Vị trí, tiềm năng biển việt nam và chính sách hợp tác quốc tế về biển trong giai đoạn hiện nay

148 18 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 16:48

đại học quốc gia Hà Nội tr-ờng đại học khoa học xã hội nhân văn *************************** nguyễn minh vị trí, tiềm biển Việt Nam sách hợp tác quốc tế biển giai đoạn Chuyên ngành : Quan hệ quốc tế Mã số : 60.31.40 luận văn thạc sỹ ngành quốc tế học GIáO VIÊN h-ớng dẫn khoa học: TS Chu đức dũng H Ni 2010 lời mở đầu Lý lựa chọn đề tài Tổng diện tích bề mặt trái đất khoảng 500 triệu km2, đất liền chiếm độ khoảng 130 triệu km2, tức 1/4, biển đại d-ơng chiếm khoảng 360 triệu km2, tức khoảng 3/4 Nói cách khác biển đại d-ơng lớn gấp lần đất liền Về độ sâu, chỗ sâu v-ợt 10.000 mét bình quân khoảng 3.800 mét Về thể tích, đất liền t-ơng đ-ơng với 1/18 võ trái đất Biển đại d-ơng chứa l-ợng lớn tài nguyên thiên nhiên, vừa đa dạng phong phú đồng thời biển đại d-ơng đ-ợc xem tuyến đ-ờng giao thông quan trọng chiến l-ợc mà quốc gia không cần phải đầu t- chi phí nhiều Đối với quốc gia khu vực Biển Đông nói riêng quốc gia ven biển giới nói chung biển có vị trí chiến l-ợc quan trọng việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, từ cho thấy biển đại d-ơng có ý nghĩa to lớn nhân loại trình phát triển kinh tế nh- góp phần gìn giữ chủ quyền an ninh quốc gia Với số liệu cụ thể cho thấy biển đại d-ơng chiếm vị trí, vai trò quan trọng đời sống nhân loại, lẽ mà việc khai thác sử dụng biển bối cảnh hội nhập giới sâu rộng giai đoạn vấn đề đ-ợc quốc gia ven biển tập trung ý quan tâm hàng đầu trình hoạch định sách quốc gia Hơn trình khai thác sử dụng biển đại d-ơng liên quan đến lợi ích quốc gia dù có biển hay biển, đặc biệt vấn đề phân chia biên giới biển quốc gia hữu quan phức tạp lợi ích n-ớc đòi hỏi quốc gia liên quan phải tôn trọng luật pháp thực tiễn quốc tế đặc biệt Công -ớc Liên hợp quốc Luật biển năm 1982, nhằm giải tranh chấp chủ quyền biển thông qua đ-ờng đàm phán, hoà bình tìm kiếm giải pháp thích hợp đảm bảo bên có lợi nguyên tắc công John Kennedy, Tổng thống Mỹ tr-ớc gọi đại d-ơng vũ trụ bên trong, vũ trụ bên vị trí nằm trái đất, nh-ng hiểu giống nh- vũ trụ bên Đây luận điểm cho thấy nhiều quốc gia giới đặc biệt quốc gia ven biển ch-a trọng đến lợi ích biển trình phát triển kinh tế ch-a có nhiều nghiên cứu khoa học biển thiết thực để đem lại lợi ích cho nhân loại Ngay ngày hôm nay, hoàn thành công tác điều tra b-ớc đầu ch-a tới 20% vùng n-ớc sâu không 5% vùng biển ven bờ Tuy nhiên bề mặt trái đất phần lớn n-ớc, nh-ng t- t-ởng, hành vi sống nhân loại lấy đất liền làm sở Đối với biển mênh mông bao quanh đất liền, hầu nh- lạ lẫm Chỉ gần đây, nhận biết nhân loại biển đại d-ơng bắt đầu có thay đổi quan trọng Việc ký kết Công -ớc Liên hợp quốc Luật biển năm 1982 thể mối quan hệ ng-ời với biển mối quan hệ quốc gia hữu quan đ-ợc coi có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11 năm 1994, mốc quan trọng lịch sử Luật biển, thành tựu phi th-ờng Liên hợp quốc Biển đại d-ơng tài sản chung nhân loại nguồn gốc sống trái đất Làm để khai thác biển đại d-ơng cách hiệu môi tr-ờng hoà bình không tiếng súng, điều trở thành trách nhiệm quyền lợi chung toàn nhân loại Để đạt tới lý t-ởng đó, ngày 19 tháng 12 năm 1994 Đại hội đồng khoá 49 Liên hợp quốc thông qua nghị lấy năm 1998 Năm biển đại d-ơng quốc tế Nhiều nhà nghiên cứu cho kỷ XXI Thế kỷ biển đại dương (Oceanic Century), với tốc độ tăng tr-ởng kinh tế dân số nay, nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên không tái tạo đ-ợc đất liền bị cạn kiệt sau vài ba thập kỷ tới Trong bối cảnh đó, n-ớc có biển, đặc biệt n-ớc lớn v-ơn biển, xây dựng chiến l-ợc biển, tăng c-ờng tiềm lực mặt để khai thác khống chế biển Thời gian tới tầm quan trọng biển đại d-ơng đời sống nhân loại ngày tăng, nhiều vấn đề khó khăn t-ơng lai phải cần đến biển đại d-ơng để tìm đáp án Tốt, xấu, phúc, họa tiền đồ giới, đại d-ơng nhân tố có tính chất định Biển đại d-ơng có vai trò quan trọng phát triển an ninh n-ớc có biển nói riêng giới nói chung Các quốc gia có biển v-ơn biển, để khai thác phát huy tiềm biển nhằm mục đích phát triển kinh tế, khẳng định chủ quyền vị Tài nguyên biển lợi biển mang lại hứa hẹn nhiều triển vọng to lớn quốc gia có biển Với tăng tr-ởng kinh tế dân số nay, nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên không tái tạo đ-ợc đất liền đ-ợc khai thác với quy mô tốc độ ngày cao, bị cạn kiệt vài ba thập kỷ tới kỷ XXI, đó, biển đại d-ơng chứa đựng nguồn tài nguyên dồi phong phú Vì vậy, quốc gia vùng lãnh thổ có biển tiến hành xây dựng chiến l-ợc biển, tăng c-ờng tiềm lực mặt để khai thác biển Hiện nay, có nhiều quốc gia có xu h-ớng bảo tồn tài nguyên đất liền vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia, v-ơn điều tra, khai thác tài nguyên đại d-ơng, điều chứng tỏ quốc gia nhận thức đ-ợc cạn kiệt nguồn tài nguyên đất liền Đối với Việt Nam, biển, đảo phận cấu thành phạm vi chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc, với đất liền tạo môi tr-ờng sinh tồn phát triển Lấn biển để dựng n-ớc thông qua biển để giữ n-ớc nét độc đáo sắc văn hoá Việt Nam Biển đảo n-ớc ta có -u vị trí chiến l-ợc đặc biệt quan trọng khu vực giới Việc xây dựng, quản lý, phát triển bảo vệ quyền lợi biển vấn đề có ý nghĩa chiến l-ợc việc gìn giữ toàn vẹn chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định trị phát triển kinh tế - xã hội đất n-ớc thời kỳ mở rộng quan hệ đối ngoại hội nhập quốc tế Việt Nam bán đảo nằm bên bờ Biển Đông (BĐ) vùng biển có vị trí chiến l-ợc quan trọng n-ớc khu vực toàn giới Đây tuyến hàng hải chủ yếu thông th-ơng ấn Độ d-ơng với Thái Bình D-ơng Hầu hết n-ớc khu vực Châu - Thái Bình D-ơng có hoạt động hàng hải th-ơng mại mạnh mẽ khu vực Biển Đông BĐ nơi chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên, đặc biệt nguồn dầu mỏ khí đốt Với nguồn tài nguyên phong phú đa dạng, ngày biển có vai trò ngày lớn nghiệp phát triển quốc gia ven biển nói chung Việt Nam nói riêng Đối với Việt Nam, vùng biển Việt Nam BĐ có nguồn tài nguyên đa dạng phong phú, nên ngày biển có vai trò ngày quan trọng nghiệp phát triển đất n-ớc bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đồng thời biển chiếm vị trí quan trọng trình phát triển kinh tế hội nhập quốc tế Những mối quan hệ quốc tế song ph-ơng đa ph-ơng có tiến triển tốt đẹp hay không quốc gia khu vực BĐ nói riêng giới nói chung phụ thuộc vào việc phân định biên giới biển Nó vừa nhân tố để quốc gia tiếp xúc hiểu nh-ng vừa nhân tố chứa đựng nhiều mâu thuẫn gây bất ổn quốc gia khu vực BĐ không tôn trọng luật pháp quốc tế đơn ph-ơng dùng vũ lực để giải để tranh chấp Giữ vững môi tr-ờng hòa bình khu vực BĐ có ý nghĩa quan trọng Việt Nam quốc gia khu vực BĐ mà có vai trò quan trọng tất quốc gia giới thời gian nh- mai sau, vùng biển có tuyến giao th-ơng hàng hải quan trọng giới Trong lúc tìm kiếm giải pháp thích hợp để phân định biển quốc gia cần trọng hợp tác phát triển kinh tế, phối hợp bảo vệ môi tr-ờng, tuần tra chung để làm giảm bớt căng thẳng không cần thiết Yếu tố kinh tế làm giảm bớt tình hình căng thẳng trì lực l-ợng quân BĐ, hợp tác hòa bình tránh đối đầu quân yêu cầu thiết Việt Nam n-ớc khu vực BĐ Việt Nam quốc gia ven biển có tiềm tài nguyên biển to lớn, biển đ-ợc Đảng Nhà n-ớc ta đặt vào vị trí chiến l-ợc quan trọng kinh tế lẫn an ninh quốc phòng Trong năm qua, Đảng Nhà n-ớc ta có số nghị quyết, sách lĩnh vực liên quan đến biển Đặc biệt Nghị Hội nghị Trung -ơng khoá X chiến l-ợc biển Việt Nam đến năm 2020 Kinh tế biển khu vực ven biển chiếm tỷ trọng ngày lớn kinh tế n-ớc ta Trong giai đoạn phát triển mới, xuất phát từ yêu cầu phát triển nhanh bền vững kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia biển, đảo, vùng trời Tổ quốc, đòi hỏi n-ớc ta cần có chiến l-ợc biển toàn diện, nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò biển nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Vấn đề đàm phán với quốc gia hữu quan khu vực để phân định ranh giới biển có tính chất ổn định lâu dài, hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế vấn đề khó khăn, đòi hỏi phải luôn tỉnh táo cảnh giác, không mắc m-u đối ph-ơng, kiên định giải tranh chấp thông qua th-ơng l-ợng hòa bình Chỉ có giữ vững môi tr-ờng hòa bình khu vực BĐ, Việt Nam phát huy đ-ợc tiềm kinh tế biển vốn có mình, không Việt Nam mà quốc gia khác khu vực BĐ Khai thác biển n-ớc ta nghề truyền thống lạc hậu, khả quản lý biển yếu, điều đòi hỏi phải thực sách linh hoạt biển mở rộng hợp tác quốc tế biển, tập trung -u tiên dự án liên quan đến phát triển kinh tế biển, nghiên cứu khoa học biển Tuy n-ớc khu vực BĐ trọng vào hợp tác nghiên cứu khoa học biển, tập trung vào chiến l-ợc phát triển kinh tế biển điều góp phần làm giảm bớt tình hình căng thẳng khu vực BĐ mặt khác phù hợp với xu h-ớng giới chuyển từ đối đầu sang đối thoại, từ biệt lập sang hợp tác, quốc gia ngày -u tiên cho phát triển kinh tế với gia tăng hình thức hợp tác kinh tế quốc tế nh- trao đổi th-ơng mại, hợp tác đầu t-, chuyển giao khoa học - công nghệ Sự dung hòa lợi ích, vận dụng biện pháp kinh tế để giải tranh chấp, hợp tác với để có lợi nhiều ph-ơng châm phổ biến việc giải vấn đề quốc tế bối cảnh giới Vì thế, giống nh- n-ớc khu vực, Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề phân định biên giới biển, nên việc khai thác tiềm biển để góp phần phát triển kinh tế trình công nghiệp hóa, đại hóa ch-a đ-ợc khả quan Một nguyên nhân hiểu biết chất vấn đề phân định biển nhận thức tài nguyên biển yếu Trong bối cảnh kinh tế thời mở cửa, nhu cầu khai thác sử dụng tài nguyên biển để phục vụ cho trình công nghiệp hóa, đại hóa tăng rõ rệt lý để tác giả chọn đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu đề tài Việt Nam giới a Trong n-ớc Vấn đề vị trí, tiềm biển Việt Nam sách hợp tác quốc tế biển giai đoạn vấn đề nhạy cảm, gắn liền với an ninh chủ quyền quốc gia vị Việt Nam hội nhập quốc tế, điều trở thành chủ đề thu hút quan tâm nhiều học giả nghiên cứu n-ớc năm gần đây, nh-ng nay, ch-a có nhiều công trình, viết tác giả n-ớc nghiên cứu chuyên sâu vấn đề Cuộc Hội thảo Khoa học Biển Đông lần thứ Hà Nội Học viện Quan hệ Quốc tế Bộ Ngoại giao tổ chức ngày 18 tháng năm 2009 Hội thảo khoa học quốc tế Biển Đông Tăng cường hợp tác an ninh khu vực từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 11 Học viện Quan hệ Quốc tế Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức; Một số tác giả tiêu biểu đầy tâm huyết nghiên cứu trình phân định biển nh- TS Nguyễn Hồng Thao, nghiên cứu tài nguyên môi tr-ờng biển có PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, nghiên cứu kinh tế biển có PGS TSKH Võ Đại L-ợc,v.v Vì vậy, hết giai đoạn việc nghiên cứu để làm sáng tỏ vai trò biển Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế, từ đề sách biển hợp tác quốc tế cho phù hợp với xu quốc tế lấy biển làm điểm tựa cho phát triển kinh tế yêu cầu cấp thiết Cho đến nay, n-ớc có nhiều nghiên cứu đề cập đến khía cạnh khác vấn đề (phân tích an ninh kinh tế biển, chiến l-ợc phát triển kinh tế biển, vai trò kinh tế biển trình phát triển đất n-ớc, ph-ơng thức giải tranh chấp cụ thể BĐ Việt Nam với n-ớc khu vực) Tuy nhiên, hầu hết đề tài nghiên cứu nêu tập trung phân tích d-ới góc độ pháp lý kỹ thuật túy ch-a sâu vào nghiên cứu cách tổng thể d-ới góc độ hội nhập quốc tế Vấn đề vị trí, tiềm biển Việt Nam sách hợp tác quốc tế biển bối cảnh ch-a đ-ợc sâu nghiên cứu b N-ớc Tình hình nghiên cứu khu vực BĐ gồm có chuyên gia tiếng n-ớc khu vực giới tiêu biểu gồm có số tác giả sau: (1) Ph-ơng án giải tranh chấp lãnh thổ Tr-ờng Sa, tác giả TS B.A.Hamzah, Tổng giám đốc Viện vấn đề biển Malaysia (2) Quần đảo Tr-ờng Sa - công viên, Mc Manus, nhà khoa học cao cấp thuộc Trung tâm quốc tế quản lý nguồn tài nguyên thủy sinh có trụ sở Philippines (3) Những diễn biến gần Biển Đông - Hệ lụy hòa bình, ổn định hợp tác khu vực T-ớng Daniel Schaeffer, chuyên gia t- vấn kinh doanh Quốc tế, Cựu tùy viên Quân Pháp Thái Lan, Việt Nam Trung Quốc (4) Liệu giải đ-ợc tranh chấp chủ quyền phân định biển đảo Biển Đông Giáo s- Stein Tonnesson, Viện nghiên cứu hòa bình Quốc tế, Oslo (PRIO), Na-uy (5) Biển Đông: Chẳng lẽ thụ động ngồi chờ gió mát Giáo sGeoffrey Till, Trung tâm Corbett, Đại học Kings, Luân-đôn, ch-ơng trình an ninh Hàng hải, RSIS, Singapore (6) Những diễn biến gần Biển Đông: Hệ lụy hòa bình, ổn định phát triển khu vực Giáo s- Carlyle A.Thayer Học viện Quốc phòng Australia (7) Tranh chấp Biển Đông tới đâu? tác giả Mark J Valencia, chuyên gia phân tích sách biển, Kaneohe, Hawaii.v.v Trong luận văn này, ng-ời viết nghiên cứu đề tài: "Vị trí, tiềm biển Việt Nam sách hợp tác quốc tế biển giai đoạn nay" với hy vọng góp phần đ-a lời giải thích thỏa đáng vấn đề d-ới góc độ tổng thể góc độ hội nhập quốc tế Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu luận văn nhằm làm sáng tỏ vị trí tiềm biển Việt Nam d-ới góc độ địa kinh tế địa trị sở pháp lý quốc tế quốc gia để khẳng định chủ quyền vùng biển Việt Nam phù hợp với thực tiễn luật pháp quốc tế đồng thời điều cần đ-ợc quốc gia khu vực cộng đồng quốc tế thừa nhận Đây đ-ợc xem sở cho trình phân định biển Việt Nam với n-ớc khu vực, sách hợp tác quốc tế bối cảnh hội nhập quốc tế nay, đồng thời phân tích công tác đối ngoại biển Đảng Nhà n-ớc ta thể đ-ờng lối đối ngoại hoà bình, hợp tác trình phân định biển với n-ớc hữu quan thực sách phát triển kinh tế biển Việt Nam Để thực mục tiêu này, tác giả đặt nhiệm vụ nh- sau: Tr-ớc hết, việc xác định vị trí biển Việt Nam d-ới góc độ vị trí địa kinh tế địa trị Điều làm rõ sở pháp lý quốc tế quốc gia để xác lập vùng biển thuộc chủ quyền quyền chủ quyền Việt Nam phù hợp với thực tiễn luật pháp quốc tế đồng thời làm sở pháp lý cho việc đàm phán phân định biển Việt Nam với n-ớc khu vực có liên quan đến biên giới biển thời gian tới Tiếp theo, việc phân tích tiềm biển Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế giai đoạn nay, đồng thời phân tích vai trò kinh tế biển phát triển kinh tế đất n-ớc góp phần giữ vững an ninh quốc phòng Qua phân tích đánh giá nhằm làm sáng tỏ sách biển Đảng Nhà n-ớc ta bối cảnh hội nhập quốc tế Cuối cùng, đánh giá, phân tích sách đối ngoại hợp tác quốc tế biển bối cảnh hội nhập quốc tế giai đoạn nay, nhận định triển vọng kinh tế biển Việt Nam thời gian tới đ-a số khuyến nghị Đối t-ợng phạm vi nghiên cứu đề tài Về đối t-ợng, nghiên cứu chủ yếu tập trung phân tích, đánh giá vị trí, tiềm vùng biển Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế nay, đồng thời phân tích làm sáng tỏ sách đối ngoại, hợp tác quốc tế Đảng Nhà n-ớc biển Vấn đề tranh chấp chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa Tr-ờng Sa Việt Nam không đ-ợc sâu vào phân tích chi tiết nghiên cứu vấn đề tranh chấp đa ph-ơng Việt Nam Trung Quốc, có tham gia nhiều quốc gia khác khu vực Mặt khác vấn đề phải nhiều thời gian để quốc gia hữu quan tìm giải pháp thích hợp nhằm giải vấn đề phân định biển nguyên tắc bình đẳng, hòa bình phù hợp với Luật pháp quốc tế Nh-ng tác giả sâu phân tích sở pháp lý hai quần đảo Hoàng Sa Tr-ờng Sa hoàn toàn thuộc chủ quyền Việt Nam Nghiên cứu không sâu phân tích ngành kinh tế biển nh-: Công nghiệp dầu khí, ngành Hàng hải, ngành Đóng tàu Việt Nam thời kỳ hội nhập mà tập trung vào việc đánh giá vai trò kinh tế biển nói chung bối cảnh hội nhập phát triển đất n-ớc, đặc biệt vai trò biển vấn đề bảo đảm an ninh chủ quyền quốc gia từ đề sách, chủ tr-ơng hợp lý để tận dụng vị trí tiềm biển vào trình hội nhập quốc tế phát triển kinh tế đất n-ớc Coi phát triển kinh tế biển yếu tố hàng đầu trình đề sách v-ơn biển, hợp tác quốc tế phát triển kinh tế biển, nghiên cứu khoa học biển, phòng chống ô nhiễm môi tr-ờng biển, tuần tra chung khu vực BĐ giải pháp thích hợp để làm giảm bớt nguy xung đột vũ trang, điều vừa góp phần gìn giữ hoà bình khu vực giới Mỗi quốc gia cần coi hợp tác biện pháp phòng thủ từ xa tối -u điều liên quan đến độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Phạm vi nghiên cứu: Về thời gian, đề tài tập trung nghiên cứu sách đổi hội nhập quốc tế đ-ợc đề từ Đại hội VI tháng 12 năm 1986 Đảng Cộng sản Việt Nam "Chiến l-ợc biển Việt Nam đến năm 2020" đ-ợc đề từ Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung -ơng Đảng khóa X thông qua năm 2007 Cơ sở lý luận ph-ơng pháp nghiên cứu Trong trình triển khai thực đề tài, luận văn dựa sở lý luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, lý thuyết quan hệ quốc tế sách đối ngoại biển Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế Trên sở nguồn tài liệu s-u tầm đ-ợc để thực luận văn tác giả cố gắng trình bày theo ph-ơng pháp logic, kết hợp với ph-ơng pháp lịch sử, ph-ơng pháp so sánh, ph-ơng pháp hệ thống, sở ph-ơng pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử nhằm phân tích, đánh giá nhận định vị trí, tiềm biển Việt Nam sách hợp tác quốc tế biển bối cảnh hội nhập quốc tế giai đoạn Luận văn sử dụng ph-ơng pháp nghiên cứu ngành khoa học xã hội nói chung, ngành quốc tế học nói riêng Đề tài nghiên cứu vấn đề ngành nghiên cứu quốc tế, phận ngành khoa học xã hội, nên ph-ơng pháp lịch sử ph-ơng pháp logic hai ph-ơng pháp chủ yếu luận văn Các ph-ơng pháp khác nh- so sánh, đối chiếu, thống kê, phân tích tổng hợp đ-ợc sử dụng nh- ph-ơng pháp bổ trợ cần thiết cho hai ph-ơng pháp chủ yếu nêu Điểm dự kiến đóng góp đề tài Trên sở phân tích đánh giá cách hệ thống vị trí, tiềm biển Việt Nam sách hợp tác quốc tế biển giai đoạn nay, luận văn hy vọng góp phần tạo sở hoạch định sách hợp tác quốc tế biển Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế Đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chủ quyền an ninh biển, tr-ớc hết, cấp, ngành, địa ph-ơng cần phải xác định rõ trách nhiệm nhiệm vụ bảo vệ vững chủ quyền vùng biển, đảo Tổ quốc Bên cạnh xây dựng phát triển kinh tế biển phải gắn chặt với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với tổ chức dân c-, tổ chức sản xuất khai thác biển Đảng Nhà n-ớc cần sớm thực sách dân hoá biển, đảo gắn với tổ chức dân c-, tổ chức sản xuất khai thác biển Đồng thời, Nhà n-ớc cần quan tâm sớm có sách đặc biệt để khuyến khích mạnh mẽ nhân dân định c- ổn định đảo làm ăn dài biển 10 Mặc dù kinh tế biển n-ớc ta đạt đ-ợc kết b-ớc đầu không nhỏ, nh-ng nhìn mô kinh tế biển Việt Nam nhỏ bé trình độ thấp Nếu so với n-ớc giới khu vực Việt Nam thấp thua nhiều mặt Đến quy mô kinh tế biển ch-a t-ơng xứng với tiềm kinh tế biển n-ớc ta Xét giá trị tuyệt đối, giá trị thu đ-ợc từ hoạt động kinh tế biển Việt Nam so với giá trị từ hoạt động kinh tế biển số n-ớc mức thấp thấp Cho đến nay, nghề biển Việt Nam chủ yếu nghề truyền thống -ớc tính chiếm khoảng 60% GDP kinh tế biển tạo Các nghề nh- khai thác dầu khí, nuôi trồng hải sản đặc sản, du lịch biển trình phát triển b-ớc đầu Các nghề biển h-ớng tới t-ơng lai nh- l-ợng sóng thuỷ triều, d-ợc liệu biển, khai thác khoáng sản d-ới lòng n-ớc sâu, hoá chất d-ợc liệu biển ch-a đ-ợc nghiên cứu nhiều Kỹ thuật tổng thể khai thác kinh tế biển trình độ thấp Ô nhiễm biển, đặc biệt vùng biển tập trung tài nguyên, đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản, vận tải biển công nghiệp ven bờ gây nhiều vấn đề phát triển bền vững Dịch vụ xây dựng hạ tầng biển công trình kỹ thuật khác biển nhiều yếu Tình hình đặt nhu cầu cấp bách phải có chiến l-ợc phát triển kinh tế biển có khoa học vững chắc, đáp ứng nhiệm vụ tăng tốc phát triển kinh tế thời kỳ Việc tập trung vào phát triển kinh tế biển nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc không kỷ XXI mà b-ớc vào đ-ợc coi kỷ biển đại d-ơng, quốc gia có biển loạt h-ớng biển để tăng c-ờng tiềm lực kinh tế mình, thực tế, biển Việt Nam chứa đựng nhiều tiềm phát triển kinh tế lớn Với quan điểm đạo Đảng Nhà n-ớc, Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh biển, làm giàu từ biển, sở phát huy tiềm từ biển, phát triển toàn diện ngành, nghề biển với cấu phong phú, đại, tạo tốc độ phát triển nhanh, bền vững, hiệu cao với tầm nhìn dài hạn Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, hợp tác quốc tế bảo vệ môi tr-ờng Chúng ta cần kết hợp chặt chẽ phát triển vùng biển, ven biển, hải đảo với phát triển vùng nội địa theo h-ớng công nghiệp hoá, đại hoá Trong bối cảnh hội nhập quốc tế khu vực Việt Nam cần thu hút mọị nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi tr-ờng biển tinh thần chủ động, tích cực mở cửa hợp tác lĩnh vực nghiên cứu khoa học biển, thăm dò khai thác 134 dầu khí Phát huy đầy đủ, có hiệu nguồn lực bên trong, tranh thủ hợp tác quốc tế, thu hút mạnh nguồn lực bên theo nguyên tắc bình đẳng, có lợi, bảo vệ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đất n-ớc 3.3 Một số khuyến nghị 3.3.1 Đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chủ quyền an ninh biển Tr-ớc hết, cấp, ngành, địa ph-ơng cần phải xác định rõ trách nhiệm nhiệm vụ bảo vệ vững chủ quyền vùng biển, đảo tổ quốc Bên cạnh xây dựng phát triển kinh tế biển phải gắn chặt với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với phát triển kinh tế biển Thực dân hoá biển, đảo gắn với tổ chức dân c-, tổ chức sản xuất khai thác biển Đồng thời, Nhà n-ớc cần quan tâm sớm có sách đặc biệt để khuyến khích mạnh mẽ nhân dân định c- ổn định đảo làm ăn dài ngày biển Thí điểm xây dựng khu quốc phòng - kinh tế đảo, quần đảo Tr-ờng Sa, vùng biển, đảo Đông Bắc Hơn nữa, cần xác định rõ khu vực dành riêng cho nhiệm vụ quốc phòng, lại cho phép khuyến khích phát triển hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh Đảng Nhà n-ớc, đặc biệt cấp, ngành, địa ph-ơng có liên quan đến biển cần đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nắm pháp luật tập quán quốc tế để giải kịp thời, có hiệu qủa tranh chấp biển, đảo; không để xảy điểm nóng Xây dựng đầy đủ sở pháp lý lịch sử để đấu tranh bảo vệ chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa Tr-ờng Sa, đấu tranh quyền điều hành vùng thông báo bay (FIR) phần phía bắc FIR Hồ Chí Minh đông nam FIR Hà Nội Củng cố mở rộng hợp tác quốc phòng với n-ớc ASEAN Trung Quốc với hình thức thích hợp Chúng ta cần tiếp tục đàm phán với n-ớc láng giềng, n-ớc có tranh chấp thềm lục địa, vùng chồng lấn, phân chia vùng biển lịch sử đảo; xây dựng vùng biển hoà bình, ổn định hợp tác biển Hiện nay, số đảo thuộc vùng biển Việt Nam ch-a đ-ợc đặt tên, cho nên, sớm triển khai hoàn thành việc đặt tên đảo vùng biển 135 quốc gia, xây dựng mô hình tổ chức hành nâng cao lực quản lý huyện đảo, xã đảo, nhằm phát triển mạnh kinh tế, xã hội, bảo vệ môi tr-ờng, bảo đảm quốc phòng, an ninh Nâng cao nhận thức vị trí, vai trò biển nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Các cấp, ngành, quyền địa ph-ơng đặc biệt quyền địa ph-ơng trực tiếp quản lý vùng biển cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống nhân dân nhằm nâng cao tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức cấp, ngành tầng lớp nhân dân vị trí chiến l-ợc biển ý thức biển phải đ-ợc thể đầy đủ sách phát triển ngành có liên quan địa ph-ơng có biển 3.3.2 Đối với công tác đối ngoại hợp tác quốc tế biển Trong bối cảnh nay, cần thực tốt đ-ờng lối đối ngoại, tăng c-ờng hợp tác quốc tế, tranh thủ hội củng cố hoà bình, ổn định để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển góp phần giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt vùng biển đảo Đồng thời tăng c-ờng công tác đối ngoại hợp tác quốc tế biển để khai thác có hiệu tiềm kinh tế biển, bảo đảm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tình huống, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia Nhà n-ớc cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực đối ngoại biển theo luật pháp thông lệ quốc tế, có tính tới quan hệ với n-ớc khu vực, đồng thời tranh thủ diễn đàn quốc tế để củng cố vị Việt Nam biển, ranh giới biển quốc gia Mở rộng hợp tác quốc tế tăng c-ờng công tác ngoại giao, đặc biệt với n-ớc lân cận BĐ n-ớc có tiềm lực kinh tế, khoa học công nghệ mạnh biển để bảo vệ chủ quyền quốc gia biển, phát triển kinh tế biển vùng ven biển, khai thác có hiệu nguồn tài nguyên biển, nguyên tắc giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, quốc phòng biển, góp phần gìn giữ hoà bình, hợp tác hữu nghị quốc gia vùng Biển Đông Trong năm 2010 với t- cách Chủ tịch ASEAN Việt Nam cần tranh thủ hời tiến hành trao đổi cấp song ph-ơng đa ph-ơng với quốc gia liên quan đến tranh chấp chủ quyền khu vực BĐ nhằm soạn thảo thông qua Bộ quy tắc ứng xử bên Biển Đông COC Điều này, vừa tạo môi tr-ờng hoà bình hữu nghị cho quốc gia khu vực BĐ giới vừa nâng cao uy tín Việt Nam tr-ờng quốc tế khu vực, vấn đề mà đ-ợc giới quan tâm 136 Mặt khác cần tăng c-ờng hợp tác quốc tế biển, tuần tra chung, tập trận chung, hợp tác tìm kiếm, cứu nạn đảm bảo an ninh trật tự biển khu vực 3.3.3 Đối với công tác quản lý Nhà n-ớc liên quan đến biển Cơ quan quản lý Nhà n-ớc cần tổng hợp nghiên cứu, đề xuất để quản lý thống biển Đồng thời sớm xây dựng ban hành hệ thống pháp luật biển cách đầy đủ, làm sở cho việc xác lập chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền quản lý, khai thác bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển, đảo Ban hành chế, sách bảo đảm cho phát triển nhanh, bền vững lĩnh vực liên quan đến biển vùng ven biển, đặc biệt bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ biển, đảo vùng biển xa bờ có giá trị chiến l-ợc kinh tế quốc phòng, an ninh Quốc hội cần nghiên cứu sớm thông qua Luật vùng biển, coi sở pháp lý nhằm tạo diều kiện cho việc phân định biển với quốc gia hữu quan thời gian tới Nhà n-ớc cần khuyến khích mạnh mẽ nguồn vốn đầu t- d-ới hình thức thành phần kinh tế để phát triển kinh tế biển, kể công trình thuộc kết cấu hạ tầng lớn nh- cảng biển, đ-ờng giao thông, khu đô thị, khu công nghiệp hình thức sở hữu Tập trung đầu t- đủ mức, đồng dứt điểm nhằm phát huy cao lực hiệu khai thác, đặc biệt với khu công nghiệp, cảng biển, sở sản xuất dịch vụ Nghiên cứu xây dựng chế, sách cho việc phát triển trung tâm kinh tế biển mạnh, khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất gắn với bảo vệ môi tr-ờng biển, phát triển hệ thống cảng biển gắn với hệ thống giao thông ven biển, có sách xây dựng nhà kiên cố cho nhân dân vùng ven biển sách khuyến khích đánh bắt xa bờ, nuôi trồng thuỷ sản biển, vận tải biển Nhà n-ớc cần sớm quy hoạch ngành, lĩnh vực thuộc kinh tế biển vùng ven biển, phát triển mạnh nguồn nhân lực biển bao gồm cán nghiên cứu khoa học, cán quản lý, chuyên gia đội ngũ lao động đ-ợc đào tạo chuyên sâu nghề nh-: hàng hải, khai thác chế biến dầu khí, đánh bắt nuôi trồng hải sản, du lch biển, nghiên cứu khoa học biển, v.v Xây dựng chế sách đào tạo gắn với chế cử tuyển để khuyến khích cán khoa học quản lý công tác đảo vùng ven biển Khuyến khích việc xây dựng số sở đào tạo ngành, nghề biển (đại học, cao đẳng, dạy nghề) thành phố biển, phải coi trọng phát triển lĩnh vực xã hội vùng ven biển, đặc biệt ý đến đời sống bảo đảm an toàn tính mạng 137 ng-ời hoạt động biển, đảo nhân dân vùng bị thiên tai Có giải pháp mạnh để sớm giải tốt vấn đề phát triển kinh tế, xã hội xã ven biển, tổ chức lại sản xuất, quy hoạch lại khu dân c-, xây dựng kết cấu hạ tầng cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân Xây dựng số tập đoàn kinh tế mạnh làm lực l-ợng nòng cốt phát triển kinh tế biển với tham gia thành phần kinh tế Các lĩnh vực cần đ-ợc đặc biệt ý điều tra, khai thác chế biến dầu khí, khoáng sản, hàng hải, công nghiệp đóng tàu, vận tải biển, khai thác chế biến hải sản Mặt khác cần xây dựng Viện khoa học nghiên cứu BĐ lĩnh vực, Chính trị, Luật pháp, Kinh tế, An ninh quốc phòng, Đối ngoại, Khoa học biển, nh- số n-ớc giới khu vực làm, nhân tố hợp lý thu hút nhà khoa học có tâm huyết nghiên cứu BĐ, từ làm tốt công tác tham m-u cho Đảng Nhà n-ớc trình hoạch định sách quốc gia biển 138 Kết luận Biển đại d-ơng đ-ợc nhà khoa học có uy tín n-ớc công nhận cội nguồn sống Trái Đất, biển đại d-ơng, sống mà ta biết ngày không tồn tại, lẽ biển đại d-ơng có nhiều chức quan trọng liên quan tới sống Trái Đất Biển hoạt động với t- cách "cỗ máy điều hoà nhiệt độ" "cỗ lò s-ởi" khổng lồ có tác dụng điều chỉnh cân cực trị nhiệt độ Trái Đất làm dịu ảnh h-ởng khốc liệt thời tiết Đây bồn chứa nơi cấp n-ớc khổng lồ Trái Đất mà thiếu đại lục trở thành sa mạc khô cằn Biển đại d-ơng cung cấp môi tr-ờng để phát triển, hoạt động giao thông biển Biển đại d-ơng kho chứa khổng lồ nguồn tài nguyên thiên nhiên tảng để phát triển xã hội công nghiệp tạo dựng văn minh cho loài ng-ời Đối với quốc gia có biển, biển có vị trí chiến l-ợc quan trọng quốc phòng an ninh cửa ngõ để giao l-u hợp tác với giới bên đặc biệt bối cảnh hội nhập quốc tế giai đoạn Trong bối cảnh hội nhập quốc tế nay, quốc gia ven biển hầu hết đề chủ tr-ơng, sách phát triển h-ớng biển, lấy biển làm bàn đạp cho phát triển kinh tế quốc gia hội nhập quốc tế Điều đòi hỏi quốc gia phải tôn trọng nguyên tắc Hiến ch-ơng Liên hợp quốc, nguyên tắc luật pháp quốc tế nêu cao tinh thần trách nhiệm với t- cách n-ớc thành viên Công -ớc luật biển năm 1982 Đối với Việt Nam biển có vai trò quan trọng nghiệp phát triển xây dựng đất n-ớc, qua thời kỳ lịch sử biển đ-ợc xác định nhân tố quan trọng tất lĩnh vực kinh tế, trị, an ninh quốc phòng, Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành TW Đảng khoá X thông qua Chiến l-ợc biển Việt Nam đến năm 2020 điều nói lên tầm quan trọng biển sách phát triển kinh tế hội nhập quốc tế Việt Nam bối cảnh Chính tầm quan trọng biển đại d-ơng nói quan hệ quốc tế, việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đặc biệt vùng biển thuộc chủ quyền quyền chủ quyền quốc gia trở thành yêu cầu th-ờng xuyên quốc gia - dân tộc Trong lịch sử loài ng-ời, có chiến tranh xảy vấn đề tranh chấp chủ 139 quyền vùng biển đảo, ng-ời ngã xuống để bảo vệ vùng biển vùng trời thiêng liêng quốc gia Cùng với xu chung khu vực giới, Việt Nam phê chuẩn Công -ớc Liên hợp quốc Luật biển 1982 điều có nghĩa hành lang pháp lý đ-ợc mở rộng vùng biển: lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Tr-ớc tình hình tranh chấp chủ quyền biển, đảo khu vực BĐ có phần gay gắt phức tạp, quốc gia có biển th-ờng xuyên có hành động lấn chiếm biển, đảo d-ới nhiều hình thức, thủ đoạn mới, kiên trắng trợn điều phá vỡ quy tắc pháp luật quốc tế thoả thuận quốc gia khu vực Cùng với vấn đề BĐ, lợi ích kinh tế, vị trí địa trị, quân mà n-ớc có biển liền kề đối diện với biển Việt Nam có nhiều tham vọng lấn chiếm vùng biển, đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền quyền tài phán Việt Nam n-ớc khu vực với tạo nên tình hình nhạy cảm trị, ngoại giao kinh tế n-ớc khu vực Biển Đông Chính vậy, vấn đề bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quản lý vùng biển hải đảo đ-ợc Đảng Nhà n-ớc đặc biệt quan tâm giai đoạn Tại Nghị Đại hội Đảng toàn quốc khoá IX, X đề đ-ờng lối phát triển kinh tế biển gắn liền với an ninh quốc phòng biển, tăng c-ờng lực quản lý biển, xây dựng sách, chiến l-ợc biển tổng thể, pháp điển hoá quy định pháp luật Việt Nam biển phù hợp với pháp luật quốc tế, tạo thành hành lang pháp lý bảo vệ quản lý vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, khai thác quản lý biển bền vững, tăng c-ờng hợp tác quốc tế giải tốt tranh chấp biển Từ thực tiễn sau năm 1945, đất n-ớc thống đến nay, hoạt động quản lý an ninh bảo đảm thực thi pháp luật bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quản lý biển góp phần khuyến khích, thúc đẩy phát triển kinh tế biển ngày đ-ợc quan tâm Khai thác, sử dụng, quản lý vùng biển thuộc chủ quyền quyền tài phán Việt Nam vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tới toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng c-ờng quốc phòng an ninh Việt Nam Trong năm gần đây, Đảng Nhà n-ớc đề chủ tr-ơng, biện pháp quan trọng nhằm quản lý, bảo vệ khai thác biển đạt đ-ợc thành tựu định Tuy nhiên, bộc lộ nhiều hạn chế sách phát triển kinh tế biển Việt Nam quốc gia với tiềm tài nguyên biển to lớn Biển đ-ợc Nhà n-ớc 140 đặt vào vị trí chiến l-ợc quan trọng kinh tế lẫn an ninh quốc phòng Khai thác biển n-ớc ta nghề truyền thống lạc hậu, khả quản lý biển yếu Vì thế, giống nh- n-ớc khu vực Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề môi tr-ờng tài nguyên biển, diễn theo chiều h-ớng tiêu cực Một nguyên nhân hiểu biết chất môi tr-ờng biển nhận thức tài nguyên biển yếu Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, mở cửa kinh tế, nhu cầu khai thác sử dụng tài nguyên biển phục vụ công nghiệp hoá, đại hoá tăng rõ rệt Vì thế, việc nghiên cứu sử dụng hợp lý bảo vệ tài nguyên môi tr-ờng biển cần đ-ợc -u tiên cao thời gian tới Mặt khác, từ vấn đề thực tiễn đòi hỏi cần có biện pháp giải hiệu hơn, phù hợp với tình hình để bảo vệ chủ quyền, quản lý an ninh, phát triển kinh tế biển khai thác biển bền vững Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bối cảnh hội nhập quốc tế nay, Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ bao gồm "đất liền, vùng trời, hải đảo, quần đảo, vùng biển thềm lục địa tổ quốc" Để thực nhiệm vụ Bộ Quốc phòng có nhiều lực l-ợng nh-: Cảnh sát biển, Hải quân, Bộ đội Biên phòng đơn vị thuộc Quân khu ven biển Trong đó, Cảnh sát biển lực l-ợng chuyên trách Nhà n-ớc Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý điều hành, có chức quản lý an ninh, trật tự, an toàn bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam điều -ớc quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết, thực nhiệm vụ vùng biển thềm lục địa Việt Nam Xu hoà bình, ổn định hợp tác giới nói chung n-ớc khu vực nói riêng sở cho Việt Nam phát triển sâu quan hệ kinh tế quốc tế đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế biển thời gian tới Trong nhân tố hợp tác, hoà bình giải tranh chấp BĐ đ-ờng đàm phán, th-ơng l-ợng để tìm giải pháp tối -u, công mà bên có liên quan chấp nhận đ-ợc hạt nhân quan trọng có tính chất định phát triển kinh tế biển Việt Nam n-ớc khu vực BĐ bối cảnh hội nhập quốc tế nhtrong t-ơng lai Nó nhân tố định việc triển khai cam kết đạt đ-ợc vấn đề phân định biển hợp tác quốc tế biển đồng thời làm sở để tiếp tục giải vấn đề tồn bên liên quan đến phân định biển thời gian tới./ 141 IX danh mục tài liệu tham khảo Các văn pháp lý - trị Công -ớc Liên hợp quốc Luật biển năm 1982 (bản tiếng Anh tiếng Việt) Công -ớc ngày 26/6/1887 ngày 20/6/1895 (bản tiếng pháp) phủ Pháp nhà Thanh Hiệp định tạm thời việc giải công việc vùng biên giới hai n-ớc Chính phủ CHXHCN Việt Nam Chính phủ CHND Trung Hoa ngày 07/11/1991 Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ (25/12/2000) Hiệp định nghề cá Vịnh Bắc Bộ (25/12/2000) Hiệp định phân định ranh giới biển Việt Nam Thái Lan ngày 09 tháng năm 1997 Hiệp định phân định thềm lục địa Việt Nam - Indonesia ngày 11 tháng năm 2003 có hiệu lực từ tháng năm 2007 Bản ghi nhớ áp dụng nguyên tắc dàn xếp tạm thời Việt Nam Malaysia năm 1992 Hiệp định phân định Vùng n-ớc lịch sử Việt Nam Cambodia ngày 07 tháng năm 1982 10 Luật Biên giới Quốc gia (Việt Nam) thông qua ngày 17/6/2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004 11 Nghị Trung -ơng (Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII) 12 Nghị Trung -ơng (Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX) 13 Nghị Trung -ơng (Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X chiến l-ợc biển Việt Nam đến năm 2020) 142 14 Thoả thuận nguyên tắc giải vấn đề biên giới - lãnh thổ Cộng hoà XHCN Việt Nam Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ký ngày 19/10/1993 15 Niên giám Điều -ớc quốc tế n-ớc Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 1990 1991 16 Niên giám Điều -ớc quốc tế n-ớc Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 1992 17 Pháp lệnh Lực l-ợng Cảnh sát biển Việt Nam năm 1998 sửa đổi ngày 26 tháng 01 năm 2008 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng năm 2008 thay Pháp lệnh lực l-ợng Cảnh sát biển ngày 28 tháng năm 1998 18 Nghi định số 53 Chính phủ tổ chức hoạt động Lực l-ợng Cảnh sát biển Việt Nam ngày 21 tháng năm 1998 có hiệu lực thi hành từ ngày - -1998 sửa đổi ngày 19 tháng 10 năm 2009 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2009 * Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2005 2009 Cục Cảnh sát biển * Báo cáo công tác thực nhiệm vụ năm 2009 kế hoạch thực nhiệm vụ năm 2010 Cục Cảnh sát biển 19 Báo cáo Chính phủ tình hình kinh tế - Chính trị - Xã hội năm 2009 nhiệm vụ năm 2010, Thủ t-ớng Nguyễn Tấn Dũng trình bày kỳ họp thứ VI, Quốc hội khoá XII, Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2009 20 Quốc phòng Việt Nam năm đầu kỷ XXI Sách Trắng Bộ Quốc phòng (2004) Nxb Thề giới Hà Nội * Quốc phòng Việt Nam Sách Trắng Bộ Quốc phòng (2009) Nxb Thế giới, Hà Nội 21 Thông cáo chung Việt Nam - Trung Quốc, Bắc Kinh ngày 10/11/1991 22 Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc ngày 27/02/1999, ngày 25/12/2000, ngày 02/11/2005 23 Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc XIV, XV, XVI 24 Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI, VII, VIII, IX X 25 Tuyên bố ngày 12 tháng 11 năm 1982 Chính phủ n-ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đờng sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam 143 26 Tuyên bố ngày 12 tháng năm 1977 Chính phủ n-ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam 27 Quyết định Hội đồng Bộ tr-ởng ngày 11tháng 02 năm 1986 việc tăng c-ờng bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển thềm lục địa Việt Nam 28 Nghị định số 30 ngày 29 tháng 01 năm 1980 Hội đồng Chính phủ quy chế cho tàu thuyền n-ớc hoạt động vùng biển n-ớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 29 Chỉ thị Bộ Tổng tham mu Bộ Quốc phòng ngày 21 tháng 12 năm 1990 việc phân định khu vực trách nhiệm bảo vệ quản lý vùng biển Quân khu ven biển Quân chủng Hải quân 30 Tài liệu hớng dẫn hoạt động huấn luyện tự vệ biển (tập 1) Quân khu năm 1996 31 Kế hoạch 07 điểm xây dựng lực l-ợng v-ơn lên làm chủ vững vùng biển Hải đảo Quân khu 32 H-ớng dẫn Bộ t- lệnh Quân khu công tác chuẩn bị cho lực l-ợng Dân quân tự vệ biển làm nhiệm vụ kiểm soát biển 33 Ban Biên giới - Bộ Ngoại giao (2001), Tài liệu tập huấn giới thiệu Hiệp định phân định Hiệp định Hợp tác Nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam Trung Quốc, Hà Nội 34 Ban Biên giới - Bộ Ngoại giao (2005), Tài liệu tập huấn quản lý biển Vịnh Bắc Bộ, Hà Nội 35 Ban Biên giới - Bộ Ngoại giao (2001), Tài liệu tập huấn giới thiệu Hiệp định phân định Hiệp định Hợp tác Nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam Trung Quốc, Hà Nội 36 Ban Biên giới - Bộ Ngoại giao (2005), Tài liệu tập huấn quản lý biển Vịnh Bắc Bộ, Hà Nội 37 Ban T- t-ởng Văn hoá Trung -ơng, Ban Biên giới - Bộ Ngoại giao (2006), Các văn pháp lý việc giải biên giơi Việt Nam - Cambodia, Hà Nội 144 Tài liệu tham khảo Tiếng Việt 38 Huỳnh Minh Chính (2002), pháp luật quốc tế việc vạch biên giới biển Việt Nam với n-ớc láng giềng, Tập san Biên giới lãnh thổ 39 L-u Văn Lợi (1995), Cuộc tranh chấp Việt - Trung hai quần đảo Hoàng Sa Tr-ờng Sa, Nxb Công an Nhân Dân, Hà Nội 40 Thế Đạt (2008), Nền kinh tế tỉnh vùng biển Việt Nam, Nxb Lao Động, Hà Nội 41 Vũ Đoàn Kết (2007), Chính sách đối ngoại Việt Nam (tập 1) giai đoạn 1945 -1975, Nxb Thế giới, Hà Nội 42 Nguyễn Huy Hiệu (2008), Một số vấn đề công tác đối ngoại Quốc phòng Việt Nam, Nxb Quân đội Nhân dân, Hà Nội 43 Nguyễn Huy Toàn, Vũ Tang Bồng, Nguyễn Huy Thục, Nguyễn Viết Bình, Nguyễn Minh Đức (1996), Sự thật lần xuất quân Trung Quốc quan hệ Việt Trung, Nxb Đà Nẳng, Đà Nẳng 44 Vũ D-ơng Ninh (2007), Việt Nam - Thế giới hội nhập, Nxb Giáo dục, Hà Nội 45 Vũ Anh Dũng (2001), Vấn đề hoạch định vùng biển khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ Việt Nam Trung Quốc, Tập san Biên giới Lãnh thổ, (10) 46 Vũ Anh Dũng (2002), Vấn đề hoạch định vùng biển khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ Việt Nam Trung Quốc (tiếp theo hết) Tập san Biên giới Lãnh thổ, (12) 47 Vũ Anh Dũng (2003), Các vùng biển Việt Nam vấn đề quản lý biển, Tập san Biên giới Lãnh thổ, (12) 48 Nguyễn Thị Minh Đức (2004), Tập huấn quản lý biển Vịnh Bắc Bộ, Tập san Biên giới lãnh thổ, (16) 49 Nguyễn Thị Minh Đức (2004), Biên giới Quốc gia biển khu vực biên giới biển Luật Biên giới Quốc gia Việt Nam, Tập san Biên giới Lãnh thổ, (17) 50 Monique Chemillier Gendreau (1998), Chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa Tr-ờng Sa, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 145 51 Nguyễn Mạnh Hiển (2003), Một số tiêu chí học thuyết tôn trọng liên tục ổn định lãnh thổ đ-ờng biên giới luật pháp thực tiễn quốc tế, Tập san Biên giới Lãnh thổ, (15) 52 Phạm Kim Hùng (2001), Lịch sử c-ơng giới Việt Nam -Trung Quốc, Tập san Biên giới Lãnh thổ, (10) 53 Brice M C LAGET (1996), Những yêu sách đối kháng Việt Nam Trung Quốc khu vực Bãi Ngầm T- Chính Thanh Long Biển Đông, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 54 Nguyễn Hồng Thao (2009), Công tác phân giới cắm mốc đất liền ph-ơng h-ớng giải vấn đề liên quan đến Biển Đông, Tạp chí thông tin đối ngoại (1) 55 Nguyễn Hồng Thao (2001), Đàm phán hoạch định nghề cá Vịnh Bắc Bộ, Tập san Biên giới Lãnh thổ, (9) 56 Nguyễn Hồng Thao, Đỗ Minh Thái, Nguyễn Thị Nh- Mai, Nguyễn thị H-ờng (2008), Công -ớc biển 1982 chiến lợc biển Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 57 Nguyễn Hồng Thao (2005), Chế độ pháp lý Vịnh Bắc Bộ, Tập san Biên giới Lãnh thổ, (17) 58 Nguyễn Hồng Thao (21997), Những điều cần biết Luật biển Nxb Công An Nhân Dân, Hà Nội 59 See Poon Kim (1998), Biển Nam Trung Hoa t- chiến l-ợc Trung Quốc, Tin tham khảo Chủ nhật, (39-TTX) 60 Phan Tuấn Nam (2001), Vòng đàm phán thứ 18 nhóm công tác liên hợp hoạch định Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc, Tập san Biên giới Lãnh thổ, (9) 61 Phan Tuấn Nam (2001), Việc xây dựng Tổng đồ phục vụ hoạch định Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc, Tập san Biên giới Lãnh thổ, (10) 62 Phan Tuấn Nam (2003), Công -ớc luật biển 1982 việc xác định ranh giới thềm lục địa Việt Nam, Tập san Biên giới Lãnh thổ, (15) 63 Nhà xuất Chính trị Quốc gia (2005), Các văn pháp luật quản lý Biên giớí Việt Nam - Trung Quốc, Hà Nội 146 64.Nguyễn Huy C-ờng, Đoàn Văn Phụ (2006) Đánh giá trạng phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam Kỷ yếu hội thảo Quốc gia phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam: vấn đề cách tiếp cận Đồ Sơn, Hải Phòng 65 Phùng Ngọc Đĩnh, (1999) Tài nguyên Biển Đông Việt Nam Nxb Giáo Dục, Hà Nội 66 Kỷ yếu hội thảo (lần thứ nhất) Tranh chấp chủ quyền Biển Đông: lịch sử; địa trị luật pháp quốc tế Hà Nội, tháng năm 2009 67 Hội thảo khoa học quốc tế Biển Đông: Tăng c-ờng hợp tác an ninh phát triển khu vực Hà Nội, ngày 26 - 27 tháng 11 năm 2009 68 D- luận giới Việt Nam, Thông xã Việt Nam, thứ sáu, ngày 15/5/2009: Số: 20 - DLVN, Hà Nội Trang Web bổ trợ 69 http://www.mofa.gov.vn 70 http://www.mofa.gov.vn/cs doingoai/pbld/ns050804102547/view 71 http://www.china.org 72 http://www.vnanet.vn 73 http://news.vnanet.vn Tiếng Anh 74 Rsmses Amer (1991), The ethnic Chinese in Vietnam and Sino- Vietnamese Relations, Forum kuala Lumpur 75 Mark.J.Valencia (1995), China and the South China Sea Disputes, Conflicting claims and potential solutions in the South China Sea, Oxford University Press 147 148 ... cách hệ thống vị trí, tiềm biển Việt Nam sách hợp tác quốc tế biển giai đoạn nay, luận văn hy vọng góp phần tạo sở hoạch định sách hợp tác quốc tế biển Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế Đối với... đề tài Việt Nam giới a Trong n-ớc Vấn đề vị trí, tiềm biển Việt Nam sách hợp tác quốc tế biển giai đoạn vấn đề nhạy cảm, gắn liền với an ninh chủ quyền quốc gia vị Việt Nam hội nhập quốc tế, điều... 3: Hợp tác quốc tế biển triển vọng kinh tế biển Việt Nam thời gian tới Trong ch-ơng tác giả tập trung phân tích sâu sách đối ngoại hợp tác quốc tế biển Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế nay,
- Xem thêm -

Xem thêm: Vị trí, tiềm năng biển việt nam và chính sách hợp tác quốc tế về biển trong giai đoạn hiện nay , Vị trí, tiềm năng biển việt nam và chính sách hợp tác quốc tế về biển trong giai đoạn hiện nay , Vị trí, tiềm năng biển việt nam và chính sách hợp tác quốc tế về biển trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay