Giáo án tổng hợp lịch sử 10 trần hoàng duy

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:52

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG TRUNG TÂM GDTX TỈNH SÓC TRĂNG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 132 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Lớp: 10 I Phần Trắc nghiệm 5đ (20 câu) Câu 1: Phái Lập hiến giai cấp đại tư sản lên cầm quyền làm gì? A Thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền B Phế truất Lu-i XVI C Xoa dịu câm phẫn nhân dân D Hạn chế quyền vua Câu 2: Ở cuối kỉ XIX, nông nghiệp nước phát triển vựa lúa châu Âu? A Đức B Anh C Mĩ D Pháp Câu 3: Tháng 9/1774, đại hội đại biểu thuộc địa diễn A Bô-xtơn B Phi-la-đen-phi-a C Oa-sinh-tơn D I-oóc-tao Câu 4: Thái độ phái Gi-rông-đanh trước công quân Anh phong kiến châu Âu nào? A Không lo chống ngoại xâm, lo củng cố quyền lực B Tập hợp nhân dân chống ngoại xâm C Ổn định đời sống nhân dân, củng cố nhà nước D Tập hợp nhân dân chống ngoại xâm nội phản Câu 5: Tuyên ngôn Nhân quyền Dân quyền thể tiến điểm nào? A Bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp xã hội B Đề cao tự do, bình đẳng cho người C Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản D Bảo vệ giai cấp công nhân Câu 6: Năm 1773, Bắc Mĩ diễn kiện tiêu biểu A chiến tranh bùng nổ thực dân Anh thuộc địa B Đại hội lục địa lần thứ triệu tập C Nhân dân Bô-xtơn công tàu chở chè Anh D Đại hội lục địa lần thứ hai triệu tập Câu 7: Sự kiện chứng tỏ Anh thức công nhận độc lập 13 thuộc địa Bắc Mĩ? A Chiến thắng Xa-ga-tô-ga ngày 17/10/1777 B Thông qua Tuyên ngôn độc lập ngày 4/7/1776 C Nghĩa quân thắng trận định I-oóc-tao năm 1781 D Kí hòa ước Véc-xai Pháp tháng 9/1783 Câu 8: Những thập niên cuối kỉ XIX, giai cấp tư sản Anh trọng nhiều đến vấn đề kinh doanh? A Cải tiến kĩ thuật sản xuất để nâng cao suất lao động B Tiếp nhận thành tựu khoa học – kĩ thuật để thay đổi cấu sản xuất C Xuất tư sang nước thuộc địa D Đổi phát triển công nghiệp Câu 9: Sự đời công ty độc quyền Đức dựa sở nào? A Xuất tư B Tập trung sản xuất tập trung ngân hàng C Tập trung tư tập trung tài D Tập trung sản xuất tư sản Câu 10: Nội dung chủ nghĩa xã hội không tưởng A mong muốn xây dựng xã hội bóc lột B mong muốn xây dựng xã hội bóc lột lao động C mong muốn xây dựng xã hội bóc lột, tư hữu D mong muốn xây dựng xã hội không tư hữu Trang 1/3 - Mã đề thi 132 Câu 11: Vì nói, việc phá ngục Ba-xti mở đầu cho thắng lợi Cách mạng Pháp? A pháo đài Ba-xti tượng trưng cho uy quyền vua B pháo đài Ba-xti xây dựng để bảo vệ Pari C pháo đài Ba-xti nơi giam giữ người chống đối chế độ phong kiến D Chế độ quân chủ bị đánh phủ đầu, cách mạng bước đầu thắng lợi, tiếp tục phát triển Câu 12: Tuy địa vị độc quyền công nghiệp, Anh đứng đầu giới A xuất tư thuộc địa B tài xuất tư C xuất tư bản, thương mại thuộc địa D tài xuất tư bản, hải quân, thương mại thuộc địa Câu 13: Những năm cuối kỉ XIX, Anh bị nước vượt qua công nghiệp? A Pháp, Đức, Mĩ B Đức, Mĩ C Pháp, Mĩ D Nga, Mĩ Câu 14: Đến cuối kỉ XIX, công nghiệp Đức đứng hàng thứ châu Âu: A thứ hai B thứ C thứ tư D thứ ba Câu 15: Các công ty độc quyền Đức xuất hình thức phổ biến nào? A Cácten Xanhđica B Cácten Tơrớt C Cácten D Xanhđica Câu 16: Xã hội Pháp trước cách mạng phân thành đẳng cấp A Tăng lữ, quí tộc, đẳng cấp thứ ba B Tăng lữ, quí tộc, nông dân C Tăng lữ, quí tộc, tư sản D Tăng lữ, quí tộc, công nhân Câu 17: Thời kì đỉnh cao cách mạng tư sản Pháp thời A Gia-cô-banh B Na-pô-lê-ông C Lu-I XVI D Gi-rông-đanh Câu 18: Nông nghiệp Mĩ phát triển A đất đai rộng màu mỡ B đất đai rộng màu mỡ kết hợp với chuyên canh, sử dụng máy móc phân bón C chuyên canh D sử dụng máy móc phân bón Câu 19: Tính chất cách mạng Pháp 1789 A cách mạng dân chủ nhân dân B cách mạng giải phóng dân tộc C cách mạng vô sản D cách mạng tư sản Câu 20: Điểm hạn chế chủ nghĩa xã hội không tưởng A phát quy luật phát triển chế độ tư B dự đoán xã hội tương lai C không nhìn thấy vai trò lịch sử giai cấp công nhân D phê phán sâu sắc xã hội tư - II Phần tự luận (5đ) Câu 1(1,5 điểm) Vì kinh tế Đức cuối kỉ XIX – đầu kỉ XX phát triển nhảy vọt? Câu 2(3,5 điểm) Trình bày nguyên nhân, diễn biến chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ Nêu điểm hạn chế Tuyên ngôn Độc lập (4 - - 1776) Mĩ Bài làm I Phần Trắc nghiệm 5đ (20 câu) Câu 10 11 12 13 16 17 19 20 Đáp án II Phần tự luận (5đ) Trang 2/3 - Mã đề thi 132 Trang 3/3 - Mã đề thi 132 ... không tưởng A phát quy luật phát triển chế độ tư B dự đoán xã hội tương lai C không nhìn thấy vai trò lịch sử giai cấp công nhân D phê phán sâu sắc xã hội tư - II Phần tự... nghiệp Mĩ phát triển A đất đai rộng màu mỡ B đất đai rộng màu mỡ kết hợp với chuyên canh, sử dụng máy móc phân bón C chuyên canh D sử dụng máy móc phân bón Câu 19: Tính chất cách mạng Pháp 1789 A... chế Tuyên ngôn Độc lập (4 - - 1776) Mĩ Bài làm I Phần Trắc nghiệm 5đ (20 câu) Câu 10 11 12 13 16 17 19 20 Đáp án II Phần tự luận (5đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 10 trần hoàng duy , Giáo án tổng hợp lịch sử 10 trần hoàng duy , Giáo án tổng hợp lịch sử 10 trần hoàng duy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay