Giáo án tổng hợp lịch sử 7 nguyễn thị lương

16 13 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:51

XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ Chủ đề: TÌNH HÌNH QUÂN ĐỘI VÀ KINH TẾ THỜI TRẦN Ở THẾ KỈ XIII Phạm vi - Tiết: 23 - Bài: 13 - Tổng số tiết: - Tên bài: Nước Đại Việt kỉ XIII XÁC ĐỊNH CÁC CHUẨN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC • Mục tiêu chủ đề Biết nét quân đội thời Trần (quy củ thời Lý), nông nghiệp (Đắp đê, khai hoang), thủ công nghiệp (hình thành phường hội Thăng Long), thương nghiệp (hình thành nhiều chợ trung tâm buôn bán) XÁC ĐỊNH CÁC LOẠI CÂU HỎI, BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Chủ đề : TÌNH HÌNH QUÂN ĐỘI VÀ KINH TẾ THỜI TRẦN Ở THẾ KỈ XIII I Chuẩn kiến thức kĩ hành - Trình bày nét tình hình quân đội thời Trần - Trình bày nét phục hồi phát triển kinh tế thời Trần II Bảng mô tả Nội Dung Nước Đại Việt kỉ XIII Mục II Nhà Trần xây dựng quân đội phát triển kinh tế Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao - Nêu đổi thay nhà Trần sau lên thay nhà Lý - Nêu tổ chức quân đội nhà Trần - Trình bày khái niệm “Cấm quân quân lộ” - Nhận thức nội dung sách “ngụ binh - Giải thích thành lập mà nhà Trần quan tâm tới việc xây dựng quân đội củng cố quốc phòng -Giải thích nhà Trần kén chọn niên khoẻ mạnh quê họ Trần vào cấm cung - Hiểu chủ trương “quân lính - So sánh quân đội nhà Trần với quân đội thời Lý - Liên hệ quân đội thời Trần với thời - So sánh tình hình kinh tế thời nhà Trần với thời nhà Lý - Liên hệ biện pháp để phát triển nông nghiệp - Nhận xét trang bị, vũ khí quân đội thời Trần - Nhận xét quân đội nhà Trần - Nhận xét chủ trương phát triển nông nghiệp nhà Trần Nội Dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao nông” cốt tinh nhuệ, - Nêu cách không cốt đông” - Liên hệ tình thức tuyển dụng, hình buôn bán lựa chọn huấn luyện quân đội nước nước ta - Nêu tình hình củng cố quốc phòng thời Trần - Nêu chủ chương phục hồi phát triển kinh tế - Nêu loại hình thủ công nghiệp thời Trần Định hướng lực hình thành - Năng lực chung: + Năng lực tự học + Năng lực giải vấn đề + Năng lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: tái kiến thức, xác định mối quan hệ kiện, phân tích, so sánh nhận xét, đánh giá kiện lịch sử, vận dụng, liên hệ BIÊN SOẠN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP I Câu hỏi Câu 1: Sau lên thay nhà Lý, nhà Trần làm ? A- Ổn định tình hình trị, xã hội B- Ổn định lại máy quyền C- Phục hồi phát triển kinh tế D- Xây dựng quân đội củng cố quốc phòng Câu 2: Quân đội nhà Trần gồm: A- Quân Quân Thuỷ B- Cấm quân C- Quân lộ D- Cả B C Câu 3: Thế cấm quân quân lộ ? Câu 4: Nhà Trần xây dựng quân đội theo sách chủ trương ? Câu 5: Chính sách “ngụ binh nông” là: A- Khi nước việc cho quân lính làm ruộng; có việc chinh chiến, người dân quân lính Thế quân cường thịnh” B- Tuyển chọn chàng trai khoẻ mạnh C- Tăng độ tin cậy việc bảo vệ triều D- Quân lính tài giỏi Câu 6: Quân đội học luyện tập ? Câu 7: Nhà Trần đặt thêm chức quan để trông coi, đốc thúc việc sửa đắp đê? A Đồn điền sứ B Hà đê sứ C Đắp đê sứ D Khuyến nông sứ Câu 8: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (ngụ binh nông cốt đông,binh pháp,võ nghệ) Quân đội nhà Trần tuyển dụng theo sách “…….” theo chủ trương “ Quân lính cốt tinh nhuệ, không…”, xây dựng tinh thần đoàn kết quân đội Quân đội nhà Trần học tập ……và luyện tập…… thường xuyên Câu 9: Để củng cố quốc phòng nhà Trần làm ? Câu 10: Nêu tên loại hình thủ công nghiệp thời Trần? Câu 11: Cho biết sau chiến tranh nhà Trần thực sách để phát triển nông nghiệp ? Câu 12: Kể tên nghành thủ công nghiệp thời Trần ? Câu 13: Trình bày tình hình thương nghiệp thời Trần ? Câu 14:Vì thành lập nhà Trần lại quan tâm tới việc XD quân đội củng cố quốc phòng ? Câu 15: Tại nhà Trần kén chọn niên khoẻ mạnh quê họ Trần để vào cấm cung ? Câu 16: Em hiểu ntn Chủ trương “Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”? Câu 17: Ngày để nông nghiệp phát triển, Đảng nhà nước ta có biện pháp ? Câu 18: Tại ruộng đất tư thời Trần lại phát triển nhanh ? Câu 19: So sánh quân đội nhà Trần thời Lý có điểm giống khác ? Câu 20: Qua tổ chức quân đôi thời Trần em liên hệ với quân đội ngày ? Câu 21: Em so sánh tình hình kinh tế thời nhà Trần với thời nhà Lý ? Câu 22: So sánh ruộng tư trời Trần có khác với thời Lý? Câu 23: Em có nhận xét trang bị, vũ khí quân đội thời Trần ? Câu 24: Nhận xét em cách thức tổ chức quân đội thời Trần ? Câu 25: Nhận xét chủ trương phát triển nông nghiệp nhà Trần ? Câu 26: Qua thông tin đại chúng, sách báo, em liên hệ tình hình buôn bán nước nước ta nay? II Đáp án Câu 1: Sau lên thay nhà Lý nhà Trần làm ? Một mặt nhanh chóng ổn định tình hình trị, xã hội, xây dựng quyền mới; mặt khác, tổ chức lại quân đội, củng cố quốc phòng Câu 2: Quân đội nhà Trần gồm : A- Quân Quân Thuỷ B- Cấm quân C- Quân lộ D- Cả B C Câu 3: Thế cấm quân quân lộ ? - Cấm quân tuyển chọn từ trai tráng khỏe mạnh quê hương nhà Trần Đội quân bảo vệ vua kinh thành - Quân lộ đồng gọi binh, miền núi gọi phiên binh Câu 4: Nhà Trần tuyển dụng quân đội theo sách chủ trương ? - Chính sách “ngụ binh nông” - Chủ trương: “quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông” Câu 5: Chính sách “ngụ binh nông” là: A- Khi nước việc cho quân lính làm ruộng; có việc chinh chiến, người dân quân lính Thế quân cường thịnh” B- Tuyển chọn chàng trai khoẻ mạnh C- Tăng độ tin cậy việc bảo vệ triều D- Quân lính tài giỏi Câu 6: Quân đội học luyện tập ? Được học binh pháp luyện tập võ nghệ thường xuyên Câu 7: Nhà Trần đặt thêm chức quan để trông coi, đốc thúc việc sửa đắp đê? A Đồn điền sứ B Hà đê sứ C Đắp đê sứ D Khuyến nông sứ Câu 8: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (ngụ binh nông cốt đông,binh pháp,võ nghệ) Quân đội nhà Trần tuyển dụng theo sách “…….” theo chủ trương “Quân lính cốt tinh nhuệ, không…”, xây dựng tinh thần đoàn kết quân đội.Quân đội nhà Trần học tập ……và luyện tập…… thường xuyên ( ngụ binh nông.(1) cốt đông(2), binh pháp(3), võ nghệ(4) ) Câu 9: Để củng cố quốc phòng nhà Trần đã: Cử tướng giỏi đóng giữ vị trí hiểm yếu Vua Trần thường xuyên tuần tra việc phòng bị nơi Câu 10: Các loại hình thủ công nghiệp thời Trần Các xưởng thủ công nhà nước nhân dân phục hồi phát triển nghề đồ gốm, chế tạo vũ khí, đúc đồng, làm giấy, Câu 11: Cho biết sau chiến tranh nhà Trần thực sách để phát triển nông nghiệp - Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất - mở rộng trồng trọt Vì vậy, nông nghiệp thời Trần phục hồi phát triển nhanh chóng Dưới thời Trần công khai hoang, lập làng xã ngày mở rộng, vương hầu quý tộc chiêu mộ dân nghèo khai hoang, lập điền trang - Sau kháng chiến, vua Trần lấy đất hoang đất làng xã phong cho người có công lớn - Nhà Trần bán ruộng công cho dân làm ruộng tư, số địa chủ đông (Trần Hưng Đạo dựa chủ yếu vào ruộng tư để lấy lương thực nuôi quân) Các vương hầu, quý tộc chiêu tập dân nghèo khai hoang lập điền trang Nhà Trần ban thái ấp cho quý tộc - Sau kháng chiến nhiều quý tộc có điền trang lớn Câu 12: Kể tên nghành thủ công nghiệp thời Trần ? - Nghề dệt, gốm, đúc đồng, làm giấy, khắc ván in, đóng tàu chế tạo vũ khí Câu 13: Trình bày tình hình thương nghiệp? - Buôn bán tấp nập, chợ mọc lên nơi - Thăng Long trung tâm kinh tế sầm uất nước : “ Trên sông san sát thuyền bè Mỗi thuyền có tới 30 người chèo, có tới hàng trăn người lướt nhanh bayˮ - Vân đồn nơi trao đổi buôn bán với thương nhân nước Mặc dù bị chiến tranh tàn phá kinh tế thời trần chăm lo phát triển đạt nhiều kết rực rỡ Câu 14: Vì thành lập nhà Trần lại quan tâm tới việc XD quân đội củng cố quốc phòng: - Nước ta đứng trước nguy ngoại xâm - Chính quyền nhà Trần thành lập Câu 15: Tại nhà Trần kén chọn niên khoẻ mạnh quê họ Trần để vào cấm cung: Để tăng độ tin cậy việc bảo vệ triều chính, cấm quân có nhiệm vụ bảo vệ vua, hoàng thành, triều đình Câu 16: Hiểu ntn Chủ trương “Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông” : Quân lính đủ số lượng phải quân tinh nhuệ, tài giỏi, không cần đông, nhiều mà chất lượng.Chủ trương: “ Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông”: Lực lượng quân đội tinh nhuệ, thiện chiến Câu 17: Ngày để nông nghiệp phát triển, Đảng nhà nước ta có biện pháp gì? Xây dựng kênh mương, nạo vét kênh, đắp đê phòng lụt, trồng rừng, chống phá rừng, xây dựng trạm bơm nước, sửa chữa đê thường xuyên, Câu 18: Tại ruộng đất tư thời Trần lại phát triển nhanh ? Do sách khuyến khích khai hoang Nhà nước quan tâm cấp đất Mặc dù ruộng đất tư hữu ngày nhiều, ruộng đất công, làng xã chiếm phần lớn ruộng đất nước nguồn thu nước Câu 19: So sánh quân đội nhà Trần thời Lý có điểm giống khác - Giống: quân đội gồm phận tuyển chọn theo sách ngụ binh nông - Khác: + Thời Lý: Cấm quân tuyển chọn từ niên khỏe mạnh nước + Thời Trần: Cấm quân tuyển chọn người khoẻ mạnh quê hương nhà Trần quân đội theo chủ trương “Cốt tinh nhuệ không cốt đông” Câu 20: Qua cách thức tổ chức quân đôi thời Trần em liên hệ với quân đội ngày Ngày sống thời hòa bình vùng biên giới hay quần đảo xa đất liền nhà nước ta bố trí lực lượng canh gác để bảo vệ đất nước quân đội thường xuyên luyện tập thể qua đợt học tập, tổ chức diễn tập cho đội, Đoàn viên TN, DQTV… Câu 21: Em so sánh tình hình kinh tế thời nhà Trần với thời nhà Lý có điểm giống khác * Giống nhau: - Nhà nước quan tâm phát triển kinh tế - Ngành nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp trọng phát triển * Khác nhau: Thời Lý Thời Trần Nông nghiệp - Tổ chức lễ cày tịch điền, khuyến - Đẩy mạnh công khẩn khích khai hoang, đào kênh hoang, đắp đê phòng lụt Đặt mương, cấm giết hại trâu bò chức Hà đê sứ để trông coi, đốc - Nhiều năm mùa màng bội thu thúc việc đắp đê - NN nhanh chóng phục hồi phát triển Thủ công nghiệp Các nghề thủ công truyền thống Xuất xưởng thủ công phát triển, có nhiều công trình nhà nước nhân dân tiếng dựng lên chông Quy Điền, tháp Báo Thiên,… Thương nghiệp Buôn bán nước Chơ mọc lên ngày nhiều mở mang Vân Đồn nơi Kinh thành Thăng Long có 61 buôn bán sầm uất phường Câu 22: So sánh ruộng tư trời Trần có khác với thời Lý? - Thời Lý: Ruộng tư có nhiều hình thức: Ruộng tư nông dân, địa chủ, quý tộc - Thời Trần ruộng tư địa chủ ngày nhiều Câu 23: Em có nhận xét trang bị,vũ khí quân đội thời Trần ? Có nhiều binh chủng, thủy binh, tượng, kị binh, trang bị nhiều loại vũ khí , thường xuyên luyện tập Phản ánh tinh thần thượng võ dân tộc ta Câu 24: Nhận xét em cách thức tổ chức quân đội thời Trần: - Quân đội xây dựng hoàn chỉnh quy củ thời Lý - Quân đội củng cố vững - Nhà Trần xây dựng đội quân hùng mạnh Câu 25: Chủ trương phát triển nông nghiệp Nông nghiệp nhà nước quan tâm sửa chữa đắp đê, đào kênh mương , nông dân cố gắng tích cực cày cấy Các chủ trương nhà Trần phù hợp kịp thời với việc phát triển nông nghiệp Câu 26: Liên hệ tình hình buôn bán nước nước ta Ngày nhà nước ta có nhiều chủ trương để phát triển kinh tế nước nhà Đặc biệt buôn bán trao đổi với nước trú trọng quan tâm, năm 2007 Việt Nam thức nhập WTO nhằm giảm giá thành đầu vào cho sản xuất Đây hội cho nước ta giao lưu buôn bán trao đổi với nước khu vực ĐNA số khu vực thuộc châu lục khác * GỢI Ý TỔ CHỨC DẠY HỌC -GV: Thuyết trình, vấn đáp, tổ chức thảo luận nhóm - HS: Nghe, trả lời câu hỏi, thảo luận XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Mục tiêu a Về kiến thức Những nét tổ chức quân đội thời Trần (quy củ thời Lý), nông nghiệp ( đắp đê, khai hoang), thủ công nghiệp (hình thành phường hội Thăng Long, thương nghiệp (hình thành nhiều chợ trung tâm buôn bán) b Về kỹ Làm quen với phương pháp so sánh, miêu tả kênh hình c Về thái độ Bồi dưỡng lòng yêu nước tự hào dân tộc công XD đất nước phát triển đất nước thời Trần d Năng lực - Tự học, tư - Giải vấn đề - Hợp tác - Phân tích, so sánh nhận xét, đánh giá kiện lịch sử, vận dụng, liên hệ, khai thác kênh chữ, kênh hình e Phẩm chất Tự học, rèn luyện nâng cao kiến thức Chuẩn bị Gv & Hs a Chuẩn bị GV: Nghiên cứu tài liệu; Sọan giảng; Tranh ảnh tư liệu liên quan tới thành tựu TCN thời Trần b Chuẩn bị HS: Chuẩn bị theo câu hỏi SGK Tiến trình thực chủ đề Ngày soạn: Ngày giảng: CHƯƠNG III NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII- XIV) Bài 13: Nước Đại Việt kỉ XIII Tiết 23 II Nhà Trần xây dựng quân đội phát triển kinh tế Hoạt động 1: Hoạt động khởi động - Mục đích hoạt động: + Giúp HS nhớ nội dung cũ + Tạo cho học sinh có hứng thú trước vào nội dung - Nội dung hoạt động: a Kiểm tra cũ: * Câu hỏi: 1, Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền nào? 2, Bộ luật thời nhà Trần có tên gì? A Quốc triều hình luật B Hình thư C Hồng Đức D Cả A, B, C * Đáp án: - Bộ máy quan lại thời Trần giống thời Lý, tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền, gồm cấp: triều đình, đơn vị hành trung gian từ lộ, phủ, huyện, châu cấp hành sở xã Thời Trần thực chế độ Thái thượng hoàng - Đặt thêm số quan Quốc sử viện, Thái y viên, Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ, - Cả nước chia lại thành 12 lộ - Các qúy tộc họ Trần phong vương hầu ban thái ấp Đáp án A b Đặt vấn đề vào mới: GV dẫn dắt nội dung để hướng Hs vào mới: Sau thành lập nhà Trần củng cố XD máy quyền PK trung ương tập quyền, ban hành luật nhà Trần XD quân đội phát triển kinh tế NTN…ta tìm hiểu phần II - Phương pháp, kĩ thuật tổ chức: + GV câu hỏi, hs trả lời lý thuyết + Thuyết trình - Thời gian hình thức hoạt động: + Thời gian: 4’ + Hình thức tổ chức hoạt động: Trên lớp Hoạt động 2: Hình thành kiến thức - Mục đích hoạt động: HS nhớ hiểu nội dung - Nội dung hoạt động: (Giáo án) Hoạt động GV HS ? Nội dung ghi bảng Nhà Trần xây dựng quân đội củng cố quốc phòng Sau lên thay nhà Lý nhà Trần làm để cai quản đất nước? H Ổn định Chính trị, XH, xây dựng quyền Tổ lại quân đội củng cố quốc phòng * Quân đội: ? Vì thành lập nhà Trần lại quan tâm tới việc XD quân đội củng cố quốc phòng? Nước ta đứng trước nguy ngoại xâm H Chính quyền nhà Trần thành lập ? Quân đội nhà Trần tổ chức nào? H Quân đội gồm có: + Cấm quân (đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình nhà vua) - Quân đội gồm có: + Quân lộ + Cấm quân (đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình nhà vua) ? Thế cấm quân? Thế quân lộ? + Quân lộ Dựa vào SGK H - Cấm quân tuyển chọn từ trai tráng khoẻ mạnh quê hương nhà Trần (Tức Mặc, Nam Định) G - Quân lộ đồng gọi binh, miền núi gọi phiên binh ? Vì nhà Trần kén chọn niên khoẻ mạnh quê họ Trần để vào cấm cung? H Để tăng độ tin cậy việc bảo vệ triều chính, cấm quân có nhiệm vụ bảo vệ vua, hoàng thành, triều đình ? Ngoài quân đội họ Trần có phận nào? H TL ? Quân nhà Trần đựơc tuyển dụng theo sách, chủ trương nào? H Chính sách “ngụ binh nông” nhà Lý, + Ở làng xã có hương binh Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông + Quân vương hầu - Quân đội tuyển theo sách: “ ngụ binh nông”, Chủ cho quân trương: “Quân lính cốt tinh nhuệ, chiến, không cốt đông” lính Thế - Xây dựng tinh thần đoàn kế ? Hiểu “ Ngụ binh nông” ? H “ Khi nước việc lính làm ruộng; có việc chinh người dân quân quân cường thịnh” (Khâm định Việt sử thông giám cương mục) Em giải thích Chủ trương “Quân lính cốt ? tinh nhuệ, không cốt đông” ? H Quân lính đủ số lượng phải quân tinh nhuệ, tài giỏi, không cần đông, nhiều mà chất lượng ? Những sách chủ trương có tác dụng gì? H - Chính sách “Ngụ binh nông”" huy động lực lượng lớn có chiến tranh, toàn dân lính, xây dựng khối đoàn kết kinh tế với quốc phòng, sản xuất nông nghiệp với tổ chức vũ trang - Chủ trương: “Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông”: Lực lượng quân đội tinh nhuệ, thiện chiến G HD HS quan sát H.27 SGK Quan sát ảnh từ trái sang phải ? Trong ảnh có ? H Một chiến binh voi chiến ? Hình vẽ nói lên điều tình hình đất nước ta thời đó? H Nước ta bị nạn ngoại xâm đe dọa, nhân dân ta phải thường xuyên luyện tập võ nghệ, sẵn sàng chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc ? Qua hình vẽ em có nhận xét trang bị, vũ khí quân đội thời Trần? H Nhiều binh chủng, thường xuyên luyện tập phản ánh tinh thần thượng võ dân tộc ta Mô tả lại tranh ? Quân đội học luyện tập ntn? H Được học tập binh pháp luyện hập võ nghệ ? Em có nhận xét quân đội thời Trần ? H - Hoàn chỉnh quy củ - Quân đội củng cố vững - Nhà Trần xây dựng đội quân hùng mạnh ? So sánh quân đội nhà Trần có giống khác so với thời Lý? H Thảo luận theo bàn 1’ - Gống: quân đội gồm phận tuyển - Học tập binh pháp luyện tập võ nghệ chọn theo sách ngụ binh nông - Khác: + Thời Lý: Cấm quân tuyển chọn từ niên khỏe mạnh nước + Thời Trần: Cấm quân tuyển chọn người khoẻ mạnh quê hương nhà Trần quân đội theo chủ trương “Cốt tinh nhuệ không cốt đông” ? Để củng cố quốc phòng nhà Trần làm gì? H Cử tướng giỏi đóng giữ vị trí hiểm * Quốc phòng: yếu.Vua Trần thường xuyên tuần tra việc phòng bị nơi ? Dựa vào quân đôi thời Trần em liên hệ với quân đội thời nay? Bố trí tướng giỏi, quân đông vùng hiểm yếu, biên giới phía Bắc G * Liên hệ : Ngày sống thời hòa bình vùng biên giới hay quần đảo xa đất liền nhà nước ta bố trí lực lượng canh gác để bảo vệ đất nước quân đội thường xuyên luyện tập thể qua đợt học tập, tổ chức diễn tập cho đội, Đoàn viên TN, DQTV… ? Để ổn định trị, xã hội, củng cố quốc phòng nhà Trần làm ? H Thực nhiều chủ chương, biện pháp nhằm Phục hồi phát triển kinh tế phục hồi, phát triển KT ? Nhà Trần thực chủ trương để phát triển nông nghiệp ? - Nông nghiệp: H Đẩy mạnh công khẩn hoang, đắp đê phòng lụt, nạo vét kênh + Đẩy mạnh công khẩn hoang, ? Nhà Trần đặt chức quan để chuyên trông coi đắp đê phòng lụt, đào sông, nạo vét việc sửa chữa, đắp đê ? kênh H - Hà đê sứ G - Đê nhà Lý quan tâm đắp chưa có + Đặt chức Hà đê sứ trông coi, đốc quy hoạch quy mô, nhiều lần nước tràn vào thúc việc đắp đê kinh thành Năm 1238 1243, nước lại tràn vào cung điện Năm 1248, Trần Thái Tông lập quan Hà đê, có chánh sứ, phó sứ phụ trách đê điều lộ phủ Việc đắp đê thực suốt từ đầu nguồn bờ biển để ngăn nước lũ tràn ngập, gọi đê Đỉnh nhĩ (còn gọi đê Quai vạc) - Đắp đê Quai vạc xem bước ngoặt to lớn lịch sử thủy lợi Việt Nam Triều đình trực tiếp tổ chức đắp đê triền sông có quan chuyên trách đạo quản lý đê điều Triều đình bỏ nhiều tiền cho công trình này, đoạn đê lấn vào ruộng đất tư nhân đền bù Hiện nhiều địa phương ven sông Hồng đê quai vạc - Việc đắp đê quai vạc không thực đồng sông Hồng mà thực Thanh Hóa, Nghệ An - Vua thân chinh huy động học sinh trường Quốc Tử Giám Bên cạnh việc nạo vét kênh đào trọng để đảm bảo giao thông tưới tiêu ho đồng ruộng “Năm 1266, nhà Trần cho phép vương hầu, công chúa, phò mã, cung tần chiêu tập người phiêu tán sản nghiệp làm nô tì để khai khẩn ruộng hoang,lập điền trang Vương hầu có điền trang từ đấy.” (Đại Việt sử kí toàn thư) Vương hầu: Anh, em, cháu nhà vua Điền trang: Ruộng tư vương hầu khai hoang mà có G Liên hệ: Hãy giải thích để nông nghiệp phát triển, đồng lúa không bị ngập lụt nhà nước ta có biện pháp gì? Xây dựng kênh mương, nạo vét kênh, đắp đê phòng lụt, trồng rừng, chống phá rừng, xây dựng trạm bơm nước, sửa chữa đê thường xuyên, ? Nhận xét chủ trương phát triển nông nghiệp nhà Trần? H Nông dân quan tâm, cố gắng tích cực cày cấy Các chủ trương nhà Trần phù hợp kịp thời với việc phát triển nông nghiệp ? Nêu loại hình thủ công nghiệp thời kì này? H TCN nhà nước TCN nhân dân ? TCN nhà nước TCN nhân dân chuyên =>Nông nghiệp nhanh chóng phục sản xuất gì? hồi phát triển H TCN nhà nước: đồ gốm, dệt, chế tạo vũ khí TCN nhân dân: đúc đồng, làm giấy, khắc - Thủ công nghiệp: ván in, ? Hướng dẫn HS xem hình 28 Trong ảnh vật dụng ? H Ấm gốm Các xưởng thủ công nhà nước ? Miêu tả hình dáng, hoa văn trang trí ấm nhân dân phục hồi phát triển gốm? nghề đồ gốm, chế tạo vũ khí, H Kiểu dáng to, khỏe, phóng khoáng Trang trí đúc đồng, làm giấy, hoa văn theo lối khắc vẽ thành đường viền G Miêu tả lại ? Em có nhận xét tình hình thủ công nghiệp thời kì này? H Đang bước khôi phục phát triển mạnh, trình độ ngày cao Liên hệ: ? Kể tên số làng nghề thủ công truyền thồng mà em biết? Ở địa phương em có nghề thủ công truyền thống nào? H - Ngày có nhiều làng nghề khác làm gốm, làm giấy, lưu truyền làm gốm Phù Lãng (Bắc Ninh), Bình Dương, Bát Tràng (HN), Dệt lụa (Hà Đông – HN), G - Liên hệ địa phương ? Tình hình thương nghiệp thời Trần ntn ? H Các làng xã mọc lên nhiều nơi, kinh thành Thăng Long có tới 61 phố phường hoạt động tấp nập ? Buôn bán với nước ntn ? H Việc buôn bán với nước phát triển “Thuyền bè nước đến tụ hội (Hội Thống, Vân Đồn), mở chợ thuyền G Cảnh buôn bán thật thịnh vượng” (An Nam tức sự) - Vân đồn nằm phía Đông Nam vịnh Hạ Long (thuộc tỉnh Quảng Ninh) Đây cảng ngoại thương nước ta - Là nơi có vị trí tự nhiên thuận lợi để thuyền bè qua lại, trú đỗ nằm trục hàng hải từ Trung Quốc xuống nước vùng Đông Nam Á ? Em so sánh tình hình kinh tế thời nhà Trần với thời nhà Lý có điểm giống khác ? H * Giống nhau: - Nhà nước quan tâm phát triển kinh tế - Ngành nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp trọng phát triển * Khác nhau: Thời Lý Thời Trần Nông - Tổ chức lễ - Đẩy mạnh nghiệp cày tịch điền, công khuyến khẩn hoang, khích khai đắp đê phòng hoang, đào lụt Đặt chức kênh mương, Hà đê sử để cấm giết hại trông coi, đốc trâu bò thúc việc đắp - Nhiều năm đê mùa màng - NN nhanh bội thu chóng phục hồi phát triển Thủ Các nghề thủ Xuất công công truyền xưởng thủ nghiệp thống PT, có công nhà nhiều công nước nhân trình dân tiếng dựng lên - Thương nghiệp: + Chợ mọc lên ngày nhiều làng xã Ở kinh thành Thăng Long, bên cạnh Hoàng thành, có 61 phường + Buôn bán với nước phát triển cảng Vân Đồn (Quảng Ninh) chông Quy Điền, tháp Báo Thiên, … Thương Buôn bán nghiệp nước mở mang Vân Đồn nơi buôn bán sầm uất Chơ mọc lên ngày nhiều Kinh thành Thăng Long có 61 phường ? Liên hệ: (Bắc yên) Qua thông tin đại chúng, sách báo, em dánh giá tình hình buôn bán nước nước ta nay? H Ngày nhà nước ta có nhiều chủ trương để phát triển kinh tế nước nhà Đặc biệt buôn bán trao đổi với nước trú trọng quan tâm, năm 2007 VN thức nhập WTO nhằm giảm giá thành đầu vào cho sản xuất Đây hội cho nước ta giao lưu buôn bán trao đổi với nước khu vực ĐNA số khu vực thuộc châu lục khác - Phương pháp, kĩ thuật tổ chức: + Vấn đáp + Thuyết trình + Thảo luận nhóm - Thời gian tổ chức hoạt động: + Thời gian: 37’ + Hình thức tổ chức hoạt động: Trên lớp c Hoạt động thực hành - Mục đích hoạt động: Giúp HS hệ thống lại toàn kiến thức học - Nội dung hoạt động: Hs làm tập Bài 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Quân đội nhà Trần tuyển dụng theo sách “…ngụ binh nông….” theo chủ trương “Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông…”, xây dựng tinh thần đoàn kết quân đội Quân đội nhà Trần học tập …binh pháp…và luyện tập…võ nghệ… thường xuyên Bài 2: Nhà Trần đặt thêm chức quan để trông coi, đốc thúc việc sửa đắp đê? A Đồn điền sứ B Hà đê sứ C Đắp đê sứ D Khuyến nông sứ - Thời gian hình thức tổ chức hoạt động: + Thời gian: 2’ + Hình thức tổ chức hoạt động: Trên lớp, dạng HS làm tập vào phiếu học tập d Hoạt động ứng dụng - Mục đích hoạt động: Giúp HS hệ thống lại toàn kiến thức học - Nội dung hoạt động: Làm tập lại sách tập lịch sử - Thời gian hình thức tổ chức hoạt động: + Thời gian: không giới hạn + Hình thức tổ chức hoạt động: Ở nhà e Hoạt động bổ sung - Mục đích hoạt động: Mở rộng thêm kiến thức cho HS - Nội dung hoạt động: Tìm hiểu thêm số tài liệu, hình ảnh nhà Trần kỉ XIII so sánh với thời Lý ngày - Thời gian hình thức tổ chức hoạt động: + Thời gian: không giới hạn + Hình thức tổ chức hoạt động: Ở nhà * Hướng dẫn Hs tự học nhà - Về nhà học - Làm tập lại - Đọc tìm hiểu 14 * Rút kinh nghiệm (Thời gian sau giảng) Ưu điểm: Nhược điểm: ... + Năng lực giải vấn đề + Năng lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: tái kiến thức, xác định mối quan hệ kiện, phân tích, so sánh nhận xét, đánh giá kiện lịch sử, vận dụng, liên hệ BIÊN SOẠN CÂU... phát triển đất nước thời Trần d Năng lực - Tự học, tư - Giải vấn đề - Hợp tác - Phân tích, so sánh nhận xét, đánh giá kiện lịch sử, vận dụng, liên hệ, khai thác kênh chữ, kênh hình e Phẩm chất Tự... hoạt động tấp nập ? Buôn bán với nước ntn ? H Việc buôn bán với nước phát triển “Thuyền bè nước đến tụ hội (Hội Thống, Vân Đồn), mở chợ thuyền G Cảnh buôn bán thật thịnh vượng” (An Nam tức sự)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 7 nguyễn thị lương , Giáo án tổng hợp lịch sử 7 nguyễn thị lương , Giáo án tổng hợp lịch sử 7 nguyễn thị lương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay