Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 Tuần 20

10 13 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:51

Ngày soạn: 22/12/2016 Tuần 20 Tiết 20 Bài 16 HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1925 I Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS nắm được: - Những hoạt động cụ thể NAQ sau CTTG I Pháp, LX TQ Qua hoạt động đó, NAQ tìm đường cứu nước đắn cho dân tộc tích cực chuẩn bị tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập đảng vô sản Việt Nam - Nắm chủ trương hoạt động Hội Việt Nam cách mạng niên (HVNCMTN) Tư tưởng: Giáo dục cho HS lòng khâm phục, kính yêu Chủ tịch HCM chiến sĩ cách mạng Kĩ năng: - Rèn luyện cho HS kĩ quan sát tranh, ảnh, lược đồ - Tập cho HS biết phân tích, so sánh, đánh giá kiện lịch sử II Chuẩn bị: GV: SGK, SGV, giáo án, ảnh NAQ đại hội Tua, tài liệu hoạt động NAQ HS: SGK, tìm hiểu nội dung, trả lời câu hỏi SGK III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: không tiến hành Bài mới: GTB: Cuối TK XIX đầu TK XX, CMVN rơi vào tình trạng khủng hoảng lãnh đạo bế tắc đường lối, nhiều chiến sĩ tìm đường cuuws nước không thành công NAQ khâm phục trân trọng bậc tiền bối, Người không theo đường mà nhiều chiến sĩ đương thời Người tâm tìm đường cứu nước (5-6-1911), Người tìm rs đường cách mạng đắn, cứu dân tộc thoát khỏi vòng nô lệ Sau thời gian bôn ba khắp năm châu, bốn bể (1911 – 1917), cuối 1917 Người từ Anh trở Pháp, sau sang LX, trở TQ thành lập HVNCMTN, tiền thân ĐCSVN → vào Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung I Nguyễn Ái Quốc Pháp (1917-1923): - Nhắc lại nét hành trình cứu nước NAQ từ 1911-1918 ? Sau CTTG I kết thúc, NAQ tiếp tục - Dựa vào SGK - Ngày 18-6-1919 gửi hoạt động tìm đường cứu nước trả lời yêu sách đòi quyền lợi cho dân tộc VN - Tháng 7-1920, đọc sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lê-nin, tìm thấy đường cứu nước, giải phóng dân tộc – đường cách mạng vô sản -1- - Đọc đoạn chữ nhỏ (SGK / 61) - Đọc cho HS nghe câu nói NAQ (SGV / 78) nhấn mạnh: Người khẳng - Nghe định dứt khoát có CNXH, CNCS giải phóng dân tộc bị áp người lao động giới khỏi ách nô lệ → Người hoàn toàn tin theo Lênin dứt khoát đứng Quốc tế thứ ba - HD quan sát H.28 trình bày: Bức ảnh -Theo dõi, quan in từ ảnh tư liệu Bảo tàng sát CMVN, thể quang cảnh Đại hội lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp họp thành phố Tua từ ngày 25 đến 30-12-1920 Tham gia đại hội có 285 đại biểu NAQ tham gia Đại hội với tư cách đại biểu thức Đảng Chỗ ngồi Đảng chia theo xu hướng quan điểm từ tả sang hữu NAQ ngồi chung với nhóm cánh tả (nhóm chủ trương gia nhập quốc tế thứ ba – quốc tế Cộng sản) Trong ảnh, NAQ phát biểu trước đị hội Bài phát biểu người tố cáo tội ác dã man thức dân Pháp Đông Dương, kêu gọi giai cấp công nhân người cách mạng chân Pháp ủng hộ phong trào đấu tranh nhân dân Đông Dương nhân dân nước thuộc địa ? Sự kiện có ý nghĩa → đánh dấu bước ngoặc trình hoạt động cách mạng Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin ? Sau tìm thấy chân lý cứu nước, NAQ - Trình bày theo có hoạt động Pháp từ 1921- SGK 1923 - Nghe - Minh hoạ thêm: Báo “Le Paria” – Người khổ, quan ngôn luận Hội liên hiệp dân tộc thuộc địa, số báo phát hành ngày 1-4-1922 đến 1926 phát hành trước 38 số, số in từ 1.000 đến 5.000 bản, nửa số báo gửi thuộc địa pháp châu Phi Đông Dương Mặc dù bị ngăn cấm, sách báo tiến truyền nước ? Tác dụng hoạt động → Tác dụng: -2- - Tháng 12-1920 gia nhập Quốc tế ba tham gia sáng lập ĐCS Pháp - Năm 1921, sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa Paris - Năm 1922 viết báo “Người khổ”, viết cho báo nhân đạo, viết án chế độ thức dân Pháp + Đoàn kết lực lượng cách mạng chống CNTD + Truyền bá CN Mác-Lênin vào nước thuộc địa có VN + Thức tỉnh dân tộc bị áp đứng lên đấu tranh - Tích hợp Văn (Thuế máu), Có thể đọc - Nghe cho HS nghe đoạn tài liệu ngắn “Bản án chế độ thực dân Pháp" khái quát: nội dung tác phẩm tố cáo thực dân Pháp dùng thủ đoạn khốc liệt bắt "dân xứ" phải đóng "thuế máu" cho quốc để "phơi thây chiến trường Châu Âu"; đày đoạ phụ nữ, trẻ em "thuộc địa"; thống sứ, quan lại thực dân độc ác bày thú dữ, v.v Tác phẩm hướng dân tộc bị áp theo đường Cách mạng Tháng Mười Nga, tiêu diệt hai vòi đỉa đế quốc – vòi bám vào giai cấp vô sản quốc, vòi bám vào nhân dân thuộc địa Tác phẩm đề cho nhân dân Việt Nam đường đấu tranh giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa Mac-Lênin  ? Vậy, đường cứu nước NAQ - Trao đổi nhóm (2/), trả lời có khác với lớp người trước - Gợi ý, hướng dẫn HS trả lời - Nghe - Nhận xét, bổ sung: Hầu hết chí sĩ đương thời sang nước phương Đông (NB, TQ) tìm đường cứu nước NAQ sang phương Tây (Pháp) sau vòng quanh giới để tìm đường cứu nước Các chí sĩ trước NAQ cụ PBC PCT không thành đạt, không tìm thấy đường cứu nước chân cho dân - Suy nghĩ trả lời tộc - Gợi ý:? Tại NAQ lại sang nước phương Tây tìm đường cứu nước (đầu tiên - Nghe sang Pháp) - Giải thích: Người mẫn cảm trị, Người trân trọng khâm phục chiến sĩ tiền bối, Người không tán thành đường người -3- Người hiểu rằng: chân lí cách mạng phương Đông mà phương Tây, nước phương Tây giàu lên, mạnh lên nhờ đường TBCN – đường nhiều triển vọng (trước CM XHCN tháng Mười nga 1917, xã hội tư xã hội tiến tất xã hội trước đó), có khoa học kĩ thuật văn minh phát triển Người nhận thức rõ rằng: muốn đánh Pháp phải hiểu Pháp, Người sang Pháp để tìm hiểu: nước Pháp có thức “tự do, bình đẳng, bác ái” hay không? Nhân dân Pháp sống nào? Sau Người sang Anh, Mĩ, vòng quanh giới tìm hiểu, tìm đường cách mạng chân cho dân tộc II Nguyễn Ái Quốc Liên Xô (1923-1924): - Trình bày theo - Tháng 6-1923 dự Hội ? Trong thời gian LX, NAQ làm SGK nghị Quốc tế nông dân bầu vào ban chấp hành - Năm 1924 dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản phát biểu tham - Trao đổi nhóm, luận ? Tác dụng tài liệu mà Người viết phân tích truyền bá vào VN - Nghe - Bổ sung: quan điểm CN Mác – Lê-nin cách mạng giải phóng thuộc địa thời đại đế quốc chủ nghĩa cách mạng vô sản mà NAQ tiếp nhận truyền nước bước chuẩn bị quan trọng tư tưởng trị cho đời ĐCSVN - Nhấn mạnh, kết luận: Như vậy, sau tìm thấy đường cách mạng chân cho dân tộc – cách mạng vô sản, NAQ chuyên tâm hoạt động theo hướng Từ 1920 – 1924, Người chuẩn bị tư tưởng trị cho đời ĐCSVN – nhân tố định thắng lợi CMVN Vì vậy, nói NAQ trực tiếp chuẩn bị tư tưởng, trị cho thành lập Đảng Vô sản VN III Nguyễn Ái Quốc Trung Quốc (19241925) - Dựa vào SGK - Cuối năm 1924, ? Ở TQ, NAQ có hoạt động trả lời Nguyễn Ái Quốc - Nói thêm: Về Quảng châu, Người cải Quảng Châu, thành lập tổ tổ chức Tâm Tâm xã thành tổ chức Hội Việt Nam Cách VNCMTN, có hạt nhân Cộng sản đoàn, mạng Thanh niên, mà gồm đồng chí: Lê Hồng Phong, Lê Hồng nòng cốt tổ chức Cộng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lưu Quốc Long, sản đoàn (6-1925) -4- Trương Văn Lĩnh, Lê Quang Đạt, Lâm Đức Thụ - Chia nhóm, nêu yêu cầu thảo luận: ? NAQ làm để HVNCMTN đời ? Chủ trương NAQ việc thành lập HVNCMTN ? HVNCMTN tổ chức hoạt động - Bổ sung : + Hoàn cảnh đời HVNCMTN: • Phong trào yêu nước phong trào công nhân nước ta đến năm 1925 phát triển mạnh mẽ, có bước tiến • Sau thời gian LX học tập nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng Đảng kiểu mới, NAQ Quãng Châu để thực dự định nước vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ đấu tranh Người liên lạc với nhà yêu nước VN Quảng Châu, tìm hiểu tình hình thực tế, lựa chọn niên … để thành lập HVNCMTN + Chủ trương thành lập HVNCMTN NAQ, mà nòng cốt Cộng sản đoàn nhằm đào tạo cán cách mạng, đem CN Mác – Lê-nin truyền bá vào nước, chuẩn bị điều kiện thành lập đảng vô sản Như vậy, tảng tư tưởng trị Hội CN Mác – Lê-nin + Tổ chức hoạt động Hội thể việc mở lớp huấn luyện xuất báo chí, đưa hội viên vào hoạt động thực tiễn (sgk) Có thể khẳng định, tổ chức cách mạng theo xu hướng CMVS → Từ năm 1925 – 1927, HVNCMTN tỏ chức 10 lớp huấn luyện, với khoảng 200 hội viên Mỗi lớp kéo dài khoảng đến tháng, giảng viên NAQ, giảng viên phụ Hồ Tùng Mậu Lê hồng Sơn Phần lớn sau kết thúc khóa đào tạo cán cách mạng đưa nước hoạt động .→ Đường Kách mệnh tập hợp tất giảng Người Quảng Châu tuyên truyền Hội Liên hiệp dân tộc bị áp xuất thành sách -5- - Trao đổi nhóm, trình bày - Nghe - Đọc đoạn chữ - Mở lớp huấn luyện nhỏ đầu / 63 trị để đào tạo cán - Xuất báo Thanh niên, in Đường Kách mệnh (đầu năm 1927) với tên gọi Đường kách mệnh - Cho Hs xem hình trang bìa Đường Kách Mệnh → Cuối năm 1928, với phong trào vô sản hóa, HVNCMTN tích cực đưa hội viên vào đồn điền, nhà máy, hầm mỏ để truyền bá CN Mác – Lê-nin vào phong trào cách mạng Mặt khác, hội viên đào luyện đấu tranh, lập trường cách mạng kiên định, ý thức giai cấp nâng cao Nhờ vậy, cách mạng nước phát triển mạnh - Nói thêm mục đích HVNCMTN: “hi sinh tính mệnh, quyền lợi, tư tưởng để làm cách mạng dân tộc (đập tan bọn Pháp giành lại độc lập cho xứ sở) sau làm CMTG (lật đổ CNĐQ thực CNCS” - Nhấn mạnh: tổ chức cách mạng theo CN Mác – Lê-nin, có khuynh hướng cộng sản VN, tiền thân ĐCSVN ? Nhận xét HVNCMTN đánh giá vai trò NAQ việc thành lập Hội - Năm 1928, chủ trương “vô sản hóa” nhằm tạo điều kiện cho hội viên tự rèn luyện, truyền bá CN Mác – Lê-nin, tổ chức lãnh đạo công nhân đấu tranh - Nghe - Nghe - Nhận xét, đánh giá vai trò NAQ → sáng lập lãnh đạo HVNCMTN Củng cố: ? Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho HVNCMTN có ý nghĩa → tổ chức trị theo khuynh hướng vô sản bước độ , hạt nhân chuẩn bị cho đời đảng cộng sản sau ? NAQ trực tiếp chuẩn bị tư tưởng tổ chức cho đời đảng vô sản VN → tập hợp người VN yêu nước để thành lập tổ chức yêu nước cách mạng HVNCMTN, cố Cộng sản đoàn – tổ chức tiền thân Đảng làm nòng cốt Đồng thời, mở lớp huấn luyện trị để đào tạo niên VN trở thành cán cách mạng, cho đời tờ tuần báo Thanh niên, tác phẩm lí luận trị Đường cách mệnh  Làm tập: Lập bảng niên biểu hoạt động NAQ từ 1921-1925 Hướng dẫn - Học bài, làm tập - Tìm hiểu nội dung phần I,II Cách mạng Việt Nam trước Đảng Cộng sản đời Lưu ý: Câu hỏi  dành cho lớp chọn IV Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………… -6- ………………………………………………………………………………………………… … Tiết 21 Bài 17 CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI I Mục tiêu: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Hoàn cảnh lịch sử dẫn tới đời tổ chức cách mạng nước - Chủ trương hoạt động tổ chức cách mạng thành lập nước, khác tổ chức với HVNCMTN NAQ sáng lập nước Tư tưởng: Qua kiện lịch sử, giáo dục cho HS lòng kính yêu, khâm phục bậc tiền bối Kĩ năng: Rèn luyện cho HS biết hình dung, hồi tưởng lại kiện lịch sử biết so sánh chủ trương, hoạt động tổ chức cách mạng II Chuẩn bị: GV: SGK,SGV, giáo án, tài liệu tham khảo HS: SGK, đọc nội dung, tìm hiểu, trả lời câu hỏi III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: ? Trình bày hoạt động NAQ thời gian Pháp - Lên bảng điền vào bảng niên biểu hoạt động NAQ từ 1921-1925 Bài mới: GTB: Năm 1925 đánh dấu bước phát triển CMVN tổ chức cách mạng đời NAQ sáng lập → vào Hoạt động GV Hoạt động HS - HD tìm hiểu bối cảnh lịch sử dẫn tới đời tổ chức cách mạng nước ? Hội VNCMTN đời hoạt động có - Dụa vào tác dụng phong trào SGK trình bày CMVN, cụ thể thời gian từ 19261927 - Nêu vài kiện chứng minh: lớn - Nghe bãi công nhà máy, xi măng, nhà máy sợi Hải Phòng, nhà máy sợi Nam Định, nhà máy diêm, nhà máy cưa Bến Thủy, nhà máy xe lửa Trường Thi, nhà máy sửa chữa ô tô A-vi-a Hà Nội, nhà máy Ba Son (SG), mỏ than Hòn Gai đồn điền cao su Phú Riềng ? Tính chất đấu tranh → Các đấu tranh -7- Nội dung I Bước phát triển phong trào cách mạng VN: (1926-1927) - Liên tiếp bùng nổ nhiều bãi công công nhân, viên chức, học sinh học nghề - Nhiều đấu tranh nổ từ Bắc chí Nam, giai cấp công nhân lực lượng chủ yếu mang tích chất trị, vượt quy mô xưởng, bước đầu liên kết nhiều ngành, nhiều địa phương, trình độ giác ngộ công nhân nâng lên bước - Minh hoạ thêm, nói thêm mục đích đấu tranh: Từ năm 1926 – 1927 toàn quốc nổ 27 đấu tranh công nhân Họ nhằm mục đích: + Tăng lương 20 → 40% + Đòi ngày làm công nhân Pháp ? Phong trào yêu nước thời kì phát → Cùng với triển phong trào đấu tranh công nhân, phong trào đấu tranh nông dân, tiểu tư sản tầng lớp nhân dân yêu nước khác phát triển thành sóng cách mạng dân tộc, dân chủ khắp nước ? Trong năm 1926-1927 phong - So sánh với trào đấu tranh công nhân, viên chức, thời gian trước HS học nghề có điểm đó: phong trào đấu tranh nông dân, tiểu tư sản kết thành sóng đấu tranh rộng lớn khắp toàn quốc, giai cấp công nhân trở thành lực lượng trị độc -8- - Phong trào nông dân, tiểu tư sản tầng lớp nhân dân yêu nước khác phát triển thành sóng cách mạng dân tộc, dân chủ khắp nước → Phong trào đấu tranh mang tính thống lập nhất, giác ngộ giai cấp ngày cao - Khẳng định, kết luận: Phong trào cách mạng nước phát triển mạnh - Nghe vậy, điều kiện thuận lợi cho tổ chức cách mạng đời VN ? Tân Việt cách mạng Đảng đời đâu hoàn cảnh - Giới thiệu thêm cho HS biết: phong trào yêu nước dân chủ mạnh mẽ đầu năm 20 kỉ XX, nhóm sinh viên cao đẳng Sư phạm Đông Dương tù trị cũ Trung kì thành lập hội Phục Việt Sau nhiều lần đổi tên cuối lấy tên Tân Việt cách mạng Đảng (7-1928) ? Thành phần tổ chức cách mạng → Các tổ chức cách mạng đời II Tân Việt cách mạng Đảng: ( 7-1928) - Là tổ chức cách mạng → TVCMĐ thành lập nước Sau điều nhiều lần đổi tên → lấy tên kiện “Tân Việt cách mạng Đảng” (7HVNCMTN 1928) phát triển mạnh mẽ - Nghe - Thành phần: tri thức trẻ thanhh niên tiểu tư sản yêu → tri thức trẻ nước thanhh niên - Nói thêm quyền lãnh đạo hệ thống tiểu tư sản yêu tổ chức Tân Việt: nước + Nắm quyền lãnh đạo quan tổng chủ yếu thuộc giới sinh viên, trí thức Trần Mộng Bạch, Đào Duy - Nghe Anh, Phan Kiêm Huy, Tôn quang Phiệt, Ngô Đức Diễn + Hệ thống tổ chức Tân Việt bao gồm cấp: Tổng bộ, Kì bộ, Liên tỉnh bộ, tỉnh bộ, Đại tổ Tiểu tổ sở … ? Địa bàn hoạt động - Địa bàn hoạt động: chủ yếu Trung Kì ? Hoạt động TVCMĐ → Trung Kì - Hoạt động : cử người sang dự lớp huấn luyện (…) vận - Minh họa thêm: Trong thời kì đầu - Trình bày động hợp với HVNCMTN thành lập TVCMĐ tổ chức yêu nước, theo SGK chưa có lập trường giai cấp rõ ràng, họ cho rằng: CNCS cao, chủ nghĩa “Tam dân” Tôn Trung Sơn thấp ? TVCMĐ phân hoá hoàn cảnh → ảnh hưởng tư tưởng cách mạng CN Mác Lê-nin, hút nhiều đảng viên trẻ, tiên -9- tiến theo, nội Tân Việt diễn đấu tranh xu hướng tư - Phân tích thêm: TVCMĐ nhiều lần tưởng: vô sản cử người sang Quảng Châu xin hợp tư sản với TVCMĐ không thành, - Nghe ngược lại VNCMTN phái người vè nước bàn hợp với TVCMĐ không thành, tổ chức không đánh giá vai trò bên, quyền lãnh đạo tổ chức hợp Nhưng sau lập trường TVCMĐ chuyển mạnh sang khuynh hướng CMVS - Chia nhóm thảo luận:  ? Nhận xét tổ chức cách mạng so với HVNCMTN - Thảo luận (2/), - Kết luận: So với HVNCMTN, Tân Việt nhóm nhiều hạn chế song tổ nhận xét chức cách mạng Củng cố: GV khái quát nhấn mạnh: Phong trào CM phát triển theo xu hướng CMVS thúc đẩy phân hoá TVCMĐ Hướng dẫn: - Học - Tìm hiểu nội dung phần IV Cách mạng Trình ký: 31/12/2016 VN trước đảng Cộng sản đời Lưu ý: Câu hỏi  dành cho lớp chọn IV Rút kinh nghiệm: …………………………………………………… ……………………………………………………… - 10 - Huỳnh Thị Thanh Tâm ... dụng: -2- - Tháng 12- 192 0 gia nhập Quốc tế ba tham gia sáng lập ĐCS Pháp - Năm 192 1, sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa Paris - Năm 192 2 viết báo “Người khổ”, viết cho báo nhân đạo, viết án chế độ... hoạt động NAQ từ 192 1- 192 5 Bài mới: GTB: Năm 192 5 đánh dấu bước phát triển CMVN tổ chức cách mạng đời NAQ sáng lập → vào Hoạt động GV Hoạt động HS - HD tìm hiểu bối cảnh lịch sử dẫn tới đời tổ... Hoàn cảnh lịch sử dẫn tới đời tổ chức cách mạng nước - Chủ trương hoạt động tổ chức cách mạng thành lập nước, khác tổ chức với HVNCMTN NAQ sáng lập nước Tư tưởng: Qua kiện lịch sử, giáo dục cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 Tuần 20 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 Tuần 20 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 Tuần 20

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay