Giáo án tổng hợp lịch sử 8 nguyễn thị hoà

164 18 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:52

Trng THCS Bớch Hũa Giỏo ỏn Lch s Ngy son: 15/8/2014 Tun Tit Phn I LCH S TH GII LCH S TH GII CN I (GIA TH K XVI-1917) Chng I THI Kè XC LP CA CNTB (T GIA TH K XVI N NA SAU TH K XIX) Bi NHNG CUC CCH MNG T SN U TIấN I Mc tiờu bi hc Kin thc: - Nguyờn nhõn din bin, tớnh cht v ý ngha lch s ca cỏc cuc cỏch mng t sn Cỏch mng t sn H Lan gia th k XVI Cỏch mng t sn Anh gia th k XVII - Nm cỏc khỏi nim c bn: Cỏch mng t sn T tng: Nhn thc ỳng vai trũ ca nhõn dõn cỏc cuc cỏch mng t sn - Nhn thc c CNTB cú nhng mt tin b v nhng hn ch ca nú K nng: S dng tranh nh, bn lch s II Chun b - Bn th gii, Lc ni chin Anh - H su tõm tranh nh t liu III Tin trỡnh bi dy n nh t chc lp. Kim tra : sgk, v v dng c hc ca HS Dy v hc bi mi a/ Gii thiu bi mi b/ Dy hc bi mi HOT NG CA THY HOT NG CA TRề GV: Hng dn HS nm vi nột v s bin i kinh t, xó hi Tõy u cỏc th k (Hng dn c thờm ) XV XVII Cỏch mng H Lan S i ca mt nn sn xut mi - S dng bn th gii - Yờu cõu HS quan sỏt v xỏc Quan sỏt, xỏc nh v nh v trớ cỏc nc Nờ-ec- trớ lan v Anh GV: Nguyn Th Thanh Hũa NI DUNG GHI BNG I/ S bin i v kinh t, xó hi Tõy u cỏc th k XV - XVII Cỏch mng H Lan th k XVI Mt nn sn xut mi i (HD c thờm ) Trng THCS Bớch Hũa ? V trớ cỏc nc ny cú tỏc ng gỡ ti s i ca nn sn xut mi TBCN? ? Ngoi thun li v iu kin t nhiờn nn sn xut mi TBCN cũn i iu kin t nhiờn no? - G/v cht: Nn sn xut mi TBCN tin b, i lũng xó hi phong kin dn n s bin i kinh t, xó hi Tõy u; kinh t phỏt trin xó hi xut hin hai tng lp TS v VS Mõu thun ú tt yu em li kt qu gỡ? (Hc sinh yu) GV: Hng dn HS nm cuc cỏch mng T sn õu tiờn - Yờu cõu HS c thụng tin mc sgk ? Nờu nhng s kin chớnh v din bin, kt qu cỏch mng t sn Nờ-ộ-lan? - G/v: Cỏch mng T sn ó thng c ch phong kin GV: Hng dn HS nm s phỏt trin ca CNTB Anh - Yờu cõu HS c ch nh sgk ? Cỏc s ú chng t iu gỡ? ? Nhng biu hin s phỏt trin CNTB Anh cú gỡ khỏc Tõy u? Giỏo ỏn Lch s - Mõu thun gia ND vi PK; TS vi VS - Phong kin cn tr s phỏt trin ca t nc c thụng tin sgk Cuc cỏch mng T sn Tr li, nhn xột, b u tiờn sung Lng nghe (HD c thờm ) II/ Cỏch mng t sn Anh gia th k XVII c thụng tin sgk - CNTB Anh phỏt trin mnh - Tr li S phỏt trin ca CNTB Anh * KT ; - S phỏt trin cụng trng - B tc ot rung th cụng, thng nghip t, i sng khn kh cựng vi nn nụng nghip kinh doanh theo li TBCN - CNTB Anh phỏt trin - S giu cú ca tõng mnh m lp quý tc L tõng lp cú th lc v kinh t v a v v chớnh tr - Vua v Quc hi (T ? Vỡ CNTB Anh phỏt sn v quý tc mi), trin mnh m nụng dõn v Phong kin v nụng *XH ; b quờ hng i ni khỏc dõn -X hin Q tc mi sinh sng? -PK mõu thun TS Q tc ? Nhn xột gỡ v v trớ tớnh mi,nd GV: Nguyn Th Thanh Hũa Trng THCS Bớch Hũa Giỏo ỏn Lch s cht ca tõng lp quý tc c thụng tin sgk mi xó hi Anh trc Tr li, nhn xột cỏch mng? Phi tin hnh cỏch mng Tin trỡnh cỏch mng ? Xó hi Anh th k XVII tn H hs ti nhng mõu thun no? (Hc sinh yu (H D c thờm ) (HD c thờm ) GV Hng dn HS nm vi nột v tin trỡnh cỏch mng - Yờu cõu HS c thụng tin sgk ? Cỏch mng n nh th no? ? Cỏch mng ó em li nhng kt qu gỡ? (Quyn lc nm tay TS, Quý tc mi, ND khụng cú quyn li gỡ) ? Vỡ nc Anh t ch cng ho chuyn sang ch quõn ch? ? Thc cht ch quõn ch lp hin l gỡ? - G/v: L ch chớnh tr mag quyn lc ca vua b hn ch bng mt Hin phỏp Quc hi(TS) nh - Yờu cõu HS c thụng tin sgk ? Em hóy phõn tớch tớnh cht ca cuc cỏch mng TS Anh? ? Hóy nờu ý ngha lch s ca cuc cỏch mng? - Hn ch cm GV: Nguyn Th Thanh Hũa c thụng tin sgk * Tớnh cht: * ý ngha: Tớnh cht, ý ngha lch s ca cỏch mng TS Anh gia th k XVII * Tớnh cht: -L cuc cỏch mng khụng trit (Ch ỏp ng quyn li ca TS v Quý tc mi) * ý ngha: -M ng cho CNTB chin thng ch phong kin Trng THCS Bớch Hũa Giỏo ỏn Lch s Cng c: - Nm ni dung ca bi: + Nguyờn nhõn din bin, tớnh cht v ý ngha lch s ca cỏc cuc cỏch mng t sn Cỏch mng t sn H Lan gia th k XVI Cỏch mng t sn Anh gia th k XVII + Nm cỏc khỏi nim c bn: Cỏch mng t sn -Bi tp: CMTS Phỏp gc no lónh o ? a: giai cp vụ sn b: giai cp T sn c: quõn chỳng nd d: c 3ỏp ỏn Dn dũ: -BC : +Phõn bit nn sx mi vi nn sx pk ? +Cỏc giai cp nn sx mi ? -Bm: Nguyờn nhõn din bin kờt qu cuc u tranh ginh c lõp ca 13 thuc a Anh Bc M ? GV: Nguyn Th Thanh Hũa Trng THCS Bớch Hũa Giỏo ỏn Lch s Ngy son: 19/8/2014 Tit Bi NHNG CUC CCH MNG T SN U TIấN (Tip) I Mc tiờu cn t Kin thc: Giỳp HS hiu c: Cỏch mng T sn Anh gia th k XVII, chin tranh ginh c lp ca 13 thuc a Anh Bc M v s thnh lp Hp chng quc Hoa Kỡ T tng: Nhn thc c vai trũ ca quõn chỳng cỏc cuc cỏch mng K nng: S dng tranh nh bn lch s II Chun b - G/v: Bn 13 thuc a Anh Bc M - H/s: Ti liu III Tin trỡnh bi dy n nh lp Kim tra bi c ; ? Nờu tớnh cht v ý ngha lch s ca cỏch mng T sn Anh gia th k XVII? ? Gii thớch vỡ cỏch mng T sn Anh l cuc cỏch mng T sn khụng trit Dy v hc bi mi : a/ Gii thiu bi mi : b/ dy hc bi mi : HOT NG CA HOT NG CA NI DUNG GHI BNG THY TRề - Yờu cõu HS c thụng c thụng tin sgk II/ Chin tranh ginh c tin sgk lp ca 13 thuc a Anh - Xỏc nh v trớ 13 thuc -Quan sỏt v trớ cỏc nc Bc M a Anh Bc M, tim nng v quỏ trỡnh xõm Tỡnh hỡnh cỏc thuc a, lc cỏc thuc a nguyờn nhõn ca chin ? Vỡ cú s mõu thun Thc dõn Anh kỡm hóm tranh gia cỏc nc thuc a s phỏt trin ca nn v cỏc nc chớnh quc? kinh t thuc a * Tỡnh hỡnh ? Vỡ Thc dõn Anh - Mun kinh t thuc a - V trớ: Nm ven b i kỡm hóm s phỏt trin gn cht v ph thuc Tõy Dng ca nn kinh t thuc vo chớnh quc d b - Tim nng: Di a? cai tr - Nn kinh t thuc a ca ? Cuc u tranh ca - Mun thoỏt s CNTB phỏt ttin nhanh nhõn dõn thuc a thng tr ca thc dõn chúng nhng b tc dõn Anh chng thc dõn Anh Anh, m ng cho nn kỡm hóm bng nhng chớnh nhm mc ớch gỡ? kinh t TBCN phỏt trin sỏch vụ lớ (Thu, c quyn thuc a buụn bỏn) GV: Nguyn Th Thanh Hũa Trng THCS Bớch Hũa Giỏo ỏn Lch s * Nguyờn nhõn: Mõu thun gia nhõn dõn thuc a vi thc dõn Anh gay gt, cỏch mang bựng n Hot ng (HD c thờm ) - Yờu cõu HS c thụng tin sgk ? Nguyờn nhõn trc tip dn n cuc chin tranh? ? Em hóy nờu nhng s kin, din bin chớnh ca cuc chin tranh? - Yờu cõu HS c phõn ch nh -hỡnh ? Theo em tớnh cht tin b ca Tuyờn ngụn c lp ca M th hin nhng im no? Din bin cuc chin tranh c thụng tin sgk Tr li, nhn xột - Nhõn dõn quyt tõm chng thc dõn Anh, ũi xúa b thu - Tr li, nhn xột c ch nh sgk +Tin b: cao quyn ngi + Tn ti: Ch trỡ ngi da trng, cũn da mu khụng c cụng nhn Liờn h Tr li, nhn xột, b sung - ỏp ng c nguyn vng ca nhõn dõn ú nhõn dõn tớch cc tham gia - L ngi quyt nh n thng li ca chin tranh ginh c lp tr thnh Tng thng õu tiờn ca M ? Em hóy liờn h bn tuyờn ngụn Vit Nam? ? Mc dự cú im tin b, hn ch nhng nú cú ý ngha to ln i vi tin trỡnh cuc u tranh ginh c lp? Vỡ sao? ? Chin thng Xa-ra-toga cú ý ngha gỡ? ? Hóy nhn xột vai trũ ca Oa-sin-tn i vi cuc chin tranh ginh c lp? Hot ng - Yờu cõu HS c thụng c thụng tin GV: Nguyn Th Thanh Hũa Kt qu v ý ngha ca cuc chin tranh ginh Trng THCS Bớch Hũa tin sgk ? Em hóy ch nhng im hn ch ca Hin phỏp nm 1787? ? Kt qu to ln nht m cuc chin tranh mang li cỏc nc thuc a Anh Bc M l gỡ?() ? Theo em õy cú phi l cuc cỏch mng t sn khụng? Vỡ sao? Giỏo ỏn Lch s c lp Bc M Tr li, nhn xột, b - Kt qu sung + Thoỏt s thng tr ca thc dõn Anh, ginh Tr li, nhn xột, b c lp- >Nh nc t sn sung mi i: M.(Hoa Kỡ) +1787 ban hnh hin phỏp -> hn ch quyn dõn ch - ý ngha: L cuc cỏch mng T sn thc hin nhim v gii phúng dõn Tr li, nhn xột, b tc m ng cho CNTB sung phỏt trin Cng c, - Nm ni dung ca bi: - Tỡnh hỡnh cỏc thuc a, nguyờn nhõn ca chin tranh - Din bin cuc chin tranh - Kt qu v ý ngha ca cuc chin tranh ginh c lp Bc M Dn dũ : - BC : +im han ch v tich cc ca hin phap M ? +im tin b ca tuyờn ngụn 4/ /1776 ? -BM : -+ Tỡnh hỡnh nc Phỏp trc CM ? + cỏc giai on ca cm Phỏp ? GV: Nguyn Th Thanh Hũa Trng THCS Bớch Hũa Giỏo ỏn Lch s Ngy son: 22/8/2014 Tun Tit Bi CCH MNG T SN PHP (1789 1794) (TIT 1) I MC TIấU Kin thc: - HS hiu c õy l cuc cỏch mng T sn in hỡnh thi cn i - Nhng nguyờn nhõn a n cuc cỏch mng (cú gỡ ging v khỏc trc so vi cuc cỏch mng t sn trc ú) - Cỏc s kin c bn v din bin cuc cỏch mng qua cỏc giai on, vai trũ ca nhõn dõn vi thng li v s phỏt trin cỏch mng - í ngha lch s ca cuc cỏch mng Phỏp T tng -Thy c mt hn ch v tớch cc ca cuc cỏch mng t sn - Rỳt bi hc kinh nghim t cuc cỏch mng t sn Phỏp K nng - V ban , s , lp niờn biu, bng thng kờ, phõn tớch, so sỏnh cỏc s kin II CHUN B - G/v: Lc phong kin Phỏp tn cụng; - Tranh nh mụ t xó hi Phỏp III TIN TRèNH BI DY n nh lp 2.Kim tra bi c: ? Hóy nờu nhng mt tớch cc v hn ch ca Tuyờn ngụn c lp 7.1776? ? Nờu ý ngha v kt qu ca cuc u tranh ginh c lp ca thuc a Anh Bc M 3.Dy v hc bi mi a/ Gii thiu bi mi CMTS ó thnh cụng mt s nc v ang tip tc n ra, nc Phỏp t ti nh cao Vỡ CMTS Phỏp n v phỏt trin GV: Nguyn Th Thanh Hũa Trng THCS Bớch Hũa Giỏo ỏn Lch s b/ dy hc bi mi ; HOT NG CA THY GV Hng dn HS nm tỡnh hỡnh nc Phỏp trc cỏch mng - Yờu cõu HS c mc ? Tỡnh hỡnh kinh t nc Phỏp trc cỏch mng cú gỡ ni bt? ? Vỡ nụng nghip lc hu? HOT NG CA TRề NI DUNG CN T I Nc Phỏp trc cỏch mng Tỡnh hỡnh kinh t c thụng tin Nụng nghip lc hu, cụng - Nụng nghgip lc thng nghip phỏt trin hu, cụng nghip phỏt nhng b PK kỡm hóm trin mõu thun gia TS v - Vỡ a ch búc lt CPK kỡm hóm - CN, TN phỏt trin ? Ch phong kin ó cú nhng b kỡm hóm dn nhng chớnh sỏch gỡ i n mõu thun gia TS vi s phỏt trin cụng v CPK thng nghip? (Hc sinh yu) G/v gii thớch Anh: CNTB phỏt trin ? So sỏnh s phỏt trin Nụng nghip CNTB Anh v Phỏp cú Phỏp: CNTB phỏt trin gỡ khỏc nhau? CN, TN Giỏo viờn hng dn HS nm ni dung v tỡnh hỡnh chớnh tr xó hi ? Tỡnh hỡnh chớnh tr nc Phỏp trc cỏch mng cú gỡ ni bt? - Yờu cõu HS quan sỏt H.5 v rỳt nhn xột Tỡnh hỡnh chớnh tr xó hi - Nc Phỏp tn ti ch quõn ch - Nc Phỏp tn ti ch chuyờn ch quõn ch chuyờn ch(Vua nm quyn, c oỏn) - Nhõn dõn Phỏp b búc - Nc Phỏp chia ng lt nng n (Tng l, cp: quý tc) i sng vụ + Tng l, quý tc cú mi - Yờu cõu HS v s cựng cc kh c quyn ng cp lờn bng v nờu - N lc hu (cụng c + ng cp th (TS, GV: Nguyn Th Thanh Hũa Trng THCS Bớch Hũa Giỏo ỏn Lch s v trớ quyn li ca ng thụ s, cuc cựn, rung cp nt n, khụ cn, chut.) HS V s - G/v dn dt - Yờu cõu HS quan sỏt tranh sgk ? Hóy rỳt ni dung ch yu t t tng Mụng-te- Tho lun, tr li -x-ki; Rut-xụ; Vụn-te? ? Qua ni dung trờn em hóy gii thớch th no tro lu trit hc ỏnh sỏng? - G/v: L ting núi ca giai cp TS u tranh Lng nghe khụng khoan nhng vi CPK; xng quyn t ngi v m bo quyn t Cú úng gúp tớch cc v mt t tng cho vic thc hin quyt tõm ỏnh CPK li thi GV Hng dn HS nm vi nột v cỏch mng bựng n - Yờu cõu HS c thụng tin sgk ? S khng hong ca ch quõn ch chuyờn ch th hin nhng im no? GV: Nguyn Th Thanh Hũa Nụng dõn, cỏc tõng lp nhõn dõn khỏc)khong cú quyen, úng thu Mõu thun 3/u tranh trờn mt trn t tng Trit hc ỏnh sỏng -> thc tnh nhõn dõn quyt tõm u tranh II Cỏch mng bựng n c thụng tin sgk S khng hong ca ch quõn ch chuyờn - Tng l qu tc boc ch. lt ng cp th ba -Nh nc mc n - Cụng thng nghip ỡnh -Tr li, nhn xột, b n sung Trng THCS Bớch Hũa Giỏo ỏn Lch s nớc ca khác trớc ? ?: Tổ chức máy nhà nớc Việt Nam nh ? ?: Bộ máy nhà nớc Việt Nam: từ cấp xã xuống làng xã đợc thiết lập ntn ? toàn diện vào nớc ta - TD Pháp thành lập Liên bamg Đông Dơng gồm xứ: Bắc Kỳ,Trung Kỳ,Nam Kỳ, Căm-pu-chia Lào; đứng đầu toàn quyền Đông Dơng - Việt Nam bị chia làm xứ để trị với chế độ khác - Việt Nam bị chia làm xứ : + Bắc Kỳ : Bảo hộ ; +Trung Kỳ: Nửa bảo hộ + Nam Kỳ : Thuộc địa - Bộ máy quyền từ trung ơng xuống sở Pháp chi phối Sơ đồ máy cai trị TD Pháp Đông Dơng : Toàn quyền Đông Dơng (Pháp) Bắc Kỳ Thống sứ Trung Kỳ Khâm sứ Nam Kỳ Thống đốc Lào Khâm sứ Căm-puchia Bộ máy hành cấp kỳ ( Pháp ) Bộ máy hành cấp tỉnh ( Pháp xứ ) Bộ máy hành cấp huyện, xã, thôn ( Bản xứ ) - Bộ máy nhà nớc đ- Chính sách ?: Nhìn vào sơ đồ ợc thiết lập chặt chẽ kinh tế : máy nhà nớc em từ trung ơng đến ca n/xét ? địa phơng * Nông nghiệp : ngời Pháp chi phối ) + Đẩy mạnh cớp GV: Nguyn Th Thanh Hũa Trng THCS Bớch Hũa ?: TD Pháp thuc sách kinh tế nông nghiệp nớc ta thời kỳ nh ? ?: Bọn điền chủ ngời Pháp thuc phơng pháp bac lột ? ?: Tại TD Pháp thuc phơng pháp bac lột phát canh thu tô ? ? Trong công nghiệp TDP thuc sách ? ?Trong giao thông vận tải chúng thuc sách ? ? Trong thơng nghiệp, TD Pháp thuc sách ? ?Các ch/sách thuế nặng nề TD Pháp nhằm mục đích ? GV giới thiệu cho HS xem H.98 ( Hà Nội 1900 ) ? Chính sách văn hoá giáo dục TD Pháp thời kỳ nh ? ? Hệ thống GD thi GV: Nguyn Th Thanh Hũa Giỏo ỏn Lch s - Chúng đẩy mạnh cớp đoạt ruộng đất: + Bắc kỳ ( 1902 ) : Pháp chiếm 182000 + Nam kỳ ; Giáo hội chiếm 1/4 diện tích - Phát canh thu tô đoạt ruộng đất + Phơng thức bac lột: phát canh thu tô để thu lợi nhuận tối đa * Công nghiệp : + Tập trung khai thác mỏ than, kim loại + Sản xuất xi măng, gạch,ngai, -Thu lợi nhuận tối đa điện , nớc , ngời dân phụ thuộc chủ - Chúng tập trung khai thác mỏ than kim loại - Trình bầy theo SGK /138 * Giao thông - Xây dung hệ vận tải : thống đờng xá để + Tăng cờng tăng cờng bac lột xây dung hệ kinh tế đàn áp thống đờng giao phong trào kh/ thông chiến nhân * Thơng dân nghiệp : - Trình bầy theo + Độc chiếm thị SGK/138 trờng + Đánh thuế nặng vào mặt hàng - Nhằm bac lột tối đa độc chiếm thị trờng Việt Nam Chính sách văn hoá giáo dục : - Chúng trì - Vân trì văn hoá giáo dục văn hoá giáo dục thời PK , đa PK, sau đa ca kỳ thi ca số thêm môn tiếng Trng THCS Bớch Hũa Giỏo ỏn Lch s kỳ TD Pháp tiến môn tiếng Pháp ) Pháp hành chơng trình - Trình bầy theo - Hệ thống GD khai thác thuộc địa SGK/139 chia làm bậc : lần thứ nớc ta + ấu học nh ? + Tiểu học Thảo luận + Trung học - Mục đích nhóm : ? Theo em, mục sách đích sách nô dịch ngu dân văn hoá giáo dục TD Pháp Việt Nam khai phá văn minh" cho ngời Việt Nam ca không ? Củng cố, dặn dò Củng cố a) Em điền tiếp vào chỗ chấm (.) dới nội dung sách khai thác kinh tế TD Pháp Việt Nam năm 1897 - 1918 : Về nông nghiệp Về công nghiệp : Về giao thông vận tải : Về thơng nghiệp : Về tài : b) Em rút nhận xét sách kinh tế TD Pháp theo ý sau : + Về mục đích sách : + ảnh hởng sách kinh tế đời sống ND ta : Hớng dẫn học nhà: - Làm tập lại - Soạn 29 phần II : Những chuyển biến xã hội Việt Nam Ngy son: 26/03/2017 CHNG II X HI VIT NAM T NM 1897 N NM 1918 Tit 48: Bi 29: CHNH SCH KHAI THC THUC A CA THC DN PHP V NHNG CHUYN BIN KINH T X HI VIT NAM (tit 2) I MC TIấU: GV: Nguyn Th Thanh Hũa Trng THCS Bớch Hũa Giỏo ỏn Lch s Kin thc: Giỳp HS: - Nhng bin i ca xó hi nc ta di t/ ca cuc khai thỏc - Xu hng cỏch mng mi xut hin dõn ch t sn K nng: Rốn luyn cho HS k nng nhn xột thỏi ca tng tõng lp, g/c xó hi Thỏi : Gdc cho HS : lũng cm thự quc, trõn trng lũng yờu nc ca cỏc s phu õu th k XX, quyt tõm ng c/m VN theo hng dõn ch t sn II CHUN B: - GV: tranh nh, t liu cú liờn quan - HS: tp, SGK III CC BC LấN LP: n nh t chc: Kim tra bi c: Hóy nờu nhng chớnh sỏch ca P v kinh t? Ging bi mi: II NHNG BIN CHUYN CA X HI VIT NAM: Hot ng ca GV Hot ng ca HS Phn ghi bng *Hot ng 1: Cỏc vựng nụng thụn: CH: Di t/ ca a G/C phong kin: ụng cuc khai thỏc XHVN - a s l tay sai ca P chuyn bin ntn? - Mt b phn nh cú tinh thõn yờu nc b G/C nụng dõn: cc kh, b bõn cựng húa *Hot ng 2: =>cm ghột P v tay sai ụ th phỏt trin, s xut hin CH: - thi kỡ ny ụ cỏc giai cp, tng lp mi: th VN cng bin i, a Tng lp t sn: i yu, b nhiu g/c, tõng lp chốn ộp, cú tớnh hai mt mi xh? -> i din hs k b Tng lp TTS: cs bp bờnh, cú - Hóy k tờn cỏc ụ ý thc dõn tc, tớch cc tham gia th VN? phong tro yờu nc - Vỡ g/c cụng c Giai cp cụng nhõn: ngy cng nhõn cú tinh thõn c/m ụng, lao ng trung, cú ý thc cao? c/m cao *Hot ng 3: -> S phu cú tri thc, thc thi CH: Ti cỏc s phu ún nhn lung GV: Nguyn Th Thanh Hũa Xu hng mi cuc ng gii phúng dõn tc: - Tỏc ng bi cỏc lung t tng dõn ch t sn chõu u - Noi theo ng cu nc ca Trng THCS Bớch Hũa t tng mi m khụng phi l cỏc nh t sn Vit Nam? Giỏo ỏn Lch s Nht Bn =>Cỏc nh yờu nc ún nhn i tỡm ng cu nc mi Cng c: cho bit thỏi ca tng giai cp, tõng lp i vi cỏch mng gii phúng dõn tc Hng dn: HS v hc bi v chun b bi 30 GV: Nguyn Th Thanh Hũa Trng THCS Bớch Hũa Giỏo ỏn Lch s Ngy son: 02/04/2017 Tit 49 Bi 30: PHONG TRO YấU NC CHNG PHP T U TH K XX N NM 1918 I MC TIấU: Kin thc: Giỳp HS: - Bc õu hiu mc ớch, tớnh cht, hỡnh thc ca phong tro yờu nc Vit Nam õu th k XX: yờu nc mang mu sc dõn ch t sn, hỡnh thc bo ng v ci cỏch - Nờu nguyờn nhõn, din bin ca phong tro ụng Du, ụng kinh ngha thc, cuc ng Duy tõn v phong tro chng thu Trung Kỡ K nng: Rốn luyn cho HS k nng quan sỏt, ỏnh giỏ t tng hot ng ca cỏc nhõn vt lch s=> rỳt bi hc lch s Thỏi : Gdc cho HS : - Nờu gng tinh thõn yờu nc cỏch mng ca cỏc chin s cỏch mng th k XX - Nhn thc rừ nhng hn ch ca phong tro II CHUN B: - GV: GA, chõn dung cỏc nh yờu nc, ti liu th - HS: tp, SGK III CC BC LấN LP: n nh t chc: Kim tra bi c: Cho bit th ca tng g/c, tõng lp i vi c/mng gii phúng dõn tc? Ging bi mi: I PTRO YấU NC TRC CTRANH TH GII TH NHT Hot ng ca GV Hot ng ca HS Phn ghi bng *Hot ng 1: Phong tro ụng du (1905 CH: Cs no m - NB l nc nht 1909): PBC mun nh cy c. i theo g - Nm 1904: Hi Duy Tõn c vo Nht ỏnh CNTB => thoỏt thnh lp Phan Bi Chõu ng Phỏp? ỏch thng tr õu - NB cựng mu da, cựng nn vhúa nờn ngh cú th nh cy GV: gth ch.dung PBC CH: - Ch trng ca - Lp nc VN - Ch trng: dựng bo ng v hi l gỡ? lp trang ỏnh Phỏp, khụi phc c lp GV: Nguyn Th Thanh Hũa Trng THCS Bớch Hũa - Mớch ca Hi Duy Tõn l gỡ? - Hot ng ca Hi Duy Tõn din ntn? Giỏo ỏn Lch s - Mớch: Lp nc VNam c lp - Hot ng: + Nm 1905, PBC sang Nht cõu vin-> cõu hc + T 1905 -1908, Hi png ptr ụng Du a khg 200 HS VN sang Nht htp + 9/1908, Phỏp cu kt vi Nht - Ctrng bo ng trc xut du hc sinh yờu nc CH: Em ngh gỡ v l ỳng nhng + 3/1909, Ptro ụng Du tan ró ch trng ny? Ttng cõu vin l Hi Duy Tõn ngng hot ng sai - Cõn xd ll nc trờn cs thc lc m tranh th s h tr qt chõn chớnh - í sang Nht cõu vin ginh li lp l sai lõm, u tr, quỏ tin vo tỡnh ng vn, ng *Hot ng 2: chng GV: gii thiu ptr ụng kinh ngha ụng kinh ngha thc (1907): thc; Minh hỡnh - 3/1907: Lng Vn Can, 103 Nguyn Quyn m trng ụng CH: Hot ng ca - T chc, hot Kinh Ngha Thc H Ni ụng Kinh ngha thc ng, ndung dy v - Hot ng: cú gỡ so vi cỏc hc + Trng dy cỏc mụn KH thng trng ng thi? thc + Tchc cỏc bui din thuyt, bỡnh vn, xb sỏch bỏo tuyờn truyn tinh thõn ync CH: KNT cú tỏc - Thỏng 11-1907, thc dõn Phỏp dng gỡ i vi cuc - Nõng cao lũng yờu lnh úng ca trng ng gpdt õu tk nc => Gúp phõn thc tnh lũng ync, XX? truyn bỏ t tng dch, dõn quyn *Hot ng 3: v nn vhúa mi nc ta Cuc ng Duy tõn v phong tro chng thu Trung GV: Nguyn Th Thanh Hũa Trng THCS Bớch Hũa GV: gthiu s lc v PCTrinh, HThỳc Khỏng -> HS trỡnh by CH: Nờu nhng hiu bit ca em v cuc ng Duy Tõn? - Phong tro bựng CH: Ptr DTõn cú h n sụi ni ntn ti ptr tr ca ND ta Trung k? CH: Kqu ca phtro? CH: í ngha ca phong tro? Giỏo ỏn Lch s Kỡ (1908): a Cuc ng Duy Tõn: - Lónh o: PCTrinh, HThỳc Khỏng - Hot ng: + Dy hc theo li mi + Hụ ho chn hng thc nghip + Ph bin cỏi mi v ng lm theo cỏi mi, cỏi tin b b Phong tro chng thu Trung k: - Nm 1908: Phong tro bựng n - Ptro b tdõn Phỏp n ỏp m mỏu => L ptro ync mang mu sc dch t sn, hthc bo ng v ci cỏch Cng c: nhc li ni dung c bn Hng dn: HS v hc bi ; Chun b phõn II GV: Nguyn Th Thanh Hũa Trng THCS Bớch Hũa Giỏo ỏn Lch s Ngy son: 09/04/2017 Tit 50 Bi 30: PHONG TRO YấU NC CHNG PHP T U TH K XX N NM 1918 (tt) I MC TIấU: Kin thc: Giỳp HS: - Nm c im phong tro tr ca nhõn dõn ta tgian ctr tgii th nht (1914 1918): + N nhiu cuc ngha ca binh lớnh, hỡnh thc u tranh v trang + Cỏc cuc u tranh thi gian ny u tht bi - Trby v mu k/ngh ca binh lớnh Hu v cuc ngha ca binh lớnh Thỏi Nguyờn - Bc õu hot ng yn ca Nguyn Tt Thnh: quyt i tỡm ng cu nc mi, cuc hnh trỡnh v quỏ trỡnh chuyn bin v t tng K nng: Rốn luyn cho HS k nng so sỏnh, i chiu, ỏnh giỏ t tng hot ng ca cỏc nhõn vt lch s 3.Thỏi : Gdc cho HS nờu gng tinh thõn yờu nc c/m ca cỏc chin s c/m tk XX II CHUN B: - GV: GA, chõn dung cỏc nh yờu nc, ti liu th - HS: tp, SGK III.CC BC LấN LP: n nh t chc: Kim tra bi c: Nờu nhng hiu bit ca em v phong to ụng kinh ngha thc? Ging bi mi: II PTRO YấU NC TRONG TK CTRANH TGII TH NHT Hot ng ca GV Hot ng ca HS Phn ghi bng *Hot ng 1: Chớnh sỏch ca thc dõn Phỏp ụng Dng thi chin: CH: - Nờu nhng - HS tr li theo ni a Kinh t: csỏch v kt ca dung SGK - Tng cng v vột sc ngi, Phỏp ụng Dng? sc ca pv ctr - Tng cng khai thỏc ti nguyờn - Trng cõy cụng nghip pv - Nờu nhng mt tiờu -> Tớch cc: P ni ctranh cc v tớch cc lng c quyn s - Ni lng c quyn mt s chớnh sỏch kt ca ngnh sx ngnh sx Phỏp? - Tiờu cc: tng GV: Nguyn Th Thanh Hũa Trng THCS Bớch Hũa Giỏo ỏn Lch s cng blt (LTTP, tin bc) ca ND D GV: gth thờm v cs XH *Hot ng 2: - HS tho lun CH: - Nờu ng nhõn, nhúm v trỡnh by kq v mu k/n Hu? - Nờu nguyờn nhõn kq k/n ca binh lớnh v tự chớnh tr Thỏi Nguyờn? GV: cxỏc kin thc *Hot ng 3: - t nc b Phỏp thng tr; Cỏc ptro yn chng P u b GV: gii thiu vi nột tbi v Nguyn Tt Thnh - HS tr li theo ni CH: -Nguyn Tt dung SGK Thnh i tỡm ng cu nc hc no? - Cho bit nhng hot ng c bn ca GV: Nguyn Th Thanh Hũa b Xó hi: - Mõu thun giai cp, dõn tc sõu sc - i sng nhõn dõn cc kh V mu ngha Hu (1916) Khi ngha ca binh lớnh v tự chớnh tr Thỏi Nguyờn (1917): a.V mu ngha Hu (1916): b Khi ngha ca binh lớnh v tự chớnh tr Thỏi Nguyờn (1917): (khụng dy) Nhng hot ng ca Nguyn Tt Thnh sau i tỡm ng cu nc: - Hon cnh: + n b Phỏp thng tr + Cỏc ptro yn chng P u b tbi - Nhng hot ng: + 5/6/1911, t cng Nh Rng Ngi i tỡm ng cu nc + Nm 1917, Ngi t Anh tr v P, tgia hot ng hi nhng ngi VN yn Pari + Ngi tớch cc thgia H ptr cụng nhõn P v tip nhn h ca c/m thỏng Mi Nga Trng THCS Bớch Hũa Ngi skhi ri tỡm ng cu nc? Cng c: nhc li ni dung c bn Hng dn: HS v hc bi ; Chun b bi ụn GV: Nguyn Th Thanh Hũa Giỏo ỏn Lch s Trng THCS Bớch Hũa GV: Nguyn Th Thanh Hũa Giỏo ỏn Lch s Trng THCS Bớch Hũa Giỏo ỏn Lch s Ngy son:23/04/2017 Tit 52 Bi 31: ễN TP LCH S VIT NAM (1858 1918) I MC TIấU: Kin thc: Giỳp HS ụn li nhng kin thc c bn v lch s Vit Nam t 1858 1918 K nng: Rốn luyn cho HS k nng so sỏnh, i chiu, ỏnh giỏ Thỏi : Gdc cho HS : - Nờu gng tinh thõn yờu nc cỏch mng ca cỏc chin s cỏch mng th k XX - S nhn thc ỳng v thỏi v trỏch nhim ca nh Nguyn vic mt nc II CHUN B: - GV: GA, chõn dung cỏc nh yờu nc, ti liu th - HS: tp, SGK III CC BC LấN LP: n nh t chc: Kim tra bi c: Vỡ Nguyn Tt Thnh li i tỡm ng cu nc mi? Hng i ca Ngi cú gỡ mi so vi nhng nh yờu nc trc ú? Ging bi mi: Hot ng ca Hot ng Phn ghi bng GV ca HS *Hot ng 1: I Nhng s kin chớnh: GV: Yc HS lp - HS lp Qỳa trỡnh xõm lc Vit Nam ca thc dõn bng niờn biu tkờ bng tkờ Phỏp v cuc u tranh chng xõm lc ca nhng sk chớnh nhõn dõn ta t 1858 - 1884 theo ndung SGK? Thi Qtrỡnh xl ca Cuc tr chng GV: chun xỏc gian tdõn Phỏp ca ND ta kin thc Phong tro Cõn Vng (1858 1896) Thi gian S kin lch s 5/7/1885 - Cuc phn cụng ca phỏi ch chin kinh thnh Hu 13/7/1885 - Phong tro yờu nc õu th k XX (n nm 1918): Thi gian S kin lch s GV: Nguyn Th Thanh Hũa Trng THCS Bớch Hũa *Hot ng 2: GV: ụn li cho HS nhng ndung ch yu ó hc Giỏo ỏn Lch s II Nhng ni dung ch yu: - Nguyờn nhõn tdõn Phỏp xõm lc Vit Nam - Nguyờn nhõn lm cho nc ta tr thnh thuc a ca thc dõn Phỏp - Nx v phong tro chng Phỏp: + Quy mụ + Cỏch thc v phng phỏp u tranh + Tớnh cht phong tro + í ngha ; bi hc - Phong tro Cõn Vng: + Nguyờn nhõn + c im + Tớnh cht + Kq v ý ngha ca phong tro - Nhng chuyn bin v kt, XH, t tng phong tro yờu nc Vit Nam t õu th k XX - Nx chung v ptro yn VN õu th k XX - Bc õu hng cu nc ca Nguyn Tt Thnh III Bi thc hnh: *Hot ng 3: GV: cho HS lm -> HS lm mt s dng btp bi theo trc nghim cỏ nhõn/ nhúm v trỡnh by kq Cng c: nhc li ni dung c bn Hng dn: HS v hc bi ; ễn Cb kim tra HKII GV: Nguyn Th Thanh Hũa Trng THCS Bớch Hũa Giỏo ỏn Lch s Ngy son: 30/04/2017 Tit 53 KIM TRA HC Kè II I MC TIấU: Kin thc: Giỳp HS nh v khc sõu kin thc ó hc K nng: cng c cho HS k nng trỡnh by, nx Thỏi : GD HS cú thỏi nghiờm tỳc kim tra II.PHNG TIN DH: - GV: Ma trn kim tra, ỏp ỏn, kim tra, thang im - HS: Vit, thc III.CC BC LấN LP: 1.n nh t chc: Tin hnh kim tra: Cõu 3: Vỡ núi Cụng xó Pa-ri l nh nc kiu mi? Trỡnh by ý ngha v bi hc ca Cụng xó Pa-ri? (2.5 im) TL:- T chc vi nhiu u ban m bo quyn lm ch ca nhõn dõn, vỡ nhõn dõn - Hi ng Cụng xó ban b v thi hnh nhiu chớnh sỏch tin b phc v nhõn dõn + Chớnh tr: Tỏch nh th nh nc Gii tỏn quan i v chớnh sỏch c, thnh lp lc lng v trang nhõn dõn + Kinh t: Giao quyn lm ch xớ ngip cho Cụng nhõn, quy nh lng ti thiu, ch lao ng, xoỏ nừ v hoón n + Giỏo dc: Thc hin giỏo dc bt buc * L nh nc kiu mi ca giai cp Vụ sn - í ngha: + Lt chớnh quyn T sn xõy dng nh nc kiu mi ca giai cp Vụ sn + Nờu cao tinh thõn yờu nc ỏu tranh kiờn cng ca nhõn dõn, c v nhõn dõn th gii ỏu tranh vỡ tng lai tt p - Bi hc: Phi cú ng chn chớnh lónh o, thc hin liờn minh cụng nụng trn ỏp k thự GV: Nguyn Th Thanh Hũa ... Chống lại chủ nghĩa Mác GV: Nguyễn Thị Thanh Hòa Giáo án Lịch sử 3.PTCN từ năm 184 8 đến 187 0 Quốc tế thứ a) PTCN từ 184 8 - 187 0 * Nét bật PTCN từ 184 8 – 184 9 đến 187 0: b) Quốc tế thứ - ý nghĩa:... thông tin GV: Nguyễn Thị Thanh Hòa Giáo án Lịch sử - Tk 18 máy móc phát minh sử dụng sx +Năm1764 máy kéo sợi Gien-ni đời + Năm 1769 máy kéo sợi chạy sức nước đời + Năm 1 785 máy dệt đời +1 784 Giêm Oát... năm 183 0 - 184 0 - Yêu cầu HS đọc thông tin sgk (Học sinh yếu) ? Em nêu phong trào đấu tranh tiêu biểu công nhân Anh, Pháp, Đức? - Sử dụng tranh ảnh GV: Nguyễn Thị Thanh Hòa Giáo án Lịch sử đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 8 nguyễn thị hoà , Giáo án tổng hợp lịch sử 8 nguyễn thị hoà , Giáo án tổng hợp lịch sử 8 nguyễn thị hoà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay