giáo án tổng hợp ngữ văn 10 1

406 59 0
  • Loading ...
1/406 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 12:48

Giáo án Ngữ Văn 10 2017 Ngày soạn: 15/08 Năm học 2016 TUẦN Tiết 1- Văn học sử: TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM (T1) A/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: Thấy phận hợp thành văn học Việt Nam: văn học dân gian văn học viết + Nắm cách khái quát tiến trình phát triển văn học viết + Hiểu nội dung thể người Việt Nam văn học Về kĩ năng: Nhận diện văn học dân tộc, nêu thời kì lớn giai đoạn cụ thể thời kì phát triền văn học dân tộc 3.Về thái độ: Bồi dưỡng HS niềm tự hào truyền thống dân tộc say mê với VH B/CHUẨN BỊ: - GV: SGK, SGV, giáo án - HS: SGK, soạn C/TIỀN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Lớp Sĩ số Ngày giảng Kiểm tra cũ: (Kiểm tra việc chuẩn bị sách Hs, lưu ý HS phương pháp học THPT) Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức cần đạt *HĐ1: Hd HS nắm cách đại cương phận lớn VH VN ? Em hiểu tổng quan văn học Việt Nam? (là cách nhìn nhận đánh giá cách chung nét lớn văn học VN) ? VHVN cấu tạo từ phận? Đó I/Các phận hợp thành văn học VN: phận nào? - VHVN có hai phận: + VHDG + VH viết -> phát triển song song có mối ? Khái niệm VHDG? Sáng tác trí quan hệ mật thiết với thức có xem VHDG không? 1/Văn học dân gian: (truyền miệng) (sáng tác trí thức xem tác a/Khái niệm: VHDG sáng tác tập thể phẩm VHDG mang đặc nhân dân lao động truyền miệng từ đời trưng VHDG qua trình lưu sang đời khác 1 Giáo án Ngữ Văn 10 Năm học 2016 2017 truyền) ?Cho vài ví dụ tác phẩm VHDG? (Nữ Oa vá trời, Tấm Cám, Đăm săn, b.Thể loại: có cụm thể loại: Thạch Sanh, ) - Truyện cổ DG: truyện cổ tích, truyền ?VHDG có thể loại chủ yếu thuyết, truyện ngụ ngôn, truyện cười nào? - Thơ ca DG: tục ngữ, câu đố, ca dao, truyện thơ ?Dựa vào khái niệm em nêu - Sân khấu DG: chèo, tuồng, cải lương c Đặc trưng bản: đặc trưng VHDG? - Tính truyền miệng - Tính tập thể - Gắn bó với sinh hoạt khác ?Khái niệm VH viết? Kể tên số đời sống cộng đồng tác phẩm văn học viết học?(Bánh 2.Văn học viết: (Thành văn) a Khái niệm: sáng tác trí thức, ghi lại trôi nước,qua Đèo Ngang,…… ) ?VH viết sáng tác chữ viết, mang phong cách dấu ân tác giả loại chữ nào? ?Tại có chữ Hán mà lại xuất b Chữ viết VH viết: thêm chữ Nôm chữ Quốc - Chữ Hán Ngữ? (ý thức xây dựng văn hiến - Chữ Nôm - Chữ Quốc Ngữ độc lập dân tộc) ?Trình bày hệ thống thể loại VH viết? c Hệ thống thể loại VH viết: - VH từ TK X- hết TK XIX: + VH chữ Hán : Văn xuôi: truyện,ký,… (GV giải thích văn biền ngẫu) Thơ: cổ phong,Đường luật,… .Văn biền ngẫu: phú,cáo,… + VH chữ Nôm: thơ văn biền ngẫu ? Hai phận văn học có mối quan - VH đầu TK XX: loại hình tự hệ nào? loại hình trữ tình ( GV đưa vài tác phẩm lớn loại hình kịch làm rõ kết tinh VHDG VH Mối quan hệ VHDG VH viết: viết: Truyện Kiều - Nguyễn Du…) *HĐ 2: giúp HS nắm cách khái Luôn có tác động qua lại → xuất quát trình phát triển thiên tài VH bất hủ II.Quá trình phát triển văn học VN: VHVN: ? Nhìn tổng quan VH Việt Nam có - Chia làm thời kỳ: 2 Giáo án Ngữ Văn 10 2017 thời kì phát triển? ?Đặc điểm thời kỳ? Chú ý so sánh khác VHTĐ VHHĐ? ?Chỉ tác giả tác phẩm tiêu biểu văn học Trung đại VHHĐ? (VHTĐ: Tác phẩm chữ Hán: + Văn xuôi: Thánh Tông di thảo- Lê Thánh Tông Truyền kì mạn lục- Nguyễn Dữ Thượng kinh kí sự- Hải Thượng Lãn Ông Hoàng Lê Nhất Thống Chí- NGVP + Thơ: Ức Trai thi tập- Nguyễn Trãi Bạch Vân thi tập- Nguyễn B Khiêm Bắc Hành tạp lục- Nguyễn Du - Tác phẩm chữ Nôm: + Quốc Âm thi tập- Nguyễn Trãi + Truyện Kiều- Nguyễn Du Năm học 2016 +TK X- hết kỉ XIX →VHTĐ + Đầu TK XX- CM tháng 8/1945 →VHHĐ +CM 8/1945- Hết TK XX Văn học trung đại: - VH có nhiều chuyển biến qua giai đoạn lịch sử khác nhau, gắn liền với trình dựng nước giữ nước có quan hệ giao lưu với nhiều văn học - VH viết chữ Hán chữ Nôm - Tiếp nhận hệ thống thể loại thi pháp văn học Trung Quốc - Tác giả tác phẩm tiêu biểu: SGK - Nội dung: yêu nước nhân đạo 4.Củng cố : So sánh giống khác VHDG văn học viết: + Giống: chức năng(giáo dục,giải trí,nhận thức,……….) Chủ đề: yêu nước,nhân đạo + Khác: Văn học dân gian Văn học viết Tác giả Tập thể sáng tác Cá nhân sáng tác Phương thức Ngôn bản,truyền miệng Văn bản, in ấn tồn lưu truyền Thể loại Truyền thuyết ca dao, tục Truyện , kí, thơ mới… ngữ… Giá trị nội Phản ánh tư tưởng tình cảm Phản ánh tư tưởng tình cảm dung cộng đồng cộng đồng qua lăng kính cá nhân Cách phản ánh Chú trọng tưởng tượng kì ảo, Chú trọng mô tả thực tế.Tưởng thực mô tả thực tế tượng kì ảo biện pháp nghệ thuật 5.HDVN : 3 Giáo án Ngữ Văn 10 Năm học 2016 2017 - Hướng dẫn học bài: + Nhớ đề mục, luận điểm Tổng quan văn học Việt Nam + Sơ đồ hóa phận văn học Việt Nam - Soạn “Tổng quan văn học Việt Nam (t2)” Ngày soạn: 15/08 Tiết - Văn học sử: TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM (T2) A/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: Thấy phận hợp thành VH: VHDG VH viết + Nắm cách khái quát tiến trình phát triển văn học viết + Hiểu nội dung thể người Việt Nam văn học Về kĩ năng: Nhận diện văn học dân tộc, nêu thời kì lớn giai đoạn cụ thể thời kì phát triền văn học dân tộc 3.Về thái độ: Bồi dưỡng HS niềm tự hào truyền thống dân tộc say mê với VH B/CHUẨN BỊ: -GV: SGK, SGV, giáo án -HS: SGK, soạn C/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Lớp Sĩ số Ngày giảng Kiểm tra cũ: - Các phận hợp thành VHVN? So sánh giống VHDG VH viết Bài mới: Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức cần đạt *HĐ1: giúp HS nắm cách khái II.Quá trình phát triển văn học Việt quát trình phát triển Nam: VHVN: ? Kể tên tác giả tiêu biểu 2.Văn học đại: có: VHHĐ? + Tác giả: xuất đội ngũ nhà văn, nhà thơ *Từ đầu kỉ XX đến 1930: chuyên nghiệp 4 Giáo án Ngữ Văn 10 2017 - Các tác giả: Tản Đà, Hoàng Ngọc Phách, Hồ Biểu Chánh, Phạm Duy Tốn… * Từ 1930 đến 1945: - Tác giả phong trào Thơ Mới, Thạch Lam, Nguyễn Tuân… *Từ 1945-1975: - Tác giả: Tố Hữu, Huy Cận, Nam Cao, HCM… *Từ 1975-hết kỉ XX: -Tác giả: Lê Lựu, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu… ?So sánh khác VHTĐ VHHĐ?(Gv phân tích thêm bốn tiêu chí ví dụ minh họa) * HĐ2: Nắm người VN thể mối quan hệ: ? Con người VN văn học thể mối quan hệ nào? ?Phân tích mối quan hệ người qua VHDG, VHTĐ, VHHĐ? - Thiên nhiên có vai trò với người Việt Nam?(Thiên nhiên người bạn thân thiết Trong VHDG: thiên nhiên đặc sắc, thân thuộc; VHTĐ: thiên nhiên tạo thành hệ thống thẩm mỹ gắn với lý tưởng đạo đức; VHHĐ: thiên nhiên dạt sức sống tình yêu.) ? Lịch sử Việt Nam có tác động đến tư tưởng người Việt Nam? (tình yêu nước) GV giảng giải cho HS nhận thức người Việt Nam với môi trường văn hóa dân tộc, yêu nước gắn với bảo tồn môi trường văn hóa, phong mỹ tục truyền thống Năm học 2016 + Đời sống văn học: sôi nổi, động + Thể loại: có nhiều thể loại + Thi pháp: lối viết thực + Nội dung: tiếp tục nội dung văn học dân tộc tinh thần yêu nước nhân đạo * Khác biệt VHTĐ VHHĐ: - Về tác giả - Về đời sống văn học - Về thể loại - Về thi pháp III.Con người VN qua văn học: 1.Con người quan hệ với giới tự nhiên: - VHDG: Nhận thức, cải tạo, chinh phục giới tự nhiên -VHTĐ: Hình tượng thiên nhiên gắn liền với lí tưởng đạo đức, thẩm mĩ… - VHHĐ: gắn với tình yêu quê hương đất nước,tình yêu lứa đôi… => Tình yêu thiên nhiên nội dung quan trọng văn học 2.Con người Việt Nam quan hệ quốc gia, dân tộc: -VHDG: Tình yêu làng xóm, quê cha đất to, căm ghết lực ngọai xâm -VHTĐ: Ý thức sâu sắc quyền dân tộc, truyền thống văn hiến… - VHHĐ: Tình yêu nước gắn liền với đấu tranh giai cấp lí tưởng XHCN,văn học tiên phong chống CN đế quốc =>Tình yêu nước sợi đỏ xuyên suốt VHVN 3.Con người quan hệ xã hội: -VHDG: Ước mơ xây dựng xã hội công bằng, tốt đẹp Giáo án Ngữ Văn 10 2017 ?Yêu cầu HS nêu tác phẩm thể ước mơ xây dựng XH công bằng, lên án bạo ngược.(Tấm Cám, Truyện Kiều) ? Con người mối quan hệ XH tạo tiền đề cho hình thành CN VH nào? ? Hướng chung VH VN xây dựng hình mẫu lý tưởng? GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ Năm học 2016 -VHTĐ: Phê phán lực chuyên quyền, cảm thông với thân phận người bị áp bức, quan tâm đến khát vọng hạnh phúc nhân dân - VHHĐ: khai thác nhiếu khía cạnh, quan hệ thời đại => Chủ nghĩa thực chủ nghĩa nhân đạo văn học 4.Con người VN ý thức thân: -VHDG + VHTĐ: “cái ta”, ý thức cộng đồng chủ yếu - VHHĐ: tiếng nói cá nhân => Xây dựng đạo lí làm người, nhân ái, thủy chung, tình nghĩa vị tha, hi sinh… * Ghi nhớ: Văn học thể chân thực sâu sắc tình cảm người Việt Nam Học VHDG để tự bồi dưỡng nhân cách đạo đức tình cảm, quan niệm thẩm mỹ trau dồi tiếng mẹ đẻ 4.Củng cố : - Sơ đồ hóa hệ thống kiến thức Tổng quan văn học Việt Nam 5.HDVN : - Hướng dẫn học bài: + Nhớ đề mục, luận điểm Tổng quan văn học Việt Nam + Sơ đồ hóa phận văn học Việt Nam - Soạn “ Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ” 6 Giáo án Ngữ Văn 10 2017 Ngày soạn: 15/08 Năm học 2016 - Tiết - Tiếng Việt: HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ (T1) A/MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp học sinh nắm kiến thức hoạt động giao tiếp ngôn ngữ, nhân tố giao tiếp, hai trình hoạt động giao tiếp 2.Kỹ năng: Biết xác định nhân tố giao tiếp hoạt động giao tiếp, nâng cao lực giao tiếp nói, viết lực phân tích, lĩnh hội giao tiếp 3.Thái độ : nghiêm túc tiếp thu giảng B/ CHUẨN BỊ: -GV: SGK, SGV, giáo án -HS: SGK, tập C/TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Lớp Sĩ số 7 Giáo án Ngữ Văn 10 Năm học 2016 2017 Ngày giảng Kiểm tra cũ: Không (giới thiệu sơ lược chương trình TV chương trình Ngữ Văn 10) Bài mới: Hoạt động GV&HS Nội dung kiến thức * HĐ1: HS đọc văn - sgk I Thế hoạt động giao tiếp ngôn trả lời câu hỏi ngữ ? ? Hoạt động giao tiếp văn Tìm hiểu văn bản: ghi lại diễn - Nhân vật giao tiếp: vua Trần - Các Bô lão nhân vật giao tiếp nào? hai bên có -> vị khác -> ngôn ngữ giao tiếp khác cương vị quan hệ với nhau: sao? + từ xưng hô( bệ hạ) + Từ thể thái độ( xin, thưa ) ? Người nói nhờ ngôn ngữ biểu - Nhân vât tham gia giao tiếp phải đọc nghe đạt nội dung tư tưởng, tình cảm xem người nói nói để giải mã lĩnh hội nội người đối thoại làm dung để lĩnh hội nội dung ? - Người nói người nghe đổi vai cho hai bên đổi vai giao tiếp cho nhau: nào? + vua nói -> bô Lão nghe + bô Lão nói -> Vua nghe ? Hoạt động giao tiếp diễn - Hoàn cảnh giao tiếp: hoàn cảnh ? Nội dung + đất nước bị giặc ngoại xâm đe doạ hoạt động đề cập đến vấn đề ? -> địa diểm cụ thể: Điện Diên Hồng hoạt động có đạt mục đích - Nội dung giao tiếp: không + Hoà hay đánh -> vấn đề hệ trọng hay quốc gia dân tộc, mạng sống người - Mục đích giao tiếp: Bàn bạc để tìm thống sách lược đối phó với quân giặc Tìm hiểu văn “Tổng quan văn học Việt -HS đọc văn bản, tìm hiểu trả Nam” lời câu hỏi sgk - Nhân vật giao tiếp: + Tác giả viết sgk-> có tuổi, có vốn sống, có trình độ hiểu biết cao + HS -> (ngc lại với t/g viết sgk) - Hoàn cảnh giao tiếp: Có tổ chức giáo dục, nhà trường - Nội dung giao tiếp: +Lĩnh vực văn học + Đề tài: tổng quan VHVN +Vấn đề bản: *các phận hợp thành VHVN 8 Giáo án Ngữ Văn 10 2017 *HĐ2: Kết luận ? Qua việc tìm hiểu hai văn trên, em cho biết hoạt động giao tiếp? *HĐ 3: Luyện tập GV hướng dẫn HS làm - Gv cho tập, chia nhóm (3 nhóm) nêu yêu cầu cần đạt để Hs thực hành khoảng 3-5 phút + Nhóm 1: Phân tích đối tượng trình gtiếp HĐGT người mua người bán chợ + Nhóm2: Phân tích hoàn cảnh, nội dung gtiếp chợ người mua& người bán + Nhóm 3: Phân tích mục đích, kết HĐGT người mua người bán chợ - GV mời đại diện nhóm trình bày làm nhóm, thành viên khác bổ sung, GV đến thống nội dung cần đạt tập + Hoạt động giao tiếp văn ghi lại diễn nhân vật giao tiếp nào? Hai bên có mối quan hệ nào? (Việt chị, người có quan hệ ruột Năm học 2016 *Quá trình p/t VHVN *Con người VN qua văn học -Mục đích: cung cấp tri thức cho người đọc - Phương tiện cách thức giao tiếp + Dùng thuật ngữ văn học + Câu văn mang đặc điểm văn khoa học: hệ thống đề mục lớn, nhỏ + Kết cấu văn mạch lạc rõ ràng II Kết luận: - HĐGT hoạt động trao đổi thông tin người xã hội, tioến hành chủ yếu phương tiện ngôn ngữ ( dạng nói dạng viết) nhằm thực mục đích nhận thức, tình cảm - Mỗi hoạt động giao tiếp gồm hai trình: + Tạo lập văn + Lĩnh hội văn -> Hai trình diễn quan hệ tương tác - Trong hoạt động giao tiếp có chi phối nhân tố: nhân vật, hoàn cảnh, nội dung, mục đích, phương tiện cách thức giao tiếp III Luyện tập: -* Bài tập vận dụng: Phân tích nhân tố giao tiếp hoạt động giao tiếp mua bán người mua người bán chợ? - Đối tượng giao tiếp: người mua người bán - Hoàn cảnh giao tiếp: chợ, lúc chợ họp - Nội dung giao tiếp: trao đổi, thoả thuận mặt hàng, chủng loại, giá cả, số lượng - Mục đích giao tiếp: người mua mua hàng, người bán bán hàng *Dùng bảng phụ, cho VD SGK, yêu cầu HS tiến hành thảo luận theo câu hỏi sau: “Đêm ấy, niên ghi tên tòng quân đông Cũng đêm ấy, tới nhà, trước ngủ, chị Chiến từ buồng nói với Việt: - Chú Năm nói mày với tao kì chân trời mặt biển, xa nhà ráng học chúng học bạn, thù cha mẹ chưa trả mà bỏ chặt đầu Giáo án Ngữ Văn 10 2017 thịt) +Hoạt động giao tiếp diễn hoàn cảnh nào? Hướng vào nội dung gì? (bấy niên tham gia tòng quân để diệt giặc, hai chị em Việt dặn dò thể tâm tiêu diệt giặc) + Mục đích giao tiếp gì? Mục đích có đạt dược hay không? (chị Việt nhắc nhở khuyên bảo em hoàn thành nhiệm vụ) Để tham gia vào hoạt động người giao tiếp phải tiến hành trình để hiểu điều mà đối phương nói? (lắng nghe, trình bày suy nghĩ mình) Năm học 2016 Việt lăn kềnh ván, cười khì khì: - Chị có bị chặt đầu chặt chừng bị - Tao thưa với Năm Đã làm thân giá tao có câu: Nếu giặc tao mất, à!” (Trích “ Những đứa gia đình” Nguyễn Thi) Củng cố: Các nhân tố giao tiếp Quá trình hoạt động giao tiếp 5.HDVN: Nắm vững nội dung học Soạn bài: khái quát văn học dân gian Việt Nam Ngày tháng năm 201 Duyệt tổ chuyên môn: Ngày soạn: 20/08 TUẦN Tiết – Đọc văn: KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM 10 10 Giáo án Ngữ Văn 10 Năm học 2016 2017 Quá khứ  Hiện 0,5đ hạnh phúc, tươi chia li, tan vỡ đột ngột, đẹp, rực rỡ thảm khốc  Quá khứ trở thành ảo ảnh vô xa xôi - Hàng loạt từ nói chết: hồn, nát thân bồ liễu, đài, thác oan  nỗi đau đớn tuyệt vọng dự cảm tương lai bất hạnh Kiều “Mất người thác oan”  Kiều vẽ viễn cảnh tương lai đối lập bên cảnh sum vầy Kim Trọng - Thúy Vân với bên linh hồn cô độc, bất hạnh nàng Vậy dù có chết nàng 0,5đ ko quên mối tình với chàng Kim Nói cách khác tình cảm bền chặt, thủy chung, mãnh liệt Nàng ý thức ngày rõ bi kịch nên chuyển từ đối thoại sang độc thoại nội tâm Trong dự cảm viễn cảnh tương lai phải chết oan, chết hận, hồn tả tơi bay vật vờ gió, ko siêu thoát được, mang nặng lời thề, Kiều dần quên có mặt em để độc thoại Gv liên hệ đến câu chuyện anh Trương Chi (giải thích câu “Dạ đài thác oan”) Trương Chi tìm đồng cảm Mị Nương sau chàng chết với Kiều bi kịch tình yêu ko giải ảo giác mai sau - Tám câu cuối đoạn Kiều chuyển hẳn sang độc thoại nội tâm mang tính chất đối thoại với người vắng mặt (Kim Trọng) Hàng 1,0đ loạt câu cảm thán gợi tình yêu mãnh liệt chia biệt vĩnh viễn Bi kịch lên cao, Kiều đau đớn, tuyệt vọng đến mê sảng, quên ý tứ để chuyển sang nói với người vắng mặt chàng Kim - Thúy Kiều từ chỗ nhận người mệnh bạc, lại tự nhận người phụ bạc chàng Kim Vì vậy, độc thoại, nàng quay sang đối thoại tưởng tượng với Kim Trọng, gọi tên chàng đớn đau đến mê sảng Cái lạy khác với lạy phần đầu Kiều nhận tất lỗi nàng có lỗi đâu! Những dòng tiếp đoạn trích này, thấy nàng đau đớn , tuyệt vọng đến ngất đi: “Cạn lời hồn ngất máu say/ Một lặng ngắt, đôi tay giá đồng” * Đánh giá ý nghĩa giá trị diễn biến tâm trạng nhân vật: - Vẻ đẹp nhân cách Thúy Kiều thể qua nỗi đau đớn 0,5đ duyên tình tan vỡ hi sinh đến quên hạnh phúc người thân 392 392 Giáo án Ngữ Văn 10 Năm học 2016 2017 - Nghệ thuật miêu tả tinh tế diễn biến tâm trạng nhân vật - Ngôn ngữ độc thoại nội tâm sinh động 6/ Củng cố: - Thu - Nhận xét kiểm tra HDVN : - Ôn tập toàn kiến thức Ngữ Văn 10 học kì I - Giờ sau: Trả viết số Ngày tháng năm 201 Duyệt tổ chuyên môn: Nguyễn Thị Kim Nhung 393 393 Giáo án Ngữ Văn 10 2017 Ngày soạn: 25/04/2016 Năm học 2016 - TUẦN 37 Tiết 104 – Làm văn: TRẢ BÀI VIẾT SỐ (Bài kiểm tra học kì II) A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Về kiến thức: Thấy rõ ưu, nhược điểm nghị luận, chủ yếu bố cục, phương pháp, hành văn Về kĩ năng: có ý thức rút kinh nghiệm sửa chữa lỗi kiến thức diễn đạt Về thái độ: Trân trọng yêu mến môn B/CHUẨN BỊ - PHƯƠNG PHÁP: Chuẩn bị: - GV: viết học sinh, đáp án, biểu điểm - HS: đọc trước học Phương pháp: C/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định tổ chức : Lớp Sĩ số Ngày giảng Kiểm tra cũ: Không Bài mới: I Đề bài, yêu cầu cần đạt: ĐỀ KIỂM TRA Câu (1,5 điểm): Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật có đặc trưng nào? Câu thơ sau thể tính hình tượng nào: “ Cỏ non xanh rợn chân trời, Cành lê trắng điểm vài hoa.” ( Truyện Kiều – Nguyễn Du ) Câu (1,5 điểm): Em phép điệp phân tích hiệu tu từ chúng qua đoạn thơ sau: “ Vầng trăng vằng vặc trời, Đinh ninh hai miệng lời song song Tóc tơ vặn tấc lòng, 394 394 Giáo án Ngữ Văn 10 2017 Năm học 2016 Trăm năm tạc chữ đồng đến xương.” ( Trích Truyện Kiều Nguyễn Du) Câu (7,0 điểm): Phân tích tâm trạng nhân vật Thuý Kiều đoạn thơ Trao duyên (trích Truyện Kiều) Nguyễn Du Đáp án, biểu điểm: Câu Đáp án Điểm Câu - Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt có ba đặc trưng cở bản: 0,5đ + Tính hình tượng + Tính truyền cảm + Tính cá thể hoá 1,0đ - Hai câu thơ thể hình tượng: vẻ đẹp mùa xuân, thông qua người đọc hiểu vẻ đẹp tuổi xuân chị em Thuý Kiều Câu - Đoạn thơ sử dụng phép điệp cụ thể : 0,25đ + Điệp âm: vằng vặc, đinh ninh, trăm năm 0,25đ + Điệp từ: song song - Tác dung phép điệp : + Tăng sức gợi cảm, liên tưởng; giàu ý nghĩa biểu tượng + Khẳng định ngợi ca vẻ đẹp tình yêu Kim – Kiều buổi thề nguyền thơ mộng mà trang trọng thiêng liêng 0,75đ a) Yêu cầu kĩ Biết vận dụng kĩ nghị luận phân tích nhân vật, cụ thể tâm trạng nhân vật qua đoạn trích thơ Diễn đạt mạch lạc, dùng từ, đặt câu xác, không mắc lỗi tả, b) Yêu cầu kiến thức Trên sở hiểu biết đoạn trích Trao Duyên ( Truyện Kiều ) Nguyễn Du, hs trình bày cảm nhận tâm trạng nhân vật Thuý Kiều theo nhiều cách khác cần đảm bảo ý sau: Câu * Giới thiệu khái quát t/giả Nguyễn Du, đoạn trích Trao duyên 1,0đ tâm trạng Thuý Kiều * Nội dung diễn biến tâm trạng nhân vật: + Hoàn cảnh đặc biệt khác thường TK phải trao duyên lại 0,5đ cho em ( câu đầu ) Mở đầu việc Cậy – nhờ vả em với hàm ý hi vọng tha thiết lời trăng trối, có ý tựa nương, gửi gắm, vật nài, tin tưởng nơi 395 395 Giáo án Ngữ Văn 10 Năm học 2016 2017 quan hệ ruột thịt Nàng dùng từ việc nàng cậy nhờ vừa đột ngột vừa quan trọng với hai người Cách nói em có chịu lời - nài ép, bắt buộc, không nhận không Tiếp hành động lạy thưa, thái độ kính cẩn với người bề với người hàm ơn Tương tư: tình yêu nam nữ; “gánh tương tư” người xưa xem tình yêu gánh nghĩa vụ, gánh nặng, chữ tình liền với chữ nghĩa, người yêu có mối duyên tiền định, sẵn có từ kiếp trước Đứt gánh tương tư, dang dở, tình yêu tan vỡ Cách nói nhún Kiều mối tơ thừa mặc em - trân trọng với Vân nàng hiểu thiệt thòi em, phó mặc, ủy thác, vừa 1,0đ có ý mong muốn vừa có ý ép buộc Thúy Vân phải nhận lời Kiều xót xa, đau đớn phải người phiền lụy, mang ơn người em gái ruột mình, cậy nhờ em nối duyên chàng Kim thay + Câu chuyện tình yêu kể lại nỗi xót xa, đau đớn ( 0,5đ câu tiếp ) - Từ câu  Kiều kể lại vắn tắt câu chuyện tình yêu KiềuKim - Câu 12 lời thuyết phục Thúy Vân Kiều Ngày xuân  phương thức chuyển nghĩa ẩn dụ  tuổi trẻ  Lí thứ nhất: Thúy Vân trẻ Tình máu mủ tình cảm chị em ruột thịt Lời nước non  lời nguyện ước tình yêu  Lí thứ hai: Viện đến tình cảm chị em ruột thịt, Kiều mong Vân thay trả nghĩa với chàng Kim Thành ngữ “thịt nát xương mòn”, “ngậm cười chín suối”  chết dù có đến hoàn toàn mãn nguyện  Lí thứ ba: Được Kiều có chết mãn nguyện, thơm lây em giúp sống trọn nghĩa với chàng Kim Phẩm chất Kiều biểu lộ rõ ràng: Con người sắc sảo 1,0đ khôn ngoan, mang đức hy sinh, lòng vị tha cao cả, nghĩ đến người khác thân + Thúy Kiều trao kỉ vật tình yêu cho Thúy Vân: ( 10 câu tiếp ) 0,5đ vành, tờ mây Với người đồ vật bình thường, giá trị vật chất đáng kể, với Thúy Kiều ký vật quý giá, gợi tình cảm sâu nặng, lời thề ước thiêng liêng Kim- Kiều Duyên giữ, vật chung Kiều trao duyên (nghĩa) tình trao Của tin: phím đàn, mảnh 396 396 Giáo án Ngữ Văn 10 Năm học 2016 2017 hương nguyền  vật gắn bó, gợi tình yêu Kim- Kiều Trao kỉ vật cho em, lí trí Kiều bảo phải trao tình cảm muốn níu giữ Biết bao giằng xé hai chữ “của chung” Biết bao tiếc nuối, đớn đau Nàng tự nhận “người mệnh 0,5đ bạc”- người có số phận bất hạnh Nàng phó thác cho Vân việc nối mối duyên dang dở với Kim Trọng để trả nghĩa cho chàng ko thể trao tình yêu Nên sau trao kỉ vật, trao duyên nàng ko tìm thản Nàng coi chết - Cuối đoạn cảnh sum họp Kim Trọng - Thúy Vân đối lập lại linh hồn cô độc, bất hạnh Thúy Kiều điều thể tình yêu thủy chung, mãnh liệt Kiều dành cho Kim Trọng, 0,5đ khiến nàng ngày ý thức rõ bi kịch + Bi kịch tâm trạng T Kiều : ( đoạn kết ) - Thời gian khứ xa xôi thời gian tâm lí, chia đời Kiều làm hai mảng đối lập: 0,5đ Quá khứ  Hiện hạnh phúc, tươi chia li, tan vỡ đột ngột, đẹp, rực rỡ thảm khốc  Quá khứ trở thành ảo ảnh vô xa xôi - Hàng loạt từ nói chết: hồn, nát thân bồ liễu, đài, thác oan  nỗi đau đớn tuyệt vọng dự cảm tương lai bất hạnh Kiều “Mất người thác oan”  Kiều vẽ viễn cảnh tương lai đối lập bên cảnh sum vầy Kim Trọng - Thúy Vân với bên linh hồn cô độc, bất hạnh nàng Vậy dù có chết nàng 0,5đ ko quên mối tình với chàng Kim Nói cách khác tình cảm bền chặt, thủy chung, mãnh liệt Nàng ý thức ngày rõ bi kịch nên chuyển từ đối thoại sang độc thoại nội tâm Trong dự cảm viễn cảnh tương lai phải chết oan, chết hận, hồn tả tơi bay vật vờ gió, ko siêu thoát được, mang nặng lời thề, Kiều dần quên có mặt em để độc thoại Gv liên hệ đến câu chuyện anh Trương Chi (giải thích câu “Dạ đài thác oan”) Trương Chi tìm đồng cảm Mị Nương sau chàng chết với Kiều bi kịch tình yêu ko giải ảo giác mai sau - Tám câu cuối đoạn Kiều chuyển hẳn sang độc thoại nội tâm mang tính chất đối thoại với người vắng mặt (Kim Trọng) Hàng 1,0đ loạt câu cảm thán gợi tình yêu mãnh liệt chia biệt 397 397 Giáo án Ngữ Văn 10 Năm học 2016 2017 vĩnh viễn Bi kịch lên cao, Kiều đau đớn, tuyệt vọng đến mê sảng, quên ý tứ để chuyển sang nói với người vắng mặt chàng Kim - Thúy Kiều từ chỗ nhận người mệnh bạc, lại tự nhận người phụ bạc chàng Kim Vì vậy, độc thoại, nàng quay sang đối thoại tưởng tượng với Kim Trọng, gọi tên chàng đớn đau đến mê sảng Cái lạy khác với lạy phần đầu Kiều nhận tất lỗi nàng có lỗi đâu! Những dòng tiếp đoạn trích này, thấy nàng đau đớn , tuyệt vọng đến ngất đi: “Cạn lời hồn ngất máu say/ Một lặng ngắt, đôi tay giá đồng” * Đánh giá ý nghĩa giá trị diễn biến tâm trạng nhân vật: - Vẻ đẹp nhân cách Thúy Kiều thể qua nỗi đau đớn 0,5đ duyên tình tan vỡ hi sinh đến quên hạnh phúc người thân - Nghệ thuật miêu tả tinh tế diễn biến tâm trạng nhân vật - Ngôn ngữ độc thoại nội tâm sinh động II Nhận xét, trả : Ưu điểm : - Phần tập thực hành : Đa số học sinh làm nắm kiến thức, vận dụng tốt vào thực hành - Phần văn nghị luận : đa số em làm kiểu bài, có vận dụng hiểu biết vấn đề Nhiều cách giải đưa hợp lí Nhược điểm: - Có số em chưa có hiểu biết kiến thức văn học khiến cho viết sơ sài, mắc lỗi diễn đạt - Chữa lỗi cụ thể: ( GV thống kê lỗi mà HS mắc phải chữa lỗi trực tiếp HS ) Trả : - GV trả cho học sinh dành thời gian để em tự đọc, sửa chữa viết nêu thắc mắc Củng cố: Nhắc lại yêu cầu đề viết số 398 398 Giáo án Ngữ Văn 10 2017 HDVN : Giờ sau : Hướng dẫn ôn tập hè Ngày soạn: 25/05/2016 Năm học 2016 - Tiết 105 : HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRONG HÈ A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Về kiến thức: - Củng cố lại kiến thức học năm học vừa qua, có khả nắm bắt khái quát vấn đề môn ngữ văn lớp 10, để học tốt chương trình học K11 Về kĩ năng: - Rèn kỹ ôn tập theo chủ đề, phân môn - Kỹ đọc hiểu văn văn học Về thái độ: - Có ý thức học tập, rèn luyện hè - Trân trọng yêu mến môn 399 399 Giáo án Ngữ Văn 10 2017 B/CHUẨN BỊ - PHƯƠNG PHÁP: Chuẩn bị: - GV: SGK + SGV + TLTK + GA - HS: Chuẩn bị theo câu hỏi hướng dẫn SGK Phương pháp: Gợi tìm, thảo luận, trả lời câu hỏi SGK C/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định tổ chức : Lớp Sĩ số Ngày giảng Kiểm tra cũ: Lồng vào nội dung ôn tập Bài mới: Năm học 2016 - A- Phần văn học: I- Văn học dân gian: 1- Đặc trưng văn học dân gian: - Văn học dân gian tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng - Văn học dân gian sản phẩm trình sáng tác tập thể 2, Hệ thống thể loại văn học dân giân Việt Nam Gồm 12 thể loại (GV kể tên thể loại lấy VD chứng minh) 3, Những giá trị văn học dân gian - Văn học dân gian kho tri thức vô phong phú đời sống dân tộc -Văn học dân gian có giá trị giáo dục sâu sắc đạo lí làm người -Văn học dân gian có giá trị thẩm mĩ to lớn, góp phần quan trọng tạo nên sắc riêng văn học dân tộc II, Các tác phẩm chủ yếu văn học dân gian: 1, Sử thi: Chiến thắng Mtao Mxây trích Đăm Săn - Có hai loại sử thi dân gian: sử thi thần thoại sử thi anh hùng Sử thi Đăm Săn thuộc sử thi anh hùng, kể khát vọng người Ê- Đê buổi đầu chinh phục tự nhiên mở mang bờ cõi, khát vọng xây dựng tộc hùng 400 400 Giáo án Ngữ Văn 10 Năm học 2016 2017 mạnh, tất điều gửi gắm vào hình tương người anh hùng mang sức mạnh phi thường 2, Truyền thuyết: Truyện An Dương Vương Mị Châu- Trọng Thủy - Truyền thuyết phản ánh lịch sử cách thấu đáo, câu chuyện dựng nước giữ nước ông cha ta khúc xạ qua lời kể nhiều hệ để kết tinh thành hình tượng nghệ thuật đặc sắc, nhuốm màu thần kì mà thấm đẫm cảm xúc đời thường - Nội dung nghệ thuật (GV nêu lại để HS nhớ) 3, Truyện cổ tích: Tấm Cám - Truyện cổ tích chia làm ba loại: cổ tích loài vật, cổ tích thần kì, cổ tích sinh hoạt - Nội dung nghệ thuật truyện cổ tích TấmCám (GV nhắc lại cho HS nắm vững vấn đề) 4, Truyện cười: Tam đại gà, Nhưng phải hai mày - Truyện cười có hai loại: truyện cười khôi hài chủ yếu nhằm mục đích giải trí xong có ý nghĩa giáo dục; truyện cười trào phúng có mục đích phê phán nhân vật thuộc tầng lớp xh - GV nhắc lại nội dung hai truyện cười yêu cầu HS nắm vững ôn tập 5, Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa - GV yêu cầu HS nắm vững nội dung nghệ thuật ca dao, tính chất hài hước ca dao 6, Đọc thêm: Lời tiễn dặn - Tiễn dặn người yêu (Xống chụ xon xao) dân tộc Thái truyện thơ tiếng kho tàng truyện thơ dân tộc thiểu số - GV nhắc lại nội dung truyện nội dung đoạn trích Lời tiễn dặn III- Văn học Việt Nam từ kỉ X đến hết kỉ XIX 1, Phần khái quát 401 401 Giáo án Ngữ Văn 10 Năm học 2016 2017 - Các thành phần văn học Việt Nam từ kỉ X đến hết kỉ XIX - Các giai đoạn phát triển văn học Việt Nam từ kỉ X đến hết kỉ XIX - Những đặc điểm lớn nội dung nghệ thuật 2, Các tác phẩm học: - Tỏ lòng; Cảnh ngày hè; Nhàn; Độc Tiểu Thanh kí; Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên Quảng Lăng; Cảm xúc mùa thu - Đọc thêm: Cáo bệnh bảo người; Hứng trở về; Lầu Hoàng Hạc; Nỗi oán người phòng khuê; Khe chim kêu - Phú sông Bạch Đằng; Đại cáo bình Ngô; Tựa “Trích diễm thi tập”; Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn; Chuyện chức phán đền Tản Viên; Tình cảnh lẻ loi người chinh phụ; Truyện Kiều - Văn học Trung Quốc: Hồi trống Cổ Thành; Tào Tháo uống rượu luận anh hùng - GV yêu cầu HS nắm vững nội dung nghệ thuật tác phẩm B- Phần làm văn: - Đặc điểm loại văn bản: - Đặc điểm văn văn tự sự: kể lại, trình bày lại việc, câu chuyện cách có trình tự - Đặc điểm văn thuyết minh: Giới thiệu số nét đối tượng để thuyết phục người nghe theo quan điểm người viết - Đặc điểm văn nghị luận: Dùng lí lẽ, thực tế để phân tích, chứng minh, bình luận vấn đề thuộc văn học hay đời sống - Sở dĩ cần kết hợp loại văn chúng có quan hệ hữu thực tế, viết, có kết hợp, chất lượng viết tốt - Chọn việc chi tiết tiêu biểu + Sự việc chi tiết tiêu biểu việc, chi tiết bật nhất, biểu thị tập trung tư tưởng, chủ đề tác phẩm tự + Khi viết văn tự sự, muốn lựa chọn việc, chi tiết tiêu biểu, cần có công quan sát, suy ngẫm, so sánh, liên tưởng, tưởng tượng , nhằm phát 402 402 Giáo án Ngữ Văn 10 Năm học 2016 2017 việc, chi tiết có ý nghĩa nhất, giúp cho việc bộc lộ chủ đề, xây dựng tính cách nhân vật rõ nét 2- Để lập dàn ý cho văn tự có sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm, cần lưu ý điểm sau đây: + Dàn ý tương tự dàn ý văn tự bình thường khác + Tuy nhiên, thân (phần truyện), cần bố trí đoạn để miêu tả biểu cảm nhân vật, hoàn cảnh nhân vật Trong phần kết thường có đoạn biểu cảm + Chú ý: Không nên miêu tả biểu cảm lan man, nên tập trung khắc hoạ hình tượng nhân vật, miêu tả ngoại hình, miêu tả nội tâm, miêu tả biểu cảm hoàn cảnh nhân vật v.v 3- Phương pháp thuyết minh hệ thống cách thức sử dụng nhằm đạt mục đích đặt Phương pháp thuyết minh quan trọng văn thuyết minh Nắm phương pháp, người viết (người nói) truyền đạt đến người đọc (người nghe) hiểu biết vật, việc, tượng cách hiệu Các phương pháp thuyết minh học THCS gồm: nêu định nghĩa, liệt kê, nêu ví dụ, dựng số liệu, so sánh, phân loại, phân tích Ngoài ra, chương trình giới thiệu số phương pháp khác, như: thuyết minh cách thích; thuyết minh cách giảng giải nguyên nhân- kết (Xem học tuần 23) -Văn thuyết minh có mục đích cung cấp cho người nghe (người đọc) tri thức vật khách quan Cho nên văn trước hết cần chuẩn xác, tiếp phải có tính hấp dẫn - Cách lập dàn ý cho văn thuyết minh: Muốn lập dàn ý cho văn thuyết minh, cần nắm vững kiến thức cần thiết dàn ý có kĩ xây dựng dàn ý nói chung; có đầy đủ tri thức cần thiết cho thuyết minh mình; cuối cùng, cần xếp ý theo trình tự hợp lí + Cách viết đoạn mở đầu văn thuyết minh: cần nêu đề tài viết (như giới thiệu đối tượng nào?); cho người đọc biết mục đích thuyết minh viết; nêu ý nghĩa tầm quan trọng đối tượng thuyết minh để thu hút người đọc (người nghe) 403 403 Giáo án Ngữ Văn 10 Năm học 2016 2017 + Cách viết phần thân bài: Tuỳ theo văn cụ thể để lựa chọn cách viết phù hợp Trong phần thân có nhiều đoạn văn với mục đích, nội dung khác 5- Cấu tạo lập luận: Lập luận gồm luận điểm, luận cứ, luận chứng 6- Muốn lập dàn ý cho nghị luận, cần: - Nhận thức đề nghị luận (kiểu nghị luận, vấn đề nghị luận, phạm vi tài liệu) - Tìm ý cho văn Tìm ý tìm luận điểm, luận cứ, từ khái quát đến cụ thể, chi tiết - Lập dàn ý việc lựa chọn, xếp, triển khai luận điểm, luận lồng vào bố cục ba phần cho hợp lí 7- Yêu cầu cách thức tóm tắt văn tự sự: - Yêu cầu tóm tắt văn tự kể lại viết lại cách ngắn gọn chuyện xảy với nhân vật Tóm tắt phải trung thành với văn gốc - Cách thức tóm tắt văn tự sự: - Đọc kĩ văn bản, nắm kết cấu, nhân vật, mâu thuẫn, xung đột - Kể lại chi tiết dựa theo kết cấu, bố cục, cho bật mâu thuẫn, xung đột Với yêu cầu tóm tắt nhân vật không theo điểm nhìn truyện, phải xây dựng kết cấu mới, theo điểm nhìn + Yêu cầu cách thức tóm tắt văn thuyết minh: - Yêu cầu: Tóm tắt phải rõ ràng, xác, sát với nội dung văn gốc - Muốn tóm tắt văn thuyết minh ta cần xác định mục đích yêu cầu tóm tắt; đọc văn gốc để nắm vững đối tượng thuyết minh; tìm bố cục văn Từ đó, tóm lược ý để hình thành văn tóm tắt - Đặc điểm cách viết kế hoạch cá nhân: C- Phần tiếng Việt: 1- Hoạt động giao tiếp - Hoạt động giao tiếp phải có nhân vật, hoàn cảnh nội dung giao tiếp + Giao tiếp phải có mục đích; 404 404 Giáo án Ngữ Văn 10 2017 + Phải có phương tiện giao tiếp cách thức giao tiếp; Năm học 2016 - + Quá trình giao tiếp gồm: tạo lập lĩnh hội văn Đặc điểm ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết: a Ngôn ngữ nói: - Là ngôn ngữ âm thanh, lời nói giao tiếp Người nói người nghe trực tiếp trao đổi với (có đổi vai) + Đa dạng ngữ điệu; phối hợp cử chỉ, dáng điệu;… + Từ ngữ đa dạng, câu rườm rà, không gọt giũa Hạn chế không gian thời gian b Ngôn ngữ viết: Thể chữ viết văn tiếp nhận thị giác + Phải biết kí hiệu chữ viết, quy tắc tả, tổ chức văn + Có thời gian lựa chọn gọt giũa, nghiền ngẫm => tồn không gian thời gian + Từ ngữ phong phú, nhiều cách lựa chọn 3- Văn bản: - Văn thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt: thư, nhật kí, - Văn thuộc phong cách ngôn ngữ gọt giũa: + Văn thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật: thơ, truyện, kịch, + Văn thuộc phong cách ngôn ngữ khoa học: SGK, tạp chí khoa học, + Văn thuộc phong cách ngôn ngữ luận: Tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, + Văn thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính-công vụ: đơn, nghị quyết, + Văn thuộc phong cách ngôn ngữ báo chí: phóng sự, tin,… 4- Bảng so sánh phong cách ngôn ngữ sinh hoạt nghệ thuật PCNNSH - Tính cụ thể PCNNNT - Tính hình tượng - Tính cảm xúc - Tính truyền cảm - Tính cá thể - Tính cá thể hoá 5- Nguồn gốc quan hệ họ hàng tiếng Việt: - Tiếng Việt có nguồn gốc địa: vùng đồng bằn Bắc Bộ Bắc Trung Bộ 405 405 Giáo án Ngữ Văn 10 Năm học 2016 2017 - Quan hệ họ hàng tiếng Việt: tiếng Việt thuộc dòng Môn Khmer, họ Nam á, quan hệ họ hàng gần gũi với tiếng Mường, tiếng Khơ mer tiếng Ba na, tiếng Ca tu 4- Củng cố: Nội dung kiến thức phần ôn tập 5- Dặn dò: Về nhà ôn tập nắm thật vững kiến thức để học tốt chương trình văn học lớp 11 Ngày tháng năm 201 Duyệt tổ chuyên môn: Nguyễn Thị Kim Nhung 406 406 ... lập văn để viết nghị luận Số câu tượng xã hội 1 Số điểm 10 10 Tỉ lệ Tổng câu 10 0 % 10 0 % Tổng điểm 10 10 Tỉ lệ 10 0 % 10 0 % Đề kiểm tra: Đề 1: ( A1 – A5 ) Anh ( chị ) trình bày suy nghĩ thân tượng biến... quát văn học dân gian Việt Nam Ngày tháng năm 2 01 Duyệt tổ chuyên môn: Ngày soạn: 20/08 TUẦN Tiết – Đọc văn: KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM 10 10 Giáo án Ngữ Văn 10 Năm học 2 016 2 017 A.MỤC... kháng chiến chống Pháp  Mỗi văn có mục đích định b) Đặc điểm văn bản: 19 19 Giáo án Ngữ Văn 10 Năm học 2 016 2 017 ?Từ điều phân tích trên, (Ghi nhớ, SGK trang 24) nêu đặc điểm văn ? - Các câu văn
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tổng hợp ngữ văn 10 1 , giáo án tổng hợp ngữ văn 10 1 , giáo án tổng hợp ngữ văn 10 1

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay