Tuyên truyền về thị trường chứng khoán trên truyền hình việt nam (khảo sát kênh VTC, VTV1, INFOTV, HanoiTV và HTV9) (tt)

33 14 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 16:59

VŨ THỊ TUYẾT MINH ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  VŨ THỊ TUYẾT MINH  TUYÊN TRUYỀN VỀ TTCK TRÊN TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN VỀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN TRÊN TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM (KHẢO SÁT KÊNH VTC, VTV1, INFOTV, HanoiTV VÀ HTV9) LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH BÁO CHÍ  2009 Hà Nội - 2009 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU Tính thời lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 11 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 11 Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài 11 Phương pháp luận nghiên cứu 12 Kết cấu luận văn 12 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYÊN TRUYỀN TTCK TRÊN TRUYỀN HÌNH 13 1.1 Một số vấn đề thông tin, tuyên truyền 13 1.1.1 Khái niệm tuyên truyền 13 1.1.2 Khái niệm thông tin .15 1.1.3 Tiêu chí đánh giá chất lượng thông tin, tuyên truyền báo chí .17 1.2 TTCK phân loại thông tin TTCK 20 1.2.1 Lịch sử đời TTCK .20 1.2.2 Chức TTCK kinh tế 22 1.2.3 Phân loại thông tin TTCK .24 1.3 Yêu cầu việc tuyên truyền TTCK truyền hình 25 1.3.1 Đối tượng tuyên truyền thị trường chứng khoán truyền hình 25 1.3.2 Một số yêu cầu tuyên truyền TTCK truyền hình .27 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG TUYÊN TRUYỀN VỀ TTCK TRÊN TRUYỀN HÌNH Error! Bookmark not defined 2.1 Lịch sử đời truyền hình tài chínhError! Bookmark not defined 2.1.1 Truyền hình tài giới Error! Bookmark not defined 2.1.2 Truyền hình chứng khoán Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.1.2.1 Kênh VTV1 Error! Bookmark not defined 2.1.2.2 Kênh InfoTV (VCTV9) Error! Bookmark not defined 2.1.2.3 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC Error! Bookmark not defined 2.1.2.4 Đài phát truyền hình Hà Nội (HanoiTV)Error! Bookmark not define 2.1.2.5 Đài phát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (HTV9) .Error! Bookmark not defined 2.2 Nội dung tuyên truyền chương trình TTCK truyền hìnhError! Bookmark not 2.2.1 Truyền hình góp phần phổ biến kiến thức TTCK đến nhà đầu tưError! Bookmark not 2.2.2 Truyền hình góp phần tuyên truyền sách nhà nước, quan quản lý tới công chúng Error! Bookmark not defined 2.2.3 Tuyên truyền thông tin diễn biến thị trườngError! Bookmark not defined 2.2.3.1 Tuyên truyền thông tin phiên giao dịchError! Bookmark not defined 2.2.3.2 Tuyên truyền thông tin khác TTCK (thông tin doanh nghiệp, thông tin quốc tế…)Error! Bookmark not defined 2.3 Đặc thù hình thức việc tuyên truyền TTCK truyền hìnhError! Bookmark not 2.3.1 Chia nhỏ hình Error! Bookmark not defined 2.3.2 Sử dụng ngôn ngữ phi văn tự Error! Bookmark not defined 2.3.3 Mầu sắc chủ đạo mầu xanh mầu vàngError! Bookmark not defined 2.3.4 Sử dụng nhiều MC chương trìnhError! Bookmark not defined 2.3.5 Nhạc sôi động Error! Bookmark not defined 2.3.6 Ba thể loại chủ yếu tin, phóng vấnError! Bookmark not defined 2.4 Nhận xét, đánh giá chung chương trình tuyên truyền TTCK truyền hình Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.4 Một vài nhận xét chất lượng tuyên truyềnError! Bookmark not defined 2.4.1.1 Tính xác Error! Bookmark not defined 2.4.1.2 Tính cập nhật Error! Bookmark not defined 2.4.1.3 Tính định hƣớng Error! Bookmark not defined 2.4.2 Thực trạng tỷ lệ người xem chương trình tiêu biểuError! Bookmark not d 2.4.3 Ưu-nhược điểm chương trình tuyên truyền TTCK truyền hình Error! Bookmark not defined 2.4.3.1 Ƣu điểm Error! Bookmark not defined 2.4.3.2 Nhƣợc điểm Error! Bookmark not defined Chƣơng 3: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYÊN TRUYỀN VỀ TTCK TRÊN TRUYỀN HÌNH Error! Bookmark not defined 3.1 Sự phát triển TTCK đòi hỏi việc nâng cao hiệu tuyên truyềnError! Bookmark not d 3.2 Định hướng phát triển chương trình tuyên truyền TTCK truyền hình Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nắm vững đạo tuyên truyền TTTCKError! Bookmark not defined 3.2.2 Kết hợp nhiều biện pháp việc nâng cao hiệu tuyên truyền TTCK Error! Bookmark not defined 3.2.3 Vận dụng sáng tạo kinh nghiệm truyền hình tài giớiError! Bookmark no 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu tuyên truyền TTCK truyền hình Error! Bookmark not defined 3.3.1 Đối với độ ngũ thực chương trình Error! Bookmark not defined 3.3.2 Đối với lãnh đạo Đài truyền hình Error! Bookmark not defined 3.3.3 Đối với quan quản lý thị trường Error! Bookmark not defined 3.3.4 Đối với doanh nghiệp Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Nxb: Nhà xuất Hnx: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HoSE: Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh TTCK: Thị trƣờng chứng khoán DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Thống kê lịch phát sóng, thời lƣợng chƣơng trình truyên truyền TTCK VTV1, VTC, InfoTV, HanoiTV HTV9 Bảng 2.2: Mô hình hóa mẫu hình chia nhỏ Bảng 2.3: Mẫu hình Bản tin thị trƣờng 24h -VTV1 Bảng 2.4:Tỷ lệ ngƣời xem Bản tin tài (sáng) - VTV1 Bảng 2.5: Tỷ lệ ngƣời xem Bản tin tài (tối)- VTV1 Bảng 2.6 : Tỷ lệ ngƣời xem Bản tin Việt Nam số (tối) -VTV1 Bảng 2.7: Tỷ lệ ngƣời xem Bản tin Việt Nam số (trƣa) - VTV1 MỞ ĐẦU Tính thời lý chọn đề tài Tính thời Thị trƣờng chứng khoán (TTCK) thị trƣờng tài cao cấp, thị trƣờng thông tin niềm tin Thông tin TTCK yếu tố sống còn, tác động trực tiếp đến biến động thị trƣờng, nói cách khác ảnh hƣởng trực tiếp, đến định thành bại nhà đầu tƣ Minh bạch hóa thông tin đƣợc coi vấn đề xúc TTCK Việt Nam với năm non trẻ so với ý thức thông tin hàng trăm năm TTCK giới Vì kênh thông tin TTCK từ nguồn thống từ quan quản lý, doanh nghiệp đặc biệt từ phƣơng tiện truyền thông đại chúng ngày đa dạng để đáp ứng nhu cầu Nhanh chóng đạo vấn đề này, ngày 25/3/2008, Thủ tƣớng giao Bộ Thông tin Truyền thông đạo báo, đài đƣa tin khách quan, xác góp phần cho ngƣời dân hiểu rõ chủ trƣơng sách Nhà nƣớc phát triển TTCK theo công văn số1909/VPCP-KTTH V/v biện pháp ổn định TTCK Cùng với đó, Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt “Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020” truyền thông cho thị trƣờng vấn đề thiết đặt với loại hình báo chí nói chung truyền hình nói riêng Theo đề án này, TTCK thành phần chủ đạo để đƣa thị trƣờng vốn trở thành cấu thành quan trọng thị trƣờng tài Việt Nam Đến năm 2020, thị trƣờng vốn Việt Nam phát triển tƣơng đƣơng thị trƣờng nƣớc khu vực Theo tiến sĩ Vƣơng Quân Hoàng, Nghiên cứu viên cao cấp Bộ môn Tài chính, Trung tâm Emile Bernheim, ĐHTH Bruxelles định tốt đầu tƣ ngày đƣợc gọi là: Các định đầy đủ thông tin, nguyên văn tiếng Anh: "Well-informed decisions." Các phƣơng tiện truyền thông đại chúng với lợi làm đƣợc phải làm cho nhà đầu tƣ, cho TTCK, thị trƣờng vốn kinh tế chần chừ hay không quy chuẩn Với hàng loạt kênh truyền hình nhƣ việc tuyên truyền TTCK cần phải lƣu tâm thể cho chất lƣợng chƣơng trình xứng đáng với số lƣợng chƣơng trình có phát triển mạnh tƣơng lai Lý chọn đề tài Cùng với phát triển biến động thị trƣờng, phƣơng tiện truyền thông đại chúng tăng cƣờng thông tin TTCK Riêng truyền hình hầu hết kênh từ VTV1, HanoiTV, HTV, truyền hình kỹ thuật số VTC, truyền hình cáp Việt Nam có chƣơng trình riêng biệt tuyên truyền TTCK Tuy nhiên, nói thông tin chứng khoán phƣơng tiện thông tin đại chúng, dù nhiều số lƣợng (ngoài hệ thống chƣơng trình chứng khoán kênh VTV1, HanoiTV, HTV có hẳn kênh riêng biệt tài VTC8 InfoTV (VCTV9) nhƣng nội dung chƣa sâu, chƣa kỹ chƣa thực sát với đối tƣợng tuyên truyền Nhiều thông tin, nhiều chƣơng trình dẫn đến trùng lập sắc chƣơng trình chứng khoán kênh khác Thứ hai, thông tin TTCK nhƣng tin truyền hình có đặc thù, khu biệt với báo in, báo điện tử hay phát Vì làm rõ đặc thù cách để nhà làm truyền hình tuyên truyền tốt TTCK Trƣớc nhu cầu “thông tin chứng khoán” nâng cao chất lƣợng chƣơng trình truyền hình tác giả xin lựa chọn đề tài: Tuyên truyền thị trƣờng chứng khoán truyền hình Việt Nam (Khảo sát kênh VTC, VTV1, InfoTV, HaNoiTV HTV9) Lịch sử nghiên cứu vấn đề Ở Việt Nam, việc nghiên cứu, tìm hiểu thông tin TTCK có mầm mống từ đầu thập kỷ 90 Từ Uỷ ban chứng khoán Nhà nƣớc thành lập theo nghị định 75/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2006 thông tin mang tính chất tuyên truyền lĩnh vực thực đƣợc quan tâm bắt đầu triển khai chủ động Hiện theo thống kê nƣớc có khoảng 200 đầu sách nghiên cứu TTCK Tiêu biểu, từ năm 1991, tác giả Đặng Quốc Tuyến, Trịnh Trọng Nghĩa, Đặng Thị Luận biên soạn “Chứng khoán TTCK : Kinh nghiệm nước giới” (Viện Khoa học Tài - Bộ Tài xuất bản) Nội dung sách TTCK lịch sử phát triển; khái niệm TTCK; kinh nghiệm hoạt động TTCK nƣớc kinh tế phát triển; vai trò TTCK nƣớc chuyển sang kinh tế thị trƣờng điều lệ chứng khoán Liên Xô Sang năm 1993, tác giả Nguyễn Ngọc Minh dịch “Những kiến thức chứng khoán môi giới chứng khoán” Học viện Tài Nữu ƣớc (Mỹ) (Nhà xuất giới xuất bản) Sang năm 1994, sách chứng khoán đƣợc xuất nhiều hơn, tác giả Nguyễn Công Nghiệp xuất “TTCK : Trò chơi thủ pháp làm giàu” Một số nội dung tác phẩm đôi nét đặc điểm TTCK Những thủ đoạn, bí làm giàu kẻ tham gia trò chơi chứng khoán, luật chơi trò chơi Và sách ứng dụng, bí TTCK với quan niệm “trò chơi chứng khoán” Về luận án, Thƣ viện quốc gia có lƣu chiểu khoảng 50 luận án nghiên cứu TTCK Sớm nhất, năm 1995, tác giả Lê Thị Tuyết Hoa nghiên cứu “Các giải pháp nhằm thực điều kiện hình thành TTCK Việt Nam” Tác phẩm nghiên cứu lý luận TTCK thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam kinh tế - ngƣời, pháp lý để tìm đƣa kiến nghị giải pháp thực điều kiện hình thành TTCK VIệt Nam Cùng năm, tác giả Lê Hoàng Nga hoàn thành đề tài “Thiết lập chế hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam TTCK” Nội dung TTCK vai trò hệ thống ngân hàng TTCK Thực trạng chế hoạt động hệ thống ngân hàng TTCK Cơ chế hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam TTCK Nhƣ vậy, sách, luận án hay tài liệu viết TTCK nhiều nhƣng tác phẩm nghiên cứu thị trƣờng chủ yếu dƣới góc độ tài Ở nƣớc, thông tin TTCK báo chí có số công trình: - Khóa luận "TTCK qua Báo chí" Đoàn Mai Anh K40, sinh viên khoa báo chí trƣờng Đại học khoa học xã hội nhân văn - Khóa luận “Thông tin chứng khoán Báo chí Việt Nam” sinh viên Phạm Thị Hằng K47 hệ chức khoa báo chí trƣờng Đại học khoa học xã hội nhân văn - Khóa luận “Thông tin chứng khoán báo chí Việt Nam” Phạm Thị Thuỷ (K47 Hà Nội hệ chức) khoa báo chí trƣờng Đại học khoa học xã hội nhân văn - Khóa luận “Cách tiếp cận xử lý thông tin chứng khoán phóng viên kinh tế Việt Nam” Nguyễn Ngọc Minh Anh, K48 quy khoa báo chí trƣờng Đại học khoa học xã hội nhân văn - Luận văn “Thông tin tuyên truyền chứng khoán TTCK (Khảo sát tạp chí chứng khoán từ 1997-2003)” tác giả Nguyễn Cao Cầm, Học viện Báo chí tuyên truyền, ngƣời hƣớng dẫn TS Phạm Tất Thắng, năm 2004 Ngoài trình nghiên cứu tài liệu, tác giả lƣợc dịch số tác phẩm số tác giả nƣớc ngoài, tiêu biểu “Media firms: structures, operations and performances”, nhà xuất Lawrence Erlbaum Associates, năm 2002, biên soạn Robert G.Picard, Trƣờng kinh tế quản trị kinh doanh Turku, Phần Lan “The options course: High Profit & Low Stress Trading Methods” Nhà xuất Wigley, tái lần năm 2005 tác giả George A.Fontanills Việc tiếp cận với tài liệu gốc mang tính hạn chế nhƣng đủ để minh chứng cho việc phát triển mạnh tác phẩm nghiên cứu vấn đề giới Nhƣ vậy, nhiều khía cạnh khác bƣớc đầu mảng đề tài đƣợc khai thác Tuy nhiên thực tế chƣa có công trình nghiên cứu việc tuyên truyền TTCK truyền hình từ đƣa giải pháp thực tiễn nâng cao chất lƣợng chƣơng trình nhƣ luận văn thực tính hợp thời (đúng lúc) - Tính độc đáo thông tin, mà công chúng chƣa biết Nhƣng thể tính độc đáo Cùng với đòi hỏi tất yếu mới, tái thông tin cũ bị lãng quên, giúp cho công chúng có thêm tƣ liệu để nhận thức tốt kiện Tuy nhiên, thông tin đƣợc nhắc lại vô bổ, chí có hại mới, độc đáo bị chìm loạt cũ; cũ không đóng vai trò bổ sung mà lại cản trở việc nhận thức - Tính đại chúng (dễ hiểu) giúp cho công chúng nhận thức nội dung tác phẩm tƣơng ứng với ý đồ tác giả, đòi hỏi ngôn ngữ báo chí (chữ viết, lời nói, hình ảnh…) cách viết, cách thể phải đƣợc công chúng nhận thức đầy đủ Nếu không thực đƣợc nguyên tắc dẫn đến tình trạng công chúng không hiểu đƣợc tác phẩm - Tính hợp thời (đúng lúc) đòi hỏi tác phẩm báo chí xuất lúc, đáp ứng đƣợc nhu cầu công chúng quan tâm họ thời điểm tác phẩm có giá trị hơn, tạo hứng thú, hấp dẫn công chúng Lƣợng thông tin phụ thuộc vào tính thời điểm Trong thời đại ngày nay, lƣợng thông tin phụ thuộc cách định vào tính kịp thời, lúc, nhanh nhạy Báo chí làm đƣợc điều làm tăng giá trị thông tin, thông tin chậm, hiệu ngƣợc lại lƣợng không Tiêu chí đánh giá tác phẩm báo chí chất lƣợng cao đƣợc quan quản lý nhà nƣớc quy định cụ thể, là: "Những tác phẩm mang lại hiệu thiết thực cho toàn xã hội vùng miền, địa phương; có nhiều tìm tòi, phát vấn đề nảy sinh sống hàng ngày; có nội dung phù hợp, hấp dẫn người đọc, người nghe, người xem; phù hợp với quan điểm đạo, tuyên truyền, đường lối, chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước" Cơ sở lý luận báo chí truyền thông rằng, tác phẩm báo chí Thông tƣ số 17/2007/TTLT/BVHTT - BTC ngày 14/6/2007 Liên Văn hoá - Thông tin, Bộ Tài hƣớng dẫn thực hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lƣợng cao Trung ƣơng địa phƣơng giai đoạn 2006 - 2010 chỉnh thể, bao gồm hai yếu tố nội dung hình thức Hai yếu tố có mối quan hệ biện chứng, gắn bó hữu cơ, chi phối lẫn tạo nên chất lƣợng tác phẩm báo chí Tác phẩm báo chí đƣợc hiểu rộng hơn, trang báo, số báo, tờ báo, chuyên mục, chƣơng trình phát thanh, truyền hình Do tiêu chí đánh giá chất lƣợng thông tin báo chí phải coi trọng hai yếu tố nội dung hình thức thông tin Hoạt động báo chí hoạt động có ý thức mục đích ngƣời, yêu cầu tính hiệu báo chí phải đƣợc đặt lên hàng đầu Hiệu báo chí việc vận dụng quy luật, nguyên tắc, hình thức, phƣơng thức hoạt động báo chí giúp cho thực tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm đạt mục đích đặt Để báo chí hoạt động hiệu quả, trƣớc hết nội dung thông tin phải phong phú, mang lại cho công chúng lƣợng thông tin mới, phản ánh đúng, kịp thời, vào vấn đề thiết thực mà công chúng quan tâm thiếu thông tin, phải thỏa mãn nhu cầu mỹ cảm, tác động sâu sắc đến tình cảm suy nghĩ đối tƣợng Về hình thức, thông tin báo chí phải đƣợc chuyển tải hình thức tác phẩm phƣơng pháp thể thuyết phục, dễ hiểu Nó không làm cho công chúng thích thú mà khơi gợi đƣợc suy nghĩ theo hƣớng thúc đẩy hành động tích cực họ 1.2 TTCK phân loại thông tin TTCK 1.2.1 Lịch sử đời TTCK TTCK đƣợc xem đặc trƣng bản, biểu tƣợng kinh tế đại Ngƣời ta đo lƣờng dự tính phát triển kinh tế qua diển biến TTCK Là phận cấu thành thị trƣờng tài chính, TTCK đƣơc hiểu cách chung nhất, nơi diễn hoạt động mua bán ,trao đổi chứng khoán - hàng hoá dịch vụ tài chủ thể tham gia Việc mua bán trao đổi đƣợc thƣc theo quy tắc định TTCK từ đầu có giao dịch toàn cầu phức tạp nhƣ Cho đến năm 1531, định chế hao hao nhƣ sở giao dịch đời Antwerp, Bỉ Tuy vậy, TTCK cổ phiếu Thay mua bán cổ phiếu công ty (những thứ chƣa tồn tại), ngƣời môi giới cho vay tập trung lại để giao dịch nợ công ty, phủ chí cá nhân Mọi chuyện thay đổi vào năm 1600, Anh, Pháp Hà Lan cử hạm đội đến Đông Ấn Do nhà thám hiểm trang trải đủ cho chuyến hải thƣơng, công ty trách nhiệm hữu hạn đƣợc thành lập để huy động tiền từ nhà đầu tƣ, ngƣời đƣợc chia lợi nhuận đoàn tƣơng ứng với phần vốn góp Hình thức tổ chức kinh doanh đòi hỏi phải đƣợc quản lý rủi ro Theo báo Imperial Gazetteer Ấn Độ, chuyến hải hành Anh đến Ấn Độ Dƣơng không thành công, tàu đắm tài sản cá nhân ngƣời huy động vốn bị chủ nợ tịch thu Điều khiến nhóm thƣơng nhân London lập nên công ty vào tháng 9/1599, giới hạn trách nhiệm thành viên theo số tiền họ đầu tƣ Nếu chuyến hải hành thất bại, luật pháp tịch biên số tiền Nữ hoàng Anh cho phép nhóm thƣơng nhân hoạt động vòng 15 năm, đặt tên cho công ty “Thống đốc nhóm thƣơng nhân London giao thƣơng với Đông Ấn” (hay đơn giản “Công ty Đông Ấn”) Hình thức trách nhiệm hữu hạn phát huy tác dụng tốt, năm 1609, vua James I cho phép nhiều công ty thƣơng nghiệp hoạt động thúc đẩy giao thƣơng quốc gia Châu Âu có bờ biển khác Công ty Đông Ấn Hà Lan công ty cho phép ngƣời mua cổ phiếu ghi danh theo tỷ lệ định Họ công ty phát hành cổ phiếu trái phiếu công chúng qua Sở giao dịch chứng khoán Amsterdam năm 1602 Ở Việt Nam, để thực đƣờng lối công nghiệp hóa – đại hóa (CNH – HĐH) đất nƣớc, trì nhịp độ tăng trƣởng kinh tế bền vững chuyển dịch mạnh mẽ cấu kinh tế theo hƣớng nâng cao hiệu sức cạnh tranh, đòi hỏi phải có nguồn vốn lớn cho đầu tƣ phát triển Vì vậy, việc xây dựng TTCK Việt Nam trở thành nhu cầu xúc cấp thiết nhằm huy động nguồn vốn trung, dài hạn nƣớc vào đầu tƣ phát triển kinh tế thông qua chứng khoán nợ chứng khoán vốn Thêm vào đó, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc với hình thành phát triển TTCK tạo môi trƣờng ngày công khai lành mạnh Ngày 10/07/1998 Thủ tƣớng Chính phủ ký ban hành Nghị định 48/1998/NĐCP Chứng khoán TTCK với Quyết định thành lập hai (02) Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (TTGDCK) Hà Nội TP Hồ Chí Minh Sự đời TTCK Việt Nam đƣợc đánh dấu việc đƣa vào vận hành Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ngày 20/07/2000 thực phiên giao dịch vào ngày 28/07/2000 Tại Hà Nội, chƣa hội đủ yếu tố nên đến tháng 3/2005, sàn giao dịch đƣợc khai trƣơng Về mặt khái niệm, TTCK thị trƣờng mà nơi ngƣời ta mua bán, chuyển nhƣợng, trao đổi chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời Tuy nhiên, TTCK tập trung phi tập trung Tính tập trung muốn nói đến việc giao dịch đƣợc tổ chức tập trung theo địa điểm vật chất Hình thái điển hình TTCK tập trung Sở giao dịch chứng khoán ( Stock exchange) Tại Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), giao dịch đƣợc tập trung địa điểm; lệnh đƣợc chuyển tới sàn giao dịch tham gia vào trình ghép lệnh để hình thành nên giá giao dịch TTCK phi tập trung gọi thị trƣờng OTC (over the counter) Trên thị trƣờng OTC, giao dịch đƣợc tiến hành qua mạng lƣới công ty chứng khoán phân tán khắp quốc gia đƣợc nối với mạng điện tử Giá thị trƣờng đƣợc hình thành theo phƣơng thức thoả thuận 1.2.2 Chức TTCK kinh tế Huy động vốn đầu tƣ cho kinh tế Khi nhà đầu tƣ mua chứng khoán công ty phát hành, số tiền nhàn rỗi họ đƣợc đƣa vào hoạt động sản xuất kinh doanh qua góp phần mở rộng sản xuất xã hội Thông qua TTCK, Chính phủ quyền địa phƣơng huy động đƣợc nguồn vốn cho mục đích sử dụng đầu tƣ phát triển hạ tầng kinh tế, phục vụ nhu cầu chung xã hội Cung cấp môi trƣờng đầu tƣ cho công chúng TTCK cung cấp cho công chúng môi trƣờng đầu tƣ lành mạnh với hội lựa chọn phong phú Các loại chứng khoán thị trƣờng khác tính chất, thời hạn độ rủi ro, cho phép nhà đầu tƣ lựa chọn loại hàng hoá phù hợp với khả năng, mục tiêu sở thích Tạo tính khoản cho chứng khoán Nhờ có TTCK nhà đầu tƣ chuyển đổi chứng khoán họ sở hữu thành tiền mặt loại chứng khoán khác họ muốn Khả khoản đặc tính hấp dẫn chứng khoán ngƣời đầu tƣ Đây yếu tố cho thấy tính linh hoạt, an toàn vốn đầu tƣ TTCK hoạt động động có hiệu tính khoản chứng khoán giao dịch thị trƣờng cao Đánh giá hoạt động doanh nghiệp Thông qua chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp đƣợc phản ánh cách tổng hợp xác, giúp cho việc đánh giá so sánh hoạt động doanh nghiệp đƣợc nhanh chóng thuận tiện, từ tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn, kích thích áp dụng công nghệ mới, cải tiến sản phẩm Tạo môi trƣờng giúp Chính phủ thực sách kinh tế vĩ mô Các báo TTCK phản ánh động thái kinh tế cách nhạy bén xác Giá chứng khoán tăng lên cho thấy đầu tƣ mở rộng, kinh tế tăng trƣởng; ngƣợc lại giá chứng khoán giảm cho thấy dấu hiệu tiêu cực kinh tế Vì thế, TTCK đƣợc gọi phong vũ biểu kinh tế công cụ quan trọng giúp Chính phủ thực sách kinh tế vĩ mô Thông qua TTCK, Chính phủ mua bán trái phiếu Chính phủ để tạo nguồn thu bù đắp thâm hụt ngân sách quản lý lạm phát Ngoài ra, Chính phủ sử dụng số sách, biện pháp tác động vào TTCK nhằm định hƣớng đầu tƣ đảm bảo cho phát triển cân đối kinh tế Với chức nhƣ vậy, qua năm hoạt động, TTCK đóng góp vai trò quan trọng kinh tế Báo chí công cụ “tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể tổ chức tập thể” chọn TTCK làm đối tƣợng để tuyên truyền 1.2.3 Phân loại thông tin TTCK Thị trƣờng tài thành ba phận: Thứ nhất, thị trƣờng vốn: nhằm huy động vốn dài hạn mà chủ yếu thông qua TTCK; Thứ hai, thị trƣờng tiền tệ: thị trƣờng vốn ngắn hạn; Thứ ba, thị trƣờng hối đoái Hiện nay, tuyên truyền TTCK thƣờng đƣợc nhà làm truyền hình lồng ghép hệ thống thông tin thị trƣờng tài Lý việc khó phân định rạch ròi thị trƣờng có tác động qua lại tƣơng hỗ lẫn Theo khảo sát kinh nghiệm từ chuyên gia từ Dow Jones Thông tin kinh tế chia làm loại: Tin tài nguyên, tin chứng khoán tin tiền Tin tài nguyên (tin hàng hóa): Bao gồm tin tài nguyên thiên nhiên, nhiên liệu khoáng sản, đất đai; hƣởng lợi từ điều kiện tự nhiên (lúa gạo, nông sản, cao su….) Tin chứng khoán: Tin liên quan đến doanh nghiệp, hoạt động doanh nghiệp cổ phần, tin kinh tế vĩ mô, xuất nhập khẩu…chính sách ảnh hƣởng đến doanh nghiệp, huy động vốn doanh nghiệp… Các loại tin lại không thuộc nhóm đƣợc gọi tin tiền: tin đầu tƣ sở hạ tầng, công du, điều tiết giá cả, tin bão lụt… Trong hệ thống tin tài nguyên đƣợc xem tin quan trọng Tuy nhiên mức độ ảnh hƣởng, khả phản ứng thị trƣờng chậm Tin chứng khoán tin có mức độ ảnh hƣởng, phản ứng tức thời nhanh Trƣớc nhóm tin tài nguyên dƣờng nhƣ đƣợc quan tâm ( kể nhà đầu tƣ tham gia tổ chức, định chế tài chính), phục vụ doanh nghiệp tham gia khai thác tài nguyên Tuy nhiên từ sau khủng hoảng, nỗ lực tổ chức, giới đầu tƣ ý nhiều loại tin sức ảnh hƣởng mạnh đến TTCK Việt Nam Về tin tiền nhƣ chuyến công du quan chức đƣợc báo chí, truyền hình đƣa tin chƣơng trình thời Thực tế cần nhìn sâu thông tin để phân tích tìm lợi ích đạt đƣợc Những thông tin nhƣ bão lụt, thiên tai, tƣởng chừng nhƣ tin xã hội nhiên tin kinh tế khai thác gốc độ tài Ví dụ: Hạn hán, nhà máy thủy điện phát điện, gây thiệt hại tài cho doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp tham gia TTCK – giá chứng khoán phản ánh ảnh hƣởng ( nhà đầu tƣ hiểu rõ) có BCTC niên độ (sau thời gian) bị lãng quên Cách chia thông tin sở cho ngƣời làm truyền hình TTCK có nhận thức rõ ràng khu biệt thông tin TTCK để phục vụ mục đích tuyên truyền Ngoài ra, để hiểu thị trƣờng tài thông tin loại tƣơng tác qua lại với đặt chúng mối quan hệ phù hợp để tuyên truyền 1.3 Yêu cầu việc tuyên truyền TTCK truyền hình 1.3.1 Đối tượng tuyên truyền thị trường chứng khoán truyền hình Trƣớc bàn tuyên truyền TTCK cần khẳng định rõ, đối tƣợng tuyên truyền TTCK loại phƣơng tiện truyền thông đại chúng công chúng (với truyền hình khán giả truyền hình), cụ thể xác định nhà đầu tƣ thị trƣờng, chủ doanh nghiệp quan quản lý thị trƣờng Riêng với nhà đầu tƣ, đòi hỏi thị trƣờng nhà đầu tƣ phải có trình độ văn hóa, tƣ duy, nhƣ đầu óc phán đoán nhạy bén với “thông số” thị trƣờng Nhƣng biết đƣợc “văn hóa truyền thống” dân tộc, ảnh hƣởng không nhỏ đến tâm lý khả “làm kinh tế” họ Các nhà đầu tƣ vô tình “ứng dụng”các đặc trƣng văn hóa “nông nghiệp-làng xã” vào hoạt động kinh doanh Từ đó, hình thành văn hóa mà chủ thể kinh doanh tạo trình kinh doanh,hình thành nên kiểu kinh doanh “ổn định” “đặc thù” họ Thay đem lại lợi ích,ƣu điểm cho nhà đầu tƣ chứng khoán,thì “văn hóa truyền thống” lại có nhiều điểm không phù hợp với việc “kinh doanh chứng khoán” Những yếu tố văn hóa truyền thống tác động đến nhà đầu tƣ thị trƣờng - Tính cộng đồng: nhƣ ta biết tính cộng đồng liên kết thành viên làng xã với nhau, ngƣời hƣớng tới ngƣời khác.Con ngƣời xã hội nông nghiệp thƣờng trọng đến mối quan hệ Từ đó, dẫn đến việc thủ tiêu vai trò cá nhân, làm cho ngƣời Việt Nam thiếu hụt cá tính mạnh mẽ, ngƣời chƣa thực phát triển với tƣ cách chủ thể tự chủ, môi trƣờng xã hội mang đậm tính cộng đồng khuyến khích cao độ động lực lợi ích, tài sáng tạo cá nhân Trong thời đại nhiều thách thức nhƣ bây giờ, ngƣời chiến thắng nhà doanh nhân can đảm với khát khao cháy bổng đầu óc phán đoán cực nhạy, ngƣời biết tạo cho văn hóa kinh doanh mới, văn hóa mang tính cá nhân cao độ, không lệ thuộc vào mối “quan hệ nông nghiệp” nhƣ trƣớc - Tính đồng nhất: nhân vật trung tâm văn hoá truyền thống chủ yếu ngƣời nông thôn,với tính cách hay dựa dẫm, ỷ lại vào tập thể,chịu ảnh hƣởng tƣ tƣởng “kéo theo” cách mạnh mẽ từ tập thể : nƣớc trôi bèo trôi, nƣớc thuyền nổi… tƣ tƣởng cầu an Từ đó, hình thành nên tâm lí “ăn theo”trong việc kinh doanh nhƣ TTCK Chứ chƣa phải ngƣời kinh doanh, nhà doanh nghiệp, ngƣời làm ăn thật để tạo giàu có kinh tế cho thân cho xã hội - Tính tự trị : ngƣời Việt Nam văn hóa nông nghiệp làng xã có tính tự trị cao, ngƣời làng biết có làng đó, đời họ không bƣớc chân khỏi “lũy tre” làng với sống mối quan hệ ổn định,nên ngƣời Việt Nam thƣờng có lối suy nghĩ đơn giản,tùy tiện manh mún, phân tán, thiếu hệ thống… tính hợp tác, ỷ vào khả xoay sở mình, không nhìn xa trông rộng Đây tối kị thƣờng trƣờng Chính điều làm cho nhà đầu tƣ chứng khoán gặp không khó khăn việc nắm bắt phân tích, tìm hiểu “thông số” để đƣa sách đầu tƣ hơp lí để thu lợi nhuận cao Chính yếu tâm lí mà nhà đầu tƣ thƣờng gặp nhiều khó khăn việc định kịp thời, từ dẫn đến hậu khó lƣờng Từ hạn chế “văn hóa truyền thống” làm nảy sinh tâm lý số phận Phản ánh tâm thiếu tự tin hay bất an đó,vì cảm thấy không an toàn môi trƣờng rủi ro, cảm thấy bất lực không làm chủ đƣợc sống Từ đó, xuất xu hƣớng cục bộ, yêu cầu xã hội đại cần hợp tác theo quan hệ chức năng, thích dựa vào quen biết Trong khi, dựa vào vất vả chạy chọt chắn xã hội vận hành cách lành mạnh đƣợc “kinh doanh TTCK”, nơi với nhiều “thông số” phức tạp Nói vậy, nhƣng văn hóa nông nghiệp truyền thống lại không đem đến lợi ích cho ngƣời chơi chứng khoán,nhờ vào tính cộng đồng mà ngƣời chơi Việt Nam thƣờng có tâm lí hỗ trợ lẫn nhau, nên thị trƣờng không bị số cá nhân “lũng đoạn” chi phối, nhƣ số nƣớc có văn hóa du mục Mặt khác nhờ vào tính tự trị mà thị trƣờng nƣớc thƣờng ổn định so với thị trƣờng giới (dù bị thị trƣờng giới tác động tới không nhỏ) 1.3.2 Một số yêu cầu tuyên truyền TTCK truyền hình Theo tiến sĩ Vƣơng Quân Hoàng, Nghiên cứu viên cao cấp Bộ môn Tài chính, Trung tâm Emile Bernheim, ĐHTH Bruxelles Các định tốt đầu tƣ ngày đƣợc gọi là: Các định đầy đủ thông tin, nguyên văn tiếng Anh: "Well-informed decisions." Tuyên truyền TTCK hoạt động thu thập, xử lý nghiên cứu, bổ sung để phổ biến, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm công bố kết nghiên cứu khoa học chứng khoán thị trƣờng chứng khóa đạt đƣợc góp phần đẩy nhanh trình tiến lên kinh tế đại nƣớc ta TTCK kênh lƣu thông vốn lớn giải pháp Chính Phủ huy động vốn để hỗ trợ thực phát triển chƣơng trình kinh tế-xã hội Thông qua việc thông tin tuyên truyền thị trƣờng báo chí góp phần phát triển lành mạnh thị trƣờng nhƣ kinh tế Bằng kinh nghiệm thực tiễn tham khảo ý kiến nhà quản lý, chuyên gia TTCK tuyên truyền TTCK phải đáp ứng yêu cầu: Thứ nhất, làm rõ cho nhà đầu tƣ kiến thức chung thị trƣờng cách thức để đầu tƣ Thứ hai, truyền thông điệp từ nhà quản lý thị trƣờng, quy định pháp lý thị trƣờng cho nhà đầu tƣ doanh nghiệp tham gia thị trƣờng Thứ ba, đƣa thông tin TTCK hàng ngày vấn đề nóng diễn xung quanh thị trƣờng TTCK thị trƣờng thông tin niềm tin Điều khiến cho việc tuyên truyền thị trƣờng trở nên ngày quan trọng với xu hƣớng xuất kênh truyền hình chuyên biệt Truyền thông ngày quan trọng phƣơng pháp hữu hiệu tác động vào tâm lý cảm xúc xã hội, có nhiều doanh nhân, ngƣời làm chuyên môn nhà đầu tƣ Từ đời thị trƣờng có năm hoạt động phát triển việc truyền thông thị trƣờng cho thấy quan trọng thị trƣờng vấn đề truyền thông thị trƣờng Với năm phát triển, nhà đầu tƣ TTCK không “non nớt” nhƣ ngày đầu, việc truyền thông cho thị trƣờng đòi hỏi phải có sâu rộng đặc biệt Lý luận báo chí truyền thông tiêu chí đánh giá chất lƣợng thông tin, nhƣ khả tuyên truyền tính độc đáo, tính đại chúng tính hợp thời (đúng lúc) Dựa tiêu chí đánh giá chất lƣợng thông tin báo chí nhƣ khả tuyên truyền nhƣ để đánh giá nâng cao chất lƣợng tuyên truyền TTCK truyền hình tạm rút tiêu chí: tính cập nhật, tính xác tính định hướng Đảm bảo tiêu chí sở để tiến hành nghiên cứu thực tiễn thực trạng tuyên truyền TTCK truyền hình Việt Nam Tiểu kết chương Các định tốt đầu tƣ ngày đƣợc gọi là: định đầy đủ thông tin, nguyên văn tiếng Anh: "Well-informed decisions." Cùng với đời thị trƣờng chứng khoán giới (xác định mốc 1602 công ty phát hành cổ phiếu trái phiếu công chúng qua Sở giao dịch chứng khoán Amsterdam), Việt Nam năm 2000 ( đời Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh) năm 2005, đời trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội báo chí mà cụ thể truyền hình kịp thời tuyên truyền Về lý thuyết, tuyên truyền TTCK phải đáp ứng yêu cầu: Thứ nhất, làm rõ cho nhà đầu tƣ kiến thức chung thị trƣờng cách thức để đầu tƣ Thứ hai, truyền thông điệp từ nhà quản lý thị trƣờng, quy định pháp lý thị trƣờng cho nhà đầu tƣ doanh nghiệp tham gia thị trƣờng Thứ ba, đƣa thông tin TTCK hàng ngày vấn đề nóng diễn xung quanh thị trƣờng Theo khảo sát kinh nghiệm từ chuyên gia từ Dow Jones thông tin kinh tế chia làm loại: Tin tài nguyên, tin chứng khoán tin tiền Đối với lĩnh vực tuyên truyền đặc thù nhƣ TTCK, việc tuyên truyền truyền hình phải đáp ứng tiêu chí: tính cập nhật, tính xác tính định hướng Trên sở lý luận chung tuyên truyền nhƣ tiêu chí cụ thể để tuyên truyền TTCK sở để tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực trạng tuyên truyền TTCK truyền hình Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO A.la.Iuropxkia (2005), Báo chí truyền hình (Tập 1,2), Nxb Thông Hoàng Anh (2003), Một số vấn đề sử dụng ngôn ngữ báo chí, Nxb Lao động, Hà Nội Ban Tƣ tƣởng - Văn hóa Trung ƣơng, Bộ Văn hóa - Thông tin (2002), Tổng kết năm thực Chỉ thị 22 Bộ Chính trị khoá VIII , Hà Nội Nguyễn Cao Cầm (2004), Thông tin tuyên truyền chứng khoán thị trường chứng khoán, Luận văn thạc sĩ báo chí, Phân viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội Hồng Chƣơng (1995), Báo chí Việt Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội Cẩm nang công tác tư tưởng, lý luận trị báo chí trước yêu cầu mới, Nxb Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, 2007 Nguyễn Tấn Dũng (2006), WTO: hội, thách thức hành động Nguyễn Tấn Dũng (2007), Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 Đức Dũng (2002), Sáng tạo tác phẩm báo chí, Nhà xuất Văn hoá Thông tin, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Dững, Hoàng Anh (biên dịch) (1998), Nhà báo - bí kỹ nghề nghiệp, NXB Lao động, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Dững (chủ biên) (2006), Truyền thông - lý thuyết kỹ bản, NXB Lý luận trị, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia 13 Hà Minh Đức (chủ biên) (1994), Báo chí - vấn đề lý luận thực tiễn, Tập 1, NXB Giáo Dục, Hà Nội 14 Hà Minh Đức (chủ biên) (1996), Báo chí - vấn đề lý luận thực tiễn, Tập 2, NXB Giáo Dục, Hà Nội 15 Hà Minh Đức (2000), Cơ sở lý luận báo chí - Đặc tính chung phong cách, NXB ĐHQG Hà Nội 16 Nguyễn Duy Gia (2003), Thị trường chứng khoán Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia 17 Vũ Quang Hào (2004), Báo chí đào tạo báo chí Thụy Điển, Nxb Lý luận Chính trị 18 Vũ Quang Hào (2007), Ngôn ngữ báo chí, NXB Thông tấn, Hà Nội (tái bản) 19 Lê Thị Tuyết Hoa (1995), Các giải pháp nhằm thực điều kiện hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam, Đại học Tài Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh 20 Đinh Quang Hƣng (1996), Những phương hướng biện pháp chủ yếu nhằm phát triển sản phẩm truyền hình cho phù hợp với cung cầu truyền hình Việt Nam nay, luận án, Trƣờng ĐH kinh tế quốc dân Hà Nội 21 Đinh Văn Hƣờng (2006), Các thể loại báo chí thông tấn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 22 Đinh Văn Hƣờng (2004), Tổ chức hoạt động tòa soạn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 23 Nguyễn Bá Kỷ (2005), Dạng thức nói truyền hình, LATS Ngữ văn, Viện Ngôn ngữ học 24 Trần Lâm (1995), Truyền hình Việt Nam, phần tư kỷ, Nxb Chính trị quốc gia 25 Võ Thanh Long - Nguyễn Quang Hải (2007), Tìm hiểu Luật Chứng khoán, Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội 26 Hải Lý (2007), Nóng lạnh chứng khoán - Quan sát thị trường chứng khoán nhà báo chuyên ngành, Nhà xuất Trẻ, Hà Nội 27 Nguyễn Ngọc Minh (dịch) (1993), Những kiến thức chứng khoán môi giới chứng khoán”, Nxb giới 28 Lê Hoàng Nga (1996), Thiết lập chế hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam thị trường chứng khoán, luận án, Trƣờng ĐH tài chính-kế toán 29 Nguyễn Công Nghiệp (1995), Thị trường chứng khoán : Trò chơi thủ pháp làm giàu, Nxb Thống kê 30 Trần Quang Nhiếp (2002), Định hướng hoạt động quản lý báo chí điều kiện kinh tế thị trường nước ta nay, Nxb trị quốc gia 31 Khoa Báo chí - Trƣờng Đại học Khoa học xã hội Nhân văn - ĐHQG Hà Nội (2001), Báo chí - Những vấn đề lý luận thực tiễn, tập 4, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 32 Trần Quang (2005), Các thể loại báo chí luận, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 33 Dƣơng Xuân Sơn, Đinh Văn Hƣờng, Trần Quang (2004), Cơ sở lý luận báo chí - truyền thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 34 Dƣơng Xuân Sơn (2004), Các thể loại báo chí luận nghệ thuật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 35 Dƣơng Xuân Sơn (2009), Giáo trình báo chí truyền hình, Đại học Quốc gia Hà Nội 36 Tạ Ngọc Tấn (chủ biên) (1999), Cơ sở lý luận báo chí, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội 37 Tạ Ngọc Tấn, Nguyễn Tiến Hài (1995), Tác phẩm báo chí, Nxb Giáo dục, Hà Nội 38 Hữu Thọ (1998), Công việc người viết báo, NXB Giáo Dục, Hà Nội 39 Lê Văn Tề, Nguyễn Văn Hà (2007), Cẩm nang đầu tư chứng khoán, NXB Trẻ 40 Đặng Quốc Tuyến, Trịnh Trọng Nghĩa, Đặng Thị Luận (biên soạn) (1991), “Chứng khoán thị trường chứng khoán : Kinh nghiệm nước giới”, Viện Khoa học Tài chính, Bộ Tài 41 Ngô Thái Trị (2005), Truyền hình số mặt đất, NXB Bƣu điện 42 Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương Khoá VIII (1998), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Vụ Báo chí, Bộ Văn hoá - Thông tin (1998), Các quy định pháp lý báo chí, Hà Nội ... việc tuyên truyền TTCK truyền hình 25 1.3.1 Đối tượng tuyên truyền thị trường chứng khoán truyền hình 25 1.3.2 Một số yêu cầu tuyên truyền TTCK truyền hình .27 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG TUYÊN TRUYỀN... làm truyền hình tuyên truyền tốt TTCK Trƣớc nhu cầu “thông tin chứng khoán nâng cao chất lƣợng chƣơng trình truyền hình tác giả xin lựa chọn đề tài: Tuyên truyền thị trƣờng chứng khoán truyền hình. .. Cơ sở lý luận tuyên truyền TTCK truyền hình Chương 2: Thực trạng tuyên truyền TTCK truyền hình Chương 3: Giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu tuyên truyền thị trƣờng chứng khoán truyền hình Chƣơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyên truyền về thị trường chứng khoán trên truyền hình việt nam (khảo sát kênh VTC, VTV1, INFOTV, HanoiTV và HTV9) (tt) , Tuyên truyền về thị trường chứng khoán trên truyền hình việt nam (khảo sát kênh VTC, VTV1, INFOTV, HanoiTV và HTV9) (tt) , Tuyên truyền về thị trường chứng khoán trên truyền hình việt nam (khảo sát kênh VTC, VTV1, INFOTV, HanoiTV và HTV9) (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay