luận văn kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty TNHH in và thương mại an phú

59 18 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 17:43

LỜI NÓI ĐẦU Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần xã hội . Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất. Chi phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Sử dụng hợp lý lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động sống góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp và là điều kiện để cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CNV, người lao động trong doanh nghiệp.Tiền lương (hay tiền công) là một phần sản phẩm xã hội được Nhà nước phân phối cho người lao động một cách có kế hoạch, căn cứ vào kết quả lao động mà mỗi người cống hiến cho xã hội biểu hiện bằng tiền nó là phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động của công nhân viên đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương gắn liền với thời gian và kết quả lao động mà công nhân viên đã thực hiện, tiền lương là phần thu nhập chính của công nhân viên. Trong các doanh nghiệp hiện nay việc trả lương cho công nhân viên có nhiều hình thức khác nhau, nhưng chế độ tiền lương tính theo sản phẩm đang được thực hiện ở một số doanh nghiệp là được quan tâm hơn cả. Trong nội dung làm chủ của người lao động về mặt kinh tế, vấn đề cơ bản là làm chủ trong việc phân phối sản phẩm xã hội nhằm thực hiện đúng nguyên tắc “phân phối theo lao động” . Thực hiện tốt chế độ tiền lương sản phẩm sẽ kết hợp được nghĩa vụ và quyền lợi, nêu cao ý thức trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhóm lao động và người lao động đối với sản phẩm mình làm ra đồng thời phát huy năng lực sáng tạo của người lao động, khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời sống để hoàn thành kế hoạch. Trong cơ chế quản lý mới hiện nay thực hiện rộng rãi hình thức tiền lương sản phẩm trong cơ sở sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng cho các doanh nghiệp đi vào làm ăn có lãi, kích thích sản xuất phát triển.Ngoài tiền lương (tiền công) để đảm bảo tái tạo sức lao động và cuộc sống lâu dài của người lao động, theo chế độ tài chính hiện hành doanh nghiệp còn phải vào chi phí sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn.Trong đó, BHXH được trích lập để tài trợ cho trường hợp công nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, mất sức, nghỉ hưu... Bảo hiểm y tế để tài trợ cho việc phòng, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của người lao động. Kinh phí công đoàn chủ yếu để cho hoạt động của tổ chức của giới lao động chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Cùng với tiền lương (tiền công) các khoản trích lập các quỹ nói trên hợp thành khoản chi phí về lao động sống trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.Từ vai trò, ý nghĩa trên của công tác tiền lương, BHXH đối với người lao động. Với kiến thức hạn hẹp của mình, em mạnh dạn nghiên cứu và trình bày chuyên đề: “Kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty TNHH In và Thương mại An Phú”.Trong thời gian đi thực tế để viết chuyên đề tại Công ty TNHH TM In và Thương mại An Phú, em được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô các chú trong công ty đặc biệt là các cô các chú phòng kế toán. Bên cạnh đó, là sự hướng dẫn, tận tình có trách nhiệm của PGS TS Nguyễn Phú Giang và sự cố gắng nỗ lực của bản thân để hoàn thành chuyên đề này.Kết cấu của chuyên đề 3 gồm phần:Phần 1: Những vấn đề chung về kế toán các khoản thanh toán với người lao độngPhần 2: Thực trạng kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại Công ty TNHH In và Thương mại An Phú.Phần 3: Một số ý kiến và hoàn thiện nghiệp vụ kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại Công ty TNHH In và Thương mại An Phú.Mặc dù đã cố gắng nắm bắt vấn đề lý thuyết, áp dụng lý thuyết vào tình hình thực tế của đơn vị nhưng do thời gian có hạn, chắc chắn bài báo cáo vẫn còn thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của cô giáo để bổ sung vào bản báo cáo thực tập tốt nghiệp và khắc phục những thiếu sót trên.Em xin chân thành cảm ơn LỜI NÓI ĐẦU Lao động hoạt động quan trọng người để tạo cải vật chất giá trị tinh thần xã hội Lao động có suất, chất lượng hiệu cao nhân tố định phát triển đất nước Lao động ba yếu tố trình sản xuất yếu tố định Chi phí lao động yếu tố chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Sử dụng hợp lý lao động trình sản xuất kinh doanh tiết kiệm chi phí lao động sống góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp điều kiện để cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CNV, người lao động doanh nghiệp Tiền lương (hay tiền công) phần sản phẩm xã hội Nhà nước phân phối cho người lao động cách có kế hoạch, vào kết lao động mà người cống hiến cho xã hội biểu tiền phần thù lao lao động để tái sản xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động công nhân viên bỏ trình sản xuất kinh doanh Tiền lương gắn liền với thời gian kết lao động mà công nhân viên thực hiện, tiền lương phần thu nhập công nhân viên Trong doanh nghiệp việc trả lương cho công nhân viên có nhiều hình thức khác nhau, chế độ tiền lương tính theo sản phẩm thực số doanh nghiệp quan tâm Trong nội dung làm chủ người lao động mặt kinh tế, vấn đề làm chủ việc phân phối sản phẩm xã hội nhằm thực nguyên tắc “phân phối theo lao động” Thực tốt chế độ tiền lương sản phẩm kết hợp nghĩa vụ quyền lợi, nêu cao ý thức trách nhiệm sở sản xuất, nhóm lao động người lao động sản phẩm làm đồng thời phát huy lực sáng tạo người lao động, khắc phục khó khăn sản xuất đời sống để hoàn thành kế hoạch Trong chế quản lý thực rộng rãi hình thức tiền lương sản phẩm sở sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng cho doanh nghiệp vào làm ăn có lãi, kích thích sản xuất phát triển Ngoài tiền lương (tiền công) để đảm bảo tái tạo sức lao động sống lâu dài người lao động, theo chế độ tài hành doanh nghiệp phải vào chi phí sản xuất kinh doanh phận chi phí gồm khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí công đoàn Trong đó, BHXH trích lập để tài trợ cho trường hợp công nhân viên tạm thời hay vĩnh viễn sức lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, sức, nghỉ hưu Bảo hiểm y tế để tài trợ cho việc phòng, chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ người lao động Kinh phí công đoàn chủ yếu hoạt động tổ chức giới lao động chăm sóc, bảo vệ quyền lợi người lao động Cùng với tiền lương (tiền công) khoản trích lập quỹ nói hợp thành khoản chi phí lao động sống giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Từ vai trò, ý nghĩa công tác tiền lương, BHXH người lao động Với kiến thức hạn hẹp mình, em mạnh dạn nghiên cứu trình bày chuyên đề: “Kế toán khoản toán với người lao động công ty TNHH In Thương mại An Phú” Trong thời gian thực tế để viết chuyên đề Công ty TNHH TM In Thương mại An Phú, em giúp đỡ nhiệt tình cô công ty đặc biệt cô phòng kế toán Bên cạnh đó, hướng dẫn, tận tình có trách nhiệm PGS- TS Nguyễn Phú Giang cố gắng nỗ lực thân để hoàn thành chuyên đề Kết cấu chuyên đề gồm phần: Phần 1: Những vấn đề chung kế toán khoản toán với người lao động Phần 2: Thực trạng kế toán khoản toán với người lao động Công ty TNHH In Thương mại An Phú Phần 3: Một số ý kiến hoàn thiện nghiệp vụ kế toán khoản toán với người lao động Công ty TNHH In Thương mại An Phú Mặc dù cố gắng nắm bắt vấn đề lý thuyết, áp dụng lý thuyết vào tình hình thực tế đơn vị thời gian có hạn, chắn báo cáo thiếu sót Em mong nhận đóng góp cô giáo để bổ sung vào báo cáo thực tập tốt nghiệp khắc phục thiếu sót Em xin chân thành cảm ơn! PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 Một số vấn đề lý thuyết kế toán khoản toán với người lao động 1.1.1 Quỹ tiền lương Quĩ tiền lương doanh nghiệp toàn số tiền lương tính theo số công nhân viên doanh nghiệp doanh nghiệp quản lý chi trả Quỹ tiền lương doanh nghiệp toàn tiền lương mà doanh nghiệp trả cho tất lao động thuộc doanh nghiệp quản lý Thành phần quỹ lương bao gồm nhiều khoản lương thời gian (tháng, ngày, giờ), lương sản phẩm, phụ cấp (cấp bậc, khu vực, chức vụ, đắt đỏ ), tiền thưởng sản xuất Quỹ tiền lương bao gồm nhiều loại nhiên mặt hạch toán chia thành tiền lương lao động trực tiếp tiền lương lao động gián tiếp chi tiết theo tiền lương tiền lương phụ 1.1.2 Phân loại tiền lương Quĩ tiền lương bao gồm khoản: - Tiền lương tính theo thời gian, tiền lương tính theo sản phẩm tiền lương khoán - Tiền lương trả cho người lao động sản xuất sản phẩm hỏng phạm vi chế độ qui định - Tiền lương trả cho người lao động thời gian ngừng sản xuất nguyên nhân khách quan, thời gian điều động công tác làm nghĩa vụ theo chế độ qui định, thời gian nghỉ phép, thời gian học - Các loại phụ cấp làm đêm, làm thêm - Các khoản tiền thưởng có tính chất thường xuyên Quĩ tiền lưong kế hoạch doanh nghiệp tính khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thời gian người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động Trong doanh nghiệp để phục vụ cho công tác hạch toán, tiền lương chia thành hai loại: Tiền lương trực tiếp tiền lương gián tiếp, tiền lương công nhân viên doanh nghiệp chia thành tiền lương tiền lương phụ - Tiền lương tiền lương trả cho người lao động thời gian làm việc thực tế họ gồm tiền lương trả theo cấp bậc khoản phụ cấp kèm theo( phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp làm đêm,phụ cấp làm thêm giờ) - Tiền lương phụ tiền lương trả cho công nhân viên thời gian nghỉ hưởng lương theo chế độ tiền lương thời gian nghỉ tết, nghỉ lễ, nghỉ ngừng sản xuất nguyên nhân khách quan Những công nhân viên sản xuất không mang lại kết trả lương theo lương phụ Vì vậy, việc phân chia tiền lương thành tiền lương tiền lương phụ có ý nghĩa quan trọng công tác kế toán phân tích tiền lương giá thành sản phẩm Để đảm bảo hoàn thành hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất doanh nghiệp việc quản lý cho tiêu quĩ tiền lương phải đặt mối quan hệ phục vụ tốt cho việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiêu tiết kiệm hợp lý quĩ tiền lương Ngoài doanh nghiệp có quỹ khác : Ngoài tiền lương, công nhân viên chức hưởng khoản trợ cấp thuộc phúc lợi xã hội, có trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) hình thành cách trích theo tỷ lệ quy định tổng số quỹ tiền lương cấp bậc khoản phụ cấp (chức vụ, khu vực, đắt đỏ, thâm niên) công nhân viên chức thực tế phát sinh tháng Theo chế độ hành tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội 24%, 17% đơn vị chủ sử dụng lao động nộp tính vào chi phí kinh doanh; 7% lại người lao động đóng góp trừ vào lương tháng Quỹ bảo hiểm xã hội chi tiêu cho trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí tử tuất Quỹ quan BHXH quản lý Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) sử dụng để toán khoản tiền khám chữa bệnh, viện phí, thuốc thang cho người lao động thời gian ốm đau sinh đẻ Quỹ hình thành cách trích theo tỷ lệ quy định tổng số tiền lương công nhân viên chức thực tế phát sinh tháng Tỷ lệ trích BHYT hành 4,5%, 3% trích vào chi phí kinh doanh 1,5% trừ vào thu nhập người lao động Để có nguồn chi phí cho hoạt động công đoàn hàng tháng doanh nghiệp phải trích theo tỷ lệ quy định với tổng số quỹ tiền lương, tiền công phụ cấp (phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút; phụ cấp đắt đỏ; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp lưu động, phụ cấp thâm niên, phụ cấp phục vụ quốc phòng an ninh) thực tế phải trả cho người lao động kể lao động tính vào chi phí kinh doanh để hình thành kinh phí công đoàn Tỷ lệ kinh phí công đoàn theo chế độ hành 2% 1.1.3 Chế độ tiền lương hình thức trả lương 1.1.3.1 Chế độ tiền lương Việc vận dụng chế độ tiền lương thích hợp nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động, kết hợp chặt chẽ lợi ích chung xã hội với lợi ích doanh nghiệp người lao động * Chế độ tiền lương cấp bậc Là chế độ tiền lưong áp dụng cho công nhân Tiền lương cấp bậc xây dựng dựa số lượng chất lượng lao động Có thể nói chế độ tiền lương cấp bậc nhằm mục đích xác định chất lượng lao động,so sánh chất lượng lao động nghành nghề khác nghành nghề Đồng thời so sánhđiều kiện làm việc nặng nhọc, có hại cho sức khoẻ với điều kiện lao động bình thường Chế độ tiền lương cấp bậc có tác dụng tích cực điều chỉnh tiền lương nghành nghề cách hợp lý, giảm bớt tính chất bình quân việc trả lươngthực triệt để quan điểm phân phối theo lao động Chế độ tiền lương Nhà Nước ban hành, doanh nghiệp dựa vào để vận dụng vào thực tế tuỳ theo đặc điểm sản xuất kinh doanh đơn vị Chế độ tiền lương cấp bậc bao gồm yếu tố có quan hệ chặt chẽ với nhau: thang lương, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật - Thang lương bảng xác định quan hệ tỷ lệ tiền lương công nhân nghề nhóm nghề giống theo trình độ cấp bậc họ Mỗi thang lương gồm số bậc lương hệ số phù hợp với bậc lương Hệ số Nhà Nước xây dựng ban hành Ví dụ : Hệ số công nhân nghành khí bậc 3/7 là1.92; bậc 4/7 2,33 Mỗi nghành có bảng lương riêng - Mức lương số lượng tiền tệ để trả công nhân lao động trongmột đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng) phù hợp với bậc thang lương Chỉ lương bậc quy định rõ lương bậc cao tính cách lấy mức lương bậc nhân với hệ số lương bậc phải tìm, mức lương bậc theo quy định phải lớn mức lương tối thiểu Hiện mức lương tối thiểu 290.000 đồng - Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật văn quy định mức độ phức tạp công việc yêu cầu lành nghề công nhân bậc phải hiểu biết mặt kỹ thuật phải làm mặt thực hành Cấp bậc kỹ thuật phản ánh yêu cầu trình độ lành nghề công nhân Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật để xác định trình độ tay nghề người công nhân Chế độ tiền lương theo cấp bậc áp dụng người lao động tạo sản phẩm trực tiếp Còn người gián tiếp tạo sản phẩm cán quản lý nhân viên văn phòng áp dụngchế độ lương theo chức vụ * Chế độ lương theo chức vụ Chế độ thực hiệnthông qua bảng lương Nhà Nước ban hành Trong bảng lương bao gồm nhiều nhóm chức vụ khác quy định trả lương cho nhóm Mức lương theo chế độ lương chức vụ xác định cáchlấy mức lương bậc nhân với hệ số phức tạp lao động hệ số điều kiện lao động bậc so với bậc Trong mức lương bậc mức lương tối thiểu nhân với hệ số mức lương bậc so với mức lương tối thiểu Hệ số này, tích số hệ số phức tạp với hệ số điều kiện Theo nguyên tắc phân phối theo việc tính tiền lương doanh nghiệp phụ thuộc vào kết sản xuất kinh doanh Bản thân Nhà Nước khống chế mức lương tối thiểu không khống chế mức lươngtối đa mà nhà nước điều tiết thuế thu nhập Hiện hình thức tiền lương chủ yếu áp dụng doanh nghiệp tiền lương theo thời gian hình thức tiền lương theo sản phẩm Tùy theo đặc thù riêng loại doanh nghiệp mà áp dụng hình thức tiền lương cho phù hợp Tuy nhiên hình thức có ưu điêm nhược điểm riêng nên hầu hết doanh nghiệp kết hợp hai hình thức 1.1.3.2 Các hình thức trả lương * Hình thức tiền lương theo thời gian: Trong doanh nghiệp hình thức tiền lương theo thời gian áp dụng cho nhân viên làm văn phòng hành quản trị, tổ chức lao động, thống kê, tài vụ- kế toán Trả lương theo thời gian hình thức trả lương cho người lao động vào thời gian làm việc thực tế, theo ngành nghề trình độ thành thạo nghề nghiệp, nghiệp vụ kỹ thuật chuyên môn người lao động Tuỳ theo ngành nghề tính chất công việc đặc thù doanh nghiệp mà áp dụng bậc lương khác Độ thành thạo kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn chia thành nhiều thang bậc lương, bậc lương có mức lương định, để trả lương, tiền lương theo thời gian chia + Lương tháng, thường quy định sẵn với bậc lương thang lương, lương tháng áp dụng để trả lương cho nhân viên làm công tác quản lý kinh tế, quản lý hành nhân viên thuộc ngành hoạt động tính chất sản xuất Lương tháng = Mức lương tối thiểu * hệ số lương theo cấp bậc, chức vụ phụ cấp theo lương + Lương ngày, tiền lương trả cho người lao động theo mức lương ngày số ngày làm việc thực tế tháng Mức lương tháng Mức lương ngày = Số ngày làm việc tháng + Lương : Dùng để trả lương cho người lao động trực tiếp thời gian làm việc không hưởng lương theo sản phẩm Mức lương ngày Mức lương = Số làm việc ngày Hình thức tiền lương theo thời gian có mặt hạn chế mang tính bình quân, nhiều không phù hợp với kết lao động thực tế người lao động Các chế độ tiền lương theo thời gian: - Đó lương theo thời gian đơn giản - Lương theo thời gian có thưởng - Hình thức trả lương theo thời gian đơn giản: Đó tiền lương nhận người công nhân tuỳ theo mức lương cấp bậc cao hay thấp, thời gian làm việc họ nhiều hay định - Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng: Đó mức lương tính theo thời gian đơn giản cộng với số tiền thưởng mà họ hưởng - Hình thức tiền lương theo sản phẩm: + Khác với hình thức tiền lương theo thời gian, hình thức tiền lương theo sản phẩm thực việc tính trả lương cho người lao động theo số lượng chất lượng sản phẩm công việc hoàn thành Tổng tiền lương phải trả = Đơn giá TL/SP * Số lượng sản phẩm hoàn thành Hình thức tiền lương theo sản phẩm: + Hình thức tiền lương theo sản phẩm trực tiếp: Tiền lương phải trả cho người lao động tính trực tiếo theo số lượng sản phẩm hoàn thành quy cách phẩm chất đơn giá tiền lương sản phẩm quy định, không chịu hạn chế Đối với Công ty không áp dụng hình thức tiền lương Công ty kinh doanh thương mại Tổng TL phải trả = Số lượng sản phẩm thực tế hoàn thành * đơn giá TL + Tiền lương sản phẩm gián tiếp Là tiền lương trả cho lao động gián tiếp phận sản xuất, bảo dưỡng máy móc thiết bị họ không trực tiếp tạo sản phẩm họ gián tiếp ảnh hưởng đến xuất lao động trực tiếp họ hưởng lương dựa vào kết lao động trực tiếp làm để tính lương cho lao động gián tiếp Nói chung hình thức tính lương theo sản phẩm gián tiếp không xác, có nhiều mặt hạn chế, không thực tế công việc + Tiền lương theo sản phẩm có thưởng Theo hình thức này, tiền lương theo sản phẩm trực tiếp người lao động thưởng sản xuất, thưởng tăng suất lao động, tiết kiệm vật tư Hình thức tiền lương theo sản phẩm có thưởng có ưu điểm khuyến khích người lao động hăng say làm việc, suất lao động tăng cao, có lợi cho doanh nghiệp đời sống công nhân viên cải thiện + Tiền lương theo sản phẩm lũy tiến: Ngoài tiền lương theo sản phẩm trực tiếp có phần tiền thưởng tính sở tăng đơn giá tiền lương mức suất cao Hình thức tiền lương có ưu điểm kích thích người lao động nâng cao suất lao động, trì cường độ lao động mức tối đa, nhằm giải kịp thời thời hạn quy định theo đơn đặt hàng, theo hợp đồng Tuy nhiên hình thức tiền lương không tránh khỏi nhược điểm làm tăng khoản mục chi phí nhân công giá thành sản phẩm doanh nghiệp, mà sử dụng cần phải hoàn thành gấp đơn đặt hàng, trả lương cho người lao động khâu khó để đảm bảo tính đồng cho sản xuất Nói tóm lại hình thức tiền lương theo thời gian có nhiều hạn chế chưa gắn chặt tiền lương với kết chất lượng lao động, tính kích thích người lao động Để khắc phục bớt hạn chế việc tổ chức theo dõi, ghi chép đầy đủ thời gian làm việc công nhân viên, kết hợp với chế độ khen thưởng hợp lý So với hình thức tiền lương theo thời gian hình thức tiền lương theo sản phẩm có nhiều ưu điểm Quán triệt đầy đủ nguyên tắc trả lương theo số lượng, chất lượng lao động, gắn chặt thu nhập tiền lương với kết sản xuất người lao động Kích thích tăng suất lao động, khuyến khích công nhân phát huy tính sáng tạo cải tiến kỹ thuật sản xuất, nên hình thức sử dụng rộng rãi 1.1.4 Các khoản trích theo lương 1.1.4.1 Quỹ bảo hiểm xã hội Quỹ BHXH khoản tiền trích lập theo tỉ lệ quy định 24% tổng quỹ lương thực tế phải trả cho toàn cán công nhân viên doanh nghiệp nhằm giúp đỡ họ mặt tinh thần vật chất trường hợp CNV bị ốm đau, thai sản, tai nạn, sức lao động… Quỹ BHXH hình thành việc trích lập theo tỷ lệ quy định tiền lương phải trả CNV kỳ, Theo chế độ hành, hàng tháng doanh nghiệp tiến hành trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 24% tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên tháng, 17% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh đối tượng sử dụng lao động, 7% trừ vào lương người lao động Quỹ BHXH trích lập nhằm trợ cấp công nhân viên có tham gia đóng góp quỹ trường hợp họ bị khả lao động, cụ thể: - Trợ cấp công nhân viên ốm đau, thai sản - Trợ cấp công nhân viên bị tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp - Trợ cấp công nhân viên hưu, sức lao động - Chi công tác quản lý quỹ BHXH Theo chế độ hành, toàn số trích BHXH nộp lên quan quản lý quỹ bảo hiểm để chi trả trường hợp nghỉ hưu, nghỉ sức lao động Tại doanh nghiệp hàng tháng doanh nghiệp trực tiếp chi trả BHXH cho CNV bị ốm đau, thai sản…Trên sở chứng từ hợp lý hợp lệ Cuối tháng doanh nghiệp, phải toán với quan quản lý quỹ BHXH 1.1.4.2 Quỹ Bảo Hiểm Y Tế Quỹ BHYT khoản tiền tính toán trích lập theo tỉ lệ quy định 4,5% tổng quỹ lương thực tế phải trả cho toàn cán công nhân viên công ty nhằm phục vụ, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho người lao động Cơ quan Bảo Hiểm toán chi phí khám chữa bệnh theo tỉ lệ định mà nhà nước quy định cho người tham gia đóng bảo hiểm Quỹ BHYT hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định tiền lương phải trả công nhân viên kỳ Theo chế độ hành, doanh nghiệp trích quỹ BHXH theo tỷ lệ 4,5% tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên tháng, 3% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh đối tượng sử dụng lao động, 1,5% trừ vào lương người lao động Quỹ BHYT trích lập để tài trợ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ hoạt động khám chữa bệnh Theo chế độ hành, toàn quỹ BHYT nộp lên quan chuyên môn chuyên trách để quản lý trợ cấp cho người lao động thông qua mạng lưới y tế 1.1.4.3 Kinh phí công đoàn: Kinh Phí Công Đoàn khoản tiền trích lập theo tỷ lệ 2% tổng quỹ lương thực tế phải trả cho toàn cán công nhân viên doanh nghiệp nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi đáng cho người lao động đồng thời trì hoạt công đoàn doanh nghiệp Theo chế độ hành hàng tháng doanh nghiệp trích 2% kinh phí công đoàn tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên tháng tính hết vào chi phí sản xuất kinh doanh đối tượng sử dụng lao động Toàn số kinh phí công đoàn trích phần nộp lên quan công đoàn cấp trên, phần để lại doanh nghiệp để chi tiêu cho hoạt động công đoàn doanh nghiệp Kinh phí công đoàn trích lập để phục vụ chi tiêu cho hoạt động tổ chức công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động 1.1.4.4 Bảo hiểm thất nghiệp Qũy BHTN hình thành hàng tháng trích phần tiền lương người lao động Trong phần trừ vào tiền lương người lao động, 10 SỔ CÁI Tài khoản: 338 Tháng 12 Năm 2012 Chứng từ ghi sổ SH NT Số hiệu tài khoản đối ứng Diễn giải Số tiền Nợ Số dư đầu tháng Có 9.323.394 31/12/12 20 25/12/12 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào Chi phí NCTT 622 13.447.366 31/12/12 20 25/12/12 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí SXC 627 1.854.510 31/12/12 20 25/12/12 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí bán hàng 641 4.509.185 31/12/12 20 25/12/12 Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí quản lí DN 642 3.123.543 31/12/12 20 25/12/12 Khấu trừ vào lương khoản 334 6.722.336 BHXH, BHYT, KPCĐ 31/12/12 21 25/12/12 BHXH, BHYT, KPCĐ phải trả cho CNV tháng 334 22.934.604 31/12/12 21 25/12/12 Nộp BHXH, BHYT, KPCĐ 111 27.712.922 Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ 51.471.146 29.656.930 31.137.628 Ngày 31 tháng 12 năm 2012 Người lập biểu Kế toán trưởng 45 Ghi PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚ 3.1 Nhận xét chung kế toán khoản toán với người lao động Công ty TNHH In Thương mại An Phú Mỗi doanh nghiệp, tuỳ thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh tính chất công việc mà xây dựng chế độ quản lý hạch toán kế toán tiền lương khác Tuy nhiên, có thay đổi hình thái kinh tế xã hội, đặc thù sản xuất- kinh doanh nhu cầu người lao động nên chế độ tiền lương doanh nghiệp có tồn định, đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải luôn nỗ lực khắc phục tồn để ngày hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương doanh nghiệp Việc hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương khoản trích theo lương nhằm đạt mục tiêu sau: + Tiền lương phải trở thành công cụ, động lực thúc đẩy sản xuất- kinh doanh phát triển, kích thích người lao động làm việc có hiệu cao + Tiền lương phải đảm bảo cho người lao động thoả mãn nhu cầu tối thiểu đời sống hàng ngày bước nâng cao đời sống họ + Cung cấp thông tin rõ ràng, dễ hiểu cho người lao động đối tượng quan tâm khác + Phát huy vai trò chủ động sáng tạo, trách nhiệm người lao động người sử dụng lao động 3.1.1 Đánh giá chung công tác hạch toán kế toán khoản toán với người lao động Công ty TNHH In Thương mại An Phú Trong chế thị trường gay gắt nay, doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp tư nhân phải tìm cho hướng đắn để tồn phát triển Trong cạnh tranh khốc liệt Công ty nước có tiềm lực tài trình độ khoa học công nghệ đại, Công ty TNHH In Thương mại An Phú trì sản xuất - kinh doanh mà làm ăn có hiệu Có điều nhờ vào máy lãnh đạo Công ty công nhân sản xuất động sáng tạo, có biện pháp quản lý có hiệu cao Công ty 46 đưa giải pháp phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20% Nhìn chung công tác hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty hợp lý mang tính khoa học Chế độ lao động - tiền lương Công ty hình thành dựa quy định, sách lao động- tiền lương Nhà nước bên cạnh bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm kinh doanh quản lý Công ty Qua thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực tế công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH In Thương mại An Phú, dựa kiến thức, vấn đề lý luận hạch toán kế toán trang bị nhà trường, em xin có số nhận xét sau: 3.1.1.1 Ưu điểm  Về công tác tính trả lương: Tiền lương khoản thu nhập khác người lao động tính toán xác, kịp thời, chế độ, chi trả thời hạn Các quỹ trích theo lương (BHXH BHYT, KPCĐ) tính đúng, tính đủ phân bổ đối tượng vào chi phí sản xuất kinh doanh, đồng thời ghi sổ cộng dồn, chuyển sổ xác Với hình thức trả lương theo thời gian, trả lương theo sản phẩm lương suất kích thích người lao động có lực hăng say làm việc, thu hút lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao Với đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty áp dụng linh hoạt hình thức trả lương Cụ thể: Đối với lao động gián tiếp việc trả lương theo thời gian phù hợp Hình thức trả lương có ưu điểm dễ tính toán, dễ trả lương cho người lao động, phản ánh hiệu công việc khuyến khích người lao động chăm làm, hăng say làm việc Đối với lao động trực tiếp việc trả lương theo sản phẩm hợp lý, hình thức trả lương phù hợp với nguyên tắc phân phối theo lao động, gắn chặt số lượng lao động chất lượng lao động Đặc biệt phương án chia lương sản phẩm phân xưởng hợp lý công thúc đẩy tăng suất lao động (đã trình bày mục 2.3.2) 47  Về công tác kế toán Hiện , Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ kết hợp máy vi tính Đây hình thức tiên tiến đảm bảo cho hệ thống kế toán Công ty thực tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý tổ chức kinh doanh, việc tính toán tiến hành có trợ giúp máy vi tính giúp cho việc xử lý chứng từ cách nhanh chóng thuận tiện, đảm bảo cung cấp thông tin cách xác kịp thời cho quản lý Việc tổ chức công tác hạch toán kế toán Công ty TNHH In Thương mại An Phú tương đối tốt Bộ máy kế toán tổ chức chuyên sâu, kế toán viên có trách nhiệm làm phần hành cụ thể nên phát huy tính chủ đạo, tạo điều kiện chuyên môn hoá nghiệp vụ nâng cao chất lượng công tác kế toán Các phần hành kế toán có phối hợp chặt chẽ giúp cho việc kiểm tra, đối chiếu thực dễ dàng, thuận lợi Đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn cao không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ cho phù hợp với phát triển Công ty Bộ máy kế toán thực đầy đủ chức mình: phản ánh, giám đốc trình hình thành vận động tài sản từ khâu lập chứng từ, ghi sổ kế toán đến lập báo cáo tài Về hệ thống chứng từ, sổ sách báo cáo kế toán Công ty áp dụng theo quy định Nhà Nước Hệ thống chứng từ kế toán tập hợp đầy đủ lưu trữ tốt, chứng từ đảm bảo hợp lý, hợp lệ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức hạch toán, toán lương khoản trích theo lương đảm bảo đầy đủ, xác nhanh chóng  Về công tác hạch toán kế toán lao động- tiền lương khoản trích theo lương Nhìn chung công tác hạch toán kế toán lao động – tiền lương khoản trích theo lương Công ty thực cách chặt chẽ, chế độ kế toán Công ty áp dụng cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với đặc điểm sản xuất – kinh doanh Công ty Các quy định Luật lao động tiền khoản trích theo lương Công ty chấp hành nghiêm chỉnh Công tác hạch toán lao động tiền lương không thực phòng kế toán mà phòng ban người lao động kiểm tra, đánh giá kết 48 công việc mình, mức lương hưởng Công tác hạch toán kế toán nói chung, hạch toán lao động tiền lương nói riêng thực tốt chức cung cấp thông tin cho nhà quản lý cách xác, kịp thời, đầy đủ, xác định khoản chi phí nhân công phân bổ theo đối tượng  Về việc chấp hành chế độ Nhà nước Công ty xây dựng quy chế trả lương theo chế độ Nhà nước Quy chế thường xuyên sửa đổi cho phù hợp với chế độ ban hành tiến trình sản xuất – kinh doanh Công ty Sự điều chỉnh góp phần làm tăng quỹ lương Công ty, làm tăng thu nhập cho người lao động Bộ máy kế toán công ty tổ chức cách gọn nhẹ, phù hợp với yêu cầu công việc công ty, nhờ mà hiệu làm việc cao, hàng tháng, hàng quý báo cáo lên cấp kịp thời, xác Vì công tác hạch toán kế toán công ty vào nề nếp Công ty tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề người lao động Sử dụng tiền lương làm đòn bảy kinh tế, áp dụng hình thức tiền lương người lao động giỏi để khuyến khích lao động nâng cao tay nghề Tuy nhiên bên cạnh ưu điểm công tác hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty tồn số hạn chế định 3.1.1.2 Nhược điểm nguyên nhân - Công ty sử dụng phần mềm excel nên khối lượng công việc nhiều, công thức tính toán chép từ nơi sang nơi khác lệch dòng: đưa báo cáo không xác, báo cáo không đưa kịp thời chưa có hiệu cao nhanh chóng, chưa làm giảm bớt khối lượng công việc khối lượng ghi chép thông tin tạo điều kiện cho việc thu nhập, xử lý chung cung cấp thông tin nhanh chóng - Đồng lương trả cho công nhân phân xưởng thấp so với khả sức lao động họ, dẫn đến tình trạng công nhân không gắn bó với công việc, làm khoảng thời gian ngắn 49 3.2 Một số ý kiến hoàn thiện nghiệp vụ kế toán khoản toán với người lao động Công ty TNHH In Thương mại An Phú 3.2.1 Ý kiến đề xuất thứ Là công ty có quy mô sản xuất lớn với số lượng công nhân viên nhiều tính lương trả cho công nhân viên tương đối nhiều, lương công nhân trực tiếp sản xuất lương nghỉ phép công nhân phải hạc toán riêng biệt Trong công ty không trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân viên, đến kỳ trả lương trích ảnh hưởng tới việc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Vì công ty nên trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất Điều cần thiết công ty tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh Từ tránh tình trạng phản ánh sai lệch, giảm bớt chi phí làm cho hạch toán tiền lương thực dễ dàng hiệu Công ty nên hạch toán sau: Hàng tháng trích trước tiền lương nghỉ phép, để phản ánh tiền lương nghỉ phép thực tế công nhân phát sinh, kế toán ghi: Nợ TK 622 Tiền lương phải trả Có TK 335 Mức trích theo kế hoạch Khi có lao động trực tiếp nghỉ phép, kế toán ghi: Nợ TK 335 Có TK 334 Cuối năm so sánh tiền lương nghỉ phép thực tế với tiền lương trích trước để điều chỉnh chi phí Nếu tiền lương nghỉ phép thực tế lớn tiền lương trích trước, kế toán ghi tăng chi phí số chênh lệch Nợ TK 622 Có TK 335 Ngược lại tiền lương nghỉ phép thực tế nhỏ tiền lương trích trước kế toán ghi giảm chi phí số chênh lệch Nợ TK 335 Có TK 622 50 3.2.2 Ý kiến đề xuất thứ hai Việc tính lương Công ty trường hợp tính lương hệ số cấp bậc kết hợp với thời gian công tác công việc không đòi hỏi kỹ thuật cao Do dẫn tới tình trạng hao phí LĐ tức đồng lương trả cho người LĐ chưa phản ánh tính chất mức độ công việc mà người LĐ bỏ để đảm bảo tiết kiệm chi phí LĐ sống, tăng hiệu SXKD chi trả lương theo trí lực, sức lực người LĐ phần tổ chức LĐ, tổ chức SX, tăng cường, kiểm tra, kiểm soát Công ty nên áp dụng phương pháp tình lương theo thời gian công tác kết hợp với bình điểm Theo ý kiến riêng em công ty nên - Tiền thưởng = tiền lương ngày * ngày vượt mức * Như trả lương theo thời gian hình thức thù lao chi trả cho người lao động dựa chủ yếu thời gian lao động trình độ kỹ thuật hay nghiệp vụ họ - Trích trước tiền lương nghỉ phép nghỉ ốm đau thai sản… Người lao động công nhân may thời kỳ kinh tế khó khăn Nếu gặp bất trắc sống họ lại khó khăn Công ty nên trích trước tiền lương nghỉ có chế độ giúp người lao động giải khó khăn sống giúp họ an tâm công tác từ làm cho họ gắn bó, cống hiến cho Công ty - Lập quỹ hỗ trợ cho vay: Để giải khó khăn thời người lao động Công ty thành lập quỹ hỗ trợ cho người lao động vay trước, sau người lao động trả dần vào lương hàng tháng họ Như thể quan tâm Công ty người lao động - Về phương thức trả lương Công ty: Theo em Công ty nên áp dụng trả lương sản phẩm theo đơn giá luỹ tiến người lao động trực tiếp Còn cán văn phòng phương thức trả lương thời gian hợp lý Thưởng cho cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch hoàn thành công việc sớm thời gian quy định Doanh nghiệp nên xây dựng đơn giá tiền lương tốt cho người lao động trực tiếp đơn giá người lao động thấp Xây dựng chế độ khen thưởng (bằng vật, tiền giấy khen) em cán công nhân viên có thành tích cao học tập Từ em có thành tích 51 cao khối học học nghề xong trường Công ty bố trí xếp việc làm phù hợp để an tâm cho người lao động Công ty, thể quan tâm Công ty Nhà nước cần có khuyến khích cho người lao động cho người lao động vay với lãi suất thấp trả dần lương người lao động Nhà nước nên có sách để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trình kinh doanh thủ tục hành đơn giản hoá Về phía Bảo hiểm xã hội nên thực chi trả khoản toán BHXH, BHYT kịp thời người lao động Không để tình trạng nợ đến cuối kỳ toán thời dẫn đến việc khiếu nại tố cáo xảy 3.2.3 Ý kiến đề xuất thứ ba Để thuận tiện cho công tác kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm tiện cho việc theo dõi tình hình chi phí nhân công khoản toán, phải trích cho công nhân sản xuất, công ty nên mở TK 334, 338, 622 – Chi phí nhân công trực tiếp cho phân xưởng để tiện theo dõi tập hợp lại phân xưởng dễ dàng hơn, không thời gian giúp cho công tác kế toán xác nhanh chóng TK 6221 Phân xưởng sx TK 6222 Phân xưởng sx TK 3341 Phân xưởng sx TK 3342 Phân xưởng sx TK 3381 Phân xưởng sx TK 3382 Phân xưởng sx 3.2.4 Ý kiến đề xuất thứ tư Hiện tài khoản ngân hàng phát triển thịnh hành với người dân Công ty nên áp dụng hình thức trả lương cho CBCNV tài khoản ngân hàng giúp giảm bớt khối lượng công việc, đảm bảo trả lương đến tận tay người lao động mà nhanh không sợ nhầm lẫn 3.2.5 Ý kiến đề xuất thứ năm: Sử dụng phần mềm hỗ trợ công tác hạch toán kế toán Hiện nay, phận kế toán công ty sử dụng ứng dụng Excel để hỗ trợ cho việc tính toán, ghi chép lập báo cáo tài Tuy nhiên tình hình công ty ngày mở rộng quy mô, tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh việc tiến hành hạch toán kế toán Excel không phù 52 hợp với yêu cầu quản lý Công ty nên sử dụng chuơng trình phần mềm kế toán Hiện phần mềm kế toán doanh nghiệp sử dụng rộng rãi là: Mis- G2, Metadata, Fast Accounting, Khi sử dụng phần mềm này, hàng ngày kế toán cần vào chứng từ để nhập liệu vào máy vi tính theo bảng biểu thiết kế sẵn phần mềm kế toán Theo quy trình phần mềm kế toán thông tin tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan Cuối tháng kế toán thực khoá sổ lập báo cáo tài Việc đối chiếu số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết thực tự động đảm bảo xác, trung thực theo thông tin nhập kỳ 3.2.6 Ý kiến đề xuất thứ sáu: Về việc quản lý thời gian chất lượng lao động Xét theo hạn chế Công ty nói việc chấm công ta thấy ngày công lao động sở để tính tiền lương phải trả cho CBCNV Ngoài việc phản ánh số ngày làm việc thực tế tháng thể tinh thần trách nhiệm người lao động Vì thế, việc chấm công xác cần thiết để đảm bảo công cho sức lực người lao động bỏ sở để ban lãnh đạo công ty đánh giá thái độ làm việc CBCNV đơn vị Trong công ty, kế toán tiền lương có trách nhiệm tập hợp Bảng chấm công tính số ngày công làm việc thực tế CBCNV để tính lương Các phòng ban Công ty có trách nhiệm chấm công cụ thể cho nhân viên thuộc phận kế toán không theo dõi trực tiếp việc chấm công Trên bảng chấm công không phản ánh việc người lao động có làm đủ hay không Cho nên để khắc phục tình trạng này, kế toán tiền lương nên thường xuyên giám sát, theo dõi để việc chấm công xác Bên cạnh để quản lý tình hình muộn sớm số công làm việc thực tế CBCNV công ty nên sử dụng thêm “ Thẻ chấm công” để đánh giá ngày công lao động toàn diện chuẩn xác Để thông tin Thẻ chấm công xác cách tuyệt đối Công ty nên lắp đặt hệ thống máy dập thẻ nhiều doanh nghiệp áp dụng có hiệu Dựa vào Thẻ chấm công nhà quản lý cần có sách khen thưởng kịp thời CBCNV 53 làm việc đủ làm thêm có biện pháp để chấn chỉnh CBCNV làm không đủ thời gian 3.2.7 Ý kiến đề xuất thứ bảy: Hạch toán kế toán theo quy định hành - Nghiệp vụ chi trả BHXH cho người lao động + Bút toán 1: Xác định BHXH phải trả cho CNV: Nợ TK 338 (338.3) Có TK 334 + Bút toán 2: Khi trả BHXH cho CNV: Nợ TK 334 Có TK 111, 112 - Nghiệp vụ thu tiền bảo hiểm người lao động + Bút toán 1: Xác định BHXH, BHYT, BHTN phải thu CNV: Nợ TK 138 (138.8) Có TK 338 (338.3, 338.4, 338.9) + Bút toán 2: Khi thu tiền CNV nộp: Nợ TK 111, 112 Có TK 138 (138.8) 3.2.8 Ý kiến đề xuất thứ tám: Về việc trả lương cho người lao động - Không ngừng nghiên cứu sách Đảng Nhà nước công tác tiền lương khoản trích theo lương để áp dụng vào công ty cách khoa học hợp lý phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty đồng thời phải luôn cải tiến để nâng cao công tác quản lý lương khoản trích theo lương Thường xuyên kiểm tra, xem xét để rút hình thức phương pháp trả lương có khoa học, công với người lao động, mức độ phức tạp trách nhiệm công việc người để đồng lương phải trả thực thước đo giá trị lao động Khuyến khích lao động hăng say yêu quý công việc - Hiện có nhiều doanh nghiệp tiến hành trả lương cho CBCNV qua thẻ ATM Đây hình thức trả lương gọn nhẹ thuận tiện cho công ty người lao động Đảm bảo trả đủ lương cho người lao động mà kế toán tiền lương không 54 nhiều thời gian Công ty nên tiến hành liên kết với ngân hàng mà công ty đăng ký tài khoản hoạt động sản xuất kinh doanh để tiền hành trả lương cho CBCNV - Xây dựng đơn giá tiền lương quỹ tiền lương đảm bảo sát với thực tiễn kinh doanh, mặt tiền lương chung quy định pháp luật 3.2.9 Ý kiến đề xuất thứ chín: Nâng cao thu nhập cho CBCNV Trong thời kỳ tiền lương CBCNV công ty chưa cao Vì công ty cần tiến hành tăng tiền lương cho người lao động để đảm bảo tái sản xuất sức lao động dù môi trường công ty kinh doanh lãi nhiều hay lãi Việc xác định lợi nhuận công ty thực sau việc xác định quỹ lương trả cho CBCNV Để thực điều công ty cần có biện pháp tăng quỹ lương công ty ngày lớn tức tăng nguồn tiền lương, tăng thu nhập cho người lao động sau: - Mở rộng quy mô sản xuất, tăng số lượng sản phẩm công trình hoàn thành ngành thời gian tới - Cải tiến cấu sản phẩm, công ty cần nghiên cứu kỹ sản phẩm công trình hoàn thành mà cung cấp để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày cao - Nâng cao chất lượng sản phẩm công trình, giảm lãng phí, xác định giá thành hợp lý Đây nhiệm vụ sống để uy tín, chất lượng công ty ngày nâng cao - Khai thác tiềm sẵn có công ty, phát huy mặt lợi đặc điểm kinh doanh, máy móc thiết bị, lực tổ chức quản lý, phát triển sản xuất chuyên môn kết hợp với kinh doanh tổng hợp để tăng nguồn thu cho công ty - Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật để giảm lao động sống, thực liên doanh liên kết tận dụng tối đa hoá khoa học công nghệ tiên tiến cho sản xuất kinh doanh, mở rộng phạm vi đối tác thị trường - Nâng cao mức sống người lao động, sử dụng hiệu đòn bẩy tiền lương, phân phối quỹ lương nội đảm bảo vừa kích thích sản xuất phát triển vừa đảm bảo công công ty 3.2.10 Ý kiến đề xuất thứ mười: Xây dựng chế độ tiền thưởng hợp lý Tiền thưởng có ý nghĩa khuyến khích vật chất lớn cán công nhân viên, động lực trực tiếp giúp công nhân tăng suất lao động, tiết kiệm vật tư, nguyên liệu phát minh cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất giúp thúc đẩy nhanh 55 tiến độ công việc đem lại hiệu kinh tế cao Ngoài tiền thưởng định kỳ công ty nên nghiên cứu hình thức thưởng thường xuyên để khuyến khích người lao động tích cực 56 KẾT LUẬN Như hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương khoản toán khác với người lao động yêu cầu thiết yếu điều kiện kinh tế thị trường Song việc vận dụng sáng tạo sổ sách kế toán cho phù hợp với điều kiện thực tế Công ty phải đảm bảo không vượt giới hạn cho phép chế độ kế toán hành vừa tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty, vừa đáp ứng nhu cầu tra cần thiết quan chức Trong thời gian thực tập Công ty TNHH In Thương mại An Phú giúp đỡ tập thể đội ngũ cán phòng Tài – kế toán Công ty Bản thân em cố gắng tìm hiểu tình hình thực tế Công ty, tạo điều kiện củng cố kiến thức, trình độ nghiệp vụ thân Đồng thời thực chuyên đề “Kế toán khoản toán với người lao động Công ty TNHH In Thương mại An Phú” Do trình độ thân thời gian thực tập không nhiều nên chuyên đề tốt nghiệp em không tránh khỏi thiếu sót, em mong quan tâm giúp đỡ cô giáo, góp ý cho chuyên đề tốt nghiệp em tốt Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013 Đinh Thùy Dương 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế toán tài đại cương, kế toán tài chính, Tổ chức công tác kế toán, Bài giảng kế toán tài Giáo trình kế toán tài chính, nhà xuất Đại học Kinh Tế Quốc Dân Các trang Web kế toán : + tailieu.vn + webketoan.vn + danketoan.com + thegioiketoan.com + ketoantruong.com Các chuẩn mực kế toán Việt Nam (Chuẩn mực kế toán số 02, 14 Thông tư 89/2002/TT- BTC, Thông tư 203/2009/TT- BTC Bộ Tài chính…) Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 15/2006 Các tài liệu tham khảo hướng dẫn thực hành kế toán tài Các tạp chí tài chính, tạp chí kế toán… Các tài liệu kế toán tài liệu quản lý khác đơn vị thực tập 58 MỤC LỤC A 28 ... VỤ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH IN VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚ 2.1 Tổng quan công ty TNHH In TM An Phú 2.1.1 Giới thiệu chung công ty TNHH In TM An Phú Công ty TNHH. .. khoản toán với người lao động Công ty TNHH In Thương mại An Phú Phần 3: Một số ý kiến hoàn thiện nghiệp vụ kế toán khoản toán với người lao động Công ty TNHH In Thương mại An Phú Mặc dù cố gắng... người lao động công ty TNHH In Thương mại An Phú Trong thời gian thực tế để viết chuyên đề Công ty TNHH TM In Thương mại An Phú, em giúp đỡ nhiệt tình cô công ty đặc biệt cô phòng kế toán Bên
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty TNHH in và thương mại an phú, luận văn kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty TNHH in và thương mại an phú, luận văn kế toán các khoản thanh toán với người lao động tại công ty TNHH in và thương mại an phú

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay