Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 49

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:44

Ngày soạn: 26/3/2015 Ngày giảng: 28/3/2015 Lớp 8A+8B Tiết 49 Bài 30 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918 A Mục tiêu học: Kiến thức: - Phong trào yêu nước đầu kỉ XX (Hoàn cảnh, lãnh đạo, nội dung) - Những mới, tiến PT yêu nước đầu TK XX so với cuối TK XIX - Đặc điểm PTGPDT thời kì chiến tranh (1914 – 1918) - Yêu cầu lịch sử hoạt động bước đầu đường cứu nước lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc Kỹ năng: - Giúp HS làm quen với phương pháp đối chiếu, so sánh kiện lịch sử - Kĩ quan sát nhận định, đánh giá tư tưởng, hành động vị anh hùng dân tộc - Tổng kết kinh nghiệm, rút học Thái độ: - Nêu gương tinh thần yêu nước chiến sĩ CM đầu TK XX, chiến tranh (1914 – 1918) lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc - Nâng cao nhận thức HS chất tàn bạo chế độ thuộc địa - Hiểu thêm giá trị độc lập, tự B Chuẩn bị: - Tài liệu thơ văn yêu nước đầu TK XX (Tư liệu) - Chân dung nhà yêu nước: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Đội Cấn (SGK), Nguyễn Tất Thành (Tư liệu) - Tranh ảnh: Tàu đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin (SGK) - BĐVN, Cuộc hành trình cứu nước Nguyễn Ai Quốc C Tiến trình dạy Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Kiểm tra 15 phút Hãy trình bày tình hình giai cấp, tầng lớp xã hội VN cuối kỷ XIX-đầu kỉ XX theo mẫu Mỗi ý nghề nghiệp đ, ý thái độ 1đ Giai cấp, tầng Nghề nghiệp lớp Địa chủ phong Kinh doanh ruộng kiến đất Nông dân Làm ruộng, đóng thứ thuế Công nhân Bán sức lao động, làm thuê Tư sản Kinh doanh công, thương nghiệp Thái độ độc lập dân tộc Đánh ý thức dân tộc, lam tay sai cho đế quố Có ý thức dân tộc sâu sắc, sẵn sàng hưởng ứn gia đấu tranh Họ lực lượng CM đôn Kiên chống đế quốc, giành độc lập, xoá độ phong kiến, họ lực lượng lãnh đạo CM Chưa có thái độ hưởng ứng hay tham gia cu động CM đầu kỉ XX Một phận có ý th tộc thoả hiệp với đế quốc Tiểu tư sản Làm công ăn lương, Có ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào cu buôn bán nhỏ động cứu nước đầu kỷ XX Bài mới: Sau phong trào Cần Vương thất bại, nhiều đấu tranh yêu nước chống Pháp theo hướng lại tiếp tục nổ vào đầu TK XX thời kì CTTG I Nổi bật hoạt động yêu nước lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc sau tìm đường cứu nước Chúng ta tìm hiểu vấn đề Phương pháp Nội dung GV gọi HS đọc SGK “Trong số độc lập” I Phong trào yêu nước trước (trang 143 – 144) chiến tranh giới thứ GV: Tình hình Nhật Bản vào đầu kỉ XX Phong trào Đông Du (1905– nào? 1909) HS: Nhớ lại kiến thức cũ trả lời GV: Động khiến PBC sang NB mà không sang TQ? HS: NB nước đồng chủng, đồng - Năm 1904, Hội Duy tân thành văn lại giàu mạnh theo đường lập cụ Phan Bội Châu đứng tư châu Âu…có thể nhờ cậy đầu, khởi xướng phong trào GV giới thịêu chân dung cụ PBC (h.102 SGKtr Đông du 144) GV: Ý định chuyến xuất dương năm 1905 - Phong trào hoạt động thuận cụ Phan gì? Kết chuyến lợi, có lúc số du học sinh lên sao? đến 200 người HS: Nhờ Nhật giúp khí giới, tiền bạc để đánh Pháp Nhật hứa đào tạo cán cho bạo động vũ trang Tháng 9-1908, TD Pháp cấu kết GV: Diễn biến PTĐD? phân tích với Nhật trục xuất người chất PT: bạo động yêu nước VN, phong trào Đông HS: Khác với phong trào CV, chủ trương bạo du tan rã động PBC triển khai trước hết việc chuẩn bị lực lượng, tuyên truyền yêu nước, tính đến khả liên kết quốc tế chống chủ nghĩa đế quốc Củng cố: Dựa vào đâu Hội Duy tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập? Em nghĩ chủ trương này? * Nguyên nhân thất bại PTĐD -> dẫn câu nói Bác Hồ: “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau” -> GV nêu học rút từ thực tế PT GV: Khi phong trào Đông Du diễn sôi xuất cụôc vận động ĐKNT => HS đọc SGK “Tháng 3-1907, ĐKNT” (tr.144) GV: Lãnh đạo phong trào ai? Vì gọi Đông Kinh Nghĩa Thục? HS: Lãnh đạo phong trào Lương Văn Can Giải thích theo SGK GV giới thiệu vài nét Lương Văn Can GV: Chủ trương, nhiệm vụ, tính chất hoạt động ĐKNT? HS: Dạy học học ngành khoa học Có nhiệm vụ bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập nếp sống Tính chất tiến vận động yêu nước mang màu sắc dân chủ, nếp sống mới, chống phong kiến HS thảo luận: ĐKNT có khác với nhà trường đương thời? (về tổ chức, hoạt động, nội dung dạy học) Đại diện HS trả lời: ĐKNT hoạt động tổ chức CM không đơn làm nhiệm vụ dạy học ĐKNT có sư phân công, phân nhiệm, mục đích rõ ràng Củng cố: ĐKNT có ảnh hưởng đến PT chống Pháp nước ta? HS: Đã nâng cao lòng yêu nước chí tiến thủ quần chúng, truyền bá tư tưởng, học thuật mới, nếp sống mới, hỗ trợ phong trào Đông du, Duy tân ĐKNT chống giáo dục cũ, cổ vũ mới(học chữ Quốc ngữ) đả phá lên án phong tục tập quán lạc hậu Tố cáo tội ác, thức tỉnh đồng bào GV: Một nội dung tư tưởng phái “ôn hòa”, tiêu biểu Phan Châu Trinh tư tưởng yêu nước ông HS đọc SGK “Cũng thương nghiệp” (tr 145) Đông kinh nghĩa thục (1907): - 3-1907, Lương Văn Can, Nguyễn Quyền… mở trường học Hà Nội, lấy tên ĐKNT - Tuy hoạt động thời gian ngắn ĐKNT cổ động CM, phát triển văn hoá, ngôn ngữ dân tộc Cuộc vận động Duy tân GV: Lãnh đạo phong trào ai? Hình thức hoạt phong trào chống thuế động? Trung Kì (1908) HS: Là Phan Châu Trinh Hình thức hoạt động - Lãnh đạo: Phan Châu Trinh, giống với ĐKNT phạm vi rộng Huỳnh Thúc Kháng mở trường, diễn thuyết đề tài sinh hoạt - Hình thức hoạt động phong xã hội, tình hình giới, tuyên truyền, đả phá phú, ảnh hưởng lớn đến xã phong tục, tập quán lạc hậu, đả phá mê tín hội VN lúc dị đoan; đả kích quan lại xấu xa, cổ động việc mở mang công thương nghiệp GV giới thiệu vài nét Phan Châu Trinh hình 104 SGK GV phân tích tính chất PT => Diễn biến ảnh hưởng vận động Duy tân (sử dụng BĐVN) HS: Năm 1908, ảnh hưởng trực tiếp từ phong trào Duy tân, phong trào chống phu, chống sưu thuế diễn rầm rộ Quảng - Pháp đàn áp, phong trào bị Nam, Quảng Ngãi, lan tỉnh Trung Kì, dập tắt làm cho thực dân Pháp run sợ, thẳng tay đàn áp, tuyên án xử tử nhiều nhà yêu nước, đày PCT Côn Đảo * Củng cố: So sánh chủ trương PBC PCT có điểm giống khác nhau? Giống: Đều mong muốn giành độc lập dân tộc, cải cách đưa đất nước phát triển Khác: với PBC chủ trương dùng bạo động kết hợp với cải cách XH để giành độc lập, PCT chủ trương tiến hành vận động cải cách, cải cách tiến hành từ hai phái: nhà nước thực dân tự thân vận động +Đối với nhà nước thực dân: PCT viết thư gửi toàn quyền Pôn-Bo (1906) +Đối với quần chúng: Ong hô hào mở trường học, khai trí, trừ hủ tục, cổ động chấn hưng thực nghiệp Củng cố - dặn dò: 4.1 Củng cố: Đã củng cố phần 4.2 Hướng dẫn tự học: * Bài vừa học: Học theo phần củng cố * Bài học: Tiết 49 phần II 30 “ Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu kỷ XX đến năm 1918” D Rút kinh nghiệm ... lên sao? đến 200 người HS: Nhờ Nhật giúp khí giới, tiền bạc để đánh Pháp Nhật hứa đào tạo cán cho bạo động vũ trang Tháng 9-19 08, TD Pháp cấu kết GV: Diễn biến PTĐD? phân tích với Nhật trục xuất... nếp sống mới, hỗ trợ phong trào Đông du, Duy tân ĐKNT chống giáo dục cũ, cổ vũ mới(học chữ Quốc ngữ) đả phá lên án phong tục tập quán lạc hậu Tố cáo tội ác, thức tỉnh đồng bào GV: Một nội dung... dẫn tự học: * Bài vừa học: Học theo phần củng cố * Bài học: Tiết 49 phần II 30 “ Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu kỷ XX đến năm 19 18 D Rút kinh nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 49 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 49 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 49

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay