Giáo án tổng hợp lịch sử 9 dương quang hùng

106 14 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:52

GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử HỌC KÌ II Tuần 20 Tiết 20 Bài 16: Ngày soạn: 08 / 01 / 2016 Ngày dạy: / 01 / 2016 HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Về kiến thức: - Trình bày hoạt động cụ thể Nguyễn Ái Quốc sau chiến tranh giới thứ Pháp, Liên Xô Trung Quốc Qua hoạt động đó, Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước đắn cho dân tộc tích cực chuẩn bị tư tưởng cho việc thành lập Đảng vô sản cho Việt Nam - Đánh giá chủ trương hoạt động hội VN cách mạng niên Về kỹ năng: - Rèn luyện cho học sinh kỹ quan sát tranh ảnh, lược đồ - Tập cho HS biết phân tích, so sánh, đánh giá kiện lịch sử Về thái độ: Giáo dục cho học sinh lòng khâm phục, kính yêu Bác chién sĩ cách mạng * Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh Lựa chọn chuyện kể Bác Hồ phù hợp với hoàn cảnh lịch sử đức tính cần giáo dục cho học sinh (Bài thơ Đất nước đẹp vô Bác phải Chế Lan Viên) II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH + Giáo viên: Máy chiếu - Hình ảnh Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1919-1925 - Bản đồ hành trình Nguyễn Ái Quốc + Học sinh: Soạn trả lời câu hỏi SGK III PHƯƠNG PHÁP Trình bày, hỏi đáp, thuyết trình, quan sát IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC Ổn định lớp (1'): Kiểm tra cũ: (Không) Bài mới: Hoạt động Thầy - trò Nội dung Hoạt động (18') NGUYỄN ÁI QUỐC Ở PHÁP Nêu hoạt động Nguyễn (1917 – 1923 ): Ái Quốc Pháp sau chiến tranh giới - 6/1919: Nguyễn Ái Quốc gửi yêu thứ ý nghĩa tác dụng sách đến hội nghị Véc - xay đòi hoạt động ? quyền lợi cho dân tộc Việt Nam - Gửi yêu sách đến hội nghị Véc - xay - 7/ 1920, Người đọc sơ thảo luận GV: Dương Minh Hiếu đòi quyền lợi cho dân tộc Việt Nam - Người đọc sơ thảo luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lê Nin, tìm thấy đường cứu nước, giải phóng dân tộc – đường cách mạng vô sản - Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp Theo em việc Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách có ý nghĩa ? Đánh dấu bước ngoặt trình hoạt động cách mạng Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lênin -GV giới thiệu H28 (sgk - 62): N.A.Quốc đại hội Đảng XH Pháp họp Tua (12/ 1920) Giải thích kênh hình (sgv - 76) Sau tìm thấy chân lý cứu nước, N.A.Quốc có hoạt động Pháp (1921 - 1923)? Con đường cứu nước N.A.Quốc có khác với lớp người trước? Người sang phương tây vị tiền bối sang phương Đông Hoạt động (12') Em trình bày hoạt động N.A.Quốc L.Xô (1923 - 1924)? - Dự hội nghị Quốc tế nông dân - Người làm nhiều việc: nghiên cứu, học tập, viết cho báo thật, tạp chí Thư tín Quốc tế - 1924, người dự đại hội V Quốc tế Cộng sản Cho biết nội dung tham luận N.A.Quốc đại hội V Quốc tế cộng sản? *GV kết luận: - Củng cố - luyện tập (11'): Giáo án: Lịch sử cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lê Nin, tìm thấy đường cứu nước, giải phóng dân tộc – đường cách mạng vô sản - 12/ 1920, Tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp -> đánh dấu bước ngoặt trình hoạt động cách mạng Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lênin - Năm 1921: Người sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa - Năm 1922 Viết báo “Người khổ”, “ Bản án chế độ thực dân Pháp” II NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ (1923 - 1924) - 6/1923 N.A.Quốc sang L.Xô dự hội nghị Quốc tế nông dân - Trong thời gian L.Xô, người làm nhiều việc: nghiên cứu, học tập, viết cho báo thật, tạp chí Thư tín Quốc tế - 1924, người dự đại hội V Quốc tế Cộng sản GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử Việc thành lập Đảng cộng sản làm nòng cốt cho HVN Cách mạng niên có ý nghĩa gì: (Là tổ chức yêu nước, thể tổ chức trị theo khuynh hướng vô sản, với 90% tiểu tư sản trí thức, cương lĩnh hoạt động HVN cách mạng TN tự nhận đại diện cho giai cấp vô sản VN, hạt nhân trị cho đời đảng cộng sản sau) * Bài tập: Lập niên biểu: Những hoạt động N.A.Quốc từ sau 1911  1925 theo mẫu đây: Thời gian Sự kiện Ý nghĩa Hướng dẫn học nhà (3') - Về nhà học cũ đầy đủ, biết phân tích, so sánh, đánh giá với kiện lịch sử học * Đọc tìm hiểu nội dung : mục III 16 Những hoạt động Nguyễn Ái Quốc thời gian Trung Quốc V RÚT KINH NGHIỆM GV: Dương Minh Hiếu Tuần 20 Tiết 21 Bài 16: Giáo án: Lịch sử Ngày soạn: 08 / 01 / 2016 Ngày dạy: / 01 / 2016 HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925 (tt) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - Trình bày hoạt động cụ thể Nguyễn Ái Quốc sau chiến tranh giới thứ Pháp, Liên Xô Trung Quốc Qua hoạt động đó, Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước đắn cho dân tộc tích cực chuẩn bị tư tưởng cho việc thành lập Đảng vô sản cho Việt Nam - Biết chủ trương hoạt động hội VN cách mạng niên Kỹ năng: - Rèn luyện cho học sinh kỹ quan sát tranh ảnh, lược đồ - Tập cho HS biết phân tích, so sánh, đánh giá kiện lịch sử Thái độ: Giáo dục cho học sinh lòng khâm phục, kính yêu Bác chién sĩ cách mạng * Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh Lựa chọn chuyện kể Bác Hồ phù hợp với hoàn cảnh lịch sử đức tính cần giáo dục cho học sinh (Câu chuyện Bác Hồ từ Bến Nhà Rồng đi) II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH + Giáo viên: Máy chiếu - Hình ảnh Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1919-1925 - Bản đồ hành trình Nguyễn Ái Quốc + Học sinh: Soạn trả lời câu hỏi SGK III PHƯƠNG PHÁP Trình bày, hỏi đáp, thuyết trình, quan sát III TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC Ổn định lớp (1'): Kiểm tra cũ (5') Nêu hoạt động Nguyễn Ái Quốc thời gian Pháp? Bài mới: Hoạt động Thầy - trò Nội dung Hoạt động (28’) III NGUYỄN ÁI QUỐC Ở TRUNG Hội VN cách mạng Thanh niên QUỐC (1924 - 1925) đời hoàn cảnh nào? a Sự thành lập hội VN cách mạng 6/1925 thành lập hội VN cách mạng Thanh niên Niên mà nòng cốt Cộng sản đoàn - Cuối 1924 N.A.Quốc từ L.Xô Quảng Châu (Trung Quốc) GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử Cho biết chủ trương thành lập Hội - 6/1925 thành lập hội VN cách mạng VNCM TN N.A.Quốc? Thanh Niên mà nòng cốt Cộng sản Mở lớp huấn luyện trị để đào tạo đoàn cán bộ, đưa cán hoạt động nước Hãy cho biết hoạt động chủ yếu b Tổ chức hoạt động t/c VN CMTN? - Mở lớp huấn luyện trị để đào Mở lớp huấn luyện trị để đào tạo tạo cán bộ, đưa cán hoạt động cán bộ, đưa cán hoạt động trong nước nước - Xuất báo chí, tuyên truyền Ngoài công tác huấn luyện, Hội + Xuất báo "Thanh niên" VNCMTN ý đến công tác gì? +Tác phẩm lí luận trị "Đường Tuyên truyền cách mạng kách mệnh" (1927) Cho biết chủ trương VNCMTN? c Chủ trương Năm 1928 chủ trương “Vô sản hóa” - Năm 1928 chủ trương “Vô sản hóa” Em có nhận xét hội VNCMTN so nhằm tạo điều kiện cho hội viên tự rèn sánh với tổ chức thời gian luyện, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê trước? nin, tổ chức lãnh đạo công nhân đấu Có đường lối trị rõ ràng tranh - Củng cố - luyện tập (7'): Việc thành lập Đảng cộng sản làm nòng cốt cho HVN Cách mạng niên có ý nghĩa gì: (Là tổ chức yêu nước, thể tổ chức trị theo khuynh hướng vô sản, với 90% tiểu tư sản trí thức, cương lĩnh hoạt động HVN cách mạng TN tự nhận đại diện cho giai cấp vô sản VN, hạt nhân trị cho đời đảng cộng sản sau) Hướng dẫn học nhà (4') + Phân tích, so sánh, đánh giá với kiện lịch sử học + Đọc tìm hiểu Bài 17 - CMVN trước Đảng cộng sản đời (T1) + Tân việt CM Đảng phân hoá hoàn cảnh ? V RÚT KINH NGHIỆM Duyệt chuyên môn Khánh Hải, ngày tháng 01 năm 2016 Dương Đức Minh GV: Dương Minh Hiếu Tuần 21 Tiết 22 BÀI 17 Giáo án: Lịch sử Ngày soạn: 13 / 01 / 2016 Ngày dạy: / 01 / 2016 CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - Trình bày phong trào cách mạng Việt Nam năm 1926 – 1927, bước phát triển phong trào - Xác định đời hoạt động Tân Việt cách mạng Đảng Việt Nam quốc dân đảng Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kĩ sử dụng đồ, kĩ nhận định, đánh giá, phân tích khách quan kiện lịch sử Thái độ: Qua kiện lịch sử, giáo dục cho học sinh lòng kính yêu khâm phục bậc tiền bối, tâm phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc * Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh: - Vai trò, công lao Nguyễn Ái Quốc việc thống ba tổ chức cộng sản thành ĐCS Việt Nam - Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt đề đường lối cách mạng Việt Nam II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : - Giáo viên: - Những tài liệu lịch sử, hoạt động nhân vật - Học sinh: Đọc tìm hiểu III PHƯƠNG PHÁP Trình bày, hỏi đáp, thuyết trình, quan sát, thảo luận, phân tích III TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC Ổn định lớp (1'): Kiểm tra cũ (5') Trình bày đời Hội Việt Nam cách mạng niên Bài Hoạt động Thầy - trò Nội dung I BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA Hoạt động (10') PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT Phong trào cách mạng Việt Nam NAM (1926 - 1927) (1926-1927) diễn bối cảnh Phong trào công nhân: lịch sử nào? - Nhiều đấu tranh công nhân liên Nhiều đấu tranh công tiếp nổ bãi công công GV: Dương Minh Hiếu nhân liên tiếp nổ bãi công công nhân nhà máy sợi Nam Định, đồn điền cao su Phú Riềng, Cam Tiêm Phong trào đấu tranh công nhân năm 1926 - 1927 diễn Phong trào đấu tranh nông dân, TTS tầng lớp nhân dân kết thành sóng trị khắp nước Giáo án: Lịch sử nhân nhà máy sợi Nam Định, đồn điền cao su Phú Riềng, Cam Tiêm - Phong trào mang tính thống toàn quốc mang tính trị, có liên kết với Phong trào đấu tranh tầng lớp khác : Phong trào đấu tranh nông dân, TTS tầng lớp nhân dân kết thành sóng trị khắp nước Theo em, phong trào cách mạng nước ta năm 1926 1927 có điểm so với thời gian trước? * Kết luận: Phong trào cách mạng nước phát triển, điều kiện thuận lợi cho tổ chức cách mạng nối tiếp đời Việt Nam Hoạt động (7') Cho biết đời tổ chức Tân Việt cách mạng Đảng Hội Phục Việt sau nhiều lần đổi tên đến 7/1928 lấy tên Tân Việt cách mạng Đảng Đảng Tân Việt gồm thành phần tham gia? Những trí thức trẻ niên TTS yêu nước Địa bàn hoạt động chủ yếu tổ chức đâu? Chủ yếu Trung Kỳ Sau thành lập Tân Việt cách mạng đảng có hoạt động gì? Cử người sang dự lớp huấn luyện Hội Việt Nam Cách mạng niên Với ảnh hưởng Hội Việt II TÂN VIỆT CÁCH MẠNG ĐẢNG (7 -1928) - Quá trình thành lập: Hội Phục Việt sau nhiều lần đổi tên đến 7/1928 lấy tên Tân Việt cách mạng Đảng - Thành phần: trí thức trẻ niên TTS yêu nước - Địa bàn: Chủ yếu Trung Kỳ - Hoạt động: Cử người sang dự lớp huấn luyện hội Việt Nam Cách mạng niên GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử Nam Cách mạng niên, Tân Việt cách mạng Đảng có biến động HS thảo luận nhóm( bị phân hóa) Em có nhận xét tổ chức cách mạng (so với Hội VNCMTN)? III- Việt Nam quốc dân đảng khởi nghĩa Yên Bái (1930) Không dạy Hoạt động (15') IV BA TỔ CHỨC CỘNG SẢN NỐI TIẾP NHAU RA ĐỜI TRONG NĂM 1929 Cuối năm 1928-1929 phong trào Hoàn cảnh: cách mạng nước ta diễn - Cuối 1928 đầu 1929 phong trào dân tộc nào? dân chủ nước đặc biệt phong trào Phong trào công nông theo công nông theo đường CMVS phát triển đường CMVS phát triển mạnh mạnh Tình hình đặt cho cách mạng Việt Nam yêu cầu ? Phải thống lại ba tổ chức Chi Đảng cộng sản đời nào? *GV giới thiệu người chi Đảng (Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu, Trần Văn Cung, Đỗ Ngọc Du, Dương Hạc Đính, Nguyễn Tuân) *GV: Giới thiệu trụ sở chi cộng sản đầu tiên, số nhà 5Đ phố Hàm Long- Hà Nội.(SGK tr 68 H30) Tại Đại hội toàn quốc VNCMTN, đoàn đại biểu Bắc kỳ có chủ trương gì? HS thảo luận nhóm Vì lại có đấu tranh nội tổ chức HVNCMTN? Sau kiến nghị việc thành lập Đảng cộng sản không chấp nhận đoàn đại biểu Bắc Kỳ nước làm Hãy trình bày đời Đông Qúa trình thành lập ba tổ chức cộng sản VN - Tháng 3-1929, chi cộng sản đời số nhà 5D – phố Hàm Long – Hà Nội - 5/1929, Hội VN CM TN đại hội lần thứ nhất, đoàn đại biểu Bắc kỳ đưa ý kiến thành lập đảng cộng sản song không chấp nhận họ bỏ nước - Ngày 17/6/1929 Đông Dương cộng sản Đảng thành lập Bắc kỳ GV: Dương Minh Hiếu Dương cộng sản Đảng Trước ảnh hưởng Đông Dương Cộng sản đảng, phận lại Hội Việt Nam cách mạng niên làm gì? Đông Dương cộng sản Liên đoàn đời Giáo án: Lịch sử - Tháng 8- 1929, An Nam cộng sản Đảng thành lập Nam Kỳ - Tháng 9-1929, Đông Dương cộng sản liên đoàn thành lập Trung kỳ Em có nhận xét đời tổ chức cộng sản VN? Tranh giành gây ảnh hưởng lẫn nahu Ba tổ chức cộng sản đời lãnh đạo công nhân đấu tranh có hạn chế gì? Làm cho nội đoàn kết bị chia rẽ, Nguyễn Ái Quốc có: Vai trò, công lao Nguyễn Ái Quốc việc thống ba tổ chức cộng sản thành ĐCS Việt Nam Người soạn thảo Chính cương vắn tắt sách lược vắn tắt đề đường lối cho cách mạng Việt Nam Củng cố - luyện tập (5') ? Trình bày nét phong trào đấu tranh thời kỳ này? Hướng dẫn học nhà(2') - Về nhà học theo câu hỏi SGK, biết so sánh với kiện học - Đọc tìm hiểu trước 18 V RÚT KINH NGHIỆM GV: Dương Minh Hiếu Tuần 21 Tiết 23 Giáo án: Lịch sử Ngày soạn: 13 / 01 / 2016 Ngày dạy: / 01 / 2016 Chương II: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939 Bài 18 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - Giải thích cần thiết phải thống tổ chức cộng sản; trình bày nội dung, ý nghĩa Hội nghị thành lập Đảng Vai trò Nguyễn Ái Quốc việc thành lập Đảng - tóm tắt nội dung luận cương trị tháng 10 - 1930 - Trình bày ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng tranh ảnh lịch sử, lập niên biểu lịch sử - Biết cách nêu ý nghĩa lịch sử việc thành lập Đảng Thái độ: Thông qua hoạt động lãnh tụ N.A.Quốc, phấn đấu không mệt mỏi cho đời Đảng hội nghị thành lập Đảng (3/ 2/ 1930) Giáo dục học sinh lòng biết ơn kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, củng cố lòng tin vào lãnh đạo Đảng II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : - Giáo viên: + Tranh ảnh lịch sử; chân dung Nguyễn Quốc 1930 Chân dung Trần Phú + Các tài liệu hoạt động N.A.Q, Trần Phú số cán tiền bối Đảng - Học sinh: Đọc sưu tầm TL lịch sử N.A.Q, thành lập Đảng III PHƯƠNG PHÁP Trình bày, thuyết trình, quan sát, thảo luận, III TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC Ổn định lớp (1') Kiểm tra cũ (5') Trình bày trình thành lập ba tổ chức cộng sản Việt Nam? Bài Hoạt động Thầy - trò Nội dung Hoạt động (10') I HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG Với đời tổ chức cộng sản CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/ / 1930) phong trào cách mạng VN có ưu Hoàn cảnh điểm hạn chế gì? - Ba tổ chức cộng sản đời, song hoạt 10 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử Tuần 35 Tiết 50 Ngày soạn : 05 / / 2016 Ngày dạy: / 5/ 2016 ÔN TẬP CHƯƠNG VI VÀ CHƯƠNG VII (tt) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức: - Giúp học sinh củng cố lại cách chắt chắn tình hình Việt Nam từ năm 1954 đến năm 2000 - Miền Nam đấu tranh chống “lấn chiếm” địch, tạo lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam - Quá trình đấu tranh chống ngoại xâm dân tộc ta từ năm 1954 đến 2000 Về kỹ năng: Rèn luyện cho HS kĩ phân tích, nhận định, đánh giá tinh thần đoàn kết chiến đấu nhân dân ta miền Nam – Bắc Về tư tưởng: Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, niềm tin vào lãnh đạo Đảng vào tiền đồ Cách mạng Việt Nam II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH + Giáo viên: GV: Sử dụng tranh ảnh, lược đồ SGK, đồ treo tường + Học sinh: Học bài, soạn bài, Sưu tầm tư liệu tranh ảnh III PHƯƠNG PHÁP Quan sát, thảo luận, thuyết trình, phân tích, trình bày kiện chính, IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC Ổn định lớp (1') Ôn tập 1/ Trình bày diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh Lịch sử năm 1975? Hs trình bày + Gv hướng dẫn - 17 ngày 26/4/1975, chiến dịch HCM bắt đầu, - 10 45 phút ngày 30/4 xe tăng ta tiến vào Dinh Độc Lập Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đàu hàng - 11 30 ngày 30/4/1975, cờ cách mạng tung bay Dinh Độc Lập Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng 2/ Nêu nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa Lịch sử kháng chiến chống Mĩ cứu nước nhân dân ta từ năm 1954 – 1975? Hs trình bày + Gv hướng dẫn Ý nghĩa lịch sử: 92 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử a Trong nước: - Kết thúc 21 năm k/c chống Mĩ 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị CN đế quốc đất nước ta, hoàn thành CM dân tộc dân chủ nhân dân, thống đất nước - Mở kỉ nguyên lịch sử dân tộc – kỉ nguyên độc lập thống nhất, lên CNXH b Quốc tế: - Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ giới - Là nguồn cổ vũ lớn lao phong trào giải phóng DT giới Nguyên nhân thắng lợi: a Chủ quan: - Sự lãnh đạo sáng suốt Đảng, với đường lối trị, quân độc lập, tự chủ, đắn sáng tạo - Nhân dân ta với lòng yêu nước, đoàn kết, dũng cảm chiến đấu - Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh b Khách quan: Có đoàn kết chiến đấu nước ĐD - Sự ủng hộ, giúp đỡ lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ giới, Liên Xô, Trung Quốc nước XHCN khác 3/ Nêu âm mưu đánh phá ác liệt địch tỉnh Cà Mau sau năm 1959? Hs trình bày + Gv hướng dẫn - Mĩ – Diệm ban hành bọ luật 10 năm 1959 làm quốc sách chóng cộng với phương châm “Thà giết oan thả lầm”, chúng lê máy chém khắp nơi - Nhân dân nhiều xã bỏ làng địch quản lí vào rừng xây dựng gọi “ làng rừng” cách phản kháng trước âm mưu địch’ - Tỉnh ủy chủ trương phát huy thắng lợi Đồng Khởi, khắc phục khó khăn để đánh địch - Để ngăn chặn địch càn vào vùng giải phóng, chủ trương ta đánh vào thị xã – tỉnh lị địch V RÚT KINH NGHIỆM 93 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử Tuần 35 Tiết 51 Ngày soạn : 05 / / 2016 Ngày dạy: / 5/ 2016 KIỂM TRA HỌC KÌ II I.MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA Về kiến thức: - Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức cách có lô gíc - Rèn luyện kĩ viết luận - Nhận thức cách mạng cách mạng - Kiểm tra việc nắm kiến thức học sinh từ đánh giá cách xác Về kỹ năng: Tập cho học sinh kỹ lựa chọn kiến thức, phân tích đánh giá kiện, nhân vật lịch sử Biết làm tự luận lịch sử Về thái độ: Giáo dục tư tưởng cho học sinh có thái độ học tập tập đắn, nghiêm túc thi cử, kiểm tra II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Bài kiểm tra học kì in sẳn - Học dụng cụ học tập III PHƯƠNG PHÁP Trình bày, phân tích (Học sinh làm giấy kiểm tra) IV TIẾN TRÌNH KIỂM TRA Ổn định lớp Phát đề kiểm tra Thiết lập ma trận: Nội dung học Biết Bài 22 cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa Bài 27 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống TDP Bài 29 Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973) Bài 5- Lịch sử Cà Mau câu (5.0đ) Tổng 5.0điểm Mức độ đánh giá Hiểu Vận dụng Tổng điểm 5.0 Câu (2.0đ) 2.0 Câu (1.5đ) Câu (1.5đ) 3.5điểm 1.5 1.5 1.5điểm 10điểm 94 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử ĐỀ Câu (5.0 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Pháp ( 1945 – 1954 ) ? Câu (2.0 điểm) Trình bày nội dung kế hoạch Na – va Pháp Mĩ ? Câu (1.5 điểm) So sánh giống khác chiến lược “chiến tranh đặc biệt” chiến lược “chiến tranh cục bộ” Mĩ miền Nam? Câu (1.5 điểm) Em nêu nguyên nhân thắng lợi Tổng tiến công dậy mùa xuân năm 1975 Cà Mau? - Hết ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II Câu (5.0 điểm) a) Nguyên nhân thắng lợi (2.5 điểm ) - Sự lãnh đạo sáng suốt Đảng đứng đầu Hồ Chủ Tịch ……… (0.5điểm) - Sự đoàn kết trí nhân dân hai miền Nam - Bắc (0.5điểm) - Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh (0.5điểm) - Được giúp đỡ Liên Xô, Trung Quốc nước tiến bộ, (0.5điểm) - Tình đoàn kết chiến đấu nhân dân ba nước Đông Dương (0.5điểm) b) Ý nghĩa lịch sử ( 2.5 điểm ) - Chấm dứt chiến tranh xâm lược ách thống trị thực dân Pháp (0.5điểm ) - Miền Bắc giải phóng chuyển sang làm cách mạng XHCN … (0.5điểm) - Tạo sở để giải phóng miền Nam, thống đất nước (0.5điểm) - Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược chủ nghĩa đế quốc (0.5điểm) - Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc giới (0.5điểm) Câu ( 2.0 điểm ) - Kế hoạch hòng xoay chuyển cục diện chiến tranh chuyển bại thành thắng vòng 18 tháng (0.5điểm) - Bước 1: Phòng ngự miền Bắc, công miền Trung miền Nam Đông Dương (0.5điểm ) - Bước 2: Tấn công miền Bắc giành thắng lợi kết thúc chiến tranh danh dự ( 0.5điểm ) 95 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử - Đây chiến lược có quy mô rộng lớn, có ủng hộ giúp đỡ Mĩ (0.5điểm) Câu ( 1.5 điểm ) * Giống nhau: Đều kiểu chiến tranh thực dân kiểu Mĩ (0.5điểm) * Khác nhau: - Chiến tranh đặc biệt: Quân đội ngụy với cố vấn Mĩ huy trang thiết bị Mĩ (0.5điểm) - Chiến tranh cục bộ: Quân viễn chinh Mĩ + Lính chư hầu quân ngụy (0.5điểm) Câu (1.5 điểm) - Nhờ lãnh đạo sáng suốt, đường lối trị Đảng Cộng sản (0.5điểm) - Tinh thần yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng (0.5điểm) - Sự cổ vũ phối hợp tỉnh miền Tây Nam Bộ (0.5điểm) V RÚT KINH NGHIỆM Duyệt chuyên môn Khánh Hải, ngày tháng năm 2016 Dương Đức Minh 96 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử Tuần 36 Tiết 52 Ngày soạn : 10 / / 2016 Ngày dạy: / 5/ 2016 Chương VII VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000 BÀI 31 VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975 I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về Kiến thức: - Trình bày tình hình hai miền đất nước sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước, nhiệm vụ CM nước ta năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975 - Biết biện pháp nhằm khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế, văn hoá, thống đất nước mặt nhà nước Kỹ năng: Rèn luyện cho HS kỹ phân tích, nhận định, đánh giá tình hình đất nước, nhiệm vụ CM năm đầu đất nước giành độc lập thống Thái độ: Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, tình cảm ruột thịt Bắc – Nam, tinh thần độc lập dân tộc, thống tổ quốc, niềm tin vào tiền đồ CM II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - GV: Sử dụng kênh hình kênh chữ SGK, tài liệu tham khảo SGK - HS: Chuẩn bị trước, vỡ ghi dụng cụ học tập III PHƯƠNG PHÁP Trình bày, phân tích quan sát …… IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC Ổn định lớp (1') Kiểm tra cũ (không kiểm tra) Bài mới: Hoạt động Thầy - Trò Nội dung I TÌNH HÌNH HAI MIỀN BẮC - NAM SAU ĐẠI THẮNG XUÂN 1975: Hoạt động 1( 27’) Miền Bắc: 97 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử a Thuận lợi: - Tiến hành CM XHCN đạt thành tựu to lớn toàn diện b Khó khăn: - Chiến tranh tàn phá nặng nề - Nữa triệu hécta ruộng đất bị bỏ hoang - Một triệu hécta rừng bị chất độc hoá học bom, đạn cày xới - Nạn thất nghiệp mù chữ Miền Nam: a Thuận lợi: miền Nam giải phóng, quyền Mỹ nguỵ Sài Gòn bị sụp đổ b Khó khăn: - Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu - Lệ thuộc nặng vào viện trợ từ bên Tình hình hai miền nước ta sau Đại thắng năm 1975 nào? Miền Bắc: - Tiến hành CM XHCN đạt thành tựu to lớn toàn diện Khó khăn: - Chiến tranh tàn phá nặng nề - Nữa triệu hécta ruộng đất bị bỏ hoang - Một triệu hécta rừng bị chất độc hoá học bom, đạn cày xới - Nạn thất nghiệp mù chữ Miền Nam: Thuận lợi: miền Nam giải phóng, quyền Mỹ nguỵ Sài Gòn bị sụp đổ Khó khăn: - Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu - Lệ thuộc nặng vào viện trợ từ bên GV cần nói thêm để HS hiểu Cho hs liên hệ thực tế III HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1975 – 1976) Hoạt động 2( 10’) - Ngày 15 21/11/1973 hai miền Bắc – Nam Công hoàn thành thống họp hội nghị hiệp thương trị trí chủ đất nước mặt nhà nước trương, biện pháp thống đất nước mặt tiến hành nào? nhà nước - HS (SGK) GV chốt ý - 25/4/1976 tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung - Cho HS đọc dòng chữ nhỏ SGK nước trang 169 (từ quốc hội… hiến pháp) - Ngày 24/6  3/7/1976 Quốc hội khoá VI - Quốc hội khoá VI, kỳ họp thứ nước VN thống họp kì Hà Nội có định gì? (SGK) Cho HS gạch ý SGK (dòng chữ nhỏ) - GV cho HS xem hình 80, giải thích Củng cố ( 5’) - Sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước, CM Miền Bắc có thuận lợi khó khăn gì? - Quốc hội khoá VI, kì họp thứ I có định gì? Hướng dẫn học nhà (2’) - Học thuộc làm tập 98 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử - Chuẩn bị 33 “Việt Nam đường đổi lên chủ nghĩa xã hội” + Nhân dân ta đạt thành tựu quan trọng việc thực kế hoạch từ năm 1986 đến năm 2000 V RÚT KINH NGHIỆM Tuần 36 Ngày soạn : 10 / / 2016 Tiết 53 Ngày dạy: / 5/ 2016 Bài 33: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CNXH “Từ 1986 đến năm 2000” I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - Biết tất yếu phải đổi lên CNXH - Trình bày trình 15 năm đất nước thực đường lối đổi Kỹ năng: Rèn luyện cho HS kỹ phân tích nhận định đánh giá đường tất yếu phải đổi đất nước lên CNXH trình 15 năm đất nước thực đường lối Thái độ : Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước gắn với CNXH, tinh thần đổi lao động, công tác học tập, niềm tin vào lãnh đạo Đảng vào đường lối đổi đất nước II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - GV: Tranh ảnh SGK phóng to, tài liệu SGK văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần V (12/1986), lần VIII (06/1996), lần IX (04/2001) - HS: Chuẩn bị trước, vỡ ghi dụng cụ học tập III PHƯƠNG PHÁP Diễn giải, phát vấn, trực quan, phân tích, chứng minh, tổng hợp IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC Ổn định lớp (1') Kiểm tra cũ (không kiểm tra) Bài mới: Hoạt động Thầy - Trò Nội dung - Giáo viên nêu câu hỏi cho học I/ ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG: sinh chuẩn bị nhà?: Hoàn cảnh 1/ Hoàn cảnh đổi mới: VN TG đất nước chuyển 99 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử sang đường lối đổi Đảng - Việt Nam: Đạt thành tựu đáng kể từ ĐH VI nào? - Thế giới Cuộc khủng hoảng Liên xô - Cho HS nhận xét -> giáo viên nước XHCN bổ sung hoàn chỉnh nội dung cho -> phải đổi HS chép - GV diễn giảng: để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, đẩy mạnh cách mạng tiến lên đòi hỏi Đảng Nhà nước đổi -> đề văn kiện Đại hội Đảng 2/ Chủ trương đổi mới: - Chủ trương đổi Địa hội đại biểu toàn quốc lần VI (12/1986) đường lối Đảng đổi qua lần Đại hội không * Nhiệm vụ, mục tiêu, kết thay đổi mục tiêu CNXH mà thực có hiệu hình thức bước biện pháp thích kế hoạch năm (1986-1990)? hợp * Nhiệm vụ, mục tiêu, kết - Đổi phải toàn diện kế hoạch năm (1991-1995)? * Nhiệm vụ, mục tiêu, kết kế hoạch năm (1995-2000)? - Cho HS xem kênh hình 85, 86, 87, 88, 89, 90/ SGK/ 177, 178 II/ VIỆT NAM TRONG 15 NĂM THỰC HIỆN * Trình bày ý nghĩa thành ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986 - 2000): tựu đạt kinh tế – văn hoá 1/ Nhiệm vụ, mục tiêu kết kế hoạch nhà sau 15 năm thực đường lối đổi nước năm: mới? Kết quả: Ý nghĩa Khó khăn - đáp ứng nhu cầu nước, ổn định đời sống nhân dân Tăng - Kinh tế cường sức mạnh tổng hợp, thay đổi mặt đất nước sống nhân dân, củng cố độc lập dân tộc chế độc CNXH, nâng cao vị ta phát triển chưa vững chắc, hiệu sức cạnh tranh thấp - Hàng xuất tăng, có giá trị gạo, dầu thô … - Một số vấn đề văn hoá, xã hội chậm giải - Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển - Kinh tế tăng trưởng nhanh, nạn lạm phát bước bị đẩy lùi Kinh tế đối ngoại phát triển - Giữ vững ổn định kinh tế, xã hội * Tóm lại: qua việc thực kế hoạch năm, nhân dân ta đạt thành tựu đáng kể 100 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử trường quốc tế Củng cố ( 5’) Việt Nam đường lối đổi lên CNXH (1986-2000) kế hoạch năm đạt thành tựu lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội … để đưa nước ta tiến lên Hướng dẫn học nhà (2’) - Học – Làm tập - Chuẩn bị mới: Tổng kết LSVN từ sau chiến tranh TG thứ II đến năm 2000 V RÚT KINH NGHIỆM Duyệt chuyên môn Khánh Hải, ngày tháng năm 2016 Dương Đức Minh 101 GV: Dương Minh Hiếu Tuần 37 Tiết 54 Giáo án: Lịch sử Ngày soạn : 15 / / 2016 Ngày dạy: / 5/ 2016 Bài 34: TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: Về kiến thức: Giúp HS có hệ thống nội dung chủ yếu sau: + Quá trình phát triển lịch sử dân tộc từ năm 1919 đến (năm 2000) qua giai đoạn với đặc điểm lớn giai đoạn + Nguyên nhân định trình phát triển lịch sử, học kinh nghiệm lớn rút từ Về kỹ năng: Rèn luyện học sinh khả phân tích, hệ thống kiện, lựa chọn kiện lịch sử điển hình, đặc điểm lớn giai đoạn Về tư tưởng: Trên sở thấy rõ trình lên không ngừng lịch sử dân tộc, củng cố niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào lãnh đạo Đảng tất thắng cách mạng, tiền đồ Tổ quốc II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - GV: Tranh ảnh SGK phóng to, tài liệu SGK H 91, 92 - HS: + Học trước nhà, trả lời câu hỏi cuối + Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu có liên quan đến giai đoạn lịch sử, từ năm 1919 đến (chủ yếu thành tựu xây dựng bảo vệ đất nước III PHƯƠNG PHÁP Diễn giải, phát vấn, trực quan, phân tích, chứng minh, tổng hợp 102 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC Ổn định lớp (1') Kiểm tra cũ (không kiểm tra) Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Nêu đặc điểm tiến trình lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 – 1930? Những kiện tác động đến tình hình KT, XH Việt Nam? I CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ: 1/ Giai đoạn: 1919-1930: - Cuộc khai thác thuộc địa Pháp Việt Nam (1919-1929) tác động làm biến đổi tình - Học sinh thảo luận viết giấy khổ to, hình KT – XH Việt Nam cử đại diện nhóm trình bày GV bổ - Sự đời ĐCSVN mở đầu bước ngoặc sung cách mạng - GV chốt ý ghi bảng 2/ Giai đoạn: 1930-1945 Nêu đặc điểm tiến trình lịch sử Việt Nam - Dưới lãnh đạo Đảng,đứng đầu chủ tịch HCM, cách mạng Việt Nam không ngừng giai đoạn 1930 – 1945? tiến lên, qua bước 1930-1931; 1932-1935; - Học sinh thảo luận trình bày 1936-1939; 1939-1945 Cácmm khác bổ sung - Cách mạng tháng tám thắng lợi mở kỷ - Giáo viên chốt ý ghi bảng bước nguyên mới, độc lập, tự 30-31, 32-35 … có kiện 3/ Giai đoạn: 1945-1954 Bước đỉnh cao? Nêu đặc điểm - Căn vào tình hình so sánh lực lượng ta tiến trình lịch sử Việt Nam địch Đảng chủ tịch HCM đề đường lối đắn cho kháng chiến toàn quốc giai đoạn 1945 – 1954? khẳng định kháng chiến toàn dân, - Học sinh thảo luận  trình bày toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, chống em khác bổ sung thực dân Pháp xâm lược can thiệp Đế - Giáo viên chốt ý ghi bảng, quốc Mỹ nội dung học - Cuối chiến thắng Điện Biên Phủ làm * Giáo viên: giới thiệu hình ảnh 56 chấn động địa cầu, giải phòng hoàn toàn miền Bắc trang 124 (SGK) 4/ Giai đoạn: 1954-1975 Nêu đặc điểm - Miền Bắc: làm CMXHCN tiến trình lịch sử Việt Nam - Miền Nam: làm CM DT ND giai đoạn 1954 – 1975? - Nhiệm vụ chung hai miền giành thắng - Học sinh thảo luận  trình bày, bổ lợi kháng chiến chống Mỹ cứu nước 103 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử sung - Đại thắng mùa xuân năm 1975 mở kỷ - Giáo viên chốt ý ghi bảng nguyên mới, độc lập dân tộc, thống đất nước, lên CNXH nội dung học - Giới thiệu hình 76 trang 162 SGK (xe tăng quân đội ta tiến vào 5/ Giai đoạn 1975 đến nay: dinh độc lập) - Trong 10 năm đầu lên CNXH nước ta gặp Nêu đặc điểm nhiều khó khăn tiến trình lịch sử Việt Nam - Sau Đại hội VI (12/1986) Đảng, Đảng ta giai đoạn 1975 đến nay? thực đường lối đổi mới, cách mạng nước ta - Giáo viên chốt ý ghi bảng, giành nhiều thắng lợi to lớn Khẳng định đường nội dung học lối đổi Đảng đắn II/ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM, PHƯƠNG HƯỚNG ĐI LÊN: 1/ Nguyên nhân thắng lợi: - Sự lãnh đạo sáng suốt, đường lối đắn, sáng tạo Đảng nguyên nhân chủ yếu - Giáo viên: nguyên nhân đưa cách mạng nước ta đến thắng lợi Đảng ta rút học kinh nghiệm gì? Chúng ta tìm hiểu mục II 2/ Phương hướng lên: - Độc lập dân tộc, gắn liền với CNXH, theo đường lối đổi Đảng hợp quy luật Phương hướng lên Đảng ta 3/ Bài học kinh nghiệm: gì? - Nắm vững cờ độc lập dân tộc CNXH - Học sinh: đọc thầm SGK trả lời - Sự nghiệp cách mạng nhân dân, dân, cá nhân dân - GV: chốt ý chính, ghi nội dung - Củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn học Đảng, toàn dân, đoàn kết dân tộc đoàn kết - GV: Đảng ta rút học kinh quốc tế nghiệm cho phương hướng lên? - Sự lãnh đạo đắn Đảng nhân tố - HS: đọc thầm SGK trả lời cá hàng đầu, đảm bảo thắng lợi cách mạng nhân - GV: chốt ý chính, ghi nội dung học Củng cố ( 5’) Nguyên nhân chủ yếu định thắng lợi 104 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử Hướng dẫn học nhà (2’) - Học bài, hệ thống lại kiến thức học - Xem lại chương VI VII Lịch sử Cà Mau V RÚT KINH NGHIỆM Tuần 37 Tiết 55 Bài Ngày soạn : 15 / / 2016 Ngày dạy: / 5/ 2016 LỊCH SỬ CÁCH MẠNG CÀ MAU TRONG THỜI KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ ( 1954 – 1975 ) ( TT ) I MỤC TIÊU BÀI HỌC - Cuộc đấu tranh chống Mĩ – ngụy sau hiệp định Giơ – ne – vơ phong trào Đồng khởi, âm mưu bình định địch - Biết diễn biến Tổng tiến công dậy mùa xuân 1975, giải phóng tỉnh Cà Mau - Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi Tổng tiến công dậy mùa xuân năm 1975 cà Mau II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - GV: + Lịch sử địa phương Cà Mau + Bản đồ hành Cà Mau - HS: + Học trước nhà, trả lời câu hỏi cuối + Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu có liên quan đến giai đoạn lịch sử, III PHƯƠNG PHÁP Diễn giải, phát vấn, trực quan, phân tích, chứng minh, tổng hợp IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC Ổn định lớp (1') Kiểm tra cũ (không kiểm tra) Bài mới: Hoạt động Thầy - trò Nội dung Nội dung baì chủ yếu thuyết Diễn biến Tổng tiến công dậy mùa trình Xuân 1975, giải phóng tỉnh Cà Mau - GV: Để đánh vào Cà Mau tỉnh uỷ - Tỉnh uỷ bố trí làm mũi gồm tiểu đoàn bố trí lực lượng chia làm mũi - Ngày 29 / lệnh công vào chi khu Tân 105 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử gồm tiểu đoàn Thành bắt đầu - Đêm 29 / tiến công bắt - Đến 10 ngày 01 / / 1975 công đầu kết thúc - Đến 10 sáng 01 / / 1975 ta Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử : chiếm dinh tỉnh trưởng a) Nguyên nhân thắng lợi: - Sự lãnh đạo sáng suốt Đảng, huy động sức mạnh quân dân tỉnh - Tinh thần yêu nước chủ nghĩa anh hùng - Cuộc Tổng tiến công thắng lợi cách mạng, ý chí tâm vượt khó… theo em gồm có nguyên - Sự giúp đỡ nhân dân tỉnh miền Tây nhân nào? Nam Bộ… - Hs trình bày + Gv hướng dẫn b) Ý nghĩa lịch sử: - Kết thúc 21 năm chống Mĩ 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ Quốc - Ách thống trị thực dân phong kiến bị quét khỏi mảnh đất cuối Tổ quốc - Mở kỉ nguyên cho tỉnh nhà : Kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH - Em rút ý nghĩa lịch sử thắng lợi Cà Mau? - Hs trình bày + Gv hướng dẫn Củng cố ( 5’) - Gv dùng lược đồ Cà Mau trình bày lại tiến công - Nêu nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử thắng lợi Cà Mau Hướng dẫn học nhà (2’) - Học – Làm tập - Cần biết tình hình Cà Mau sau đại thắng 1975 V RÚT KINH NGHIỆM Duyệt chuyên môn Khánh Hải, ngày tháng năm 2016 Dương Đức Minh 106 ... mạng niên làm gì? Đông Dương cộng sản Liên đoàn đời Giáo án: Lịch sử - Tháng 8- 192 9, An Nam cộng sản Đảng thành lập Nam Kỳ - Tháng 9- 192 9, Đông Dương cộng sản liên đoàn thành lập Trung kỳ Em có... đoạn 193 6 - 193 9 có khác so với giai đoạn 193 0 - 193 1 ? Cao trào dân chủ 193 6 - 193 9 chuẩn bị cho cách mạng tháng 194 5 Hướng dẫn học nhà (2') - Về nhà học biết so sánh phong trào cách mạng 193 0... Khánh Hải, ngày tháng 01 năm 2016 Dương Đức Minh 25 GV: Dương Minh Hiếu Tuần 24 Tiết 28 BÀI 23: Giáo án: Lịch sử Ngày soạn: 09 / 02 / 2016 Ngày dạy: / 02 / 2016 TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 194 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 9 dương quang hùng , Giáo án tổng hợp lịch sử 9 dương quang hùng , Giáo án tổng hợp lịch sử 9 dương quang hùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay