Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 9

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:46

Tuần Tiết 17 Ngày dạy: 30/09/ 2016 Bài 10 TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX I Mục tiêu: - Nguyên nhân Trung Quốc trở thành nước nửa thuộc địa cuối kỉ XIX, đầu kỉ XX, triều đình phong kiến Mãn Thanh suy yếu, hèn nhát các đế quốc xâu xé - Phong trào đấu tranh nhân dân Trung Quốc chống phong kiến, chống đế quốc, vận động Duy Tân, cách mạng Tân Hợi, ý nghĩa lịch sử tính chất - Giải thích khái niệm “ nửa thuộc địa, nửa phong kiến”, “vân động Duy Tân” - Tỏ thái độ phê phán triều đình Mãn Thanh, khâm phục đấu tranh nhân dân Trung Quốc - Rèn kĩ nhận xét đánh giá kiện, sử dụng đồ II Chuẩn bị: Lược đồ phong trào Nghĩa Hòa Đoàn, cách mạng Tân Hợi III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp: KTSS Kiểm tra cũ: - Nêu hậu thống trị Anh Aán Độ? - Trình bày phong trào đấu tranh nhân dân Aán Độ? Ý nghĩa? Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung Hoạt động 1: I.Trung Quốc bị nước GV giới thiệu Trung Quốc HS lắng nghe đế quốc chia xẻ kỉ XIX- XX: đông dân, thị trường rộng lớn, chế độ pk tồn lâu dài… Nguyên nhân Trung Quốc HS: chế độ pk Cuối TK XIX, triều đình bị tư phương Tây xâm khủng hoảng phong kiến Mãn Thanh khủng chiếm? hoảng suy yếu các đế quốc Tư Anh, Pháp, Đức, Nhật, HS dựa vào SGK Anh, Pháp, Đức, Nhật, Nga) Nga xâu xé TQ ntn? trình bày xâu xé, chiếm nhiều vùng GV hướng dẫn HS quan sát H 42 Hs quan sát lắng nghe đất Trung Quốc làm phân tích HS trao đổi cặp thuộc địa ? Vì lúc nhiều đế quốc xâu xé TQ? HS lắng nghe GV: triều đình Mãn Thanh suy yếu khuất phục kẻ thù, TQ biến thành nước nửa thuộc địa nửa pk, … Hs dựa vào SGK trả Hoạt động 2: ? Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh nhân dân TQ? Các phong trào đấu tranh tiêu biểu? lời HS liệt kê HS trình bày Trình bày vài nét vận động Duy Tân? GV: Trong bối cảnh xã hội rối ren, cải cacùh Duy Tân có ý nghĩa to lớn lực lượng yếu, bị Từ Hi Thái hậu phản đối nên thất bại? Trình bày đôi nét phong trào Nghĩa Hòa Đoàn ? Vì phong trào bị thất bại? GV: triều đình Mãn Thanh thỏa hiệp với đế quốc đàn áp phong trào… Hoạt động 3: GV: gc TS ngày lớn mạnh đòi hỏi phải có Đảng bảo vệ quyền lợi gc TS Vai trò Tôn Trung Sơn tổ chức Trung Quốc Đồng Minh hội? Gv giới thiệu hình 44 Cách mạng bùng nổ nào? Trình bày vài nét cách mạng lược đồ? Nêu kết hạn chế cách mạng Tân Hợi? Củng cố: Hs lắng nghe HS trình bày HS trảlời HS lắng nghe HS lắng nghe HS dựa vào SGK trả lời Hs quan sát lắng nghe Hs trả lời HS trình bày Hs dựa vào SGK trình bày II Phong trào đấu tranh nhân dân Trung Quốc cuối kỉ XIX- đầu kỉ XX - Trước nguy xâm lược, hèn yếu nhà Mãn Thanh bùng nổ phong trào đấu tranh - Cuộc vận động Duy Tân (1898) + Người khởi xướng: Khang Hữu Vi Lương Khải Siêu, vua Quang Trung ủng hộ + Mục đích cải cách trị + Kết quả: Thất bại - Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn bùng nổ Sơn Đông lan rộng toàn quốc bị thất bại III Cách mạng Tân Hợi 1911 - Tháng 8- 1905, Tôn Trung Sơn thành lập TQ Đồng Minh hội đề thuyết Tam dân - Ngày 10/ 10/ 1911, khởi nghĩa bùng nổ giành thắng lợi Vũ Xương lan nhiều nơi - Ngày 29/ 12/ 1911, thành lập Trung Hoa dân quốc Tôn Trung Sơn làm tổng thống -Tháng 12/ 1912, cách mạng chấm dứt - Ý nghĩa: tạo đk cho CNTB phát triển, ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc Châu Á - Hạn chế: cách mạng không triệt để GV hệ thống lại giúp HS khắc sâu kiến thức Hướng dẫn: Làm tập chuẩn bị sau IV Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết 18 Bài 11: CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIXĐẦU THẾ KỈ XX I Mục tiêu: - Sự thống trị, bóc lột thực dân nhân dân Châu Á phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ - Trong giai cấp pk trở thành công cụ tay sai cho thực dân tư sản dân tộc ngày trở thành tổ chức lãnh đạo phong trào đấu tranh - Các phong trào diễn rộng khắp Đông Nam Á: Inđônêxia, Philippin, Campuchia, Lào, Việt Nam - Nhận thức thời kì phát triển phong trào giải phóng dân tộc - Tinh thần đoàn kết, hữu nghị, ủng hộ đấu tranh độc lập- tự do, tiến nhân dân -Kĩ phân tích đồ, kiện II Chuẩn bị: - Bản đồ Đông Nam Á cuối kỉ XIX- đầu kỉ XX - Hình ảnh, tư liệu đấu tranh tiêu biểu nhân dân Đông Nam Á III Tiến trình lên lớp: 1.Ổn định lớp: KTSS Kiểm tra cũ: - Nguyên nhân bùng nổ đấu tranh nhân dân Trung Quốc? - Trình bày nét cách mạng Tân Hợi? Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung Hoạt động 1: Quá trình xâm I.Quá trình xâm lược chủ lược thực dân khu vực nghĩa thực dân nước ĐNA Đông Nam Á GV sử dụng đồ Đông Nam HS quan sát lược đồ Đông Nam Á có vị trí chiến Á cuối TK XIX đầu TK XX giới lắng nghe lược quan trọng, giàu tài thiệu khái quát nguyên, chế độ phong kiến suy Nhận xét vị trí địa lí HS: vị trí chiến lược yếu quốc gia Đông Nam Á? quan trọng Các nước tư phương Tây HS dựa vào SGK trả Cuối kỉ XIX tư phân chia xâm lược ĐNA ntn? GV yêu cầu HS lên bảng xác định vị trí nước ĐNA trở thành thuộc địa nước tư phương Tây Gv yêu cầu HS thảo luận nhóm phút ? Tại Xiêm giữ chủ quyền? GV nhận xét, giảng: Do GC thống trị Thái Lan có sách ngoại giao khôn khéo, lợi dụng mâu thuẫn Anh Pháp Hoạt động 2: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Chính sách thuộc địa thực dân phương Tây ĐNA có điểm chung bật ? Vì nhân dân ĐNA tiến hành đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân phương Tây? Phong trào giải phóng dân tộc diễn nào? GV dựa vào nôi dung SGK lược đồ h46 thuyết trình vài đấu tranh tiêu biểu ĐNA Những nét bật chung phong trào đấu tranh ba nước Đông Dương? lời Hs lên bảng xác định vị trí phương Tây hoàn thành xâm lược Đông Nam Á Hs trao đổi nhóm, trình bày, nhận xét Hs lắng nghe Hs dựa vào SGK trả lời HS: sách thống trị hà khắc Hs dựa vào SGK trả lời HS lắng nghe quan sát II Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc -Chính sách thống trị bóc lột nặng nề mâu thuẫn gay gắt phong trào bùng nổ - Các phong trào tiêu biểu: + Inđônêxia: phong trào phát triển mạnh với nhiều tầng lớp + Philippin: Không ngừng đấu tranh + Campuchia: nhiều khởi HS: có chung kẻ thù nghĩa nổ ra, bật khởi Pháp, phong trào diễn nghĩa A- cha- xoa liên tục + Lào: nhân dân nhiều lần Gv phân tích kiện thể Hs lắng nghe dậy, khởi nghĩa vũ trang Xahiện tình đoàn kết chiến đấu va-na-khét nước Đông Dương Kn A+ Việt Nam: phong trào diễn cha-xoa lập Bảy Núi liên tục liệt: phong ( Châu Đốc), Pu- côm-bô ( Lào) trào Cần Vương, Yên Thế… xd Tây Ninh liên kết với quân Trương Quyền…, kn nhân dân Lào cao nguyên Bô- lô- ven lan rộng sang VN Củng cố: - Nguyên nhân nước phương Tây xâm lược Đông Nam Á? - Các phong trào tiêu biểu nhân dân ĐNA chống thực dân phương Tây? Hướng dẫn: HoÏc chuẩn bị Bài 12 IV Rút kinh nghiệm: Trình ký : 10/10/2016 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………… Phạm Khưu Việt Trinh ... Tân Hợi 191 1 - Tháng 8- 190 5, Tôn Trung Sơn thành lập TQ Đồng Minh hội đề thuyết Tam dân - Ngày 10/ 10/ 191 1, khởi nghĩa bùng nổ giành thắng lợi Vũ Xương lan nhiều nơi - Ngày 29/ 12/ 191 1, thành... Trước nguy xâm lược, hèn yếu nhà Mãn Thanh bùng nổ phong trào đấu tranh - Cuộc vận động Duy Tân ( 1 89 8) + Người khởi xướng: Khang Hữu Vi Lương Khải Siêu, vua Quang Trung ủng hộ + Mục đích cải cách... lan nhiều nơi - Ngày 29/ 12/ 191 1, thành lập Trung Hoa dân quốc Tôn Trung Sơn làm tổng thống -Tháng 12/ 191 2, cách mạng chấm dứt - Ý nghĩa: tạo đk cho CNTB phát triển, ảnh hưởng đến phong trào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 9 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 9 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay