Xây dựng nhóm nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học (tt)

33 17 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 16:57

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐÀO MINH QUÂN XÂY DỰNG NHÓM NGHIÊN CỨU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GẮN KẾT GIỮA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC (Nghiên cứu trường hợp trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) Chuyên ngành: Quản lý Khoa học Công nghệ Mã số: 60.34.72 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Gia Lâm Hà Nội – 2009 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 18 1.1 Những khái niệm 18 1.1.1 Khoa học 18 1.1.2 Hoạt động khoa học 21 1.1.3 Nguồn lực khoa học 21 1.1.4 Tổ chức khoa học 22 1.1.5 Nghiên cứu khoa học 22 1.1.6 Kết nghiên cứu khoa học 24 1.1.7 Hiệu nghiên cứu khoa học 25 1.1.8 Khái niệm nhóm 25 1.1.9 Hợp tác nghiên cứu 26 1.1.10 Nhóm nghiên cứu 27 1.2 Vai trò việc gắn kết nghiên cứu khoa học đào tạo trƣờng đại học 29 1.3 Mô hình đại học nghiên cứu 30 CHƢƠNG NHỮNG LUẬN CỨ THỰC TẾ Er ror! Bookmark not defined 2.1 Quan điểm nhà khoa học xây dựng phát triển nhóm nghiên cứu Er ror! Bookmark not defined 2.1.1 Những yếu tố quan trọng để xây dựng nhóm nghiên cứu Error! Bo 2.1.2 Các hình thức hoạt động nhóm nghiên cứu Error! Bo 2.1.3 Vai trò nhóm nghiên cứu việc thúc đẩy gắn kết nghiên cứu khoa học đào tạo sau đại học Error! Bo 2.1.4 Những yếu tố ảnh hƣởng đến hình thành, trì phát triển nhóm nghiên cứu Error! Bo 2.2 Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học Trƣờng ĐHKHXH&NV Er ror! Bookmark not defined 2.2.1 Tổng quan Trƣờng ĐHKHXH&NV Error! Bo 2.2.2 Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học từ góc nhìn nhóm nghiên cứu Error! Bo CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NHÓM NGHIÊN CỨU Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Error! Boo 3.1 Định hƣớng hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học gắn liền với nhóm nghiên cứu Er ror! Bookmark not defined 3.2 Khai thác đầu tƣ phát triển đội ngũ cán khoa học mạnh số lƣợng, trình độ lực Er ror! Bookmark not defined 3.3 Xây dựng chế sách đồng bộ, phù hợp Er ror! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Error! Boo TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 31 PHỤ LỤC I Error! Boo PHỤ LỤC II Error! Boo QUY ƢỚC VIẾT TẮT ĐHKHXH&NV: Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội KHCN: Khoa học công nghệ QLNCKH&ĐTSĐH: Quản lý nghiên cứu khoa học đào tạo sau đại học PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Trường đại học nói chung có hai chức đào tạo nghiên cứu khoa học, hai chức hỗ trợ, bổ sung cho để nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu (đào tạo qua nghiên cứu, để nghiên cứu) Đào tạo để nghiên cứu nhằm trang bị cho người học lượng kiến thức cần thiết ngành, phương pháp luận phương pháp cần thiết để sau tốt nghiệp người học tiếp tục học tập, học suốt đời để có khả giải vấn đề thực tế đề - học để giải vấn đề chưa học Đào tạo qua nghiên cứu nguyên tắc quán triệt xuyên suốt toàn trình học tập sinh viên Ở đại học đào tạo theo tín chỉ, từ vào trường, người học phải làm quen với thao tác “nghiên cứu” tìm hiểu chương trình, lịch trình đào tạo để tự xác định kế hoạch học tập cho Trong trình học tập người học chủ động xếp kế hoạch để hoàn thành dần phần nội dung môn học, thông qua khâu: nghe giảng, đọc/tổng hợp tài liệu, viết trình bày tham luận, tham gia semina… Xây dựng chiến lược kĩ học tập phẩm chất cần có sinh viên đại học Lĩnh vực đào tạo khoa học xã hội nhân văn không nằm mối quan hệ tương hỗ nghiên cứu khoa học đào tạo Yêu cầu thể rõ văn kiện Đảng, chiến lược phát triển khoa học công nghệ phủ, Luật Giáo dục, Chiến lược phát triển ĐHQGHN Trường ĐHKHXH&NV Đảng Nhà nước ta xác định hoạt động khoa học nội dung then chốt công xây dựng bảo vệ tổ quốc, vấn đề cốt lõi công xây dựng đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa xã hội Trong giai đoạn phát triển khoa học công nghệ từ năm 2001 – 2005, Đảng Nhà nước tiếp tục khẳng định “phát triển khoa học công nghệ với phát triển giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, tảng động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hóa đất nƣớc, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng khoa học xã hội nhân văn việc giải đáp vấn đề lý luận thực tiễn, dự báo xu phát triển tạo sở khoa học cho việc hoạch định chủ trƣơng, sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng ngƣời, phát huy di sản văn hoá dân tộc, sáng tạo giá trị văn hoá Việt Nam”[12, tr.112] Điều tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển khoa học công nghệ Việt Nam đến năm 2010 ban hành kèm theo định số 272/2003/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ Trong chiến lược xây dựng ĐHQGHN trở thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao đạt trình độ khu vực, quốc tế, Đảng ĐHQGHN khẳng định nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ thực tiễn mục tiêu quan trọng ĐHQGHN Đảng uỷ Ban Giám đốc ĐHQGHN ban hành văn quan trọng, cụ thể hoá Chương trình hành động Chính phủ: là, Kết luận Đảng uỷ ĐHQGHN đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ xã hội ĐHQGHN (27/1/2003); hai là, Chương trình hành động ĐHQGHN thực kết luận Hội nghị lần thứ BCHTW Đảng khoá IX khoa học công nghệ (17/4/2003) Kết luận Đảng uỷ ĐHQGHN khẳng định định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu ĐHQGHN, đồng thời xác định hướng ưu tiên hoạt động khoa học công nghệ lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn khoa học ứng dụng Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khoa học công nghệ giai đoạn mới, Đảng uỷ, Ban Giám đốc ĐHQGHN đạo tiếp tục đổi mạnh mẽ để tăng cường lực chất lượng công tác quản lý tổ chức hoạt động khoa học - công nghệ; tập trung tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, đặc biệt nâng cao trình độ chuyên môn cán khoa học đại hoá trang thiết bị; đổi phương thức tổ chức nghiên cứu khoa học, hướng tới việc hình thành nhóm nghiên cứu, khuynh hướng trường phái khoa học mạnh; khai thác nguồn lực để đa dạng hoá tăng cường nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học; đẩy nhanh ứng dụng kết nghiên cứu vào phục vụ đời sống Là đơn vị thành viên ĐHQGHN, kế hoạch phát triển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020, Trường ĐHKHXH&NV khẳng định bước xây dựng, phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước Đối với đại học nghiên cứu chức nghiên cứu chiếm ưu sứ mạng nhà trường, nghĩa nghiên cứu định chất nội dung hoạt động khác giảng dạy, học tập, phục vụ xã hội Thực tế cho thấy, đề tài nghiên cứu khoa học lớn có tính liên ngành cao đề tài cấp nhà nước, đề tài trọng điểm cấp bộ/cấp đại học quốc gia thực nhóm nghiên cứu, thay cá nhân nghiên cứu độc lập Những nghiên cứu thực nhóm nghiên cứu làm tăng số lượng chất lượng sản phẩm nghiên cứu Nghiên cứu nỗ lực tập thể có kết hợp nhiều đối tác, nhiều lực đa dạng Do thành công nhóm nghiên cứu đóng vai trò định đại học nghiên cứu Chính vậy, để Trường ĐHKHXH&NV phát triền thành đại học nghiên cứu mục tiêu trước mắt xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh Đây giải pháp nhằm tạo gắn kết chặt chẽ nghiên cứu đào tạo, đặc biệt đào tạo sau đại học 1.2 Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN sở đào tạo đại học, sau đại học nghiên cứu khoa học, có chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ cử nhân, thạc sỹ tiến sỹ ngành khoa học ứng dụng thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn Ngay từ ngày đầu thành lập trường, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường ĐHKHXH&NV hoạch định chiến lược nhằm xây dựng nhà trường mạnh tổ chức, có đội ngũ cán trình độ chuyên môn cao, đáp ứng nhiệm vụ trị mà Đảng Nhà nước giao Mục tiêu nhà trường “ trở thành đại học đứng đầu đất nƣớc khoa học xã hội nhân văn, ngang tầm với trƣờng đại học danh tiếng khu vực, phục vụ đắc lực nghiệp công nghiệp hoá đại hoá đất nƣớc Trong định hƣớng phát triển nhà trƣờng đến năm 2020 tập trung xây dựng phát triển số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế sở quốc tế hoá chƣơng trình đào tạo, đẩy mạnh hoạt động học thuật mở rộng quan hệ hợp tác với trƣờng đại học đẳng cấp cao khu vực giới”[18, tr.1] Hiện nay, Trường ĐHKHXH&NV trình chuyển đổi từ phương thức đào tạo theo niên chế sang phương thức đào tạo theo tín Điều tạo thay đổi lớn công tác tổ chức quản lý, hoạt động đào tạo kéo theo hoạt động nghiên cứu khoa học Cũng từ thay đổi yêu cầu làm việc theo nhóm đặt không sinh viên, học viên sau đại học mà cán giảng dạy, môn học mới, ngành học có xu hương tích hợp Vì vậy, việc xây dựng nhóm nghiên cứu nhằm gắn kết nghiên cứu đào tạo trở thành nhu cầu cấp thiết 1.3 Thực tế, chuyển sang phương thức đào tạo theo tín chỉ, nhiều sách ĐHQGHN nhà trường chưa kịp thời điều chỉnh so với đòi hỏi phương thức đào tạo Bản thân phương thức đào tạo theo tín đòi hỏi thể Quy chế đào tạo ĐHQGHN Quy định học vụ Trường hoạt động giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học Tuy nhiên, Nhà trường chưa có sách cụ thể, đặc biệt quy định gắn kết nghiên cứu khoa học đào tạo sau đại học để phù hợp với phương thức đào tạo nhằm phát huy mạnh vốn có Quy chế đào tạo sau đại học ĐHQGHN ban hành năm 2007, có quy định gắn kết nghiên cứu khoa học đào tạo sau đại học [13, tr.8] Tuy nhiên quy định chưa cụ thể, rõ ràng, chưa bám sát với thực tế đơn vị trực thuộc, đồng thời văn hướng dẫn kèm Một thực tế khác, công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng cao khiêm tốn so với quy mô tiềm Trường, tính từ năm 2001 – 2004 có 133 đề tài cấp trường, 57 đề tài cấp Đại học Quốc gia thực Hoạt động nghiên cứu khoa học chưa lôi nhiều cán giảng viên, học viên, sinh viên tham gia chưa nhận thức rõ tầm quan trọng nghiên cứu giảng dạy học tập, trễ hạn đề tài diễn thường xuyên, việc nghiên cứu mang tính thụ động, tính từ năm 1995 – 2005 đề tài hạn cấp trường chiếm 39%, đề tài hạn cấp Đại học Quốc gia chiếm 50.45% đề tài hạn cấp nhà nước 100%; số đề tài cấp trường, cấp đại học quốc gia phải chấm dứt hợp đồng chiếm khoảng 6% Từ lý nêu tính tất yếu, cấp thiết tồn việc xây dựng nhóm nghiên cứu, luận văn vào nghiên cứu chế hoạt động tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo sau đại học điều kiện chuyển đổi phương thức đào tạo theo tín Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN Tổng quan tình hình nghiên cứu Vấn đề gắn kết nghiên cứu khoa học đào tạo, đặc biệt đào tạo sau đại học, đặt nhiều diễn đàn trường đại học Nhiều báo cáo khoa học tập trung nghiên cứu nhằm giải vấn đề này, như: 10 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Những khái niệm 1.1.1 Khoa học [3] 1- Khoa học hệ thống tri thức quy luật vật chất vận động vật chất, quy luật tự nhiên, xã hội, tƣ duy: Hệ thống tri thức hiểu hệ thống tri thức khoa học Khoa học trường hợp hiểu hệ thống tĩnh tri thức, xem khoa học sản phẩm trí tuệ tích lũy từ hoạt động tìm tòi, sáng tạo nhà nghiên cứu Khi nói tri thức khoa học nhà nghiên cứu muốn phân biệt với tri thức kinh nghiệm Hai loại tri thức có điểm chung dựa kiện tồn khách quan, hướng tới nhận thức chân lý khách quan nhiên điểm khác chúng là: + Tri thức kinh nghiệm: Là hiểu biết tích luỹ cách ngẫu nhiên đời sống hàng ngày Con người cảm nhận giới khách quan, chịu tác động giới khách quan, buộc phải xử lý tình xuất tự nhiên, lao động ứng xử Từ trình cảm nhận xử lý tình người hiểu biết kinh nghiệm tích luỹ chuyển dần từ hiểu biết vật riêng lẻ đến mối liên hệ mang tính hệ thống Tri thức kinh nghiệm đóng vai trò quan trọng đời sống Nhờ tri thức kinh nghiệm, người có hình dung thực tế vật, biết cách phản ứng trước tự nhiên, biết ứng xử quan hệ xã hội, tri thức kinh nghiệm giúp người giải hàng loạt vấn đề nảy sinh tự nhiên, xã hội để tồn phát triển 19 Tri thức kinh nghiệm ngày đa dạng, phong phú, chúng chứa đựng mặt riêng biệt, đắn, chưa thể sâu vào chất vật, tri thức kinh nghiệm giúp cho người phát triển đến khuôn khổ định, vượt khỏi giới hạn mặt sinh học Tuy nhiên, tri thức kinh nghiệm sở quan trọng, sơ khởi cho hình thành tri thức khoa học + Tri thức khoa học: Là hiểu biết tích luỹ cách hệ thống nhờ hoạt động nghiên cứu khoa học vạch sẵn theo kế hoạch có mục tiêu xác định (khám phá, sáng tạo) tiến hành dựa hệ thống phương pháp khoa học Tri thức khoa học phát triển từ tri thức kinh nghiệm, tri thức khoa học kế tục giản đơn tri thức kinh nghiệm, Tri thức khoa học khác tri thức kinh nghiệm chỗ: tổng kết từ tập hợp số liệu kiện ngẫu nhiên, rời rạc để khái quát hoá thành sở lý thuyết liên hệ chất Khi nói đến tri thức khoa học nói đến kết luận quy luật tất yếu khảo nghiệm, kiểm chứng dựa luận lý thuyết, quan sát thực nghiệm Tri thức khoa học không dừng lại việc phát kiện, mà xa việc giải thích kiện giải thuyết, sở lý thuyết hình thành đề lý thuyết để giải thích kiện 2- Khoa học hình thái ý thức xã hội: Ý thức xã hội mặt tinh thần đời sống xã hội, bao gồm quan điểm, tư tưởng với tình cảm, tâm trạng, truyền thống cộng đồng xã hội nảy sinh từ tồn xã hội phản ánh tồn xã hội giai đoạn phát triển định Ý thức xã hội tồn hình thái khác Những hình thái chủ yếu ý thức xã hội gồm: ý thức trị, tôn giáo, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật khoa học 20 Với tư cách hình thái ý thức xã hội, khoa học có mối quan hệ tương tác với hình thái ý thức xã hội khác hợp thành đời sống tinh thần xã hội Triết học Mác cho hình thái ý thức xã hội khác theo đối tượng hình thức phản ánh, theo chức xã hội theo tính độc đáo quy luật phát triển Theo đó, với tư cách hình thái ý thức xã hội, khoa học tồn mang tính độc lập tương hình thái ý thức xã hội khác Khoa học phân biệt với hình thái ý thức xã hội khác đối tượng hình thức phản ánh mang chức xã hội riêng biệt - Kết luận nghiên cứu khoa học bối cảnh xã hội chưa cho phép ứng dụng - Kết luận nghiên cứu khoa học bối cảnh xã hội chưa phù hợp bối cảnh xã hội khác - Kết luận nghiên cứu khoa học có điểm yếu, không phù hợp với quy luật vận động thực tế xã hội Với cách nhìn nhận tránh xung đột xã hội khoa học hình thái ý thức xã hội Cuối cùng, với cách nhìn khoa học hình thái ý thức xã hội dẫn đến kết luận quan trọng quản lý khoa học là: Tự tư tưởng khoa học 3- Khoa học thiết chế xã hội Đây khái niệm xã hội học khoa học Price đưa vào đầu thập niên 1970 “Thuộc tính khoa học” Ông nói rằng: “Có lẽ khoa học thiết chế xã hội có ý nghĩa xã hội đại” Thiết chế xã hội hiểu hệ thống quy tắc, chuẩn mực điều khiển hành vi người xã hội Với tư cách thiết chế xã hội, khoa học thâm nhập vào lĩnh vực hoạt động xã hội thực chức thiết chế xã hội: 21 - Định khuôn mẫu hành vi lấy tính khoa học làm thước đo: tác phong làm việc khoa học, tổ chức lao động khoa học, trình bày vấn đề có tính khoa học - Luận khoa học trở nên đòi hỏi định sản xuất, kinh doanh, tổ chức xã hội Hàm lượng khoa học sản phẩm, công nghệ trở nên tiêu chuẩn phấn đấu, xem phương tiện giành cạnh tranh thị trường - Khoa học ngày trở nên phương tiện biến đổi tận gốc rễ mặt đời sống xã hội, nữa, nguyên tắc làm việc, phong cách ứng xử đời sống xã hội 4- Khoa học hoạt động xã hội: Với tư cách hoạt động xã hội, hoạt động khoa học định hướng theo mục đích sau: + Phát chất vật, phát triển nhận thức giới khách quan + Sáng tạo vật mới, phát triển phương tiện cải tạo giới 1.1.2 Hoạt động khoa học “Hoạt động khoa học bao gồm nghiên cứu khoa học, phổ biến chuyển giao kết nghiên cứu khoa học, loại dịch vụ khoa học, nhƣ dịch vụ thông tin, dịch vụ đảm bảo nguồn lực sở hạ tầng cho nghiên cứu khoa học”[5, tr.10] 1.1.3 Nguồn lực khoa học “ Nguồn lực khoa học yếu tố đầu vào nghiên cứu Các yếu tố tạo nên sức mạnh nghiên cứu đảm bảo cho thực thi ý tƣởng nghiên cứu Nguồn lực cho nghiên cứu bao gồm: nguồn lực thông tin (tin lực), nguồn lực tài (tài lực), nguồn lực ngƣời (nhân lực), nguồn lực vật tƣ (vật lực)”[5, tr.11] 22 1.1.4 Tổ chức khoa học Tổ chức khoa học thuật ngữ sử dụng với hai nghĩa[5, tr.11]: - Tổ chức khoa học tập hợp hoạt động (sự tổ chức) nhằm liên kết yếu tố nguồn lực khoa học - Tổ chức khoa học thực thể không gian (cái tổ chức), nhân lực sếp theo cấu trúc xác định, phân chia chức liên kết theo trật tự xác định trình tự hoạt động khoa học chi phối 1.1.5 Nghiên cứu khoa học [5, tr.16] 1- Định nghĩa Ở nước ta có nhiều cách hiểu khác nhau, nhiều định nghĩa khác nghiên cứu khoa học, khái niệm chưa hiểu thống Với luận văn “Xây dựng nhóm nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu gắn kết nghiên cứu khoa học đào tạo sau đại học” (nghiên cứu trường hợp Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN) sử dụng định nghĩa nghiên cứu khoa học sau: “ Nghiên cứu khoa học hoạt động xã hội, với chức tìm kiếm điều mà khoa học chƣa biết: phát chất vật, phát triển nhận thức khoa học giới; sáng tạo phƣơng pháp phƣơng tiện kỹ thuật để cải tạo giới” 2- Các đặc điểm nghiên cứu khoa học Đặc điểm chung nghiên cứu khoa học tìm tòi vật mà khoa học chưa biết đến Đặc điểm dẫn đến hàng loạt đặc điểm khác nghiên cứu khoa học, mà người nghiên cứu người quản lý nghiên cứu cần quan tâm xử lý vấn đề cụ thể mặt phương pháp luận nghiên cứu tổ chức nghiên cứu Giáo sư Vũ Cao Đàm đưa số đặc điểm nghiên cứu khoa học sau: 23 a Tính mới: b Tính tin cậy: c Tính thông tin d Tính khách quan e Tính rủi ro f Tính kế thừa g Tính cá nhân h Tính trễ áp dụng 3- Phân loại nghiên cứu khoa học [4, tr.19] Có nhiều cách phân loại nghiên cứu khoa học Trong phạm vi khuôn khổ đề tài đề cập đến cách phân loại theo giai đoạn nghiên cứu đưa “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học” PGS.TS Vũ Cao Đàm Theo giai đoạn nghiên cứu, người ta phân chia thành nghiên cứu bản; nghiên cứu ứng dụng triển khai a Nghiên cứu bản: nghiên cứu nhằm phát thuộc tính, cấu trúc, động thái vật, tương tác nội vật mối liên hệ vật với vật khác Sản phẩm nghiên cứu khám phá, phát hiện, phát minh dẫn đến hình thành hệ thống lý thuyết có giá trị tổng quát Nghiên cứu phân thành hai loại: Nghiên cứu tuý nghiên cứu định hướng - Nghiên cứu tuý nghiên cứu chất vật để nâng cao nhận thức, chưa có chưa bàn đến ý nghĩa ứng dụng - Nghiên cứu định hướng nghiên cứu dự kiến trước mục đích ứng dụng Nghiên cứu định hướng chia thành nghiên cứu tảng nghiên cứu chuyên đề: 24 + Nghiên cứu tảng, nghiên cứu quy luật tổng thể hệ thống vật Hoạt động điều tra tài nguyên điều kiện thiên nhiên địa chất, đại dương, khí quyển, khí tượng; điều tra kinh tế, xã hội thuộc loại nghiên cứu tảng + Nghiên cứu chuyên đề, nghiên cứu tượng đặc biệt vật, ví dụ trạng thái plasma vật chất, xạ vũ trụ, gien di truyền Nghiên cứu chuyên đề không dẫn đến hình thành sở lý thuyết, mà dẫn đến ứng dụng có ý nghĩa thực tiễn b Nghiên cứu ứng dụng vận dụng quy luật phát từ nghiên cứu để giải thích vật; tạo nguyên lý giải pháp áp dụng chúng vào sản xuất đời sống Giải pháp hiểu theo nghĩa rộng thuật ngữ này: giải pháp công nghệ, vật liệu, tổ chức quản lý c Triển khai (triển khai thực nghiệm) vận dụng lý thuyết để đưa hình mẫu với tham số khả thi kỹ thuật Hoạt động triển khai gồm giai đoạn: - Tạo vật mẫu (Prototype), giai đoạn thực nghiệm nhằm tạo sản phẩm, chưa quan tâm đến quy trình sản xuất quy mô áp dụng - Tạo công nghệ (Pilot) giai đoạn tìm kiếm thử nghiệm công nghệ để sản xuất sản phẩm theo mẫu vừa thành công giai đoạn thứ - Sản xuất thử loạt nhỏ (Série 0) giai đoạn kiểm chứng độ tin cậy công nghệ quy mô nhỏ, thường gọi sản xuất bán đại trà hay bán công nghiệp 1.1.6 Kết nghiên cứu khoa học “Kết nghiên cứu khoa học thông tin – tri thức Có thể tri thức quy luật vật tƣợng; tri thức giải pháp mới, công nghệ vật liệu … 25 Kết nghiên cứu dạng sản phẩm đặc biệt lao động; mang tính mới, gây khó khăn cho việc đánh giá”[5, tr.12] 1.1.7 Hiệu nghiên cứu khoa học Khi nói đến hiệu quả, người ta hay nói đến tương quan đầu vào đầu Tuy nhiên, khoa học đầu vào đầu nội dung khó xác định Nó không đơn giản xác định hiệu kinh tế dịch vụ quy thành lợi nhuận Vì vậy, xác định hiệu khoa học, thường người ta có xu hướng “giản dị hoá” cách “đánh giá tác động khoa học tới lĩnh vực khác kinh tế xã hội”[5, tr.12] 1.1.8 Khái niệm nhóm “Nhóm số ngƣời làm việc mục tiêu cụ thể lĩnh vực hoạt động xác định”[1, tr.22] Theo định nghĩa từ điển nhóm “nhiều ngƣời tham gia vào hành động chung đó” Nếu hiểu đơn nhóm chẳng qua tập hợp người có công việc liên quan đến hợp tác với cách có kỷ luật Nhóm hiểu theo nghĩa rộng phải định nghĩa theo mục đích, vị trí, chức năng, kế hoạch người Để phân biệt nhóm theo nghĩa thông thường nhóm theo nghĩa rộng Lawrence Holpp định nghĩa nhóm (Managing Teams) sở đưa chữ P nhóm: - Mục đích (Purpose): Bất nhóm dù mục đích cụ thể nhóm mục đích chung nhóm đưa người có công việc liên quan độc lập vào nhóm, để họ hợp tác công việc, nhằm đạt mục tiêu cá nhân, phận tổ chức 26 - Vị trí (Position): Vị trí hiểu vị trí nhóm tổ chức Vấn đề vẽ sơ đồ cấu tổ chức mà giúp cho quan, đơn vị làm quen với ý tưởng vị trí làm việc mang tính cộng tác hơn, nơi mà người từ nhiều phận quan, đơn vị trở thành cộng - Quyền hạn (Power): Quyền hạn trách nhiệm quyền nhóm, việc phân định rõ quyền hạn trách nhiệm nhóm tổ chức thành viên nhóm vô quan trọng, điều định việc nhóm có hoàn thành mục tiêu hay không - Kế hoạch (Plan): Xác định rõ hoạt động nhóm, lên kế hoạch cho hạng mục công việc phân công cụ thể cho thành viên yếu tố thiếu nhóm - Con ngƣời (People) Con người yếu tố quan trọng yếu tố cấu thành nên nhóm nghiên cứu Việc đề mục đích, vị trí, quyền hạn kế hoạch điều kiện thích hợp để nhóm thành công Nhưng tất việc phụ thuộc vào người Việc lựa chọn người đứng đầu có lực, uy tín có kỹ làm việc nhóm đóng vai trò định cho thành công nhóm 1.1.9 Hợp tác nghiên cứu “Hợp tác chung sức giúp đỡ công việc, công việc nhằm mục đích chung”[20, tr.466] Trong hoạt động nghiên cứu khoa học vấn đề hợp tác nghiên cứu thoả thuận nhà khoa học, có đồng thuận tiềm ẩn mối quan hệ mối liên hệ mang tính thức mục đích nhà khoa học, nhà nghiên cứu với hoạt động khởi đầu hợp tác Hợp tác nghiên cứu thể tính đa dạng ý nghĩa thông qua hoạt 27 động thực tế, vấn đề mang tính phức hợp Hợp tác nghiên cứu bước khởi đầu cho việc hình thành nhóm nghiên cứu Các hình thức hợp tác nghiên cứu: Hình thức hợp tác nghiên cứu chủ yếu hình thức hợp tác nghiên cứu nội trường đại học, hợp tác trường đại học với nhau, hợp tác trường với viện, trung tâm nghiên cứu; phạm vi hợp tác nước nước Khía cạnh hợp tác nghiên cứu bao gồm: - Những người làm chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu thông qua khoảng thời gian chương trình, dự án, đề tài thời gian ngắn hay người có đóng góp thường xuyên - Những người có tên hay vị trí chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu - Những người tham gia thực số khía cạnh chương trình, dự án đề tài nghiên cứu Như vậy, thấy hợp tác nghiên cứu việc nhiều cá nhân làm việc với nhau, trao đổi nội dung có liên quan đến công việc thực theo cách thức xác định, trình hướng đến việc tạo kết nghiên cứu, theo nhiều cách thức khác nhau, nhiều công đoạn khác hướng đến sản phẩm trình nghiên cứu 1.1.10 Nhóm nghiên cứu 1- Khái niệm nhóm nghiên cứu Hiện có nhiều cách hiểu khác định nghĩa khác nhóm nghiên cứu, khái niệm chưa hiểu thống Các trường đại học thường vào hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học mà đưa định nghĩa riêng 28 Trường Đại học Victoria (Australia) định nghĩa “nhóm nghiên cứu” nhóm thành viên có tính tổ chức từ đơn vị có lợi ích nghiên cứu chung đề tài lĩnh vực cụ thể, đảm nhận vai trò hỗ trợ cán sinh viên Trường Đại học Manitoba (Australia) định nghĩa “nhóm nghiên cứu” tập hợp học giả trường có lợi ích nghiên cứu khoa học có buộc hoạt động nghiên cứu khoa học có mối liên hệ gần gũi thống Mục đích nhóm nghiên cứu thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hợp tác thành viên, đồng thời thiết lập tính hợp pháp nhóm nghiên cứu nhà trường Ở nước ta số nhà nghiên cứu đồng khái niệm nhóm nghiên cứu với khái niệm Teams Work “Teamwork tập hợp nhiều người tồn để hoàn thành mục tiêu định Nguyên tắc nhóm độc lập, tương tác ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, chịu trách nhiệm qua lại lẫn để đạt mục tiêu chung Mỗi thành viên nhận thức thân họ thực thể xã hội” Trong khuôn khổ luận văn định nghĩa nhóm nghiên cứu sau: “Nhóm nghiên cứu” nhóm thành viên có tổ chức có tính tổ chức từ đơn vị có lợi ích nghiên cứu chung đề tài lĩnh vực, hướng tới mục tiêu định tính định lượng cụ thể cách riêng rẽ kết hợp với Các nhóm nghiên cứu thường gắn liền với nhóm thành viên cộng tác chế hưởng lợi nhuận khác, gồm nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu thuộc tổ chức nghiên cứu nước nước xây dựng nên kết hoạt động nghiên cứu 2- Phân loại nhóm nghiên cứu Trong nghiên cứu thực tế, vào tiêu chuẩn khác để phân nhóm nghiên cứu thành loại hình khác Tuy nhiên 29 khuôn khổ luận văn phân nhóm nghiên cứu thành hai loại nhóm thức không thức Sự phân nhóm dựa sở mức độ nguyên tắc nhóm phương thức tương tác thành viên nhóm: Nhóm nghiên cứu thức nhóm hình thành quy chế thức hệ thống tạo thành Với loại nhóm mức độ nguyên tắc nhóm cao, thành viên dùng nguyên tắc để tiến hành tương tác Nghĩa vụ quyền lợi thành viên, mối quan hệ họ có quy định rõ ràng thường hình thức văn Nhóm không thức nhóm hình thành theo nhóm “vệ tinh” nhỏ theo “thủ lĩnh” nhóm nhỏ suy tôn Các thủ lĩnh khả “quyền lực”, tín nhiệm uy tín cá nhân mà người yêu mến ủng hộ, tạo thành cấu nhóm không thức Với loại nhóm mức độ nguyên tắc nhóm lại thấp, thành viên dùng phương thức thông thường có tuỳ ý để tiến hành tương tác Nghĩa vụ quyền lợi thành viên quan hệ họ quy định rõ ràng, quy định thành văn Trong nhóm này, thành viên thông qua quan hệ qua lại tự mang tính thường xuyên hình thành nguyên tắc ngầm biết người tập hợp sở mối quan hệ, hiểu biết lẫn 1.2 Vai trò việc gắn kết nghiên cứu khoa học đào tạo trƣờng đại học Trường đại học nói chung có hai chức đào tạo nghiên cứu khoa học, hai chức hỗ trợ, bổ sung cho để nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu (đào tạo qua nghiên cứu, để nghiên cứu) Ở Việt Nam chức trường đại học quy định Luật Giáo dục “Thực việc tổ chức giảng dạy, học tập hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu chƣơng trình giáo dục 30 Thực hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng phát triển công nghệ… thực dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo theo quy định pháp luật”[16] Hiện nguồn lực khoa học công nghệ trường đại học chiếm đại đa số tổng nguồn lực khoa học công nghệ nước với đội ngũ nhà khoa học có trình độ cao Trường đại học nơi hội đủ điều kiện phục vụ cho hoạt động khoa học bao gồm nguồn nhân lực, vật lực, tài lực tin lực Số lượng đông đảo nhà khoa học nước nước có trình độ cao, với đội ngũ sinh viên, học viên sau đại học sở để tạo tạo hiệu kép đào tạo nghiên cứu Việc đẩy mạnh công tác đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học trường đại học đóng vai trò định việc giúp trường đại học phát huy tiềm lực khẳng định vị khu vực giới 1.3 Mô hình đại học nghiên cứu Đại học nghiên cứu nơi giao thoa ba chức đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ xã hội Trong nghiên cứu khoa học phục vụ xã hội vừa phương tiện (học qua nghiên cứu), vừa mục đích (học cho nghiên cứu), vừa động lực để đào tạo, đào tạo chất lượng cao Nói cách khác, nghiên cứu khoa học phục vụ xã hội yếu tố định tới chất lượng đào tạo Đặc trưng đại học nghiên cứu quy mô lớn (đa ngành, đa lĩnh vực), tiềm lực mạnh (về đội ngũ giảng viên, sở vật chất, trang thiết bị, thông tin, kinh phí, đặc biệt kinh phí cho khoa học công nghệ lớn), tỷ lệ đào tạo sau đại học cao, hàm lượng nghiên cứu khoa học cao lĩnh vực hoạt động, khoa học công nghệ Mô hình hoạt động đại học nghiên cứu 31 Đào tạo (các NCKH TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN Lawrence Holpp (2007), Quản lý nhóm (Managing teams), NXB Lao động Xã hội Nguyễn Châu, Gắn chặt công tác NCKH đào tạo cán trẻ”, Bản tin điện tử - Đại học Quốc gia Hà Nội (http://www.bulletin.vnu.edu.vn) Vũ Cao Đàm - Trịnh Ngọc Thạch (2000), Bài giảng Lý luận đại cương khoa học công nghệ Vũ Cao Đàm (2005), Phương pháp luận NCKH, NXB Khoa học Kỹ thuật Vũ Cao Đàm (2007), Đánh giá NCKH, NXB Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Đình Đức, Xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh: Giải pháp hàng đầu nâng cao chất lượng đào tạo”, Tạp chí tia sáng (http://www.tiasang.com.vn) Trương Quang Học, Nhóm nghiên cứu – yếu tố định tới chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học đào tạo sau đại học”, http://www.vnuhcm.edu.vn/tintuc593.php Nguyễn Hoàng Lương - Nguyễn Ngọc Long, Kinh nghiệm tổ chức trì phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, http:// news.vnu.edu.vn Đỗ Văn Thắng (2006), Biện pháp đảm bảo thực chức NCKH Trường ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 10 Đào Trọng Thi (2009), Báo cáo phiên họp thường kỳ Hội đồng Khoa học Đào tạo ĐHQGHN 11 Chiến lược phát triển khoa học công nghệ Việt Nam đến năm 2010 ban hành kèm theo định số 272/2003/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia 13 ĐHQGHN (10/10/2007), Quy chế đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 3810/KHCN 14 ĐHQG TP HCM (2005), Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2001 – 2005 dự thảo định hướng giai đoạn 2006 – 2010 32 15 Kỷ yếu toạ đàm khoa học quốc tế sách khoa học giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới, NXB Lao động – Xã hội, 2004 16 Luật giáo dục, NXB Chính trị quốc gia, 1998 17 Trường ĐHKHXH&NV (6/11/2008), Công văn số 1391/XHNV-KH&SĐH việc thu hồi kinh phí đề tài không hoàn thành nhiệm vụ 18 Trường ĐHKHXH&NV (2007), Kế hoạch phát triển nhà trường đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 19 Trường ĐHKHXH&NV, Quyết định số 991/QĐ-XHNV/KH&SĐH việc khen thưởng – kỷ luật NCKH 20 Trường ĐHKHXH&NV (các năm từ 2003 đến 2008) Quyết định phê duyệt đề tài cấp trường 21 Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, 2003 33 ... dự án nghiên cứu khoa học đề cập đến việc xây dựng nhóm nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu gắn kết nghiên cứu khoa học đào tạo sau đại học 14 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá quan điểm nhà khoa học sở... gắn kết nghiên cứu khoa học đào tạo thông qua việc xây dựng nhóm nghiên cứu, phải kể đến số viết sau: Nhóm nghiên cứu – yếu tố định tới chất lƣợng hoạt động nghiên cứu khoa học đào tạo sau đại. .. động nghiên cứu khoa học với đào tạo sau đại học để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”[14] - Gắn chặt công tác nghiên cứu khoa học đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng nhóm nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học (tt) , Xây dựng nhóm nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học (tt) , Xây dựng nhóm nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay