Nghiên cứu điều kiện lập địa cho cây trồng keo lai (a mangium x a auriculiformis) tại một số nơi ở vùng đông bắc bộ

70 87 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 14:30

B GIO DC V O TO Bộ giáo dục đào tạo B NễNG NGHIP V PTNT Bộ nông nghiệp PTnt TRNG AI HOC LM NGHIấP Tr-ờng đại học lâm nghiệp NGUYN HIấN Ngô ThếTH Long NGHIấN CU IU KIN LP A CHO GY TRNG KEO LAI (A.mangium x A.auriculiformis) TIsinh MTtr-ởng S NI VNG xây dựng mô hình cấu trúc, ễNG BC B hình dạng thân làm sở đề xuất ph-ơng pháp xác định trữ l-ợng, sản l-ợng cho lâm phần keo tai t-ợng (Acacia mangium) khu vực hàm yên - tuyên quang LUN VN THC S KHOA HC LM NGHIP H NI - 2010 B GIO DC V O TO B NễNG NGHIP V PTNT TRNG AI HOC LM NGHIấP NGUYN TH HIấN NGHIấN CU IU KIN LP A CHO GY TRNG KEO LAI (A.mangium x A.auriculiformis) TI MT S NI VNG ễNG BC B Chuyờn ngnh: Lõm hc Mó s: 60.62.60 LUN VN THC S KHOA HC LM NGHIP NGI HNG DN KHOA HC: PGS TS NGễ èNH QU H NI - 2010 M U Trong thc tin trng rng sn xut, bờn cnh nhng thnh cụng thỡ cú mt s ni b tht bi, ú vic gõy trng iu kin lp a no cho phự hp vi c tớnh ca loi cõy (t no cõy y) t c nng sut v hiu qu cao l cn c quan tõm Nhng nm gn õy, nhu cu v g ngy cng tng ngun g t rng t nhiờn ngy cng cn kit Vỡ vy, vic la chn cỏc loi cõy mc nhanh ó tr thnh xu hng tt yu cỏc vựng c nc núi chung v ụng Bc B núi riờng Cỏc loi Keo c a vo nc ta t nhng nm 1960, l loi cõy sinh trng v phỏt trin nhanh, ng thi li cú kh nng ci to t Vi nhng u im ú, cõy Keo ó nhanh chúng tr thnh cõy trng rng ch lc cho ngnh lõm nghip, c bit l cho trng rng sn xut nguyờn liu giy, ch bin vỏn nhõn to Trong ú Keo lai v Keo tai tng c coi l hai loi cú trin vng nht cho trng rng a mc ớch: Phũng h, ci to t, cung cp nguyờn liu nc ta ó cú nhiu nghiờn cu v cỏc loi Keo nhng phn ln mi ch trung vo khõu tuyn chn ging m ớt cú nhng nghiờn cu v mi tng quan gia tớnh cht t vi kh nng sinh trng ca cõy c bit l cp vi mụ Bờn cnh ú cụng tỏc quy hoch trng rng li phn ln thc hin cp v mụ nờn ỏp dng c th vo mt a phng, mt n v sn xut c th ó cú mt vi ni tht bi khụng xỏc nh c cỏc yu t hn ch v iu kin t c th ca a phng Do ú ti thc hin nhm: Nghiờn cu mi tng quan gia sinh trng ca Keo lai vi mt s tớnh cht t ti mt s lõm trng vựng ụng Bc B lm c s c s cho vic phõn hng t trng rng cp vi mụ Chng TNG QUAN VN NGHIấN CU 1.1 Cỏc nghiờn cu v phõn hng, ỏnh giỏ t v thớch hp cõy trng Phõn hng v ỏnh giỏ t l mt nhng chuyờn ngnh nghiờn cu quan trng v rt gn gi vi cỏc nh quy hoch v ngi s dng t Trong hon cnh hin nay, dõn s ngy mt tng nhanh, din tớch t bỡnh quõn u ngi ngy mt gim kt hp vi tỡnh trng ang suy thoỏi dn nhng vựng t canh tỏc thớch hp l nhng mang tớnh núng bng khụng ch nc ta m trờn ton th gii gii quyt, cỏc nh t chc quc t cựng cỏc nh khoa hc nhiu quc gia tin hnh iu tra v ỏnh giỏ ti nguyờn t khụng ch trờn quy mụ quc gia m cũn trờn phm vi ton cu lm c s cho vic xõy dng cỏc chng trỡnh phỏt trin v ti u húa s dng t mc quc t Trong nụng nghip cỏc yu t dựng phõn hng thng l loi t, cỏc tớnh cht quan trng liờn quan nng sut cõy trng nh: pH, hm lng cht hu c, cỏc cht d tiờu N, P, K, v.v Cỏch phõn hng thng da vo phng phỏp cho im theo thang 10 im hoc 50, 100 im [15] Trong Lõm nghip cỏc yu t phõn hng t thng l loi t, dy tng t, thnh phn c gii, pH, thc bỡ ch th cho phỡ hoc mc thoỏi húa t [15] iu quan trng phõn hng t l cn phi cú t liu v nng sut cõy trng t ú tỡm hiu mi quan h ca chỳng vi cỏc tớnh cht t 1.1.1 Trờn th gii Vic phõn hng t v ỏnh giỏ t ó c thc hin t khỏ lõu nhiu nc trờn th gii T nhng nm 1950, vic ỏnh giỏ kh nng s dng t c xem nh l bc k tip ca cụng tỏc nghiờn cu c im t Tựy vo trỡnh phỏt trin ca tng quc gia riờng l, phng phỏp ỏnh giỏ t ó c nhiu nh khoa hc v cỏc t chc Quc t quan tõm Ngy cụng vic ny cng cn thit hn v ó tr thnh mt lnh vc nghiờn cu quan trng ca cỏc nh quy hoch, hoch nh chớnh sỏch v ngi s dng [4] Tựy theo mc ớch c th m mi quc gia s gia ni dung, phng phỏp ỏnh giỏ t ca mỡnh [23] M, ỏnh giỏ t c thc hin vi cỏc phng phỏp l: - Phng phỏp tng hp: Ly nng sut cõy trng nhiu nm lm tiờu chun v phõn hng cho tng cõy trng c th, ú ly cõy lỳa mỡ l i tng chớnh - Phng phỏp yu t: Bng cỏch thng kờ cỏc yu t t nhiờn, kinh t so sỏnh, ú ly li nhun ti a l 100 im (hoc 100%) lm mc so sỏnh vi t khỏc [4] Trong quỏ trỡnh phõn hng, ỏnh giỏ t M ó a cỏc khỏi nim l: + Phõn loi kh nng thớch nghi t cú ti (Irrigation Land Suitability Classification) ca Cc ci to t - B Nụng nghip M (USBR) xut bn nm 1951 Phõn loi ny da vo phỡ ca t ỏnh giỏ, nú bao gm lp (classes) bt u t lp cú th canh tỏc c (arable) n lp cú th trng trt mt cỏch gii hn (limited arable) v lp khụng th trng trt c (non arable) Trong phõn loi ny, nhiu c im t v mt s ch tiờu kinh t nh lng cng c cp nhng gii hn phm vi thy li + Tim nng t (Land Capability) Clingebiel v Naontgomery thuc V bo tn t - B Nụng nghip cng a (nm 1964) cụng tỏc ỏnh giỏ t Hoa K Trong ỏnh giỏ ny cỏc n v bn t (Land Mapping Units) c nhúm li da vo kh nng sn xut mt loi cõy thc vt t nhiờn no ú, ch tiờu chung l cỏc hn ch ca lp ph th nhng i vi mc tiờu canh tỏc c ngh H thng ỏnh giỏ t ny mang tớnh s lc, gn t vi hin trng s dng t hay cũn gi l Loi hỡnh s dng t Liờn Xụ v cỏc nc ụng u da vo thuyt phỏt sinh t ca V.V Docuchaev, ú ch vic hỡnh thnh t l mt quỏ trỡnh phc tỏc ng ca yu t t nhiờn l: ỏ m, a hỡnh, khớ hu, thi gian v sinh vt [4] - Nhng thp niờn 1960, vic phõn hng v ỏnh giỏ t c thc hin bao gm ba bc l: 1) so sỏnh cỏc h th nhng theo tớnh cht t nhiờn (ỏnh giỏ lp ph th nhng); 2) ỏnh giỏ tim nng sn xut ca t v 3) ỏnh giỏ kinh t t (ch yu ỏnh giỏ tim nng sn xut hin ti ca t) - Tuy nhiờn phng phỏp ny mi ch thun tỳy quan tõm n khớa cnh t nhiờn ca i tng t m cha xem xột y n khớa cnh kinh t - xó hi ca vic s dng t n v cỏc nc vựng nhit i m Chõu Phi thng ỏp dng phng phỏp tham bin xỏc nh mi quan h gia cỏc yu t t v cõy trng, cỏc mi quan h ny c biu th di dng phng trỡnh toỏn hc Kt qu phõn hng c th hin di dng % hoc im [11] nhiu nc Chõu u vic phõn hng v ỏnh giỏ t c thc hin theo hng l: - Phõn hng nh tớnh: Da trờn cỏc kt qu nghiờn cu cỏc yu t t nhiờn xỏc nh tim nng sn xut ca t - Phõn hng nh lng: Da vo kt qu nghiờn cu cỏc yu t kinh t xỏc nh sc sn xut thc t ca t [4] Nhng nm 1970 nhiu quc gia Chõu u ó c gng phỏt trin cỏc h thng ỏnh giỏ t ca h, kt qu l cỏc nh nghiờn cu nhn thy rng cn phi cú mt n lc quc t t c s thng nht v tiờu chun húa vo vic ỏnh giỏ t [17] Phng phỏp ỏnh giỏ t ca FAO: c h thng y ban nghiờn cu H Lan v FAO - Roma thc hin vo nm 1972, c cụng b u tiờn vo nm 1976 v c chnh lý vo nm 1983 [11], ú: xut nh ngha v ỏnh giỏ t l: ỏnh giỏ t l quỏ trỡnh so sỏnh, i chiu nhng tớnh cht ca vt t cn ỏnh giỏ vi nhng tớnh cht t m loi hỡnh s dng t yờu cu phi cú ỏnh giỏ t l quỏ trỡnh thu thp thụng tin, xem xột mt cỏch ton din cỏc yu t t vi cõy trng phõn nh mc thớch hp cao hay thp ó a mt s ni dung hoc khỏi nim c xỏc nh c th nh sau: - ỏnh giỏ tim nng s dng t (land capability): ú l vic phõn chia hay phõn hng t thnh cỏc nhúm da trờn cỏc yu t thun li hay hn ch s dng nh dc, dy tng t, ỏ ln, tỡnh trng xúi mũn, ỳng ngp, khụ hn, mn húa Trờn c s ú cú th la chn nhng kiu s dng t phự hp Vic ỏnh giỏ tim nng t s dng t thng ỏp dng trờn qui mụ ln, phm vi mt nc, mt tnh hay mt huyn Thớ d: M ó s dng cỏc yu t hn ch l nhng yu t hu nh khụng thay i c l: dc, dy tng t v khớ hu phõn chia t ton quc thnh nhúm vi cỏc yu t hn ch tng dn t nhúm I ti nhúm VIII Trong ú nhúm I l nhúm thun li nht s dng, cú ớt yu t hn ch nht, nhúm VIII l nhúm cú nhiu yu t hn ch nht s dng Yu t hn ch c th hin ch yu qua ch vit tt nh xúi mũn l e, d tha nc l w, v.v, [15] - ỏnh giỏ mc thớch hp t (land suitability): L quỏ trỡnh xỏc nh mc thớch hp cao hay thp ca cỏc kiu s dng t cho mt n v t v tng hp cho ton khu vc da trờn so sỏnh yờu cu kiu s dng t vi c im cỏc n v t [15] H thng ỏnh giỏ c th hin theo cp: - Phõn thnh cp ln: Kiu s dng t hay loi cõy trng thớch hp (Vit tt l S- Suitable) hay khụng thớch hp (Vit tt l N- Not suitable) vi iu kin t - Mc thớch hp (S) phõn chia thnh mc: + Thớch hp cao (S1): t hu nh khụng cú hn ch ỏng k thc hin canh tỏc + Thớch hp trung bỡnh (S2): t cú hn ch nht nh lm gim nng sut cõy trng hoc nõng cao chi phớ canh tỏc nhng thớch hp cho cõy trng hoc kiu s dng t + Thớch hp kộm (S3): t cú hn ch ỏng k lm gim mnh nng sut v tng cao chi phớ canh tỏc rừ rt, hiu qu kinh t b suy gim ỏng k Nhỡn chung quỏ trỡnh ỏnh giỏ t ca FAO c tin hnh thụng qua mt s bc sau: - Xỏc nh mc tiờu s dng - Thu thp thụng tin liờn quan - ỏnh giỏ mc thớch hp ca cỏc loi hỡnh s dng t - Xem xột mụi trng tỏc ng ca t nhiờn, kinh t xó hi - Xỏc nh cỏc loi hỡnh s dng t thớch hp Ngoi nhng ti liu c bn ca FAO v ỏnh giỏ t ai, FAO cng a nhng hng dn khỏc v ỏnh giỏ t cho cỏc i tng riờng bit nh: - ỏnh giỏ t cho nn nụng nghip nh ma (Guieline for land Evaluation for Rainfed Agriculture - FAO, 1983) [24] - ỏnh giỏ t cho trng trt c qung canh (Land Evaluation for extensive grazing - FAO, 1990) [25] - ỏnh giỏ t v phõn tớch h thng canh tỏc cho quy hoch s dng t (Land Evaluation and farming system analysis for land planning FAO, 1992) [26] Trờn th gii cng cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v mi quan h gia c im t vi sinh trng ca cõy trng Vi cỏc kt qu nghiờn cu ó t c, nhiu nh khoa hc ó cho rng: i vi cỏc vựng ụn i, phn ng ca t, hm lng CaCO3 v cỏc chõt BaZ khỏc, thnh phn cp ht v in th ụxy húa kh (Eh) ca t l nhng yu t quan trng nht Quan im ny ó xem xột cỏc yu t húa hc t quan trng hn yu t vt lý i vi vựng nhit i thỡ cỏc tỏc gi cho rng: Cỏc yu t cú kh nng gi nc, sõu ca t v thoỏng khớ l nhng yu t gi vai trũ ch o iu ny cú ngha l: Yu t vt lý t quan trng hn yu t húa hc t Cỏc kt qu ny da trờn cỏc nghiờn cu v t i nỳi v t nụng nghip [11] Thi gian gn õy, Trung tõm lõm nghip Quc t (CIFOR) ó tin hnh nghiờn cu v qun lý lp a v sn lng rng cho rng trng cỏc nc nhit i nh: n , Trung Quc, Indonesia, Nam Phi, Conggo, Brazil Kt qu nghiờn cu cho thy: Cỏc bin phỏp x lý lp a khỏc v cỏc loi cõy trng khỏc ó cú nh hng khỏc n phỡ t, cõn bng nc, s phõn hy thm mc v chu trỡnh dinh dng khoỏng [22], [23] Phõn hng t, ỏnh giỏ t nhng nm gn õy ó cú nhng cụng trỡnh nghiờn cu c th song mi ch nghiờn cu cho tng i tng cõy trng c th vựng ụn i cỏc nghiờn cu ó cp v nh hng ca rng t nhiờn, rng trng n phỡ t Nghiờn cu v rng ma nhit i Australia, Week (1970) ó khng nh sinh trng ca thc vt ph thuc vo cỏc yu t l: ỏ m, m ca t, thnh phn c gii, CaCO3, hm lng mựn v m 1.1.2 Vit Nam T nhng nm 80 tr li õy mt s cụng trỡnh nghiờn cu di õy ó t nn múng cho vic nghiờn cu v ỏnh giỏ t ai: - Nghiờn cu ỏnh giỏ v quy hoch t khai hoang Vit Nam ca Bựi Quang Ton v nhúm nghiờn cu (1991) [18], ó ng dng phõn loi tim nng (Capability classification) ca FAO Tuy nhiờn nghiờn cu ch ỏnh giỏ cỏc iu kin t nhiờn (th nhng, thy v ti tiờu, khớ hu nụng nghip) v nghiờn cu mi ch dng li lp (class) thớch nghi cho tng loi hỡnh s dng - Trn An Phong (1994) [10] ó a kt qu ỏnh giỏ hin trng s dng t nc ta theo quan im sinh thỏi v phỏt trin bn vng Phng phỏp ỏnh giỏ ny t mi quan h bin chng gia cỏc yu t: Tớnh cht ca t, hin trng s dng t, tớnh thớch nghi t ai, vựng sinh thỏi - ỏnh giỏ tim nng s dng t Lõm nghip ca tng vựng sinh thỏi v ton quc ca ỡnh Sõm v cng s (2000) l phng phỏp ng dng phn mm GIS trờn mỏy tớnh xõy dng cỏc bn ỏnh giỏ tim nng s dng t lõm nghip Phng phỏp ny cho phộp li dng c cỏc thụng tin sn cú v cú ý ngha l mang tớnh chin lc v d bỏo [14] Cho n nay, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v t Vit Nam cú khỏ nhiu trung ch yu da vo cỏc ni dung chớnh sau: - Nghiờn cu c bn v hỡnh thnh v tớnh cht lý, húa hc ca t - iu tra, phõn loi, xõy dng bn t vi cỏc t l khỏc - ỏnh giỏ tim nng sn xut t - Bin phỏp ci to mt s loi t cú - Bo v v chng suy thoỏi ti nguyờn t Nm 1960, F.R Moormann ó xut bn Bn th nhng Nam Vit Nam vi t l 1/1.000.000 v kốm theo bng phõn loi t dựng 54 Trờn c s cỏc kt qu ó nghiờn cu v mi quan h gia sinh trng ca Keo lai vi mt s tớnh cht t, lun xut bng phõn hng t cp vi mụ cho trng rng Keo lai nh sau: Bng 4.8: Bng tiờu chun phõn hng t cp vi mụ cho trng rng Keo lai ti vựng ụng Bc B Phõn hng t theo cỏc yu t Cỏc yu t chun oỏn Hng I Loi t Hng II Hng III Hng IV Ff, D, Fp, Fs Fs, Fq, Fv Fq, Fs Fq, E < 15 15 - 25 25 - 30 >30 Ib2, Ib1 Ib2, Ia Ib2, Ia Ia dy tng t > 70 50 - 70 30 - 50 < 30 Mựn (%) -4 2-3 2-3 1m)/ha Ib2 - Cõy bi, cú di 300 cõy g tỏi sinh (h > 1m)/ha Ia - C thp, t gut, c lụng ln, c tranh 4.4 ỏnh giỏ hiu qu kinh t ca rng trng Keo lai ti ó tin hnh o m sinh rng trng Keo lai mt s tui khỏc trờn nhng hng t khỏc ti mt s lõm trng trng rng sn xut cỏc tnh Qung Ninh, Bc Giang, Thỏi Nguyờn v Lng Sn 55 Trờn c s ú tin hnh thc hin vic ỏnh giỏ hiu qu kinh t cho rng trng Keo lai Kt qu di õy (bng 4.9) cho thy tr lng v tc tng tng hng nm ca loi cõy ny cú s khỏc bit ỏng k cỏc tui khỏc trờn cỏc hng t khỏc Gia hng t I v hng t s khỏc bit l rt ln rng tui ti Honh B - Qung Ninh cú tr lng t 92,3m3/nm vi tc sinh trng hng nm l 23,01m3/ha/nm, ú cng rng tui ti Phn M- Phỳ Lng- Thỏi Nguyờn thỡ sn lng ch t 30,98m3/ha vi tc tng trng hng nm l 7,74m3/ha/nm Kt qu c th nh sau: Bng 4.9: Kt qu o m sinh rng trng Keo lai ti cỏc im nghiờn cu Mt (cõy/ha) Tr lng (m3/ha) Nng sut (m3/ha/nm) 1250 155,39 25,89 I Lõm trngHonh B Qung Ninh 1075 178,44 22,31 I Lõm trng Hu Lng Lng Sn 1150 135,28 27,06 I Lõm trngHonh B Qung Ninh 1350 92,03 23,01 I Vụ Chanh Phỳ Lng- Thỏi Nguyờn 1650 98,83 32,94 I Lõm trng Lc NgnBc Giang 1500 69,45 17,36 II Lõm trng Lc NgnBc Giang 1300 72,06 18,02 II Lõm trng Lc Bỡnh Lng sn 1275 62,29 15,81 II Lõm trngHonh B Qung Ninh 1250 91,82 18,36 II 10 Phn M -Phỳ LngThỏi Nguyờn 1500 79,86 15,97 II T T a im Tui Lõm trng Lc Bỡnh Lng sn Hng t 56 Mt (cõy/ha) Tr lng (m3/ha) Nng sut (m3/ha/nm) 10 1000 141,60 14,16 III Phn M -Phỳ LngThỏi Nguyờn 1500 54,55 13,63 III 13 Lõm trng Lc NgnBc Giang 1100 79,65 13,27 III 14 Phn M -Phỳ LngThỏi Nguyờn 1350 30,98 7,74 IV 15 Lõm trng Lc NgnBc Giang 1100 30,99 7,75 IV 16 Lõm trng Lc Bỡnh Lng sn 1275 32,92 8,23 IV T T a im Tui 11 Lõm trngHonh B Qung Ninh 12 Hng t thun li cho vic ỏnh giỏ hiu qu kinh t rng trng Keo lai, ti da trờn mt s gi nh nh sau: - T l li dng g, ci ti tt c cỏc im nghiờn cu l nh v bng 0,75 - Giỏ bỏn cõy ng (bỏn ti rng) l 270.000/m3, giỏ bỏn ci l 60.000/ster ( õy coi giỏ bỏn ti cỏc im l s nhau, thc t mc giỏ cú th cú s khỏc bit tng a phng) - Cỏc Lõm trng trng rng v chm súc rng theo nh mc, c s dng to rng bao gm vay ngõn hang vi lói sut l 7%/nm - Rng trng c khai thỏc mt ln, cỏc sn phm thu c quỏ trỡnh ta tha, chm súc rng coi nh khụng ỏng k Thu nhp g, ci mt chu k kinh doanh c tớnh theo cụng thc l: Doanh thu t rng = (Tr lng x t l li dng g x giỏ cõy ng) + (Tr lng x t l l dng ci x giỏ ci) (ng/ha) 57 Kt qu tớnh toỏn doanh thu ca rng Keo lai c trỡnh by bng di õy Bng 4.10: Thu nhp t rng trụng Keo lai ti cỏc im nghiờn cu Tr lng (m3/ha) T l l dng g, ci Giỏ bỏn cõy ng (ng/ha) Giỏ bỏn ci (ng/ ster) Doanh thu T T a im Tui Lõm trng Lc Bỡnh Lng sn 63,26 0,75 270.000 60.000 38.495.025 Lõm trngHonh B -Qung Ninh 178,44 0,75 270.000 60.000 33.481.800 Lõm trng Hu Lng Lng Sn 135,28 0,75 270.000 60.000 44.163.900 Lõm trngHonh B -Qung Ninh 92,03 0,75 270.000 60.000 22.777.425 Vụ Chanh Phỳ Lng- Thỏi Nguyờn 98,83 0,75 270.000 60.000 24.460425 Lõm trng Lc Ngn- Bc Giang 69,45 0,75 270.000 60.000 17.188.875 Lõm trng Lc Ngn- Bc Giang 72,06 0,75 270.000 60.000 17.834.850 Lõm trng Lc Bỡnh Lng sn 62,29 0,75 270.000 60.000 15.416.775 Lõm trngHonh B -Qung Ninh 91,82 0,75 270.000 60.000 22.725.450 10 Phn M -Phỳ Lng- Thỏi Nguyờn 79,86 0,75 270.000 60.000 19.765.350 11 Lõm trngHonh B -Qung Ninh 10 141,60 0,75 270.000 60.000 35.046.000 12 Phn M -Phỳ Lng- Thỏi Nguyờn 54,55 0,75 270.000 60.000 13.501.125 13 Lõm trng Lc Ngn- Bc Giang 79,65 0,75 270.000 60.000 19.713.375 58 Tr lng (m3/ha) T l l dng g, ci Giỏ bỏn cõy ng (ng/ha) Giỏ bỏn ci (ng/ ster) Doanh thu T T a im Tui 14 Phn M -Phỳ Lng- Thỏi Nguyờn 30,98 0,75 270.000 60.000 7.667.550 15 Lõm trng Lc Ngn- Bc Giang 30,99 0,75 270.000 60.000 7.670.025 16 Lõm trng Lc Bỡnh Lng sn 32,92 0,75 270.000 60.000 8.147.700 Bng 4.10 cho thy s khỏc doanh thu ca rng Keo lai nhng im nghiờn cu cú hng t khỏc Cựng tui vi mt 1350 cõy/ha nhng Phn M, Thỏi Nguyờn trờn hng t IV ch cho doanh thu l 7.667.550ng/ha ú Honh B, Qung Ninh hng t I cho doanh thu l 22.777.425ng/ha Rng Keo lai cú doanh thu cao nht l rng tui, mt 1150 ti Hu Lng Lng Sn (44.163.900ng/ha), rng cú doanh thu thp nht l rng tui, mt 1100 Lc Ngn, Bc Giang (7.670.025ng/ha) ti tin hnh vic ỏnh giỏ hiu qu kinh t rng trng Keo lai da trờn cỏc ch tiờu l: NPV (ch tiờu giỏ tr hin ti thun); IRR (ch tiờu hon ni b); BCR (hiu sut u t) Ngoi cũn tớnh thờm ch tiờu giỏ tr hin ti thun tớnh bỡnh quõn theo nm (NPV/nm) v thi gian hon Cn c vo h s rng trng ca cỏc Lõm trng ti cỏc im nghiờn cu, tụi tin hnh tớnh tng chi phớ cho vic to rng tớnh n thi im hin ti Vic tớnh toỏn s dng cỏc cụng thc 2.1; 2.2 v 2.3 59 Bng 4.11: Hiu qu kinh t ca rng trng Keo lai a im Tr Tui Hng lng t (nm) (m3/ha S Hiu nm sut hon u t Doanh thu t rng (ng/ha) NPV (ụng/ ha) 38.495.025 16.790.884 2.789.480 25,79 1,4 3,01 NPV/nm (/ha/nm) IRR (%) Lc Bỡnh, Lng sn 155,39 Hu Lng Lng Sn 135,28 I 33.481.800 15.087.718 3.015.743 31,60 1,5 3,00 Honh B Qung Ninh 178,44 I 44.163.900 16.733.339 2.090.417 17,45 1,4 2,99 Phỳ LngThỏi Nguyờn 98,83 I 24.460425 11.321.239 3.773.746 63,00 1,6 2,5 35.150.287 14.978.545 I Trung bỡnh 2.919.596 34,52 1,5 2,93 Lc NgnBc Giang 72,06 II 17.834.850 4.884.678 1.221.019 18,4 2,2 1,6 Lc Bỡnh Lng sn 62,29 II 15.416.775 3.039.340 759.835 12,1 2,8 1,3 Honh B Qung Ninh 91,82 II 22.725.450 7.409.589 1.481.917 18,4 2,0 1,8 Phỳ LngThỏi Nguyờn 79,86 II 19.765.350 5.299.079 1.059.815 14,10 3,0 1,6 Trung bỡnh 18.935.606 5.158.022 1.130.647 15,71 2,5 1,68 Phỳ LngThỏi Nguyờn 54,55 III 13.501.125 1.575.909 394.474 7,02 3,5 1,2 Lc NgnBc Giang 79,65 III 19.713.375 4.275.887 712.646 9,03 2,4 1,3 Trung bỡnh 16.607.250 2.926.886 553.560 8,02 3,0 1,25 Phỳ LngThỏi Nguyờn 30,98 IV 7.667.550 -2.872.507 -718.126 -14,01 7,9 0,67 Lc NgnBc Giang 30,99 IV 7.670.025 -2.872.907 -718.226 -14,00 7,8 0,66 Lc Bỡnh Lng sn 32,92 IV 8.147.700 -2.560.203 -626.550 -12,02 9,5 0,71 Trung bỡnh 7.828.425 -2.750.359 -687.333 -13,33 8,2 0,69 60 Kt qu bng trờn cho thy: - Cỏc rng trng trờn hng t I: Cho doanh thu trung bỡnh l 35.200.000/ha, li nhun dũng t trung bỡnh 3.000.000/ha/nm, t l hon ni b l 34,5% v hiu sut u t l 2,9 ln t cao nht hng t Trong ú s nm hon l rt thp ch l 1,5 nm (thp nht cỏc hng t), iu ny cú ngha ch sau gn nm trng rng l hon v bt u cú lói - Cỏc rng trng trờn hng t II: Doanh thu trung bỡnh ca rng Keo lai trờn hng t ny l 19.000.000/ha, li nhun dũng l 1.100.000 /ha/nm, t sut hon l 15,7% v hiu sut u t l 1,68 ln thp hn hng t I nhng cao hn hng t III v IV Thi gian hon ca rng trng l 2,5 nm Nh vy hng t ny ch cn sau nm ri trng rng l cú th hon c ban u v t nm th tr i l cú lói - Cỏc rng trng trờn hng t III: hng t ny rng trng cho doanh thu trung bỡnh l 16.600.000/ha, li nhun dũng 600.000 /ha/nm, t sut hon l 8,02% v hiu sut u t t 1,25 ln, thi gian hon l nm, ngha l nu trỡ rng trng t nm th tr i l cú li nhun - Cỏc rng trng trờn hng t IV: Vi rng tui im nghiờn cu khỏc nhau, doanh thu trung bỡnh l rt thp ch t 7.800.000/ha, cha cú li nhun, t l hon l rt thp, hiu sut u t ch l 0,69 ln thp nht v thp hn hng t I rt nhiu ln S nm hon l 8,4 nm Nh vy trng rng trờn hng t ny mun thu c lói thỡ cn trỡ rng trờn nm, thi im ny rng mi bt u cú lói Nh vy vi mc u t ban u cho trng rng, chm súc v bo v rng nh thỡ sinh trng ca Keo lai cho doanh thu cú s khỏc bit ỏng k gia cỏc hng t, c bit l hng t I v hng t IV 61 Chng KT LUN, TN TI V KIN NGH 5.1 Kt lun T cỏc kt qu nghiờn cu trờn, ti a mt s kt lun nh sau: - Trng rng iu kin khụng phi l thõm canh thỡ iu kin lp a, t ni trng rng cú nh hng nhiu n kh nng sinh trng v phỏt trin ca Keo lai Kt qu phõn tớch tng quan cho thy sinh trng ca Keo lai cú quan h ph thuc vi mt s tớnh cht t l: dy tng t, hm lng mựn, hm lng photpho d tiờu, hm lng sột vt lý v dung trng Trong ú nú ph thuc cht ch vo yu t ( dy tng t, hm lng mựn v hm lng photpho d tiờu t) - ti a bng phõn hng t cp vi mụ cho trng rng Keo lai vựng ụng Bc B l da trờn nhng nghiờn cu thc t - Hiu qu kinh t ca rng trng Keo lai l cú s khỏc bit rt ln gia cỏc hng t, c bit l hng t I v IV, hng t II v III cú s khỏc bit khụng ỏng k 5.2 Tn ti ti mi ch tin hnh nghiờn cu mt s lõm trng trng rng sn xut ti tnh Lng Sn, Bc Giang, Thỏi Nguyờn v Qung Ninh nờn cú th cha phn ỏnh c ton din v vic trng rng Keo lai ca c vựng Do kinh phớ nghiờn cu v thi gian khụng nhiu nờn ti cha thc hin c vic th nghim bng phõn hng cp vi mụ vo mt im c th kim tra chớnh xỏc ca bng phõn hng Vic ỏnh giỏ hiu qu kinh t ca rng trng Keo lai da trờn cỏc gi nh l giỏ bỏn g, ci ti cỏc im l nh nhng thc t nú cú th 62 khỏc tng a phng Vỡ vy cú th kt qu tớnh toỏn cha phn ỏnh c doanh thu thc t ca ca rng Keo lai 5.3: Kin ngh - Tip tc nghiờn cu b sung, thc hin th nghim bng phõn hng t trờn mt s im c th kim nghim chớnh xỏc v hon thin hn bng phõn hng t cp vi mụ cho trng rng Keo lai ti vựng ụng Bc B - Khụng nờn trng rng Keo lai trờn hng t IV Tuy nhiờn nu trụng thỡ nờn ỏp dng phng thc thõm canh u t cao lm gim thi gian hon v tng hiu sut u t tng hiu qu kinh doanh rng trng Keo lai thỡ cng nờn u t trng thõm canh trờn cỏc hng t I, II v III 63i LI CM N L hc viờn hc ti Khoa sau i hc Trng i hc Lõm nghip, quỏ trỡnh hc tỏc gi ó nhn c s giỳp tn tỡnh v chuyờn mụn ca cỏc thy cụ giỏo nh trng v cỏc cỏn b Khoa sau i hc Nhõn dp ny tỏc gi xin c by t lũng bit n sõu sc ti s giỳp quý bỏu ú Trong quỏ trỡnh thc hin lun vn, tỏc gi ó nhn c s hng dn, ch bo tn tỡnh ca PGS TS Ngụ ỡnh Qu, thy giỏo trc tip hng dn tỏc gi Xin by t lũng bit n chõn thnh ti thy v gia ỡnh Tỏc gi cng xin cm n cỏc cỏn b Trung tõm Nghiờn cu sinh thỏi v Mụi trng rng ó to iu kin v giỳp rt nhit tỡnh tỏc gi hon thnh Lun ny Xin chõn thnh cm n Lónh o v mt s cỏn b k thut cỏc Lõm trng tnh Thỏi Nguyờn, Qung Ninh, Bc Giang v Lng Sn ó giỳp tỏc gi thu thp cỏc thụng tin, cỏc s liu ngoi hin trng Cui cựng xin cm n Lónh o Trung tõm khoa hc sn xut lõm nghip ụng Bc B ó to iu kin v thi gian tỏc gi hon thnh Lun tt nghip Cm n bn bố v ng nghip ó giỳp quỏ trỡnh thc hin Lun Mc dự tỏc gi ó rt n lc v c gng quỏ trỡnh thc hin lun vn, song lun khụng th trỏnh nhng thiu sút Rt mong nhn c nhng ý kin úng gúp ca cỏc thy cụ v bn bố ng nghip Tụi xin cam oan s liu thu thp, kt qu tớnh toỏn l trung thc v c trớch dn rừ rng Xin chõn thnh cm n! Vnh Phỳc, thỏng nm 2010 Tỏc gi Nguyn Th Hiờn 64ii MC LC Trang ph bỡa Li cm n ..i Mc lc ...ii Danh mc cỏc t vit tt . iv Danh mc cỏc bng .. v Danh mc cỏc hỡnh vi M U Chng TNG QUAN VN NGHIấN CU 1.1 Cỏc nghiờn cu v phõn hng, ỏnh giỏ t v thớch hp cõy trng 1.1.1 Trờn th gii 1.1.2 Vit Nam 1.2 Cỏc nghiờn cu v Keo lai 11 1.2.1 c im hỡnh thỏi 11 1.2.2 Phõn b 11 1.2.3 Khớ hu 12 1.2.4 Ging 13 1.2.5 Lp a 14 Chng 16 MC TIấU, NI DUNG V PHNG PHP NGHIấN CU 16 2.1 Mc tiờu, i tng v phm vi nghiờn cu 16 2.1.1 Mc tiờu 16 2.1.2 i tng v phm vi nghiờn cu 16 2.2 Ni dung nghiờn cu 16 2.2.1 iu tra thu thp cỏc thụng tin ngoi hin trng 16 2.2.2 Ni nghip phõn tớch mu t v x lý s liu 17 2.2.3 ỏnh giỏ hiu qu kinh t ca trng rng Keo lai 17 2.3 Phng phỏp nghiờn cu 17 2.3.1 Phng phỏp lun v cỏch tip cn 17 2.3.2 Phng phỏp c th 18 iii 65 Chng 23 IU KIN T NHIấN, KINH T-X HI KHU VC NGHIấN CU 23 3.1 iu kin t nhiờn 23 3.1.1 V trớ a lý 23 3.1.2 c im khớ hu 23 3.1.3 a hỡnh 24 3.1.4 t v ỏ m 25 3.1.5 Hin trng rng cỏc tnh vựng ụng Bc 26 3.2 Tỡnh hỡnh kinh t - xó hi 27 Chng 29 KT QU NGHIấN CU V THO LUN 29 4.1 ỏnh giỏ mc thớch hp cõy trng cp v mụ cho Keo lai vựng ụng Bc B 29 4.2 nh hng ca iu kin lp a n sinh trng ca rng Keo lai 40 4.2.1 nh hng ca iu kin lp a n nng sut rng Keo lai 40 4.2.2 c im lý, húa tớnh t di rng trng Keo lai sinh trng tt xu khỏc 43 4.3 Tng quan sinh trng ca Keo lai vi tớnh cht t vựng ụng Bc B v xut bng phõn hng t cp vi mụ 47 4.3.1 Xõy dng phng trỡnh tng quan gia mt s tớnh cht t vi sinh trng ca Keo lai 47 4.3.2 xut bng phõn hng t cp vi mụ cho trng rng Keo lai vựng ụng Bc B 53 4.4 ỏnh giỏ hiu qu kinh t ca rng trng Keo lai 54 Chng 61 KT LUN, TN TI V KIN NGH 61 5.1 Kt lun 61 5.2 Tn ti 61 5.3: Kin ngh 62 iv 66 DANH MC CC Kí HIU, CH VIT TT KHLN: Khoa hc lõm nghip NC: Nghiờn cu Ns: Nng sut Nts: Nit tng s K2O5dt: Kali d tiờu P2O5dt: Phot d tiờu TPCG: Thnh phn c gii Ppm: n v phn triu D1.3: ng kớnh ngang ngc Hvn: Chiu cao vỳt ngn Sig F: Kt qu kim tra s tn ti ca h s R2 bng tiờu chun F ca Fisher Sig t: Kt qu kim tra s tn ti ca h s phng trỡnh tng quan bng tiờu chun T ca Student R: H s tng quan R2: H s xỏc nh 67v DANH MC CC BNG Bng TT Trang 3.1 Din tớch rng cỏc tnh vựng ụng Bc nm 2008 26 4.1 Ch tiờu thớch hp khớ hu ca cõy Keo lai 29 4.2 Ch tiờu thớch hp t ca cõy Keo lai 30 4.3 Tng hp ỏnh giỏ thớch hp cõy trng i vi Keo lai 37 4.4 Sinh trng ca rng Keo lai trờn cỏc iu kin lp a vựng ụng Bc B 40 4.5 c im lý tớnh t di rng trng Keo lai tt xu khỏc 43 4.6 c im húa tớnh t di rng trng Keo lai tt xu khỏc 44 4.7 Phõn chia hng t/cp nng sut ca rng Keo lai 53 4.8 Bng tiờu chun phõn hng t cp vi mụ cho trng rng Keo lai ti vựng ụng Bc B 4.9 Kt qu o m sinh rng trng Keo lai ti cỏc im nghiờn cu 54 55 4.10 Thu nhp t rng trụng Keo lai ti cỏc im nghiờn cu 57 4.11 Hiu qu kinh t ca rng trng Keo lai 59 vi 68 DANH MC CC HèNH V, TH TT Hỡnh v, th Trang 4.1 Bn thớch hp t ca cõy Keo lai vựng ụng Bc B 32 4.2 Bn thớch hp khớ hu ca cõy Keo lai vựng ụng Bc B 34 4.3 Bn thớch hp khớ hu, t ca cõy Keo lai vựng ụng Bc B 36 4.4 th tng quan gia sinh trng Keo lai vi dy tng t 48 4.5 th tng quan gia sinh trng Keo lai vi dung trng t 48 4.6 th tng quan gia sinh trng Keo lai vi hm lng sột vt lý 49 4.7 th tng quan gia sinh trng Keo lai vi ch s pHKCl 50 4.8 th tng quan gia sinh trng Keo lai vi hm lng mựn 51 4.9 th tng quan gia sinh trng Keo lai vi hm lng mựn P2O5 d tiờu 52 ... mẹ Keo tai tượng có xuất x Daintree (thuộc bang Queensland Australia) bố Keo tràm xuất x Darwin (thuộc bang Northern Territory Australia) Năm 1984 Keo lai tìm thấy vùng Đông Nam Bộ, với mẹ Keo. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG A I HỌC LÂM NGHIỆP NGUYỄN THỊ HIÊN NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN LẬP Đ A CHO GÂY TRỒNG KEO LAI (A. mangium x A. auriculiformis) TẠI MỘT... cao hiệu kinh doanh rừng vùng Đông Bắc Bộ 2.1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài rừng trồng Keo lai (A. mangium x A. auriculiformis) - Phạm vi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu điều kiện lập địa cho cây trồng keo lai (a mangium x a auriculiformis) tại một số nơi ở vùng đông bắc bộ , Nghiên cứu điều kiện lập địa cho cây trồng keo lai (a mangium x a auriculiformis) tại một số nơi ở vùng đông bắc bộ , Nghiên cứu điều kiện lập địa cho cây trồng keo lai (a mangium x a auriculiformis) tại một số nơi ở vùng đông bắc bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay