Giáo án tổng hợp lịch sử 8 dương quang hùng

97 53 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:51

GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử HỌC KÌ I Ngày Soạn: 03/ / 2016 Ngày dạy: / / 2016 CHƯƠNG I THỜI KÌ XÁC LẬP CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ kỉ XVI đến nửa sau kỉ XIX) Tuần Tiết Bài NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Học sinh biết trình bày nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa cách mạn Hà Lan kỉ XVI, Cách mạng Anh kỉ XVII, chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mỹ việc thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kỳ - Hiểu khái niệm bài, chủ yếu khái niệm: Cách mạng tư tưởng Kĩ năng: - Trình bày đồ, tranh ảnh - Độc lập làm việc để giải vấn đề, đặc biệt câu hỏi tập Thái độ: Bồi dưỡng cho HS - Nhận thức vai trò quần chúng nhân dân cách mạng - Nhận thấy chủ nghĩa tư có mặt tiến bộ, chế độ bóc lột, thay cho chế độ phong kiến II CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN HỌC TẬP: GV: - Bản đồ giới - Tìm hiểu thuật ngữ, khái niệm lịch sử HS: Tập ghi, SGK tài liệu có liên quan III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH: Kiểm tra cũ Bài mới: Giới thiệu: Trong lòng chế độ phong kiến suy yếu nảy sinh phát triển sản xuất CNTB, dẫn tới mâu thuẫn ngày căng thẳng tư sản phong kiến, tầng lớp nhân dân lao động, cách mạng nổ Hoạt động Thầy - Trò Nội dung cần đạt I SỰ BIẾN ĐỔI KINH TẾ, XÃ Hoạt động (20') HỘI TÂY ÂU TRONG CÁC THẾ Mục tiêu: Nhận biết biến đổi lớn KỈ XV- XVII CÁCH MẠNG HÀ kinh tế, trị, xã hội Tây Âu LAN THẾ KỈ XVI kỉ XV-XVII Một sản xuất đời (đọc Tìm biểu kinh tế, xã hội thêm) Tây Âu kỉ XVI – XVII? - Kinh tế: công trường thủ công, buôn bán phát triển - Xã hội: hình thành giai cấp mới: Trường THCS Khánh Hải Năm học: 2016 - 2017 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử tư sản vô sản Mục tiêu: Trình bày nguyên nhân, diễn Cách mạng Hà Lan kỉ XVI biến kết cách mạng Hà lan - Nguyên nhân: Phong kiến Tây Ban Nguyên nhân cách mạng bùng nổ gì? Nha kìm hãm phát triển chủ Nguyên nhân: Phong kiến Tây Ban Nha kìm nghĩa tư Nê-đéc-lan hãm phát triển chủ nghĩa tư Nêđéc-lan - Diễn biến: sgk Trình bày diễn biến cách` mạng? - Diễn biến: sgk - Đấu tranh giải phóng dân tộc - Kết quả: Hà Lan giải phóng Kết cách mạng Hà Lan? tạo điều kiện cho CNTB phát triển Kết quả: Hà Lan giải phóng tạo điều kiện cho CNTB phát triển Cách mạng Hà Lan diễn hình thức nào? Là cách mạng tư sản Vì cách mạng Hà Lan xem cách mạng tư sản giới? Vì cách mạng đánh đổ chế độ phong kiến (ngoại bang), thành lập nước cộng hoà, xây dựng xã hội tiến GV: Dùng lược đồ nước Anh vùng kinh tế TBCN phát triển Tóm lại: Cách mạng Hà Lan xem cách mạng tư sản giới, cách mạng đánh đổ chế độ phong kiến (ngoại bang), thành lập nước cộng hoà, xây dựng xã hội tiến Hoạt động (15') II CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH Mục tiêu: Biết nguyên nhân, trình bày THẾ KỈ XVII diễn biến ý nghĩa Cách mạng tư sản Anh Sự phát triển chủ nghĩa tư Anh Trình bày phát triển CNTB Anh - Kinh tế: hệ nó? Kinh tế TBCN phát triển Kinh tế: Kinh tế TBCN phát triển - Xã hội: Xuất tầng lớp quý tộc Tình hình xã hội anh sao? tư sản, nông dân bị bần Xuất tầng lớp quý tộc tư sản, nông hoá, mâu thuẫn xã hội gay gắt cách dân bị bần hoá, mâu thuẫn xã hội gay gắt mạng bùng nổ cách mạng bùng nổ Tiến trình cách mạng (đọc thêm) - Giai đoạn 1:1642-1648 nội chiến Sử dụng lược đồ H2 sgk Trình bày diễn biến bắt đầu Trường THCS Khánh Hải Năm học: 2016 - 2017 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử cách mạng qua giai đoạn - Giai đoạn 2: 1649-1688 + Vua Sác-lơ I bị xử tử, Anh trở thành nước cộng hoà +12-1688 chế độ quân chủ lập hiến thành lập Cách mạng tư sản Anh thắng lợi có ý nghĩa gì? + Mục tiêu cách mạng? + Cách mạng đem lại quyền lợi cho ai? + Ai lãnh đạo cách mạng? + Ai động lực cách mạng? + Cách mạng có triệt để không? Ý nghĩa: - Chế độ tư xác lập - Kinh tế TBCN phát triển - Thoát khỏi thống trị phong kiến Tóm lại: Cách mạng tư sản Anh cách mạng không triệt để đáp ứng quyền lợi cho giai cấp tư sản quý tộc Củng cố (2') - Vì cách mạng Hà Lan coi cách mạng tư sản đầu tiên? - Tại cách mạng anh cách mạng không triệt để? Vận dụng (3’) - Lập bảng niên biểu cách mạng tư sản Anh thế` kỉ XVII? Hướng dẫn học nhà (3') Học bài, hoàn thành tập, soạn phần III - Cần biết nguyên nhân dẫn đến chiến tranh bắc Mĩ - Kết ý nghĩa chiến tranh - Liên hệ với chiến tranh chống Mĩ Việt Nam IV RÚT KINH NGHIỆM Trường THCS Khánh Hải Năm học: 2016 - 2017 GV: Dương Minh Hiếu Tuần Tiết Bài Giáo án: Lịch sử Ngày Soạn: 03 / 9/ 2016 Ngày dạy: / / 2016 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (TT) III CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: HS hiểu trình bày được: - Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mỹ việc thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kỳ - Tính chất tiến tuyên ngôn độc lập nước Mĩ Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ phân tích tính ưu việt tuyên ngôn liên hệ thực tế VN - Độc lập làm việc để giải vấn đề, đặc biệt câu hỏi tập Thái độ: Bồi dưỡng cho HS - Nhận thức vai trò quần chúng nhân dân cách mạng - Nhận thấy chủ nghĩa tư có mặt tiến bộ, chế độ bóc lột, thay cho chế độ phong kiến II CHUẨN BỊ VỀ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Lược đồ Châu Mĩ, giáo án - HS: Vở ghi, chuẩn bị nhà III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH: Kiểm tra cũ: (5') - CNTB Châu Âu có biểu vào kỉ XVII? - Trình bày ý nghĩa lịch sử cách mạnh tư sản Anh? Bài mới: Giới thiệu: Sau cách mạng tư sản Anh bùng nổ nước tình hình thuộc địa Anh Bắc Mĩ nào? Hoạt động Thầy - trò Nội dung cần đạt Hoạt động ( 7') Tình hình thuộc địa Mục tiêu: Nhận biết tình hình 13 thuộc địa Nguyên nhân chiến tranh Anh Bắc Mĩ - 13 thuộc địa phát triển theo Nêu vài nét thành lập hình thành CNTB thuộc địa thực dân Anh Bắc Mỹ? - Mâu thuẫn thuộc địa - 13 thuộc địa phát triển theo CNTB quốc Vì mâu thuẫn thuộc địa quốc nảy sinh? Do sách thực dân Anh Hoạt động ( 10') Diễn biến chiến tranh Mục tiêu: Biết sơ lược diễn biến (Đọc thêm) chiến tranh - 12-1773, nhân dân cảng BôGV hướng dẫn học sinh đọc thêm xtơn công ba tàu chở chè Trường THCS Khánh Hải Năm học: 2016 - 2017 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử Hoạt động ( 13') Mục tiêu: Trình bày kết ý nghĩa chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mĩ Cuộc chiến tranh giành độc lập đạt kết gì? - Hiệp ước Vec-xai 1783, Anh thừa nhận độc lập 13 thuộc địa Một nước cộng hòa thành lập (nước Mỹ) Vì chiến tranh giành độc lập cách mạng tư sản? + Mục tiêu chiến tranh giành độc lập + Ngoài chiến tranh tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển chủ nghĩa tư Bắc Mỹ =>thực chất cách mạng tư sản Anh - 1774 hội nghị phi-la-đen-phi-a - 4-1775 chiến tranh bùng nổ - 4-7-1776 tuyên ngôn độc lập - Quân khởi nghĩa thắng nhiều trận lớn Kết ý nghĩa chiến tranh - Hiệp ước Vec-xai 1783, Anh thừa nhận độc lập 13 thuộc địa Một nước cộng hòa thành lập (nước Mỹ) - Mở đường cho CNTB phát triển Tóm lại: Cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh Bắc Mĩ cách mạng tư sản thực hai nhiệm vụ lúc lật đổ ách thống trị thực dân mở đường cho CNTB phát triển Củng cố ( 3' ) - Nguyên nhân dẫn đến cách mạng tư sản? - Nhân dân có vai trò cách mạng tư sản? Vận dụng (3’) Lập niên biểu chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Bắc Mỹ? Hướng dẫn học nhà (3') - Học bài, làm tập cuối - Chuẩn bị Cần biết: + Tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng + Phân tích hình SGK IV RÚT KINH NGHIỆM: Duyệt chuyên môn Khánh Hải, ngày tháng năm 2016 Dương Đức Minh Trường THCS Khánh Hải Năm học: 2016 - 2017 GV: Dương Minh Hiếu Tuần Tiết Bài Giáo án: Lịch sử Ngày Soạn: 20/ 08 / 2014 Ngày dạy: 25 / 08 / 2014 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: - Những kiện diễn biến cách mạng qua giai đoạn - Vai trò nhân dân việc đưa đến thắng lợi phát triển cách mạng - Ý nghĩa lịch sử cách mạng Kỹ năng: - Vẽ - sử dụng đồ lập niên biểu, bảng thống kê - Phân tích, so sánh kiện Thái độ: - Nhận thức tính chất hạn chế cách mạng tư sản - Bài học kinh nghiệm rút từ cách mạng ts Pháp 1789 II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: - GV: Giáo án, tranh ảnh mô tả xã hội Pháp trước cách mạng - HS: Vở ghi, tài liệu liên quan đến học III PHƯƠNG PHÁP: - Phân tích, thảo luận, thuyết trình, kể chuyện, quan sát tranh IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC: Ổn định lớp ( 1') Kiểm tra cũ: (5') - Tình hình thuộc địa,nguyên nhân chiến tranh? - Kết quả, ý nghĩa chiến tranh Bắc Mỹ? Bài : Cách mạng tư sản thành công số nước tiếp tục nổ có nước Pháp đạt đến trình độ cao.Vậy tiến trình cách mạng Pháp Hoạt động Thầy - trò Nội dung I NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG Hoạt động (5') 1.Tình hình kinh tế HS đọc phần - Nông nghiệp lạc hậu Phân tích tình hình kinh tế Pháp trước cách - Công, thương nghiệp phát triển mạng nào? bị kìm hãm - Nông nghiệp lạc hậu - Công, thương nghiệp phát triển bị kìm hãm Hoạt động (9') 2.Tình hình trị xã hội: Quan sát hình miêu tả xã hội Pháp vai - Chính trị: nhà nước quân chủ trò đẳng cấp xã hội Pháp? chuyên chế - Chính trị: nhà nước quân chủ chuyên chế - XH: gồm đẳng cấp: Tăng lữ, - XH: gồm đẳng cấp: Tăng lữ, Quý tộc, địa chủ Quý tộc, địa chủ đẳng cấp thứ Trường THCS Khánh Hải Năm học: 2016 - 2017 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử đẳng cấp thứ ba ba Hoạt động (6') Quan sát hình 6,7, Phần chữ in nhỏ rút quan điểm nhà tư tưởng mà tạo dựng đấu tranh? Thức tỉnh nhân dân đấu tranh chống phong kiến có tạo chung chuẩn bị cho cách mạng Gv kể cho học sinh nghe Rút - xô Hoạt động (8') Sự suy yếu chế độ phong kiến thể điểm nào? - Chế độ phong kiến suy yếu - Công thương nghiệp đình đốn - Nhiều khởi nghĩa nông dân nổ Đấu tranh tư tưởng: Thức tỉnh nhân dân đấu tranh chống phong kiến có tạo chung chuẩn bị cho cách mạng II.CÁCH MẠNG BÙNG NỔ Sự khủng hoảng chế độ quân chủ chuyên chế - Chế độ phong kiến suy yếu - Công thương nghiệp đình đốn - Nhiều khởi nghĩa nông dân nổ Hoạt động (5') Nguyên nhân bùng nổ cách mạng? HS quan sát hình miêu tả - Hội nghị ba đẳng cấp cách mạng bùng nổ Mở đầu thắng lợi cách mạng - Hội nghị ba đẳng cấp cách mạng bùng nổ - 14-7-1789 công pháo đài nhà tù Ba-xti mở đầu cho Vì việc đánh chiếm pháo đài nhà tù Ba-xti thắng lợi cách mạng tư sản mở đầu cho chiến thắng cách mạng? Pháp HS thảo luận trả lời Củng cố tập: ( 4' ) - Kinh tế trị xã hội trước cách mạng Pháp nào? - Vì cách mạng bùng nổ? Hướng dẫn học nhà (2') - Học – làm tập 1,2 VBT - Cần hiểu tình hình nước Pháp trước Cách mạng nào? - Chuẩn bị Cần biết: + Tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng + Phân tích hình SGK V RÚT KINH NGHIỆM: Tuần Trường THCS Khánh Hải Ngày Soạn: 20/ 08/ 2014 Năm học: 2016 - 2017 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử Tiết Bài Ngày dạy: / 08 / 2014 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII (tt) I.MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Cách mạng thắng lợi chế độ phong kiến trì - Nội dung tuyên ngôn nhân quyền Dân quyền Kĩ năng: - Phân tích, so sánh kiện - Trình bày ý nghĩa cách mạng Thái độ: - Nhận thức tính chất hạn chế cách mạng tư sản - Bài học kinh nghiệm rút từ cách mạng ts Pháp 1789 II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: - GV: Giáo án, đồ nước Pháp kỉ XVIII - HS: Vở ghi, tài liệu liên quan đến học III PHƯƠNG PHÁP: - Phân tích, thảo luận, thuyết trình, kể chuyện, quan sát tranh, so sánh IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC: Ổn định lớp ( 1') Kiểm tra cũ: (5') - Nguyên nhân cách mạng Pháp bùng nổ? - Cách mạng Pháp bắt đầu kiện nào? Bài mới: Giới thiệu: Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ đạt thắng lợi quan trọng,giáng đòn nặng nề vào chế độ quân chủ chuyên chế.Cách mạng tiếp tục phát triển kết thúc sao.Đó nội dung học hôm Hoạt động Thầy - trò Nội dung III SỰ PHÁT TRIỂN CỦA Hoạt động (10') CÁCH MẠNG Chế độ quân chủ lập hiến (từ Thắng lợi ngày 14/7/1789 đem lại kết ngày 14/7/1789 đến ngày gì? 10/08/1792) 14/7/1789 phái lập hiến đại tư sản lên cầm - 14/7/1789 phái lập hiến đại tư quyền sản lên cầm quyền Chế độ quân chủ lập hiến gì? - 8/1789 quốc hội thông qua tuyên Hs thảo luận+ gv gợi ý ngôn nhân quyền dân quyền Sau lên nắm quyền quyền làm - 9/1791 thông qua hiến pháp xác gì? nhận chế độ quân chủ lập hiến - 8/1789 quốc hội thông qua tuyên ngôn nhân quyền dân quyền Trường THCS Khánh Hải Năm học: 2016 - 2017 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử - 9/1791 thông qua hiến pháp xác nhận chế độ quân chủ lập hiến Trước tình hình nhà vua có hành động gì? - 1792 ngoại xâm nội phản - 10/8/1792 lật đổ phái lập hiến, xoá bỏ chế độ phong kiến Tình hình nước Pháp lúc sao? thái độ phái Ghi - rông –đanh nào/quần chúng nhân dân làm gì? Hoạt động 2( 7') Quan sát H 11 cho biết phẩm chất tốt đẹp Rô-pe-xpi-e? - Ngày 21/9/1792 thành lập cộng hoà - 1793 tổ quốc lâm nguy - 2/6/1793 khởi nghĩa lật đổ phái Ghi-rông đanh - Chính quyền làm có tác dụng sao? Sau chiến thắng ngoại xâm nội phản tình hình phái Gia-cô-banh nào? Gv kể chuyện Rô-pe-xpi-e Hoạt động (8') Vì tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính? - Ts sợ cách mạng - Phái Gia-cô-banh lên nắm quyền tập hợp nhân dân chiến thắng ngoại xâm nội phản Gv giới thiệu H.11 (SGK) Hoạt động (8') - 1792 ngoại xâm nội phản - 10/8/1792 lật đổ phái lập hiến, xoá bỏ chế độ phong kiến Bước đầu nến cộng hoà (từ ngày 21/9/1792 đến ngày 2/6/1793) - Ngày 21/9/1792 thành lập cộng hoà - 1793 tổ quốc lâm nguy - 2/6/1793 khởi nghĩa lật đổ phái Ghi-rông đanh Chuyên dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (từ ngày 2/6/1793 đến ngày 27/7/1794) - 2/6/1793 phái Gia-cô-banh lên nắm quyền tập hợp nhân dân chiến thắng ngoại xâm nội phản - 27/7/1794 tư sản phản cách mạng đảo cách mạng kết thúc Ý nghĩa lịch sử cánh mạng - Là cách mạng tư sản triệt để - Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế nước có ảnh hưởng đến phát triển lịch sử giới Ý nghĩa lịch sử cánh mạng - Là cách mạng tư sản triệt để - Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế nước có ảnh hưởng đến phát triển lịch sử giới HS thảo luận:vì cách mạng tư sản pháp cách mạng tư sản triệt để nhất? Củng cố tập: ( 3' ) - Vai trò quần chúng nhân dân cách mạng tư sản Pháp? - Lập niên biểu kiện cách mạng tư sản pháp? Hướng dẫn học nhà (3') Trường THCS Khánh Hải Năm học: 2016 - 2017 GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử - Học bài, hoàn thành tập soạn - Tìm hiểu cách mạng công nghiệp Anh (riêng Pháp, Đức không tìm hiểu) - Hệ cách mạng công nghiệp? - Học bài, làm tập cuối - Chuẩn bị Cần biết: + Cách mạng công nghiệp gì? + hệ cách mạng Công nghiệp? V RÚT KINH NGHIỆM: Duyệt chuyên môn Khánh Hải, ngày tháng năm 2014 Trường THCS Khánh Hải 2017 10 Năm học: 2016 - GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử - Học trả lời câu hỏi cuối mục - Soạn tiếp mục II 20 + Tìm hiểu tình hình chung phong trào độc lập nước Đông Nam Á + Chuẩn bị ôn tập thật tốt tuần sau kiểm tra học kì I V RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tuần 16 Tiết 32 Ngày Soạn: 05 / 12/ 2015 Ngày dạy: / 12/ 2015 BÀI 20 PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (1918 - 1939) (TT) I MỤC TIÊU BÀI HỌC) Kiến thức: - Nêu lên nét chung phong trào độc lập dân tộc châu Á năm 1918-1939 - Tóm tắt được nét phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á? Kĩ năng: - Bồi dưỡng kĩ sử dụng đồ để hiểu lịch sử - Biết cách khai thác tư liệu, tranh ảnh lịch sử đễ nhận biết chất kiện lịch sử Thái độ: - Đồng ý tính tất yếu đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc dân tộc thuộc địa, phụ thuộc nhằm giành lại độc lập dân tộc - Hưởng ứng nét tương đồng gắn bó lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc nước khu vực Đông Nam Á II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: - GV: Sử dụng máy chiếu + Lược đồ châu Á + Lược đồ nước Đông Nam Á - HS: Bài soạn ghi III PHƯƠNG PHÁP: Thảo luận nhóm, quan sát tranh, phân tích, đọc theo SGK IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC: Trường THCS Khánh Hải 2017 83 Năm học: 2016 - GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử Ổn định lớp: (1') Kiểm tra cũ: (8’) - Năm 1919-1939 Phong trào độc lập dân tộc châu Á có nét chung nào? - Cách mạng Trung Quốc diễn nthế năm 1919-1939? Bài mới: Giới thiệu: Cũng Trung Quốc, phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á 20 năm chiến tranh giới phát triển mạnh Chúng ta tìm hiểu hôm Hoạt động thầy - trò Nội dung : II PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á (1919 - 1939) Hoạt động (10') Tình hình chung : - Đầu kỷ XX hầu hết thuộc địa Nêu tình hình chung quốc gia Đông thực dân Nam Á đầu kỉ XX? - Sau chiến tranh giới thứ - Đầu kỷ XX hầu hết thuộc địa thực phong trào đấu tranh chống đế quốc dân lên cao - Sau chiến tranh giới thứ phong trào - Giai cấp vô sản trưỏng thành, lãnh đấu tranh chống đế quốc lên cao đạo phong trào - Phong trào dân chủ tư sản có tiến Hoạt động (18') Phong trào độc lập số nước Đông Nam Á: Phong trào cách mạng Đông Nam Á đầu - Phong trào Đông Dương (Việt kỉ XX phát triển nào? Tại sao? Nam, Lào, Cam – pu - chia) diễn Phong trào Đông Dương (Việt Nam, Lào, sôi nổi, phong phú, lôi Cam-pu-chia) diễn sôi nổi, phong phú, lôi đông đảo nhân dân tham gia đông đảo nhân dân tham gia - In -đô –nê-xi –a +5-1920 Đảng cộng sản thành lập Những xu hướng phong trào độc lập +1926-1927 khởi nghĩa gia- va dân tộc Đông Nam Á? Sự thành lập đảng thất bại cộng sản có tác động nào? + Phong trao cách mạng ngả theo HS thảo lụân hướng tư sản Xu – - nô lãnh - Vào đầu kỉ XX phong trào dân chủ tư sản đạo Đông Nam Á có điểm mới? Nhận xét phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp nước Đông Dương? - GV nêu vắn tắt kiện tiêu biểu khởi nghĩa Lào,VN, Cam – pu - chia: + Phong trào diễn sôi nhiều hình Trường THCS Khánh Hải 2017 84 Năm học: 2016 - GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử thức + 3/2/1930 Đảng cộng sản VN thành lập lãnh đạo cách mạng - Bước đầu có liên minh chống đế quốc nước +Phong trào độc lập dân tộc in-đô-nê-xi-a diễn nào? Củng cố - Luyện tập (5') - Nhận xét đấu tranh giành độc lập Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ ? - Lập bảng thống kê phong trào độc lập dân tộc châu Á Hướng dẫn học nhà (3') Học - tập V RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Duyệt chuyên môn Khánh Hải, ngày tháng 12 năm 2015 Dương Đức Minh Trường THCS Khánh Hải 2017 85 Năm học: 2016 - GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử Tuần 17 Tiết 33 Ngày Soạn: 10 / 12/ 2015 Ngày dạy: / 12/ 2015 BÀI 23 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( Phần từ năm 1917 đến năm 1945) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Về kiến thức: - Trình bày hệ thống hoá kiện lịch sử giới hai chiến tranh giới - Đánh giá nội dung lịch sử giới năm 1917-1945 Về kĩ năng: Lập bảng thống kê lựa chọn kiện lịch sử giới tiêu biểu tổng hợp, so sánh hệ thống kiện lịch sử Về thái độ: Tán thành tình cảm cách mạng, chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế chân chính, tinh thần chống chiến tranh, chống chủ nghĩa phát xít bảo vệ hoà bình II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: - GV: + Bản đồ giới + Bảng thống kê kiện lịch sử - HS: Bài soạn ghi III PHƯƠNG PHÁP: Thảo luận nhóm, quan sát tranh, phân tích, trình bày IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC: Ổn định lớp: (1') Kiểm tra cũ: (5’) Nêu thành tựu văn hoá Xô Viết? Trường THCS Khánh Hải 2017 86 Năm học: 2016 - GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử Bài mới: I Những kiện lịch sử chính: Thời gian Sự kiện Tháng 2-1917 Cách mạng dân chủ Nga thắng lợi 7-11-1917 Cách mạng xã hôi chủ nghĩa tháng 10 thắng lợi 1918-1920 Cuộc đấu tranh xd bảo vệ quyền Xô Viết 1921-1941 Liên Xô xây dựng XHCN 1941-1945 Chiến tranh vệ quốc 1918-1923 Cao trào cách mạng châu Âu, châu Á 1924-1929 Thời kì ổn định phát triển CN TB 1929-1933 Khủng hoảng kinh tế giới 1939-1945 Chiến tranh giới thứ II Kết - Lật đổ chế độ Nga hoàng , hai quyền song song tồn - Lật đổ phủ lâm thời TS - Thành lập nước cộng hoà xv phủ xô viết - Xây dựng hệ thống trị nhà nước, thực cải cách XHCN đánh thắng thù giặc - Công nghiệp hoá XHCN tập thể nông nghiệp, từ nước nông nghiệp trở thành cường quốc công nghiệp XHCN - Liên Xô trở thành lực lượng đầu, lực lượng chủ chốt đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, giải phóng nhân loại - Các đảng cộng sản đời, quốc tế cộng sản thành lập lãnh đạo phong trào cách mạng - Sx công nghiệp phát triển nhanh chóng tình hình trị tương đối ổn định - Kinh tế giảm sút nghiêm trọng nhân dân thất nghiệp, không ổn định trị - Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản chuẩn bị chiến tranh xâm lược với Anh, Pháp, Mĩ thực cải cách kinh tế tự trì chế độ dân chủ tư sản - 72 nước tình trạng chiến tranh; chủ nghĩa phát xít thất bại hoàn toàn, thắng lợi thuộc nước Đông Minh nhân dân tiến giới II Những nội dung chủ yếu: Trường THCS Khánh Hải 2017 87 Năm học: 2016 - GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử Dựa vào SGK Củng cố - Luyện tập (3') - Chiến tranh giới thứ hai gây cho nhân loại tổ thất gì? - Theo em cần làm để ngăn chặn chiến tranh Hướng dẫn học nhà (3') Học bài, xem lại học ; sau làm tập V RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tuần 17 Tiết 34 Ngày soạn: 10/12/2015 Ngày dạy: /12/2015 KIỂM TRA HỌC KÌ I I.MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA Về kiến thức: - Trình bày kiến thức học sinh Nội dung lớp từ chương IV đến hết học kì I - Nêu lên tác hại chiến tranh nhân loại - Đánh giá sách tiến nhằm đưa đất nước phát triển lên Về kỹ năng: Biết cách lựa chọn kiến thức, phân tích đánh giá kiện, nhân vật lịch sử Biết cách làm tự luận lịch sử Về thái độ: Học sinh tuân thủ học tập tập đắn, nghiêm túc thi cử, kiểm tra nhận thức tình hình giới ngày II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Bài kiểm tra học kì in sẳn - Học dụng cụ học tập III PHƯƠNG PHÁP Trình bày, phân tích (Học sinh làm giấy kiểm tra) IV TIẾN TRÌNH KIỂM TRA Ổn định lớp Phát đề kiểm tra 1.Thiết lập ma trận: Trường THCS Khánh Hải 2017 88 Năm học: 2016 - GV: Dương Minh Hiếu Nội dung học Bài Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ Bài 15 Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 Bài 18 Nước Mĩ hai chiến tranh giới Tổng Giáo án: Lịch sử Biết Câu (3.0đ) Mức độ đánh giá Hiểu Vận dụng Câu (2.0đ) Câu (3.0đ) Câu (2.0đ) 5.0 điểm Tổng điểm 5.0 3.0 2.0 3.0 điểm 2.0 điểm 10.0 điểm ĐỀ Câu ( 3.0điểm ) Em trình bày ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Câu ( 3.0 điểm ) Trình bày tình hình kinh tế, trị Anh cuối kỉ XIX – đầu kỉ XX? Câu ( 2.0 điểm ) Nêu nội dung sách kinh tế Ru – dơ – ven? Câu (2.0 điểm) Vì nói Đế quốc Đức đế quốc “quân phiệt hiếu chiến”? - Hết ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỊCH SỬ Câu 1: ( 3.0điểm ) * Đối với nước Nga: - Làm thay đổi vận mệnh đất nước, số phận hàng triệu người Nga (0.5điểm) - Đưa nhân dân lao động lên nắm Quyền (0.5điểm) - Xây dựng chế độ mới- chế độ Xã hội chủ nghĩa (0.5điểm) * Đối với giới: - Để lại cho giới nhiều học quý giá (0.5điểm) - Cổ vũ mạnh mẽ phong trào công nhân, phong trào giải phóng dân tộc nhiều nước giới (1.0điểm) Câu 2: ( 3.0điểm ) * Kinh tế - Tốc độ phát triển chậm lại, công nghiệp đứng thứ giới sau Mĩ (0.5điểm) - Chú trọng đầu tư thuộc địa chấn hưng nước (0.5điêm) - Nhiều công ty độc quyền đời (0.5điểm) * Chính trị: - Là nước quân chủ lập hiến, bảo vệ quyền lợi giai cấp tư sản (0.5điểm) - Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa (0.5điểm) - CNĐQ Anh đế quốc thực dân (0.5điểm) Trường THCS Khánh Hải 2017 89 Năm học: 2016 - GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử Câu 3: ( 2.0điểm ) - Giải nạn thất nghiệp, phục hồi phát triển kinh tế (0.5điểm) - Ban hành đạo luật công nghiệp (0.5điểm) - Tăng cường vai trò Nhà nước việc cải tổ (0.5điểm) - Cứu trợ người thất nghiệp (0.5điểm) Câu 4: ( 2.0điểm ) - Đức theo thể chế Liên bang, quyền lực nằm tay quý tộc, địa chủ tư sản độc quyền (1.0điểm) - Thực sách đối nội đối ngoại phản động, truyền bá bạo lực tích cực chạy đua vũ trang xâm lược thuộc địa (1.0điểm) Duyệt chuyên môn Khánh Hải, ngày tháng 12 năm 2015 Dương Đức Minh Ngày Soạn: 18 / 12/ 2015 Ngày dạy: / 12/ 2015 Tuần 18 Tiết 35 + 36 Chương IV CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939 – 1945) BÀI 21 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức: - Trình bày nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh giới thứ hai - Tóm tắt giai đoạn, kiện tác động tiến trình chiến tranh Về kĩ năng: - Phân tích đánh giá vấn đề kiện lịch sử - Sử dụng đồ chiến sự, hiểu trình bày Về thái độ: - Bồi dưỡng nhận thức đắn hậu sau chiến tranh toàn nhân loại - Giáo dục cho học sinh tinh thần chiến đấu, kiên cường, bất khuất chống chủ nghĩa phát xít * Tích hợp môi trường: + Nền kinh tế bị tàn phá ảnh hưởng chiến tranh + Dịch bệnh hoành hành + Ô nhiễm môi trường II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: - GV: Sử dụng máy chiếu Trường THCS Khánh Hải 2017 90 Năm học: 2016 - GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử + Lược đồ Chiến tranh giới thứ hai + Tư liệu tranh ảnh minh hoạ - HS: Bài soạn ghi III PHƯƠNG PHÁP: Thảo luận nhóm, quan sát tranh, phân tích, đọc đồ IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC: Ổn định lớp: (1') Kiểm tra cũ: Bài mới: Sau khủng hoảng, kinh tế giới 1929 –1933 Một số nước tư phát xít hoá quyền, đặt nhân loại trước nguy chiến tranh giới mới: Chiến tranh giới thứ hai Hoạt động thầy - trò Nội dung : I NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ Hoạt động (13') CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HS thảo luận nhóm kiện lớn diễn HAI nước tư chiến - Các nước đế quốc mâu thuẫn tranh? quyền lợi thuộc địa - Các nước đế quốc mâu thuẫn quyền lợi - Khủng hoảng kinh tế 1929-1933 thuộc địa - Chính sách thoả hiệp Anh, Pháp, - Khủng hoảng kinh tế 1929-1933 Mĩ - Chính sách thoả hiệp Anh, Pháp, Mĩ - 1-9-1939 chiến tranh giới thứ GV chốt lại nguyên nhân dẫn đến chiến tranh bùng nổ giới Hoạt động (25') II NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH Quan sát hình 75 giải thích Hít-le lại Chiến tranh bùng nổ lan rộng công Ba Lan trước? toàn giới (từ ngày1-9-1939 đến Do chưa đủ sức công Liên Xô nên Hít Le đầu nắm1943) công Ba lan trước để làm bàn đạp công Thời gian Sự kiện Pháp - 22/6/1941 - Đức công LX - 7/12/1941 - Nhật công Nêu diễn biến chiến tranh giới chiếm toàn thứ hai? ĐNA GV dùng lược đồ H 76 hướng dẫn hs trả lời - 1/1942 - Mặt trận đồng minh chống FX Học sinh quan sát H 77-78 nhận xét thủ thành lập đô Luân Đôn tội ác Phát Xít Đức đôí với nhân dân Liên Xô? Tiết 36 Hoạt động (15') Trường THCS Khánh Hải 2017 Quân đồng minh phản công, 91 Năm học: 2016 - GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử -GV dùng lược đồ chiến tranh giới thứ II để phản công Hồng quân Liên Xô liên quân Mỹ-Anh mặt trặn: Xô - Đức, Bắc phi, Tây Âu Ý nghĩa chiến thắng này? Tạo bước ngoặc cho chiến tranh kết thúc thất bại hoàn toàn phe phát xít chiến tranh kết thúc (từ đầu năm 1943- 8-1945) Thời gian Sự kiện - 2/2/1943 - Quân đồng minh phản công - 15/8/1945 - Phát xít Nhật đầu hàng Hoạt động (24') III KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Chiến tranh giới thứ hai kết thúc dẫn - Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt đến kết cục nào? - Hậu thảm khốc - Chiến tranh gây nhiều tai họa cho nhân loại: - Tình hình giới có biến đổi 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố làng mạc bị phá hủy, … chi phí cho chiến tranh lên đến 85 tỉ USD - Đem lại lợi ích cho nước đế quốc thắng trận Bản đồ giới bị chia lại: Đức hết thuộc địa; Anh, Mĩ, Pháp mở rộng thêm - Phong trào cách mạng giới tiếp Tính chất chiến tranh gì? tục phát triển +Là chiến tranh đế quốc, phi nghĩa - Đây chiến tranh phi nghĩa +Khi Liên Xô tiến hành kháng chiến bảo cho hai bên tham chiến vệ Tổ quốc tính chất chiến tranh thay đổi: Đó chiến tranh nghĩa bảo vệ Tổ quốc, giải phóng nhân loại Tại gọi chiến tranh phi nghĩa? Đây chiến tranh đế quốc, giành giật thuộc địa Chiến tranh giới thứ hai gây tác hại môi trường? + Nền kinh tế bị tàn phá ảnh hưởng chiến tranh + Dịch bệnh hoành hành + Ô nhiễm môi trường Củng cố - Luyện tập (3') Lập niên biểu kiện chiến tranh giới thứ hai Hướng dẫn học nhà (3') Học bài, soạn Sự phát triển văn hóa, khoa học – kĩ thuật … VI RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Trường THCS Khánh Hải 2017 92 Năm học: 2016 - GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử Duyệt chuyên môn Khánh Hải, ngày tháng 12 năm 2015 Dương Đức Minh Tuần 19 Tiết 37 Ngày Soạn: 19 / 12/ 2015 Ngày dạy: / 01/ 2016 Chương V SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT VÀ VĂN HOÁ THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX Bài 22 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT VÀ VĂN HOÁ THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức: - Giúp hs biết tiến vượt bậc khoa học – kĩ thuật giới nủa đầu kỷ XX - Nhận biết hình thành phát triển văn hoá mới: văn hoá Xô Viết Trên sở tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê-nin kề thừa khoa học di sản văn nhân loại Về kỹ năng: - Phân loại tiến khoa học - kĩ thuật cần sử dụng lợi ích nhân loại - Bồi dưỡng phương pháp so sánh, đối chiếu lịch sử để thấy ưu việt văn hoá xô viết Về thái độ : - Giáo dục ý thức trân trọng bảo vệ giá trị văn hoá xô viềt thành tựu khoa học –kĩ thuật nhân loại - Kích thích say mê tìm tòi sáng tạo khoa học học sinh Trường THCS Khánh Hải 2017 93 Năm học: 2016 - GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: - GV: + Tranh ảnh thành tựu văn hoá - khoa học – kĩ thuật + Tư liệu lịch sử - HS: Bài soạn ghi III PHƯƠNG PHÁP: Thảo luận nhóm, quan sát tranh, phân tích, trình bày IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC: Ổn định lớp: (1') Kiểm tra cũ: (5’) Bài mới: Giới thiệu: Trong nửa đầu kỉ XX nhân loại trải qua nhiều biến đổi Hai chiến tranh giới gây cho giới tổn thất đau thương Nhưng nửa đầu kỉ XX Nhân loại đạt nhiều thành tựu rực rỡ văn hoá, khoa học - kĩ thuật Đặc biệt hình thành phát triển văn hoá – văn hoá Xô Viết Hoạt động thầy - trò Hoạt động (17') Dựa vào hiểu biết quan sát H80 Nêu thành tựu khoa học- kĩ thuật giới nửa đầu kỉ XX? - Vật lí, thuyết tương đối Anh-xtanh - Hoá học, sinh học, khoa học, Trái Đất đạt nhiều thành tựu Những phát minh có tác động sống người? HS Thảo luận câu nói nhà bác học Nôben GV kể cho học sinh nghe Nô- Ben Hoạt động (14') HS đọc tư liệu SGK xem H.82 Nêu thành tựu văn hoá Xô Viết? Hs trình bày Vì Liên Xô trọng việc phát triển văn hoá Hãy kể thành tựu khoa học mà Liên Xô đạt được? Hãy kể tên tác phẩm văn học mà em Trường THCS Khánh Hải 2017 Nội dung I SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX - Vật lí, thuyết tương đối Anh-xtanh - Hoá học, sinh học, khoa học, Trái Đất đạt nhiều thành tựu - Nhiều phát minh khoa học cuối kỉ XIX đưa vào sử dụng - Tác động: + Tích cực: mang lại sống tốt đẹp vật chất tinh thần + Tiêu cực: trở thành phương tiện gây chiến tranh II NỀN VĂN HOÁ XÔ VIẾT HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN - Liên Xô xây dựng nên văn hoá Xô-Viết mang đậm tính nhân văn - Khoa học – kĩ thuật Liên Xô đạt nhiều thành tựu rực rỡ chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao - Nền văn hoá, nghệ thuật có cống hiến to lớn 94 Năm học: 2016 - GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử biết? +M.Gooc-ki +M.Sô-lô-khốp +A Tôn - XTôi Củng cố - Luyện tập (5') - Khoa học-kĩ thuật phát triển có tác động tích cực tiêu cực đến đời sống người? - Nêu thành tựu văn hoá Xô-Viết? Hướng dẫn học nhà (3') Học - soạn 23 Trình bày theo nội dung SGK V RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tuần 19 Tiết 38 Ngày Soạn: 19 / 12/ 2015 Ngày dạy: / 01/ 2016 LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ I MỤC TIÊU BÀI HỌC Về kiến thức: - Liệt kê lại tiến vượt bậc khoa học – kĩ thuật giới nủa đầu kỷ XX - Phân biệt hình thành phát triển văn hoá mới: văn hoá Xô Viết Trên sở tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê-nin kế thừa khoa học di sản văn nhân loại Về kỹ năng: Biết cách so sánh, đối chiếu lịch sử để thấy ưu việt văn hoá xô viết Về thái độ : Biết trân trọng bảo vệ giá trị văn hoá xô viềt thành tựu khoa học –kĩ thuật nhân loại II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: - GV: + Tranh ảnh thành tựu văn hoá - khoa học – kĩ thuật + Tư liệu lịch sử - HS: Bài soạn ghi III PHƯƠNG PHÁP: Thảo luận nhóm, quan sát tranh, phân tích, trình bày IV TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY – GIÁO DỤC: Ổn định lớp: (1') Trường THCS Khánh Hải 2017 95 Năm học: 2016 - GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử Kiểm tra cũ: (5’) Nêu thành tựu văn hoá Xô Viết? Bài tập Câu Trong số kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm 1945, em chọn bốn đến năm kiện tiêu biểu nêu lí em chọn kiện đó? - Gv: hướng dẫn, học sinh tự chọn: - HS chọn: * Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 + Đây cách mạng làm thay đổi hoàn toànvận mệnh đất nước số phận hàng triệu người Nga + Lần đưa người dân lao động lên nắm quyền + Tạo điều kiện cho phong trào cách mạng giới phát triển * Nước Nhật năm 1929 – 1939 + Cuộc khủng hoảng kinh tế giới ảnh hưởng lớn Nhật Bản + Các sách kinh tế Nhật Bản đưa Nhật chuyển sang CNĐQ + Phong trào đấu tranh nhân dân Nhật phản đối chiến tranh * Châu Âu năm 1929 - 1933 + Sự phát triển không đồng nước đế quốc + Cuộc khủng hoảng tàn phá kinh tế nước tư + Hàng trăm triệu người rơi vào cảnh đói khổ * Chiến tranh giới thứ hai 1939 - 1945 + Sự mâu thuẫn quyền lợi nước đế quốc + Quá trình phát xít nước hãn + Hậu hăng nước gây chiến tranh + gánh nặng người dân lao động gánh chịu Câu Hãy nêu nội dung lịch sử giới đại từ năm 1917 đến 1945? Thời gian Năm 1921– 1941 Từ 1939 - 1945 Sự kiện - Thời kì Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội - Sự suy sụp kinh tế nước tư chủ nghĩa - Phong trào độc lập dân tộc châu Á phát triển mạnh mẽ - Chiến tranh giưới thứ hai bùng nổ Kết - Liên Xô thực thành công kế hoạch năm - Chủ nghĩa phát xít hình thành phát triển - Mặt trận thống chống phát xít thành lập - Phe phát xít thất bại hoàn toàn - Gây tai hoạ cho nhân loại Củng cố - Luyện tập (5') - Khoa học-kĩ thuật phát triển có tác động tích cực tiêu cực đến đời sống người? Trường THCS Khánh Hải 2017 96 Năm học: 2016 - GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử - Nêu thành tựu văn hoá Xô-Viết? Hướng dẫn học nhà (3') - Học thuộc xem lại tất học - Giờ sau học 24 phần Lịch sử Việt Nam V RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Duyệt chuyên môn Khánh Hải, ngày tháng 12 năm 2015 Dương Đức Minh Trường THCS Khánh Hải 2017 97 Năm học: 2016 - ... 184 8 đến năm 187 0 Quốc tế thứ Phong trào công nhân từ 184 8 đến 187 0 có nét bặt? - Phong trào công nhân phát triển Trường THCS Khánh Hải 2017 18 Năm học: 2016 - GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch. .. môn Khánh Hải, ngày tháng năm 2016 Dương Đức Minh Trường THCS Khánh Hải Năm học: 2016 - 2017 GV: Dương Minh Hiếu Tuần Tiết Bài Giáo án: Lịch sử Ngày Soạn: 20/ 08 / 2014 Ngày dạy: 25 / 08 / 2014... Duyệt chuyên môn Khánh Hải, ngày tháng năm 2014 Trường THCS Khánh Hải 2017 10 Năm học: 2016 - GV: Dương Minh Hiếu Giáo án: Lịch sử Tuần Tiết Ngày Soạn: 28/ 8/ 2014 Ngày dạy: / / 2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 8 dương quang hùng , Giáo án tổng hợp lịch sử 8 dương quang hùng , Giáo án tổng hợp lịch sử 8 dương quang hùng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay