Công tác phục vụ người dùng tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội với yêu cầu đào tạo theo phương thức tín chỉ

78 15 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 17:19

GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thư viện thiết chế văn hoá, giáo dục thông tin, đảm bảo việc thu thập, lưu giữ tổ chức sử dụng vốn tài liệu xã hội Nhằm truyền bá kiến thức, cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu nghiên cứu, công tác học tập, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho quốc gia, dân tộc Để thực chức xã hội công tác phục vụ người dùng tin (NDT) có vai trò quan trọng Đây khâu quan trọng nhất, mục đích cao nhất, quan thông tin thư viện (TT-TV) nói chung Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội (gọi tắt Trung tâm) nói riêng Công tác phục vụ NDT giữ vai trò cầu nối kho tài liệu thư viện với NDT, tạo lập thói quen đọc sách báo tích cực, sâu rộng đông đảo tầng lớp xã hội Chính vậy, công tác phục vụ NDT hoạt động quan tâm hàng đầu quan thông tin - thư viện Mặt khác, hiệu công tác phục vụ NDT thước đo xác để đánh giá chất lượng hoạt động quan thông tin - thư viện nói chung Trung tâm TT-TV Trường Đại học Lao động Xã hội (ĐH LĐXH) nói riêng ĐH LĐXH trường đầu ngành thuộc Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép đào tạo ngành Công tác xã hội, ngành Quản lý lao động, ngành Bảo hiểm số ngành khác Trong công đổi toàn diện đất nước nay, nhiệm vụ đặt cho ngành nặng nề, bao gồm nhiều lĩnh vực công tác trọng yếu có tác động sâu sắc đến ổn định xã hội, phát triển kinh tế đất nước, là: phát triển nguồn nhân lực, lao động việc làm (tiền lương - tiền công; bảo hiểm - xã hội; bảo hộ - lao động ); vấn đề xã hội (an sinh - xã hội; công tác - xã Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP hội; sách - xã hội ); đối tượng có công với nước (ưu đãi xã hội; chỉnh hình phục hồi chức cho thương – bệnh binh người tàn tật ) Trung tâm TT-TV ĐH LĐXH thư viện chuyên ngành cung cấp thông tin chuyên ngành Công tác xã hội, ngành Quản lý lao động, ngành Bảo hiểm… phục vụ công tác nghiên cứu, học tập cán bộ, giảng viên sinh viên Trường Việc tổ chức phục vụ NDT cho có hiệu Trung tâm vấn đề mà Ban lãnh đạo Nhà trường cán quan tâm Chính vậy, để đáp ứng yêu cầu Nhà trường trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học phục vụ công công nghiệp hóa – đại hóa đất nước Đặc biệt với hình thức đào tạo theo tín nay, Trường ĐH LĐXH có bước đầu chuyển đổi sang đào tạo theo tín chỉ, việc đòi hỏi Trung tâm phải nâng cao hiệu công tác phục vụ NDT để đáp ứng yêu cầu NDT nhiệm vụ Nhà trường trở nên quan trọng cấp thiết Với mong muốn đóng góp phần nhỏ kiến thức vào việc tiếp tục tìm hiểu thực trạng để đưa giải pháp tích cực nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phục vụ NDT Trung tâm, tác giả lựa chọn “Công tác phục vụ người dùng tin Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội với yêu cầu đào tạo theo phương thức tín ” làm đề tài khóa luận Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu đề tài Khảo sát thực tế công tác phục vụ NDT Trung tâm TT-TV ĐH LĐXH Trên sở đó, đề tài phân tích, đánh giá mặt chưa công tác phục vụ NDT, nghiên cứu đánh giá thuận lợi khó khăn Trung tâm trước Nhà trường chuyển sang phương thức đào tạo theo tín chỉ, từ đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao chất lượng phục vụ NDT Trung tâm, hướng tới phục vụ NDT với phương thức đào tạo theo tín 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu Đề tài cần thực số nhiệm vụ sau: - Làm rõ nhiệm vụ, vai trò, tầm quan trọng công tác phục vụ NDT - Nêu lên thực trạng công tác phục vụ NDT Trung tâm o Các hình thức tổ chức phục vụ NDT o Giới thiệu phòng phục vụ - Đánh giá thuận lợi khó khăn Trung tâm chuyển sang hình thức đào tạo theo tín - Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ NDT Trung tâm nhằm đáp ứng phục vụ NDT theo hình thức đào tạo tín Tình hình nghiên cứu theo hướng đề tài Liên quan đến đề tài có số tác giả quan tâm, nghiên cứu Thư viện ĐH LĐXH với đề tài tập trung chủ yếu vào việc khảo sát máy tra cứu tin, công tác xử lý tài liệu, công tác phát triển nguồn lực thông tin hay cấu tổ chức hoạt động Trung tâm… Về đề tài công tác phục vụ NDT Trung tâm TT-TV ĐH LĐXH có số tác giả nghiên cứu, xét với thời điểm tại, với đổi giáo dục Đại học nay, áp dụng với yêu cầu đổi theo phương thức đào tạo tín chỉ, mặt thời gian không phù hợp Vì vậy, vấn đề mà tác giả lựa chọn nghiên cứu với hy vọng kế thừa thành nghiên cứu tác giả trước Đồng thời vận dụng kiến thức học Trường để từ làm rõ thực trạng, tìm giải pháp cần thiết công tác phục vụ NDT Trung tâm TT-TV Trường ĐH LĐXH giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác phục vụ NDT Trung tâm TTTV Trường ĐH LĐXH 4.2 Phạm vi nghiên cứu theo hướng đề tài - Phạm vi không gian: công tác phục vụ NDT Trung tâm TT-TV Trường ĐH LĐXH - Phạm vi thời gian: công tác phục vụ NDT Trung tâm TT-TV Trường ĐH LĐXH giai đoạn Phương pháp nghiên cứu đề tài 5.1 Phương pháp luận Để hoàn thành Khóa luận này, tác giả sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng quán triệt quan điểm Đảng Nhà nước hoạt động thư viện 5.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể - Phương pháp khảo sát thực tế - Phương pháp quan sát, vấn - Phương pháp điều tra phiếu hỏi - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp phân tích số liệu, tổng hợp, thống kê Ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Đóng góp mặt lý luận: Đề tài khẳng định nhiệm vụ, vai trò tầm quan trọng công tác phục vụ NDT Trung tâm TT-TV Trường ĐH LĐXH Đóng góp mặt thực tiễn: Khóa luận phản ánh thực trạng công tác phục vụ NDT Trung tâm TT-TV Trường ĐH LĐXH giai đoạn Phân tích mặt đạt hạn chế việc phục vụ NDT Trung tâm Từ đưa số giải pháp cần thiết nhằm khắc phục hạn Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP chế công tác phục vụ NDT Trung tâm, để Trung tâm ngày phát triển phục vụ đắc lực cho công tác giáo dục đào tạo Nhà trường phù hợp với yêu cầu đào tạo theo tín Bố cục khóa luận Ngoài phần mục lục, lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, phần nội dung khóa luận gồm chương: Chương 1: Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội trước nhiệm vụ đào tạo theo phương thức tín Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức phục vụ người dùng tin Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội Chương 3: Một số nhận xét giải pháp nâng cao hiệu công tác phục vụ người dùng tin Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội với yêu cầu đào tạo theo tín Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 1: TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TRƯỚC NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC TÍN CHỈ 1.1 Trường Đại học Lao động Xã Hội trước kế hoạch đào tạo theo phương thức tín 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Trường Trường ĐH LĐXH tiền thân từ trường Trung học Lao động Tiền lương thuộc Bộ Lao động thành lập năm 1961 có nhiệm vụ đào tạo cán lao động tiền lương cho toàn miền bắc Năm 1991, Trường hợp với trường Quản lý Cán Thương binh Xã hội lấy tên Trường Cán Lao động Xã hội Tháng 1/1997, Trường nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Lao động Xã hội Tháng 1/ 2005, Trường trở thành trường ĐH LĐXH Năm 2007, Trường có bước phát triển mới: sát nhập trường Kỹ nghệ I thuộc Tổng cục Dạy nghề thành Cơ sở Sơn Tây trường Trung học Lao động – Xã hội TP Hồ Chí Minh thành Cơ sở thuộc trường Trường ĐH LĐXH chịu lãnh đạo quản lý trực tiếp Bộ Lao động Thương binh Xã hội; chịu quản lý nhà nước giáo dục Bộ Giáo dục - Đào tạo; chịu quản lý hành theo lãnh thổ Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trường ĐH LĐXH trực thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội chịu quản lý Nhà nước Bộ Giáo dục Đào tạo Hiện tại, Nhà trường tiến hành đào tạo theo hình thức niên chế Tuy nhiên, theo chủ trương Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến đến năm 2015 Trường ĐH LĐXH thức chuyển đổi sang phương thức đào tạo theo tín Để thực tốt lộ trình chuyển đổi đào tạo từ niên chế sang tín chỉ, Trường bước tiến hành thay đổi để thích ứng với phương pháp đào tạo theo tín từ bây giờ, có lĩnh vực thông tin – thư viện 1.1.2 Đặc điểm yêu cầu phương thức đào tạo theo tín Đổi giáo dục đại học yêu cầu cấp thiết giáo dục Việt Nam nay, nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Một biện pháp quan trọng đổi cách dạy học trường đại học, theo hướng tạo cho sinh viên chủ động tiếp thu kiến thức, lấy tự học, tự nghiên cứu làm hoạt động quan trọng hoạt động học; giảng viên thay đổi cách dạy, cách chuẩn bị giảng, Phương pháp đào tạo theo tín đáp ứng yêu cầu trở thành nhiệm vụ trọng tâm trường đại học nước ta Tuy nhiên để đào tạo theo tín chỉ, hoạt động Trường đại học phải có thay đổi nhiều mặt, có hoạt động thông tin - thư viện Trong khóa luận này, tác giả đề cập đến khía cạnh phát triển công tác phục vụ NDT Trung tâm TT-TV Trường ĐH LĐXH chuyển sang chế đào tạo theo phương thức tín Tín (Credit) đại lượng đo khối lượng lao động học tập trung bình người học, tức toàn thời gian mà người học bình thường phải sử dụng để học môn học, bao gồm: 1) thời gian học tập lớp; 2) thời gian học tập phòng thí nghiệm, thực tập làm phần việc khác quy định đề cương môn học; 3) thời gian dành cho việc tự học lớp đọc sách, nghiên cứu, giải vấn đề chuẩn bị Tín hiểu khối lượng kiến thức kỹ theo yêu cầu môn học mà người học cần phải tích luỹ khoảng thời gian định Giờ tín (Credit hour) giá trị: (a) học lớp chuẩn bị / tuần; (b) thực hành chuẩn bị / tuần; (c) tự học, tự nghiên cứu/ tuần Để đạt cử nhân, nước ta, theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo sinh viên phải tích lũy số tín tối thiểu 140 Điều kiện để đào tạo theo tín chỉ, QĐ số 31/2001 Bộ Giáo dục Đào tạo, nêu, điều kiện chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, sở đào tạo phải có điều kiện học liệu: “có đủ sách tham khảo, tài liệu học tập” Các đơn vị đào tạo có nhiệm vụ cụ thể hóa điều kiện học liệu hướng dẫn đào tạo theo tín đơn vị Để thực tốt cho việc đào tạo tín cần kết hợp Nhà trường, giảng viên người học Sự kết hợp cụ thể hóa sau: • Đối với giảng viên: Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Xác định nội dung tự học cách học cho sinh viên, vấn đề, câu hỏi, tập, loại tài liệu phải đọc, phải tìm kiếm bổ sung để sinh viên chuẩn bị lên lớp - Xây dựng, thu thập, phân loại, hướng dẫn sử dụng học liệu/tài liệu phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu sinh viên - Lựa chọn giao nội dung, vấn đề, yêu cầu, tài liệu tham khảo để nhóm sinh viên chuẩn bị trình bày Chỉ rõ địa mà sinh viên tìm hoàn thành nhiệm vụ giao - Lựa chọn giao nội dung, vấn đề, công việc yêu cầu liên quan cho nhóm sinh viên thực hiện, nguồn tài liệu tham khảo tối thiểu… - Chỉ đạo chuẩn bị điều kiện cần thiết để sinh viên thực hành • Đối với sinh viên: - Lập kế hoạch chi tiết để thực nhiệm vụ học mà giảng viên giao: tìm, đọc, ghi chép tài liệu liên quan… - Nhận nội dung, vấn đề nghiên cứu, mở rộng, sâu vào chất, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, chuẩn bị trình bày theo phân công… - Nhóm trưởng lên kế hoạch phân công đến thành viên với nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, nguồn tham khảo… - Làm thực hành, thực tập; viết báo cáo thực hành, thực tập… - Nhận xây dựng kế hoạch chi tiết thực nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu mà giảng viên giao Như vậy, việc đáp ứng công tác phục vụ tốt nhu cầu thông tin, tài liệu cho NDT cần thiết cho phương pháp đào tạo theo tín Vấn đề đặt trung tâm thông tin - thư viện đại học cần phải làm để đáp ứng nhu cầu phục vụ NDT trước yêu cầu phương pháp đổi đào tạo đại học 1.2 Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội việc thực nhiệm vụ trị Nhà trường 1.2.1 Quá trình hình thành phát triển Trung tâm Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sự hình thành phát triển Trung tâm gắn liền với hình thành phát triển Nhà trường Từ hình thành Trung tâm mang tên thư viện Trung học Lao động tiền lương (1961) Về mặt tổ chức thư viện phận trực thuộc Phòng đào tạo Bộ phận phục vụ đơn giản thủ công cho học sinh, sinh viên khóa sở đào tạo cán Lao động tiền lương toàn miền Bắc Thời gian hoạt động thư viện nhiều khó khăn, sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn Kho tài liệu thư viện có sách, vài nghìn giáo khoa tài liệu tham khảo Đội ngũ cán thư viện vào thời điểm có 01 cán bộ, hình thức phục vụ chủ yếu cho NDT mượn tài liệu nhà Đến năm 1991, Trường hợp với Trường Quản lý cán Thương binh Xã hội với tên gọi Trường Cán Lao động Xã hội Tuy nhiên, mặt tổ chức thư viện tổ thuộc Phòng Đào tạo nên hoạt động hạn hẹp Tháng 1/1997, Trường lên thành Trường Cao đẳng Lao động Xã hội Hà Nội nên thư viện trọng Kho tài liệu quan tâm đầu tư khoảng 850 sách tham khảo 1.000 giáo trình trường viết Thời gian này, Thư viện trực thuộc Phòng Đào tạo hoạt động thư viện bắt đầu mở rộng hơn, có 02 cán làm công tác thông tin thư liệu, có 01 cán có trình độ chuyên ngành thư viện Hình thức phục vụ chủ động trước, bắt đầu cho thuê, cho mượn sách, báo đọc tài liệu chỗ Từ tháng 10/1999, tổ thư viện tách khỏi Phòng Đào tạo với tên gọi riêng Tổ thư viện - Tư liệu trực thuộc Ban giám hiệu số cán biên chế 02 người: 01 tổ trưởng, 01 nhân viên Đến tháng 10/2004 số cán biên chế tăng lên 07 cán bộ, 04 cán có trình độ nghiệp vụ thư viện Đầu năm 2005, theo Quy định số 26/2005/QĐ-TTg ngày 31/01/2005 Chính phủ thành lập ĐH LĐXH, vào ngày 11/03/2005 theo Quyết định số 57/QĐ - ĐH LĐXH Hiệu trưởng Nhà trường thành lập Trung tâm TT-TV ĐH LĐXH Sự kiện đánh dấu mốc lịch sử quan trọng thức thành lập nên Trung tâm TT-TV Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Từ thành lập, Trung tâm trang bị nhiều sở vật chất, vốn tài liệu để phục vụ NDT Là thư viện chuyên ngành, đơn vị độc lập trực thuộc Ban giám hiệu, Trung tâm TT-TV với đội ngũ cán 11 người 1.2.2 Chức nhiệm vụ Trung tâm • Chức năng: Trung tâm Thông tin thư viện có chức quản lý công tác thư viện Tổ chức thực đảm bảo việc thu thập, lưu trữ phổ biến, cung cấp thông tin lĩnh vực khoa học xã hội, hỗ trợ khai thác hiệu nguồn thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy học tập nghiên cứu khoa học cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường • Nhiệm vụ: - Tổ chức thực việc xây dựng nguồn vốn tài liệu thông qua sưu tầm, tích lũy phân loại hệ thống hóa nguồn tài liệu, tư liệu vấn đề Lao động - Xã hội nước nước ngành khác có liên quan để phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập Từ đó, tổ chức xây dựng sở liệu, hệ thống tra cứu tìm tin truy nhập thông tin Trung tâm TT-TV - Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chủ trương kế hoạch phát triển nguồn lực thông tin phù hợp với nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu khoa học Nhà trường, đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản nguồn lực thông tin - Thông báo kịp thời tài liệu bổ sung hình thức như: giới thiệu sách, báo - tạp chí, sở liệu biên soạn thông tin tóm tắt, giới thiệu thông tin thư mục - Thường xuyên thu nhận ấn phẩm Trường xuất bản, khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn cao học, luận án tiến sĩ bảo vệ Trường đơn vị có liên quan - Có kế hoạch đại hoá Trung tâm, bước tăng cường khả tổ chức, quản lý tìm kiếm thông tin - Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán - nhân viên Trung tâm Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo 10 Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP liệu yêu cầu đọc thêm Đây quan trọng cho thư viện xây dựng kế hoạch bổ sung theo đề tài / theo môn học - Đặc biệt ý phát triển kho giáo trình - kho học liệu mà sinh viên bắt buộc phải đọc Trong thư viện đại học lâu có kho giáo trình, giáo khoa, chủ yếu tài liệu giảng viên Nhà trường biên soạn Khi đào tạo theo phương pháp cũ (đào tạo theo học trình), sinh viên tất nhiên phải có giáo trình để học, bắt buộc, trí có trường hợp sinh viên cần học theo ghi lớp đạt kết kỳ thi Còn theo phương pháp đào tạo theo tín chỉ, yêu cầu mượn đọc tài liệu bắt buộc, phương pháp dạy học quy định Kho giáo trình hiểu rộng hơn, gồm giảng giảng viên dạng giấy dạng điện tử - Thay đổi quy trình diện bổ sung tài liệu cần có sách bổ sung tài liệu điện tử, tài liệu số hóa, CSDL, tài liệu CD-ROM để Trung tâm đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng phong phú NDT ngày - Tăng thêm nhiều đầu sách tham khảo để thu hút giảng viên sinh viên tìm đến thư viện - Đẩy nhanh việc xuất giáo trình thuộc môn học chưa có Riêng việc tái bản, in thêm giáo trình hết thiếu xin giao cho Trung tâm đảm nhiệm 3.3.2 Xây dựng sở liệu phục vụ công tác tra cứu tìm tin quản lý Hiện nay, Trung tâm có CSDL ban đầu kho sách, CSDL chưa hoàn chỉnh nhiều hạn chế: không cho phép NDT sử dụng tra tìm từ xa, khả trao đổi liệu với Trung tâm khác, khó quản lý lượng mượn trả NDT, Vì thế, Thư viện cần có kế hoạch mua phần mềm quản lý thư viện như: Libol, I Lip, để NDT tra tìm CSDL thư viện từ xa, không cần trực tiếp đến Trung tâm Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo 64 Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trung tâm cần nâng cấp phần mềm thư viện, sở phần mềm có sẵn để hoàn thiện Đáp ứng với nhu cầu đào tạo theo tín chỉ, với số lượng NDT đến sử dụng thư viện đông kiểm soát hết theo phương pháp truyền thống Chính vậy, Trung tâm cần nâng cấp phần mềm để quản lý NDT mượn trả xác, nhanh thuận tiện 3.3.3 Đa dạng hóa loại hình sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện Công tác xây dựng thư mục, thư mục thông báo sách Trung tâm cần quan tâm trọng nhiều Trung tâm cần tạo nhiều sản phẩm thông tin để quảng bá tài liệu với NDT, như: - Phát triển loại thông báo khoa học, thư mục giới thiệu sách - Tổ chức công tác tìm tài liệu theo chuyên đề, cung cấp thông tin có chọn lọc - Thông báo sách kịp thời sau kỳ bổ sung sách Trung tâm tháng cần biên tập phát hành tin điện tử, cung cấp thông tin cập nhật sách mới, văn liên quan đến lĩnh vực đào tạo Trường thông tin chung kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập nghiên cứu giảng viên sinh viên 3.3.4 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thông tin - thư viện Thư viện nhìn chung tổ chức phục vụ theo phương thức truyền thống, mượn trả tài liệu dựa sổ sách phức tạp, thời gian công sức cán thư viện tra tìm, hay thống kê lượt NDT mượn trả tài liệu, quản lý tài liệu thư viện Máy tính sử dụng Trung tâm chưa sử dụng cách triệt để Nhiều máy tính không sử dụng vừa gây tốn diện tích, vừa gây phung phí tài sản Vì vậy, Trung tâm cần có biện pháp thiết thực để khôi phục lại hoạt động cho máy tính, hệ thống mạng nâng cấp thêm số máy tính cần thiết để sinh viên, cán bộ, giảng viên thuận tiện việc tra tìm sử dụng Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo 65 Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chính vậy, Thư viện cần sử dụng hệ thống máy tính để nhập mã vạch cho sách, cần lưu thông tin NDT phần mềm máy tính, sử dụng hệ thống quét mã vạch… Hình thức tin học hóa thư viện giúp thư viện hoạt động nhanh chóng, hiệu theo dõi chất lượng hoạt động cách xác Nâng cấp sở vật chất kỹ thuật thư viện như: lắp đặt hệ thống máy camera, cổng từ, máy in mã vạch… để giúp phục vụ quản lý NDT thuận lợi sát Tuy nhiên, điều đòi hỏi dự án lớn đầu tư kinh phí trang thiết bị cho Trung tâm 3.3.5 Tăng cường hoạt động Marketing hoạt động thông tin - thư viện Trung tâm cần tạo lập trang Web riêng thư viện, để qua giới thiệu rõ lịch sử hình thành, hoạt động Trung tâm, nội quy thư viện hình thức phục vụ thư viện cho tất sinh viên, giảng viên hiểu thư viện Đây cách quảng bá thư viện, thu hút NDT từ xa đến tìm hiểu, nghiên cứu biết đến hình ảnh Trung tâm Ngoài ra, để quảng bá hình ảnh Trung tâm, Thư viện cần tổ chức biên soan thư mục, toạ đàm nói chuyện chuyên đề, trưng bày giới thiệu sách báo, dùng băng rôn, ngữ từ giúp thư viện đến gần với tất đối tượng NDT, tăng tính thân thiện thư viện thu hút NDT, tạo nhu cầu tin đến với NDT 3.3.6 Bổ sung, đào tạo nguồn nhân lực - cán thư viện Với nguồn nhân lực nay, cán thư viện Trung tâm thiếu thốn Thiếu nguồn nhân lực nên khâu chuyên môn hóa hoạt động nghiệp vụ thư viện chưa quan tâm, trọng Vấn đề phải đặt thư viện cần phải bổ sung nguồn nhân lực để đội ngũ cán đồng đều, đầy đủ Trung tâm thành lập tổ chuyên môn thuộc Trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi công tác điều hành phát huy lực cán Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo 66 Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Yêu cầu số lượng quan trọng, chất lượng lại cần quan tâm hết Đây yếu tố định đến chất lượng hoạt động bền vững thư viện việc đáp ứng phục vụ theo phương thức đào tạo tín Trung tâm cần trọng đến công tác đào tạo cán thư viện, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ nghiệp vụ vừa có kiến thức tin học, ngoại ngữ, kỹ nghề nghiệp Trung tâm cần trang bị cho cán thư viện kiến thức kỹ phục vụ bồi dưỡng thêm văn hoá ứng xử kĩ giao tiếp để nâng cao khả tư vấn cán cho người sử dụng dịch vụ, góp phần làm hài lòng thu hút NDT, từ nâng cao hiệu sử dụng 3.3.7 Nâng cao hoạt động phục vụ vốn tài liệu đến với người dùng tin Thư viện phải nắm vững kế hoạch đào tạo khoa, trí lịch học môn học để có kế hoạch đáp ứng học liệu kịp thời Chủ động việc đảm bảo học liệu cho giảng viên sinh viên, chuyển từ hình thức phục vụ thụ động “phục vụ có sẵn” sang hình thức chủ động “phục vụ theo yêu cầu” Đa dạng hóa hình thức phục vụ; tăng cường phục vụ Thực hình thức mượn liên thư viện, trước hết thư viện đại học Cho phép triển khai dịch vụ tra tìm tài liệu phục vụ sinh viên Để nâng cao hiệu việc sử dụng tài liệu cho phương pháp đào tạo theo tín chỉ, NDT giảng viên sinh viên cần đào tạo kiến thức thông tin (Information Literacy) cách Đó kiến thức kỹ năng nhận biết nhu cầu thông tin, xác định, đánh giá sử dụng thông tin có hiệu Vấn đề quyền sử dụng học liệu cần trọng Các qui định chụp tài liệu, sử dụng tài liệu điện tử trực tuyến cần tuân thủ luật sở hữu trí tuệ Những vấn đề quyền tài liệu điện tử, giáo trình, giảng điện tử cần thể chế hóa nội qui phục vụ NDT thư viện 3.3.8 Hợp tác chia sẻ nguồn lực thông tin Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo 67 Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Để khai thác nguồn tài nguyên thông tin, bổ sung kịp thời nguồn thông tin thiếu Trung tâm, phục vụ nhu cầu giảng dạy học tập người dùng Trường ĐH LĐXH “Giải pháp tối ưu cần phải đầu tư cho hệ thống phân phối nguồn lực, chia sẻ nguồn lực thông tin sở tự nguyện theo chế đảm bảo mặt pháp lý nhằm tránh bổ sung trùng lặp có điều kiện mở rộng diện bao quát kho nguồn lực thông tin nhu cầu thông tin nguồn lực thông tin toàn quốc” Với thực trạng tổ chức quản lý khai thác nguồn lực thông tin Trung tâm cần phải có chế độ hợp lý, kịp thời thu thập, lưu trữ công trình nghiên cứu khoa học giảng viên, sinh viên, thu thập lưu trữ báo cáo khoa học, nguồn tin đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, kỷ yếu hội nghị, hội thảo nguồn lực thông tin qua khảo sát, nghiên cứu thực tế nước cán nghiên cứu, giảng viên, người dùng toàn Trường Đây loại hình nguồn thông tin có giá trị, nguồn “thông tin xám” đặc thù Trường ĐH LĐXH, chưa ý thức vai trò to lớn nguồn lực thông tin xám mang lại, nên nguồn lực chưa trọng quan tâm mức, làm lãng phí phần không nhỏ nguồn thông tin quý giá có chỗ Trường ĐH LĐXH Việc tăng cường khả liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin với quan thông tin - thư viện nước nên tiến hành theo biện pháp sau: - Xây dựng mục lục liên hợp nguồn thông tin có quan thông tin - thư viện phục vụ cho nghiệp Giáo dục Đào tạo thời kỳ đổi đất nước Đây thực cầu nối quan thông tin - thư viện hệ thống Giáo dục Đào tạo, công cụ hữu ích cho việc tìm kiếm, khai thác thông tin - Thực dịch vụ cung cấp thông tin gốc hình thức chụp thông qua phối hợp trung tâm thông tin - thư viện, nơi có nguồn lực thông tin Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo 68 Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Tăng cường việc kết nối mạng TT-TV nước, mở khả khai thác nguồn thông tin từ xa phục vụ nhu cầu khai thác sử dụng đông đảo NDT - Nâng cao chất lượng tổ chức, xử lý nguồn thông tin cho CSDL thông tin thư mục, xây dựng chuyển đổi theo khổ mẫu chung toàn quốc để trao đổi, chia sẻ nguồn lực thông tin với quan thông tin - thư viện, giúp cho việc khai thác thuận lợi 3.3.9 Tổ chức buổi tọa đàm, nói chuyện Trung tâm Thông tin – Thư viện Các buổi tọa đàm, nói chuyện buổi thảo luận mặt chưa Trung tâm trình hoạt động vừa qua Đây nơi tổng kết lại thành tích hay hạn chế Trung tâm, để từ đưa phương pháp thực tế khắc phục khó khăn trước mắt Điều quan trọng giúp Trung tâm lên hoàn thiện nữa, đáp ứng phù hợp với yêu cầu phục vụ NDT chuyển sang đào tạo tín Định kỳ đến tháng, Hiệu trưởng nên làm việc với Trung tâm lần năm, Hiệu trưởng chủ trì để Trung tâm làm việc đơn vị chức buổi để tìm cách khắc phục khó khăn trình hoạt động thư viện 3.3.10 Tăng cường công tác đào tạo người dùng tin Trung tâm cần trọng công tác đào tạo NDT cách sử dụng thư viện Nên tổ chức buổi tập huấn, nói chuyện đưa thông báo, bảng, nội quy thư viện nơi dễ quan sát cửa Trung tâm Để từ NDT hiểu rõ quy định, nội quy phương thức hoạt động Trung tâm, phòng ban Từ đây, NDT biết sử dụng thư viện cách hiệu Trung tâm cần làm thẻ thư viện thu tiền đặt cược sinh viên trường khác tiến hành Điều đặc biệt quan trọng tiến hành phục vụ với số lượng NDT lớn chuyển sang phương thức đào tạo theo tín Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo 69 Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Ngày nay, giáo dục đại học đảm nhận trọng trách to lớn phát triển đất nước Đó là: "Xây dựng người xã hội chủ nghĩa", "Vì văn hoá tiên tiến đậm đà sắc dân tộc" Do đó, giáo dục đại học phải tự đổi hoàn thiện hoạt động Trong thực tế xã hội ngày phát triển nên đòi hỏi lực lượng lao động phải có trình độ chuyên môn cao có khả thích ứng tốt điều kiện lao động khác nhau, người phải tự làm giàu hoàn thiện kiến thức mình, điều coi chìa khoá để đạt mục tiêu Chuyển đổi phương pháp đào tạo đại học từ niên chế sang đào tạo theo tín đối toàn diện Trường đại học – thể triết lý giáo dục lấy người học làm Trung tâm, tăng tính chủ động người học, lấy đổi phương pháp giảng dạy học tập làm gốc giải pháp tổng thể để nâng cao chất lượng đào tạo Các thư viện đại học đứng Bám sát chương trình đào tạo, lịch trình dạy học giảng viên sinh viên, thư viện đại học cần có chiến lược phát triển vốn tài liệu sát hợp với ngành đào tạo môn học; tổ chức phục vụ NDT với công nghệ đại phương pháp phục vụ hiệu nhất, theo tinh thần đáp ứng yêu cầu thông tin NDT giảng viên sinh viên “mọi lúc, nơi” Công tác tổ chức phục vụ NDT cầu nối NDT với vốn tài liệu, nguồn lực thông tin thư viện Hiệu công tác tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động thư viện Nói cách khác, chất lượng hoạt động thư viện đánh giá, kiểm nghiệm trình phục vụ, việc đáp ứng nhu cầu NDT Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác phục vụ NDT, Trung tâm TT-TV Trường ĐH LĐXH ngày hoàn thiện cấu tổ chức hoạt động nhằm góp phần đưa Trường ĐH LĐXH trở thành Trung tâm đào tạo đội ngũ cán lớn có uy tín nước Mặc dù nhiều khó khăn, song với tâm trách nhiệm mình, Trung tâm Thông tin – thư viện cố gắng bạn đồng hành trình học tập, nghiên cứu, trau dồi tri thức toàn thể cán sinh viên Trường, sẵn sàng phục vụ với yêu cầu đào tạo theo phương thức tín chỉ./ Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo 70 Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục – Đào tạo (2007), Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín chỉ”, Hà Nội Bộ Lao động – Thương binh Xã hội (2006), Quyết định số 663/2006/QĐBLĐTBXH việc Phê duyệt dự án đầu tư Thư viện điện tử trang bị tin học cho lớp học nhà tầng Trường Đại học Lao động Xã hội, Hà Nội Bùi Thanh Thuỷ, “Xử lý thông tin”, tập giảng Cao Minh Kiểm (2006), “Một số xu phát triển thư viện kỷ nguyên thông tin đòi hỏi cán thông tin – thư viện”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Ngành Thông tin – Thư viện xã hội thông tin, tr 302 - 308 Cao Minh Kiểm (2008), “Một số suy nghĩ tổ chức hoạt động Thông tin – Thư viện Việt Nam giai đoạn tới”, Tạp chí Thông tin – Tư liệu, (01), tr 07 – 18 Đào Thị Uyên (2006), “Đề xuất xây dựng mô hình phòng thông tin – tư liệu thực hành góp phần đảm bảo chất lượng đào tạo tín chỉ”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Ngành Thông tin – Thư viện xã hội thông tin, tr 381 - 386 Đoàn Phan Tân (2001), Thông tin học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Lê Trọng Hiển (2008), “Thị trường sản phẩm dịch vụ thông tin: Kinh nghiệm giới việc áp dụng vào Việt Nam”, Tạp chí Thông tin – Tư liệu Lê Trọng Hiển (2008), “Thị trường sản phẩm thông tin góc độ tổ chức hoạt động thông tin”, Tạp chí Thông tin – Tư liệu, (04), tr 01 – 09 10 Nghiêm Xuân Huy (2006), “Kiến thức thông tin với giáo dục đào tạo”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Ngành Thông tin – Thư viện xã hội thông tin, tr 135 - 143 11 Nguyễn Thị Hồng Nhung (2008), Thư viện Trung ương quân đội với công tác phục vụ thông tin thư viện, Khóa luận tốt nghiệp Thông tin – Thư viện, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQGHN), Hà Nội Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo 71 Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 12 Nguyễn Hữu Hùng (2007), Thông tin học - từ lý luận đến thực tiễn, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội 13 Nguyễn Hữu Hùng (2008), “Một số vấn đề sách phát triển sản phẩm dịch vụ thông tin Việt Nam”, Tạp chí Thông tin – Tư liệu, (02), tr 01 – 06 14 Nguyễn Huy Chương, Nguyễn Thanh Lý (2006), “Những tiêu chuẩn kiến thức thông tin giáo dục đại học Mỹ chương trình đào tạo kỹ thông tin cho sinh viên Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Ngành Thông tin – Thư viện xã hội thông tin, tr 92 – 98 15 Nguyễn Huy Chương, Trần Mạnh Tuấn (2008), “Phát triển nguồn học liệu tổ chức nghiên cứu, đào tạo nay”, Tạp chí Thông - tin Tư liệu, (04), tr 01 – 08 16 Nguyễn Khắc Bình (2010), “Vài nét đào tạo theo hệ thống tín giáo dục đại học Việt Nam”, Tạp chí Tâm lý học, (11), tr 01 - 12 17 Nguyễn Thị Kim Dung (2008), “Công tác phục vụ bạn đọc Thư viện Thành phố Hà Nội”, Tạp chí Thư viện Việt Nam, (13), tr.37 – 41 18 Nguyễn Thị Kim Dung, Công tác phục vụ người dùng tin, Tập giảng 19 Nguyễn Thị Hằng (2008), Tìm hiểu sản phẩm dịch vụ thông tin Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội Hà Nội, Khóa luận tốt nghiệp Thông tin – Thư viện, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQGHN), Hà Nội 20 Nguyễn Thị Trang Nhung (2006), “Vai trò cán thư viện việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam bối cảnh hội nhập giới”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Ngành Thông tin – Thư viện xã hội thông tin, tr 323 - 329 21 Trần Thị Thúy Vân (2006), Công tác phục vụ bạn đọc Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Thương mại Hà Nội, Khóa luận tốt nghiệp Thông tin – Thư viện, Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQGHN), Hà Nội 22 Lê Văn Viết (2001), Cẩm nang nghề thư viện Văn hóa – thông tin, Hà Nội Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo 72 Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC 1: MẪU PHIẾU YÊU CẦU TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN PHIẾU YÊU CẦU Họ Tên: Lớp: Tên sách: Ký hiệu: Tên sách: Ký hiệu: Hà Nội, ngày… tháng… năm 2011 Ký tên Lưu ý: Ký hiệu số đăng ký cá biệt sách VD: 37/M0572: Bạn đọc muợn phòng mượn 33(V) D0321: Bạn đọc muợn phòng đọc Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo 73 Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆU QUẢ PHỤC VỤ NDT PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN TẠI TRUNG TÂM THỒNG TIN - THƯ VIỆN ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI Nhằm nâng cao hiệu phục vụ thông tin đáp ứng yêu cầu đào tạo theo phương thức tín chỉ, tiến hành nghiên cứu công tác phục vụ người dùng tin Xin quý thầy, cô, anh, chị vui lòng cho biết số thông tin sau đây: Ghi chú: đánh dấu vào ô tương ứng ghi ý kiến vào dòng để trống Thầy/cô, anh/chị có sử dụng thư viện thường xuyên không? không thường xuyên Mục đích Thầy cô, anh/chị đến thư viện? Hoc tập Nghiên cứu khoa học Giải trí Mục đích khác (xin nêu rõ) 3, Thầy/cô, anh/chị dùng thời gian để thu thập thông tin ngày Dưới Từ - Từ - Không có thời gian Từ - Từ - Thầy/cô, anh/chị thường sử dụng tài liệu viết ngôn ngữ Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Nga Tiếng Đức Tiếng Trung Câc ngôn ngữ khác (xin nêu rõ) Mục đích sử dụng tài liệu thầy/cô , anh/chị ? Phục vụ công tác quản lý Phục vụ Giảng dạy Học tập hàng ngày Nghiên cứu khoa học Tự nâng cao trình độ Viết Luận án Viết Luận văn Viết Khóa luận Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo 74 Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Mục đích khác………………………………………………………………… … Mức độ sử dụng tài liệu thầy/cô , anh/chị ? Rất thường xuyên Thường xuyên Thỉnh thoảng Không Hình thức khai thác tài liệu thầy/cô, anh/chị ? Đọc chỗ Mượn nhà Qua mạng ý kiến khác: Thầy/cô, anh/chị cần thông tin ngành/lĩnh vực gì? Chính trị - Xã hội Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Khoa học môi trường Khoa học kỹ thuật Ngoại ngữ Lĩnh vực khác (xin nêu rõ) Loại hình tài liệu thầy/cô, anh/chị thường sử dụng Sách Báo, tạp chí Tài liệu Multimedia (băng, đĩa, CD ROM ) Báo cáo khoa học Giáo trình Luận văn, luận án Tài liệu in Tài liệu số (qua mạng) Loại tài liệu khác (xin nêu rõ) 10 Thầy/cô, anh/chị thường tra cứu tài liệu thư viện qua công cụ tra cứu nào? Mục lục phiếu Danh mục tài liệu Cơ sở liệu Các thư mục Tài liệu tra cứu Hình thức khác (xin nêu rõ) 11 Ý kiến đánh giá thầy/cô, anh/chị sản phẩm TT-TV Mức độ đáp ứng thông tin Sản phẩm thông tin thư viện Chưa Tương đầy đủ đối đầy đủ ý kiến đánh giá Chưa Đầy đủ đạt yêu cầu Trung bình Khá Tốt Mục lục phiếu Thư mục thông báo sách Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo 75 Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Thư mục chuyên đề Cơ sở liệu Thư mục điện tử 12 Thầy/cô, anh/chị sử dụng dịch vụ TT-TV nào? (nếu có xin cho biết mức độ sử dụng) Đọc chỗ thường xuyên không thường xuyên Mượn nhà In ấn, chụp tài liệu thường xuyên thường xuyên không thường xuyên không thường xuyên DV hỏi - đáp DV tra cứu tài liệu thường xuyên thường xuyên không thường xuyên không thường xuyên 13 Khi sử dụng dịch vụ mức độ thông tin thầy/cô, anh/chị đánh nào? Mức độ đáp ứng thông ý kiến đánh giá tin Các loại dịch vụ Chưa đầy đủ Tương đối Đầy đủ Đầy đủ Chưa đạt yêu cầu Trung bình Khá Tốt Đọc chỗ Mượn nhà Mượn giáo trình In ấn, chụp tài liệu Dịch vụ hỏi - đáp DV tra cøu tµi liÖu 14 Qua qu¸ tr×nh sö dông thầy/cô, anh/chị có nhận xét dịch vụ thư viện? Mức độ đáp ứng yêu cầu Các yếu tố Tương đối tốt Tốt Chưa đáp ứng Phòng, bàn, ghế, giá kệ Đèn diện, ánh sáng Các trang thiết bị khác 15 Thầy/cô, anh/chị Anh chị biết đến sản phẩm dịch vụ TT-TVcủa Trung tâm TTTV Đại học Lao động Xã hội qua: Bản tin Trung tâm Bạn bè Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo Lớp hướng dẫn sử dụng thư viện Website Trung tâm 76 Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Cán Trung tâm Các hình thức khác (xin nêu rõ) 16 Khi sử dụng thư viện Trung tâm TT-TV Đại học Lao động Xã hội, thầy/cô, anh/chị có bị từ chối phục vụ không? Thường xuyên Thỉnh thoảng Không 17 Trong trường hợp bị từ chối phục vụ, xin thầy/cô, anh/chị biết lý Tài liệu người khác sử dụng Tài liệu kho Nguyên nhân khác: ……………………… 18 Khi tìm tài liệu thầy/cô anh/chị có gặp khó khăn không? Thường xuyên Thỉnh thoảng Rất Không 19 Khi gặp khó khăn việc sử dụng thư viện thầy /cô, anh/chị có cán thư viện Trường Đại học Lao động xã hội dẫn không? Được giúp đỡ nhiệt tình Có giúp đỡ không nhiệt tình Không giúp đỡ 20 Thời gian tìm kiếm thông tin, tài liệu thư viện, phục vụ tài liệu theo thầy/cô, anh/chị: Nhanh Chấp nhận Chậm 21 Đánh giá thầy/cô, anh/chị thái độ phục vụ cán thư viện: Rất tốt Tốt Chưa tốt 22 Thầy/cô, anh/chị đánh giá chất lượng phục vụ Trung tâm TT-TV Đại học Lao động Xã hội: Rất tốt Tốt Chưa tốt 23 Thầy/cô, anh /chị có nhu cầu tham gia lớp đào tạo người dùng tin Trung tâm thông tin - thư viện tổ chức Rất cần Cần Không 24 Ngoài Trung tâm TT-TV Lao động xã hội, thầy/cô anh/chị sử dụng thông tin từ nguồn tin nào? Phòng Tư liệu Khoa Internet Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo 77 Lớp: K52-TT-TV GVHD: Ths Trần Thị Thanh Vân KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Cơ quan thông tin - thư viện khác (xin nêu rõ) Nguồn khác(xin nêu rõ) 25 Lý thầy/cô, anh/chị dùng nguồn tin câu 24 Vốn tài liệu chuyên ngành đầy đủ, phong phú, cập nhật Thời gian sử dụng thuận tiện (xin nêu rõ) Cán phục vụ tận tình, chu đáo Lý khác (xin nêu rõ) 26 Thầy/cô, anh/chi có đề xuất, kiến nghị công tác phục vụ bạn đọc Trung tâm TTTV Trường Đại học Lao động Xã hội? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 27 Thầy/cô, anh/chị cho biết số thông tin cá nhân? - Giới tính: Nam Nữ - Tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi Từ 46 đến 55 tuổi Từ 31 - 45 tuổi Từ 56 – 65 tuổi - Nghề nghiệp: Sinh viên Nghiên cứu sinh Cán giảng dạy Cán quản lý Cán nghiên cứu - Trình độ, học hàm, học vị: Cử nhân Thạc sĩ Tiến sĩ GS PGS Xin trân trọng cảm ơn hợp tác quý thầy/cô anh, chị! Sinh viên: Nguyễn Thị Hương Thảo 78 Lớp: K52-TT-TV ... 1: Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội trước nhiệm vụ đào tạo theo phương thức tín Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức phục vụ người dùng tin Trung tâm Thông tin – Thư. .. Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội Chương 3: Một số nhận xét giải pháp nâng cao hiệu công tác phục vụ người dùng tin Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội với yêu cầu. .. chọn Công tác phục vụ người dùng tin Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội với yêu cầu đào tạo theo phương thức tín ” làm đề tài khóa luận Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác phục vụ người dùng tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội với yêu cầu đào tạo theo phương thức tín chỉ, Công tác phục vụ người dùng tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội với yêu cầu đào tạo theo phương thức tín chỉ, Công tác phục vụ người dùng tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Lao động Xã hội với yêu cầu đào tạo theo phương thức tín chỉ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay