Giáo án tổng hợp lịch sử 11 nguyễn dung

73 23 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:52

Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 Ngày soạn: …/…./2016 Ngày dạy: TIẾT - BÀI 1: NHẬT BẢN I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức: - Biết hiểu bối cảnh lịch sử, nội dung tân Minh Trị Đây thực chất cách mạng tư sản đưa Nhật Bản thoát khỏi thân phận nước nô lệ, trở thành nước đế quốc - Hiểu chất CNĐQ NB giống nước ĐQ khác: bành trướng xâm lược thuộc địa - Hiểu khái niệm cải cách Về tư tưởng: - Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa sách cải cách phát triển xã hội, đồng thời giải thích CNĐQ thường gắn với chiến tranh - Có thái độ đồng tình, ủng hộ phong trào đấu tranh nhân dân Nhật Bản chống lại ách thống trị CNĐQ NB - Lên án sách bành trướng xâm lược NB Về kĩ năng: - Biết phân tích đánh giá tân Minh Trị thực chất cách mạng tư sản - Rèn luyện kĩ diễn đạt ngôn ngữ, thực hành môn (niên biểu, khai thác kênh hình…) II.THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC 1.GV:- Lược đồ nước Nhật (bản đồ châu á), lược đồ bành trướng đế quốc Nhật cuối kỉ XIX - đầu kỉ XX HS: SGK, ghi III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Lớp 11A1 11A2 11A3 11A4 Ngày kiểm tra Sĩ số Tên HS vắng/P, KP Page Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 11A5 11A6 11A7 Kiểm tra cũ (o') Vào mới: Trong bối cảnh chung nước phương Đông vào kỉ XIX đứng trước nguy xâm lược chủ nghĩa tư thực dân phương Tây với Nhật Bản lại thoát số phận nước thuộc địa phụ thuộc trở thành đế quốc hùng mạnh khu vực Châu Vậy xuất phát từ nguyên nhân mà Nhật Bản có điều ? Chúng ta tìm hiểu Dạy mới: Hoạt động GV - HS Hoạt động 1: Tập thể - cá nhân Kiến thức Nhật Bản từ đầu kỷ XIX đến trước Mục tiêu: tìm hiểu tình hình NB đầu 1868 kỉ XIX - trước 1868 - Đến TK XIX chế độ Mạc Phủ NBản GV: Giới thiệu khái quát nước Nhật đứng đầu tướng quân( SôGun) lâm vào cuối TK XIX chế độ Mạc Phủ khủng hoảng, suy yếu trầm trọng Biểu hiện: - Kinh tế: - GV yêu cầu HS dùng bút gạch chân + NN: Lạc hậu, tô thuế nặng nề, mùa, ý tình hình trị, kinh đói … tế, xã hội Nhật Bản nửa đầu TK XIX + CN: Kinh tế hàng hóa phát triển, công - Hãy cho biết đối lập kinh tế trường thủ công xuất ngày nhiều, Nhật Bản? ngành kinh tế phát mầm mống ktế tư phát triển nhanh triển hơn? chóng bị phong kiến cản trở - Tình cảnh giai cấp tư sản, nông dân, - Xã hội: trì chế độ đẳng cấp thị dân? - Chính trị: Thiên Hoàng >< Tướng quân - Xã hội NB đứng trước nguy gì? Vì Sôgun sao? - Các nước đế quốc Âu –Mĩ bắt đầu công Nhật Bản Trước tiên Mĩ dùng vũ lực buộc NBản phải “mở cửa”sau Anh, Pháp, Nga, Đức ép Nhật kí hiệp ước bất bình đẳng Page Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 →Trước nguy bị Xâm lược Nhật Bản trì chế độ PK trì trệ, bảo thủ - Yêu cầu đặt cho NBản lúc ? phải cải cách Hoạt động 2: Tập thể - cá nhân Cuộc Duy tân Minh Trị Mục tiêu: tìm hiểu nội dung, tính chất, ý - Tháng 1.1868 chế độ Mạc phủ bị lật đổ nghĩa tân Minh Trị Thiên Hoàng Minh trị lên tiến hành - Thiên Hoàng lên bối cảnh loạt cải cách nhiều lĩnh vực nào? * Nội dung cải cách: - Chính trị: - Cuộc cải cách tập trung vào lĩnh + Thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, thành lập chế độ vực ?Nêu nội dung lĩnh vực (TS đóng vai trò quan trọng) Ban hành Hiến pháp + Thực quyền bình đẳng ban bố quyền tự - Kinh tế: + Thống tiền tệ, thị trường, trọng phát triển công thương nghiệp TBCN + Xóa bỏ độc quyền ruộng đất phong kiến, cho phép mua bán ruộng đất - Quân sự: Quân đội tổ chức theo kiểu phương Tây chế độ nghĩa vụ quân thay cho chế độ trưng binh, trọng sản xuất vũ khí, đóng tàu chiến… - Văn hóa – giáo dục: thi hành sách giáo dục bắt buộc, trọng KHKT, tiếp thu trình độ phương Tây Cử học sinh giỏi du học phương Tây - Tính chất: cách mạng tư sản - GV HD HS tính chất, ý nghĩa không triệt để tân Minh Trị ? - Ý nghĩa: + Thủ tiêu chế độ PK thúc đẩy kinh tế Page Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 TBCN phát triển + Làm cho nước Nhật thoát khỏi thân phận nước thuộc địa, trở thành nước đế quốc Hoạt động 3: Tập thể - cá nhân Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế Mục tiêu: tìm hiểu biểu đặc quốc chủ nghĩa điểm CNĐQ Nhật Bản - Những biểu chứng tỏ Nhật Bản * Kinh tế:Các công ty độc quyền đời dần chuyển sang nước đế quốc ? Mitxui, mitsubisi Chi phối đời sống kinh tế - GV hướng dẫn HS khai thác lược đồ hình trị Nhật Bản SGK * Chính trị: - Đối nội: Bóc lột công nhân nặng nề => nhiều đấu tranh bùng nổ, 1901 Đảng XHDC công nhân thành lập - Đối ngoại: + Xóa bỏ hiệp ước bất bình đẳng với nước phương Tây - Xác định vùng đất Nhật Bản + Trong 30 năm cuối kỉ XIX Nhật Bản chiếm đóng từ 1872-1914 thực sách bành trướng xâm lược - Để có vùng đất giới cầm → Kl: Nhật Bản trở thành nước đế quốc quyền NB làm gì? - Kể tên chiến tranh NB tiến hành? - Nhận xét giống khác CNTB NB với CNTB PT? - Bóc lột nặng nề GCCN nước dẫn đến - Tình cảnh gccn NB? Hậu quả? Tổ bùng nổ chiến tranh chức lãnh đạo nhân dân đấu tranh? Củng cố, dặn dò: - Củng cố: + Những thách thức đặt Nhật Bản đầu kỉ XIX - trước 1868 Page Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 + Nguyên nhân làm cho Nhật Bản từ nước PK lạc hậu trở thành nước đế quốc chủ nghĩa, thoát khỏi thân phận nước thuộc địa + Trình bày số biểu CNĐQ Nhật Bản - Dặn dò: Học cũ, đọc soạn trước Ấn Độ + Thực dân Anh xâm lược Ấn Độ nào? + Phong trào yêu nước nhân dân Ấn Độ diễn nào? - Bài tập: Liên hệ tình hình Nhật Bản cuối kỷ XIX với tình hình Việt Nam ? - Rút kinh nghiệm sau dạy:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Phê duyệt tổ chuyên môn Xuân Hòa, Ngày tháng .năm 2016 Page Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 Ngày soạn: ……/ …/2016 Ngày dạy: TIẾT - BÀI 2: ẤN ĐỘ I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Về kiến thức: - Hiểu rõ nguyên nhân nhân dân Ấn Độ đấu tranh, ách thống trị tàn bạo thực dân Anh - Biết nhớ nét phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Ấn Độ Về tư tưởng: - Lên án thống trị dã man, tàn bạo thực dân Anh nhân dân Ấn Độ; đồng tình với tinh thần đấu tranh nhân dân Ấn Độ chống đế quốc Về kĩ năng: - Biết sử dụng lược đồ để trình bày diễn biến đấu tranh tiêu biểu - Tái nét phong trào đấu tranh nhân dân Ấn Độ II.THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC 1.GV: - Lược đồ phong trào cách mạng Ấn Độ cuối kỷ XIX đầu kỷ XX - Tranh ảnh đất nước Ấn Độ cuối kỷ XIX đầu kỷ XX HS: SGK, ghi III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp: Lớp Ngày kiểm tra 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 Kiểm tra cũ Sĩ số Tên HS vắng/P, KP - (?): Trình bày nội dung, tính chất, ý nghĩa tân Minh Trị năm 1868 ? Vào mới: Page Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 Cuối kỷ XIX Nhật Bản nhờ cải cách Duy tân Minh Trị từ nước phong kiến lạc hậu trở thành nước Đế quốc Các nước Châu Á khác ? tiếp tục nghiên cứu nước Châu Á: Ấn Độ Dạy mới: Hoạt động GV - HS Hoạt động 1: Tập thể - cá nhân Kiến thức Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa Mục tiêu: tìm hiểu sách xâm lược, cai sau kỷ XIX trị, bóc lột TDA nhân dân Ấn - Đầu kỉ XVII chế độ phong kiến Ấn Độ Độ suy yếu Đến kỷ XIX, TD Anh hoàn thành xâm lược đặt ách thống trị Ấn Độ - TDA thực sách cai trị bóc - Chính sách cai trị thực dân Anh lột nhân dân Ấn Độ nào? + Kinh tế: khai thác, vơ vét tài nguyên thiên nhiên, bóc lột nhân công rẻ mạt → Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng thực dân Anh + Chính trị - xã hội: Cai trị trực tiếp với thủ đoạn: chia rẽ tôn giáo, chủng tộc, đẳng cấp +Về văn hóa - Giáo dục: Thi hành sách giáo dục ngu dân, khuyến khích tập quán lạc hậu hủ tục cổ xưa - Những sách thống trị TD Anh => Hậu quả: Kinh tế suy yếu, đời sống dẫn đến hậu ntn Ấn Độ ?nêu nhân dân cực khổ, mâu thuẫn dân tộc, giai mâu thuẫn chủ yếu xã hội Ấn cấp nổ ra… Độ? - Vậy nguyên nhân làm bùng nổ phong trào đấu tranh Ấn Độ? Hoạt động 2: Tập thể - cá nhân Đảng Quốc Đại phong trào dân tộc - Mục tiêu: tìm hiểu Đảng Quốc Ddại (1885 - 1908) phong trào đấu tranh Ấn Độ - Sự thành lập Đảng Quốc Đại Page Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 - Đảng Quốc Đại thành lập hoạt + Cuối 1885 Đảng Quốc dân đại hội (Đảng động nào? Quốc đại) thành lập - Đảng giai cấp lãnh đạo? chủ + Chủ trương: Từ (1885- 1905) Đảng đấu trương Đảng có thực dân Anh ủng hộ tranh ôn hòa, bất bạo động, đòi cải cách… không? Đường lối đấu tranh Đảng có + Do thái dộ thỏa hiệp người thỏa mãn nguyện vọng nhân dân không? cầm đầu sách hai mặt Vì Đảng bị phân hóa? quyền Anh, nội Đảng Quốc Đại bị phân hóa thành hai phái: Ôn hòa phái Cực đoan (cấp tiến) => Phái dân chủ cấp tiến (Tilắc) chủ trương kiên đấu tranh - Phong trào đấu tranh 1905 - 1908 có nét - Phong trào đấu tranh 1905 - 1908 so với trước? + Do giai cấp tư sản lãnh đạo, mang đậm ý - Yêu cầu HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK thức dân tộc để thấy vai trò thái độ Ti-Lắc + Lần dầu tiên công nhân Ấn Độ tham gia - Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa phong trào T6.1908 TD Anh bắt Ti Lắc bãi công Bombay? kết án năm tù, công nhân Bom bay tổng bãi công ngày để ủng hộ Ti Lắc Củng cố, dặn dò: - Củng cố: Nguyên nhân bùng nổ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Ấn Độ Sự phân hóa Đảng Quốc đại ? Vì phong trào đấu tranh thất bại ? - Dặn dò: Học cũ, trả lời câu hỏi sách giáo khoa Sưu tầm tư liệu Trung Quốc cuối kỉ XIX đầu kỉ XX, tranh ảnh Tôn Trung Sơn - Rút kinh nghiệm sau dạy:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Phê duyệt tổ chuyên môn Xuân Hòa, Ngày tháng .năm 2016 Page Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 Ngày soạn:……./……/2016 Ngày dạy: TIẾT - BÀI 3: TRUNG QUỐC I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức: - Hiểu nguyên nhân khiến Trung Quốc trở thành nước nửa thuộc địa nửa PK Trình bày diễn biến nhận xét hoạt động phong trào đấu tranh chống đế quốc phong kiến Ý nghĩa lịch sử phong trào - Hiểu khái niệm “Nửa thuộc địa, nửa phong kiến”, “Vận động Duy Tân” Về kĩ năng: - Giúp HS bước đầu biết đánh giá trách nhiệm triều đình phong kiến Mãn Thanh việc để Trung Quốc rơi vào tay nước đế quốc, biết sử dụng lược đồ Trung Quốc để trình bày kiện phong trào Nghĩa Hòa đoàn cách mạng Tân Hợi Về tư tưởng: - Giúp HS có biểu lộ cảm thông, khâm phục đấu tranh nhân dân Trung Quốc chống đế quốc, phong kiến, đặc biệt cách mạng Tân Hợi II.THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC 1.GV: - Bản đồ Trung Quốc, lược đồ cách mạng Tân Hợi, lược đồ “phong trào Nghĩa Hòa đoàn” tranh ảnh, tài liệu cần thiết phục vụ giảng HS: SGK, ghi III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp: Lớp Ngày kiểm tra 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 Kiểm tra cũ Sĩ số Tên HS vắng/P, KP (?) Sự thành lập vai trò Đảng Quốc đại Ấn Độ? Page Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 (?) So sánh cao trào đấu tranh 1905 - 1908 với khởi nghĩa Xi-pay, rút tính chất, ý nghĩa cao trào? Vào mới: Trung Quốc nước lớn Châu Á song không thoát khỏi thân phận thuộc địa Để hiểu trình Trung Quốc bị đế quốc xâm lược đấu tranh nhân dân Trung Quốc chống phong kiến, đế quốc sao, tìm hiểu học hôm Dạy mới: Hoạt động GV - HS Hoạt động 1: Cá nhân KTCB Trung Quốc bị đế quốc xâm lược: - Mục tiêu: tìm hiểu nước ĐQ xâu xé (đọc thêm) Trung Quốc - GV yêu cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi sau: + Vị trí Trung Quốc châu Á + Các nước PT làm để thực ý đồ xâm lược TQ? + Sau chiến tranh thuốc phiện dẫn tới hậu nhân dân TQ? - Sử dung lược đồ hình ảnh để hỏi: không nước ĐQ độc chiếm TQ mà phải xâu xé? Hoạt động 2: Tập thể - cá nhân Phong trào đấu tranh nhân dân - Mục tiêu: tìm hiểu phong trào đấu Trung Quốc kỉ XIX đến đầu tranh nhân dân TQ kỉ XIX-đầu kỉ XX kỉ XX - Nguyên nhân: mâu thuẫn nhân - Từ bị nước ĐQ xâm lược, TQ dân TQ với PK, ĐQ lên mâu thuẫn nào? - Yêu cầu HS lập bảng phong trào - Phong trào tiêu biểu: đấu tranh tiêu biểu theo nội dung: thời + 1851 phong trào nông dân “Thái bình gian, địa điểm, lãnh đạo, mục đích, kết Thiên quốc” Hồng Tú Toàn lãnh đạo Page 10 Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 Ngày soạn:……./……/…… Ngày dạy: TIẾT 15 - BÀI 14: NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức: - Trình bày bước phát triển thăng trầm kinh tế Nhật Bản mười năm đầu sau chiến tranh tác động tình hình trị xã hội - Hiểu tác động khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 trình quân phiệt hóa máy nhà nước giới cầm quyền Nhật Bản, đưa đất nước Nhật Bản trở thành lò lửa chiến tranh châu Á giới Kỹ năng: - Rèn luyện khả sử dụng tài liệu, tranh ảnh lịch sử - Tăng cường khả so sánh, nối kết lịch sử dân tộc với lịch sử khu vực giới Thái độ: - Giúp HS hiểu rõ chất phản động, tàn bạo phát xít Nhật - Giáo dục tinh thần chống chủ nghĩa phát xít II.THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC 1.GV- Lược đồ Châu Á sau Chiến tranh giới thứ - Tranh ảnh, tư liệu Nhật Bản năm 1918 – 1939 HS: SGK, ghi III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Page 59 Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 Ổn định lớp: Lớp Ngày kiểm tra 11a1 11a2 11a3 11a4 11a5 11a6 11a7 Kiểm tra cũ: Sĩ số Tên Hs vắng (?) Nêu GĐPT LS nước Mĩ giai đoạn hai CTTG 1918 - 1939 (?) Em nêu nội dung tác động Chính sách Rudơven? Vào mới: Nhật Bản nước “sinh sau đẻ muộn” vươn lên nhanh chóng giới tư Sau CTTG I, Nhật Bản nước thứ hai sau Mĩ thu nhiều nguồn lợi mà không mát Cùng với Mĩ, Nhật Bản bước qua nhiều bước thăng trầm, liệu Nhật có trì phát triển CNTB Mĩ không? Nước Nhật có xuất tài kiệt xuất Rudơven không? để trả lời câu hỏi tìm hiểu học Dạy mới: Hoạt động GV – HS Hoạt động 1: Tập thể - cá nhân KTCB I Nhật Bản năm 1918 1929 - GV treo lược đồ để HS xác định vị trí Nhật Bản đầu sau NB khu vực Châu Á giới chiến tranh (1918 - 1923) - GV hướng dẫn HS học SGK để làm rõ - KT: + Là nước thu nhiều lợi sau nhận định: CTTG I CT tốt LS chiến tranh NB + 1914 – 1919, kinh tế phát triển vượt - HS nêu vài nét NB sau CTTG I: bậc Nền KT phát triển nhanh chiến tranh - CT – XH: Tàn dư phong kiến tồn Khác với nước Mĩ, phát triển tồn tại, ĐS người LĐ không cải 18 tháng, sau khủng hoảng Nguyên thiện nhân: hậu trận động đất Tôkyô => PTĐT công nhân, nông dân lên Page 60 Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 (9/1923: 140000 nguời chết, hàng tỉ đô la cao tài sản bị tiêu tan) - 7/1922 Đảng Cộng sản Nhật thành + mức tăng dân số nhanh lập + tàn dư PK tồn (?) Hậu khủng hoảng? - HS dựa vào SGK trả lời GV nhấn mạnh “Bạo động lúa gạo” - phong trào đấu tranh mang tính quần chúng rộng lớn (10 triệu) (?) Tình hình NB năm 1924 – Nhật Bản năm ổn định 1929? 1924 - 1929 - HS dựa vào SGK trả lời - Kinh tế: ổn định tạm thời, sau lâm (?) Tại sau CT, có lợi vào khủng hoảng mà KT Nhật phát triển bấp bênh, không + NN: gặp nhiều khó khăn ổn định kinh tế Mĩ phát triển ổn địn? + CN: phải nhập nguyên nhiên + Mĩ : trọng cải tiến kỹ thuật, đổi liệu, sx suy giảm quản lý sản xuất, sức cạnh tranh cao, - Chính trị - xã hội: nguyên liệu dồi dào, vốn lớn + Trước năm 1927, thi hành nhiều + Nhật: nguyên liệu, nhiên liệu khan sách tiến phải nhập mức, sức cạnh tranh + Từ năm 1927, thực đối nội phản yếu, công nghiệp không cải thiện, NN động, đối ngoại hiếu chiến trì trệ lạc hậu, sức mua người dân thấp + XH: nạn thất nghiệp tăng nhanh, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn Hoạt động 2: Tập thể - cá nhân II Khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) trình quân phiệt hóa máy nhà nước Nhật Bản (?) Khủng hoảng kinh tế giới tác Khủng hoảng kinh tế Nhật Bản động đến kinh tế Nhật nào? - 1929, KT NB khủng hoảng nghiêm - HS dựa vào SGK trả lời trọng (?) Hậu khủng hoảng KT - Hậu quả: nông dân phá sản, CN thất Nhật? nghiệp - GV nhấn mạnh hậu đè lên vai => Mâu thuẫn xã hội gay gắt Page 61 Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 người lao động => mâu thuẫn xã hội gay gắt (?) Vì Nhật Bản lại quân phiệt hóa Quá trình quân phiệt hóa máy máy nhà nước? Quá trình diễn nhà nước nào? - Để khắc phục khó khăn, - HS trả lời, GV chốt ý: Giống nước Đức, quyền Nhật quân phiệt máy nhà Nhật nước TB trẻ, chậm trễ nước chạy đua xâm lược thuộc địa Nhật lại khan - Đặc điểm: quân phiệt máy nhà nguyên liệu, sức mua nước nước với xâm lược thuộc địa (kéo dài thấp Ở Nhật vốn có truyền thống quân suốt thập niên 30) phiệt hiếu chiến, nhu cầu thị trường thuộc - Tăng cường chạy đua vũ trang, đẩy địa lớn Để thoát khỏi khủng hoảng giới mạnh xâm chiếm Trung Quốc cầm quyền Nhật chủ trương quân phiệt hóa => NB trở thành lò lửa chiến tranh máy nhà nước, gây chiến tranh xâm Châu Á giới lược Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa - GV yêu cầu HS đọc SGK phần chữ nhỏ quân phiệt nhân dân Nhật Bản để thấy đặc điểm trình quân - Mức độ: sôi phiệt hóa Nhật - Hình thức: Phong phú (Biểu tình, bãi - GV khai thác kênh hình 38: quân đội Nhật công, thành lập Mặt trận nhân dân) chiếm Mãn Châu - Lãnh đạo: Đảng Cộng sản (?) Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân - Mục đích: phản đối sách xâm phiệt nhân dân Nhật Bản? lược hiếu chiến quyền Nhật - GV gợi ý: mức độ? hình thức đấu - Lực lượng: Công nhân, nông dân, tranh? lãnh đạo? mục đích đấu tranh? lực binh lính, phận giai cấp tư lượng tham gia? tác động? sản - HS trả lời, GV nhận xét chốt ý - Tác động: làm chậm trình quân phiệt hóa Nhật Bản Củng cố, dặn dò: - GV nêu số câu hỏi để củng cố học: + Khủng hoảng 1929 - 1933 Nhật hậu nó? + Đặc điểm trình quân phiệt hóa Nhật? Page 62 Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 - Dặn dò: HS học cũ, xem trước mới, làm tập - BTVN: Em có nhân xét việc giải hậu khủng hoảng nước Đức, Mĩ, Nhật? Phê duyệt tổ chuyên môn Xuân Hòa, Ngày Tháng .Năm 2016 Ngày soạn:……./……/…… Ngày dạy: CHƯƠNG III: CÁC NƯỚC CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) TIẾT 17 - BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 - 1939) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức: - Trình bày nét phong trào Ngũ Tứ phong trào cách mạng giai đoạn tiếp (thập niên 20 30 kỉ XIX) - Nêu nét phong trào cách mạng Ấn Độ Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ phân tích tư liệu Từ hiểu chất, ý nghĩa SKLS - Rèn luyện kỹ so sánh, đối chiếu Thái độ: - Bồi dưỡng nhận thức đắn tính tất yếu đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc dân tộc bị áp - Nhận thức mát, hy sinh, khó khăn gian khổ dân tộc đường đấu tranh giành độc lập Từ hiểu giá trị vĩnh chân lý: “Không có quý độc lập, tự do” II.THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC Page 63 Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 1.GV- Ảnh tư liệu giới thiệu tiểu sử Mao Trạch Đông, M.Ganđi - Đoạn trích “Cương lĩnh ĐCS TQ” (tháng 7/1922), Tư tưởng M.Ganđi HS: SGK, ghi III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp: Lớp Ngày kiểm tra 11a1 11a2 11a3 11a4 11a5 11a6 11a7 Kiểm tra cũ: (0') Sĩ số Tên Hs vắng Vào mới: Sau Chiến tranh giới thứ kết thúc, thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga có ảnh hưởng sâu sắc tới cục diện giới Từ năm 1918 kéo dài suốt 20 năm đến Chiến tranh giới thứ hai nổ ra, châu Á có biến chuyển to lớn kinh tế, trị, xã hội Những điều khiến đấu tranh giành độc lập có bước phát triển mới, ta tìm hiểu điều qua phong trào cách mạng Trung Quốc, Ấn Độ - hai nước lớn khu vực châu Á Dạy mới: Hoạt động GV – HS Hoạt động 1: Tập thể - cá nhân KTCB I Phong trào cách mạng Trung Quốc - GV nêu câu hỏi gợi ý HS nhớ lại (1919-1939) kiến thức lịch sử Trung Quốc Phong trào Ngũ Tứ thành lập thời phong kiến cuối kỉ XIX đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc kỉ XX: - Nguyên nhân: (?) Những hiểu biết Trung Quốc + Phản đối âm mưu nước đế quốc giai đoạn cuối kỉ XIX đầu kỉ XX? + Ảnh hưởng CM tháng Mười Nga (1917) - HS trả lời hiểu biết GV - Diễn biến: 4/5/1919, phong trào bùng nổ chốt ý - Phạm vi: từ Bắc Kinh lan rộng 22 tỉnh - GV yêu cầu HS tự đọc SGK để suy nghĩ 150 thành phố Page 64 Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 trả lời câu hỏi sau: - Lực lượng: niên, sinh viên, công (?) Nét phong trào “Ngũ Tứ” nhân (nguyên nhân, lực lượng tham gia, địa - Mục tiêu: chống đế quốc phong kiến bàn, mục đích)? - Hình thức: biểu tình - HS đọc SGK trả lời câu hỏi - Tính chất: CM dân chủ TS kiểu (?) Nét phong trào này? - HS trả lời, tranh luận bổ sung GV - Ý nghĩa: chốt lại: + Giai cấp công nhân tham gia + Mở đầu PTCM chống đế quốc, chống với vai trò nòng cốt (trưởng thành trở phong kiến Trung Quốc thành lực lượng trị độc lập) + Khẳng định vai trò CM GC công nhân + Mục tiêu: chống đế quốc phong + Đánh dấu bước chuyển cách mạng TQ kiến Không dừng lại chống phong + Tạo điều kiện truyền bá chủ nghĩa Mác, kiến cách mạng Tân Hợi năm thúc đẩy đời ĐCS TQ (7/1921) 1911 (?) Ý nghĩa đời Đảng cộng sản Trung Quốc (7/1921)? - HS trả lời: + Đánh dấu trưởng thành vượt bậc giai cấp công nhân Trung Quốc + Mở thời kỳ GCVS có Đảng để bước nắm cờ cách mạng - GV: Sau ĐCSTQ thành lập, tiến trình lịch sử cách mạng Trung Quốc gắn liền với nội chiến (giữa lực lượng cộng sản với lực lượng Quốc dân Đảng) Trong trình này, lực lượng cách mạng Đảng Cộng sản lãnh đạo trải qua đấu tranh vô khó khăn gian khổ dần lớn mạnh, trưởng thành tiến tới giành thắng lợi Trong Page 65 Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 năm 1924 - 1927, nội chiến lần thứ diễn mà đỉnh cao chiến tranh Bắc phạt (1926 - 1927) nội chiến lần thứ hai (còn gọi nội chiến Quốc cộng) (1927 - 1937) - HS theo dõi SGK trình bày tóm tắt nguyên nhân diễn biến hai nội chiến GV chốt ý ghi bảng Chiến tranh Bắc phạt (1926 -1927) Hoạt động 2: Tập thể - cá nhân Nội chiến Quốc - Cộng (1927 -1937) - 1926 – 1927 Quốc – Cộng hợp tác tiến hành Chiến tranh Bắc phạt tiêu diệt bọn quân (?) Nguyên nhân, diễn biến phong trào phiệt phía bắc độc lập Ấn Độ năm 1918 - + 12/4/1927, Tưởng Giới Thạch phản bội, 1929? tiến hành biến Thượng Hải - HS dựa vào SGK trả lời - Từ 1927 – 1937, nội chiến Quốc - Cộng - GV khẳng định vai trò lãnh đạo + 1934 – 1935 Quốc dân Đảng càn quét lần Đảng Quốc đại, đứng đầu Gandi với 5, ĐCS bị tổn thất nặng đường lối “bất bạo động, bất hợp tác” + 10/1934 Hồng quân công nông tiến hành - GV bổ sung nhấn mạnh: Cuối năm Vạn lí trường chinh 1925 Đảng Cộng sản đời + 1/1935 Mao Trạch Đông lãnh đạo ĐCS bối cảnh lịch sử Ấn Độ, Đảng - Tháng 7/1937: NB xâm lược, nội chiến kết công nhân chưa nắm quyền lãnh đạo CM thúc Quốc – Cộng hợp tác để chống Nhật giải phóng dân tộc II Phong trào độc lập dân tộc Ấn Độ (1918 - 1939) (?) Nội dung chủ yếu phong trào độc lập Phong trào độc lập dân tộc Ấn Độ năm 1929 - 1939? năm 1918 - 1929 - HS dựa vào SGK trả lời - Nguyên nhân: Thực dân Anh vơ vét, bóc lột (?) Tại Đảng Quốc đại chủ trương thuộc địa để bù đắp thiệt hai sau CTTG I đấu tranh hòa bình? - Thời gian: 1918 – 1929 - Xuất phát từ tư tưởng M.Ganđi, gia - Lãnh đạo: Đảng Quốc đại, đứng đầu đình ông theo Ấn Độ giáo Giáo lý M.Ganđi Page 66 Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 phái xây dựng hai nguyên tắc - Hình thức: Phong phú (biểu tình, bãi công, chủ yếu: bãi khóa, không nộp thuế…) + Ahimsa: Tránh làm điều ác, kiêng ăn - Lực lượng: nông dân, công nhân, thị dân thịt, tránh sát hại sinh linh - Kết quả: Thúc đẩy đời Đảng Cộng + Satiagiaha: Kiên trì chân lý, kiên trì tin sản Ấn Độ (12/1925) tưởng, không dao động lòng tin Phong trào độc lập dân tộc thực mong muốn năm 1929 - 1939 => 1929 - 1939: Phong trào bất hợp tác - Nguyên nhân: Hậu khủng hoảng với thực dân Anh Ganđi khởi xướng KTTG 1929 – 1933 người ủng hộ Ông gửi trả phó - Thời gian: 1929 – 1939 vương Ấn Độ huy chương - Lãnh đạo: Gandi Đảng Quốc đại vàng mà phủ Anh tặng Một số - Mục tiêu: giành độc lập hoàn toàn cho ÂĐ người trả lại văn bằng, chức sắc Con ông - Hình thức: Bất hợp tác với thực dân Anh trạng sư Cancútta trả bằng, không - Khi CTTG II bùng nổ, phong trào cách bước vào tòa án người Anh HS bỏ học, tự mạng chuyển sang giai đoạn mở trường riêng dạy lẫn Củng cố, dặn dò:- Nắm phong trào độc lập dân tộc hai chiến tranh giới (1918 - 1939) Ấn Độ Và Trung Quốc - Thấy vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Quốc đại Ấn Độ phong trào đấu tranh - Dặn dò HS đọc soạn trước 16 Phê duyệt tổ chuyên môn Xuân Hòa, Ngày Tháng .Năm 2016 Page 67 Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 Ngày soạn:……./……./……… Ngày dạy: TIẾT 17 – BÀI 16: CÁC NƯỚC CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức: - Nêu chuyển biến quan trọng kinh tế, trị, xã hội nước Đông Nam Á sau chiến tranh giới thứ điểm phong trào giải phóng dân tộc khu vực - Trình bày số phong trào cách mạng tiêu biểu nước Đông Nam Á Cách mạng tư sản năm 1932 Xiêm Kỹ năng: - Rèn luyện khả tổng hợp, hệ thống hóa kiện lịch sử Thái độ: - Thấy nét tương đồng gắn bó nước Đông Nam Á đấu tranh giành độc lập, tự - Nhận thức rõ tính tất yếu đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, dân tộc bị áp II.THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC Page 68 Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 1.GV: Lược đồ nước ĐNÁ sau Chiến tranh giới thứ nhất; tư liệu có liên quan HS: SGK, ghi III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp: Lớp Ngày kiểm tra 11a1 11a2 11a3 11a4 11a5 11a6 11a7 Kiểm tra cũ: Sĩ số Tên Hs vắng (?) Nêu kiện cách mạng Trung Quốc năm 1913 - 1919? (?) Nêu nhận xét giai cấp lãnh đạo, đường đấu tranh cách mạng Ấn Độ năm 1910 - 1939? Điểm khác cách mạng Ấn Độ cách mạng Trung Quốc gì? Tại Đảng Quốc đại lại chủ trương đấu tranh phương pháp hòa bình không sử dụng bạo lực? Vào mới: - GV đưa biểu tượng lúa ASEAN nêu câu hỏi: + Nhận biết hình tượng tổ chức nào? + Em biết tổ chức này? - GV nhận xét bổ sung, dẫn dắt vào mới: Chúng ta nhận thấy lớn mạnh quốc gia khu vực Đông Nam Á thời kỳ đại Để hiểu biết lịch sử khu vực thời kỳ 1918 - 1939 vào Dạy mới: Hoạt động GV – HS Hoạt động 1: Tập thể - cá nhân KTCB I Tình hình nước Đông Nam Á sau chiến tranh giới thứ nhất: - GV treo lược đồ Đông Nam Á để giúp Tình hình kinh tế, trị, xã hội: HS nhận biết 11 quốc gia khu vực - Kinh tế: bị “hội nhập cưỡng bức” vào hệ Từ đó, nhắc lại lịch sử cuối kỉ XIX thống kinh tế CNTB với tư cách: - Vào cuối kỉ XIX khu vực diễn + Thị trường tiêu thụ chuyển biến quan trọng kinh + Cung cấp nguyên liệu thô Page 69 Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 tế, trị - xã hội, nước Đông - Chính trị: quyền hành nằm tay Nam Á (trừ Xiêm) trở thành thuộc nước TB thực dân địa thực dân phương Tây - Xã hội: phân hóa ngày sâu sắc (?) Tình hình kinh tế, trị, xã hội + GCTS dân tộc lớn mạnh nước ĐNÁ sau Chiến tranh + Giai cấp công nhân tăng số lượng ý nhất? thức cách mạng - HS dựa vào SGK trả lời - Cách mạng tháng Mười Nga 1917 tác (?) CM tháng Mười Nga có tác động mạnh đến nước Đông Nam Á ĐNÁ? - HS dựa vào SGK trả lời - GV chốt ý: Những tác động ảnh hưởng Cách mạng tháng Mười làm cho phong trào cách mạng nước thuộc địa phát triển mạnh mẽ mang màu sắc Khái quát phong trào độc lập dân tộc (?) Những nét phong trào Đông Nam Á độc lập dân tộc Đông Nam Á? - Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến - HS trả lời, GV nhấn mạnh chốt ý mới: (?) Tại đầu kỷ XX xu hướng + GCTS dân tộc trưởng thành lớn mạnh - xu hướng vô sản lại xuất + Các đảng tư sản thành lập Đông Nam Á? - Phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh - Chương trình khai thác bóc lột hướng vô sản xuất phát triển Đảng chủ nghĩa tư đưa tới phát triển Cộng sản thành lập nắm vai trò lãnh đạo nhanh số lượng giai cấp công nhân Họ nhanh chóng tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin nên có chuyển biến mạnh mẽ nhận thức Vì vậy, Đảng Cộng sản thành lập nhiều nước (tháng 5/1920: Đảng Cộng sản Inđônêxia; năm 1930: Đảng Cộng sản Inđônêxia; năm 1930: Đảng Cộng sản Page 70 Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 Đông Dương, Mã Lai, Xiêm, Philippin ) Hoạt động 2: Tập thể - cá nhân II Phong trào độc lập dân tộc Inđônêxia (?) Vì Đảng Cộng sản quyền Phong trào độc lập dân tộc thập lãnh đạo Inđônêxia? niên 20 kỉ XX - HS dựa vào SGK trả lời - Tháng 5/1920, Đảng Cộng sản Inđônêxia - Đảng Dân tộc (chính Đảng giai cấp thành lập lãnh đạo phong trào cách mạng tư sản) chủ trương, đường lối đấu tranh đến năm 1927 đoàn kết với lực lượng dân tộc, - Từ năm 1927, Đảng Dân tộc giai cấp tư chống đế quốc với phương pháp hòa sản lãnh đạo đứng đầu Ácmét Xucácnô bình, không bạo lực, bất hợp tác với quyền thực dân Đường lối giống với đường lối Đảng Quốc đại (?) Phong trào độc lập dân tộc Phong trào độc lập dân tộc thập Inđônêxia thập niên 30 kỉ niên 30 kỉ XX XX? Nhân dân Inđônêxia làm - Năm 1933, đấu tranh cảng Surabaya chủ nghĩa phát xít xuất hiện? - Cuối thập niên 30, thành lập Liên minh - HS dựa vào SGK trả lời trị Inđônêxia + Tháng 2/1939: triệu tập Đại hội nhân dân + Tháng 9/1941 thành lập Hội đồng nhân dân Hoạt động 3: Tập thể - cá nhân III Phong trào đấu tranh chống thực dân (?)Phong trào đấu tranh chống thực Pháp Lào Campuchia dân Pháp Lào Campuchia? - Nguyên nhân: sách khai thác thuộc - HS trả lời, GV chốt ý ghi bảng địa thực dân Pháp - Diễn biến: + Ở Lào: khởi nghĩa (?) Những nét chung phong trào Ong Kẹo Commađam (1901 – 1937), đấu tranh Lào Campuchia? Chậu Pachay (1918 – 1922) - HS suy nghĩ trả lời + Campuchia: Phong trào Prâyveng, Công pông Chàm, Công pông chơ năng… - Tháng 10/1930, ĐCS Đông Dương đời lãnh đạo CM Lào Campuchia Page 71 Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 - 1936-1939 Mặt trận Dân chủ Đông Dương có tác động đến phong trào chống Pháp - Nhận xét chung: + Phong trào phát triển mạnh mẽ, kéo dài + Giai đoạn đầu mang tính tự phát + Có liên minh chiến đấu nhân dân nước Đông Dương + Từ 1930 có ĐCS Đông Dương lãnh đạo Hoạt động 4: Cá nhân IV Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh Mã Lai Miến Điện - Ở Mã Lai: phong trào chống thực dân Anh (?) Nét phong trào đấu tranh diễn sôi nổi, giai cấp tư sản lãnh đạo chống thực dân Anh nhân dân Mã - Ở Miến Điện: phong trào nhà sư Ốttama, Lai Miến Điện? phong trào Thakin giành thắng lợi - HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi + Năm 1937 Miến Điện tách khỏi Ấn Độ Hoạt động 5: Tập thể - cá nhân V Cuộc Cách mạng năm 1932 Xiêm (?) Dựa vào SGK hiểu biết, trả lời - Nguyên nhân: Tuy độc lập phụ thuộc câu hỏi sau đây: Anh, Pháp nhiều mặt - Đặc điểm trị bật Xiêm so - Năm 1932 Xiêm nổ cách mạng với nước ĐNA gì? Priđi Phanômiông lãnh đạo - Nét cách mạng năm - Kết quả: + Lật đổ quân chủ chuyên chế, 1932? thiết lập chế độ quân chủ lập hiến - Tính chất, kết cách mạng + Mở đường cho Xiêm phát triển theo hướng này? TBCN - HS trả lời, bổ sung GV kết luận: + - Tính chất: CMTS không triệt để Xiêm nước Đông Nam Á giữ độc lập dù hình thức + Năm 1932: Do bất mãn ngày gay gắt tầng lớp xã hội với chế độ quân chủ Ra-ma VII, thủ đô Băng Page 72 Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 Cốc, lãnh đạo giai cấp vô sản Đứng đầu Priđi Phanômiông (Priđi nhà tư sản, người đứng đầu Đảng Nhân dân, linh hồn cách mạng năm 1932) Củng cố, dặn dò: - Nêu khái quát phong trào độc lập Đông Nam Á hai CTTG - Dặn dò HS đọc soạn trước 17 Phê duyệt tổ chuyên môn Xuân Hòa, Ngày Tháng .Năm 2016 Page 73 ... 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 Kiểm tra cũ Sĩ số Tên HS vắng/P, KP - (?): Trình bày nội dung, tính chất, ý nghĩa tân Minh Trị năm 1868 ? Vào mới: Page Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11. .. Ngày kiểm tra 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 Kiểm tra cũ Sĩ số Tên HS vắng/P, KP (?) Sự thành lập vai trò Đảng Quốc đại Ấn Độ? Page Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 (?) So sánh cao trào... lịch sử liên quan đến học HS: SGK, ghi III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp: Lớp 11A1 11A2 11A3 Ngày kiểm tra Sĩ số Tên HS vắng/P, KP Page 13 Nguyễn Thị Dung - Giáo án Lịch sử 11 11A4 11A5
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 11 nguyễn dung , Giáo án tổng hợp lịch sử 11 nguyễn dung , Giáo án tổng hợp lịch sử 11 nguyễn dung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay