Các giải pháp tăng thu nhập cho nông dân ở trung quốc từ khi cải cách mở của đến nay

89 17 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 16:56

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN -* - NGUYN THANH GIANG CC GII PHP TNG THU NHP CHO NễNG DN TRUNG QUC T KHI CI CCH M CA N NAY Chuyờn ngnh: Chõu hc Mó s: 60.31.50 LUN VN THC S CHU HC Ngi hng dn khoa hc: TS Hong Th Anh H Ni 2009 Mục lục Phần Mở ĐầU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Cách tiếp cận Đối t-ợng phạm vi nghiên cứu Ph-ơng pháp nghiên cứu nguồn t- liệu Bố cục đề tài Ch-ơng 1: đặc thù cần thiết vấn đề tăng thu nhập cho nông dân Trung Quốc 1.1 Một số khái niệm đặc thù vấn đề thu nhập nông dân Trung Quốc 1.1.1 Một số khái niệm liên quan 1.1.2 Đặc thù vấn đề thu nhập nông dân Trung Quốc 1.2 Sự cần thiết phải tăng thu nhập cho nông dân Trung 11 14 Quốc 1.2.1 Thu nhập nông dân tăng chậm ảnh h-ởng trực tiếp 14 đến tăng tr-ởng kinh tế quốc dân 1.2.2 Thu nhập nông dân tăng chậm ảnh h-ởng đến 16 ổn định xã hội 1.2.3 Nguyên nhân khiến cho thu nhập nông dân Trung 18 Quốc tăng chậm Ch-ơng 2: số giải pháp thúc đẩy tăng thu nhập cho nông dân trung quốc 25 Thực chế độ trách nhiệm khoán sản đến hộ gia đình nông thôn Trung Quốc năm đầu cải cách 25 mở cửa 2.1.1 Sự đời chế độ khoán sản đến hộ gia 25 đình 2.1.2 Vai trò chế độ khoán sản đến hộ việc tăng thu nhập cho nông dân Trung Quốc 27 2.2 ổn định quan hệ khoán ruộng đất, bảo vệ quyền sử dụng đất khoán nông dân 32 2.3 Phát triển xí nghiệp h-ơng trấn, giải việc làm chỗ cho sức lao động d- thừa nông thôn, chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lao động phi nông 37 nghiệp 2.3.1 Một vài nét trình hình thành phát triển xí nghiệp h-ơng trấn Trung 37 Quốc 2.3.2 Vai trò đóng góp xí nghiệp h-ơng trấn việc tăng thu nhập cho nông 42 dân 2.4 Tích cực chuyển dịch sức lao động d- thừa nông thôn thành phố làm thuê, giải tốt vấn đề ng-ời nông dân l-u 44 động 2.5 Tiến hành cải cách toàn diện chế độ thuế phí nông thôn, giảm nhẹ gánh nặng cho nông 49 dân 2.6 Tăng c-ờng mức độ trợ giúp từ sách tăng thu nhập cho ng-ời nông dân 54 CHƯƠNG 3: nhận xét giải pháp tăng thu nhập cho nông dân Trung Quốc số gợi mở cho Việt 62 Nam 3.1 Những thành tựu việc tăng thu nhập cho nông 62 dân 3.1.1 Mức thu nhập nông dân tăng lên, đời sống đ-ợc cải thiện 62 3.1.2 B-ớc đầu giải đ-ợc vấn đề xoá đói giảm nghèo 65 3.1.3 Kết cấu nguồn thu nhập ngày đa dạng, nông dân có nhiều hội lựa chọn việc làm ngành nghề phi nông nghiệp 66 3.2 Một số vấn đề tồn việc tăng thu nhập cho nông dân Trung Quốc 69 3.2.1 Hạn chế việc thực sách tăng thu nhập cho nông dân 69 3.2.2 Sự gia tăng khoảng cách chênh lệch thu nhập c- dân thành thị c- dân nông thôn 73 3.2.3 Những khó khăn việc giải vấn đề tăng thu nhập việc làm cho số lao động thành phố làm thuê 3.3 Một số gợi mở cho Việt 77 81 Nam Kết luận 87 TàI LIệU THAM 90 KHảO Lời Mở ĐầU Lý chọn đề tài Trung Quốc n-ớc nông nghiệp lớn, dân số nông dân đông Hàng ngàn năm qua vấn đề nông dân vấn đề quan trọng hàng đầu n-ớc Lịch sử nghìn năm Trung Quốc cho thấy, nông dân hiền hoà hay giận định tồn vong, h-ng suy triều đại; nông dân hăng hái hay thờ định xã hội lên hay ng-ng trệ; nông dân ủng hộ hay chống đối định sinh mệnh trị nhà cầm quyền; nông dân theo hay quay l-ng lại định thành công hay thất bại sách Thực tế chứng minh, thời kỳ đấu tranh cách mạng, nông dân đội quân chủ lực giúp cách mạng Trung Quốc thành công Thời kỳ đầu cải cách mở cửa, với ph-ơng châm cải cách nông thôn Đặng Tiểu Bình, ĐCS Trung Quốc trả lại cho nông dân quyền định đoạt ruộng đất, tài sản, quyền tự sản xuất kinh doanh, nông dân vui mừng lập nên thành tựu kinh tế đáng khâm phục Nh-ng kể từ sau Hội nghị Trung -ơng khoá XII (tháng 10-1984), ĐCS Trung Quốc định chuyển trọng tâm cải cách từ nông thôn thành thị, sản xuất nông nghiệp bị chậm lại, sản l-ợng l-ơng thực giảm sút, giá tăng nhanh, tốc độ tăng tr-ởng thu nhập nông dân liên tục giảm xuống, chênh lệch thu nhập c- dân thành thị nông thôn ngày mở rộng Nhận thức đ-ợc vai trò tầm quan trọng nông nghiệp, nông thôn nông dân phát triển kinh tế quốc dân, Đại hội XVI ĐCS Trung Quốc (năm 2002) đ-a mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội giả nêu rõ: Xây dựng nông nghiệp đại, phát triển kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân nhiệm vụ trọng đại xây dựng toàn diện xã hội giả Trong đó, việc tăng thu nhập cho nông dân đ-ợc coi hạt nhân công tác nông dân Bởi giả nông dân, có giả nhân dân nước [66], nh- Tổng Bí th- Giang Trạch Dân nhấn mạnh Hội nghị Trung -ơng khoá XIII ĐCS Trung Quốc (tháng 11 1991), có tăng thu nhập cho nông dân thúc đẩy nông nghiệp phát triển, giúp cho nông thôn phát triển ổn định lâu dài, rút ngắn khoảng cách chênh lệch thành thị nông thôn Gần đây, Hội nghị Trung -ơng khoá XVII ĐCS Trung Quốc (tháng 10 - 2008) nêu rõ: sở nông nghiệp Trung Quốc lạc hậu, cần phải tăng c-ờng; phát triển nông thôn Trung Quốc trì trệ, cần phải trợ giúp; tăng thu nhập cho nông dân khó khăn, cần phải đẩy nhanh Hội nghị ra, nhiệm vụ mục tiêu cải cách phát triển nông thôn Trung Quốc đến năm 2020 là, thu nhập bình quân đầu ng-ời nông dân tăng gấp đôi so với năm 2008, mức tiêu dùng đ-ợc nâng cao đáng kể, t-ợng nghèo đói tuyệt đối đ-ợc xoá bỏ[60] Qua thấy vấn đề tăng thu nhập cho nông dân đ-ợc ĐCS Trung Quốc quan tâm coi trọng, đ-ợc coi mục tiêu nhiệm vụ quan trọng nhất, then chốt công xây dựng nông thôn XHCN n-ớc Việt Nam Trung Quốc hai n-ớc nông nghiệp có nhiều điểm t-ơng đồng văn hoá, lịch sử, trị kinh tế Nhiều vấn đề tam nông (nông nghiệp, nông thôn, nông dân) mà Trung Quốc phải đối mặt giải quyết, có vấn đề tăng thu nhập cho nông dân vấn đề nan giải trình công nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam Vì vậy, nghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho nông dân Trung Quốc 30 năm cải cách mở cửa có giá trị tham khảo quí báu cho Việt Nam trình đổi mở cửa đất n-ớc Với lý nêu trên, tác giả định chọn Các giải pháp tăng thu nhập cho nông dân Trung Quốc từ cải cách mở cửa đến làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn Thạc sĩ Lịch sử nghiên cứu vấn đề Nghiên cứu vấn đề tăng thu nhập cho nông dân trở thành đề tài hấp dẫn không học giả mà với nhà hoạch định sách nhiều quốc gia khu vực giới - Tình hình nghiên cứu n-ớc: Trong giai đoạn nông nghiệp phát triển, nông thôn ổn định, nông dân tăng thu nhập đ-ợc coi nhiệm vụ quan trọng để thực mục tiêu xây dựng nông thôn XHCN Đảng Chính phủ Trung Quốc Vì trở thành đề tài thu hút đ-ợc quan tâm nghiên cứu học giả Việt Nam Những tài liệu nghiên cứu liên quan đến vấn đề tam nông có tăng thu nhập cho nông dân t-ơng đối phong phú đa dạng Tiêu biểu công trình nh-: Vấn đề tam nông Trung Quốc: Thực trạng giải pháp Đỗ Tiến Sâm chủ biên (2008) [18], công trình khái quát hệ thống thực trạng giải pháp cho vấn đề tam nông Trung Quốc nay, nhiều đề cập đến số sách, giải pháp để tăng thu nhập cho nông dân giai đoạn nay; Một số vấn đề đại hoá nông nghiệp Trung Quốc Nguyễn Minh Hằng chủ biên (2003) [6], sách bàn trình giải pháp thực chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống lạc hậu sang nông nghiệp đại Trung Quốc, nhiên vấn đề tăng thu nhập cho nông dân đ-ợc lồng ghép vào nội dung sách; Xí nghiệp h-ơng trấn nông thôn Trung Quốc tác giả Đỗ Tiến Sâm (1994)[16], từ góc độ công nghiệp hoá nông thôn, tác giả luận giải thành tựu xí nghiệp h-ơng trấn công cải cách phát triển nông thôn Trung Quốc, có nói đến vai trò xí nghiệp h-ơng trấn việc chuyển dịch cấu việc làm nông thôn, góp phần tăng thu nhập từ ngành nghề phi nông nghiệp cho nông dân Bên cạnh công trình nêu trên, tạp chí nghiên cứu chuyên ngành nh- hội thảo, nhiều tác giả có viết bàn trình thành tựu cải cách nông thôn, qua cho thấy đổi thay to lớn mặt nông thôn nói chung đời sống ng-ời nông dân, có thành tựu công tác tăng thu nhập cho nông dân nh-: Cải thiện đời sống kinh tế nông thôn: Thành tựu lớn Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa tác giả Phùng Thị Huệ [10] in Kỷ yếu hội thảo Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 55 năm xây dựng phát triển, Lý luận thực tiễn cải cách phát triển nông thôn Trung quốc 30 năm qua Phó Tr-ởng ban Tuyên truyền Trung -ơng ĐCS Trung Quốc Trác Vệ Hoa [8] Hội thảo Lý luận lần thứ ĐCS Việt Nam ĐCS Trung Quốc - Những vấn đề lý luận thực tiễn nông nghiệp, nông dân, nông thôn Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc; viêt Vài nét tiến trình cải cách nông thôn Trung Quốc từ cải cách mở cửa đến Nguyễn Xuân C-ờng Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc năm 2005 [3] Ngoài có công trình viết đề cập trực tiếp vào thực trạng vấn đề cộm tam nông Trung Quốc nh- Tìm hiểu giải pháp giải vấn đề: nông nghiệp, nông thôn nông dân Trung Quốc Bùi Thị Thanh H-ơng, đăng Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 1, 2007 [11]; Nông dân Trung Quốc: Thực trạng bất đối xứng so với ng-ời dân thành thị" tác giả Hoàng Thế Anh, đăng Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số năm 2008 [1] Nhìn chung, công trình có nhiều đề cập đến giải pháp tăng thu nhập cho nông dân giai đoạn định Tuy nhiên công trình ch-a tổng kết cách có hệ thống trực tiếp trình nh- giải pháp tăng thu nhập cho nông dân Trung Quốc từ cải cách mở cửa đến Mặc dù vậy, công trình nghiên cứu nêu chừng mực định phác hoạ tranh đa dạng vấn đề thu nhập nông dân Trung Quốc, công trình khoa học đáng quý, có tác dụng gợi mở lớn để tác giả kế thừa phát triển trình thực Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ - Tình hình nghiên cứu Trung Quốc: Vấn đề tăng thu nhập cho nông dân tầm quan trọng phát triển kinh tế xã hội thu hút đ-ợc quan tâm cấp lãnh đạo, quản lý nhnhiều nhà nghiên cứu khoa học Trung Quốc Những thảo luận học thuật Trung Quốc vấn đề thu nhập nông dân khoảng năm 1993, 1994, đề tài thu hút nhiều học giả quan tâm nghiên cứu Đặc biệt năm đầu kỷ XXI, Trung -ơng ĐCS Trung Quốc ngày coi trọng vấn đề thu nhập nông dân, trở thành tiêu điểm nghiên cứu lí luận Tổng quan thảo luận học thuật này, chủ yếu tập trung vào ph-ơng diện: Một là, hình thức biểu chủ yếu vấn đề thu nhập nông dân; hai là, nguyên nhân tạo nên vấn đề thu nhập nông dân; ba là, kiến nghị đối sách giải vấn đề thu nhập nông dân Về hình thức biểu chủ yếu vấn đề thu nhập nông dân, học giả tập trung phân tích theo h-ớng thu nhập nông dân tăng tr-ởng chậm chạp tăng tr-ởng không ổn định nh-: Tr-ơng Húc Hồng Hiện trạng thu nhập nông dân n-ớc ta (Trung Quốc) đối sách (2001) [33]; Cao Chí Anh, Phân tích tăng tr-ởng không ổn định thu nhập bình quân đầu ng-ời gia đình nông thôn (2001) [28]; GS Cốc Nguyên D-ơng, Tình trạng tam nông Trung Quốc: Thành tựu, vấn đề thách thức (2007) [4] Về nguyên nhân tạo nên vấn đề thu nhập nông dân, tác giả L-u Huệ, Những suy nghĩ kiến nghị việc giải vấn đề thu nhập nông dân(1999) [34]; Mã Hiểu Hà, Đẩy nhanh điều chỉnh kết cấu nhị nguyên thành thị nông thôn, thúc đẩy tăng thu nhập cho nông dân (2001) [32] cho nhân tố gây vấn đề thu nhập nông dân sai lầm sách điều tiết vĩ mô với rào cản chế độ nh- phân tách thành thị nông thôn, ảnh h-ởng b-ớc mở rộng Hệ số Gini6 thu nhập c- dân nông thôn tăng từ 0,2124 năm 1978 lên 0,3776 năm 2008 (xem biểu đồ 3.1) Căn theo xu phát triển hệ số Gini thu nhập bình quân đầu ng-ời c- dân nông thôn từ cải cách mở cửa đến nay, dự tính đến năm 2010 hệ số Gini phân phối thu nhập c- dân nông thôn Trung Quốc v-ợt qua 0,4 mức báo động quốc tế Trong khoảng thời gian từ năm 1998 2003, thu nhập hộ nông dân có thu nhập cao nông thôn trì tăng tr-ởng cao, tăng tr-ởng thu nhập hộ có thu nhập thấp lại t-ơng đối chậm, chí cá biệt số nhóm xuất tình trạng tăng tr-ởng âm Năm 2003, thu nhập bình quân đầu ng-ời hộ có thu nhập cao chiếm 20% dân số nông thôn đạt 6.346,86 NDT, tăng tr-ởng 7,65%, nhóm có tốc độ tăng tr-ởng thu nhập nhanh nhất; thu nhập bình quân đầu ng-ời hộ có thu nhập thấp chiếm 20% dân số nông thôn có 865,9 NDT, tăng tr-ởng có 1,02% so với năm tr-ớc Ngoài ra, nhóm nông dân có thu nhập cao, có đến gần 70% khu vực miền Đông, khu vực miền Trung chiếm 20%, khu vực miền Tây chiếm 10% [29] Theo số liệu thống kê Niên giám thống kê nông nghiệp Trung Quốc, thu nhập nông dân năm 2001 2.336, nhóm có thu nhập d-ới 1000 NDT chiếm 13,22%, d-ới 500 NDT 1,6%, từ 1000 2000 NDT 34,33%, từ 2000 3000 NDT chiếm 24,9%, từ 3000 4000 NDT chiếm 12,48%, từ 4000 5000 NDT chiếm 11,94%, từ 5000 10.000 NDT chiếm 3,6%, 10.000 NDT 0,16%, theo tiêu chuẩn thu nhập thần bình quân đầu ng-ời d-ới 1000 NDT nhóm có thu nhập thấp, từ 1000 4000 NDT nhóm thu nhập trung bình, 4000 NDT nhóm có thu nhập cao, tỉ lệ nhóm có thu nhập cao, trung bình thấp nông dân Trung Quốc 1,5:7,2:1,3 [29] Hiện nay, dân số nghèo đói tuyệt đối nông thôn Trung Quốc khoảng 40 triệu ng-ời [26], khoảng 60 triệu ng-ời vào tình trạng no ấm mức thấp, t-ợng đói nghèo tái đói nghèo nông dân xuất t-ơng đối phổ biến khu vực miền Tây khu vực kinh tế phát triển Hệ số Gini thường sử dụng để biểu thị mức độ bất bình đẳng phân phối thu nhập tầng lớp cư dân Số tượng trưng cho bình đẳng thu nhập tuyệt đối (mọi người có mức thu nhập), số tượng trưng cho bất bình đẳng thu nhập tuyệt đối (một người có toàn thu nhập, tất người khác thu nhập) Biểu đồ 3.1: Biến đổi hệ số Gini c- dân nông thôn Chênh lệch thu nhập c- dân thành thị c- dân nông thôn, chênh lệch nhóm nông dân vùng miền nguyên nhân gây t-ợng chênh lệch giàu nghèo Trung Quốc Chênh lệch thu nhập gia tăng nguyên nhân tiềm ẩn gây ổn định xã hội làm giảm lòng tin ng-ời dân lãnh đạo Đảng địa ph-ơng Hiện t-ợng không đ-ợc giải có ảnh h-ởng xấu đến phát triển kinh tế quốc dân nh- an ninh xã hội Trung Quốc, làm cản trở tới việc thực mục tiêu chiến l-ợc xây dựng toàn diện xã hội giả đ-ợc nêu Đại hội XVI ĐCS Trung Quốc năm 2002 Vì vậy, việc làm để thúc đẩy tăng thu nhập cho nông dân, đặc biệt nhóm nông dân có thu nhập thấp khu vực khó khăn, rút ngắn khoảng cách thu nhập c- dân thành thị c- dân nông thôn vấn đề thu hút quan tâm giới xã hội nhchính quyền cấp Trung Quốc 3.2.3 Những khó khăn việc giải vấn đề tăng thu nhập việc làm cho số lao động thành phố làm thuê Tổng l-ợng cung cấp sức lao động Trung Quốc lớn, có 740 triệu lao động, nhiều so với tổng số lao động tất quốc gia phát triển Âu, Mỹ, lao động nông thôn gần 500 triệu ng-ời, số lao động d- thừa 150 triệu ng-ời [21] Nhân nông nghiệp nhiều trực tiếp ảnh h-ởng đến thu nhập ng-ời nông dân từ hai ph-ơng diện: Một thu nhập nông nghiệp hạn hẹp phải chia sẻ cho l-ợng nhân nông nghiệp lớn, dẫn đến mức thu nhập bình quân đầu ng-ời giảm xuống; Hai tài nguyên nông nghiệp hạn hẹp phải chia sẻ cho l-ợng nhân nông nghiệp lớn, tạo nên tình trạng không đủ việc làm cho nông dân Xí nghiệp h-ơng trấn phát triển rầm rộ năm 80 kỷ XX thu hút 100 triệu sức lao động d- thừa B-ớc sang thập niên 90 kỷ XX, lực thu hút sức lao động xí nghiệp h-ơng trấn giảm mạnh Sức lao động dthừa nông thôn bắt đầu chuyển dịch với quy mô lớn sang làm kinh doanh công th-ơng thành phố thị trấn Tổng l-ợng nông dân thành phố làm thuê có xu tăng tr-ởng liên tục, năm 1990 có 30 triệu ng-ời, năm 1995 -ớc tính khoảng 80 triệu ng-ời, năm 2003 khoảng 99 triệu ng-ời, đến cuối năm 2008 có 140,41 triệu ng-ời [85] Mặc dù thời gian gần đây, Đảng Chính phủ Trung Quốc có nhiều sách tích cực để giải vấn đề việc làm quyền lợị hợp pháp cho ng-ời nông dân thành phố làm việc, nh-ng ch-a xây dựng đ-ợc chế hiệu lâu dài bảo đảm quyền lợi cho họ Trong giai đoạn nay, tiến trình đô thị hóa Trung Quốc lạc hậu nhiều so với trình độ công nghiệp hóa, l-ợng lớn sức lao động d- thừa ng-ng trệ nông thôn nông nghiệp ch-a thực đ-ợc chuyển dịch hay chuyển hóa, trói buộc việc tiếp tục sâu công nghiệp hóa Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững kinh tế Trung Quốc Cùng với tiến trình đại hóa đô thị hóa nông nghiệp, sức lao động d- thừa nông thôn ngày nhiều, áp lực việc làm ng-ời dân phát triển ngành nghề tạo ngày lớn Nông dân thành phố làm việc vừa phải đối mặt với trói buộc tình trạng cung lớn cầu sức lao động, đồng thời gặp phải trói buộc kết cấu chế độ mang tính kỳ thị Hiện nay, môi tr-ờng lập nghiệp việc làm nông dân Trung Quốc ch-a lý t-ởng, rào cản lập nghiệp ng-ời nông dân t-ơng đối cao, tiêu chuẩn gia nhập thị tr-ờng ngặt nghèo Nông dân ch-a có quyền tự lựa chọn ngành nghề tự đầu t-, ch-a giành đ-ợc địa vị cạnh tranh bình đẳng với ng-ời dân thành phố nhà đầu t- n-ớc Bên cạnh đó, Trung Quốc phải đối mặt với thiếu hụt hệ thống dịch vụ việc làm cho ng-ời nông dân, nhiều nông dân khó kịp thời có thông tin việc làm đầy đủ; đ-ờng vốn để lập nghiệp ng-ời nông dân không thông suốt, khó giành đ-ợc khoản đảm bảo tín dụng khoản vay tín dụng Việc đào tạo lập nghiệp việc làm giành cho nông dân t-ơng đối thiếu, chế độ đảm bảo phúc lợi xã hội thành thị nông thôn không thống nhất, tạo nên trở ngại lớn cho ng-ời nông dân việc lựa chọn ngành nghề thay đổi công việc Theo thống kê, tỉ lệ tham gia bảo hiểm nông dân thành phố làm thuê loại bảo hiểm xã hội lớn thấp, quyền lợi phát triển bền vững nông dân làm thuê hệ họ không đ-ợc bảo đảm tốt Mặt khác, tố chất tổng thể ng-ời nông dân thấp Do hệ thống giáo dục nông thôn thời gian dài yếu khiến cho ng-ời nông dân thiếu kiến thức bản, kỹ chuyên môn không cao, trình độ tổng thể thấp, ý thức tự bảo vệ kém, 85% nông dân thành phố làm thuê ch-a đ-ợc đào tạo kỹ chuyên môn [13] Vì họ rơi vào địa vị bất lợi cạnh tranh việc làm so với ng-ời dân thành thị, công việc mà ng-ời nông dân tìm đ-ợc chủ yếu công việc chân tay nặng nhọc, yêu cầu kỹ thấp, họ khó tìm đ-ợc việc làm ngành có yêu cầu trình độ văn hoá cao, hàm l-ợng kỹ thuật lao động cao, l-ơng bổng hậu hĩnh Thu nhập hàng tháng nông dân làm công thấp so với công nhân thành phố Cùng công việc, nhà máy, tiền l-ơng ng-ời công nhân có hộ tịch nông thôn th-ờng thấp ng-ời công nhân có hộ tịch thành phố Trong năm gần đây, tiền l-ơng công chức thành phố đ-ợc tăng lên, nh-ng tiền l-ơng nông dân làm công nhiều năm không thay đổi, chí giảm xuống Theo kết điều tra thu nhập hàng tháng nông dân làm công d-ới mức 500 NDT chiếm 11,6%, từ 500 800 NDT chiếm 31,9%, từ 1200 1500 NDT chiếm 13,6%, thu nhập 1500 NDT tháng chiếm 11,9 Mức thu nhập ng-ời nông dân làm công so với mức thu nhập ng-ời công nhân thành phố có khoảng cách chênh lệch rõ rệt Bình quân tiền l-ơng hàng tháng ng-ời nông dân làm công 921 NDT, t-ơng đ-ơng với 68,4% tiền l-ơng bình quân hàng tháng ng-ời công nhân thành phố 1.346 NDT 80% nông dân làm công có mức thu nhập d-ới 1000 NDT, chí có tới 27% nông dân làm công có mức thu nhập tiền l-ơng d-ới 500 NDT [18, 163] Giải việc làm tăng thu nhập cho ng-ời nông dân thành phố làm thuê đ-ờng quan trọng để tăng thu nhập cho nông dân Vì thời gian tới, bên cạnh sách hỗ trợ cho ng-ời nông dân làm thuê l-u động nay, Trung Quốc cần phải thực nhiều biện pháp thiết thực để đảm bảo quyền lợi tăng thu nhập cho ng-ời nông dân làm thuê l-u động Tr-ớc hết phải đ-a vấn đề nông dân làm thuê l-u động vào quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế quốc dân xã hội, quán triệt phương châm h-ớng dẫn hợp lý, đối xử công bằng, hoàn thiện quản lý, làm tốt phục vụ, tăng cường xây dựng chế, bảo đảm sách hỗ trợ nông dân làm thuê l-u động đ-ợc thực đến nơi đến chốn Mặt khác bên cạnh việc xây dựng chế độ việc làm bình đẳng thành thị nông thôn, Trung Quốc cần phải tăng c-ờng giáo dục đào tạo nông dân làm thuê l-u động, tăng c-ờng từ đầu nguồn trình độ tổ chức nông dân làm thuê l-u động, giảm bớt tình trạng thành phố làm thuê cách tuỳ tiện, thúc đẩy xây dựng hệ thống an sinh xã hội cho ng-ời nông dân làm thuê l-u động, tạo điều kiện cho nông dân làm thuê l-u động dù tr-ờng hợp đất đai đ-ợc bảo đảm sinh hoạt mức tối thiểu, nh- vừa có lợi cho nông dân làm thuê l-u động, vừa có lợi cho việc thực l-u chuyển đất nông nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh nông nghiệp Ngoài ra, giải vấn đề tăng thu nhập cho nông dân giai đoạn phải đối mặt với yếu lực sản xuất tổng hợp nông nghiệp Đầu t- cho nông nghiệp không đủ, điều kiện vật chất sản xuất nông nghiệp thiếu yếu, trợ giúp chế ch-a mạnh, thời gian ngắn sản xuất nông nghiệp khó thay đổi tình hình phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu; nạn rời bỏ thôn quê thành thị tìm việc gia tăng khiến cho t-ợng ruộng v-ờn bị bỏ hoang ngày nhiều, tình trạng ruộng đất không ng-ời cày cấy sản xuất nông nghiệp suy giảm phổ biến, tỉnh miền Trung Bắc Trung Quốc, đất đai vừa màu mỡ, vừa bị sa mạc hoá thiếu n-ớc, theo thống kê, nông dân Trung Quốc ng-ời sử dụng n-ớc giới, có 26% ; tố chất kỹ thuật nông dân thấp, trình độ tổ chức vào thị tr-ờng ch-a cao, khó thích ứng với yêu cầu cạnh tranh thị trường ngày khốc liệt v.v Đó vấn đề mà Trung Quốc cần phải giải muốn tiếp tục tăng thu nhập cho nông dân 3.3 Một số gợi mở cho Việt Nam Công đổi mở cửa đất n-ớc Việt Nam tiến hành đ-ợc 23 năm Cho dù diễn chậm cải cách mở cửa Trung Quốc gần thập kỷ, song cải cách mở cửa Trung Quốc đổi Việt Nam có nhiều điểm t-ơng đồng hoàn cảnh đặc điểm Cải cách Trung Quốc bắt đầu b-ớc đột phá từ nông nghiệp với chế khoán sản phẩm đến hộ gia đình, giải phóng nông dân khỏi trói buộc thời kỳ công xã nhân dân, nông dân đ-ợc trao quyền sử dụng ruộng đất, có quyền tự định hoạt động sản xuất kinh doanh mình, từ sức sản xuất nông nghiệp đ-ợc giải phóng khiến cho kinh tế nông thôn có diện mạo tốt đẹp hẳn so với tr-ớc cải cách Còn với đổi mới, Việt Nam bắt đầu đột phá từ nông nghiệp với sách chế khoán, từ khoán sản phẩm hợp tác xã đến khoán tới hộ gia đình nông dân Lợi ích cá nhân ng-ời lao động nông dân đ-ợc coi trọng kinh tế hộ nông dân đ-ợc xác định đơn vị kinh tế nông thôn Phát triển kinh tế hàng hoá áp dụng chế thị tr-ờng đem lại luồng sinh khí cho cộng đồng xã hội nông thôn đổi mới, tạo đ-ợc động lực thực cho nông dân việc giải hợp lý quan hệ lợi ích nông nghiệp nông thôn, giúp cho mặt kinh tế nông thôn có b-ớc thay đổi to lớn Từ n-ớc nhập l-ơng thực tr-ớc đổi mới, Việt Nam nhanh chóng trở thành n-ớc xuất gạo chủ yếu giới, địa vị sở nông nghiệp đ-ợc củng cố, trình độ phát triển kinh tế nông thôn đ-ợc nâng lên nhiều, đời sống khó khăn ng-ời nông dân lâu đ-ợc cải thiện rõ rệt, điều có ý nghĩa quan trọng việc đảm bảo an ninh xã hội, củng cố vững sở quyền, mà nâng cao khả phòng tránh rủi ro kinh tế quốc dân Thực tế chứng minh, thành tựu cải cách đổi Trung Quốc Việt Nam gắn liền với việc chọn khâu đột phá, phát vấn đề phát triển đề giải pháp phù hợp để thúc đẩy phát triển Tuy nhiên, với phát triển mạnh mẽ kinh tế thị tr-ờng tiến trình đô thị hoá, công nghiệp hoá đất n-ớc, nhiều vấn đề tam nông xúc xuất hai n-ớc Việt Nam Trung Quốc Kinh tế thị tr-ờng phát triển kèm theo hoạt động canh tranh, tình trạng phân hoá giàu nghèo, đói nghèo phận nông dân, vùng nông thôn đặc biệt khó khăn trở thành hệ luỵ xã hội nhức nhối Quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá khiến cho nhiều nông dân bị đất việc định h-ớng việc làm cho họ vấn đề làm đầu cấp lãnh đạo Mặc dù nhìn chung đời sống ng-ời nông dân đ-ợc cải thiện đáng kể sau 20 năm thực đổi mới, song giống nh- Trung Quốc, mức thu nhập khả tích luỹ ng-ời dân nông thôn Việt Nam t-ơng đối thấp, năm 2006, mức thu nhập bình quân hộ nông dân đạt 506.000 đồng/ng-ời/tháng, trung bình ng-ời nông dân để dành đ-ợc 1.592.000 đồng/năm [19], mức tích lũy thấp nh- vậy, ng-ời nông dân khó để mua công cụ, đầu t- thiết bị, kỹ thuật để phát triển sản xuất nông nghiệp cách có hiệu Mặt khác, với mức thu nhập từ nông nghiệp thấp nh- khiến cho nhiều lao động nông thôn phải di c- thành thị tìm việc để tăng thêm thu nhập, làm tăng áp lực cho việc giải vấn đề xã hội Đó vấn đề Việt Nam phải đối mặt Những vấn đề không đ-ợc giải cách kịp thời không đảm bảo đ-ợc ổn định xã hội tiền đề đất n-ớc phát triển toàn diện lâu dài Nhận thức đ-ợc vị trí tầm quan trọng to lớn nông nghiệp, nông thôn nông dân trình thực chiến l-ợc công nghiệp hoá rút ngắn, nhằm chuyển n-ớc ta từ n-ớc nông nghiệp trở thành n-ớc công nghiệp vào năm 2020, gần Hội nghị Trung -ơng khoá X ĐCS Việt Nam (7/2008) xác định rõ: Công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trình công nghiệp hoá, đại hoá đất n-ớc Trong mối quan hệ mật thiết nông nghiệp, nông dân nông thôn, nông dân chủ thể trình phát triển, xây dựng nông thôn gắn với xây dựng sở công nghiệp, dịch vụ phát triển đô thị theo quy hoạch bản; phát triển toàn diện, đại hoá nông nghiệp then chốt [5] Việt Nam Trung Quốc hai n-ớc nông nghiệp, lại trình thực công nghiệp hoá Những vấn đề tam nông mà Việt Nam đối mặt vấn đề mà Trung Quốc tìm cách giải Vì vậy, tìm hiểu cách thức giải tốt vấn đề tam nông Trung Quốc nay, có vấn đề tăng thu nhập cho nông dân có giá trị gợi mở tốt cho Việt Nam Thông qua việc tìm hiểu giải pháp tăng thu nhập cho nông dân Trung Quốc từ n-ớc tiến hành cải cách mở cửa đến nay, rút số kinh nghiệm nh- sau: Một là, phải luôn kiên trì chuẩn mực bảo đảm lợi ích kinh tế nông dân, tôn trọng quyền lợi dân chủ nông dân, kiên trì cải cách phải lấy thực hiện, bảo vệ phát triển lợi ích quần chúng nhân dân làm gốc Thực tế chứng minh 30 năm cải cách mở cửa, ĐCS Trung Quốc đặt việc bảo đảm quyền lợi nông dân lên vị trí hàng đầu để đề sách nông nghiệp, nông thôn nông dân phát huy đ-ợc đầy đủ tính tích cực hàng trăm triệu nông dân, sản xuất nông nghiệp phát triển, kinh tế nông thôn ổn định Trong năm gần đây, ĐCS Trung Quốc đ-a loạt sách tăng c-ờng nông nghiệp, làm lợi cho nông nghiệp, cải cách thuế phí giảm nhẹ gánh nặng cho nông dân, tăng c-ờng mạnh mẽ công tác giáo dục, y tế, văn hoá xây dựng sở hạ tầng nông thôn, huy động phát huy mạnh mẽ tính tích cực đông đảo quần chúng nông dân, giúp cho kinh tế nông thôn, đời sống nông dân có b-ớc chuyển biến tích cực Hai là, phải luôn kiên trì lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý, kiên trì lấy nông nghiệp có phát triển hay không, nông dân có tăng thu nhập hay không, nông thôn có ổn định hay không làm tiêu chuẩn kiểm nghiệm cải cách có thành công hay không Ba là, phải luôn tôn trọng tinh thần sáng tạo quần chúng nông dân kinh nghiệm phong phú sở sáng tạo, việc thời ch-a chắn cho phép làm thử, để thực tiễn kiểm nghiệm Trong 30 năm qua, cải cách nông thôn đ-ợc đẩy lên b-ớc, sáng tạo, lần thành công bắt nguồn từ sáng tạo sở nông dân Khoán sản phẩm đến hộ gia đình, mô hình xí nghiệp h-ơng trấn nông thôn sáng tạo ng-ời nông dân Trung Quốc d-ới lãnh đạo Đảng Cộng sản Ông Đặng Tiểu Bình kiến trúc s- công cải cách mở cửa Trung Quốc rằng: Nông thôn thực khoán sản phẩm đến hộ gia đình, quyền phát minh nông dân Rất nhiều mặt tốt cải cách nông thôn, sở sáng tạo ra, nắm lấy nâng cao lên đạo n-ớc[20,14] Vì vậy, kiên trì xuất phát từ thực tế, cho phép khuyến khích nông dân mạnh dạn tìm tòi, tôn trọng loạt sáng tạo từ phía nông dân, kịp thời tổng kết thứ có tính quy luật từ sáng tạo thực tiễn nông dân, không ngừng nâng lên thành sách, pháp luật, pháp quy Đảng Nhà n-ớc, kinh nghiệm đạo công tác nông thôn, nông dân ĐCS Trung Quốc, đảm bảo quan trọng để cải cách nông thôn Trung Quốc không ngừng đ-ợc thúc đẩy tiến hành thuận lợi Bốn là, phải kiên trì thúc đẩy cải cách có tính toán phát triển tổng thể thành thị nông thôn, công nghiệp nông nghiệp Mô hình hy sinh nông nghiệp, nông thôn tr-ớc để làm công nghiệp hoá, đô thị hoá, bù đắp lại, hàng trăm năm sau đó, chắn thực đ-ợc Muốn công nghiệp hoá đô thị hoá, tr-ớc hết phải xử lý thành công vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân Kinh nghiệm 30 năm cải cách mở cửa Trung Quốc cho thấy, chiến l-ợc phát triển nghiêng lệch -u tiên cho công nghiệp thành thị, biến nông nghiệp thành nơi cung cấp tích luỹ nguyên thủy cho công nghiệp, cho l-ợng vốn lớn từ nông nghiệp chuyển dịch vào công nghiệp, làm cho nông nghiệp phải đảm trách nhiều gánh nặng cho tiến trình công nghiệp hoá, khiến nông nghiệp hội phát triển, ng-ời nông dân phải chịu nhiều thiệt thòi so với ng-ời dân thành thị, gây tr-ợng chênh lệch giàu nghèo đến mức báo động nh- Trung Quốc Vì vậy, giai đoạn nay, đ-ờng đắn để đ-a đất n-ớc lên cần phải thực chiến l-ợc tổng thể phát triển thành thị nông thôn, theo cách nói ng-ời Trung Quốc công nghiệp thúc đẩy nông nghiệp, thành thị lôi kéo nông thôn Kinh nghiệm Trung Quốc cho thấy, để giải tốt vấn đề tam nông nói chung, vấn đề thu nhập nông dân nói riêng, dựa riêng vào làm nông nghiệp, mà phải dựa vào ngành nghề phi nông nghiệp, công nghiệp hoá nông thôn, đáng để Việt Nam học hỏi, làng quê Việt Nam nhiều ngành nghề thủ công truyền thống tiền đề để phát triển công nghiệp nông thôn ch-a hoạt động thực có hiệu quả, đ-ợc Nhà n-ớc đầu t- khai thác định h-ớng phát triển Năm là, điều kiện chế thị tr-ờng ngày phát huy tác dụng, trọng phát huy đắn chức Chính phủ, tăng c-ờng ủng hộ bảo vệ nông nghiệp, nông dân, tăng c-ờng cung cấp dịch vụ công cộng cho nông dân, tăng c-ờng công tác bồi d-ỡng ngành nghề cho ng-ời nông dân Chính quyền cấp địa ph-ơng cần phải phát huy vai trò đạo, định h-ớng, hỗ trợ ng-ời nông dân việc sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề, nh- việc phổ biến giống mới, áp dụng khoa học kỹ thuật, h-ớng dẫn nông dân nuôi gì, trồng mà thị trường cần tránh để xảy tình trạng sản phẩm ng-ời nông dân nuôi trồng nơi tiêu thụ, lại phải phá bỏ tồn t-ơng đối phổ biến n-ớc ta Tiểu kết Trải qua 30 năm cải cách mở cửa đất n-ớc, kinh tế nông thôn Trung Quốc đạt đ-ợc nhiều thành tựu to lớn, đời sống nông dân đ-ợc cải thiện, thu nhập ng-ời nông dân tăng lên, kết cấu thu nhập việc làm ng-ời nông dân thay đổi từ đơn sang ngày đa dạng Điều phần cho thấy h-ớng đắn Đảng Chính phủ Trung Quốc việc đề sách, giải pháp tăng thu nhập cho nông dân Tuy nhiên phải nhận thấy điều mức sống thu nhập ng-ời nông dân đ-ợc nâng lên so với tr-ớc cải cách mở cửa, song có khoảng cách xa so với ng-ời dân thành thị Mặc dù năm qua, Đảng Chính phủ Trung Quốc áp dụng nhiều biện pháp, ban hành nhiều sách, tìm cách để tăng thu nhập cho nông dân, song việc thực biện pháp, sách cấp sở nhiều hạn chế khiến cho ch-a đạt đ-ợc hiệu nh- mong muốn Bên cạnh đó, khó khăn việc tăng thu nhập an sinh xã hội cho ng-ời nông dân thành phố làm thuê với khoảng cách chênh lệch thu nhập c- dân nông thôn c- dân thành thị có xu h-ớng tiếp tục mở rộng thời gian tới vấn đề đặt cần Trung Quốc tiếp tục tìm h-ớng giải trình thực công nghiệp hoá, đô thị hoá nông thôn Sự nghiệp đổi mở cửa Việt Nam diễn chậm cải cách mở cửa Trung Quốc gần thập kỷ, trình phát triển kinh tế xã hội đất n-ớc, phải đối mặt với vấn đề tam nông xúc, có vấn đề thu nhập nông dân thấp Vì vậy, tìm hiểu tham khảo thêm kinh nghiệm Trung Quốc việc giải vấn đề tăng thu nhập cho nông dân có giá trị gợi mở tốt Việt Nam Kết luận Trung Quốc n-ớc nông nghiệp lớn, có dân số nông dân đông Trong suốt chiều dài lịch sử, nông dân lực l-ợng trị đóng vai trò quan trọng phát triển lên đất n-ớc Mặc dù song nông dân Trung Quốc quần thể yếu phải chịu nhiều thiệt thòi so với quần thể khác xã hội, mà biểu rõ chỗ thu nhập ng-ời nông dân thấp tăng tr-ởng chậm so với tốc độ phát triển kinh tế quốc dân tốc độ tăng tr-ởng thu nhập ng-ời dân thành thị Những nguyên nhân gây nên vấn đề bắt nguồn từ sách phát triển tạo nên kết cấu kinh tế xã hội nhị nguyên Chính sách -u tiên công nghiệp, thiên thành thị từ thành lập n-ớc tận thực cải cách mở cửa dẫn đến đầu t- cho xây dựng lĩnh vực nông nghiệp không đầy đủ, đồng thời tạo nên hố sâu ngăn cách khu vực thành thị khu vực nông thôn Bên cạnh chế độ hộ tịch phân biệt thị dân với nông dân gây hạn chế việc l-u động dân số từ nông thôn thành thị, dẫn đến tình trạng bất bình đẳng việc phân chia nguồn lợi công cộng, đẩy ng-ời dân có hộ nông thôn lề đảm bảo xã hội Có thể nói, kết cấu nhị nguyên ch-a đ-ợc khắc phục hoàn toàn, tồn dai dẳng suốt thời kỳ cải cách, với kết cấu nông nghiệp bất hợp lý, thể chế quản lý lạc hậu, gánh nặng thuế phí đè lên vai ng-ời nông dân tố chất văn hoá, trình độ khoa học kỹ thuật ng-ời nông dân thấp tác nhân kìm hãm tăng tr-ởng thu nhập nông dân, góp phần khiến cho vấn đề chênh lệch giàu nghèo thành thị nông thôn Trung Quốc thêm gay gắt, tạo nên bất ổn định tâm lý xã hội, ảnh h-ởng tiêu cực đến phát triển đất n-ớc Nhận thức đ-ợc vấn đề thu nhập nông dân tăng chậm có ảnh h-ởng trực tiếp đến tăng tr-ởng kinh tế quốc dân, ổn định trị xã hội, hệ lãnh đạo Trung Quốc qua giai đoạn khác với mức độ khác thực nhiều sách giải pháp nhằm tăng thu nhập cho nông dân Thời kỳ đầu cải cách mở cửa, với việc thực chế độ khoán sản đến hộ gia đình, Đảng Chính phủ Trung Quốc trao cho nông dân quyền tự kinh doanh sử dụng ruộng đất khoán, phát huy đ-ợc nhiệt tình sản xuất nông dân, giúp cho sản xuất nông nghiệp tăng sản l-ợng, nông dân tăng thu nhập Tiếp đó, xí nghiệp h-ơng trấn phát triển, giải công ăn việc làm cho hàng trăm triệu lao động nông thôn, đồng thời góp phần chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp Phát triển xí nghiệp h-ơng trấn cách làm có hiệu để nâng cao tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ giảm tỉ trọng nông nghiệp kết cấu kinh tế nông thôn B-ớc sang kỷ mới, tr-ớc tình hình thu nhập nông dân tăng tr-ởng chậm chạp nhiều năm liền, Đảng Chính phủ Trung Quốc thực nhiều sách tích cực thúc đẩy tăng thu nhập cho nông dân nh- xoá bỏ toàn diện thu thuế nông nghiệp phạm vi n-ớc; cải thiện điều kiện làm việc bảo vệ quyền lợi cho ng-ời nông dân thành phố làm thuê; hoàn thiện chế độ khoán đến hộ, bảo vệ quyền sử dụng đất khoán nông dân với việc cho phép nông dân thực l-u chuyển quyền sử dụng đất khoán d-ới nhiều hình thức việc cải thiện chế độ tr-ng thu ruộng đất Đặc biệt từ năm 2004 trở lại đây, Trung ương ĐCS Quốc Vụ viện Trung Quốc liên tiếp ban hành Văn kiện số 1, với phương châm cho nhiều, thu ít, làm sống động đưa loạt sách trợ nông, huệ nông đảm bảo cho thu nhập nông dân tăng tr-ởng nhanh ổn định Chính nhờ biện pháp sách tăng thu nhập Đảng Chính phủ, mặt nông thôn Trung Quốc có biến đổi rõ nét, thu nhập nông dân từ mức 133,6 NDT năm 1978 tăng lên mức 4761 NDT năm 2008, tăng gấp 30 lần, đời sống nông dân đ-ợc cải thiện, nhiều ng-ời có sống giả sung túc Điều khẳng định thành công sách tăng thu nhập cho nông dân Đảng Chính phủ Trung Quốc năm qua Tuy nhiên, việc tiếp tục nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho ng-ời nông dân, giảm bớt chênh lệch giàu nghèo thành thị nông thôn nhiệm vụ nặng nề, gian nan đầy thử thách Trung Quốc thời gian tới Đó nội dung quan trọng để Trung Quốc h-ớng tới mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội giả vào năm 2020, thực thành công nghiệp đại hoá kinh tế đất n-ớc kỷ XXI Việt Nam quốc gia láng giềng có nhiều điểm t-ơng đồng văn hoá, lịch sử, kinh tế, trị với Trung Quốc Tham khảo học kinh nghiệm Trung Quốc việc giải vấn đề tăng thu nhập cho nông dân việc làm cần thiết Những học kinh nghiệm rút từ việc tìm hiểu giải pháp tăng thu nhập cho nông dân Trung Quốc là: Một là, phải kiên trì chuẩn mực bảo đảm lợi ích kinh tế nông dân, tôn trọng quyền lợi dân chủ nông dân, kiên trì cải cách phải lấy thực hiện, bảo vệ phát triển lợi ích quần chúng nhân dân làm gốc; Hai là, phải luôn kiên trì lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý, kiên trì lấy nông nghiệp có phát triển hay không, nông dân có tăng thu nhập hay không, nông thôn có ổn định hay không làm tiêu chuẩn kiểm nghiệm cải cách có thành công hay không; Ba là, phải luôn tôn trọng tinh thần sáng tạo quần chúng nông dân kinh nghiệm phong phú sở sáng tạo, việc thời ch-a chắn cho phép làm thử, để thực tiễn kiểm nghiệm; Bốn là, phải kiên trì thúc đẩy cải cách có tính toán phát triển tổng thể thành thị nông thôn, công nghiệp nông nghiệp; Năm là, điều kiện chế thị tr-ờng ngày phát huy tác dụng, trọng phát huy đắn chức Chính phủ, tăng c-ờng ủng hộ bảo vệ nông nghiệp, nông dân, tăng c-ờng cung cấp dịch vụ công cộng cho nông dân, tăng c-ờng công tác bồi d-ỡng ngành nghề cho ng-ời nông dân Những kinh nghiệm nêu Trung Quốc thực kinh nghiệm đáng quý cho Việt Nam, mà trình thúc đẩy công nghiệp hoá, đô thị hoá nông nghiệp, nông thôn ... đề tăng thu nhập cho nông dân Trung Quốc Ch-ơng 2: Một số giải pháp thúc đẩy tăng thu nhập cho nông dân Trung Quốc Ch-ơng 3: Nhận xét giải pháp tăng thu nhập cho nông dân Trung Quốc số gợi mở cho. .. nhập nông dân tăng chậm Kể từ cải cách mở cửa đến nay, thu nhập ng-ời nông dân Trung Quốc đ-ợc tăng lên đáng kể, nhiên mức tăng nh- thấp mức tăng tr-ởng kinh tế quốc dân mức tăng tr-ởng thu nhập. .. nhập giải pháp tăng thu nhập cho ng-ời nông dân Trung Quốc từ cải cách mở cửa đến Trong nông dân đ-ợc hiểu ng-ời có hộ nông thôn, bao gồm ng-ời nông dân làm công - Phạm vi nghiên cứu: Trung Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp tăng thu nhập cho nông dân ở trung quốc từ khi cải cách mở của đến nay , Các giải pháp tăng thu nhập cho nông dân ở trung quốc từ khi cải cách mở của đến nay , Các giải pháp tăng thu nhập cho nông dân ở trung quốc từ khi cải cách mở của đến nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay