Giáo án tổng hợp lịch sử 9 lê nam

9 16 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:52

UBND QUẬN BÌNH TÂN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc Số: 810/KH-PGDĐT-TC Bình Tân, ngày 17 tháng 05 năm 2017 KẾ HOẠCH Về tuyển dụng viên chức (giáo viên) trường học công lập địa bàn quận Bình Tân, năm học 2016 – 2017 (đợt 4) Căn Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức; Căn Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức; Căn Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 09 năm 2015 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Căn Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 09 năm 2015 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; Căn Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 09 năm 2015 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học sở; Căn Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định tuyển dụng viên chức xếp lương bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; Căn Hướng dẫn số 1511/HD-SNV ngày 06 tháng năm 2016 Sở Nội vụ Thành phố Hướng dẫn thực quy định tuyển dụng, chuyển công tác viên chức xếp lương bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ- UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 Ủy ban nhân dân Thành phố; Căn Công văn số 6426/UBND-VX ngày 10 tháng 11 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh việc tuyển dụng viên chức hộ thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban nhân dân quận Bình Tân; Căn vào nhu cầu tuyển dụng trường công lập địa bàn quận năm học 2016 - 2017, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Bình Tân xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức (giáo viên) năm học 2016–2017 (đợt 4), sau: I Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức : Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức : - Tổng số trường học công lập (tính đến 15/05/2017): 59 trường (03 Đơn vị trực thuộc,13 trường Trung học sở, 21 trường Tiểu học, 22 trường Mầm non); - Biên chế giao năm 2017 3.662 biên chế (Quyết định 1971/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2017 Ủy ban nhân dân quận Bình Tân); - Biên chế sử dụng (tính đến ngày 15/05/2017): 3.510 biên chế Nhu cầu tuyển dụng viên chức (giáo viên) trường công lập địa bàn quận năm học 2016 – 2017 (đợt 4): Trên sở biên chế giao nhu cầu tuyển dụng giáo viên trường học công lập địa bàn quận, Phòng Giáo dục Đào tạo quận xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức (giáo viên) năm học 2016 – 2017 đợt 4, số lượng giáo viên cần tuyển dụng 16 người, cụ thể: + Cấp Mầm non: 03 giáo viên + Cấp Tiểu học: 10 giáo viên; + Cấp Trung học sở: 03 giáo viên II Kế hoạch tuyển dụng viên chức (giáo viên) trường công lập địa bàn quận, năm học 2016–2017 (đợt 4): Phòng Giáo dục Đào tạo quận xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức (giáo viên) ngành Giáo dục Đào tạo quận Bình Tân năm học 2016– 2017, số lượng giáo viên cần tuyển dụng 16 người, cụ thể cấp học sau: - Trường Trung học sở: 03 giáo viên, gồm: 01 giáo viên Mỹ thuật, 01 giáo viên Kỹ thuật Nữ công, 01 giáo viên Tổng phụ trách đội; - Trường Tiểu học: 10 giáo viên, gồm: 03 giáo viên Âm nhạc, 01 giáo viên Thể dục, 06 giáo viên Tổng phụ trách đội - Trường Mầm non: 03 giáo viên Nguyên tắc tuyển dụng: a) Việc tuyển dụng viên chức phải vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp số lượng người làm việc duyệt; b) Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh; c) Những người tuyển chọn phải đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển; d) Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật tính hợp pháp giấy tờ hồ sơ dự tuyển Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ bị hủy kết tuyển dụng xử lý theo quy định pháp luật Thí sinh không bổ sung giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau công bố kết tuyển dụng; đ) Người đăng ký dự tuyển đăng ký vào 01 vị trí việc làm, kết trúng tuyển lấy theo thứ tự từ điểm cao trở xuống; e) Người đứng đầu quan giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chịu trách nhiệm việc từ chối tiếp nhận hồ sơ Hình thức tuyển dụng: - Việc tuyển dụng viên chức thực thông qua hình thức xét tuyển: vấn thực hành, trừ trường hợp xét tuyển quy định Khoản Điều Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 Ủy ban nhân dân Thành phố; Điều kiện dự tuyển: a) Người có đủ điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo đăng ký dự tuyển viên chức: - Có quốc tịch Việt Nam có hộ thường trú thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện tạm trú dài hạn (KT3) thành phố Hồ Chí Minh - Từ đủ 18 tuổi trở lên độ tuổi lao động theo quy định pháp luật lao động; - Có đơn đăng ký dự tuyển; - Có lý lịch rõ ràng; - Có văn bằng, kết học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, quan có thẩm quyền chứng thực Trường hợp có văn sở đào tạo nước cấp phải công chứng dịch thuật sang tiếng Việt Cục Khảo thí Kiểm định chất lượng Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận; - Đủ sức khỏe để thực công việc theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; b) Người dự tuyển viên chức (giáo viên) phải đạt trình độ chuẩn theo quy định hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể: -Về trình độ chuyên môn: Thực theo Thông tư liên tịch số 20/2015/ TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/09/2015 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập, Thông tư liên tịch số 22/2015 /TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học sở, cụ thể sau: + Giáo viên Mầm non có tốt nghiệp Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên ( giáo viên Mầm non từ hạng IV trở lên); + Giáo viên Tiểu học có tốt nghiệp Trung cấp sư phạm Tiểu học Trung cấp sư phạm chuyên ngành phù hợp với môn giảng dạy trở lên (giáo viên Tiểu học từ hạng IV trở lên); + Giáo viên Trung học học sở: Có tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên (giáo viên Trung học sở từ hạng III trở lên) tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn giảng dạy trở lên có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên Trung học sở, ưu tiên xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm; + Giáo viên trường Chuyên biệt: phải có tốt nghiệp từ Cao đẳng sư phạm Tiểu học trở lên, chuyên ngành Giáo dục đặc biệt; + Giáo viên Tổng phụ trách đội: có tốt nghiệp từ Cao đẳng sư phạm trở lên (cấp THCS), có tốt nghiệp Trung cấp sư phạm trở lên (cấp Tiểu học) có tốt nghiệp cao đẳng, đại học khác (có chứng nghiệp vụ sư phạm); có chứng nhận lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tổng phụ trách đội Lưu ý Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp trúng tuyển thực theo Thông tư liên tịch số 20/2015/ TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/09/2015 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập, Thông tư liên tịch số 22/2015 /TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học sở, cụ thể: - Đối với trường hợp thí sinh tốt nghiệp: tốt nghiệp trình độ đào tạo Đại học hay Cao đẳng phải xếp vào chức danh nghề nghiệp hạng thấp (hạng IV) tương đương trình độ Trung cấp không đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm công tác - Đối với trường hợp thí sinh có trình công tác: không đáp ứng yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp “Chiến sĩ thi đua cấp sở” “Giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên” tạm thời bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng thấp (hạng IV) điều chỉnh có quy định khác Trung ương (Thí sinh xem nội dung Thông tư liên tịch Website Phòng Giáo dục Đào tạo) - Về trình độ Ngoại ngữ: Thực theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt nam; Căn công văn số 6089/BGDĐTGDTX ngày 27 tháng 10 năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo nội dung xác định giá trị chứng Tiếng Anh thực hành A, B, C tương đương Khung tham chiếu Châu Âu bậc: + Trình độ ngoại ngữ A tương đương A1 (bậc 1); + Trình độ ngoại ngữ B tương đương A2 (bậc 2); + Trình độ ngoại ngữ C tương đương B1 (bậc 3); * Đối với giáo viên cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS: phải có chứng Ngoại ngữ từ trình độ A trở lên; * Đối với giáo viên dạy Tiếng Anh cấp Trung học sở: cấp chuyên môn Tiếng Anh từ Cao đẳng sư phạm trở lên, cần có trình độ Ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc trở lên (theo quy định Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT); - Về trình độ Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin theo quy định Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng năm 2014 Bộ Thông tin Truyền thông quy định Chuẩn kỹ sử dụng thông tin; Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/08/2016 Bộ Giáo dục Đào tạo việc quy đổi chứng ngoại ngữ, tin học; theo chứng tin học ứng dụng A, B, C cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng ứng dụng công nghệ thông tin d) Những người sau không đăng ký dự tuyển viên chức: - Mất lực hành vi dân bị hạn chế lực hành vi dân sự; - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chấp hành án, định hình Tòa án; bị áp dụng biện pháp xử lý hành đưa vào sở chữa bệnh, sở giáo dục, trường giáo dưỡng e) Đối với xét tuyển đặc cách: - Điều kiện xét tuyển thực quy định Khoản 2, Điều 6, Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2016 Ủy ban nhân dân Thành phố, cụ thể sau : + Người có kinh nghiệm công tác theo quy định Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Nghị định 29/2012/ NĐ-CP công tác ngành lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực công việc nhiệm vụ có yêu cầu trình độ, lực, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); thời gian công tác, người dự tuyển không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ giao thời gian này, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng; + Tốt nghiệp đại học loại Giỏi, tốt nghiệp Thạc sĩ, tiến sĩ nước nước theo quy định Điểm b, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau tốt nghiệp có thời gian công tác phải công tác ngành lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ giao thời gian này; + Người có tài năng, khiếu đặc biệt theo quy định Điểm c, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có văn bằng, chứng đào tạo, chứng hành nghề có khiếu, kỹ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng đơn vị nghiệp công lập ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, ngành nghề truyền thống - Trình tự, thủ tục xét tuyển thực quy định theo Điều 18, Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2016 Ủy ban nhân dân Thành phố; - Căn điều kiện xét tuyển công văn số 1492/SNV-CCVC ngày 05 tháng năm 2014 Sở Nội vụ việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, viên chức; Hướng dẫn số 1511/HDSNV ngày 06 tháng năm 2016 Sở Nội vụ Thành phố: không thực xét tuyển trường hợp ký kết hợp đồng lao động làm việc đơn vị 01 năm Hồ sơ dự xét tuyển: a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số đính kèm Thông tư 15/2012/TT-BNV; thí sinh tải mẫu website Phòng Giáo dục Đào tạo quận Bình Tân); b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận quan có thẩm quyền thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (thí sinh tải mẫu website Phòng Giáo dục Đào tạo quận Bình Tân); c) Bản giấy khai sinh chứng minh nhân dân hộ thường trú tạm trú diện KT3; d) Bản văn chuyên môn, chứng Tin học, chứng Tiếng Anh kết học tập toàn khóa theo yêu cầu vị trí dự tuyển, quan có thẩm quyền chứng thực.Trường hợp có văn sở đào tạo nước cấp phải cấp có thẩm quyền công nhận văn theo quy định Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định trình tự, thủ tục công nhận văn người Việt Nam sở giáo dục nước cấp; đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng năm 2013 Bộ Y tế việc hướng dẫn khám sức khỏe; e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên tuyển dụng viên chức (nếu có) quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (Đối tượng ưu tiên theo Khoản 2, Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP); Thí sinh nộp đủ 01 hồ sơ trường đăng ký xét tuyển Tất loại hồ sơ quan có thẩm quyền chứng thực khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc xếp theo thứ tự nêu * Đối với thí sinh viên chức có trình công tác với ngạch đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng Bảo hiểm xã hội liên tục đơn vị trường công lập, dân lập, tư thục, loại hồ sơ cần nộp bổ sung thêm: - Bản Quyết định nghỉ việc chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động; - Bản sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ trình đóng Bảo hiểm xã hội có xác nhận Bảo hiểm xã hội; - Bản định lương hưởng nghỉ việc; - Bản giấy tờ công nhận thành tích đạt trình công tác (nếu có), cụ thể như: chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách đội giỏi Những đối tượng này, đủ điều kiện xem xét miễn thực chế độ tập theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo Thông tư liên tịch 20, 21, 22 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học sở Nội dung vấn, cách tính điểm xác định người trúng tuyển: a) Nội dung vấn: - Phỏng vấn kiến thức chung: thí sinh trả lời câu hỏi có nội dung liên quan đến Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Giáo dục, Điều lệ trường (Mầm non, Tiểu học, Trung học sở tương ứng theo cấp học đăng ký dự tuyển) - Thực hành kiến thức chuyên môn: thí sinh trình bày vấn đề chuyên môn thực hành theo yêu cầu Ban kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn) b) Cách tính điểm: - Điểm học tập xác định trung bình cộng kết môn học toàn trình học tập người dự xét tuyển trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí dự tuyển quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1; - Điểm tốt nghiệp xác định trung bình cộng môn thi tốt nghiệp điểm bảo vệ luận văn người dự xét tuyển quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1; - Trường hợp người dự xét tuyển đào tạo theo hệ thống tín điểm học tập điểm tốt nghiệp quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2; - Điểm vấn (thực hành) tính theo thang điểm 100, hệ số 2; - Kết xét tuyển tổng số điểm điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm vấn tính theo quy định; - Nếu thí sinh dự xét tuyển đào tạo theo hệ thống tín điểm xét tuyển tính tổng số điểm điểm tốt nghiệp quy đổi theo thang điểm 100 (hệ số 2) điểm vấn quy đổi theo thang điểm 100 (hệ số 2) c) Xác định người trúng tuyển (theo Điều 13,Nghị Định 29/2012/NĐ-CP): Người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ điều kiện sau: - Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm vấn thực hành loại đạt từ 50 điểm trở lên; - Có kết xét tuyển lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết tiêu tuyển dụng vị trí việc làm; - Không thực việc bảo lưu kết cho kỳ xét tuyển lần sau Hội đồng tuyển dụng viên chức (giáo viên): - Thành lập 11 Hội đồng tuyển dụng viên chức trường học có nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 (đợt 4); bao gồm: cấp Mầm non: 01 hội đồng, cấp Tiểu học: 08 Hội đồng, cấp Trung học sở: 02 Hội đồng - Dự kiến thành phần Hội đồng tuyển dụng (giáo viên) gồm có thành viên, theo quy định Điểm a Khoản Điều Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2016 Chính phủ, sau: + Chủ tịch Hội đồng người đứng đầu quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức định; + Phó Chủ tịch Hội đồng người đứng đầu cấp phó người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập; + Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng người đại diện phận làm công tác Tổ chức cán quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức; + Các ủy viên khác người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí tuyển dụng: 02 người; Quy trình, thời gian, địa điểm: a.Thông báo tuyển dụng: Thí sinh xem thông báo tuyển dụng viên chức (giáo viên) ngành Giáo dục Đào tạo quận Bình Tân năm học 2016-2017 (đợt 4) trang báo Tuổi trẻ, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Bình Tân (462 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân), trang thông tin điện tử địa http://www.pgdbinhtan.hcm.edu.vn đăng bảng thông báo trường b Nộp hồ sơ, vấn sát hạch (tại trường đăng ký xét tuyển): - Thí sinh nộp đủ 01 hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức trường có nguyện vọng đăng ký dự xét tuyển; - Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 01/06/2017 đến hết ngày 23/06/2017, hành từ thứ hai đến thứ bảy (buổi sáng từ 07g30–11g30, buổi chiều từ 13g30–16g30); - Thời gian niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển phát hành thông báo ngày triệu tập thí sinh: từ ngày 27/06/2017 đến ngày 07/07/2017 trường đăng ký xét tuyển; - Thời gian tổ chức xét tuyển: từ 11/07/2017 đến ngày 13/07/2017; - Địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn): trường thí sinh đăng ký xét tuyển c Thông báo kết trúng tuyển (tại trường đăng ký xét tuyển): - Thời gian niêm yết kết dự kiến trúng tuyển: dự kiến từ ngày 17/07/2017 đến ngày 27/07/2017; - Thí sinh trúng tuyển nộp thêm 01 hồ sơ theo quy định đến nhận công tác * Lưu ý: - Không thực việc phúc khảo nội dung vấn thực hành - Thí sinh trúng tuyển phải đến trình diện nhận công tác thời hạn quy định; không, kết trúng tuyển bị hủy theo quy định Điều 19 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức Trên kế hoạch tuyển dụng viên chức (giáo viên) trường công lập địa bàn quận Bình Tân, năm học 2016 – 2017 (đợt 4)./ Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG - TT/UBND quận; - Phòng Nội vụ quận; - Lưu VP, TC (đã ký) Ngô Văn Tuyên ... viên Mỹ thuật, 01 giáo viên Kỹ thuật Nữ công, 01 giáo viên Tổng phụ trách đội; - Trường Tiểu học: 10 giáo viên, gồm: 03 giáo viên Âm nhạc, 01 giáo viên Thể dục, 06 giáo viên Tổng phụ trách đội... trở lên); + Giáo viên Trung học học sở: Có tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên (giáo viên Trung học sở từ hạng III trở lên) tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn giảng dạy trở lên... non trở lên ( giáo viên Mầm non từ hạng IV trở lên); + Giáo viên Tiểu học có tốt nghiệp Trung cấp sư phạm Tiểu học Trung cấp sư phạm chuyên ngành phù hợp với môn giảng dạy trở lên (giáo viên Tiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 9 lê nam , Giáo án tổng hợp lịch sử 9 lê nam , Giáo án tổng hợp lịch sử 9 lê nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay