Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 3+4

5 28 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:44

Ngày soạn: 20/8/2016 Ngày giảng: 23/8/2016; 25/8/2016 Lớp 8A+8B Bài Tiết 3+4 CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 - 1794) A Mục tiêu: Giúp HS nắm được: Kiến thức: - Nguyên nhân dẫn đến CM, kiện diễn biến CM 1789, vai trò nhân dân việc đưa đến thắng lợi CM 1789 - Các kiện diễn biến CM qua g/đ, vai trò quần chúng nhân dân với thắng lợi phát triển CM Ý nghĩa lịch sử CMTS Pháp Kĩ năng: - Vẽ sử dụng đồ, sơ đồ, lập niên biểu, bảng thống kê kiện CM - Biết phân tích, so sánh kiện, liên hệ kiến thức học vào sống - Lập niên biểu, so sánh kiện Thái độ: - Nhận thức tính chất hạn chế CMTS - Bài học kinh nghiệm rút từ CMTS Pháp 1789 - 1794 Năng lực - Nhận xét, đánh giá, so sánh, liên hệ thực tiễn Giáo dục đạo đức - Tinh thần yêu chuộng hòa bình B Thiết bị dạy - học: Thầy: Bản đồ nước Pháp TK XVIII; Tìm hiểu nội dung hình SGK Trò: Soạn bài, tìm hiểu nội dung hình 5,6,7,8,9 SGK C Tiến trình lên lớp: Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: ? Nguyên nhân dẫn đến dậy chống thực dân Anh 13 thuộc địa Bắc Mĩ? Kết quả? Ý nghĩa? Bài mới: CMTS thành công số nước mà học tiếp tục nổ Pháp? Những giai đoạn phát triển sao? Đó vấn đề tiết Hoạt động thầy trò GV gọi HS đọc mục SGK/ 10 Nội dung I Nước Pháp trước Cách Mạng: ? Kinh tế nước Pháp trước CM có bật? Kinh tế: HS: Nông nghiệp lạc hậu bóc lột chế độ - Nông nghiệp lạc hậu PK, CNTB phát triển bị chế độ PK kìm hãm - Công thương nghiệp phát triển ? So với phát triển CNTB Anh phát bị chế độ pk kìm hãm triển CNTB Pháp có đặc điểm khác? Tình hình trị - xã hội: HS: Anh: CNTB nông nghiệp phát triển mạnh - Chính trị: Quân chủ chuyên chế mẽ CN - XH: Chia thành đẳng cấp:Tăng Pháp: ngược lại lữ, quý tộc đẳng cấp thứ GV sử dụng sơ đồ SGV/23 yêu cầu HS quan sát hình để nói rõ tình cảnh người nông dân Pháp XH ? Tình hình trị - XH Pháp trước CM có bật? Địa vị, quyền lợi họ ntn? HS: Trả lời theo SGK 10,11->HS bổ sung GV chốt lại: Sự phân chia đẳng cấp XH Pháp sâu sắc Đấu tranh mặt trận tư GV yêu cầu HS quan sát hình 6,7,8 SGK đọc tưởng: đoạn trích ngắn để rút nội dung chủ yếu Cuộc đấu tranh g/c TS ông làm tập sau: trào lưu triết học Ánh Sáng như: Trong đoạn trích SGK nhà tư tưởng Sác lơ Mông-te xki-ơ, Vôn-te kiệt xuất Pháp kỷ XVIII, em thấy thể Rút-xô điều gì? HS: - Đòi quyền tự dân chủ cho người - Xoá bỏ thể chế Nhà nước bảo thủ cực đoan - Muốn thay đổi xã hội nước Pháp trật tự tiến ? Qua tư tưởng ba nhà triết học trên, em học tập điều gì? HS: Tinh thần yêu chuộng hòa bình GV Cho HS đọc mục II Cách mạng bùng nổ: ? Sự khủng hoảng chế độ quân chủ chuyên chế Sự khủng hoảng chế độ chuyên chế: thể ntn? Dưới thời vua Lui XVI, chế độ PK HS: nêu theo SGK ngày suy yếu, kinh tế đình đốn GV chốt lại:  nhân dân dậy đấu tranh Sự khủng hoảng, đồng thời ngyên nhân trực tiếp dẫn đến CM bùng nổ: Mâu thuẫn chế độ phong kiến Pháp với tầng lớp Quý tộc mới, Tư sản, nông dân, thợ thủ công… Mở đầu thắng lợi Cách GV gọi HS trình bày tóm tắt hội nghị đẳng cấp mạng: tường thuật công phá ngục Baxti 14.7.1789 - Hội nghị đẳng cấp (5.5.1789)  HS bổ sung khai mạc: giải mâu GV chốt lại dựa vào hình SGK/13 thuẫn XH kết * Ngục Baxti - biểu tượng chế độ quân chủ - Ngày 14.7.1789 quần chúng chuyên chế bất di, bất dịch bị công, giáng công ngục Baxti giành thắng lợi đòn quan trọng vào chế độ PK làm hạn chế  mở đầu cho thắng lợi CMTS quyền lực nhà vua, tạo đà cho CM tiếp tục phát Pháp Thế kỷ XVIII triển  chế độ PK thất bại mảng III Sự phát triển cách mạng GV gọi HS đọc mục ? Thắng lợi ngày 14.7.1789 đưa đến kết gì? Chế độ quân chủ lập hiến (Từ ngày 14.7.1789 đến ngày 10.8.1792) - Đại Tư sản lên nắm quyền: chế độ quân chủ lập hiến, thông qua HS: Đại TS thành lập chế độ quân chủ lập hiến tuyên ngôn nhân quyền dân ? Sau nắm quyền, đại TS làm gì? quyền (8.1789), Hiến pháp HS: Thông qua tuyên ngôn nhân quyền dân (9.1.1791) quyền; ban hành Hiến pháp (9.1791) GV yêu cầu HS tìm hiểu nội dung tuyên ngôn qua đoạn trích SGK/13 minh họa GV GV: Em có nhận xét “Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền”? HS: Tích cực: Đề cao quyền tự do, bình đẳng người Hạn chế: Phục vụ, bảo vệ quyền lợi g/c TS, nhân dân không hưởng GV: Để tỏ thái độ với đại TS, nhà vua Pháp có hành động gì? Hành động có giống với ông vua nước ta mà em học lớp 7? HS: Vua Pháp liên kết với lực lượng phản động nước cầu cứu nước PK châu Âu Nhân dân Pari khởi nghĩa(10.8.1792) lật đổ thống trị đại tư sản, xoá bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến.Lê Chiêu Thống  hèn nhát phản động ? Trước tình hình tổ quốc lâm nguy, nhân dân Pari làm gì? Kết quả? HS: GV Cho HS tìm hiểu mục ? Khởi nghĩa 10.8.1972 đem lại kết gì? - Từ tháng 4.1792 “Tổ quốc lâm nguy” -10.8.1792 nhân dân Pari khởi nghĩa lật đổ thống trị phái lập hiến xoá bỏ chế độ phong kiến Bước đầu cộng hoà (Từ ngày 21.9.1792->2.6.1793) HS: Tư sản Công thương nghiệp lên cầm quyền - Tư sản Công thương nghiệp lên ( phái Girôngđanh) cầm quyền, thiết lập Cộng hoà GV yêu cầu HS trình bày trình nước Áo, Pháp, CM phát triển lên bước Phổ, Anh công nước Pháp nêu vài nét (21.9.1792) chiến đất Pháp 1792-1793 HS: Trình bày theo SGK/14 ? Trước tình hình “ Tổ Quốc lâm nguy” , thái độ - Trước tình "TQ lâm nguy", phái Girôngđanh nào? nhân dân Pari lại khởi nghĩa HS: Không lo chống ngoại xâm, nội phản lo lật đổ phái Girôngđanh(2.6.1793) củng cố quyền lực-> nhân dân tiếp tục khởi nghĩa lật đổ phái Girông đanh GV chốt lại vai trò nhân dân CM-Liên hệ thực tế LSVN GV: Gọi HS đọc mục 3 Chuyên dân chủ CM Gia ? Chính quyền CM làm để ổn định tình hình cô banh (Từ ngày 2.6.1793>27.7.1794): đáp ứng nguyện vọng nhân dân? - Nền chuyên dân chủ Gia cô HS: Trình bày theo SGK/16 banh thành lập thi hành nhiều GV yêu cầu HS trình bày vài phẩm chất tốt đẹp sách tiến Rôbexpie? - Ngày 27.7.1794 phái Gia cô banh HS: Có tài, kiên CM, tích cực bảo vệ nhân bị lật đổ, TS phản CM lên nắm dân, không chịu khuất phục trước kẻ thù quyền->CM kết thúc ? Vì sau năm 1794, CMTS Pháp tiếp tục phát triển? HS: Nội phái Girôngđanh chia rẽ Ý nghĩa lịch sử CMTS GV: Nhân dân không ủng hộ bọn Tư sản Pháp cuối kỷ XVIII: phản CM chống phá - Đã lật đổ chế độ phong kiến, đưa GV yêu cầu HS đọc SGK giai cấp Tư sản lên cầm quyền, mở ? Nêu ý nghĩa lịch sử cách mạng tư sản Pháp đường cho CNTB phát triển cuối TKXVIII? - Là CM Tư sản triệt để, có HS: tầm quan trọng quốc tế Lật đổ chế độ phong kiến, đưa gc tư sản lên cầm quyền Lực lượng định CM nhân dân lao động Cổ vũ tinh thần đấu tranh nhân dân nước phong kiến GV nêu vài hạn chế CMTS Pháp Củng cố hướng dẫn tự học: Củng cố: a) Nguyên nhân bùng nổ CMTS Pháp (1789 - 1794) (BTVN) b) CMTS Pháp bắt đầu ntn? c) Lập niên biểu kiện CMTS Pháp (1789 - 1794) Hướng dẫn tự học: * Bài vừa học: Học theo câu hỏi phần cuối SGK * Bài học: Bài phần III: Sự phát triển CM Soạn theo nhóm: - Nhóm 1: Tóm lược diễn biến CMTS Pháp g/đ quân chủ lập hiến (14.7.1789 - 10.8.1792) - Nhóm 2: G/đ cộng hòa (21.9.1792 - 27.7.1794) - Nhóm 3,4: G/đ chuyên Giacôbanh (2.6.1793 - 27.7.1974) + Cả lớp: Ý nghĩa lịch sử CMTS Pháp cuối TK XVIII? Lập niên biểu CMTS Pháp (1789 – 1794) - Bài vừa học: Làm BT phần củng cố - Bài học: Phần I “CNTB xác lập phạm vi giới” a) Vì CMCN đời sớm Anh lan rộng nước tiến lên CNTB? b) Nội dung hệ CMCN c) Tìm hiểu nội dung hình 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sgk D Rút kinh nghiệm ... quân chủ lập hiến (14.7.1 789 - 10 .8. 1792) - Nhóm 2: G/đ cộng hòa (21.9.1792 - 27.7.1794) - Nhóm 3,4: G/đ chuyên Giacôbanh (2.6.1793 - 27.7.1974) + Cả lớp: Ý nghĩa lịch sử CMTS Pháp cuối TK XVIII?... Baxti 14.7.1 789 - Hội nghị đẳng cấp (5.5.1 789 )  HS bổ sung khai mạc: giải mâu GV chốt lại dựa vào hình SGK/13 thuẫn XH kết * Ngục Baxti - biểu tượng chế độ quân chủ - Ngày 14.7.1 789 quần chúng... triển cách mạng GV gọi HS đọc mục ? Thắng lợi ngày 14.7.1 789 đưa đến kết gì? Chế độ quân chủ lập hiến (Từ ngày 14.7.1 789 đến ngày 10 .8. 1792) - Đại Tư sản lên nắm quyền: chế độ quân chủ lập hiến,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 3+4 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 3+4 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 3+4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay