Giáo án tổng hợp hoá học 8 12

149 37 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 14:37

Tun Ngy son: 27/08/2016 Ngy d kin dy: 8A: 29/08/2016 8B: 29/08/2016 Tit 1: M U MễN HO HC I Mc tiờu Kin thc: Bit c: - Hoỏ hc l khoa hc nghiờn cu cỏc cht, s bin i ca cht v ng dng ca chỳng - Hoỏ hc cú vai trũ quan trng cuc sng ca chỳng ta - Cn phi lm gỡ hc tt mụn húa hc K nng: - T thu thp, tỡm kin thc, x lý thụng tin, dng v ghi nh - Nm vng v cú kh nng dng kin thc ó hc Thỏi : - Yờu thớch mụn hc, nghiờm tỳc nghiờn cu khoa hc II.Chun b - Dng c: Giỏ ng nghim, ng nghim - Hoỏ cht: inh st, dung dch NaOH, CuSO4, ddHCl III Tin trỡnh dy hc * t : Hoỏ hc l gỡ? Hoỏ hc cú ớch li gỡ? Cú vai trũ quan trng nh th no cụng nghip, nụng nghip v i sng Chỳng ta phi lm gỡ hc tt mụn hoỏ hc Hot ng ca GV v HS Ni dung kin thc Hot ng 1: Tỡm hiu khỏi nim húa 1.Hoỏ hc l gỡ? hc: * Thớ nghim 1: - GV lm thớ nghim: Cho dung dch Dung dch NaOH khụng mu NaOH tỏc dng vi dung dch CuSO4 Dung dch CuSO4 mu xanh - HS quan sỏt mu sc dung dch trc -> To cht mi kt ta phn ng v sau phn ng xy Nhn xột hin tng *GV cho HS quan sỏt thớ nghim th inh *Thớ nghim 2: st vo dung dch HCl Th inh st vo dung dch HCl->Cú hin tng to cht khớ si bt lũng cht - HS quan sỏt hin tng rỳt nhn xột lng GV: Em hóy rỳt nhn xột v thớ * Nhn xột: nghim trờn? - Cú s bin i to thnh cht mi cỏc cht tỏc dng vi * Kt lun: (Sgk) - Nghiờn cu cỏc cht, s bin i ca cht Hot ng 2: Tỡm hiu vai trũ ca húa Hoỏ hc cú vai trũ nh th no hc i sng cuc sng ca chỳng ta? GV cho HS c cõu hi sgk trang - To cỏc dựng cú tớnh cht khỏc - Thuc cha bnh - HS tho lun nờu vớ d v rỳt nhn xột ? Hoỏ hc cú vai trũ quan trng nh th no cuc sng Khi sn xut hoỏ cht v s dng hoỏ cht cú gỡ cn lu ý ? Hot ng 3: Tỡm hiu cỏch hc mụn húa hc - GV t chc cho HS tho lun - GV túm tt, hc sinh nờu li kt lun - Phõn bún ->Hoỏ hc cú vai trũ quan trng i sng *Lu ý: sn xut v s dng cn trỏnh ụ nhim Cỏc em cn lm gỡ hc tt mụn hoỏ hc: a Cỏc hot ng cn chỳ ý hc mụn hoỏ hc: - Thu thp tỡm hiu kin thc - X lý thụng tin - Vn dng - Ghi nh b Phng phỏp hc mụn hoỏ hc nh th no l tt: - Nm vng v cú kh nng dng thnh tho kin thc ó hc Cng c: - HS c ghi nh trang Cho vớ d? Dn dũ - Tỡm hiu vic s dng phõn bún, thuc tr sõu, thuc tr c a phng em *Rỳt kinh nghim: Ngy thỏng nm 2016 CHNG I : CHT- NGUYấN T- PHN T TUN Ngy son: 27/08/2016 Ngy d kin dy: 8A: 03/09/2016 8B: 03/09/2016 Tit - Bi 2: CHT I Mc tiờu Kin thc: Bit c: - Khỏi nim cht v mt s tớnh cht ca cht (Cht cú vt th xung quanh ta) K nng: - Quan sỏt thớ nghim, hỡnh nh, mu cht rỳt c nhn xột v tớnh cht ca cht (ch yu l tớnh cht vt lý ca cht) Thỏi : - Yờu thớch mụn hc, nghiờm tỳc hc II Chun b - Dng c : Dng c th tớnh dn in - Hoỏ cht: Mu cht S, P , Al, Mui tinh III.Tin trỡnh dy hc: Kim tra bi c: - Hoỏ hc l gỡ? Hoỏ hc cú vai trũ gỡ i sng? - Hc hoỏ hc nh th no? Bi mi: * t : Hoỏ hc nghiờn cu v cht v s bin i ca cht Vy cht l gỡ? cht cú õu? chỳng ta cựng tỡm hiu ni dung ca bi hc hụm Hot ng ca GV v HS Ni dung kin thc Hot ng 1: Tỡm hiu cht cú õu? 1.Cht cú õu? - GV gii thiu cht cú õu : - GV hng dn hc sinh quan sỏt mt s vt xung quanh, gia ỡnh, mt s loi Vt th cõy, vt - HS quan sỏt, ly vớ d, phõn tớch rỳt T nhiờn Nhõn to kt lun v tr li cõu hi Mt s cht Vt liu (L cht hay hn hp) - GV: Em hóy k cỏc vt th t nhiờn, cỏc - Cỏc vt th t nhiờn: Ngi, dng vt, vt th nhõn to cõy c, sụng sui - Cỏc vt th nhõn to: Nh , xe p, ? Phõn tớch cỏc cht to nờn cỏc vt th t bn,gh nhiờn Cho VD - Vt th t nhiờn gm cú mt s cht khỏc ? Vt th nhõn to lm bng gỡ ? Vt liu lm bng gỡ - HS: Suy ngh v tr li * GV hng dn hc sinh tỡm cỏc VD i sng Hot ng 2: Tỡm hiu tớnh cht ca cht - GV hng dn hs quan sỏt phõn bit mt s cht da vo tớnh cht vt lớ - GV lm thớ nghim xỏc nh nhit sụi ca nc, nhit núng chy ca lu hunh, - Vt th nhõn to lm bng vt liu Mi vt liu u l cht hay hn hp mt s cht VD: (Sgk) *Kt lun: õu cú vt th l ú cú cht Tớnh cht ca cht: a Mi cht cú tớnh cht nht nh - Tớnh cht vt lớ: Mu sc, ỏnh kim, dn in, nhit sụi - Tớnh cht hoỏ hc: S bin i cht ny sang cht khỏc *Xỏc nh tớnh cht ca cht: - Quan sỏt ? Mun xỏc nh tớnh cht ca cht ta lm - Dựng dng c o nh th no? - Lm thớ nghim - Hc sinh lm bi b Bit tớnh cht ca cht cú li gỡ? - Phõn bit c cht ? Bit tớnh cht ca cht cú tỏc dng gỡ - Bit cỏch s dng cht - Bit cỏch sn xut v ng dng cht thớch hp Cng c: - Cho hc sinh lm bi - Phõn bit vt th t nhiờn v nhõn to Dn dũ - Tỡm hiu vai trũ ca cht v vt th t nhiờn v i sng *Rỳt kinh nghim: Ngy thỏng nm 2016 TUN Ngy son: 11/09/2016 Ngy d kin dy: 12/09/2016 Tit - Bi 2: CHT (tip) I Mc tiờu Kin thc: - Khỏi nim v cht nguyờn cht (tinh khit), v hn hp - Cỏch phõn bit cht nguyờn cht (tinh khit), v hn hp da vo tớnh cht vt lý K nng: - Phõn bit c cht v vt th, cht tinh khit v hn hp - Tỏch c mt cht rn hn hp da vo tớnh cht vt lý.(tỏch mui n hn hp mui n v cỏt) - So sỏnh tớnh cht vt lý ca mt s cht gn gi cuc sng, thớ d: ng, mui n, tinh bt Thỏi : - Yờu thớch mụn hc, nghiờm tỳc hc II.Chun b: - Dng c : Dng c chng ct, tranh v - Hoỏ cht: Chai nc khoỏng, ng nc ct III.Tin trỡnh dy hc Kim tra bi c.: - Hc sinh 1: Lm bi 1(sgk) - Hc sinh 2: Lm bi 3(sgk) Bi mi: * t :Trong thc t cú rt nhiu cht to thnh nhiu hn hp v nhiu vt dựng khỏc cú tỏc dng i sng Bi ny ta nghiờn cu v nguyờn cht v hn hp Hot ng ca GV v HS Ni dung kin thc 1.Cht tinh khit: Hot ng 1: Tỡm hiu th no l hn Hn hp: hp? - Gii thiu hn hp qua nhng dựng Nc khoỏng, nc t nhiờn l hn hp: ó chun b: Chai nc khoỏng, nc t Vỡ cú ln cỏc cht khỏc nhiờn, ru *Vy hay nhiu cht trn ln vi - GV yờu cu HS tr li cỏc cõu hi: ?Vỡ gi nc t nhiờn l hn hp ? Vy th no l hn hp ? Tớnh cht ca hn hp - HS: Suy ngh v tr li Hot ng 2: Tỡm hiu th no l cht tớnh khit? *Cho HS quan sỏt ng nc ct ri nhn xột - HS quan sỏt hỡnh v - GV hi HS: Lm th no khng nh nc ct l cht tinh khit? (Nhit sụi, nhit núng chy, D) - GV gii thiu nc ct l cht tinh khit ?Vy cht tinh khit l gỡ? Hot ng 3: Tỡm hiu phng phỏp tỏch cht hn hp - GV lm thớ nghim un dung dch mui cho nc bay hi thu c mui kt tinh - Cho HS tỡm cỏc phng phỏp tỏch cht hp hp ngoi phng phỏp trờn - HS cho vớ d - Cho hc sinh lm bi 4, bi 7(a,b) gi l hn hp - Hn hp cú tớnh cht thay i ,tu thuc vo thnh phn hn hp b Cht tinh khit: - Nc ct l cht tinh khit - Cht tinh khit cú tớnh cht nht nh * Cht tinh khit khụng ln cht no khỏc Tỏch cht hn hp: - Phng phỏp cụ cn - Phng phỏp chng ct - Phng phỏp lc - Phng phỏp lng * Tớnh cht ging * Tớnh cht khỏc - Ung nc khoỏng tt hn 4.Cng c: - So sỏnh thnh phn ca hn hp v nguyờn cht? - So sỏnh nc ct v nc t nhiờn? Dn dũ - Hc bi Phõn bit cht tinh khit, hn hp - Bi v nh: 5,8 (sgk) *Rỳt kinh nghim: Ngy thỏng nm 2016 TUN Ngy son: 11/09/2016 Ngy d kin dy: 17/09/2016 Bi - Tit 4: BI THC HNH S TNH CHT NểNG CHY CA CHT TCH CHT T HN HP I Mc tiờu Kin thc: - Ni quy v mt s quy tc an ton phũng thớ nghim húa hc: Cỏc s dng mt s dng c, húa cht phũng thớ nghim - Mc ớch v cỏc bc tin hnh, k thut thc hin mt s thớ nghim c th + Quan sỏt s núng chy v so sỏnh nhit núng chy ca parafin v lu hunh + Lm sch mui n t hn hp mui n v cỏt K nng : - S dng c mt s dng c,húa cht thc hin mt s TN n gin nờu trờn - Vit tng trỡnh thớ nghim Thỏi : - Yờu thớch mụn hc, nghiờm tỳc quỏ trỡnh lm thớ nghim II Chun b: - Dng c: nhit k, cc thy tinh chu nhit, ng nghim, kp g, a thy tinh, giy lc, phu thy tinh - Tranh: Mt s quy tc an ton phũng thớ nghim III Tin trỡnh dy hc: Kim tra bi c - So sỏnh thnh phn cht tinh khit, hn hp? Cho vớ d? - Da vo õu tỏch cỏc cht hn hp? Bi mi: * t : tit 2, cỏc em ó nghiờn cu v cht Bi ny ta xỏc nh tớnh cht ca cht qua mt s thớ nghim Hot ng ca GV v HS Ni dung kin thc Hot ng1: Tỡm hiu dng c thớ 1.Gii thiu dng c: nghim - Mt s quy tc an ton s dng cỏc dng GV gii thiu dng c thớ nghim v c v hoỏ cht quy tc an ton lm thớ nghim - Ni quy phũng thc hnh - Ni quy phũng thc hnh - HS xỏc nh cụng dng ca mi loi Hot ng 2: Tỡm hiu thớ nghim tỏch hn hp * Tỏch cht hn hp - HS pha hn hp: Nc + mui+ cỏt - Lc u - Lc hn hp - hn hp trờn giy lc thu nc lc vo cc - Ly mt ớt nc ó lc b lờn kớnh v un ? Quan sỏt s bay hi ca nc ? Cht thu c so vi mui ban u ? Ta ó dựng nhng phng phỏp gỡ tỏch cht hn hp Hot ng 3: Vit bn tng trỡnh GV hng dn hc sinh lm bn tng trỡnh thớ nghim HS lp bng theo cỏc ct sau 2.Thớ nghim: *Tỏch riờng cht t hn hp mui n v cỏt: - Dựng phu, giy lc Thu c dung dch mui - un nc ó lc bay hi - Nc bay hi thu c mui n 3.Hc sinh lm bn tng trỡnh: TT Mc ớch Hin tng quan sỏt c Kt qu thớ nghim TN Tỏch - Dung dch trc lc Tỏch riờng c mui n v riờng - Dung dch sau lc cỏt mui n - Cỏt c gi li trờn giy loc - Cho nc lc bay ht thu c hn hp mui n vi cỏt 4.Cng c: - Thu dn dng c , hoỏ cht V sinh phũng hc - Nhn xột gi thc hnh 5.Dn dũ: - Lm xong tng trỡnh Gi sau np - c bi: Nguyờn t *Rỳt kinh nghim: Ngy thỏng nm 2016 TUN Ngy son: 18/09/2016 Ngy d kin dy: 19/09/2016 Tit Bi 4: NGUYấN T I Mc tiờu Kin thc: - Cỏc cht c cu to t cỏc nguyờn t - Nguyờn t l cỏc ht vụ cựng nh, trung hũa v in, gm ht nhõn mang in dng v v nguyờn t l cỏc (e) mang in õm - Ht nhõn gm proton (p) mang in tớch dng v nortron (n) khụng mang in - V nguyờn t gm cỏc electron luụn chuyn ng rt nhanh xung quanh ht nhõn v c xp thnh tng lp - Trong nguyờn t s p bng s e, in tớch ca 1p bng in tớch ca 1e v giỏ tr tuyt i nhng trỏi du, nờn nguyờn t trung hũa v in K nng: - Xỏc nh c s n v in tớch ht nhõn, s p, s e, s lp e, s e mi lp v da vo s cu to nguyờn t ca mt vi nguyờn t c th Thỏi : - Yờu thớch mụn hc, nghiờm tỳc quỏ trỡnh hc II.Chun b - S bng ph cu to nguyờn t Hiro, Oxi, Natri III Tin trỡnh dy hc: Kim tra bi c - Cht l gỡ? Vt th c to t õu? - Phõn bit vt th t nhiờn v vt th nhõn to? Bi mi: t : Mi vt t nhiờn to t cht ny hay cht khỏc Cũn cỏc cht c to t õu ? tr li cõu hi ú ta nghiờn cu bi Nguyờn t Hot ng ca GV v HS Ni dung kin thc Hot ng 1: Tỡm hiu cu to nguyờn t Nguyờn t l gỡ ? ?Vt th c to t õu.Cht to t õu - GV hng dn HS s dng thụng tin Sgk v phn c thờm (Phn 1) * Nguyờn t l ht vụ cựng nh v - Nguyờn t l nhng ht nh th no? trung ho v in, t ú to mi - HS nhn xột mi quan h gia cht, vt th v nguyờn t c liờn h t vt lý lp (Tng in tớch ca cỏc ht e cú tr s tuyt i = in tớch dng ht nhõn) cht - Nguyờn t gm: + Ht nhõn mang in tớch dng + V to bi hay nhiu e mang in tớch õm 28 -Kớ hiu : + Elect ron : e (-) *GV thụng bỏo KL ht: e =9,1095 10 g Vớ d: Nguyờn t Heli (Bt5 trang 6) Hot ng 2: Tỡm hiu ht nhõn nguyờn t Ht nhõn nguyờn t: *Ht nhõn nguyờn t to bi proton v - GV hng n HS c thụng tin sgk ? Ht nhõn nguyờn t to bi nhng loi ht ntron - Kớ hiu: + Proton: p (+) no + Ntron: n (khụng mang ?Cho bit kớ hiu, in tớch ca cỏc ht in) *GV thụng bỏo KL ca p, n: -24 + p = 1,6726.10 g + n = 1,6748.10-24 g - HS c thụng tin Sgk (trang 15) GV nờu - Nguyờn t cựng loi cú cựng s p ht nhõn (tc l cựng in tớch ht khỏi nim Nguyờn t cựng loi nhõn) S p = S e ? Em cú nhn xột gỡ v s p v s e nguyờn t ? So sỏnh KL ht p, n , e nguyờn t mht nhõn mnguyờn t - GV phõn tớch , thụng bỏo : Vy lng ca ht nhõn c coi l lng ca nguyờn t - HS lm bi Cng c: - Nguyờn t cu to bi gỡ ? L ht nh th no ? - Electron cú c im gỡ ? Dn dũ: - c k kt lun Sgk - c phn c thờm - Bi tp: 3, 4, (Sgk) *Rỳt kinh nghim: Ngy thỏng nm 2016 10 lờn bng lm - HS lờn bng lm - GV un nn cỏc sai sút * Bi 3: Tỡm s mol cht tan cú 250 ml dung dch HCl 0,5M - GV yờu cu HS cỏch lm - HS lờn bng lm * Bi 4: Tỡm lng cht tan cú 50 ml dung dch NaCl 0,1M - GV gi ý cỏch gii - HS lờn bng lm - GV nhn xột, b sung * Bi 5: Tỡm th tớch ca dung dch HCl 2M ú cú hũa tan 0,5 mol HCl - GV yờu cu HS trỡnh by cỏch lm - HS lờn bng lm * Bi 6: Trn 1lit dung dch NaOH 1,5M vi lit dung dch NaOH 0,5M Tớnh s mol dung dch NaOH sau trn - GV hng dn HS cỏch lm - HS lờn bng trỡnh by theo hng dn ca GV * Bi 3: - i V t ml sang lớt - T cụng thc tớnh nng mol, rỳt cụng thc tớnh s mol cht tan * Bi 4: - i V t ml sang lớt - T cụng thc tớnh nng mol, rỳt cụng thc tớnh s mol cht tan - Tớnh lng cht tan * Bi 5: - T cụng thc tớnh CM rỳt cụng thc tớnh th tớch - p dng cụng thc tớnh c V * Bi 6: - Tỡm s mol NaOH ca tng dung dch.(n1, n2) - Tớnh s mol : n = n1 + n2 - Tớnh th tớch dung dch : V = V1 + V2 - p dng cụng thc tớnh CM Cng c: - GV cho HS lm thờm s bi sỏch bi son Dn dũ: - Yờu cu HS nm cụng thc tớnh nng mol ca dung dch - Bi v nh: 2, 3, 4, Sgk (trang 145- 146) *Rỳt kinh nghim: .Ngy thỏng nm 2014 135 TUN 14: Ngy son : 20/04/2014 Ngy d kin dy: 8A:02/05/2014 8B:26/04/2014 Tit 64-Bi 43: PHA CH DUNG DCH (Tit 1) I Mc tiờu: Kin thc: Biết đợc: Các bớc tính toán, tiến hành pha chế dung dịch, pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trớc K nng : Tính toán đợc lợng chất cần lấy để pha chế đợc dung dịch cụ thể có nồng độ cho trớc Thỏi :- Yờu thớch mụn hc II Chun b: Mỏy chiu III Tin trỡnh lờn lp: Kim tra bi c: Nờu khỏi nim nng phn trm, nng mol Vit biu thc tớnh, chỳ thớch Hc sinh cha bi tp: 3, Sgk Bi mi: Hot ng ca GV v HS Ni dung kin thc Hot ng 1: I Cỏch pha ch mt dung dch theo nng * Bi 1: T mui CuSO4, nc ct cho trc: v nhng dng c cn thit, hóy tớnh * Bi 1: toỏn v gii thiu cỏch pha ch a Tớnh toỏn: a 50g dd CuSO4 cú nng 10% - Tỡm lng cht tan: 10.50 b 50ml dd CuSO4 cú nng 1M mCuSO = = 5( g ) 100 - GV hng dn HS cỏc bc gii - Tỡm lng dung mụi (nc): a + Tỡm lng cht tan mdm = mdd - mct = 50 - = 45(g) + Tỡm lng nc + Nờu cỏch pha ch S dung dng - Cỏch pha ch: + Cõn ly 5g CuSO4 ri cho vo cc c húa cht pha ch + Cõn ly 45g (hoc ong 45ml) nc ct, ri dn vo cc v khuy nh Thu c 50g dd CuSO4 10% b + Tỡm s mol cht tan b Tớnh toỏn: + Tỡm lng cht tan + Nờu cỏch pha ch S dung dng - Tỡm s mol cht tan: nCuSO = 0,05.1 = 0,05(mol ) c húa cht pha ch - Tỡm lng ca 0,05mol CuSO4 4 mCuSO4 = 0,05.160 = 8( g ) - Cỏch pha ch: + Cõn ly 5g CuSO4 ri cho vo cc 136 + dn dn nc ct vo cc v khuy nh cho 50ml dung dch Thu c 50ml dd CuSO4 1M Hot ng 2: * Bi 2: T mui n NaCl, nc ct v nhng dng c cn thit, hóy tớnh toỏn v gii thiu cỏch pha ch a 100g dd NaCl cú nng 20% b 50ml dd NaCl cú nng 2M - GV yờu cu HS nờu cỏch gii v cỏch pha ch cỏc dung dch theo nng cho trc - Chiu lờn mn hỡnh phn tớnh toỏn v cỏch lm ca cỏc nhúm - Gi i din nhúm lờn pha ch theo cỏc bc ó nờu * Bi 2: a Tớnh toỏn: - Tỡm lng cht tan: mNaCl = 20.100 = 20( g ) 100 - Tỡm lng dung mụi (nc): mdm = mdd - mct = 100- 20 = 80(g) - Cỏch pha ch: + Cõn ly 20g NaCl ri cho vo cc + ong 80ml nc, rút vo cc v khuy u mui n tan ht Thu c 100g dd NaCl 20% b Tớnh toỏn: - Tỡm s mol cht tan: nNaCl = 0,05.2 = 0,1(mol ) - Tỡm lng ca 0,1mol NaCl mNaCl = 0,2.58,5 = 5,85( g ) - Cỏch pha ch: + Cõn ly 5,85g NaCl ri cho vo cc + dn dn nc ct vo cc cho n vch 50ml, khuy nh Thu c 50ml dd NaCl 2M Cng c: - GV cho HS lm thờm bi : * un nh 40g dung dch NaCl cho n nc bay hi ht, ngi ta thu c 8g mui NaCl khan Tớnh nng phn trm ca dung dch thu c Dn dũ - Yờu cu HS nm cỏc cụng thc tớnh nng ca dung dch - Bi v nh: 1, 2, Sgk (trang 149) *Rỳt kinh nghim: .Ngy thỏng nm 2014 137 TUN 16: Ngy son : 25/04/2014 Ngy d kin dy: 8A:09/05/2014 8B:29/04/2014 Tit 65-Bi 43: PHA CH DUNG DCH (Tit 2) I Mc tiờu: Kin thc: Biết đợc: Các bớc tính toán, tiến hành pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trớc K nng :Tính toán đợc lợng chất cần lấy để pha chế đợc dung dịch cụ thể có nồng độ cho trớc Thỏi :- Yờu thớch mụn hc II Chun b: Mỏy Chiu, bng ph III Tin trỡnh lờn lp: Kim tra bi c: ? Hc sinh cha bi tp: 3, Sgk Bi mi: Khi pha ch mt dung dch t cht tan v dung mụi Chỳng ta coi nh nng dung dch ca cht tan l 100%, chỳng ta s ỏp dng cỏch pha ch dung dch pha loóng mt dung dch theo nng cho trc Hot ng ca GV v HS Ni dung kin thc Hot ng 1: II Cỏch pha loóng mt dung dch theo nng cho trc: * Bi 1: T nc ct v nhng * Bi 1: dng c cn thit, hóy tớnh toỏn v a Tớnh toỏn: gii thiu cỏch pha ch: 100ml dd - Tỡm s mol cht tan cú 100ml dd MgSO4 0,4M t dung dch MgSO4 MgSO4 0,4M nMgSO = 0,4.0,1 = 0,04(mol ) 2M - GV hng dn HS cỏc bc gii - Tỡm th tớch dung dch MgSO4 2M ú + Tỡm s mol Mg SO4 cú dd cn cú cha 0,04mol MgSO4 pha ch 0,04 V = = 0,02(l ) = 20(ml ) + Tỡm th tớch dung dch ban u cn ly - Cỏch pha ch: + Nờu cỏch pha ch S dung dng + ong ly 20ml dd MgSO4 2M ri cho vo c húa cht pha ch cc chia cú dung tớch 200ml - HS hon thnh bi + Thờm t t nc ct vo cc n vch 100ml v khuy u Thu c 100ml dd MgSO4 0,4M Hot ng 2: b Tớnh toỏn: *Bi 2: T nc ct v nhng - Tỡm lng NaCl cú 150g dd NaCl dng c cn thit, hóy tớnh toỏn v 2,5%: gii thiu cỏch pha ch: 150g dd NaCl 138 2,5% t dung dch NaCl 10% mNaCl = 2,5.150 = 3,75( g ) 100 - Tỡm lng dd NaCl ban u cú cha 3,75g NaCl b + Tỡm lng NaCl cú 50g dd NaCl 2,5% - GV hng dn HS cỏc bc gii + Tỡm lng dd NaCl ban u cú cha lng NaCl trờn + Tỡm lng nc cn dựng pha ch + Nờu cỏch pha ch S dung dng c húa cht pha ch mdd = 3,75.100 = 37,5( g ) 10 - Tỡm lng nc cn dựng pha ch: mH O = 150 37,5 = 112,5( g ) - Cỏch pha ch: + Cõn ly 37,5g dd NaCl 10% ban u, sau ú vo cc nc cú dung tớch khong 200ml + Cõn ly 112,5g nc ct, sau ú vo cc ng dung dch NaCl núi trờn, khuy u Thu c 150g dd NaCl 2,5% Cng c: - GV cho HS lm bi Sgk Hóy in nhng giỏ tr cha bit vo ụ trng bng, bng cỏch thc hin cỏc tớnh toỏn theo mi ct: Dd NaCl Ca(OH)2 BaCl2 KOH CuSO4 .lng (a) (b) (c) (d) (e) mct 30g 0,148g 3g mH O 170g mdd 150g Vdd 200ml 300ml Ddd ( g / ml ) 1,1 1,2 1,04 1,15 C% 20% 15% CM 2,5M - Gi ln lt tng nhúm lờn in vo bng Nhúm khỏc nhn xột, b sung - GV chiu kt qu lờn mn hỡnh 5.Dn dũ: - Yờu cu HS ụn li cỏc kin thc chng Chun b cho gi sau luyn - Bi v nh: Sgk (trang 149) *Rỳt kinh nghim: .Ngy thỏng nm 2014 139 TUN 17: Ngy son : 04/05/2014 Ngy d kin dy: 8A:16/05/2014 8B:10/05/2014 Tit 66-Bi 44: BI LUYN TP I Mc tiờu: Kin thc: - Bit khỏi nim tan ca mt cht nc v nhng yu t no nh hng n tan ca cht rn v cht khớ nc - Bit ý ngha ca nng phn trm v nng mol l gỡ Hiu v dng c cụng thc tớnh nng phn trm v nng mol ca dung dch tớnh toỏn nng dung dch hoc cỏc i lng liờn quan n nng dung dch K nng : - Bit tớnh toỏn v cỏch pha ch mt dung dch theo nng phn trm v nng mol vi nhng yờu cu cho trc Thỏi :- Yờu thớch mụn hc II Chun b: Bng ph, Phiu hc III Tin trỡnh lờn lp: *Bi mi: Hot ng ca GV v HS Ni dung kin thc Hot ng 1: Kin thc I.Kin thc: ? tan ca mt cht nc l gỡ tan ca mt cht nc l gỡ? - GV cho HS dng lm bi sau Nhng yu t no nh hng n tan? * Bi tp: Tớnh lng dung dch a tan: KNO3 bóo hũa ( 20 C ) cú cha 63,2g * Khỏi nim: Sgk KNO3 ( bit S KNO = 31,6 g ) - GV gi i din cỏc nhúm nờu cỏc bc lm - Vn dng: + Tớnh KL nc, KLD D bóo hũa KNO3 + KL D D KNO3 bóo hũa ( 200 C ) cú cha ( 200 C ) cú cha 63,2g KNO3 31,2g KNO3 l: + Tớnh lng dung dch bóo hũa ( mdd = mH O + mKNO = 100 + 31,6 = 131,6( g ) 200 C ) cha 63,2g KNO3 + Khi lng nc hũa tan 63,2g KNO3 ? Nu thay i nhit s nh hng nh to c dung dch bóo hũa( 200 C )l: 200g Khi lng dung dch KNO3 bóo hũa th no n: + tan ca cht rn nc ( 200 C ) cú cha 63,2g KNO3 l: mdd = mH O + mKNO = 200 + 63,2 = 263,2( g ) + tan ca cht khớ nc - GV chun b trờn giy, phỏt cho cỏc b Nhng yu t nh hng n tan: nhúm HS vi Hot ng ca trũ: - VD: Sgk 140 3 ? Hóy cho bit ý ngha ca nng phn trm v nng nol ca dung dch ? Hóy cho bit: + Cụng thc tớnh nng phn trm v nng mol + T mi cụng thc trờn, ta cú th tớnh c nhng i lng no cú liờn quan n dung dch - Sau 3- phỳt cỏc nhúm HS phỏt biu v sa cha cho GV kt lun Nng dung dch cho bit nhng gỡ? a Nng phn trm ca dung dch? * Khỏi nim: Sgk * Cụng thc tớnh: C% = mct 100% mdd b Nng mol ca dung dch? * Khỏi nim: Sgk * Cụng thc tớnh: CM = n (mol / l ) V Cỏch pha ch dung dch nh th no? * ỏp ỏn ca cỏc phiu trờn: - GV chia lp thnh nhúm Phỏt phiu hc cho cỏc nhúm, vi Hot ng ca trũ sau: - Phiu 1: * Phiu 1: Cú 50g dd ng cú nng 10g ng v 40g nc 20% + Hóy tớnh toỏn cỏc i lng cn dựng (ng v nc) + Gii thiu cỏch pha ch dung dch - Phiu 2: * Phiu 2: Cn cú 40 ml dd NaOH 0,5M 0,02mol NaOH + Hóy tớnh toỏn cỏc i lng cn dựng (0,02 40 = 80g NaOH) (NaOH) + Gii thiu cỏch pha ch dung dch * Phiu 3: Cn pha ch 50g dd ng cú - Phiu 3: nng 5% t dd ng nng 20% 12,5g dd ng 20% v 37,5g nc + Hóy tớnh toỏn cỏc i lng cn dựng cho s pha ch (khi lng dd ng v nc) + Gii thiu cỏch pha loóng * Phiu 4: Cn pha ch 50ml d d NaOH - Phiu 4: 0,5M t dd NaOH cú nng 2M Ly 12,5g ml dd NaOH 2M pha vi + Hóy tớnh toỏn cỏc i lng cn dựng 37,5 ml nc cho s pha ch (s mol NaOH v th tớch dd NaOH 2M) + Gii thiu cỏch pha loóng - GV cho HS lm cỏc bi 2, Sgk II Bi tp: Hot ng 2: Bi - HS lm vo v bi Cng c: - GV nhc li Hot ng ca trũ cn nh chng Dn dũ: - GV hng dn bi Bi v nh: 3, Sgk (trang 151) *Rỳt kinh nghim: 141 .Ngy thỏng nm 2014 142 TUN 36 Ngy son: 08/05/2016 Ngy d kin dy: 11/05/2016 Tit 67: ễN TP HC K (Tit 1) I Mc tiờu: Kin thc: HS c h thng húa cỏc kin thc c bn nm hc: - Cỏc khỏi nim v: Nguyờn t, nguyờn t húa hc, n cht, hp cht, phõn t, húa tr, phn ng húa hc, nh lut BTKL, th tớch mol ca cht khớ, s oxi húa - Nm v phõn bit c cỏc loi PHH: P húa hp, P phõn hy, P th, P ta nhit, P oxi húa kh - Nm c cỏc cụng thc, biu thc: nh lut BTKL, biu thc tớnh húa tr, t ca cht khớ, cụng thc chuyn i gia m, V v m, cụng thc tớnh nng dung dch K nng: - Rốn luyn k nng tớnh húa tr ca nguyờn t, lp CTHH, lp PTHH, bi ỏp dng nh lut BTKL, phõn loi v gi tờn cỏc loi hp cht vụ c - Liờn h c cỏc hin tng xy thc t Thỏi : Nghiờm tỳc hc II Chun b: Bng ph III Tin trỡnh lờn lp: Hot ng ca GV v HS Hot ng 1: Kin thc c bn - GV t chc cho HS ụn li cỏc kin thc c bn nm thụng qua m thoi bng cỏch t cỏc cõu hi - GV chun b trc cõu hi trờn giy, phỏt cho mi nhúm HS, vi Hot ng ca trũ nh trờn - i din cỏc nhúm tr li Cỏc nhúm khỏc lng nghe, b sung - GV cú th b sung, sa li v rỳt kt lun cn thit - Yờu cu nhúm 1, 2, bỏo cỏo v Ni dung kin thc I.Kin thc c bn: Cỏc khỏi nim c bn: - Nguyờn t - Nguyờn t húa hc Nguyờn t - n cht, hp cht Phõn t - Quy tc húa tr Biu thc - Hin tng vt lớ Hin tng húa hc Phn ng húa hc - nh lut BTKL Biu thc - Mol, lng mol, th tớch mol cht khớ - Nờu khỏi nim cỏc loi phn ng húa hc - Dung dch, dung mụi, cht tan - Nng phn trm v nng mol/l Cỏc tớnh cht húa hc: - Tớnh cht húa hc ca oxi 143 TCHH ca oxi, hiro, nc Nhúm b sung GV kt lun - HS nhc li cỏc cụng thc tớnh quan trng ó hc + CT chuyn i gia m, V v n + Cụng thc tớnh t ca cht khớ + Cụng thc tớnh C% v CM - Tớnh cht húa hc ca hiro - Tớnh cht húa hc ca nc Cỏc cụng thc tớnh cn nh: - Biu thc tớnh húa tr: Aa x B b y a.x = b y ( x = a; y = b) - Cụng thc chuyn i gia m, V v n: m m M = M n = mdm + mct ) m = n.M n = (mdd * mdd = Vml D - Cụng thc tớnh t ca cht khớ dA = MA MB = MA 29 B dA kk - Cụng thc tớnh C% v CM: C% = mct 100% mdd CM = n V II Bi tp: Hot ng 2: Bi - GV a Hot ng ca trũ cỏc bi lờn mn hỡnh Yờu cu cỏc nhúm nờu Húa tr ca Fe, Al, S ln lt l: II, III, VI cỏch lm * Bi tp1: Tớnh húa tr ca Fe, Al, S PTK: Ca(OH)2 = 74v.C; H3PO4 = 98v.C cỏc hp cht: FeCl2, Al(OH)3, Fe2(SO4)3 = 400v.C ; CO2 = 44v.C SO3 * Bi 2: Lp CTHH v tớnh PTK ca cỏc cht sau: Ca (II) v OH; H (I) p dng nh lut BTKL, ta cú: v PO4; Fe (III) v SO4; C (IV) v O mC + mO = mCO mO = mCO mC = 27 16 = g * Bi 3: t chỏy 16g C oxi + HS lp PTHH thu c 27g CO2 Tớnh KL oxi p/ + Cỏc loi phn ng: * Bi 4: Lp cỏc PTHH sau v cho a P/ húa hp b P/ th bit chỳng thuc loi p/ gỡ c P/ trao i d P/ oxi húa kh a Mg + O2 MgO b Al + HCl AlCl3 + H2 - HS: c KOH + ZnSO4 Zn(OH)2+ K2SO4 + Cỏc oxit axit : SO2, P2O5, CO2 d Fe2O3 + H2 Fe + H2O * Bi 5: Cú cỏc oxit sau: CaO, SO2, + Cỏc oxit baz: CaO, Fe2O3, BaO, K2O P2O5, Fe2O3, CO2, BaO, K2O Tỡm oxit axit, oxit baz? Cng c: GV nhc li ni dung kin thc cn nh Dn dũ: GV hng dn HS chun b ni dung ụn gi sau *Rỳt kinh nghim: 144 2 Ngy thỏng nm 2016 TUN 36 Ngy son: 08/05/2016 Ngy d kin dy: 11/05/2016 Tit 68: ễN TP HC K (Tit 2) I Mc tiờu: Kin thc: - Hc sinh nm chc cỏc khỏi nim v cỏch tớnh nng phn trm v nng mol - Cụng thc chuyn i gia lng, th tớch v lng cht K nng : - Hiu v dng c cụng thc tớnh nng phn trm v nng mol ca dung dch tớnh toỏn nng dung dch hoc cỏc i lng liờn quan n nng dung dch - Bit tớnh toỏn v cỏch pha ch mt dung dch theo nng phn trm v nng mol vi nhng yờu cu cho trc Thỏi : Nghiờm tỳc lm bi II Chun b: Bng ph III Tin trỡnh lờn lp: Hot ng ca GV v HS Hot ng 1: Yờu cu HS nhc li khỏi nim v cụng thc tớnh nng C% v CM * Bi tp: Hũa tan 8g CuSO4 100ml H2O Tớnh nng phn trm v nng mol ca dung dch thu c - GV gi i din cỏc nhúm nờu cỏc bc lm ? tớnh CM ca dung dch ta phi tớnh cỏc i lng no Nờu biu thc tớnh ? tớnh C% ca dung dch ta cũn thiu i lng no Nờu cỏch tớnh * Bi tp: Cho 50ml dung dch HNO3 8M c pha loóng n 200ml Tớnh nng mol ca dung dch HNO3 sau pha loóng Ni dung kin thc I Bi nng dung dch : 100ml = 0,1l ; M CuSO4 = 160( g ) m = = 0,05(mol ) M 160 n 0,05 CM = = = 0,5( M ) V 0,1 i 100ml H2O = 100g ( vỡ DH O = 1g / ml ) nCuSO4 = mddCuSO4 = mH O + mCuSO4 = 100 + = 108( g ) C % ddCuSO4 = 100% 7,4% 108 II Bi pha ch dung dch: i 50ml = 0,05l 145 - Cỏc nhúm tho lun, nờu cỏch gii - Gi HS lờn bng trỡnh by * Bi tp: Cho 16g CuSO4 hũa tan vo nc c 20ml dung dch.Tớnh nng mol ca dung dch Hot ng 2: * Bi tp: Cho 5,6g Fe phn ng hon ton vi dung dch HCl Phn ng xy theo s sau: Fe + HCl FeCl2 + H2 a Lp PTHH ca phn ng trờn b Tớnh th tớch khớ hirro thu c iu kin tiờu chun c Tớnh lng mui FeCl2 to thnh sau phn ng - Yờu cu cỏc nhúm tho lun a cỏc bc gii - Gi HS lờn bng lm bi nHNO3 = CM V = 8.0,05 = 0,4(mol ) CM HNO3 = - HS: nCuSO4 CM = 0,4 = 2,5( M ) 0,16 16 = = 0,1( mol ) 160 0,1 = 10( M ) 0,01 III Bi tớnh theo phng trỡnh húa hc: nFe = m 5,6 = = 0,1( mol ) M 56 a PTHH ca phn ng: Fe + 2HCl FeCl2 + H2 1mol 1mol 1mol ? ? ? b Th tớch khớ hirro thu c iu kin tiờu chunl: nH = nFe = 0,1( mol ) VH = n.22,4l = 0,1.22,4 = 2,24(l ) c Khi lng mui FeCl2 to thnh sau phn ng: nFeCl = nFe = 0,1(mol ) mFeCl3 = 0,1.127 = 12,7( g ) Cng c: GV nhc li ni dung chớnh bi ụn Dn dũ - GV nờu phng phỏp gii cỏc bi toỏn nh lng - ễn cỏc kin thc c bn v cỏc dng bi nh tớnh v nh lng *Rỳt kinh nghim: Ngy thỏng nm 2016 146 TUN 36 Ngy son: 08/05/2016 Ngy d kin dy: 13/05/2016 Tit 70 - Bi 45: BI THC HNH I Mc tiờu: Kin thc: Mc ớch v cỏc bc tin hnh, k thut thc hin mt s thớ nghim sau: - Pha ch dung dch (ng, natri clorua) cú nng xỏc nh - Pha loóng hai dung dch trờn thu c dung dch cú nng xỏc nh K nng : - Tớnh toỏn c lng hoỏ cht cn dựng - Cõn, o c lng dung mụi, dung dch, cht tan pha ch c mt lng hoc th tớch dung dch cn thit - Vit tng trỡnh thớ nghim Thỏi : Thc hin nghiờm tỳc quy tc an ton thớ nghim II Chun b: - Dng c: Cc thy tinh dung tớch 100ml - 250ml, ng ong, cõn, a thy tinh, giỏ thớ nghim - Húa cht : ng trng khan, mui n khan, nc ct III Tin trỡnh lờn lp: Kim tra bi c: Nờu nh ngha vvit biu thc tớnh nng % v nng Mol? Bi mi: Hot ng ca GV v HS Ni dung kin thc - Kim tra tỡnh hỡnh chun b dng c, I Pha ch dung dch: húa cht - GV nờu mc tiờu ca bi thc hnh - Nờu cỏch tin hnh i vi mi TN pha ch l: + Tớnh toỏn cú cỏc s liu pha ch + Cỏc nhúm tin hnh pha ch theo cỏc s liu va tớnh c - Hóy tớnh toỏn v pha ch cỏc dd sau: Hot ng 1: Thc hnh 1: * Thc hnh 1: 50g dd ng cú nng - Phn tớnh toỏn: 15% + Khi lng cht tan (ng) cn dựng l: 147 - GV hng dn HS lm TN1 - Yờu cu HS tớnh toỏn bit c lng ng v lng nc cn dựng - Gi HS nờu cỏch pha ch - Cỏc nhúm thc hnh pha ch mct = 15.50 = 7,5( g ) 100 + Khi lng nc cn dựng l: mdm = 50- 7,5 = 42,5(g) - Phn thc hnh: Cõn 7,5g ng khan cho vo cc cú dung tớch 100ml, khuy u vi 42,5g nc, c dung dch ng 15% Thc hnh 2: Hot ng 2: * Thc hnh 2: 100ml dd NaCl cú nng - Phn tớnh toỏn: + S mol cht tan (NaCl) cn dựng l: 0,2M nNaCl = 0,2.0,1 = 0,02(mol ) - Yờu cu cỏc nhúm tớnh toỏn cú s liu ca TN2 + Khi lng NaCl cn dựng l: mNaCl = 0,02.58,5 = 1,17( g ) - Gi HS nờu cỏch pha ch - Cỏc nhúm thc hnh pha ch - Phn thc hnh: Cõn 1,17g NaCl khan cho vo cc chia Rút t t nc vo cc v khuy u cho n vch 100ml, c 100ml dung dch NaCl 0,2M Hot ng 3: Thc hnh 3: * Thc hnh 3: 50g dd ng 5% t dd - Phn tớnh toỏn: ng cú nng 15% trờn + Khi lng cht tan(ng) cú 50g dd - Yờu cu cỏc nhúm tớnh toỏn cú s ng 5% l: liu ca TN3 5.50 mct = = 2,5( g ) - Gi HS nờu cỏch pha ch 100 - Cỏc nhúm thc hnh pha ch + Khi lng dd ng 15% cú cha 2,5g ng l: mdd = Hot ng 4: * Thc hnh 4: 50ml dd NaCl cú nng 0,1M t dd NaCl cú nng 0,2M tr lờn - Yờu cu cỏc nhúm tớnh toỏn cú s liu ca TN4 - Gi HS nờu cỏch pha ch - Cỏc nhúm thc hnh pha ch 2,5.100 16,7( g ) 15 + Khi lng nc cn dựng l: mdm = 50- 16,7 = 33,3(g) - Phn thc hnh: Cõn 16,7g dd ng 15% cho vo cc cú dung tớch 100ml Thờm 33,3g nc (hoc 33,3ml) vo cc, khuy u, c 50g dd ng 5% Thc hnh 4: - Phn tớnh toỏn: + S mol cht tan (NaCl) cú 50ml dd 0,1M cn pha ch l: nNaCl = 0,1.0,05 = 0,005(mol ) + Th tớch dd NaCl 0,2M ú cú cha 0,005mol NaCl l: V = 0,005 = 0,025(l ) = 25(ml ) 0,2 - Phn thc hnh: ong 25ml dd NaCl 0,2M cho vo cc chia Rút t t nc vo cc n vch 50ml Khuy u, c 50ml dd NaCl 0,1M II Tng trỡnh: 148 - Hc sinh vit tng trỡnh thớ nghim - Hc sinh vit tng trỡnh theo mu sn cú Cng c: GV nhc li cỏch pha ch dung dch theo nng cho trc Dn dũ: *Rỳt kinh nghim: Ngy thỏng nm 2016 149 ... Nguyên tố hoá học tập hợp nguyên tử loại, có proton hạt nhân - Số p số đặc trưng nguyên tố hoá học Kí hiệu hoá học : *Kí hiệu hoá học biểu diễn ngắn gọn nguyên tố hoá học - Mỗi nguyên tố hoá học dược... thức hoá học đơn chất Thêm số chân ký hiệu phi kim Ví dụ: O2, H2, N2 Hoạt động 2: Công thức hoá học hợp Công thức hoá học hợp chất: chất - GV chiếu mô hình mẫu nước, khí - Công thức hoá học hợp. .. Bảng phụ, bảng ký hiệu hoá học nguyên tố, hoá trị III Tiến trình dạy học Kiểm tra cũ a Cách ghi công thức hoá học đơn chất ? Hợp chất nào? Cho ví dụ 25 b Từ công thức hoá học hợp chất: NaCl, CaCO3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tổng hợp hoá học 8 12 , Giáo án tổng hợp hoá học 8 12 , Giáo án tổng hợp hoá học 8 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay