Giáo án tổng hợp lịch sử 6 10

87 22 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:50

Trng THCS Tõn Pheo Ngy son: 20/8/2016 Giỏo ỏn Lch s Tit - Bi S LC V LCH S I II IV Mc tiờu bi hc Kin thc Giỳp Hs hiu lch s l khoa hc cú ý ngha quan trng i vi mi ngi Hc lch s l cn thit K nng Giỳp HS cú s liờn h thc t v quan sỏt Thỏi Bi dng cho hs ý thc v tớnh chớnh xỏc v s ham thớch hc b mụn Chun b Giỏo viờn Tranh nh, bn treo tng, sỏch bỏo cú liờn quan n ni dung bi Hc sinh Son bi, chun b ti liu cú liờn quan III Phng phỏp Tho lun, trc quan, ỏp, din ging, phõn tớch Hot ng dy hc n nh lp Kim tra bi c Gii thiu chng trỡnh lch s lp Bi mi Gii thiu bi mi lp 4, cp tiu hc cỏc em ó c hc v b mụn lch s Tuy nhiờn, hiu v din t c mt cỏch chớnh xỏc nht v b mụn ny thỡ cú l khụng phi bn no cng hiu v núi c Vy bi hụm nay, cụ v cỏc em s cựng i tỡm hiu xem, lch s l gỡ? Ti phi hc lch s? Hot ng dy hc Hot ng ca thy v trũ Ni dung Hot ng 1: Cỏ nhõn/lp Lch s l gỡ? ?: Cõy c, loi vt cú phi t xut hin ó cú hỡnh dng nh ngy nay? HS: Tr li GV - C cõy: ht -> cõy -> ln - Con ngi: -> ngi ti c -> Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s ngi tinh khụn => S vt, ngi, lng xúm, ph phng, t nc m chỳng ta thy, u tri qua quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin v bin i, ngha l u cú quỏ kh => quỏ kh ú l lch s ?: Con ngi, mi vt trờn th gii ny u tuõn theo quy lut gỡ ca thi gian? HS: Tr li GV: Tri qua quỏ trỡnh sinh ra, ln lờn, gi yu -> Quy lut ca thi gian GV: Cho hs xem tranh v by ngi nguyờn thu v nhng thnh tu mi nht ca XH loi ngi GV: Vy lch s l gỡ? - Lch s l nhng gỡ ó din quỏ kh HS: Tr li ?: Cú gỡ khỏc gia lch s mt ngi v lch s xó hi loi ngi cú gỡ khỏc nhau? - Lch s l khoa hc tỡm hiu v dng li ton b nhng hot ng HS: Tr li ca ngi v XH loi ngi GV: + LS ngi: L quỏ trỡnh sinh ra, quỏ kh gi yu, cht i + LS xó hi loi ngi: Khụng ngng phỏt trin, l s thay th ca mt XH c bng XH mi tin b v minh hn * Kt lun: Lch s chỳng ta hc l lch s xó hi loi ngi, tỡm hiu v ton b nhng hot ng ca ngi t xut hin n ngy GV: Vy chỳng ta cú phi hc lch s khụng? V hc LS lm gỡ chỳng ta cựng tỡm hiu phn Hot ng 2: Cỏ nhõn/lp Hc lch s lm gỡ? - Hng dn HS xem hỡnh SGK ?: Em cú nhn xột gỡ v lp hc thi xa? So Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s sỏnh lp hc trng lng thi xa vi lp hc hin ca em cú gỡ khỏc nhau? Vỡ cú s khỏc ú? HS: Tr li GV: Khung cnh lp hc, thy tro, bn gh, cú s khỏc rt nhiu s d cú s khỏc ú l xó hi loi ngi ngy cng tin b, iu kin hc tt hn, trng lp khang trang hn ?: Theo em chỳng ta cú cn bit nhng thay i ú khụng? HS: Tr li GV: Cn bit bit quỏ kh, t tiờn, ụng cha ta, dõn tc mỡnh sng nh th no? V cú s thay i ú l bn tay úc ca ngi lm nờn Khụng phi ngu nhiờn cú s thay i ú m phi tri qua nhng thay i theo thp gian XH tin lờn, ngi minh hn, cựng vi s phỏt.trin ca KH cụng nghcon ngi to nờn nhng s thay i ú GV: Vy hc lch s lm gỡ? - Hc lch s : ?: Gi HS ly VD cuc sng gia ỡnh, + Bit c ngun ci dõn tc, t quờ hng, thy rừ s cn thit phi hiu tiờn, cha ụng bit lch s? + Hiu c cuc sng u tranh v lao ng ca cha ụng HS: Nờu vớ d quỏ kh xõy dng nờn xó hi * Kt lun: Hc lch s khụng ch bit c minh nh ngy ci ngun ca t tiờn ụng cha mỡnh, m T ú bit quý trng nhng gỡ bit nhng gỡ loi ngi lm nờn quỏ mỡnh ang cú, bit n nhng kh xõy dng XH ngy ngi ó lm nú - Mụn LS cú ý ngha quan trng i vi ngi, chỳng ta hc lch s l rt cn thit Vy da vo õu bit v dng li LS chỳng ta cựng tỡm hiu phn Hot ng 3: Cỏ nhõn/lp GV: Thi gian trụi qua song nhng du tớch ca gia ỡnh, quờ hng c lu li Da vo õu bit v dng li lch s? Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s ?: Vỡ em bit c gia ỡnh, quờ hng em ngy nay? ( Nghe k, xem tranh nh, hin vt) ?: Vy da vo õu bit v dng li lch s? ú l nhng loi t liu no? ?: Em hóy k tờn cỏc loi t liu truyn ming m em bit? (Sn Tinh, Thu Tinh, Thỏnh Giúng, S tớch h Gm, N thn.) GV: cho HS quan sỏt H2 - T liu truyn ming (cỏc cõu chuyn dõn gian) - T liu hin vt ( nhng di vt, c vt ngi xa li) - T liu ch vit (cỏc bn vit) ?: Cho hs xem hỡnh SGK t cõu hi: Bia tin s Vn Miu - Quc T Giỏm lm bng gỡ? Trờn bia ghi gỡ? HS: Tr li GV: Bia tin s Vn Miu - Quc T Giỏm lm bng ỏ (Hin vt) Trờn 82 bia ghi tờn, tui, a ch, nm sinh v nm tin s ú l hin vt ngi xa li, da vo nhng ghi chộp trờn bia ỏ, chỳng ta bit c tờn tui, a ch, cụng trng ca tin s GV: K li truyn Sn Tinh Thu Tinh Khng nh ú l truyn thuyt Khi cú ch vit t liu gi chộp li bng ch gi l t liu ch vit ?: Em hóy nờu mt vi t liu lch s a phng m em bit? Cng c Lch s l mt khoa hc dng li nhng hot ng ca ngi quỏ kh Mi chỳng ta phi hc v bit lch s Phi nm c cỏc t liu Lch s Gii thớch danh ngụn: "Lch s l thy dy ca cuc sng" -> Lch s l thy dy ca cuc sng cú ngha l: Lch s cho ta bit tt c nhng vic sy quỏ kh , cho chỳng ta bit c t tiờn ụng cha ta ó Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s sng v lao ng nh th no Lch s nh mt ngi thy khuyờn nh ta phi bit n nhng ngi ó to nú v bit quý trng nhng gỡ mỡnh ang cú Hng dn hc - Son bi, hc bi c kt hp SGK - Chun b bi mi: Bi Cỏch tớnh thi gian lch s - c trc bi - Tr li cõu hi SGK V Rỳt kinh nghim Ngy son: 27/8/2016 Tit Bi CCH TNH THI GIAN TRONG LCH S I Mc tiờu bi hc Kin thc Hc sinh nm c cỏch tớnh thi gian lch s t thi s khai n K nng Bc u rốn luyn cho hc sinh k nng tớnh thi gian lch s Thỏi Bi dng cho hs ý thc v tớnh chớnh xỏc s ham thớch hc b mụn Nm hc 2016 - 2017 II III IV Trng THCS Tõn Pheo Chun b Giỏo ỏn Lch s Giỏo viờn Tranh nh treo tng (nu cú) Hc sinh Son bi, chun b ti liu cú liờn quan Phng phỏp Tho lun, trc quan, Hot ng dy hc n nh lp Kim tra bi c: ? Lch s l gỡ? ? Ti chỳng ta cn hc lch s? Tr li: - Lch s l nhng gỡ ó din quỏ kh Lch s l mt khoa hc,dng li ton b hot ng ca ngi v xó hi loi ngi quỏ kh - bit ci ngun ca t tiờn, dt,hiu c quỏ trỡnh u tranh v lao ng xõy dng nờn xh minh ngy nay, bit qỳy trng nhng gỡ mỡnh cú, bit mỡnh phi lm gỡ cho t nc Bi mi Gii thiu bi mi: Lch s thng c nhc n vi nhng du mc quan trng Vy lm ngi cú th bit c cỏc cỏch tớnh thi gian nh vy? Chỳng ta cựng i tỡm hiu bi hụm Hot ng dy hc: Hot ng ca thy v trũ Ni dung ghi bng Hot ng 1: Cỏ nhõn/lp 1.Ti phi xỏc nh thi gian? GV: LS loi ngi bao gm muụn s kin xy vo nhng thi gian khỏc : ngi, nh ca, ph xỏ, xe c u i v thay i Xó hi loi ngi cng vy, mun hiu v dng li LS phi sp xp cỏc s kin ú theo th t thi gian GV: cho HS quan sỏt H1 v H2 (bi 1) ?: Em cú th nhn bit trng lng v tm Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s bia ỏ dng lờn cỏch õy bao nhiờu nm khụng? HS: Tr li ?: Cỏc em cú cn bit thi gian dng tm bia tin s no khụng ? HS: Tr li GVKL: Nh vy vic xỏc nh thi gian l thc s cn thit GV: Nhỡn vo Vn Miu quc t giỏm, khụng phi cỏc tin s u cựng nm, phi cú ngi trc, ngi sau, bia ny cú th cỏch bia rt lõu Nh vy ngi xa ó cú cỏch tớnh v cỏch ghi thi gian Vic tớnh thi gian l rt quan trng vỡ nú giỳp chỳng ta nhiu iu GV: gi HS c : " T xa t õy " ?: tớnh thi gian, vic u tiờn ngi ngh n l gỡ? HS: Tr li GV: Ghi li nhng vic mỡnh lm, ngh cỏch tớnh thi gian, nhỡn thy nhng hin tng t nhiờn=> ú l c s xỏc nh thi gian - sp xp cỏc s kin lch s li theo th t thi gian - Vic xỏc nh thi gian l nguyờn tc c bn quan trng ca lch s - C s xỏc nh thi gian l cỏc hin tng t nhiờn lp i lp li Ngh cỏch tớnh thi gian - Da vo mi quan h gia mt trng, mt tri, trỏi t Vy da vo õu, bng cỏch no ngi sỏng lp thi gian? Chỳng ta cựng tỡm hiu mc HS: Tr li Ngi xa ó tớnh thi gian Hot ng 2: Cỏ nhõn/lp nh th no? ?: Cn c vo õu lm lch? HS: Tr li GV: Ngi xa da vo cỏc hin tng thiờn nhiờn, qua quan sỏt v tớnh toỏn c thi gian mc, ln, di chuyn ca Mt Tri v Mt Trng v lm lch GV: Lỳc u cú nhiu cỏch tớnh lch, tu theo c im ca tng vựng, tng dõn tc nhng c bn da vo: + Chu k quay ca Mt Trng quay quanh Trỏi t + Chu k quay ca Trỏi t quay quanh Mt Tri ?: Yờu cu hs xem trờn bng ghi " nhng ngy lch s v k nim" xỏc nh cú nhng Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s n v thi gian no v cú nhng loi lch no? ( Ngy, thỏng, nm.m lch, Dng lch.) GV: cho HS quan sỏt lch treo tng GV: Yờu cu HS núi rừ lch õm, dng GV: Cỏch õy 3000- 4000 nm, ngi phng ụng ó sỏng to lch ?: Em hóy nhỡn vo bng trang SGK xỏc nh bng ú cú nhng loi lch gỡ? ?: Em hiu th no l õm lch, dng lch? GV: Ngi xa cho rng: Mt Trng, Mt Tri u quay quanh Trỏi t Tuy nhiờn h tớnh khỏ chớnh xỏc, thỏng tc l tun trng cú 29 -30 ngy, nm cú 360 -365 ngy => ngi xa da vo Mt Trng, Mt Tri, Trỏi t tớnh thi gian v lm lch Hot ng 3: Cỏ nhõn/lp GV: XH loi ngi cng phỏt trin, s giao ho gia cỏc nc, cỏc DT, cỏc khu vc ngy cng m rng => nhu cu thng nht cỏch tớnh thi gian c t ra.(GV a cỏc s kin.) ?: Th gii cú cn mt th lch chung hay khụng ? HS: tr li ?: Em hiu cụng lch l gỡ? HS:tr li ?: Nu chia s ú cho 12 thỏng thỡ s ngy cũn li l bao nhiờu ? Tha bao nhiờu ? Phi lm th no ? ( Ngi xa cú sỏng kin: nm cú nm nhun, thờm ngy cho thỏng 2) + 10 nm l thp k + 100 nm l th k + 1000 nm l thiờn niờn k GV v s lờn bng: cỏch ghi th t thi gian (HS v vo v) TCN CN SCN 208 248 179 - m lch; cn c s di chuyn ca Mt trng quanh Trỏi t l 360 ngy - Dng lch: cn c vo s di chuyn ca Trỏi t quanh Mt tri l 365 ngy Th gii cú cn mt th lch chung hay khụng? - Do s giao lu gia cỏc quc gia dõn tc ngy cng tng, cn cú cỏch tớnh thi gian thng nht - Cụng lch l lch chung cho cỏc DT trờn th gii - Cụng lch: tng truyn chỳa Giờsu i lm nm u tiờn cụng nguyờn - Cỏch tớnh thi gian theo cụng lch: nm cú 12 thỏng = 365 ngy gi 40 Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s *KL: Vic xỏc nh thi gian l nguyờn tc c bn quan trng ca Ls, nhu cu ghi nh v xỏc nh thi gian, t xa xa ngi ó to lch, tc l cỏch tớnh v xỏc nh thi gian thng nht c th Cú loi lch: õm lch v dng lch gi chung l cụng lch Cng c * Bi tp: ( HN) - GV lm mu: + Nm 1418 th k 15 th k 21 - 15 = th k + Nm 2010 - 1418 = 592 nm => cỏch õy 592 nm Th k - Nhúm 1: 1789 - Nhúm 2: 1288 - Nhúm 3: 40 - Nhúm 4: 1428 Hng dn hc tp: - Hc bi c- tr li cỏc cõu hi SGK - Chun b bi mi c v tr li cõu hi SGK V Rỳt kinh nghim ***************************************** Ngy son: 5/9/2016 PHN MT: LCH S TH GII Tit Bi X HI NGUYấN THU I Mc tiờu bi hc Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s Kin thc - Ngun gc loi ngi v cỏc nc ln ca quỏ trỡnh chuyn bin t ngi ti c thnh ngi hin i - i sng vt cht v t chc XH ca ngi nguyờn thu - Vỡ XH nguyờn thu tan ró K nng - Rốn luyn k nng quan sỏt tranh, nh - Giỏo dc hng thỳ hc b mụn - Tip tc bi dng cho hc sinh nhn thc v s phỏt trin hp quy lut ca xó hi loi ngi, v vai tro ca giai cp t sn ng thi, qua bi ny, giỳp hc sinh thy c loi ngi ang ng trc mt bc ngot ln: S sp ca ch phong kin Thỏi HS ý thc ỳng n v vai tro ca lao ng s phỏt trin XH loi ngi II III IV Chun b Giỏo viờn Tranh nh, hin vt v cụng c lao ng, trang sc Hc sinh c trc bi mi Phng phỏp Tho lun nhúm, trc quan, din ging, ỏp Hot ng dy hc n nh lp: Kim tra bi c: ? Gii thớch khỏi nim õm lch, dng lch, cụng lch ? Vỡ trờn t lch chỳng ta ghi thờm ngy thỏng õm lch? Tr li: - m lch: L s di chuyn ca Mt Trng quanh Trỏi t - Dng lch: S di chuyn ca Trỏi t quanh Mt Tri - Cụng lch: L lch chung cho cỏc dõn tc trờn th gii - Vỡ: T tiờn chỳng ta ngy xa dựng m lch Do ú nhng ngy l tt c truyn, ngy gi t tiờn u dựng ngy õm lch Ghi nh vy bit nhng ngy thỏng m lch ú ng vi ngy, thỏng no ca Dng lch lm cho ỳng Bi mi Gii thiu bi: Con ngi xut hin t bao gi? Cõu hi ú khụng phi n mi c t S quan tõm ca ngi ti ngun gc xut thõn ca mỡnh c th hin qua rt nhiu truyn thuyt, truyn c tớch v s sỏng to th gii m bt c 10 Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s hoa p ỳc m cú ch khụng phi ngi khc lờn ?: Cho hs xem trng ng phc ch v tranh mt trng ng, yờu cu hs miờu t? HS: Miờu t GV: Trng ng l vt tiờu biu cho minh Vn Lang, k thut luyn ng t trỡnh iờu luyn, nú l hin vt tiờu biu nht cho trớ tu, ti nng v thm m ca ngi th th cụng lỳc by gi Trong mt thi gian di chỳng ta khụng th phc ch c trng ng bng phng phỏp hin i, vi chc nm li õy chỳng ta mi phc ch c bng phng phỏp th cụng GDMT: Chỳng ta t ho v dõn tc ta l ch nhõn ca trng ng, ng thi chỳng ta cú y thc gi gỡn c vt hoỏ dõn tc ?: Ngoi ỳc ng c dõn Vn Lang cũn bit lm gỡ na?(Bit rốn st) ?: Theo em, vic tỡm thy trng ng nhiu ni trờn t nc ta v c nc ngoi ó th hin iu gỡ? HS: Tr li GV: Vic tỡm thy trng ng nhiu ni trờn t nc ta v c nc ngoi ó th hin : - S phỏt trin tng i ng u gia cỏc vựng, c nc Vn Lang - S giao lu gia nc Vn Lang vi cỏc nc lỏng ging gn, xa *GVKL: Nh vy, cựng vi sn xut nụng nghip phỏt trin, th cụng nghip cng phỏt trin, cỏc ngnh ngh c chuyờn mụn hoỏ, c bit ngh luyn kim phỏt trin cao Hot ng 3: Cỏ nhõn / nhúm GV: T chc cho hs tho lun 5' HS: Tho lun v c i din trỡnh by ?: Trỡnh by nhng nột chớnh i sng vt cht? ?: Vỡ h li nh sn? (Trỏnh m thp, thỳ d ) ?: Ti i li ca c dõn Vn Lang ch yu bng thuyn? (Ven sụng, ly li) - H bt u bit rốn st i sng vt cht ca c dõn Vn Lang - nh sn mỏi cong hỡnh thuyn hay mỏi tron hỡnh mui thuyn lm 73 Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s ?: Quan sỏt hỡnh trang trớ mt trng v bng tre, g, na thnh lng ch nhn xột? - i li bng thuyn *GVKL: i sng vt cht ca c dõn Vn Lang n nh, cuc sng phong phỳ a dng Nh vy iu kin t nhiờn cú tỏc ng rt ln n i sng vt cht Vỡ vy chỳng ta cn gi gỡn mụi trng t nhiờn bo v cuc sng ca chỳng ta Hot ng 4: Cỏ nhõn/lp ?: Xó hi Vn Lang c chia thnh my tng lp? ( Qỳy tc, nụng dõn t do, nụ t) HS quan sỏt H 38 mụ t v nhn xột? GV: Trong hỡnh l nột v miờu t hỡnh nh trai gỏi n mc p, trng khốn ca hỏt, ua thuyn õy l nột p v np sng hoỏ ca c dõn Vn Lang ?: Cỏc truyn Tru cau, bỏnh trng bỏnh dy cho ta bit thi Vn Lang ó cú nhng tc gỡ? (n tru, lm bỏnh chng bỏnh giy cỳng t tiờn vo ngy tt.) ?: Ngui Vn Lang cú nhng tớn ngng gỡ? HS: Tr li GV: Nhn mnh ý ngha ca phong tc quỏn, l hi: õy l nột p i sng hoỏ, giỳp cho i sng tinh thn thờm phong phỳ, cuc sng vui v + Túm li: i sng vt cht v tinh thn ho quyn vo to nờn tỡnh cm cng ng ngi Vn Lang *GVKL: im mi i sng tinh thn ca c dõn Vn Lang l t chc l hi, vui chi, ua thuyn, tc n tru, gúi bỏnh chng bỏnh giy vo ngy tt, th cỳng t tiờn t tri, cú khiu thm m cao GVCC ton bi: Nh nc Vn Lang i, i sng ca c dõn Vn Lang cú nhng chuyn bin v i sng vt cht v tinh thn, c bit l s phỏt trin v nụng nghip v th cụng nghip Ni n chn - n: Cm (np, t), rau, c, cỏ, tht, dựng bỏt, mõm, muụi, dựng mm, mui, gng - Mc: + Nam úng kh, mỡnh trn, chõn t + N mc vỏy, ỏo x gia cú ym che ngc i sng tinh thn ca c dõn Vn Lang - Xó hi chia thnh nhiu tng lp khỏc nhau: Quớ tc, dõn t do, nụ t S phõn bit gia cỏc tng lp cha sõu sc - T chc l hi, ua thuyn - Phong tc n tru, lm bỏnh chng bỏnh dy - Tớn ngng: Th cỳng mt trng, mt tri, chụn ngi cht 74 Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s v tc l hi ca c dõn Vn Langú l c s tn ti ca quc gia ny Cng c ? Nờu nhng nột chớnh i sng tinh thn ca c dõn Vn Lang? ? Nhng yu t no to nờn tỡnh cm cng ng ca c dõn Vn Lang? Hng dn hc Hc v lm bi Hc bi Xem trc Bi 14 Tỡm c truyn M Chõu - Trng Thu V Rỳt kinh nghim Ngy son: 13/11/2016 Tit 15 - Bi 14 NC U LC I Mc tiờu bi hc Kin thc HS nm c: - Hon cnh i v t chc nh nc u Lc - S tin b i sng sn xut ( s dng cụng c bng ng, bng st, chn nuụi trng trt, cỏc ngh th cụng) 2.K nng Rốn k nng nhn xột, so sỏnh, rỳt bi hc lch s v s dng dựng trc quan 75 Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s Thỏi Giỏo dc tỡnh cm, tinh thn yờu mn quờ hng t nc, tinh thn cng ng luụn nh v ci ngun II Chun b Giỏo viờn - S t chc b mỏy nh nc thi u Lc - Li cy ng, mi tờn ng phc ch Hc sinh c trc bi, v s nh nc thi An Dng Vng, su tm truyn M Chõu, Trng Thu III Phng phỏp Tho lun, trc quan, ỏp, phõn tớch, din ging IV Hot ng dy hc 1.n nh lp Kim tra bi c ? i sng tinh thn ca c dõn Vn Lang c th hin nh th no? Tr li: - Xó hi chia thnh nhiu tng lp khỏc : Quớ tc , dõn t do, nụ t ( s phõn bit gia cỏc tng lp cha sõu sc) - T chc l hi: ua thuyn - Cú phong tc: lm bỏnh chng, bỏnh giy, n tru - Tớn ngng: Th cỳng mt trng, mt tri Chụn ngi cht Bi mi Gii thiu bi mi Nh nc Vn Lang th k III TCN ,Vua Hựng th 18 khụng chỳ ý n xõy dng v bo v T quc phng Bc nh Tn m rng b cừi xung phớa Nam, nhõn dõn on kt chng ngoi xõm -> nh nc mi i Hot ng dy hc Hot ng ca thy v trũ Hot ng 1: Cỏ nhõn/ lp GV: Yờu cu hs quan sỏt sỏch giỏo khoa ?: Cui th k III TCN tỡnh hỡnh nh nuc Vn Lang nh th no? HS: Tr li GV: Cui th k III TCN, i Hựng Vng th 18, t nc Vn Lang khụng bỡnh yờn nh trc na Vua khụng lo sa sang vừ b, ch ham n ung vui chi, lt li xy liờn tip i sng nhõn dõn gp nhiu khú khn ?: Nc Tn nm õu, l mt nuc nh th no?(Nm phớa bc Vn Lang v l mt nc hựng mnh ó thng nht Trung Nguyờn Trung Quc ngy nay) Ni dung 1.Cuc khỏng chin chng quõn xõm lc Tn din nh th no? - Hon cnh: + Trong nc: Khụng bỡnh yờn -> i sng nhõn dõn gp nhiu khú khn + Ngoi nc: Gic phng Bc kộo quõn xõm lc Vn Lang 76 Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s ?: Vỡ cui th k III TCN quõn Tn xõm lc nc ta? ( m rng hn na b cừi ca mỡnh, nm 218TCN quõn Tn ỏnh xung phng Nam, nm 214TCN quõn Tn ỏnh xung vựng bc Vn Lang) GV: phớa Bc Vn Lang tc l phớa NamTrung Quc, vựng Qung ụng, Qung Tõy hin ?: Khỏng chin bựng n, nhng trc tip ng u vi quõn xõm lc? (Ngi Tõy u v Lc Vit) ?: Nhn xột cỏch ỏnh ca ngi Tõy u v Lc Vit? HS: Tr li GV: Thụng minh, sỏng to, y mu trớ õy chớnh l cỏch ỏnh du kớch sau ny m chỳng ta thng s dng cỏc cuc chin chng xõm lc) ?: Th v lc ca gic trc v sau ỏnh nh th no? (Trc hang; Sau hoang mang, hong s) ?: Kt qu cuc khỏng chin? ?: Ti gic li tht bi? (ND on kt, tinh thn anh dng, cỏch ỏnh sỏng to) ?: Em cú suy ngh gỡ v tinh thn on kt chin u ca ngi Tõy u Lc Vit? (Chin u kiờn cng, bo v lónh th v ch quyn dõn tc) ?: Thng li ca khỏng chin chng Tn cú ý ngha nh th no? *GVKL: Nh nc Vn Lang mt n nh, quõn Tn xõm lc nc ta, nhõn dõn Tõy u v Lc Vit chin u dng cm bo v lónh th Nh nc u Lc i Hot ng 2: Cỏ nhõn/ lp ?: Trong cuc khỏng chin chng quõn xõm lc Tn l ngi cú cụng nht? (Thc Phỏn) ?: Sau khỏng chin Thc Phỏn ó lm gỡ? (Buc vua Hựng phi nhng ngụi cho mỡnh) GV: Vic vua Hựng nhng ngụi cho vua Thc Phỏn l iu tt yu Vỡ Thc Phỏn l ngi ti gii, cú cụng ln cuc khỏng chiờn chng quõn xõm lc Tn - Diễn biến: + Nm 218 TCN, nh Tn ỏnh xung phng Nam m rng b cừi + Cuc khỏng chin bựng n,th lnh ngi Tõy u b git H tụn Thc Phỏn lờn lm tng, ngy rng, ờm ỏnh quõn Tn - Kt qu: Nm 214 TCN, ngi Vit ỏnh tan quõn Tn.Khỏng chin thng li v vang - í ngha: í thc t ch, tinh thn u tranh gi c lp ca nhõn dõn ta Nc u Lc i - Hon cnh i: + Nm 207 TCN, vua Hựng nhng ngụi cho Thc Phỏn 77 Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s GV: Hai vựng tu Lc ?: Em bit gỡ v tờn u Lc? (Vựng t ca ngi Tõy u v Lc Vit ) ?: Vỡ An Dng Vng li úng ụ Phong Khờ? HS: Tr li GV: L vựng ụng dõn, nm trung tõm t nc, va gn sụng Hng li cú sụng Hong chy quagiao thụng thun tin Hot ng 3: Nhúm/ cỏ nhõn GV: T chc cho hs tho lun 5' HS: Tho lun v c i din trỡnh by ?: V s nh nc u Lc, gii thớch v nhn xột so vi thi Hựng Vng? + Thc Phỏn hp nht Tõy u v Lc Vit lp nc u Lc - Thc Phỏn lờn lm vua t xng l An Dng Vng, úng ụ Phong Khờ An Dng Vng ( Lc hu, lc tng) Lc tng ( b) Lc tng ( b) B chớnh B chớnh B chớnh B chớnh (Ching,ch) (Ching,ch) (Ching,ch)(Ching ch) GV: Tuy s b mỏy nh nc u Lc khụng cú gỡ khỏc trc, song quyn lc nh GVKL: Nh nc u Lc i, t nc cú nhng thay i: Vua, a im úng ụB mỏy nh nc khụng thay i song uy quyn nh vua ln hn nhiu Hot ng 4: Cỏ nhõn/lp ?: T nc Vn Lang thnh lp n trc nc u Lc i tri qua bao nhiờu th k? HS: Tr li GV: Nc Vn Lang thnh lp vo TK VII TCN, nc u Lc i vo cui TK III TCN -> hn th k ?: t nc thi u Lc thay i nhng mt no? (Kinh t v xó hi) GV: Cho HS quan sỏt H39, 40 v phc ch vi H 31, 33 v nhn xột (H 39, 40 tin b hn, k thut cao hn) ?: Nguyờn nhõn no dn n s thay i ú? HS: Tr li - B mỏy nh nc thi An Dng Vng khụng cú gỡ thay i so vi thi Hựng Vng, nhng quyn hnh ca nh nc ó cao hn, cht ch hn trc Vua cú quyn th cao hn vic tr nc t nc thi u Lc cú gỡ thay i? - Nụng nghip: + Li cy ng c ci tin v dựng ph bin + Lỳa go, khoai, u, rau, c lm ngy mt nhiu + Chn nuụi, ỏnh cỏ, sn bn u 78 Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s GV: Do ngh luyn kim phỏt trin, cụng c phỏt trin sn xut cú nhiu tin b, nng sut lao ng - Th cụng: tng, ca ci xó hi ngy cng nhiu, i sng + Lm gm, dt, lm trang sc nhõn dõn no hn Nhõn dõn dựng cuc thay u tin b cho dựng cy + Luyn kim, xõy dng c bit ?: Xó hi cú s thay i nh th no?(S phõn pt bit gia cỏc tng lp sõu sc hn) *GVKL: Sau hn th k t nc Vn Lang thnh lp n nh nc u Lc - Xó hi: Phõn hoỏ sõu sc hn i, t nc ta cú nhng chuyn bin rừ rt s phỏt trin kinh t v tinh thn lờn ca dõn tc ta GVCC ton bi: Tinh thn quyt tõm bo v t nc ca nhõn dõn ta vi s i mi ca nh nc u Lc ó a nc ta tin lờn mt bc, cuc sng ca ngi dõn ngy cng tt hn, n nh hn, no hn Cng c ? t nc u Lc cú gỡ thay i? ? Nhn xột t chc b mỏy nh nc Vn Lang so vi u Lc? Hng dn hc Hc v lm bi Hc bi Xem trc Bi 15 V Rỳt kinh nghim Ngy son: 13/11/2016 Tit 16 - Bi 15 NC U LC (tip theo) I Mc tiờu bi hc Kin thc HS thy c giỏ tr thnh C Loa - Thnh C Loa l trung tõm chớnh tr, kinh t, quõn s ca nc u Lc - Thnh C Loa l cụng trỡnh quõn s c ỏo, th hin c ti nng quõn s ca ụng cha ta - S lc din bin cuc khỏng chin chng Triu 2.K nng Rốn k nng trỡnh by mt lch s theo bn K nng nhn xột, ỏnh giỏ, rỳt kinh nghim lch s 79 Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s Thỏi Giỏo dc HS bit trõn trng nhng thnh qu m ụng cha ta ó xõy dng, tinh thn cnh giỏc i vi k thự mi tỡnh hung, phi kiờn quyt gi gỡn c lp II Chun b Giỏo viờn S thnh C Loa Hc sinh c trc bi, tỡm hiu v s thnh C Loa III Phng phỏp Tho lun, trc quan, ỏp, phõn tớch, din ging IV Hot ng dy hc 1.n nh lp Kim tra bi c ? Trỡnh din bin, kt qu ca cuc khỏng chin chng quõn xõm lc Tn? Tr li: - Din bin: + Nm 218 TCN nh Tn ỏnh xung phng Nam + nm sau kộo xung Bc Vn Lang + Th lnh Tõy u b git H c ngi kit tun l Thc Phỏn lm ch huy, ban ngy rng, ban ờm ỏnh quõn Tn - Kt qu: Sau nm ngi Vit ỏnh tan quõn Tn Bi mi Gii thiu bi mi Sau lờn ngụi thnh lp nc u Lc, nh nc ó cú nhng thay i v kinh t, chớnh tr, quõn s ntn ? V nh nc u Lc sp ? Chỳng ta tỡm hiu bi hụm nay? Hot ng dy hc Hot ng ca thy v trũ Ni dung Hot ng 1: Cỏ nhõn/ lp ?: Sau Thc Phỏn lờn ngụi vua ó thc hin nhng cụng vic gỡ? HS: Tr li GV: Di ụ v Phong Khờ, cho xõy dng õy mt khu thnh t ln Loa thnh hay thnh C Loa ?: Vỡ gi l Loa thnh? (Cú hỡnh xoỏy trụn c) GV: C Loa cú tờn gi l ch ch v kh l (theo An Nam lc ca Lờ Chc chộp th k XIV) n th k XV mi xut hin Loa thnh v C Loa GV: Hng dn HS quan sỏt thnh C Loa Thnh C Loa v lc lng quc phũng Sau lờn ngụi, An Dng vng cho xõy thnh C Loa + Thnh cú vong khộp kớn, vi 80 Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s v mụ t theo SGK t Thnh cú vong 10 20 m GV: Mụ t thờm, c th vong trờn s + Vong thnh ni: Hỡnh ch nht, chu vi 1650m, cao 5m, mt thnh rng 6->12m, ch cú mt ca phớa Nam + Vong thnh trung: L vong thnh khộp kớn, cú chu vi khong 6500m cỏch thnh ni khụng u u v khụng cú hỡnh dỏng cõn xng, phớa Nam v ụng gn nhau, phớa Bc v Tõy cỏch xa nhau.Thnh cú ca + Thnh ngoi: L vong khộp kớn, khụng cú hỡnh dỏng rừ rt chu vi khong 8000m, cao 8m, chõn thnh rng khong 12->20m, thnh ngoi cú thờm ca Bc, ụng, v Tõy Nam => Cỏc ca thnh b trớ so le gic vo thnh ngoi vong cú th tỏc chin Cỏc thnh u cú ho bao quanh ?: Ni v lm vic ca An Dng Vng v cỏc lc hu, lc tng vũng thnh no? (Trong ni thnh) ?: Em cú nhn xột gỡ v cỏch b trớ cỏc ca thnh? (Cỏch b trớ ú núi lờn ti nng ca ngi thi ú) ?: Em cú nhn xột gỡ v vic xõy dng cụng trỡnh thnh C Loa ? HS: Tr li GV: õy l cụng trỡnh lao ng quy mụ nht ca u Lc, cỏch õy hn 2000 nm, th hin ti, sỏng to, k thut xõy thnh ca nhõn dõn ta mt biu tng rt ỏng t ho ca nn minh Vit C *GDMT: vo thi im cỏch õy hn 2000 nm, m trỡnh k thut chung thp kộm thỡ cụng trỡnh thnh C Loa l mt biu tng rt ỏng t ho ca nn minh Vit c Nay tr thnh mt di tớch lch s chỳng ta cn gi gỡn v phỏt huy Hot ng 2: Cỏ nhõn/ nhúm ?: Ti núi C Loa l mt quõn thnh? HS: Tr li GV: Vỡ nú l mt quõn thnh phong th, chu vi 16 000 m + Cỏc thnh u cú ho bao quanh v thụng vi + Bờn thnh ni l ni , lm vic ca An Dng Vn v cỏc Lc hu, Lc tng => Thnh C Loa l mt cụng trỡnh c ỏo sỏng to ca ngi u Lc 81 Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s bo v kinh ụ ca An Dng Vng, chng li cỏc cuc tn cụng xõm lc ca ngi nc ngoi õy cú mt lc lng quõn i ln, b binh, thu binh c trang b v khớ bng ng, giỏo, rỡu, dao gm, c bit l n ?: Cn c vo õu ta kt lun C Loa l mt thnh quõn s? HS: Tr li GV: Phớa Nam thnh cu Vc, phỏt hin mi tờn ng, m C l ni trung thuyn chin, va luyn va sn sng chin u GV: Cho hs tho lun theo nhúm nh(4hs) 3' ?: Em hóy nờu im ging v khỏc ca nh nc Vn Lang- u Lc? HS: Trỡnh by GV: + Ging: T chc nh nc + Khỏc: -Kinh ụ- Vn Lang: Trung du (Bch Hc- Phỳ Th) - u Lc: ng bng (C Loa ụng Anh- HN), cú thnh C Loa, va l kinh ụ va l trung tõm chớnh tr, kinh t, l cụng trỡnh quõn s bo v an ninh quc gia, uy quyn ca An DngVng cao hn vua Hựng GVKL: Thnh C Loa l cụng trỡnh s, vng chc, va l kinh ụ, va l cụng trỡnh bo v quc gia, hin du tớch ( c cõu ca dao) C Loa l biu tng ca nn minh Vit C rt ỏng t ho Hot ng 3: Cỏ nhõn/ lp GV: Trong thi gian An Dng Vng xõy dng t nc, Trung Quc nh Tn sp , TQ lõm vo cnh lon lc Hoa Nam Triu lp nc Nam Vit v em quõn i ỏnh cỏc nc xung quanh m rng t nc ?: Nc Nam Vit c thnh lp nm no? (Nm 207 TCN) GV: Nh Triu thnh lp t tờn nc l Nam Vit, song chỳng mang nng t tng bnh trng v quyt tõm xõm lc Lc lng quc phong: + Lc lng quõn i ln: B binh, thu binh + V khớ: Giỏo, rỡu, n (ng) + m c: Luyn thu binh Nh nc u Lc sp hon cnh no? - Nm 207 TCN nh Tn suy yu, Triu thnh lp nc Nam Vit 82 Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s u Lc Khong nm 181-180 TCN, quõn ca Triu kộo vo nc ta theo ng sụng Thng, tin xung vựng Tiờn Du ( Tiờn Sn- Bc Ninh) v vựng nỳi V Ninh(Qu Vừ- Bc Ninh), quõn dõn u Lc t C Loa kộo lờn chn ỏnh gic Tiờn Du, V Ninh Ti õy quõn ta vi n thn (n ca tng Cao L ch to), ó chn ỏnh gic rt ỏc lit, quõn ca Triu khụng th tin sõu nh ging ho rỳt lui =>Nhng vi ý xõm lc u Lc,Triu ngm ngm hp thờm lc lng, mt tin hnh k li giỏn, xột phỏ v lc lng ca An Dng Vng GV k túm tt cõu truyn M Chõu Trng Thu ?: Theo em truyn M Chõu-Trng thu núi lờn iu gỡ? HS: Tr li GV: Núi lờn õm mu cp nc ca Triu v s nh d c tin ca An Dng Vng ó mc mu k thự chu mt nc GV: Truyn M Chõu-Trng Thu l mt cõu chuyn tỡnh yờu, ng thi l mt bi kch tỡnh yờu ó dn n cnh nc mt, nh tan.Qua cõu chuyn ú rỳt bi hc phi cnh giỏc cao vi k thự.Qua cõu chuyn ny T Hu vit bn cõu th: Xin k ngy xa truyn M Chõu Trỏi tim lm l trờn u N thõn vụ ý trao tay gic Nờn ni c m bin sõu ?: Triu em quõn xõm lc nc ta ln tip theo vo thi gian no? HS: Tr li GV: Sau tỡm k li giỏn v xem xột s thnh C Loa Triu em quõn vo u Lc (nm 197 TCN) An Dng Vng ch quan khụng phong, li mt ht tng gii nờn b tht bi nhanh chúng, khụng gi ni thnh b chy v phớa Nam n Din Chõu - Ngh An cht õy (179 TCN) T ri em quõn ỏnh xung u Lc - Quõn dõn u Lc vi v khớ tt, tinh thn chin u dng cm ó gi vng c nn c lp - Nm 179 TCN Triu ỏnh u Lc, An Dng Vng ch quan ó mc mu Triu u Lc ri vo tay nh Triu 83 Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s ú u Lc ri vo ỏch ụ h ca nh Triu Hot ng 4: Nhúm GV: T chc cho hs tho lun nhúm (5') ?: Nờu nguyờn nhõn tht bi? ?: Theo em s tht bi ca ADV li cho i sau bi hc gỡ ? HS: Tr li GV:- i vi k thự phi tuyt i cnh giỏc - Vua phi tin tng trung thn - Vua phi da vo dõn ỏnh gic GVKL: Nh vy An Dng Vng va cú cụng va cú ti (cụng dng nc, ti mt cnh giỏc nc ta ri vo tay Triu , m u hn 1000 nm Bc thuc) GVCC bi: Vi cuc khỏng chin anh dng, lõu di, ngi VN ó ỏnh bi quõn xõm lc Tn, to iu kin cho s thnh lp ca nc u Lc, t nc tin thờm mt bc vi thnh C Loa s Do ch quan, An Dng Vng ó mc mu k thự nờn c m bin sõu, t nc ri vo thi k en ti hn 1000 nm Bc thuc - Nguyờn nhõn tht bi: + Do An Dng Vng ch quan, thiu cnh giỏc, ni b mt on kt + m mu cp nc ca Triu Cng c ? Nờu mt vi nột v thnh C Loa ? ? Vỡ nc u Lc b tht bi? Hng dn hc Hc bi ễn cỏc kin thc ó hc t u nm hc Chun b ụn Chng I v II V Rỳt kinh nghim ************************************** 84 Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Ngy son: 04/12/2016 Giỏo ỏn Lch s Tit 17 - Bi 16 ễN TP CHNG I V II I Mc tiờu bi hc Kin thc Cng c nhng kin thc v lch s dõn tc t cú ngi xut hin trờn t nc ta cho n thi dng nc Vn Lang - u lc - Nm c nhng thnh tu kinh t, hoỏ ca cỏc thi k khỏc - Nm c nhng nột chớnh v xó hi thi Vn lang - u Lc, ci ngun dõn tc K nng Rốn k nng khỏi quỏt s kin, tỡm nhng nột chớnh v thng kờ cỏc s kin mt cỏch cú h thng Thỏi Cng c kin thc v tỡnh cm ca HS i vi T quc, vi nn hoỏ dõn tc II Chun b Giỏo viờn Lc hỡnh 24, tranh nh Hc sinh Lm cng theo h thng cõu hi SGK III Phng phỏp Tho lun, trc quan, ỏp, phõn tớch, din ging IV Hot ng dy hc 1.n nh lp Kim tra bi c ? Trỡnh by din bin cuc khỏng chin chng quõn xõm lc Triu ? Tr li: - Nm 207 TCN, Triu lp nc Nam Vit - Khong nm 181- 180 TCN Triu em quõn ỏnh xung u Lc - Nhõn dõn u Lc chin u dng cm ỏnh bi cuc tn cụng ca Triu - Nm 179 TCN Triu ỏnh u Lc, An Dng Vng mc mu Triu u Lc ri vo tay nh Triu Bi mi Gii thiu bi mi Cỏc em va hc xong thi k lch s t loi ngi xut hin trờn t nc n thi k dng nc Vn Lang- u Lc Hụm chỳng ta ụn h thng kin thc trng tõm Hot ng dy hc Hot ng ca thy v trũ Ni dung 85 Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s Hot ng 1: Cỏ nhõn/ lp Du tớch ca s xut hin nhng ngi ?: Nhng du tớch ca ngi ti c u tiờn trờn t nc ta? Thi gian? a xut hin trờn t nc ta, thi gian, im? a im? ịa điểm GV dựng lc VN Gi HS xỏc nh a im HS: Xỏc nh Hang Thẩm Hai, Thẩm Khuyên (Lạng Sơn) Thời gian Công cụ (dấu tích) Hàng chục Răng ngời vạn năm tối cổ Công cụ 40- 30 vạn đá (ghè năm đẽo thô sơ) Hang Kéo Răng, xLeng ơng trán vạn năm (Lạng ngời tinh Sơn) khôn Núi Đọ (Thanh Hoá) Hot ng 2: Cỏ nhõn / lp ?: Xó hi nguyờn thu tri qua nhng giai on no? Phùng Nguyên Công 4000- 3500 đồng năm thau cụ ?: Cn c vo õu em xỏc nh Xó hi nguyờn thu VN tri qua nhng giai on no? nhng t liu ny? Giai on a im Thi gi ( Kho c hc) Sn Vi Hng ch ?: T chc xó hi ca ngi nguyờn Ngi ti c thu Vit Nam nh th no? Ngi tinh khụn (g Ho Bỡnh Bc Sn 40 30 HS: Tr li u) GV: - Thi Sn Vi sng theo by 4000 - Thi Ho Bỡnh, Bc Sn sng Ngi tinh khụn (g Phựng Nguyờn phỏt trin) theo th tc.) Nhng iu kin no dn n s i ca nh nc Vn Lang- u Lc? Hot ng 3: Cỏ nhõn/ lp -Vựng c trỳ: ng bng chõu th cỏc ?: Vựng c trỳ ch yu ca ngi sụng ln Bc B v Bc Trung B - C s kinh t: Vn Lang, u Lc? + Ngh nụng trng lỳa nc ó tr thnh ?: C s kinh t ca ngi Tõy u v ngnh chớnh, chn nuụi phỏt trin Lc Vit? + Th cụng: Ngh luyn kim phỏt trin cao ?: Nờu nhng hin vt tiờu biu th hin s phỏt trin cao ca nn kinh 86 Nm hc 2016 - 2017 Trng THCS Tõn Pheo Giỏo ỏn Lch s t? (Cụng c bng ng: Li cuc - Cỏc quan h xó hi: ng, gm) + Dõn c ngy cng ụng quan h xó hi ?: Kinh t phỏt trin dn n s phõn ngy cng rng hoỏ xó hi nh th no? (Cú k giu + Xut hin s phõn bit giu , nghốo ngi nghốo) ngy cng rừ - Nhu cu bo v sn xut, bo v vựng c trỳ ?: bo v sn xut nụng nghip v - S xut hin ca cỏc nn hoỏ ln (tiờu t nc, ngi Vit c ó cú nhu biu l ụng Sn) cu gỡ? (Chng thiờn tai v ngoi xõm) Cụng trỡnh hoỏ tiờu biu ca thi Vn Lang, u Lc Hot ng 4: Cỏ nhõn/ lp - Trng ng ?: Yờu cõu hs mụ t trng ng v thnh C Loa? HS: Mụ t GV: Trng ng: l hin vt tng trng cho nn minh Vn Lang, u Lc.Nhỡn vo cỏc hoa ca trng ng ngi ta thy nhng hoỏ vt cht v tinh thn thi k ú, trng dựng l hi cu ma - Thnh c Loa thun giú ho + Thnh C Loa: l kinh ụ ca u Lc, trung tõm chớnh tr, kinh t, hoỏ ca t nc, cú chin tranh l thnh quõn s bo v an ninh quc gia Cng c ? Thi nguyờn thu nc ta tri qua my giai on? ? Thi Vn Lang u Lc li cho chỳng ta nhng gỡ? Hng dn hc - Hc bi - ễn li ton b kin thc ó hc, chun b kim tra hc kỡ I V Rỳt kinh nghim 87 Nm hc 2016 - 2017 ... lịch sử địa phương mà em biết? Củng cố Lịch sử khoa học dựng lại hoạt động người khứ Mỗi phải học biết lịch sử Phải nắm tư liệu Lịch sử Giải thích danh ngôn: "Lịch sử thầy dạy sống" -> Lịch sử. .. ngày lịch sử kỉ niệm" xác định có Năm học 20 16 - 2017 Trường THCS Tân Pheo Giáo án Lịch sử đơn vị thời gian có loại lịch nào? ( Ngày, tháng, năm.Âm lịch, Dương lịch. ) GV: cho HS quan sát lịch. .. dương lịch năm có ngày, tháng? - Làm lịch: dương lịch năm có 365 ngày, 6giờ HS: Trả lời GV: Một năm có 365 ngày, 6giờ; 12 tháng ?: Lịch người phương Tây có khác với phương Đông? HS: Trả lời GV: Lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 6 10 , Giáo án tổng hợp lịch sử 6 10 , Giáo án tổng hợp lịch sử 6 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay