Giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn huện tân yên, tỉnh bắc giang

113 217 1
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 15:31

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nghiên cứu Luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Nếu nội dung nghiên cứu trùng lặp với công trình nghiên cứu công bố, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ kết luận đánh giá Luận văn Hội đồng khoa học Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Người cam đoan (Tác giả ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Mai Hương ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn này, cố gắng thân, em nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân, tập thể nhà trường Trước hết em xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo khoa Đào tạo sau Đại học - Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam hết lòng giúp đỡ truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt trình học tập trường Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới TS Trần Thị Thu Hà tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực tập hoàn thiện đề tài Chân thành cảm ơn UBND huyện Tân Yên, Bảo hiểm hội huyện, Bảo hiểm hội tỉnh Bắc Giang, Chi cục Thống kê, UBND xã, thị trấn địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình nghiên cứu đề tài Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ em suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 TÁC GIẢ Nguyễn Thị Mai Hương iii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ vii ĐẶT VẤN ĐỀ Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ BẢO HIỂM HỘI TỰ NGUYỆN CHO NÔNG DÂN 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò bảo hiểm hội tự nguyện cho nông dân 1.1.3 Nội dung bảo hiểm hội tự nguyện 10 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển BHXH tự nguyện cho nông dân 22 1.2 Cơ sở thực tiễn 25 1.2.1 Kinh nghiệm phát triển BHXH tự nguyện nước giới 25 1.2.2 Kinh nghiệm phát triển BHXH tự nguyện cho nông dân Việt Nam 29 1.2.3 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 31 Chương ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Đặc điểm huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 2.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 33 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá hội ảnh hưởng đến phát triển BHXH tự nguyện địa bàn huyện 36 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 37 iv 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 37 2.2.3 Phương pháp xử lý phân tích thông tin 40 2.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 41 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 3.1 Thực trạng phát triển BHXH tự nguyện cho nông dân huyện Tân Yên 43 3.1.1 BHXH tự nguyện cho nông dân huyện Tân Yên trước năm 2008 43 3.1.2 BHXH tự nguyện cho nông dân huyện Tân Yên sau năm 2008 45 3.1.3 Đánh giá người dân BHXH tự nguyện 64 3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển BHXH tự nguyện cho nông dân huyện Tân Yên 67 3.2.1 Nhóm yếu tố sách Nhà nước 67 3.2.2 Nhóm yếu tố dịch vụ quan BHXH 71 3.2.3 Nhóm yếu tố thông tin tuyên truyền 73 3.2.4 Nhóm yếu tố từ người nông dân 76 3.2.5 Nhóm yếu tố khác 85 3.3 Giải pháp phát triển BHXH TN cho nông dân địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 87 3.3.1 Ma trận SWOT 87 3.3.2 Định hướng 89 3.3.3 Giải pháp 89 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHXH: Bảo hiểm hội BHXH BB: Bảo hiểm hội bắt buộc BHXH TN: Bảo hiểm hội tự nguyện BHXH ND: Bảo hiểm hội nông dân BHYT: Bảo hiểm y tế CN – XD: Công nghiệp - Xây dựng HĐND: Hội đồng nhân dân HTX: Hợp tác ILO: Tổ chức Lao động giới NLĐ: Người lao động N - L – TS: Nông - Lâm - Thủy sản TBXH: Thương binh hội TM – DV: Thương mại - Dịch vụ TNLĐ – BNN: Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp TTCN: Tiểu thủ công nghiệp UBND: Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang 1.1 Tình hình tham gia bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015 30 Kết sản xuất nghành kinh tế huyện Tân Yên giai đoạn 2.1 2013-2015 35 2.2 Thông tin nguồn thông tin thứ cấp 38 2.3 Số mẫu điều tra phân theo vùng nhóm đối tượng 39 3.1 Các hoạt động tuyên truyền BHXH huyện Tân Yên 51 Tình hình tham gia BHXH tự nguyện huyện Tân Yên giai 3.2 52 đoạn 2013 - 2015 Tình hình tham gia BHXH tự nguyện theo ngành nghề huyện 3.3 Tân Yên giai đoạn 2013 - 2015 56 Tình hình tham gia BHXH tự nguyện theo khu vực huyện 3.4 Tân Yên giai đoạn 2013 - 2015 59 3.5 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thu BHXH TN huyện 3.6 Tỷ lệ số người tham gia BHXH tự nguyện theo ngành nghề 61 62 3.7 Tỷ lệ số người tham gia BHXH tự nguyện theo khu vực 63 3.8 Dung lượng mẫu điều tra chọn nghiên cứu 68 3.9 Đánh giá nông dân sách BHXH tự nguyện 68 3.10 Đánh giá nông dân công tác phục vụ dịch vụ bảo hiểm 3.11 Thu nhập bình quân nông dân theo vùng nhóm đối tượng 72 79 Mức ổn định thu nhập nông dân theo vùng nhóm đối 3.12 tượng 80 Mức độ hiểu biết nông dân BHXH TN theo vùng nhóm 3.13 đối tượng 84 72 vii DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ STT Tên hình vẽ, đồ thị Trang 1.1 Sơ đồ Mô hình cấu tổ chức BHXH Việt Nam 19 3.1 Sơ đồ tổ chức hoạt động BHXH huyện Tân Yên 49 3.1 Đồ thị Cơ cấu số người tham gia theo mức đóng BHXH TN 53 3.2 Đồ thị Cơ cấu số người tham gia theo năm đóng BHXH TN 54 3.3 Đồ thị Số tiền thu BHXH TN huyện Tân Yên giai đoạn 2013-2015 57 3.4 Đồ thị Nguyên nhân chưa tham gia BHXH TN nông dân 64 3.5 Đồ thị Mức độ hài lòng nhóm đối tượng tham gia BHXH TN 66 3.6 Đồ thị Nguồn thông tin BHXH TN mà người nông dân có 74 3.7 Đồ thị Cơ cấu mức thu nhập bình quân hàng tháng nông dân 77 3.8 Đồ thị Cơ cấu mức ổn định thu nhập hàng tháng nông dân 78 3.9 Đồ thị Trình độ học vấn nông dân 81 3.10 Đồ thị Trình độ học vấn nông dân theo vùng nhóm đối tượng 82 3.11 Đồ thị Mức độ hiểu biết nông dân BHXH TN 83 3.12 Đồ thị Mức độ hiểu biết nông dân BHXH TN theo khu vực 83 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Việt Nam nước nông nghiệp với khoảng 79% dân số 75% lao động khu vực nông nghiệp nông thôn [18], lực lượng tạo ta sản phẩm nông nghiệp nuôi sống hội góp phần làm giàu cho đất nước Mặc dù đời sống người nông dân nâng cao xét bối cảnh hội nhập phát triển nông dân nước ta tầng lớp chịu nhiều thiệt thòi Vấn đề đặt sống người nông dân gặp rủi ro hay già không khả lao động cần chi tiêu cho sống Điều tồi tệ không may họ ốm đau, bệnh tật, rơi vào cảnh nghèo nàn túng quẫn Thực tế nhiều lý mà sách an sinh hội nói chung sách bảo hiểm hội nói riêng cho người nông dân Việt Nam chưa quan tâm mức nên chưa thực tạo động lực phát huy hết vai trò người nông dân Kinh nghiệm giới cho thấy việc thực bảo hiểm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, biện pháp cốt lõi để cải thiện nâng cao sống cho người nông dân Do đó, sách bảo hiểm hội cho người nông dân cần thiết giúp họ yên tâm già không phụ thuộc vào cháu, sống họ không bếp bênh mà đảm bảo trợ giúp bảo hiểm hội Bảo hiểm hội tự nguyện (BHXH TN) đời có hiệu lực từ ngày 01/01/2008 tính đến năm 2015, nước có 196.254 người tham gia BHXH TN, tỷ lệ nông dân tham gia thấp [3] Huyện Tân Yên khu vực nông thôn có điều kiện phát triển kinh tế, đời sống người dân cao so với vùng khác tỷ lệ người dân tham gia BHXH TN thấp, đạt 6,75% so với đối tượng thuộc diện tham gia Câu hỏi đặt nguyên nhân dẫn đến tình trạng gì, điều kiện làm để thu hút người dân tham gia BHXH TN Xuất phát từ lý trên, em định nghiên cứu đề tài: "Giải pháp phát triển bảo hiểm hội tự nguyện cho nông dân địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang" làm đề tài tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng phát triển bảo hiểm hội tự nguyện cho nông dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đề xuất định hướng giải pháp nhằm phát triển bảo hiểm hội tự nguyện cho nông dân địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn phát triển bảo hiểm hội tự nguyện cho nông dân; - Đánh giá thực trạng phát triển bảo hiểm hội tự nguyện cho nông dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bảo hiểm hội tự nguyện cho nông dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; - Đề xuất định hướng, giải pháp nhằm phát triển bảo hiểm hội tự nguyện cho nông dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Cơ sở lý luận làm rõ vấn đề phát triển (BHXH TN) cho nông dân? - Thực trạng phát triển BHXH TN cho nông dân huyện Tân Yên thời gian qua nào? - Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển BHXH TN nông dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ? - Những định hướng giải pháp cần đưa nhằm phát triển BHXH TN cho nông dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu - Người nông dân tham gia thuộc đối tượng tham gia BHXH TN địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Cơ quan Bảo hiểm hội tỉnh Bắc Giang Bảo hiểm hội (BHXH) huyện Tân Yên - Các tổ chức đoàn thể: Phòng Lao động Thương binh hội (TBXH), Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, - Ủy ban nhân dân (UBND) xã, huyện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển BHXH TN cho nông dân; phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển BHXH TN cho nông dân; từ đưa giải pháp nhằm phát triển BHXH TN cho nông dân địa bàn huyện Tân Yên - Phạm vi không gian: Đề tài tiến hành nghiên cứu huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Phạm vi thời gian: Số liệu thu thập khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2015 1.5 Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận văn gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn BHXH TN cho nông dân Chương 2: Đặc điểm địa bàn phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu 92 * Hình thức tuyên truyền là: - Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên thuộc hệ thống tuyên giáo cấp sở để họ tuyên truyền lại cho người dân; - Tổ chức lớp đào tạo BHXH cho người lao động cho người sử dụng lao động - Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài phát thanh, vô tuyến truyền hình…, xây dựng trang web - In ấn phát hành tờ rơi… - Phối hợp với tổ chức, chương trình để tuyên truyền cho người lao động, doanh nghiệp hiểu cần thiết tác dụng BHXH TN - Đưa nội dung BHXH TN vào nội dung hoạt động tổ chức vấn pháp luật cho nông dân, người nghèo… 3.3.3.4 Tăng cường giải pháp hỗ trợ sản xuất nâng cao thu nhập cho nông dân Khả tham gia BHXH TN phụ thuộc chủ yếu vào thu nhập người nông dân Thu nhập không ổn định thấp trở ngại lớn việc định lựa chọn người lao động tham gia vào loại hình BHXH Nhu cầu tham gia BHXH lớn đáng, song khả đáp ứng nhu cầu người lao động lại hạn chế nguồn thu nhập không ổn định thấp Giải pháp đảm bảo điều kiện kinh tế cho việc ban hành thực BHXH TN thực chất toán tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ phân phối thu nhập quy mô hộ gia đình người lao động Vì thế, địa phương cần có chế tạo điều kiện để sản xuất kinh doanh dịch vụ phát triển đảm bảo bình đẳng công người lao động, đặc biệt hộ gia đình lao động lĩnh vực nông nghiệp Giải pháp đảm bảo điều kiện kinh tế để tổ chức thực mở rộng loại hình BHXH TN cho người lao động thường xem xét sở yếu tố sau: Một là: Trong việc hoạch định sách BHXH TN cho người lao động phải dựa sở thu nhập thực tế người lao động nhằm đảm bảo mức sống chung người lao động ngày nâng cao Muốn vậy, huyện Tân Yên cần có 93 chế khuyến khích đầu tư, khuyến khích sản xuất phát triển, tạo nhiều việc làm có thu nhập cho người nông dân để họ có thu nhập ổn định bình quân đạt từ 2.500.000đồng/tháng/người trở lên Hai là: Hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ người nông dân phải có lãi để đảm bảo không tái sản xuất giản đơn mà phải tái sản xuất mở rộng sản xuất phát triển, thu nhập người lao động ngày tăng lên tạo thêm tiền đề khả cho người lao động thực nghĩa vụ đóng BHXH tốt Theo điều kiện này, lượng hoá số lao động có khả trở thành "cầu" tham gia BHXH TN sở thống kê số hộ gia đình có thu nhập trở lên, từ có kế hoạch dự báo phát triển BHXH TN cách xác cho đối tượng này, hộ nghèo thực sách BHXH cho họ thông qua số sách hội khác sách đảm bảo hội, cứu trợ hội, xoá đói giảm nghèo Ba là: người lao động có định tham gia BHXH TN hay không tuỳ thuộc vào điều kiện cân đối thu chi ngân sách gia đình họ Do đó, người lao động nghĩ đến việc tham gia BHXH thu nhập họ không đủ bù đắp cho chi phí sản xuất dinh doanh chi tiêu cho sống mức trung bình họ gia đình họ Vì cần có phân loại mức độ giàu nghèo thôn, để có biện pháp giúp đỡ hộ nghèo đói vươn lên hoà nhập với cộng đồng, tạo điều kiện để họ tham gia BHXH TN Cần xây dựng hệ thống BHXH TN phải gắn với phát triển kinh tế phát triển kinh tế tạo tiền đề cho việc nâng cao thu nhập người lao động nói chung, người lao động khu vực phi thức nói riêng, đặc biệt người nông dân Hơn nữa, điều kiện tiên trực tiếp BHXH cho đối tượng phát triển sản xuất hiệu qủa kinh doanh chủ thể Để lao động khu vực muốn tham gia BHXH phải có lực đóng BHXH từ nguồn thu nhập Điều có nghĩa chủ thể sản xuất kinh doanh phải kinh doanh có lãi, đảm bảo thu nhập cho lao động có khả đóng BHXH theo quy định Về nguyên tắc, cho phép Nhà nước quy định mức đóng hưởng 94 chế độ BHXH riêng cho đối tượng tham gia BHXH TN lĩnh vực nông nghiệp với mức thấp khu vực thức (BHXH BB) để tạo điều kiện mở rộng dần độ bao phủ Dựa mạnh phát kinh tế huyện Tân Yên để nâng cao thu nhập cho người dân sau: Khu vực huyện Tân Yên người dân sống nhờ vào sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), làng nghề tiểu thủ công nghiệp, buôn bán dịch vụ, xây dựng,… Trong sản xuất nông nghiệp (trồng lúa chăn nuôi) có ưa chiếm tỷ lệ lớn Nên đưa giống phù hợp, đầu thâm canh tăng vụ để tăng suất trồng trọt chăn nuôi Khu vực nuôi thủy sản có mạnh để phát triển kinh tế riêng Khu vực nông thôn huyện, địa phương nâng cao trình độ dân trí cho người dân, tạo điều kiện vốn, KHKT phát triển kinh tế trang trại trồng rừng 3.3.3.5 Các giải pháp khác BHXH TN nông dân năm tới, phải bảo đảm kết hợp giải vấn đề hội lâu dài nông thôn với vấn đề nóng bỏng, cấp bách trước mắt hướng vào phát triển bền vững hội nông thôn; thực tiến công hội bước sách phát triển; tăng trưởng kinh tế đôi với phát triển hội, văn hóa, vấn đề giáo dục, đào tạo, dạy nghề, giải việc làm, giảm nghèo hòa nhập nhóm hội yếu thế; giải tốt vấn đề hội mục tiêu phát triển người, phát huy tối đa yếu tố người, nguồn nhân lực nông thôn vào công xây dựng đất nước Mạng lưới làm công tác BHXH TN cho nông dân phải mở rộng bao phủ địa bàn từ thôn, bản, làng, khối phố để thực công tác tuyên truyền, đồng thời thực công tác khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH TN 95 KẾT LUẬN Bảo hiểm hội tự nguyện sách Đảng Nhà nước, việc tổ chức thực BHXH TN cho nông dân vấn đề cần thiết để thực mục tiêu BHXH cho người lao động Đề tài nghiên cứu góp phần hoàn thiện vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến BHXH TN cho người nông dân Chính sách BHXH TN mở hội cho số đông người lao động, đặc biệt người nông dân; phù hợp với chế thị trường, có chế tham gia, mức đóng, phương thức đóng thuận tiện, đáp ứng nhu cầu đông đảo người dân Đánh giá thực trạng tham gia BHXH TN nông dân địa bàn huyện Tân Yên thấy, mong muốn tham gia BHXH TN nông dân lớn Tỷ lệ nông dân tham gia BHXH TN thấp (6,75%), số lượng nông dân tham gia chủ yếu số cán không đủ điều kiện để xếp vào chức danh đóng BHXH hợp đồng giáo viên mầm non.Trong đó, số lượng người tham gia chủ yếu thuộc nhóm lao động có thu nhập cao (khá - trung bình), mức thu nhập ổn định Khu vực trung tâm thị trấn nhận thức BHXH TN cao có số lượng người tham gia nhiều nông thôn Yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển BHXH TN thu nhập, trình độ học vấn, mức độ nhận thức – hiểu biết BHXH TN, nhóm yếu tố sách, dịch vụ bảo hiểm công tác tuyên truyền Chính sách BHXH TN triển khai thực năm BHXH TN chưa người dân quan tâm hưởng ứng Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này: thu nhập người nông dân thấp không ổn định, mức độ hiểu biết người dân BHXH TN hạn chế, thủ tục rườm rà, công tác dịch vụ mang nặng tính hành chính, công tác thông tin truyền thông chưa phát huy hết tác dụng… dẫn đến tình trạng nhu cầu nhiều triển khai tham gia lại Các giải pháp nhằm tăng cường, thu hút tham gia BHXH TN tập trung vào: (1) Hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định đối tượng tham gia, mức đóng phí, 96 điều kiện mức hưởng chế độ, giải tranh chấp quyền nghĩa vụ bên tham gia…(2) Cải thiện chất lượng dịch vụ BHXH nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; (3) Nâng cao nhận thức người dân sách BHXH TN thông qua hình thức tuyên truyền; (4) Tăng cường giải pháp hỗ trợ sản xuất nâng cao thu nhập cho nông dân dựa mạnh xã, thị trấn Các giải pháp phát triển BHXH TN cho nông dân địa bàn huyện Tân Yên thời gian tới đến chế, sách lẫn tổ chức thực có sở khoa học tính khả thi cao, góp phần thực BHXH TN cho người lao động theo chủ trương Đảng, Nhà nước Để thực giải pháp nêu cần có vào cấp quyền từ trung ương đến địa phương Đối với Chính phủ Bộ, ngành liên quan cần hoàn thiện không ngừng sửa đổi bổ sung Luật BHXH phù hợp với nguyện vọng khả đối tượng tham gia BHXH TN mở rộng chế độ hưởng BHXH TN ốm đau, thai sản, tai nạn lao động đối tượng BHXH bắt buộc để thể bình đẳng Chính phủ cần có chế hỗ trợ phần mức đóng cụ thể cho nông dân tham gia BHXH TN Đối với UBND tỉnh cần xây dựng đề án hỗ trợ nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh 3% mức lương tối thiểu để tạo điều liện cho nông dân tham gia BHXH TN TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Đoàn Phương Anh (2008), “Vấn đề tài chế độ bảo hiểm hưu trí CHLB Đức”, Tạp chí Bảo hiểm hội, số năm 2008 Mạc Tiến Anh (2005), “Khái niệm chung bảo hiểm hội”, Tạp chí Bảo hiểm hội, số 2, 5, 6, năm 2005 Bảo hiểm hội Việt Nam (2015), Báo cáo tổng kết công tác năm 20132015, Hà Nội Bảo hiểm hội huyện Tân Yên (2015), Báo cáo kết thực bảo hiểm hội tự nguyện năm 2013 – 2015, Bắc Giang Bảo hiểm hội Bắc Giang (2015), 20 năm xây dựng – đổi – phát triển (1995 – 2015), Bắc Giang Bảo hiểm hội tỉnh Bắc Giang (2015), Chương trình hội nghị tổng kết ngành Bảo hiểm hội tỉnh Bắc Giang năm 2013-2015, Bắc Giang Sông Ba (2011), Phát triển BHXH tự nguyện, cần có chế giải pháp phù hợp, http://www.bhxhgl.org.vn/DetailNews.aspx?NewsId=8945, trích lúc 9h28 ngày 12/4/2012 Chính sách lương hưu cho nông dân Trung Quốc (2009), http://www.google.com.vn/#q=Chinh+sach+luong+huu+cho+trung+quoc&fp =6feab76f9217a130&hl=vi, trích lúc 21h13 ngày 16/7/2011 Đỗ Kim Chung (2010), “Vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn nghiệp công nghiệp hóa, công nghiệp hóa nay: quan điểm định hướng sách”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 380, tháng – 2010, tr 52-58 10 Nguyễn Hùng Cường (2008), “Nội dung bảo hiểm hội tự nguyện”, Tạp chí Bảo hiểm hội, số năm 2008 11 Chính phủ (2006), Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 Chính phủ việc hướng dẫn số điều Luật bảo hiểm hội, Hà Nội 12 Chính phủ (2007), Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 Chính phủ việc hướng dẫn số điều Luật bảo hiểm hội bảo hiểm hội tự nguyện, Hà Nội 13 Chính phủ (2008), Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức BHXH Việt Nam, Hà Nội 14 Điều Bá Dược (2011), Vì bảo hiểm hội tự nguyện tham gia thấp, http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/newsdetail/ansinh_xahoi/12280/vi-sao-baohiem-xa-hoi-tu-nguyen-tham-gia-con-thap.htm, Trích 23h04 ngày 16/9/ 2011 15 Nguyễn Văn Đinh (2003), Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 16 Trúc Giang (2008), Những nghịch lý nông dân, http://tuoitre.vn/Bandoc/262957/Nhung-nghich-ly-cua-nong-dan.html, trích lúc 22h12 ngày 16/04/2011 17 Nguyễn Minh Hải (2007), “Đề xuất tổng hợp tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân”, Tạp chí Bảo hiểm hội, số 107 tháng 11/2007, tr 15 18 Lê Bạch Hồng (2016), “Vai trò sách bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế an sinh hội đất nước”, Tạp chí Cộng sản, số 15 tháng 2/2016, tr.12 19 Nguyễn Kháng (2009), “BHXH góc nhìn lý thuyết kinh tế - hội”, Tạp chí Bảo hiểm hội, số 125 tháng năm 2009, tr 32- 37 20 Trương Mộc Lâm, Lưu Nguyên Khánh (2001), Một số điều cần biết pháp lý kinh doanh bảo hiểm, Nhà xuất Thống kê 21 Đào Thị Hải Nguyệt (2007), Mô hình thực bảo hiểm hội tự nguyện số nước giới học kinh nghiệm vận dụng vào Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bảo hiểm hội Việt Nam 22 Nguyễn Tiến Phú (2001), Cơ sở lý luận việc thực loại hình bảo hiểm hội tự nguyện Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bảo hiểm hội Việt Nam 23 Quốc hội (2006), Luật Bảo hiểm hội sô 71/2006/QH11 ngày 29 tháng năm 2006 Quốc hội khóa 11, Hà Nội 24 Đỗ Văn Quân (2008), „Bảo đảm an sinh hội cho nông dân - Một số vấn đề hội cấp bách nước ta nay”, Tạp chí Bảo hiểm hội, tháng 7/2008, tr 15-18 25 Phạm Đình Thành (2007), “Một số vấn đề bảo hiểm hội tự nguyện nước ta”, Tạp chí Bảo hiểm hội số năm 2007 26 Hoàng Kiến Thiết (2007), “BHXH tự nguyện: Bước đột phá thực sách an sinh hội Việt Nam”, tạp chí BHXH số năm 2007 27 Lưu Thị Thu Thủy (2009), “Vấn đề bảo hiểm hội khu vực phi thức Việt Nam”, Tạp chí Bảo hiểm hội, số 10A năm 2009 28 UBND huyện Tân Yên (2015), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 29 Nguyễn Viết Vượng (2006), Giáo trình kinh tế bảo hiểm, Nhà xuất Lao động - hội, Hà Nội PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH THAM GIA BHXHTN CỦA NÔNG DÂN Tân Yên, ngày …… tháng …… năm 2015 I Tình hình kinh tế - hội Tên người trả lời:…………………… Tuổi:… Giới tính: ……… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Số nhân gia đình : …… người Nam: …… người Nữ : …… người Số lao động gia đình: ……… người Nam: …… người Nữ :…… người Trình độ học vấn: Cấp (Tiểu học trở xuống) Cấp (PTCS) Sơ cấp/ trung cấp Cao đẳng/ Đại học Cấp (PTTH) Thu nhập bình quân/tháng khoanh tròn mục Dưới 520.000đ Từ 520.000đ đến 830.000đ Từ 830.000đ đến 1.150.000đ Từ 1.150.000đ đến 2.500.000đ Từ 2.500.000đ trở lên Mức độ ổn định thu nhập/tháng ông bà (trong thời gian gần đây) Giảm hàng tháng Lúc tăng lúc giảm Tăng hàng tháng Ổn định Ngoài việc làm nông nghiệp ông/bà có làm thêm công việc sau không ? Làm nghề (tiểu thủ công nghiệp) Đi làm thuê lúc nông nhàn Công việc khác phi nông nghiệp Không Thu nhập ông bà chủ yếu từ Sản Xuất nông nghiệp Nông nghiệp (Trồng trọt, chăn nuôi) Lâm nghiệp Nuôi trồng thuỷ sản, đánh bắt, làm muối Công nghiệp – xây dựng (làm nghề tiểu thủ công nghiệp, ) Thương mại dịch vụ (buôn bán, dịch vụ cho thuê, ) Đi làm thuê lúc nông nhàn II Sự tiếp cận thông tin nhu cầu tham gia người dân BHXH TN 10 Hiện gia đình Ông/bà có người tham gia BHXH TN: Nam: …… người Nữ :…… người 11 Ông/bà tham gia BHXH TN từ năm nào? Mức đóng: Trước chuyển đổi: Sau chuyển đổi: 12 Ông (bà) hiểu biết sách BHXH TN mức độ nào? Không biết Nghe nói chưa biết rõ Biết Biết rõ 13 Ông (bà) biết đến Chính sách BHXH TN qua kênh thông tin nào? Cơ quan BHXH Tổ chức đoàn thể Phương tiện thông tin đại chúng Văn pháp luật Nghe người khác nói lại Hình thức khác:……………………………………………………… 14 Gia đình Ông (Bà) có mong muốn tham gia BHXH TN không? Mức đóng mong muốn Có sẵn sàng tham gia Có, biết nhiều thông tin sách Có, Nhà nước bắt buộc tham gia Có, hỗ trợ Nhà nước Không mong muốn tham gia 15 Ông/bà cho ý kiến mức đóng mức thụ hưởng BHXH TN nay? Cao Thấp Hợp lý Mức đóng BHXHTN Mức thụ hưởng BHXHTN - Hưu trí - Tử tuất - Trợ cấp lần 16 Ông/bà thấy phương thức đóng thủ tục tham gia, thủ tục giải BHXH TN nào? Nhanh gọn Rườm rà, nhiều giấy tờ Ý kiến khác:…………………………………………………… 17 Ông/bà thấy công tác phục vụ quan bảo hiểm địa phương nào? Phục vụ tốt, nhiệt tình Bình thường (chưa phát huy hết trách nhiệm) Chưa tốt (Quan liêu, hách dịch) Ý kiến khác: ………………………………………………………………… 18 Vì gia đình Ông/bà không muốn tham gia BHXH TN? (Đối với chưa tham gia) Thu nhập thấp không ổn định Không hiểu hết lợi ích dịch vụ Thiếu thông tin Không tin tưởng Chinh sách BHXH (Thủ tục rắc rối, mức đóng cao, mức hưởng thấp) Lý khác: 19 Theo Ông/bà, việc tuyên truyền phương tiện để người dân dễ nắm bắt thông tin sách BHXH TN? Hội nghị, hội thảo Thông tin đại chúng, đài truyền thôn, Tờ rơi, áp phích Qua hội đoàn thể, quyền địa phương 20 Ngoài câu hỏi Ông/bà có kiến nghị khác sách việc tổ chức triển khai thực sách BHXH TN: 21 Đánh giá mức độ hài lòng đối tượng tham gia BHXH TN Mức độ hài lòng (%) STT Chỉ tiêu Các chế độ bảo hiểm Thủ tục tham gia Phương thức đóng Mức đóng Mức hưởng Công tác tuyên truyền Dịch vụ bảo hiểm Thái độ phục vụ Sự quan tâm địa phương Rất không Không Hài Rất hài lòng hài lòng lòng hài lòng Xin chân thành cám ơn hợp tác Ông (Bà)! NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN NGƯỜI PHỎNG VẤN Nguyễn Thị Mai Hương PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ BHXH TN Tân Yên, ngày …… tháng …… năm 2015 Họ tên cán bộ: …………………… Tuổi:… Giới tính: ……… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Ông/bà cho biết người nông dân hiểu biết sách BHXH TN mức độ nào? Không biết Nghe nói chưa biết rõ Biết Biết rõ Ông (bà) cho biết người nông dân biết đến dịch vụ BHXH TN qua kênh thông tin nào? Từ văn quy phạm pháp luật Từ phương tiện thông tin đại chúng Thông qua tổ chức Đảng đoàn thể Cơ quan BHXH tập thể, cá nhân cộng tác viên Nghe người khác nói lại Hình thức khác:……………………………………………………… Ông (bà) cho biết người nông dân có mong muốn tham gia BHXH TN không? Có sẵn sàng tham gia có đủ khả tài Có, biết nhiều thông tin hệ thống Có, Nhà nước bắt buộc tham gia Có, hỗ trợ Nhà nước Không mong muốn tham gia Ông/bà cho ý kiến mức đóng mức thụ hưởng BHXH TN Cao Mức đóng BHXHTN Mức thụ hưởng BHXHTN - Hưu trí - Tử tuất - Trợ cấp lần Thấp Hợp lý Ông (Bà) thấy phương thức đóng thủ tục tham gia, thủ tục giải BHXH TN cho người nông dân nào? Nhanh gọn Rườm rà, nhiều giấy tờ Ý kiến khác:…………………………………………………… Ông (bà) cho biết tỷ lệ người nông dân tham gia BHXH TN thấp? Thu nhập thấp không ổn định Không hiểu hết lợi ích dịch vụ, thiếu thông tin Thủ tục rắc rối, ngại động chạm đến giấy tờ Lý khác: Theo Ông/(bà) để người dân hiểu rõ sách BHXH TN nên tuyên truyền phương tiện nào? Hội nghị, hội thảo Thông tin đại chúng, đài truyền thôn, Tờ rơi, áp phích Qua hội đoàn thể, quyền địa phương 10 Ngoài câu hỏi trên, Ông/bà có kiến nghị khác sách việc tổ chức triển khai thực sách BHXH TN: Xin chân thành cám ơn hợp tác Ông (Bà)! NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN NGƯỜI PHỎNG VẤN Nguyễn Thị Mai Hương ... tự nguyện cho nông dân; - Đánh giá thực trạng phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. .. hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; - Đề xuất định hướng, giải pháp nhằm phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 1.3 Câu hỏi... giải pháp nhằm phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn phát triển bảo hiểm xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn huện tân yên, tỉnh bắc giang , Giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn huện tân yên, tỉnh bắc giang , Giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn huện tân yên, tỉnh bắc giang , BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO NÔNG DÂN, ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Bảng 2.1: Kết quả sản xuất các ngành kinh tế của huyện Tân Yên giai đoạn 2013-2015, Nguồn thông tin thứ cấp để phục vụ cho đề tài được lấy từ sách báo, internet, các công trình nghiên cứu khoa học, các văn bản, Chỉ thị, thông tin hướng dẫn liên quan BHXH, các báo cáo của UBND huyện, cơ quan BHXH, cơ quan đoàn thể, Phòng Thống kê, phò..., Bảng 2.3: Số mẫu được điều tra phân theo vùng và nhóm đối tượng, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, (Nguồn: Tổng hợp điều tra năm 2015), + Hoàn thiện chính sách tăng cường BHXH TN cho nông dân:, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Đi làm thuê lúc nông nhàn, Hiện tại gia đình Ông/bà có bao nhiêu người tham gia BHXH TN: ............

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn