đề trắc nghiêm 1 tiết giáo án tổng hợp

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 14:35

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN CƯMGAR TRƯƠNG THCS HOÀNG HOA THÁM ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HKII (lần 2) Môn : Hóa học Mã đề 132 Họ, tên thí sinh: Lớp (H = 1; Mg =24, Cl = 35,5 ; Zn = 65, Fe = 56, O =16, Cl=35,5) Câu 1: Khí hiđro có tính chất hoá học nào? A Tác dụng với khí oxi đồng oxit B Tác dụng với khí oxi số oxit axit C Tác dụng với đồng oxit kim loại D Tác dụng với khí oxi số oxit kim loại Câu 2: Khử 3,48 g oxit kim loại M cần dùng 1,344 lít khí hiđrô (ở đktc) Cho lượng kim loại thu tác dụng với dung dịch axit clohiđríc dư thu 1,008 lít khí hiđrô (ở đktc) Công thức phân tử là: A Fe3O4 B FeO C Fe2O3 D CuO Câu 3: Điều chế khí H2 phòng thí nghiệm, người ta thường sử dụng A Cho kim loại Zn tác dụng với axit H2SO4(loãng ) B Cho kim loại Cu tác dụng axit H2SO4(đ/n ) C Cho kim loại Cu tác dụng axit HCl D Cho kim loại Zn tác dụng với axit H2SO4(đặc ) Câu 4: Có bình đựng riêng biệt khí sau: Khí hiđro, khí oxi, khí cacbonic Để nhận biêt khí ta tiến hành: A Dùng phần than hồng đầu que diêm,đồng (II) oxit B Dùng nước vôi trong, dùng phần than hồng đầu que diêm C Đốt cháy, dùng nước vôi D Dùng nước vôi trong, đồng (II) oxit Câu 5: Khí O2 nặng gấp lần khí hiđrô? A 32 lần B 16 lần C lần D lần Câu 6: Câu phát biểu sau không ? A Muốn biết dòng khí hiđro thoát có tinh khiết hay không, ta phải thử độ tinh khiết cách đốt đầu ống dẫn khí B Khí hiđro dù cháy không khí hay cháy oxi tạo thành nước C Ta không đốt dòng khí hiđro thoát chưa biết dòng khí tinh khiết D Một hỗn hợp hai thể tích khí hiđro thể tích khí oxi nổ mạnh bắt lửa Câu 7: Cho sơ đồ phản ứng: Al + H 2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2 Để lập phương trình hóa học hệ số theo thứ tự là: A 2, 3, 1, B 2, 6, 2, C 2, 2, 1, D 1, 2, 2, t0 Câu 8: Trong phản ứng sau : CuO + H2 → Cu + H2O Những chất chất khử ? A H2O B Cu C CuO D H2 Câu 9: Để điều chế khí hiđro phòng thí nghiệm, ta dùng kim loại nhôm tác dụng với: A CuSO4 HCl loãng B KClO3 KMnO4 C Fe2O3 CuO D H2SO4 loãng HCl loãn Câu 10: Chọn câu A Phương trình hóa học: 2H2O → 2H2↑ + O2↑ thuộc loại phản ứng hóa hợp B Phương trình hóa học: Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ thuộc loại phân hủy C Phương trình hóa học: CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu thuộc loại phản ứng D Phương trình hóa học: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 thuộc loại phản ứng phân hủy Câu 11: Trong phương trình hóa học sau, phương trình xảy phản ứng thế? A 2KClO3 2KCl + 3O2 ↑ t B O2 + 2H2 → 2H2O t C Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu D H2O + CaO → Ca(OH)2 Câu 12: Cho 19,5 gam kẽm vào dung dịch có 18,25 gam axit clohiđric.Tính thể tích chất khí sinh sau phản ứng (ở đktc) ? A 2,24lít B 6,72 lít C 3,36 lít D Tất sai Câu 13: Khử 8g Fe2O3 khí H2 Sau phản ứng thu 4,48g Fe Hiệu suất phản ứng là: A 75% B 80% C 28,6% D 90% Câu 14: Thu khí hiđro phương pháp đẩy nước do:A Hiđro chất khí nhẹ chất khí B Hiđro nặng không khí C Hiđro tan nước D Hiđro tan nước Câu 15: Câu nhận xét sau với khí hiđro? A Là chất khí không màu không mùi dễ tan nước B Là chất khí không màu không mùi không tan nước C Là chất khí nhẹ chất khí D Là chất khí dùng để bơm vào bong bóng Câu 16: Cho 5,1 g hỗn hợp Al Mg vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu 5,6 lít khí H2 (đo đktc) Khối lượng Al Mg là:A g g B 3,2 g 4,5 g C 2,7g 2,4 g D 2,8g 2,5 g Câu 17: Hiđro dùng làm nhiên liệu cho động tên lửa vì: A Khi cháy không gây ô nhiễm môi trường B Khi cháy sinh nhiều nhiệt C Do tính chất nhẹ.D Tất Câu 18: Dùng 0,1 mol khí oxi trộn với khí hiđro để hỗn hợp nổ mạnh Số mol khí hiđro cần thiết là: A 0,3mol B 0,2mol C 0,4mol D 0,1mol Câu 19: Dùng gam khí hiđro để khử oxit sắt từ số gam sắt thu sau phản ứng là: A 56 gam B 112 gam C 168 gam D 84 gam Câu 20: Trong khí sau, khí nhẹ nhất: A Nitơ B Cacbon đioxit C Hiđrô D Khí oxi - HẾT -Trang 1/2 - Mã đề thi 132 t → - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ... - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 13 2
- Xem thêm -

Xem thêm: đề trắc nghiêm 1 tiết giáo án tổng hợp , đề trắc nghiêm 1 tiết giáo án tổng hợp , đề trắc nghiêm 1 tiết giáo án tổng hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay