Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 47 + 48

7 12 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:44

Ngày soạn: 11/3/2015 Ngày giảng: 14/3/2015 Lớp 8A+8B Tiết 47 Chương II XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918 Bài 29 CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM A Mục tiêu học: Học sinh nắm được: Kiến thức: - Mục đích nội dung sách khai thác thuộc đia lần thực dân Pháp VN - Những biến đổi KT, CT, VH XH nước ta tác động khai thác thuộc địa lần Kĩ năng: Sử dụng đồ, phân tích, đánh giá dự kiện lịch sử Thái độ: - Thực chất khai thác thuộc địa lần TD Pháp tăng cường bóc lột thuộc địa để làm giàu cho quốc - Căm ghét bọn đế quốc áp bóc lột B Thiết bị dạy học - Thầy: Bản đồ liên bang ĐD, tranh ảnh tư liệu lịch sử phục vụ cho giảng - Trò: Soạn C Tiến trình lên lớp Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Không Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG - GV sử dụng đồ liên bang ĐD  giới I Cuộc khai thác thuộc địa lần thiệu địa giới, thành phần liên bang ĐD thứ Thực dân Pháp GV: TD Pháp tiến hành khai thác thuộc địa (1897-1914) Tổ chức máy nhà nước: lần nước ta với nội dung gì? HS: TD Pháp tiến hành công cách toàn diện vào nước ta GV : Treo sơ đồ máy cai trị TD Pháp Đông Dương: GV giải thích sơ đồ GV: Tổ chức máy nhà nước có khác - Năm 1897 Pháp thành lập liên trước bang Đông Dương gồm xứ ( Bắc, HS:TD Pháp thành lập LBĐD gồm xứ: Trung, Nam Kì, Lào, Campuchia) Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì, Campuchia, Lào, đứng đầu toàn quyền ĐD GV: Tổ chức máy nhà nước VN ntn? HS: VN chia làm xứ với chế độ khác nhau: + Bắc Kì: Nửa bảo hộ +Trung Kì: Bảo hộ + Nam Kì : Thuộc địa GV: Bộ máy nhà nước VN (Từ cấp xã xuống làng xã) thiết lập ntn? HS: Bộ máy quyền từ T.Ư tới xã TD Pháp chi phối Người Pháp nắm quyền trực tiếp cấp xã tỉnh, từ cấp huyện trở xuống, Pháp nắm quyền thống trị thông qua máy quan lại (tay sai) người Việt GV: Trọng tâm chương trình “ khai thác thuộc địa lần1” TD Pháp nước ta thiết lập máy cai trị từ T Ư đến đia phương, đặt sở khai thác thuộc địa lần 2, sách khai thác lần chúng bước đầu công vào KT XH GV: Em có nhận xét tổ chức máy cai trị TD Pháp HS: Bộ máy nhà nước thiết lập chặt chẽ từ T.Ư đến địa phương người Pháp chi phối GV: Minh hoạ thêm: Đông Dương thống giả tạo, Biến Đông Dương thánh tỉnh Pháp, xoá tên Lào, Campuchia, VN đồ giới… *Củng cố: GV yêu cầu hs hoàn thành sơ đồ: GV: Nêu sách TD Pháp nông nghiệp nhằm mục đích gì? HS: - Riêng VN bị chia làm xứ (Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì) - Đứng đầu liên bang Đông Dương toàn quyền Đông Dương( Pháp) - Bộ máy quyền từ trung ương đến sở người Pháp huy Chính sách kinh tế: - Nông nghiệp: +Đẩy mạnh viêc cướp đoạt ruộng đất + Bóc lột biện pháp phát canh thu tô - Công nghiệp: + Khai thác than, kim loại + Phát triển nghành công nghiệp nhẹ GV: Nêu sách cuả TD Pháp -Thương nghiệp: công nghiệp, thương nghiệp nhằm mục +Độc quyền thị trường VN đích gì? +Đánh thuế nặng, nặng HS: muối, rượu, thuốc phiện - Giao thông vận tải Tăng cường xây dựng hệ thống GV: Nêu sách TD Pháp giao đường giao thông thông vận tải nhằm mục đích gì? HS: GV chốt lại - Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất mở đồn điền, phát canh thu tô để thu lợi nhuận tối đa - Công nghiệp: Tập trung khai thác mỏ than, kim loại, vơ vét tài nguyên, phát triển ngành công nghiệp có lợi nhuận cao - GTVT: Tăng cường xây dựng hệ thống đường giao thông để tăng cường bóc lột kinh tế bóc lột KT đàn áp phong trào đấu tranh nhân dân - Tài chính: Độc chiếm thị trường mua bán hàng hoá, nguyên liệu, thu thuế GV: Hậu việc khai thác KT Pháp VN gì? HS: - Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột Chính sách văn hoá, giáo dục: kiệt Nô dịch ngu dân - Nông nghiệp giậm chân chỗ - Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn CN nặng - Kinh tế VN phát triển toàn diện GV: Chính sách văn hoá, giáo dục TD Pháp thời kì ntn? HS: Vẫn trì VHGD PK sau có thêm môn tiếng Pháp… Hệ thống giáo dục chia làm bậc (SGK/139) * Củng cố: Chính sách VH, GD có phải để “ khai thác văn minh” cho ngưòi Việt hay không? Vì sao? Củng cố, dặn dò 4.1 Củng cố: Cuộc khai thác thuộc địa lần có mặt tiêu cực mặt tích cực nước ta? 4.2 Dặn dò: * Bài vừa học: Học theo phần củng cố *Bài học: Phần II 29: Những biến chuyển xã hội VN Tác động sách khai thác thuộc địa lần Pháp xã hội VN D Rút kinh nghiệm Ngày soạn: 18/3/2015 Ngày giảng:21/3/2015 Lớp 8A+8B Tiết 48 Chương II XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918 Bài 29 CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM (tiếp theo) A Mục tiêu học: Giúp HS nắm được: Kiến thức: - Dưới tác động sách khai thác lần 1, XH VN có nhiều biến đổi: + Giai cấp PK, nông dân, công nhân biến đổi + Tầng lớp tư sản tiểu tư sản đời - XH VN thay đổi dẫn đến nội dung, tính chất CM thay đổi - Xu hướng CM mới- Xu hướng CM DCTS xuất phong trào giải phóng dân tộc VN Kĩ năng: - Nhận xét, phân tích, tổng hợp đánh gía kiện lịch sử - Biết sử dụng tranh ảnh lịch sử để minh hoạ cho kiện điển hình Thái độ: - HS hiểu rõ thái độ trị giai cấp, tầng lớp phong trào cách mạng - Tôn trọng lòng yêu nước sĩ phu đầu TK XX tâm vận động CMVN theo xu hướng (xu hướng CMTG tiến hành) B Thiết bị dạy học: - Thầy: Tranh ảnh lịch sử đời sống giai cấp xã hội, mặt nông thôn thành thị - Trò: Sưu tầm tài liệu, hình ảnh liên quan đến học C Tiến trình dạy: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Em trình bày nét khai thác thuộc địa lần TD Pháp? Bài mới: Dưới tác động chương trình khai thác thuộc địa lần1 TD Pháp, XHVN có nhiều biến đổi Bên cạnh giai cấp không ngừng biến động giai tầng đời, nội dung tính chất cách mạng VN có thay đổi định, xu hướng CM mới, xu hướng CMDCTS xuất phong trào giải phóng DTVN Đây vấn đề tìm hiểu tiết 48 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GV: Yêu cầu học sinh đọc SGK phần 1/T140 GV: Dưới thời Pháp thuộc, giai cấp PK VN phát triển ntn? HS: Ngày đông, đa phần đầu hàng làm tay sai cho TD Pháp, phận nhỏ có tinh thần yêu nước GV chốt lại: Bên cạnh địa chủ người Việt có địa chủ người Pháp địa chủ nhà chung ( nhà thờ) GV: Dưới thời Pháp thuộc, giai cấp nông dân có thay đổi ntn? HS: Cơ cực trăm bề GV: Minh hoạ thêm yêu cầu học sinh quan sát hình 99 SGK để nhận xét đời sống người nông dân: Người nông dân gầy guộc, đói khổ, phải kéo cày thay trâu GV: Thái độ trị nông dân ntn? HS: Họ căm ghét TD Pháp PK, sẵn sàng đứng lên đấu tranh giành lấy tự do, no ấm GV: Chính sách khai thác thuộc địa lần thực dân Pháp làm cho nông thôn nước ta có thay đổi mạnh mẽ: Số lượng địa chủ tăng nhanh, phận trở thành tay sai cho địch; Giai cấp nông dân bị bóc lột nặng nề phân hoá thành nhiều tầng lớp Nông dân có ý thức dân tộc sâu sắc, sẵn sàng tham gia đấu tranh chống TD Pháp GV: Yêu cầu hs đọc phần SGK/141, 142 GV: Dưới tác động c/s khai thác thuộc địa lần1, đô thị VN phát triển ntn? HS: Cuối TK XIX đầu TK XX, đô thị VN đời phát triển ngày nhiều: nhiều giai cấp, tầng lớp đời GV: Tầng lớp tư sản VN đời ntn? Tại vừa đời, họ lại bị TD Pháp chèn ép vàkìm hãm? GV: Họ thầu khoán, đại lý, chủ xí Các vùng nông thôn: - Giai cấp địa chủ PK: Có điều kiện phát triển, đa số đầu hàng thực dân Pháp số địa chủ vừa nhỏ có lòng yêu nước - Giai cấp nông dân: Cơ cực trăm bề, phận nhỏ thành tá điền, phận thành công nhân Đô thị phát triển, xuất giai cấp tầng lớp mới: - Cuối TK XIX đầu TK XX , đô thị VN đời phát triển giai tầng : +Tầng lớp tư sản nghiệp, chủ hãng buôn: TSVN Bị thực dân Pháp chèn ép Pháp kìm hãm kinh tế thuộc địa phát triển cạnh tranh với kinh tế quốc GV: Tầng lớp tiểu tư sản thành thị đời phát triển nth? Tại tiểu tư sản trí trức sẵn sàng tham gia vận động cứu nước? HS: SGK/141 Tiểu tư sản, tri thức sẵn sàng tham gia vận động cứu nước họ có trình độ, có lòng yêu nước, nhạy bén với thời GV: Giai cấp CNVN đời ntn? Vì công nhân VN có tư tưởng CM triệt để? HS: Đầu TK XX giai cấp công nhân VN đời, số lượng khoảng 10 vạn người, đời sống khốn khổ Họ có tư tưởng CM triệt để tài sản để mất, bị áp bóc lột nặng nề, họ giai cấp vô sản “bán công, nuôi miệng” GV: Yêu cầu HS quan sát hình 100 SGK: Em có nhận xét lực lượng công nhân VN thời kì Pháp thuộc? HS: Cuộc sống cực không nông dân *Củng cố: Tác động sách khai thác thuộc địa XHVN? GV: Sử dụng bảng so sánh SGV/209 GV: Nêu điểm xu hướng cứu nước đầu TK XX HS: Xu hướng CMDCTS phong trào giải phóng dân tộc GV: Các nhà yêu nước lại muốn theo gương Nhật Bản lí nào? HS: NB nước châu Á có điều kiện TN, XH gần giống VN, Sau Duy Tân Minh Trị (1,1868) NB trở thành nước có KT phát triển Củng cố dặn dò 4.1 Củng cố: Đã củng cố phần 4.2 Hướng dẫn tự học: + Tầng lớp tiểu tư sản +Giai cấp công nhân Xu hướng công vận động giải phóng dân tộc: Xu hướng cứu nước theo đường DCTS * Bài vừa học: Làm BT: Lập bảng thống kê tình hình giai cấp, tầng lớp xã hội Việt Nam cuối kỷ XIX- đầu kỷ XX (theo mẫu) Giai cấp, tầng lớp Địa chủ kiến Nghề nghiệp Thái độ dân tộc phong Nông dân Công nhân Tư sản Tiểu tư sản * Bài học: Phần1 30: “Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK XX – 1918.” (PhầnI) a) Dựa vào đâu hội Duy Tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập (Nhóm hs) b) Đông Kinh Nghĩa Thục có hoạt động nào? Điều kiện có ảnh hưởng đến phong trào yêu nước chống Pháp nước ta? c) Phong trào Duy Tân chống thuế Trung Kì có mối liên hệ với không? d) Lập bảng thống kê phong trào yêu nước đầu kỉ XX, theo mẫu Phong trào Mục đích D Rút kinh nghiệm Hình thức nội dung hoạt động chủ yếu ... lần Pháp xã hội VN D Rút kinh nghiệm Ngày soạn: 18/ 3/2015 Ngày giảng:21/3/2015 Lớp 8A+8B Tiết 48 Chương II XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 189 7 ĐẾN NĂM 19 18 Bài 29 CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC... phong trào giải phóng dân tộc VN Kĩ năng: - Nhận xét, phân tích, tổng hợp đánh gía kiện lịch sử - Biết sử dụng tranh ảnh lịch sử để minh hoạ cho kiện điển hình Thái độ: - HS hiểu rõ thái độ trị... huy Chính sách kinh tế: - Nông nghiệp: + ẩy mạnh viêc cướp đoạt ruộng đất + Bóc lột biện pháp phát canh thu tô - Công nghiệp: + Khai thác than, kim loại + Phát triển nghành công nghiệp nhẹ GV:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 47 + 48 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 47 + 48 , Giáo án tổng hợp Lịch sử 8 Tiết 47 + 48

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay