Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 13

11 19 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:42

-1- Ngày soạn: 2/11/2016 Tuần 13 Tiết 25 Bài 14: BA LẦN CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (THẾ KỈ XIII) (tt) I Mục tiêu Kiến thức - Việc chuẩn bị cho xâm lược lần thứ nhà Nguyên chu đáo lần - Nhờ chuẩn bị chu đáo, đường lối đắn với tâm cao quân dân ĐV giành thắng lợi vẽ vang Tư tưởng Giáo dục học sinh lòng căm thù giặc ngoại xâm, niềm tự hào dân tộc biết ơn tổ tiên anh dũng bảo vệ đất nước Kĩ Sử dụng lược đồ để thuật lại kiện lịch sử II Chuẩn bị: GV: - Lược đồ kháng chiến lần thứ hai - Tranh minh hoạ Tháo Hoan - Bản Hịch tướng sĩ HS: Sưu tầm tư liệu liên quan đến kháng chiến III Tiến trình lên lớp: Ổn định lớp Kiểm tra cũ - Trình bày kháng chiến lần I lược đồ - Nêu kiện biểu tinh thần tâm chống giặc nhà Trần Bài GTB : Sau thất bại âm mưu xâm lược Đại Việt lần thứ Mông Cổ không từ bỏ ý định xâm lược Đại Việt, nên 1285, Mông Cổ tiến hành xâm lược Đại Việt lần hai Nhà Trần chuẩn bị chống quân xâm lược nào? Trong tiết học tiến hành tìm hiểu thông qua « Bài 14: II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên năm 1285 » Hoạt động GV Hoạt động HS - Giảng: Mặc dù thất bại âm - Nghe mưu xâm lược Đại Việt vào năm -2- Nội dung ghi bảng II Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285) Âm mưu xâm lược Cham-pa Đại Việt nhà Nguyên: 1258 vào 1271, vua Mông Cổ Hốt Tất Liệt lập nhà nước riêng cho nhà Nguyên GV: Trực quan chân dung vua Nguyên cho HS quan sát ? Trung Quốc hoàn toàn bị Mông Cổ thống trị vào năm ? Khi thống trị Trung Quốc, vua Nguyên liền thực âm mưu ? Nhằm mục đích - Xem hình - Năm 1279 - Xâm lược Cham- - Sau thống trị hoàn toàn Trung Quốc, vua pa Đại Việt Nguyên riết chuẩn bị xâm lược Đại Việt - Làm cầu nối Cham-pa xâm lược thôn tính nước phía Nam Trung Quốc ? Hốt Tất liệt cho quân đánh Cham-pa trước nhắm mục đích - Làm bàn đạp đánh Đại Việt ? Thời gian quân Nguyên tiến - Năm 1283, Toa - Năm 1283, Toa Đô đánh Cham-pa? huy Đô huy tiến huy 10 vạn quân tiến đánh Cham-pa … đánh Cham-pa ? Quân dân Champa làm - Đã chiến đấu hết - Trực quan lược đồ thể ranh sức anh dũng giới Cham-pa Đại Việt - Quan sát * Tích hợp: Trực quan lược đồ thể trận phản công quân dân Cham-pa quân Nguyên ? Sau diễn biến trận đánh cho - Quân Nguyên …  thất bại ta thấy kết phải rút phận để cố thủ phía bắc để chờ quân đến phối - Sau kế hoạch dùng Cham-pa làm hợp đánh Đại bàn đạp đánh Đại Việt bị thất bại Việt Cuối tháng năm 1285, nhà Nguyên tập trung lực lượng tiến đánh Đại Việt Chuyển ý : Biết kế hoạch nhà Trần chuẩn bị kháng chiến Chúng ta tiến hành tìm hiểu sang nội dung thứ 2 Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến ? Trước nguy bị xâm lược nhà - Triệu tập hội nghị Bình Trần làm Than để bàn kế đánh giặc -3- - Tập hợp ? Vua Trần triệu tập hội nghị Bình vương hầu quan lại để bàn kế Than nhằm mục đích - Nhấn mạnh: hội nghị có ý hoạch đánh giặc nghĩa quan trọng ? Trong hội nghị xảy kiện - « Trần Quốc Toản bóp nát cam » ? Khi nhận trọng trách huy - Đọc đoạn chữ kháng chiến Trần Quốc Tuấn nhỏ / 58 làm - Ông soạn Hịch tướng sĩ để động viên tinh thần ? Vua Trần mở hội nghị Diên chiến đấu Hồng để làm quân đội - Mời bậc phụ lão có uy tín nước Thăng ? Trong hội nghị Diên Hồng Long để bàn cách đánh giặc phụ lão nói - « Các phụ lão nói nên đánh, muôn người ? Theo em hội nghị Diên Hồng lời » có tác dụng đến việc - Thể chuẩn bị cho kháng chiến đồng lòng trí - Giảng (sgk) toàn dân ? Những kiện thể ý chí chiến chống giặc quân - Trần Quốc Toản dân Đaị Việt bóp nát cam giương cao cờ đấu tranh chống giặc - Các phụ lão điều nói nên đánh, muôn người trí lời - Quân sĩ điều ? Việc thích chữ “Sát Thát” có ý thích vào cánh tay chữ “Sát thát” nghĩa - Thể tâm cao độ -4- - Đầu 1285 vua Trần mở hội nghi Diên Hồng - Cuộc tập trận lớn duyệt binh tổ chức Đông Bộ Đầu ? Qua hành động thể tinh thần quân dân ta - Trực quan chân dung Hưng Đạo Vương Hội nghị Diên Hồng.năm 1285 Chuyển ý: Sau chuẩn bị sẵn sàng mặt kháng chiến diễn tìm hiểu sang nội dung thứ quân sĩ không chịu nước - Tinh thần nước mãnh quân ta - Xem hình chết yêu liệt dân - Dùng lược đồ kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên để trình bày diễn biến - Theo dõi Diễn biến kết kháng chiến a Diễn biến - Cuối tháng 1-1285, Thoát Hoan huy 50 vạn quân tiến công Đại Việt - Quân ta chủ động rút ? Kết sau lần phản công đem - Đọc đoạn chữ Vạn Kiếp nhỏ / 59 lại - Nhân dân Thăng Long thực “Vườn không nhà trống” - Cánh quân Toa Đô từ Cham-pa đánh Nghệ An, Thanh Hoá Thoát Hoan đánh xuống phía Nam tạo “Gọng kìm” ð Nhằm mục đích tiêu diệt quân chủ lực ta bắt toàn đầu não kháng chiến ? Đối với đạo quân Toa Đô ? Hãy cho biết cách đánh quân -5- - Tháng 5-1285, quân Trần tổ chức phản công - Quân Nguyên tháo chạy Thoát Hoan chui vào ống đồng chạy nước b Kết Kháng chiến chống quân Nguyên kết thúc thắng lợi Nguyên nhà Trần kháng chiến lần thứ hai - Thực chủ trương “Vườn không nhà trống” - Tránh giặc mạnh chúng đến xâm lược - Vừa cho quân cản bước tiến giặc, vừa rút lui để bảo toàn lực lượng - Khi thời đến, phản công tiêu diệt giặc giành thắng lợi Củng cố: ? Nhà trần chuẩn bị chóng quân Nguyên XL ? Trình bày diễn biến cộc kháng chiến chóng quân Nguyên XL lần năm 1285 Dặn dò: - Học thuộc bài, trả lời câu hỏi SGK - Xem trước nội dung lại 14 IV Rút kinh nghiệm _ Tiết 26 Bài 14: BA LẦN CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN (THẾ KỈ XIII) (tt) I Mục tiêu Kiến thức - Âm mưu xâm lược lần thứ quân Nguyên - Vua nhà Trần tâm chống lại quân xâm lược nhà Nguyên trận đánh lớn như: Vân Đồn, Bạch Đằng giành thắng lợi vẽ vang Tư tưởng Giáo dục học sinh lòng căm thù giặc niềm tự hào truyền thống hào hùng dân tộc kháng chiến chống Mông Nguyên Kĩ Sử dụng lược đồ để tóm tắt kiện lịch sử II Chuẩn bị -6- GV: Lược đồ kháng chiến lần thứ III HS: Sưu tầm tư liệu liên quan đến kháng chiến III Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Kiểm tra cũ ? Nhà Trần chuẩn bị chống quân Nguyên xâm lược ? Trình bày diễn biến cộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược lần năm 1285 Bài GTB: Sau lần xâm lược Đại Việt thất bại nhà Nguyên căm phẫn nên tâm xâm lược Đại Việt lần thứ nhằm phục hận mở rộng quyền thống trị lãnh thổ ?Vậy xâm lược Đại Việt quân Nguyên lần quân dân Đại Việt đối phó với quân xâm lược Nguyên tiết học tìm hiểu thông qua 14: “III Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên lần thứ (1287-1288)” Hoạt động GV Hoạt động HS HS lắng nghe ? Hai lần xâm lược Đại Việt thất - Quyết tâm đánh chiếm Đại bại, vua Nguyên làm Việt lần ? Hãy nêu dẫn chứng việc quân - Đọc đoạn chữ Nguyên chuẩn bị chu đáo cho nhỏ / 62 Nội dung ghi bảng III Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên (1287 – 1288) Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt: xâm lược? ? Việc nhà Nguyên chuẩn bị cho lần - Để rửa nhục, xâm lược thứ ba kỹ lưỡng quy mô nói để bành nên điều gì? trướng ? Trước nguy xâm lược đó, vua Chuẩn bị nhà Trần đưa kế sách gì? kháng chiến: cử Trần Quốc Tuấn làm tổng huy - Tường thuật diễn biến lược đồ ? Trước tình nhà Trần làm - Đọc đoạn chữ nhỏ / 63 ? Đầu năm 1288 Thoát Hoan làm -7- 12-1287, quân Nguyên ạt công Đại Việt - Đầu năm 1288 Thoát Hoan chiếm đóng Vạn Kiếp, xây dựng ? Tại Thoát Hoan không tiến quân - Xây dựng thẳng vào Thăng Long mà lại chiếm vững chắc, đóng Vạn Kiếp? định đánh lâu dài với quân Trần - Đợi cánh quân thuỷ đến, để tiến đánh Thăng Long cho thắng Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương Trương Văn Hổ ? Tại Ô Mã Nhi lại ngược sông - Lần lượt trả lời Bạch Đằng kéo đến Vạn Kiếp để hội quân với Thoát Hoan? ? Dự đoán tình Trần Khành Dư làm - Trần Khánh Dư huy quân mai phục - Giới thiệu vài nét Trần Khánh Dư - Nghe - Khi đoàn thuyền lương Trương Văn Hổ đến quân ta đánh dội ? Kết dự đoán ? Kết trận mai phục ? Tại nhà Trần lại định đánh đoàn thuyền chở lương? ? Chiến thắng Vân Đồn có ý nghĩa  Phần lớn lương thực giặc bị đắm, số lại bị quân ta chiếm - Đánh vào dày giặc > đói > khó chiến đấu lâu dài > phá hỏng âm mưu "Cậy lương thực nhiều để đánh lâu dài với nhà Trần" - Làm cho quân giặc rơi vào tình trạng khốn đốn, tinh thần hoang mang Chiến thắng Bạch Đằng - Cuối tháng 1-1288 -8- ? Sau trận Vân Đồn, tình hình - Tình quân Nguyên giặc khó thiếu ? Nhân dân Thăng Long thực kế khăn, lương thực trầm hoạch trọng ? Vì ta thực kế hoạch "Thăng - Thể tư Long vườn không, nhà trống"? tưởng: “quyết không để hạt thóc, người dân lọt vào tay giặc ”> Bất hợp tác với giặc Thoát Hoan tiến vào Thăng Long > gặp cảnh vườn không, nhà trống > bị động, hoang mang, tuyệt vọng > định rút quân ? Trước cảnh kinh thành Thăng Long + Đốt phá kinh hoang vắng quân lính Thoát Hoan thành làm gì? + Đuổi theo vua (Trần Thái Hoàng vua) + Giết chết dân chúng cướp lương + Khai quật lăng mộ họ Trần ? Lợi dụng thời nhà Trần - Mở phản làm công, bố trí mai phục sông Bạch Đằng ? Tại Trần Quốc Tuấn định - Tiêu diệt tận công giặc vào thời điểm giặc gốc ý chí xâm rút chạy? lược kẻ thù ? Tại Trần Quốc Tuấn lại chọn sông Bạch Đằng để chặn đánh giặc? (gợi ý địa thế, kinh nghiệm lịch sử) - Ảnh hưởng thuỷ triều - Ta hiểu rõ cửa sông - Ta thạo thuỷ chiến địch ? Ta chuẩn bị cho trận - Chuẩn bị bãi phản công cuối cùng? cọc - Bố trí quân mai phục hai -9- - Tháng 4-1288 ta mở phản công tiêu diệt địch bố trí mai phục sông Bạch Đằng bên bờ ? Trận chiến diễn - Dựa vào SGK - Dùng lược đồ chiến thắng Bạch trả lời Đằng trình bày ? Tại Trần Quốc Tuấn lại chọn - Đây đóng cọc cửa sông Chanh, sông đường ngắn Kênh? để thoát biển đông ? Kết HS: Dựa SGK * Kết quả: trả lời - Ô Mã Nhi bị bắt sống - Thoát Hoan dẫn quân từ Vạn Kiếp rút nước - Kháng chiến lần thứ chống quân xâm lược Nguyên kết thúc thắng lợi ? Sự tài tình TQT thể điểm - Biết lợi dụng nào? địa hình, địa vật hiểm yếu, bố trí trận địa phục kích - Kết hợp với quy luật lên xuống thuỷ triều để tiêu diệt địch ? Trận Bạch Đằng năm 1288 có ý - Đập tan mông xâm lăng nghĩa giặc Nguyên Củng cố: ? Trình bày tóm tắt diễn biến kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên lần lược đồ ? Kể tên vua nhà Trần gắn với lần kháng chiến chống quân MôngNguyên HS : - Trần Thái Tông (Trần Cảnh) trị (1225-1258): Kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ 1258 - Trần Nhân Tông (Trần Khâm) trị (1279-1293): Kháng chiến chống quân Nguyên lần hai 1285 - Trần Nhân Tông (Trần Khâm) trị (1279-1293): Kháng chiến chống quân Nguyên lần ba 1288 Dặn dò - Học thuộc bài, trả lời câu hỏi SGK - 10 - - Xem trước phần lại 14: “IV Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử » V Rút kinh nghiệm - 11 - Trình ký: 5/11/2016 Huỳnh Thị Thanh Tâm ... tưởng Giáo dục học sinh lòng căm thù giặc niềm tự hào truyền thống hào hùng dân tộc kháng chiến chống Mông Nguyên Kĩ Sử dụng lược đồ để tóm tắt kiện lịch sử II Chuẩn bị -6- GV: Lược đồ kháng chiến... tưởng Giáo dục học sinh lòng căm thù giặc ngoại xâm, niềm tự hào dân tộc biết ơn tổ tiên anh dũng bảo vệ đất nước Kĩ Sử dụng lược đồ để thuật lại kiện lịch sử II Chuẩn bị: GV: - Lược đồ kháng chiến... Hoan? ? Dự đoán tình Trần Khành Dư làm - Trần Khánh Dư huy quân mai phục - Giới thiệu vài nét Trần Khánh Dư - Nghe - Khi đoàn thuyền lương Trương Văn Hổ đến quân ta đánh dội ? Kết dự đoán ? Kết trận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 13 , Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 13 , Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay