Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn nguyễn công hoan trước cách mạng tháng 8 năm 1945 (tt)

40 20 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 16:53

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN *** HÀ MỸ HẠNH NGHỆ THUẬT TỰ SỰ TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN CÔNG HOAN TRƢỚC CÁCH MẠNG THÁNG NĂM 1945 Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số : 60 22 34 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN Người hướng dẫn: PGS.TS Hà Văn Đức HÀ NỘI - 2009 MỤC LỤC MỞ ĐẦU………………………………………………………………… Lý chọn đề tài……………………………………………………… Lịch sử vấn đề………………………………………………………… Mục đích, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu………………………… Phƣơng pháp nghiên cứu……………………………………………….11 Cấu trúc luận văn………………………………………………… 12 NỘI DUNG……………………………………………………………… 13 Chƣơng Ngƣời kể chuyện truyện ngắn Nguyễn Công Hoan trƣớc Cách mạng ………………… ………………………………… 13 1.1 Điểm nhìn tự ……………………………………………………14 1.1.1 Điểm nhìn khách quan…………………………………………… 15 1.1.2 Điểm nhìn chủ quan……………………………………………… 21 1.1.3 Di chuyển điểm nhìn……………………………………………….25 1.2 Vai trò ngƣời kể chuyện………………………………………… 27 1.2.1 Người kể chuyện sứ mệnh tạo mạch tự sự………………28 1.2.2 Người kể chuyện mang tiếng nói, quan điểm tác giả sống, người nghệ thuật ………………………………… 33 Chƣơng Không gian - Thời gian tự truyện ngắn Nguyễn Công Hoan trƣớc Cách mạng ………………………………….36 2.1 Không gian tự sự…………………………………………………….37 2.1.1 Không gian sinh hoạt đời thường – Bối cảnh hoạt động nhân vật……………………………………………………………….38 2.1.2 Không gian hạn hẹp, chật chội, cố định……………………………41 2.1.3 Không gian tương đồng với cảnh ngộ nhân vật ………………46 2.2 Thời gian tự sự……………………………………………………… 52 2.2.1 Hiện – khứ thời gian tự sự……………………………53 2.2.2 Khoảng thời gian ngắn, hạn hẹp……………………………………64 2.2.3 Nhịp điệu trần thuật nhanh……………………………………… 66 Chƣơng Ngôn ngữ tự giọng điệu tự truyện ngắn Nguyễn Công Hoan trƣớc Cách mạng ………………….……………….72 3.1 Ngôn ngữ tự sự……………………………………………………… 73 3.1.1 Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan đánh dấu trưởng thành hoàn thiện ngôn ngữ văn xuôi quốc ngữ………………………….73 3.1.2 Sự sinh động, phong phú, gần gũi với ngôn ngữ đời sống……… 75 3.1.3 Ngôn ngữ nhân vật đặc trưng……………………………………….80 3.2 Giọng điệu tự sự……………………………………………………….85 3.2.1 Tính phức điệu hóa………………………………………………… 86 3.2.2 Các kiểu giọng điệu………………………………………………….89 KẾT LUẬN…………………………………………………………………95 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………99 PHỤLỤC………………………………………………………………… 105 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chỉ khoảng mười lăm năm, dòng văn học thực Việt Nam 1930 - 1945 đạt thành tựu to lớn, bền vững Trên hành trình đưa văn chương nước nhà từ trung đại sang đại vào nửa đầu kỉ XX, dòng văn học thực khâu đột phá, thực góp phần làm vinh dự, làm vẻ vang không cho văn học dân tộc nói riêng mà cho diện mạo văn hoá Việt Nam nói chung Song, nói đến văn học thực Việt Nam 1930 - 1945, không nhắc tới Nguyễn Công Hoan, ông người đặt viên gạch xây đắp móng cho dòng văn học Như nhà nghiên cứu Phan Cự Đệ nhận xét: “Nguyễn Công Hoan thuộc lớp nhà văn năm 20 đầu kỉ, lớp người mò mẫm, tìm đường, khai phá Công lao ông đường đan ngã ba, ngã tư, nơi mà người cầm bút phân vân, chí lạc lối nguồn ảnh hưởng phức tạp, cũ tốt xấu lẫn lộn, ông chọn đường phía truyền thống dân tộc, phía quần chúng bị áp bức, đường chủ nghĩa thực phê phán Việt Nam” [26,175] Là người xuất sớm có ảnh hưởng to lớn dòng văn học Việt Nam đại, với thành tựu xuất sắc đạt trước Cách mạng tháng (hơn 200 truyện ngắn 20 truyện dài), Nguyễn Công Hoan xứng đáng nhà văn lớn, tiêu biểu cho văn học thực phê phán Việt Nam Dẫu viết nhiều thể loại, Nguyễn Công Hoan chủ yếu thành công truyện ngắn Và địa hạt thể loại này, Nguyễn Công Hoan có vị trí đặc biệt lịch sử văn học Việt Nam, phong cách nghệ thuật độc đáo truyện ngắn trào phúng khó vượt qua Vì vậy, luận văn đặt vấn đề: nghiên cứu nghệ thuật tự truyện ngắn Nguyễn Công Hoan trước cách mạng từ góc độ tự học, nhằm lý giải sức sống hấp dẫn, mẻ truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, từ thành tố tạo nên cấu trúc nội truyện kể Tìm hiểu nghệ thuật tự truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, luận văn góp phần nhận thức sâu sắc khái niệm tự học nghệ thuật tự truyện ngắn – hướng nghiên cứu quan trọng nhằm giải mã cấu trúc nghệ thuật truyện kể Tìm hiểu khái niệm tự học, vận dụng nghiên cứu truyện ngắn Nguyễn Công Hoan trước Cách mạng, kết thu từ luận văn góp phần hữu ích việc phê bình giảng dạy văn học nói chung truyện ngắn Nguyễn Công Hoan nói riêng Lịch sử vấn đề 2.1 Giới thuyết khái niệm tự học 2.1.1 Quan niệm tự học Tự học ngành nghiên cứu định hình từ năm 60 – 70 kỉ XX Pháp, nhanh chóng vượt qua biên giới, trở thành lĩnh vực học thuật quan tâm phổ biến giới Bước sang kỉ XXI, thi pháp tự có đổi thay đáng kinh ngạc, nói tự học phục hưng, từ giai đoạn kinh điển chủ nghĩa cấu trúc bước sang giai đoạn hậu kinh điển Tự học hậu kinh điển coi tự học kinh điển khoảnh khắc quan trọng mình, hấp thu nhiều phương pháp luận giả thiết nghiên cứu mới, mở nhiều cách nhìn hình thức chức tự Hơn nữa, giai đoạn tự học hậu kinh điển không phơi bày hạn chế mô hình tự học cấu trúc chủ nghĩa cũ, mà lợi dụng khả chúng, đánh giá lại phạm vi ứng dụng chúng Như vậy, nhìn lại trình hình thành tự tự học đến nhận thấy đổi thay hệ hình lí thuyết, tầng bậc phương pháp nghiên cứu tự Hệ hình tự học kinh điển tập trung nghiên cứu cấu trúc truyện, mối quan hệ kiện tạo nên truyện Tz Todorov định nghĩa: “Tự học lí luận cấu trúc tự Để phát cấu trúc miêu tả cấu trúc ấy, người nghiên cứu tự đem tượng tự chia thành phận hợp thành, sau cố gắng xác định chức mối quan hệ qua lại chúng” [71, 9] Giai đoạn phát triển tiếp theo, tự học kinh điển ý nghiên cứu diễn ngôn tự sự, tức ngôn ngữ trần thuật yếu tố tạo nên nó: người kể, hành động kể, kể, điểm nhìn, giọng điệu, thời gian…mà đại diện tiêu biểu Todorov (hậu kì), G Genette, S Chatman, G Prince Nhờ đó, lí thuyết tự cấu trúc chủ nghĩa cung cấp hệ thống khái niệm công cụ có hiệu để phân tích diễn ngôn tự di sản vô giá để đọc hiểu văn tự Song, tự học hậu kinh điển xuất tiếp hướng nghiên cứu mở, mở với người đọc, với ngữ cảnh mở với lĩnh vực tự văn học Nhà nghiên cứu Hà Lan Mieke Bal kết hợp nghiên cứu cấu trúc chuyện với văn định nghĩa khác hẳn Todorov: “Tự học lí luận trần thuật, văn trần thuật, hình tượng, hình ảnh vật, kiện sản phẩm văn hóa kể chuyện” [71, 12] M Bal chia tự làm ba tầng bậc: văn trần thuật (narrative text), chuyện kể (story), chất liệu (fabula), tầng lại có khái niệm hạt nhân Công trình M Bal cung cấp hệ thống khái niệm định nghĩa xác, chặt chẽ hệ thống, làm sở cho công trình nghiên cứu tự Tự học hậu kinh điển quan tâm đến mối quan hệ tự tiếp nhận, quy luật động tự sự, mở rộng phạm vi liên ngành tự học (như nghiên cứu tự học tâm lí, tự học lịch sử, tự học pháp luật, tự học tu từ, tự học hậu đại, …), phương tiện kể, hay khuynh hướng tự học khác tự học so sánh, tự học văn hóa học… Vì vậy, đến nay, tự học nhận hưởng ứng rộng rãi giới nghiên cứu phạm vi toàn giới 2.1.2 Tự học nghiên cứu phê bình văn học Việt Nam Tự học câu chuyện qua cách gần nửa kỉ Pháp Các tác giả xuất sắc trường phái chuyển hướng nghiên cứu Cụ thể, Todorov chuyển sang nghiên cứu đạo đức mĩ học Song, “tính lịch sử” mà phủ nhận tầm quan trọng tự học tình hình lí luận văn học Việt Nam Lí thuyết tự học gắn liền với nhiều vấn đề quan trọng chất văn chương, có khả thích ứng với thời đại Hơn nữa, dân tộc có đặc thù riêng tiến trình lịch sử văn học Ở Việt Nam, năm gần đây, chiếm lĩnh vấn đề phân môn Tự học Tự học trở thành sóng, khuynh hướng nghiên cứu trường đại học Hội thảo Tự học năm 2001 Đại học sư phạm Hà Nội việc xuất tập công trình tuyển chọn Tự học, số vấn đề lí luận lịch sử (Trần Đình Sử chủ biên) đánh dấu bước khởi đầu nghiên cứu tự học Việt Nam Năm 2007, tiếp tục hội thảo Tự học, GS Trần Đình Sử tuyển chọn cho đời công trình Tự học, số vấn đề lí luận lịch sử - Phần 2, khẳng định vị trí Tự học Nhiều công trình khoa học mang lại kết bất ngờ, nhờ vận dụng lí thuyết tự vào việc nghiên cứu tượng văn học cụ thể Đồng thời, xuất số viết nghiên cứu, công trình dịch thuật công trình tác giả giới Roland Barthes, Hayden White, G Genete, Mieke Bal Trong đó, chưa thật nhiều công trình trình bày có hệ thống cụ thể cặn kẽ tư tưởng tự học nước ngoài, song tư liệu tham khảo sở lí luận đáng quí người nghiên cứu Hơn nữa, để khái niệm tự học không trở nên xơ cứng, nhà nghiên cứu kết hợp ba khuynh hướng nghiên cứu: Thi pháp học, Cấu trúc học, Tự học Đối tượng tự học ngày không ngữ pháp tự nói chung mà thi pháp tự tác phẩm cụ thể, ngôn ngữ tự thể loại tự sự, loại hình tự sự, mô hình tự giai đoạn phát triển văn học, tiếp nhận tự cách tác động đến người đọc tự Đó định hướng nghiên cứu linh hoạt, sáng tạo giúp tìm hiểu thêm bí ẩn nghệ thuật tự tác phẩm văn học dân tộc Việt Nam Quan niệm GS Trần Đình Sử đưa công trình Tự học, số vấn đề lí luận lịch sử (2004) coi tương đối xác đáng Tự học: “Tự học vốn nhánh thi pháp học đại nghiên cứu cấu trúc văn tự vấn đề có liên quan” [70, 11] Tác giả phân biệt “cấu trúc lời văn” “cấu trúc kiện”, từ phân biệt “kể gì” “kể nào”, để làm bật vai trò chủ thể trần thuật Như vậy, chất tự hướng tới cách đọc độc giả Quan niệm không tách rời ký hiệu học, lí thuyết giao tiếp tiếp nhận Như vậy, sở lí luận tự học, người viết triển khai luận văn theo hướng trọng cấu trúc kiện (kể gì) cấu trúc lời văn (kể nào) qua hình tượng người kể chuyện, không gian – thời gian, ngôn ngữ giọng điệu truyện ngắn Nguyễn Công Hoan khảo sát 2.2 Về nghệ thuật tự truyện ngắn Nguyễn Công Hoan Kể từ ý kiến phê bình Trúc Hà đăng báo Nam Phong tháng năm 1932 đến nay, lịch sử nghiên cứu Nguyễn Công Hoan tác phẩm ông qua 80 năm Trong suốt thời gian dài có báo, trang sách viết nhà văn, tác phẩm, vấn đề Nhất kể từ sau năm 1954 đến nay, hoạt động nghiên cứu đặc biệt trở nên sôi với nhiều đường tiếp cận, nhiều phương pháp luận khác Cùng với vấn đề Nguyễn Công Hoan, lược chia lịch sử nghiên cứu nghệ thuật tự truyện ngắn Nguyễn Công Hoan qua giai đoạn: 2.2.1 Giai đoạn trước Cách mạng Đây thời kì việc nghiên cứu, phê bình văn học diễn gần song hành với hoạt động sáng tạo nhà văn; “độ lùi thời gian” nghiên cứu phê bình so với tác giả tác phẩm ngắn ngủi, đánh giá nhà văn tác phẩm có hạn chế định Có ý kiến đánh giá khen - chê chưa thống Song, tính chất “đồng hành, đối thoại” sinh hoạt học thuật sáng tạo giai đoạn mang lại kết đáng ý Hầu hết nhà nghiên cứu nhận thấy Nguyễn Công Hoan nhà văn tiêu biểu chủ nghĩa thực phê phán Việt Nam Từ góc độ nghệ thuật, nhà nghiên cứu nhận xét khía cạnh nghệ thuật tự Nguyễn Công Hoan Chẳng hạn, từ đầu năm ba mươi kỉ XX, nhà báo nhà phê bình văn học sớm nhận “một bút mới” Nguyễn Công Hoan Trên tạp chí Nam Phong tháng năm 1932, Lược khảo tiến hoá quốc văn lối viết tiểu thuyết, nghĩa đặt văn chương Nguyễn Công Hoan quan hệ với văn học đương thời, Trúc Hà nhận thấy văn xuôi Nguyễn Công Hoan “không réo rắt cung đàn, không nhẹ nhàng thơ, không man mác gió thổi mặt nước”giống nhà văn, nhà thơ lúc giờ, mà “văn có hay, rõ ràng, sáng sủa, thiết thực, văn nhanh gọn Lời văn hàm giọng trào phúng” [26, 47] Rồi tháng năm 1935, sau tập truyện ngắn Kép Tư Bền đời, nhiều nhà phê bình lên tiếng khen ngợi nội dung tiến nghệ thuật đặc sắc tập truyện Đặc biệt bút chiến hai phái “nghệ thuật vị nghệ thuật” “nghệ thuật vị nhân sinh” vừa dịu xuống lại nhân đời tập truyện mà bùng lên Và kết tác giả tập truyện hoan nghênh Đối với nhà văn, lời khen từ bạn bè, độc giả nhà phê bình lúc tiếp thêm nguồn lực giúp nhà văn say mê theo đuổi nghiệp văn Trong Nhà văn đại (1944), nhà phê bình văn học Vũ Ngọc Phan nhận xét: “Nguyễn Công Hoan sở trường truyện ngắn truyện dài… truyện ngắn, ông tỏ người kể chuyện có duyên Phần nhiều truyện ngắn ông linh động lại có nhiều bất ngờ, làm cho người đọc khoái trá vô cùng” Vũ Ngọc Phan ca ngợi: “Trong mười năm nay, ngòi bút tả chân ông giữ nguyên tính chất tả chân lối văn ông viết nguyên lối văn bình dị” [26, 72] Tuy nhiên, giai đoạn này, nhà nghiên cứu chủ yếu hướng đến cách tiếp cận xã hội học, đánh giá cao ý nghĩa xã hội truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, ý đến nghệ thuật tự 2.2.2 Giai đoạn sau Cách mạng Sau Cách mạng, công tác nghiên cứu phê bình văn học có bước phát triển Không quan tâm đến hướng tiếp cận xã hội học, nhà nghiên cứu ý nhiều đến cách tiếp cận theo phong cách học, tiếp cận thi pháp học Sự nghiệp văn học Nguyễn Công Hoan từ đó, đánh giá xác đáng Ngày nhiều công trình nghiên cứu tác giả Nguyễn Công Hoan tác phẩm ông, thể loại truyện ngắn Các nhà nghiên cứu tiếp tục tìm hiểu Nguyễn Công Hoan nhà văn trào phúng hay nhà văn tiêu biểu chủ nghĩa thực phê phán (Ví dụ: nghiên cứu Trương Chính Lược thảo lịch sử văn học Việt Nam, Hồng Chương Phương pháp sáng tác văn học nghệ thuật, Nguyễn Đức Đàn Mấy vấn đề văn học thực phê phán Việt Nam, Như Phong báo Nhân dân 25 - - 1973, Vũ Ngọc Phan Nhà văn tiền chiến, Nguyễn Đăng Mạnh Nhà văn tư tưởng phong cách, Phan Cự Đệ Nhà văn Việt Nam 1945 1975, Nguyễn Hoành Khung Văn học Việt Nam 1930 - 1945, Phong Lê Tạp chí văn học số - 1993.) Trong công trình ấy, dù nghiên cứu nhiều góc độ, kết luận chủ yếu quan tâm đến yếu tố cốt truyện, chưa quan tâm nhiều đến yếu tố truyện kể Song, có đánh giá khía cạnh nghệ thuật kể chuyện tài hoa Nguyễn Công Hoan Chẳng hạn, Hội nghị văn học so sánh giới năm 1976, Jan Mucka so sánh Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan truyện ngắn Sêkhốp vài đặc điểm nghệ thuật tự Nguyễn Công Hoan, nhận thấy “trong Vẫn giọng văn trào phúng Nguyễn Công Hoan, đoạn truyện hướng tới tâm lí nhân vật khác tạo cho người đọc đa dạng cảm xúc: thương cảm, xót xa, lúc phê phán nhẹ nhàng, lúc châm biếm Và hình thức kể chuyện từ điểm nhìn nhân vật bên vậy, phải báo hiệu phát triển khách quan tất yếu truyện ngắn thực tâm lí sau Vậy là, với điểm nhìn thứ ba, “Tác giả lúc bước vào giới nội tâm nhân vật này, lúc lại bước sang giới nội tâm nhân vật khác Tác giả liên tục vào giới tiểu thuyết, lúc câu chuyện, lúc lại bước câu chuyện” [68, 34] Tuy nhiên, bên cạnh điểm nhìn khách quan, truyện ngắn Nguyễn Công Hoan có tình trần thuật theo điểm nhìn chủ quan 1.1.2 Trần thuật theo điểm nhìn chủ quan Điểm nhìn chủ quan truyện ngắn Nguyễn Công Hoan xuất nhiều hình thức đa dạng, với 23 truyện ngắn, chiếm 22% tổng số truyện, người kể chuyện thứ nhất, diện truyện, đồng với nhân vật cốt truyện mà kể Theo M Jahn, “Trong trần thuật thứ nhất, đại từ nhân xưng thứ người kể chuyện (cái kể chuyện) nhân vật câu chuyện (cái trải nghiệm) Nếu người kể chuyện nhân vật câu chuyện anh/ cô ta - vai chính, anh/ cô ta nhân vật phụ anh/ cô ta - chứng nhân.” [57, 55] Ta khảo sát điểm nhìn chủ quan truyện ngắn Nguyễn Công Hoan trước Cách mạng theo hai dạng (bảng 1.1: phụ lục) 1.1.2.1 Cái - vai Một số truyện ngắn xuất điểm nhìn chủ quan thứ dạng tự truyện, người kể chuyện vai câu chuyện Cách kể phá vỡ khoảng cách người trần thuật với câu chuyện kể, làm tăng độ tin cậy câu chuyện kể lại Phần lớn hồi ức nhân vật “tôi”, “chúng tôi” khứ Chẳng hạn, Nhân tình trải nghiệm “hú vía” tình yêu hồi “tôi” mười chín tuổi “Tôi” Trần Văn Căn, cụ lớn Tuần, giả kí tên Minh Châu nữ sĩ để để nói chuyện với Kim Chi nữ sĩ mục văn nữ giới, nhằm lợi dụng hội đạt mục đích riêng Sau viết thư dài thú thật với nàng, thư qua thư lại tình tứ, đến ngày gặp mặt, “tôi” nhận Kim Chi nữ sĩ loài với “Minh Châu nữ sĩ” mà Hay năm “tôi” mười tám tuổi, với vẻ đạo mạo, nghiêm trang, lịch xin nhờ xe ô tô, sĩ diện muốn làm quan tham nửa đồng hồ xe ấy, “tôi” phải chịu thiệt hẳn “một đồng bạc” cho anh tài (Quan tham nửa giờ) Trong câu chuyện này, nhân vật “tôi” lại sống đời riêng làm cho câu chuyện kể cách linh hoạt nhiều giọng điệu, nhiều tâm trạng, nhiều cảnh Có người lính Nhật với cảm nhận thực tế tàn khốc chiến tranh, không chiến trường, đối diện với kẻ thù bom đạn, mà sau trận chiến, thương binh không khả chiến đấu phải đối diện với chết ban tặng viên tướng quân đội (Chiến tranh) Có viên quan trải kể lại cho nhà văn nghe kinh nghiệm, mánh khóe đời làm quan “tôi” để thăng thưởng (Tôi tự tử) Nguyễn Công Hoan nói kinh nghiệm viết văn: tác giả đóng vai kể chuyện người khác (điểm nhìn khách quan), tác giả đóng vai kể chuyện (điểm nhìn chủ quan)? Theo Nguyễn Công Hoan, chuyện diễn từ đầu đến cuối nhiều cảnh, nhiều việc, tác giả nên đóng vai người nhìn thấy mà kể lại cho độc giả nghe Nhưng truyện dựa vào cảnh, vào việc để nói lên diễn biến tâm lý, tư tưởng nên dùng hình thức kể chuyện Vì nói tâm lý dễ người nghe tin thực Hơn lại có nhiều ý nghĩ ngốc nghếch, dại dột, đáng cười, tác giả nên nhận vai Mình kể chuyện mình, xưng tôi, dù xấu, ngốc, dại người truyện, có bị chạm nọc, họ không giận tác giả lật tẩy họ (Đời viết văn tôi) Ta hiểu nhiều truyện, “tôi” vừa người tự kể chuyện, vừa nhân vật trải nghiệm câu chuyện, nhân vật thường đóng vai người ngốc nghếch, dại dột Câu chuyện thường mang ý nghĩa châm biếm phê phán, mang sắc thái tiếng cười tinh quái theo kiểu nhân vật Trạng Chẳng hạn, sĩ diện, tâng bốc làm quan tham nửa mà phải số tiền ỏi lại túi (Quan tham nửa giờ) Cũng sĩ diện tâng bốc làm ông chủ báo Đời nay, bỏ hết gia tài để nuôi báo vài tháng “nhà bò” trắng tay (Tôi chủ báo, anh chủ báo, chủ báo) Vì mưu đồ cưới vợ giàu mà tự mắc mưu (Cậu may đấy), hay bắn chết chó người ta tưởng nhầm hổ (Chuyện chó chết thâm ý anh chàng sợ vợ) Hoặc đóng vai kẻ tàn nhẫn, độc ác, khốn nạn (Thằng ăn cướp, Tôi tự tử, Con ngựa già) Sắc thái tiếng cười mang ý nghĩa châm biếm sâu cay thường ẩn chứa vấn đề nhân sinh lớn lao Lột mặt nạ viên quan ăn cướp tiền của, ăn cướp danh vị, nhân vật “tôi” kể lại câu chuyện thật Thằng ăn cướp chuyện “tôi” kể cho “anh” nghe, “tôi” - thằng chuyên ăn cướp đêm phải bỏ nghề gặp ông quan huyện “ghê gớm quá” Không phải quan không dung túng “chúng tôi” quan trước trị riết trộm cướp huyện cho dân an cư lạc nghiệp, mà quan bắt “tôi” lễ nhiều quá, đến nỗi, “quan” trở thành “thằng ăn cướp” lại “thằng ăn cướp”, mà ăn cướp cách trắng trợn, tinh vi, ngồi mát ghế pháp luật, công lí! Trong Tôi tự tử, “tôi” kể cho “ông” - nhà văn nghe mánh gian xảo việc vờ tự tử với thư tuyệt mệnh, để vừa che dấu lười biếng, vô trách nhiệm khiến cho lụt lội, để nhà trôi, người chết, cải tan tành; vừa thoát triệt hồi; nữa, lại trở thành đòn bẩy cho lần thăng thưởng đường công danh mãi sau! Chuyện Con ngựa già chắn nêu vấn đề ngựa già hết thời phải nhận chết khủng khiếp: bị chôn sống, bị chặt chân cho vừa huyệt! Cái chết trở thành trò vui cho người xem, cho lũ trẻ có “tôi” thích thú trước cảnh vật đau đớn khua bốn chân cụt muốn phi đi! Có lẽ câu chuyện đặt câu hỏi giá trị sống, phần thưởng cuối đời Đó lời đối thoại gay gắt với quan điểm “ở hiền gặp lành”, “tu nhân tích đức”, nói thật thực nghiệt ngã, vụ lợi phi nhân tính! Mỗi truyện kể linh hoạt, nhân vật “tôi” tự dẫn dắt người đọc đến câu chuyện “tôi” tất suy nghĩ “tôi” lúc (hiện tại), lúc (quá khứ) Cái “tôi” có điều kiện tự bộc lộ cá nhân, biểu đạt tình cảm chủ quan Bởi vậy, mặt, “khách quan”, mặt khác, “tôi” chủ quan, “tôi” nội tâm, “tôi” tâm lí Vì vậy, người đọc không nhận câu chuyện khôi hài đem kể lại, mà thông điệp nhiều Chẳng hạn, người đọc phải suy nghĩ suy nghĩ “tôi” Quan tham nửa giờ: “Bây lớn lên, nhân nhớ lại câu chuyện cũ mà lại buồn cười Té hai bên lầm cả, thành câu chuyện Anh tài lầm anh biết trọng ông quan tham, mà anh khinh thằng nói khoác, mà lầm lại trả đắt sĩ diện với kẻ xét lầm Ấy ngài đừng dại tôi, trước chui vào ô tô hòm mà chễm chện, ta bấm lưng xem có vốn đã, mà anh tài có hỏi thực mà nói, xã hội làm có cảnh ba đào? Nhưng không thế, có câu chuyện hiến ngài đây?” Vì vậy, nói truyện Nguyễn Công Hoan kết thúc, thực để lại dư ba không ngờ lòng độc giả Ngoài truyện kể từ điểm nhìn “tôi” - nhân vật chính, nhiều truyện ngắn Nguyễn Công Hoan truyện kể từ điểm nhìn “tôi” chứng nhân, nhân vật phụ chứng kiến câu chuyện kể lại 1.1.2.2 Cái - chứng nhân Có truyện ngắn kể từ điểm nhìn chủ quan “cái – chứng nhân”, nhân vật phụ, chứng kiến kiện xảy chuyện Trong truyện ngắn này, “tôi” vừa nhân vật phụ, vừa người kể chuyện chứng kiến trung thực, khách quan chi tiết, kiện diễn Chẳng hạn, đóng vai thám tử chứng kiến cảnh khốn nạn hai vợ chồng tìm hột vàng thùng phân (Gói đồ nữ trang), thấy tình cảnh bi hài bạn (Bố anh chết), “tôi” biết trò mánh anh văn sĩ coi nhân tài (Nhân tài, Mánh khóe), hay “tôi” hiểu thay đổi nhanh chóng người tác động hoàn cảnh (Người vợ lẽ bạn tôi) Tất nhiên, đặt điểm nhìn từ “tôi” kể chuyện, câu chuyện chắn nhiều mang sắc, thái độ, đánh giá “tôi” kiện Tính chủ quan thể việc người kể chuyện xen kể, tả lời bình luận với giọng chủ quan mình, hành động truyện cuối lí giải, soi sáng từ điểm nhìn chủ quan Trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, người kể chuyện dí dỏm cách nhìn nhận câu chuyện kể Ví dụ, để kết luận thay đổi người, người kể chuyện xưng “tôi” bình luận: “Tôi biết Quý không chơi với Vì đến tự anh bị cô vợ lẽ chiếm nốt Hẳn từ nay, tự nhiên hoàn toàn anh bị tước quyền làm chủ nhân ông Thì đời, nước xâm chiếm nước kia, chinh phục mặt kinh tế, mặt trị, bước nguy hiểm Tôi thấy ca rồi.” (Người vợ lẽ bạn tôi) Như vậy, thực chất, nhân vật bên câu chuyện, dù “tôi” nhân vật điểm nhìn trung tâm định hướng cho độc giả Dù “tôi” không kể chuyện mình, không trực tiếp can dự vào câu chuyện, nói câu chuyện kể chút liên quan đến Bởi lẽ, câu chuyện kể có nghĩa không tách rời ý thức người kể Đứng vị trí người kể chuyện, “tôi” không bị nhân vật khác nhìn, có nhân vật khác bị nhìn theo quan điểm “tôi” Vì vậy, điểm nhìn chủ quan thể rõ nét 1.1.3 Di chuyển điểm nhìn Không sử dụng hình thức điểm nhìn khách quan truyện truyền thống, hay tìm đến điểm nhìn chủ quan, số truyện ngắn, Nguyễn Công Hoan vận dụng sáng tạo hình thức di chuyển điểm nhìn Một vài truyện kể có di chuyển từ điểm nhìn nhân vật sang điểm nhìn tác giả ngược lại, hay truyện kể có dịch chuyển từ điểm nhìn nhân vật sang nhân vật khác (Bảng 1.1) 1.1.3.1 Di chuyển điểm nhìn từ nhân vật sang nhân vật khác Là hình thức truyện kể có phối hợp nhiều điểm nhìn trần thuật, có chuyển đổi điểm nhìn từ nhân vật sang nhân vật khác, từ từ vào trong, tùy thuộc phát triển tình tiết Với tác phẩm kể theo điểm nhìn đơn nhất, câu chuyện tổ chức xoay quanh điểm nhìn nhất, nhà văn thường trình bày kiện, hành động, đối chiếu tâm lí nhân vật đủ để phơi bày chất, tính cách nhân vật Nhưng với chuyển dịch góc nhìn thường xuyên tác phẩm, nhà văn mở rộng tầm khái quát, giúp người đọc tiếp cận sâu thực để nhận biết chất toàn diện Tính di động điểm nhìn thể thay đổi vị trí quan sát vị trí quan sát Truyện ngắn Nguyễn Công Hoan nghiệm dịch chuyển vị trí quan sát Thường, ban đầu, người kể chuyện hóa thân vào nhân vật để nhìn kể Rồi lại nhập thân vào nhân vật khác Như điểm nhìn truyện di động theo điểm nhìn nhiều nhân vật Truyện kể theo điểm nhìn bao quát người kể giấu mình, song điểm nhìn không trượt nhiều nhân vật mà trao cho vài nhân vật Những nhân vật người trực tiếp thể hành vi quan sát, cảm nhận, đánh giá Hai bụng, Tấm giấy trăm truyện Hai bụng gồm hai cảnh huống, hai tâm trạng hai người Một người “nó” với đói khát, kinh tởm, kết thành hình, với bụng ép Nó cảm nhận đói, suy nghĩ kiếm nhét vào dày, ăn mày, ăn xin, tự vét nhặt cơm thừa canh cặn Nhưng “hôm lả Tai ù, mắt lóa Nó nằm vật lề đường Miệng há hốc đói” Người thứ hai, “bà ấy” với nỗi lo bệnh lạ Một tháng trời, bà phải mời hết đốc-tờ tây đến ông lang ta, ông thầy khách, bao tiền thời gian mà không khỏi bệnh Lạ quá? Căn bệnh có nguyên từ sung sướng, giàu, béo bà: bà yếu Mà cuối tháng trước, nể bạn, bà ăn cỗ cưới, “ngắc lên đến cổ” “những bóng, mực, long tu, vây cá, đến trăm thứ khác nữa” Để đến nay, “khổ thật! Thuốc thang chịu uống đến mà bà không đói cho!” Câu chuyện đặt đối nghịch bi - hài khủng khiếp giai cấp, giàu - nghèo “Nó thèm ăn” - “Bà thèm ăn được”! 1.1.3.2 Di chuyển điểm nhìn nhân vật sang điểm nhìn tác giả ngược lại Hình thức đặc biệt (xuất nhất) hình thức tự mà Nguyễn Công Hoan sử dụng điểm nhìn dịch chuyển hai hay nhiều người kể chuyện xưng “tôi”, “ta” Những phân thân Mỗi miêu tả ý thức Lập goòng có dạng kết cấu đặc biệt đó: Tác giả kể chuyện - “Tôi” nhân vật tự kể chuyện - Tác giả “ta” kể lại kể tiếp Trong đó, người kể chuyện thứ ba khách quan kể lại đối thoại anh em trại quyền Ván cách Trong đối thoại đó, quyền Ván cách nhân vật xưng “tôi” kể lại câu chuyện Tiếp theo, người kể chuyện xưng “ta” - nhà tiểu thuyết kể lại rõ thật câu chuyện Ván cách Như vậy, câu chuyện kể theo tiêu điểm hỗn hợp: kể lại hai lần chuyện xảy lần diểm nhìn khác nhau, với ánh sáng khác Lần một, câu chuyện kể theo hồi tưởng nhân vật, lần hai, câu chuyện kể lại theo lời “nhà tiểu thuyết” Tác giả tạo lề hai câu chuyện “tôi” - Ván cách, “ta” - nhà tiểu thuyết, để rõ yếu tố lồng ghép này: “Nghe câu chuyện quyền Ván cách nói, ta hiểu phải phạt Vì lỗi, lâu quá, thầy quản đồn không giữ mẹ khôn ngoan, khỏe mạnh kia, để xổng Nhưng tưởng thầy quản đồn lực lưỡng nhanh trí Tại lại đàn bà đánh tháo người lẫn tang vật? Nhà tiểu thuyết chẳng muốn để chỗ thủng vừa chỗ cho độc giả đánh dấu hỏi Vậy xin kể miếng võ rình đánh vào chỗ yếu thày quản, mưu mẹo lừa sao.” Như thế, câu chuyện Ván cách kể nỗi vất vả chạy tìm dây lâu quá, thày quản không giữ người đàn bà buôn thuốc lậu, bị phạt lập goòng, khiến độc giả ngạc nhiên, không hiểu Thì câu chuyện nhà tiểu thuyết đưa câu chuyện thứ ánh sáng, hồi hộp theo dõi bị bất ngờ phần kết nguyên nhân làm sáng tỏ: thầy quản cố ý bắt Ván cách tìm dây rừng xa Còn thầy, khám cẩn thận hết túi dưới, túi trên, túi trong, thày khám, khám mãi, đến “miệng hả, đầu gật gật, tay lôi kéo, bắt mẹ vào túp hàng nước, có lẽ để khám cho kĩ hơn” Và nguyên mẹ trốn thoát để quyền Ván cách phải chịu phạt! Kĩ thuật trần thuật lồng ghép (kiểu truyện lồng truyện: người kể chuyện truyện kể lại) tác giả dùng đan xen số truyện ngắn Cách kể có chức lí giải (Lập goòng), trình bày, cung cấp thông tin kiện nằm tuyến hành động trần thuật kiện khứ (Nhân tình tôi), nhãng, cản trở diễn tiến, tạo hồi hộp (Sadmandji) Những truyện truyện kể từ “tôi” - nhân vật truyện, rõ ràng thể TÀI LIỆU THAM KHẢO Lại Nguyên Ân (1999), 150 thuật ngữ văn học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Hoa Bằng (2000), Thi pháp truyện ngắn Nam Cao, Luận án phó tiến sĩ Ngữ văn, Viện văn học, Hà Nội Nguyễn Thị Mai Chanh (2008), Nghệ thuật tự Lỗ Tấn qua hai tập truyện ngắn “Gào thét” “Bàng hoàng”, Luận án tiến sĩ khoa học Ngữ văn, Hà Nội Nguyễn Minh Châu (1994), Trang giấy trước đèn, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội Nguyễn Văn Dân (2004), Phương pháp luận nghiên cứu văn học, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội Nguyễn Đức Dân (1988), Tiếng cười giới, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội Trịnh Bá Dĩnh (2002), Chủ nghĩa cấu trúc văn học, NXB Văn học, Hà Nội Trần Ngọc Dung (2004), Ba phong cách truyện ngắn văn học Việt Nam năm 1930 - 1945: Nguyễn Công Hoan, Thạch Lam, Nam Cao, NXB Thanh niên, Hà Nội Trương Đăng Dung (2004), Tác phẩm văn học trình, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 10 Trương Đăng Dung (1998), Từ văn đến tác phẩm văn học, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 11 Trương Đăng Dung (2004), Trên đường đến với tư lý luận văn học đại, Nghiên cứu văn học, Số 12, Hà Nội, tr 47 - 64 12 Nguyễn Đức Đàn (1968), Mấy vấn đề văn học thực phê phán Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 13 Nguyễn Văn Đấu (2000), Chất kịch truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Công Hoan - tác gia tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội 14 Phan Cự Đệ (chủ biên) (2007), Truyện ngắn Việt Nam, lịch sử - thi pháp - chân dung, NXB Giáo dục 15 Phan Cự Đệ (2000), Tiểu thuyết Việt Nam đại, NXB Giáo dục, Hà Nội 16 Phan Cự Đệ (chủ biên) (2004), Văn học Việt Nam kỉ XX - vấn đề lịch sử lí luận, NXB Giáo dục, Hà Nội 17 Phan Cự Đệ, Trần Đình Hượu, Nguyễn Trác, Nguyễn Hoành Khung, Lê Chí Dũng, Hà Văn Đức (1998), Văn học Việt Nam (1900 - 1945), NXB Giáo dục, Hà Nội 18 Phan Cự Đệ (2001), Về lý luận, phê bình mácxít kỉ XX, Nhà văn, số 19 Phan Cự Đệ, Lê Thị Đức Hạnh (1991), Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân: Những phê bình, bình luận văn học nhà văn nhà nghiên cứu Việt Nam giới, NXB Tổng hợp Khánh Hòa 20 Hà Minh Đức (chủ biên) (1997), Lý luận văn học, NXB Giáo dục, Hà Nội 21 Hà Minh Đức (2004), Đề cương văn hoá Việt Nam bước phát triển nhà văn, Đề cương văn hoá Việt Nam - chặng đường 60 năm, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Nguyễn Đăng Điệp (2002), Giọng điệu thơ trữ tình, NXB Văn học, Hà Nội 23 Nguyễn Khoa Điềm (2004), Vươn tới thành tựu lý luận mang tính khoa học nhân văn, Nghiên cứu văn học, Số 12, tr - 24 Lê Bá Hán (1999), Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi chủ biên, Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 25 Lê Thị Đức Hạnh (1991), Nguyễn Công Hoan (1903 - 1977), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 26 Lê Thị Đức Hạnh giới thiệu tuyển chọn (2000), Nguyễn Công Hoan - Về tác gia tác phẩm NXB Giáo dục, Hà Nội 27 Lê Thị Tuyết Hạnh (2003), Thời gian nghệ thuật nhân tố cấu trúc văn văn xuôi nghệ thuật (Qua truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975 - 1995), NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 28 Nguyễn Thị Hải Hằng (2005), Nghệ thuật tự truyện ngắn Tagore, Luận văn Thạc sĩ khoa học Ngữ văn, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 29 Cao Thị Thu Hiền (2006), Nguyễn Công Hoan - dấu nối dòng văn học trào phúng trào lưu văn học thực phê phán 1930 - 1945, Luận văn thạc sĩ văn học, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 30 Trần Văn Hiếu (1999), Ba phong cách trào phúng văn học Việt Nam 1930 - 1945: Nguyễn Công Hoan - Vũ Trọng Phụng - Nam Cao, Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 31 Đào Duy Hiệp (2001), Thơ Truyện Cuộc đời, NXB Hội nhà văn, Hà Nội 32 Đào Duy Hiệp (1998), Thời gian tiểu thuyết, Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, trang 66 – 69 33 Đào Duy Hiệp (1999), Những qui tụ thời gian Dưới bóng cô gái tuổi hoa Marcel Proust, Tạp chí văn học, số 6, trang 57 – 66 34 Đào Duy Hiệp (2005), Các cấp độ thời gian truyện ngắn Chí Phèo, Nghiên cứu văn học, số 7, trang 61 – 78 35 Đào Duy Hiệp (2003), Thời gian “đi tìm thời gian mất” Marcel Proust, Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Hà Nội 36 Đỗ Đức Hiểu (2000), Thi pháp đại, NXB Hội nhà văn, Hà Nội 37 Nguyễn Công Hoan (1971), Đời viết văn tôi, NXB Văn học, Hà Nội 38 Nguyễn Công Hoan (1998), Nhớ ghi nấy, NXB Hội nhà văn, Hà Nội 39 Nguyễn Công Hoan (2003), Toàn tập, tập, NXB Văn học, Hà Nội 40 Nguyễn Công Hoan (2006), Tác phẩm văn học giải thưởng Hồ Chí Minh, 1, NXB Văn học Hà Nội 41 Nguyễn Công Hoan (2006), Tác phẩm văn học giải thưởng Hồ Chí Minh, 2, NXB Văn học Hà Nội 42 Nguyễn Công Hoan (2004), Truyện ngắn chọn lọc, Lê Minh sưu tầm biên soạn, NXB Văn học, Hà Nội 43 Nguyễn Công Hoan (2000), Những tác phẩm tiêu biểu trước 1945, Lê Thị Đức Hạnh sưu tầm, NXB Giáo dục, Hà Nội 44 Nguyễn Thái Hoà (2000), Những vấn đề thi pháp truyện, NXB Giáo dục, Hà Nội 45 Tô Hoài (1997), Những gương mặt: Chân dung văn học, NXB Hội nhà văn, Hà Nội 46 Lê Thị Hường (1995), Những đặc điểm truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1975 - 1995, Luận án Phó tiến sĩ khoa học Ngữ văn, Trường Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 47 Phạm Thị Thu Hương (1995), Ba phong cách truyện ngắn trữ tình văn học Việt Nam 1930 - 1945: Thạch Lam - Thanh Tịnh - Hồ Dzếch, Luận án phó tiến sĩ khoa học Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội 48 Jose Ortega Y Gasset (1996), Những ý nghĩ tiểu thuyết, Ngân Xuyên dịch, Tạp chí Văn học nước 49 Nguyễn Hoành Khung, Bùi Hiển, Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Đức Nam (2008), Truyện ngắn Việt Nam 1930 - 1945, NXB Giáo dục, tái lần 2, Hà Nội 50 Nguyễn Khải (2004), Nguyễn Khải - Tạp văn, NXB Hội nhà văn, Hà Nội 51 Nguyễn Đăng Mạnh (1979), Nhà văn - tư tưởng phong cách, NXB Tác phẩm mới, Hà Nội 52 Nguyễn Đăng Mạnh (1993), Lời giới thiệu Tuyển tập Vũ Trọng Phụng, Tập 1, NXB Văn học, Hà Nội 53 Nguyễn Đăng Mạnh (1994), Con đường vào giới nghệ thuật nhà văn, NXB Giáo dục, Hà Nội 54 Phương Lựu, Trần Đình Sử, Nguyễn Xuân Nam, Lê Ngọc Trà, La Khắc Hoà, Thành Thế Thái Bình (1997), Lý luận văn học, NXB Giáo dục, Hà Nội 55 Phương Lựu (1995), Tìm hiểu lý luận văn học phương Tây đại, NXB Giáo dục, Hà Nội 56 Phương Lựu (2005), Phương pháp luận nghiên cứu văn học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 57 Manfred Jahn (2005), Trần thuật học: Nhập môn lý thuyết trần thuật, Người dịch: Nguyễn Thị Như Trang, Hà Nội, http://ww.uni-koeln 58 MB Khrapchenko (1984), Sáng tạo nghệ thuật, thực, người, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 59 M Bakhtin (1998), Những vấn đề thi pháp Đôxtôiepxki, NXB Giáo dục, Hà Nội 60 M Bakhtin (1999), Lý luận thi pháp tiểu thuyết, Trường viết văn Nguyễn Du, Hà Nội 61 Milankundera (1998), Nghệ thuật tiểu thuyết, Nguyên Ngọc dịch, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng 62 Milankundera (1996), Di sản bị giá Cervantes, Nguyên Ngọc dịch, Tạp chí Văn học nước 63 Nhiều tác giả (1988), Một số vấn đề tiểu thuyết đại, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 64 Phan Ngọc, Lê Thị Đức Hạnh, Hà Minh Đức (1999), Những người lao động sáng tạo kỉ, NXB Lao động, Hà Nội 65 Nguyên Ngọc (2000), Vương Trí Nhàn, Nguyễn Kiên, Nghệ thuật truyện ngắn kí, Tạ Duy Anh chủ biên, NXB Thanh niên, Hà Nội 66 Hoàng Thị Phương Ngọc (2006), Nghệ thuật tự tiểu thuyết “Linh sơn” Cao Hành Kiện, Luận văn Thạc sĩ khoa học Ngữ văn, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 67 Nguyễn Mạnh Quỳnh (2008), Tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng nhìn từ lí thuyết thời gian tự G Genette, Luận án tiến sĩ khoa học Ngữ văn, Hà Nội 68 Diệp Tú Sơn (1991), Mỹ học tiểu thuyết, NXB Đông Phương, 1991 (tái lần năm 1997), Người dịch: Nguyễn Kim Sơn, Hà Nội,2004 69 Trần Đình Sử (1999), Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội 70 Trần Đình Sử (chủ biên) (2004), Tự học - số vấn đề lý luận lịch sử, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 71 Trần Đình Sử (chủ biên) (2008), Tự học - số vấn đề lý luận lịch sử, Phần 2, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 72 Trần Đình Sử, Nguyễn Thanh Tú (2001), Thi pháp truyện ngắn trào phúng Nguyễn Công Hoan, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội 73 Phạm Xuân Thạch (2008), Sự hình thành hệ thống thể loại tự nghệ thuật tiến trình đại hóa văn học Việt Nam năm đầu kỉ XX, Luận án tiến sĩ khoa học Ngữ văn, Hà Nội 74 Bùi Việt Thắng (2000), Truyện ngắn - vấn đề lý thuyết thực tiễn thể loại, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 75 Đỗ Phương Thảo (2007), Nghệ thuật tự sáng tác Ma Văn Kháng (Qua số tác phẩm tiêu biểu), Luận án tiến sĩ khoa học Ngữ văn, Hà Nội 76 Nguyễn Thanh Tú (2000), Kịch hóa trần thuật truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Công Hoan - tác gia tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội 77 Nguyễn Thanh Tú (1996), Từ quan niệm nghệ thuật đến nghệ thuật ngôn từ truyện ngắn trào phúng Nguyễn Công Hoan, Luận án Phó tiến sĩ Khoa học Ngữ văn, Trường Đại học sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 78 Phùng Văn Tửu (1990), Tiểu thuyết Pháp đại, tìm tòi đổi mới, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 79 Tsec-nư-sep-xki (1963), Quan hệ thẩm mĩ nghệ thuật thực, Minh Việt dịch, NXB Văn hóa nghệ thuật, Hà Nội ... chuyện truyện ngắn Nguyễn Công Hoan trước Cách mạng Chương Không gian - Thời gian tự truyện ngắn Nguyễn Công Hoan trước Cách mạng Chương Ngôn ngữ giọng điệu tự truyện ngắn Nguyễn Công Hoan trước Cách. .. liệu nghiên cứu truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, đặc biệt nghệ thuật tự truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, người viết nhận thấy số tồn sau: - Trước Cách mạng, việc nghiên cứu Nguyễn Công Hoan chủ yếu nặng... Công Hoan nhằm rút phong cách tự độc đáo Nguyễn Công Hoan, đồng thời tiệm cận với nghệ thuật tự đại truyện ngắn Nguyễn Công Hoan - Cố gắng tìm cách tiếp cận mới, khai thác bình diện nghệ thuật tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn nguyễn công hoan trước cách mạng tháng 8 năm 1945 (tt) , Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn nguyễn công hoan trước cách mạng tháng 8 năm 1945 (tt) , Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn nguyễn công hoan trước cách mạng tháng 8 năm 1945 (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay