Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 tuần 17

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:51

Ngày soạn: 01/12/2016 Tuần 17 Tiết 17 Bài 15 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1919 – 1925) I Mục tiêu: Kến thức: Giúp HS hiểu rõ: - CMTM Nga phong trào cách mạng giới sau CTTG I có ảnh hưởng thuận lợi đến phong trào giải phóng dân tộc VN - Nắm nét phong trào đấu tranh tư sản dân tộc, tiểu tư sản phong trào công nhân từ 1919 - 1925 Tư tưởng: Qua kiện lịch sử cụ thể, bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, kính yêu khâm phục bậc tiền bối Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kĩ trình bày kiện lịch sử cụ thể, tiêu biểu tập đánh giá kiện II Chuẩn bị: GV: SGK, SGV, giáo án, chân dung nhân vật lịch sử tài liệu liên quan HS: SGK, đọc nội dung, trả lời câu hỏi sgk III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: ? Xã hội VN sau CTTG I phân hóa Thái độ trị gai cấp Bài mới: GTB: Trong lúc xã hội VN phân hóa sâu sắc ảnh hưởng chương trình khai thác lần thứ hai thực dân Pháp, tình hình giới sau chiến tranh có tác động thuận lợi tới CMVN? Phong trào cách mạng VN sau chiến tranh phát triển sao?  vào Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung I Ảnh hưởng cách mạng tháng Mười Nga phong trào cách mạng giới: - Gợi cho HS nhớ lại: năm 1917, - Nghe, nhớ lại kiến - Sự thắng lợi Cách CMXHCN tháng Mười Nga bùng nổ thức cũ mạng tháng Mười Nga thắng lợi có ảnh hưởng đến phong trào CMTG, có VN – Nguyễn Ái Quốc tìm thấy đường cứu nước, giải phóng dân tộc, đường cách mạng vô sản -1- theo Lê-nin CMTM Nga ? CMTM Nga thắng lợi ảnh → phong trào giải hưởng đến phong trào giải phóng dân phóng dân tộc tộc giới nước phương Đông phong trào công nhân nước tư đế quốc phương Tây có gắn bó mật thiết đấu tranh chống kẻ thù chung CNĐQ - Nhấn mạnh: Sau thắng lợi - Nghe CMTM phong trào giải phong dân tộc nước phương Đông phong trào công nhân nước tư phương Tây có gắn bó với chung kẻ thù CNĐQ ? Thế giới có kiện - Dựa vào sgk trả - Sự thành lập Quốc tế ảnh hưởng đến CMVN lời Cộng sản (3-1919) - Sự đời hàng loạt đảng Công sản ĐCS Pháp (1920), ĐCS TQ (1921), - Kết luận: Tất điều ảnh → tác động lớn hưởng trực tiếp đến CMVN đến CMVN II Phong trào dân tộc, dân chủ công khai: - Trình bày nét khái quát - Nghe (1919 – 1925) phong trào dân chủ công khai: năm sau CTTG I, phong trào dân tộc dân chủ nước ta đà phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều hình thức phong phú sôi nổi, trước hết thành thị ? Sau CTTG I, phong trào đấu tranh - Dựa vào sgk trả - Giai cấp tư sản dân tộc giai cấp tư sản diễn lời, giải thích: sai phát động phong Vì đấu tranh chiến tranh họ trào: làm ăn thuận lợi + Chấn hưng nội hóa nên muốn vươn lên + Bài trừ ngoại hóa giành vị trí (1919) kinh tế + Đấu tranh chống độc VN quyền cảng Sài Gòn độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam kì tư -2- - Kết hợp sử dụng chân dung nhân vật lịch sử (nếu có) - Kết luận: Nói chung, Tư sản dân tộc VN sau chiến tranh có cố gắng định để chống cạnh tranh chén ép tư nước Nhưng, đấu tranh chủ yếu nhằm thỏa mãn yêu cầu tối thiểu quyền tự dân chủ, quyền bính đẳng kinh doanh hoạt động trị với tư Pháp ? Phong trào đấu tranh tầng lớp tiểu tư sản trí thức diễn - Minh họa thêm: + Tháng 6-1924, tổ chức Tâm Tâm xã (trí thức Vn yêu nước Quảng Châu) cử Phạm Hồng Thái Lê Hồng Sơn giết toàn quyền Méc-lanh Sa Điện (Quảng Châu) Sự việc không thành, Phạm Hồng Thái anh dũng hy sinh dòng sông Châu Giang Sự kiện không đạt mong muốn góp phần thức tỉnh tinh thần yêu nước hàng vạn đồng bào nước (giới thiệu ảnh Phạm Hồng Thái, có) + Giới thiệu chân dung PBC: Phan Bội Châu chiến sĩ yêu nước có tiếng tăm cách mạng VN năm đầu kỉ XX, PBC có cảm tình với CMTM Nga Năm 1920, cụ đến Đại sứ Nga Bắc Kinh giưới thiệu với họ sách cụ viết: Điều tra chân tướng Nga-la-tư CNXH đồng thời hỏi thể lệ đưa HS VN sang Nga du học, uy tín cụ lớn dân Tháng 6-1925, thực dân Pháp bắt PBC từ TQ bí mật đưa cụ nước định thủ tiêu - Chia nhóm, cho HS thảo luận:  ? Mục tiêu phong trào ? Tính chất phong trào ? Mặt tích cực phong trào ? Hạn chế phong trào - Nghe Pháp - Đọc đoạn chữ - Các tầng lớp tiểu tư sản nhỏ / 60 trí thức với nhiều hình thức đấu tranh phong phú: báo chí, ám sát, đòi - Nghe thả Phan Bội Châu đưa tang Phan Chu trinh - Theo dõi - Thảo luận nhóm (2/), trình bày -3- - Nhận xét, bổ sung: - Nghe + Mục tiêu: chống cường quyền, áp bức, đòi quyền tự do, dân chủ + Tính chất: yêu nước, dân chủ rõ nét + Mặt tích cực: phong trào thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng tự dân chủ tư tưởng cách mạng nhân dân + Mặt hạn chế: phong trào tư sản mang tính chất cải lương (dễ thỏa hiệp với thức dân Pháp), phong trào tiểu tư sản mang tính xốc nổi, ấu trĩ (chưa có đảng) - Kết luận: Phong trào dân tộc, dân chủ (1919 – 1925)phát triển sôi nhanh chóng bị thực dân Pháp đàn áp Phong trào tiểu tư sản sôi xốc nổi, ấu trĩ, phong trào tư sản mang tính chất cải lương, dễ thỏa hiệp họ yếu lực, kinh tế bạc nhược trị Củng cố: - Lập niên biểu phong trào yêu nước phong trào công nhân từ năm 1919 – 1925 (Gọi HS lên bảng điền) - Đánh gá chung nhấn mạnh phong trào công nhân 1919 – 1925 đấu tranh lẻ tẻ, mang tính tự phát ý thức giai cấp, trị ngày phát triển Hướng dẫn: Học kĩ chuẩn bị thi HK I IV Rút kinh nghiệm: Trình ký: 3/12/2016 …………………………………………………………… …………………………………………………………… -4- Huỳnh Thị Thanh Tâm ... biểu phong trào yêu nước phong trào công nhân từ năm 191 9 – 192 5 (Gọi HS lên bảng điền) - Đánh gá chung nhấn mạnh phong trào công nhân 191 9 – 192 5 đấu tranh lẻ tẻ, mang tính tự phát ý thức giai... ngoại hóa giành vị trí ( 191 9) kinh tế + Đấu tranh chống độc VN quyền cảng Sài Gòn độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam kì tư -2- - Kết hợp sử dụng chân dung nhân vật lịch sử (nếu có) - Kết luận: Nói... trả - Sự thành lập Quốc tế ảnh hưởng đến CMVN lời Cộng sản (3- 191 9) - Sự đời hàng loạt đảng Công sản ĐCS Pháp ( 192 0), ĐCS TQ ( 192 1), - Kết luận: Tất điều ảnh → tác động lớn hưởng trực tiếp đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 tuần 17 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 tuần 17 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 9 tuần 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay