho mng ngy thnh lp ng cng sn Vit Nam (03/02/1930 - 03/02/2017) - Ch o Liờn i trỡ tt cỏc hot ng nn np, hot ng GDNGLL c bit trỡ hot ng n np trc v sau tt Nguyờn ỏn - Hng dn hc sinh thc hin tt cỏc quy nh ca nh trng v Bn cam kt dp tt Nguyờn ỏn Cụng tỏc phỏp trin on, xõy dng ng - Tip tc theo dừi, giỳp , bi dng i tng i viờn lp tỡm hiu v on TNCS H Chớ Minh, t ú cú k hoch tu dng phn u vo on Điều chỉnh, bổ sung -9- Tháng Tiến bớc lên đoàn hớng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đoàn tncs hồ chí minh (26/03/1931 - 26/03/2017) Cụng tỏc chớnh tr, t tng - Giỏo dc on viờn chi on hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh - Tng cng giỏo dc truyn thng cỏch mng, giỏo dc chớnh tr t tng v s i v phỏt trin ca t chc on TNCS H Chớ Minh Cụng tỏc on - Phỏt ng t thi ua Dy tt hc tt lp thnh tớch cho mng ngy thnh lp on TNCS H Chớ Minh Nam 26/03/1931 - T chc cho cỏc /c on viờn giỏo viờn tham gia sinh hot luyn TDTT - T chc tt l K nim 87 nm, ngy thnh lp on TNCS H Chớ Minh 26/03/1931 26/03/2017 - T chc l kt np lp on viờn Lớ T Trng cho i viờn u tỳ ó tham gia lp hc cm tỡnh on t 03/02 Cụng tỏc i - Phỏt ng t thi ua Ginh nhiu bụng hoa im tt v cỏc cuc thi ngh TDTT lp thnh tớch cho mng ngy thnh lp on TNCS H Chớ Minh 26/03/1931 26/03/2015 - Ch o Liờn i trỡ tt cỏc hot ng nn np, hot ng GDNGLL Cụng tỏc phỏp trin on, xõy dng ng - Tham gia mớt tinh k nim 87 nm ngy thnh lp on TNCS H Chớ Minh (26/03/1931 26/03/2017) Điều chỉnh, bổ sung - 10 - - 11 - Tháng hớng tới ngày thành lập đội tntp hồ chí minh (15/05/1941 - 15/05/2017) 1.Cụng tỏc chớnh tr, t tng - Giỏo dc on viờn chi on hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh - Giỏo cho on viờn, h/s tỡm hiu truyn thng v vang ca i TNTP H Chớ Minh 2.Cụng tỏc on - Phỏt ng t thi ua Dy tt hc tt lp thnh tớch cho mng ngy thnh lp i TNTP H Chớ Minh 15/05/1941 - T chc cho cỏc /c on viờn giỏo viờn tham gia sinh hot luyn TDTT 3.Cụng tỏc i - Phỏt ng t thi ua Ginh nhiu bụng hoa im tt lp thnh tớch cho mng ngy thnh lp i TNTP H Chớ Minh (15/05/1941 - 15/5/ 2017) - Ch o Liờn i trỡ tt cỏc hot ng nn np, hot ng GDNGLL 4.Cụng tỏc phỏp trin on, xõy dng ng - Tip tc bi dng giỳp , to iu kin gii thiu cho Chi b lm h s xột kt np cho /c on viờn u tỳ vo ng cng sn Vit Nam Điều chỉnh, bổ sung . - 12 - Tháng hớng tới kỷ niệm ngày sinh nhật bác hồ (19/05/1890 - 19/05/2017) Cụng tỏc chớnh tr, t tng - Giỏo dc on viờn chi on hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh - Giỏo dc cho on viờn, h/s tỡm hiu v cuc i hot ng cỏch mng ca Ch tch H Chớ Minh T ú t lũng thnh kớnh yờu i vi v cha gi ca dõn tc: Bỏc H kớnh yờu Cụng tỏc on - Phỏt ng t thi ua Dy tt hc tt lp thnh tớch cho mng ngy sinh nht Bỏc H kớnh yờu 19/05/1890 - T chc cho cỏc /c on viờn giỏo viờn tham gia sinh hot luyn TDTT - T chc tt L phỏt thng cho cỏc em h/s t danh hiu HSG v cỏc /c giỏo viờn cú HSG - Bn giao on viờn v i viờn v sinh hot hố cho BCH on xó Hng Quang Cụng tỏc i - Phỏt ng t thi ua Ginh nhiu bụng hoa im tt lp thnh tớch cho mng ngy sinh nht Bỏc H (19/05/1890 - 19/05/ 2017) - Ch o Liờn i trỡ tt cỏc hot ng nn np, hot ng GDNGLL - Ch o Liờn i t chc tt i hi chỏu ngoan Bỏc H Cụng tỏc phỏp trin on, xõy dng ng - Tip tc bi dng giỳp , to iu kin gii thiu cho Chi b lm h s xột kt np cho /c on viờn u tỳ vo ng cng sn Vit Nam Điều chỉnh, bổ sung Hng Quang, ngy 16 thỏng nm 2016 TM BAN CHP HNH CHI ON Bớ th - 13 - Hong ng H - 14 - ... báo cáo) -4- - Ban chi uỷ (để bỏo cỏo ) - CB đon viên nhà trờng (để thực ) - Lu VT Hong ụng H Kế hoạch hoạt động cụ thể theo tháng Năm học 2016- 2017 Tháng Củng cố, kiện toàn lại... -9- Tháng Tiến bớc lên đoàn hớng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đoàn tncs hồ chí minh (26/03/1931 - 26/03/2017) Cụng tỏc chớnh tr, t tng -
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch công tác đoàn , Kế hoạch công tác đoàn , Kế hoạch công tác đoàn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay