Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 21

9 13 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 23:42

Ngày soạn: 2/1/2017 Tuần 21 Tiết 39 Bài 19: CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN ( 1418-1427) (tt) I Mục tiêu Kiến thức - Những kiện tiêu biểu giai đoạn cuối khởi nghĩa Lam Sơn: Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang - Ý nghĩa cũa kiện việc kết thúc thắng lợi khởi nghĩa Lam Sơn Tư tưởng: GDHS lòng yêu nước tự hào chiến thắng oanh liệt dân tộc ta kỉ XV Kĩ - Sử dụng lược đồ - Học diễn biến trận đánh lược đồ - Đánh giá kiện có ý nghĩa định chiến tranh II Chuẩn bị GV: Lược đồ: Trận Tốt Động – Chúc Động, Trận Chi Lăng – Xương Giang HS: Những tư liệu liên quan đến kháng chiến III Tiến trình lên lớp Ổn định lớp: KTSS Kiểm tra cũ: ? Trình bày trình giải phóng Nghệ An 1424 ? Trình bày trình giải phóng Tân Bình – Thuận Hóa 1425 ? Trình bày trình tiến quân Bắc, mở rộng phạm vi HĐ (cuối 1426) Bài GTB: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn sau nhiều năm chiến tranh gian khổ trãi qua nhiều thử thách bước vào giai đoạn toàn thắng từ cuối 12426 đến cuối 1427 giai đoạn diễn liệt ? Trong tiết học tìm hiểu thông qua 19, phần III “Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng cuối 1426 đến cuối 1427” Hoạt động GV HĐ 1: - Trong tiết học trước em biết quân Minh rơi vào cố thủ thành Đông Quan gặp nhiều khó khăn ? Vì vào 10-1426 quân Minh có định - Kết hợp sử dụng lược đồ trận Tốt Động - Chúc Động vị trí ? Âm mưu Vương Thông - Bổ sung: với số quân 10 vạn, chúng chỉ để lại Đông Hoạt động HS Nội dung III Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (Cuối năm 1426 - cuối năm 1427) Trận Tốt Động- Chúc Động (Cuối 1426 - cuối 1427) - Tháng 10-1426, vạn - Tháng 10-1426, Vương viện binh giặc Vương Thông vạn quân kéo Thông huy kéo vào vào Đông Quan thành Đông Quan, nâng số lượng quân Minh lên đến 10 vạn - Muốn dành lại chủ động, nên định mở phản công lớn vào chủ lực nghĩa quân Cao Bộ -1- Quan lực lượng nhỏ lại tiến vào Thanh Hóa Trên đường tiến quân, chúng tập trung địch Cổ Sở, tiến đánh Cao Bộ ? Với âm mưu Vương Thông đánh Cao Bộ vào thời gian ? Trước âm mưu quân Minh nghĩa quân lên kế hoạch - Kết hợp sử dụng lược đồ trận Tốt Động - Chúc Động trình bày ? Kết - Sáng 7-11-1426 Vương - Trả lời theo sgk Thông xuất quân tiến vể Cao Bộ - Nghĩa quân đặt phục binh - Ta đặt phục binh Tốt Tốt Động - Chúc Động Động - Chúc Động ( ) Quân ta từ phía xông - Theo dõi vào gặc → vạn quân giặc tử - vạn quân giặc tử thương, bắt sống vạn, thương, bắt sống vạn Vương Thông chạy Đông - Vương Thông bị thương Quan tháo chạy Đông Quan - Nghĩa quân thừa thắng kéo vây hãm thành Đông Quan giải phóng thêm nhiều Châu, Huyện - Có thể nói trận thắng có ý nghĩa chiến lược ? Vì trận thắng coi trận thắng có ý nghĩa - Suy nghĩa trả lời: Làm chiến lược thay đổi tương quan lực lượng ta địch Ý đồ chủ động phản công - Bổ sung: Đây trận thắng địch bị thất bại oanh liệt vang dội làm cho - Nghe quân giặc rơi vào tình vô khó khăn, sau viết “Bình Ngô Đại Cáo” Nguyễn Trãi tổng kết trận chiến Tốt Động - Chúc Động câu thơ: “Ninh Kiều máu chảy thành sông, hôi vạn dặm - Đọc câu thơ (sgk) Tốt Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm” ? Sau trận đánh Tốt Động -Chúc Động tình hình nghĩa quân - Nghĩa quân thừa thắng kéo vây hãm thành Đông Quan giải phóng thêm HĐ nhiều Châu, Huyện Trận Chi Lăng-Xương - Sau thất bại trận Tốt Động Giang (10-1427) -Chúc Động tình hình quân Minh gặp nhiều khó khăn, nhiên với dã tâm lớn muốn cai trị nước ta nên chúng tiếp tục tìm cách lật ngược tình ? Đầu tháng 10-1427 kiện - Đầu tháng 10-1427, 15 vạn xảy - Trả lời theo sgk viện binh từ Trung Quốc -2- chia làm đạo tiến vào nước ta ? Trước tình hình huy nghĩa quân làm - Lần lượt trình bày: Tập trung lực lượng tiêu diệt viện binh giặc, trước hết đạo binh Liễu Thăng không cho chúng tiến sâu vào nội địa ? Tại ta lại tập trung tiêu diệt nước ta dạo quân iễu Thăng trước mà - Giải thích: Vì: Liễu Thăng không tập trung lực lượng giải tướng trẻ, có tài phóng Đông Quan háo thắng, kinh nghiệm chiến đấu dễ sa vào bẩy nước ta, diệt đạo quân Liễu Thăng đạo quân Mộc Thạnh không cần ? Với định huy đánh tháo chạy quân ta chọn nơi mai - Nghĩa quân phục kích phục Ải Chi Lăng - Trực quan kết hơp sử dụng lược đồ trận Chi Lăng-Xương - Theo dõi Giang ? Kết công phục kích - Đọc đoạn in nghiêng ? Sau Liễu Thăng chết tình SGK hình quân Minh - Đạo quân Mộc Thạnh - Trình bày: Trên đường tiến hoảng sợ rút chạy Trung quân, giặc liên tiếp bị phục kích Quốc Cần Trạm, Phố Cát Tiêu diệt đến vạn quân địch Tổng Binh Lương Minh bị giết trận Thượng thư binh Lý Khánh phải thắt cổ tự tử Mấy vạn địch lại cố gắng tới Xương Giang co cụm lại cánh đồng ? Kết cuối - Ngày 8-10, Liễu Thăng bị nghĩa quân phục kích giết Ải Chi Lăng - Lương Minh lên thay tiếp tục tiến xuống Xương Giang (Bắc Giang) , liên tiếp bị phục kích Cần Trạm, Phố Cát → Gần vạn tên bị tiêu diệt trận, số lại bị bắt sống - Đọc đoạn thơ in nghiêng / 91 Nguyễn Trãi thuật lại thất bại quân ? Khi biết quân Liễu Thăng bại Minh Chi Lăng - Xương trận đạo quân Mộc Thạnh Giang làm - Mộc Thạnh biết Liễu ? Vương Thông hoảng sợi làm Thăng bị giết, hoảng sợi vội rút quân nước - Vương Thông xin hòa -3- - Vội vàng xin hòa Chấp nhận mở hội thề Đông Quan (10-12-1427) để an toàn rút quân nước - Tháng 3-1-1428 toán quân cuối Vương Thông rút quân nước - Đất nước bóng quân thù HĐ - Sau đất nước giải phóng Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo Đây án anh hùng ca tổng kết tài tình kháng chiến vĩ đại dân tộc từ ngày gian lao núi Chí Linh đến chiến thắng lẫy lừng Tốt Động-Chúc Động, Chi Lăng-Xương Giang Tuyên Bố với toàn dân việc đánh đuổi quân Minh nghĩa quân Lam Sơn coi Tuyên Ngôn Độc Lập cuối kỉ thứ XV chấp nhận mở hội thề Đông Quan (10-12-1427) để an toàn rút quân nước → Khởi nghĩa chống quân Minh kết thúc thắng lợi Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử ? Tại khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi - Đọc đoạn in nghiêng a Nguyên nhân SGK - Lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất tâm - Lần lượt trình bày giành độc lập tự cho đất nước - Được nhân dân khắp nơi ủng hộ - Nhờ đường lối, chiến lược, chiến thuật đắn, sáng tạo tham mưu, đứng đầu Lê Lợi Nguyễn Trãi ? Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi b Ý nghĩa có ý nghĩa - Kết thúc 20 năm đô hộ tàn - Liên hệ thực tế GDHS tinh bạo phong kiến nhà thần đoàn kết chống giặc ngoại Minh xâm dân tộc ta - Mở thời kì phát triển cho dân tộc – thời Lê Sơ Củng cố ? Dựa vào lược đồ em trình bày tóm tắt diễn biến KN Lam Sơn ? Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử khởi nghĩa Lam Sơn -4- Hướng dẫn - HS học thuộc bài, trả lời câu hỏi SGK - HS xem trước 20: “I Tình hình trị, quân pháp luật” IV Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Tiết 40 Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 ) I Mục tiêu Kiến thức - Bộ máy quyền thời Lê Sơ, sách quân đội thời Lê Những điểm luật Hồng Đức - So sánh thời Trần để chứng minh thời Lê Sơ, nhà nước tập quyền tương đối hoàn chỉnh, quân đội hùng mạnh, có luật pháp để đảm bảo kỉ cương trật tự xã hội Tư tưởng: GDHS niềm tự hào thời thịnh trị đất nước, có ý thức bảo vệ đất nước Kĩ Phát triển kĩ đánh giá tình hình trị, quân sự, pháp luật thời kì lịch sử (Lê Sơ) II Chuẩn bị GV: Sơ đồ tổ chức máy quyền thời Lê Sơ Một số ý kiến đánh giá luật Hồng Đức HS: Những tư liệu liên quan đến nội dung học III Tiến trình lên lớp Ổn định lớp: KTSS Kiểm tra cũ ? Trình bày diễn biến trận Tốt Động-Chúc Động (Cuối 1426 - cuối 1427) ? Trình bày diễn biến trận Chi Lăng-Xương Giang (10/1427) ? Trình bày nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử Bài mới: GTB: Sau đánh đuổi giặc ngoại xâm khỏi biên giới Lê Lợi lên vua, nhà Lê bắt tay vào việc tổ chức lại quyền, xây dựng quân đội, pháp luật, nhằm ổn định tình hình xã hội phát triển kinh tế Đó nội dung học hôm Để hiểu rõ tiết học tìm hiểu thông qua 20: I “Tình hình trị, quân pháp luật” Hoạt động GV HĐ Hoạt động HS * Hoạt động 1: ? Khi đất nước hoàn toàn giải - Lên Hoàng đế phóng Lê Lợi làm tiến hành khôi phục lại quốc hiệu Đại Việt, đồng thời tiến hành xây dựng nhà nước -5- Nội dung I Tình hình trị, quân sự, pháp luật Tổ chức máy quyền ? Chính quyền phong kiến - Chính quyền phong kiến hoàn thiện vào thời vua hoàn thiện dần đến thời vua Lê Thánh ? Bộ máy quyền thời Lê Tông hoàn thiện Sơ thể - Lần lượt trình bày - Trung ương: - Treo bảng phụ kẻ sơ đồ trống + Đứng đầu vua “Bộ mày tổ chức nhà nước thời + Giúp việc cho vua có Lê Sơ” quan đại thần ? Em tìm từ thích hợp điền + Ở triều đình có sáu vào sơ đồ trống máy tổ chức nhà nước thời Lê Sơ - Lên bảng điền * Tổ chức nhà nước thời Lê Sơ: + Chính quyền trung ương: VUA CÁC QUAN ĐẠI THẦN BỘ CÁC CQ CHUYÊN MÔN - Đọc đoạn chữ nhỏ / 94, nhắc lại tên giải - Bổ sung: Giúp việc có thích chức tự, khoa giám sát quan chuyên môn + Chính quyền địa phương: - Địa phương: + Cả nước chia thành 13 đạo thừa tuyên 13 ĐẠO + Dưới đạo phủ, châu, huyện xã ĐÔ TI HIẾN TI THỪA TI PHỦ HUYỆN (CHÂU) XÃ - Kết hợp sử dụng lược đồ ? Em kể tên 13 đạo Thừa Tuyên lược đồ ? Qua lược đồ em nhận xét lãnh thổ nước ta thời Lê Sơ ? Nêu nhiệm vụ ti - Nhìn lược đồ trình bày - Lãnh thổ ngày mở rộng - Lần lượt trình bày: + Đô ti: Phụ trách quân + Hiến ti: Phụ trách việc -6- tra quan lại, xử án, pháp luật + Thừa ti: Phụ trách việc hành chánh hộ tịch, thuế khóa - Treo lược đồ hành nước Đại Việt thời Lê Sơ tên 13 đạo thừa Tuyên ? So sánh tổ chức nhà nước thời Lê với thời Trần, nhiều người cho tổ chức nhà nước thời Lê Sơ tập quyền (Giải thích: tập quyền thống tập trung quyền hành vào triều đình trung ương) → điều thể sách thời Lê ? Nhìn vào lược đồ, nhận xét máy tổ chức quyền thời Lê Sơ có khác với nước Đại Việt thời Trần - Thảo luận, trình bày: Vua nắm quyền hành, Lê Thánh Tống bãi bỏ số chức vụ cao cấp: tể tướng, đai tổng quản, hành khiển vua trực tiếp làm tổng huy quân đội - Nhận xét: quyền lực nhà vua ngày củng cố , quan chức vụ giúp việc cho vua ngày xếp quy cũ bổ sung đầy đủ Đất nước chia nhỏ thành khu vực hành (13 đạo) - Nhận xét: Chặt chẽ, dễ ? Nhận xét tổ chức máy dàng quản lí quyền thời Lê Sơ HĐ 2: Tổ chức quân đội ? Nhà Lê tổ chức quân đội - Nhớ, liên hệ thời Lý giải - Theo chế độ ''ngụ binh thích: chế độ "ngụ binh nông'' nông" (Khi đất nước có ngoại xâm tất quân lính điều ngũ chiến đấu toàn dân Khi hòa bình thay phiên làm ruộng.) ? Tại nói hoàn cảnh - Suy nghĩ, trả lời: lúc đó, chế độ "ngụ binh thường xuyên có giặc nông" tối ưu ngoại xâm → vừa kết hợp sản xuất với quốc phòng - Quân đội gồm hai phận: quân triều đình quân địa phương; ? Nhà Lê quan tâm phát triển - Quân đội luyện tập quân đội võ nghệ thường xuyên bố trí canh phòng khắp nơi nơi hiểm yếu - Đọc đoạn in nghiêng -7- SGK ? Em có nhận xét chủ - Nhận xét: Quyết tâm chương nhà nước Lê Sơ đối cố quân đội bảo vệ với lãnh thổ đất nước qua đất nước Thi hành đoạn trích sách vừa cương vừa nhu kẻ thù - Liên hệ, giáo dục HS qua việc bảo vệ lãnh thổ: Đề cao trách nhiệm bảo vệ tổ quốc người dân, trừng trị thích đáng kẻ bán nước - Quân đội luyện tập thường xuyên bố trí canh phòng khắp nơi, nơi hiểm yếu Pháp luật HĐ 3: - Nhắc lại kiến thức cũ - Nhớ nhắc lại: ? Thời nhà Lý, Trần ban + Thời Lý: Hình Thư hành luật + Thời Trần: Quốc Triều Hình Luật ? Đến thời nhà Lê vua Lê - Lê Thánh Tông ban hành Thánh Tông biên soạn ban luật mang tên hành luật Quốc triều hình luật (thường gọi luật Hồng Đức) GV: Giải thích “Hồng Đức” lấy theo niên hiệu vua Lê Thánh Tông ? Nội dung luật - Trình bày theo sgk ? Điểm tiến luật Hồng Đức GV: Đây luật đầy đủ tiến luật thời phong kiến Việt Nam, Thể bước phát triển mạnh mẽ trog lịch sử pháp luật Việt Nam thời phong kiến ? Luật Hồng Đức có tác dụng ? Vì thời nhà Lê, nhà nước quan tâm đến luật pháp - Góp phần củng cố chế độ phong kiến tập quyền, phát triển kinh tế ổn định xã hội - Giữ gìn kĩ cương, trật tự xã hội, ràng buộc nhân dân với chế độ phong kiến để triều đình quản lí chặt chẽ Cũng cố ? Vẽ sơ đồ tổ chức quyền thời Lê Sơ -8- - Ban hành Quốc triều hình luật (thường gọi luật Hồng Đức) - Nội dung chính: + Bảo vệ quyền lợi vua, hoàng tộc; + Bảo vệ quyền lợi quan lại giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến ? Trình bày đóng góp vua Lê Thánh Tông việc xây dựng hệ thống pháp luật tổ chức quân đội Hướng dẫn - HS học thuộc bài, trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Xem phần II “Tình hình kinh tế xã hội” V Rút kinh nghiệm Trình ký: 7/1/2017 -9- Huỳnh Thị Thanh Tâm ... tiến đánh Cao Bộ ? Với âm mưu Vương Thông đánh Cao Bộ vào thời gian ? Trước âm mưu quân Minh nghĩa quân lên kế hoạch - Kết hợp sử dụng lược đồ trận Tốt Động - Chúc Động trình bày ? Kết - Sáng 7- 11-1426... (10-14 27) -Chúc Động tình hình quân Minh gặp nhiều khó khăn, nhiên với dã tâm lớn muốn cai trị nước ta nên chúng tiếp tục tìm cách lật ngược tình ? Đầu tháng 10-14 27 kiện - Đầu tháng 10-14 27, 15... Động-Chúc Động (Cuối 1426 - cuối 14 27) ? Trình bày diễn biến trận Chi Lăng-Xương Giang (10/14 27) ? Trình bày nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử Bài mới: GTB: Sau đánh đuổi giặc ngoại xâm khỏi biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 21 , Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 21 , Giáo án tổng hợp lịch sử 7 tuần 21

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay